Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                          

                                  град Ловеч, 06.03.2017 година

 

                                                              В ИМЕТО НА НАРОДА             

 

 

ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, първи наказателен състав в открито заседание на девети февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ШОЛЕКОВА

 

при секретаря В.К., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 1087 по описа за 2016 година и за да се произнесе, съобрази :

 

          С наказателно постановление № 295р-10123/23.08.2016 год. на Иван Богомилов Пепелджийски, Директор на ОД на МВР-Ловеч, е наложена на основание чл.38,ал.1 от ЗНССПЕЕН 112 глоба в размер на 2000 лева на А.Ю. ***, ЕГН: **********, за това, че на 04.08.2016 год. около 23.50 часа в гр.Ловеч подава неверно и заблуждаващо съобщение за нарушаване на нощната тишина от кафе «А.» в ж.к.»Младост». Съобщението е подадено от използвания от лицето мобилен телефон с номер **********. След извършена проверка на място от униформени служители на РУ на МВР гр.Ловеч е констатирано, че изнесената в съобщението информация не отговаря на действителността, с което виновно е нарушил чл.28,ал.1,пр.3 от ЗНССПЕЕН 112.

        Недоволна от наказателното постановление останала жалбоподателката А.Ю.Б., която го обжалва в срок като незаконосъобразно,тъй като в акта не са описани обстоятелствата, при които е извършено нарушението, не е ясно как актосъставителят е решил, че тя е извършила нарушението, кой, кога и каква проверка е направил, за да установи, че сигнала не е истински и кой е абоната на посочения мобилен номер. Нарушен е чл.42, т.7 от ЗАНН като не са посочени ЕГН на двамата свидетели по акта, сгрешена е възрастта на нарушителя и чл.42, т.3 и чл.57,т.5 от ЗАНН, като не е посочено мястото на извършване на твърдяното нарушение. Счита, че е налице разминаване между АУАН и НП, тъй като в акта е записано, че съобщението е подадено от номер, който ползва, а в НП за първи път е записано, че тя е подала това съобщение. Счита, че посочването само на абревиатурата на нормативния акт в АУАН не е достатъчно и не позволява на санкционираното лице да разбере какво нарушение му се вменява. Оспорва компетентността на актосъставителя да съставя актове по ЗНССПЕЕН 112.  Освен това излага подробни съображения за маловажност на нарушението и моли съда да отмени НП.

          В с.з. жалбоподателката, редовно призована не се явява, за нея се явява адв.Н., който поддържа изложените в жалбата аргументи и моли НП да бъде отменено. Счита, че са налице съществени нарушения на административнонаказателната процедура при издаване на АУАН и НП, както и че наказващият орган по никакъв начин не е доказал извършването на нарушението от страна на доверителката му, а и от приложения по делото договор за мобилния номер, от който е извършено обаждането е видно, че е на друго лице, а не е сключен с доверителката му. На следващо място от разпита на посочените от тях свидетели се установява,че процесната вечер действително е имало шум в кафе „А.” и то е работело, но може би докато бъде извършена проверката от страна на служителите на МВР, това заведение е било затворено. Излага, че лицето А. не е съпруг на жалбоподателката, както и че ответникът макар да е имал възможност да докаже твърденията си с експертиза, че гласът е на доверителката му, не го е направил, а от самото начало са се насочили към доверителката му, без да има някакво първоначално доказателство.

ОтветникътОД на МВР-Ловеч, редовно призован се представлява от юриск.Р., който излага, че АУАН е издаден в предвидената от закона форма от надлежен орган, упълномощен с министерска заповед да издава актове по ЗНСПЕЕН 112. По безспорен начин е установено и от свидетелските показания на служителите,  че към момента на извършване на проверката те са се намирали в непосредствена близост до кафе „А.” когато е подаден сигнала за нарушаване на нощната тишина от същото. Възприели са буквално на момента, че кафене „А.” е затворено и няма нарушаване на нощната тишина. На следващо място излага, че жалбоподателката не е била на място, дори по нейни твърдения не е била и в града, когато е подала сигнала, т.е. тя лично не е възприела дали е нарушавана или не нощната тишина. Разпитаните в съдебно заседание свидетели, поискани от процесуалния представител на жалбоподателката, са заинтересовани лица от изхода на процеса, тъй като са зависими от същата и близки познати, единият е служител в заведението, което тя управлява - сервитьор, а другото лице е нейна приятелка, която точно тогава, единствено по нейните показания, е била в заведението като клиент и е възприела лично проверката. Видно от АУАН служителите са посочили, че сигнала е подаден от използвания от лицето мобилен телефон, никъде не е посочено, че той е негова собственост и счита това за абсурдно, тъй като собственикът, видно от представения в съдебно заседание договор, е съпруг на лицето, А., което не беше казано от процесуалния представител на жалбоподателя, но и да не е съпруг, то едно лице може да ползва телефони на трети лица и няма такава забрана, нито пък в закона има изискване сигналите на тел.112 да се подават от лични телефони. От разпечатките и от изслушания запис е видно, че от този  номер се подава сигнала, че сигнала е подала жалбоподателката и  нейния говор е записан. Тя също не отрича да е подала сигнала и от разговор и от обясненията дадени по проверката, като заявява,  че не е била свидетел очевидец на това,  което се е случило. НП също е издадено по предвидената от закона форма от надлежен орган на власт упълномощен да издава НП по ЗНСПЕЕН 112, като в него е посочено конкретно часа, лицето, което е подало сигнала, телефонният номер от който е подаден сигнала, съдържанието на сигнала. По никакъв начин, нито  с акта, нито с НП са нарушени правата на жалбоподателя да не може да разбере в какво е обвинен и какво нарушение е извършил, за да може да организира своята защита. Във връзка с извършеното нарушение е наложена предвидената в закона глоба в минимален размер, тъй като тя е в размера от 2000–3000 лв. и тъй като нарушението е извършено за първи път от лицето, органа е наложил минималното наказание. Счита, че от самата глоба определена от законодателя 2000 лв., се показва и високата степен на обществена опасност, която е преценена, че се извършва с такива деяния, затова наказанието е в толкова голям размер, органа е взел това предвид, затова не е приложил разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. На това основание моли съда да остави жалбата без уважение и потвърди  обжалваното НП, като правилно и законосъобразно.

От събраните по делото писмени доказателства, компакт диск, предоставен на ОД на МВР-Ловеч от Дирекция „Национална система 112”, от показанията на разпитаните свидетели: В.В., М.Й., С.Ж., С.Е., Д.Ц., Я.С., М.Ю., от становищата на процесуалните представители на страните, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

          На 17.08.2016 год. бил съставен Акт № 209600  за установяване на административно нарушение от св. В.В., в присъствието на св. М.Й. и С.Ж., срещу А.Ю.Б., за това, че на 04.08.2016 г. около 23.50 часа в гр.Ловеч, като от използвания от лицето мобилен телефон  с номер **** ****** е подадено невярно и заблуждаващо съобщение на ЕЕН 112 за нарушаване на нощната тишина от кафе „А.” в ж.к.”Младост”. След извършена проверка от униформени служители на РУ на МВР гр.Ловеч на място са констатирали, че изнесената в съобщението информация не отговаря на действителността. С тези си действия лицето е предало невярно и заблуждаващо съобщение и сигнал на ЕЕН 112, с което е нарушил чл. 28, ал.1, пр.3 от ЗНССПЕЕН 112. По съставения акт жалбоподателката е направила възражения, като е вписала, че не е извършила нарушение. Въз основа на акта е издадено обжалваното НП.

          Актосъставителят и свидетелят по акта поддържат отразените констатации и дават обяснения за начина на констатиране на нарушението и съставянето на акта.

АУАН е съставен от компетентно лице, видно от представените  заповеди  № 8121з-856/10.08.2016 г. и № Із-619/09.03.2011 г. на Министъра на вътрешните работи, а НП в съответствие с изискването на чл.32,ал.2 от ЗНССПЕЕН 112 е издадено от Директора на ОД на МВР-Ловеч.

Описаната в АУАН фактическа обстановка, касаеща елементите на административното нарушение се потвърждава от събраните по делото доказателства – показанията на разпитаните свидетели В., Й., Ж., Ц. и С. и 6 бр.ел.карти и 3 бр.аудиозаписи, записани на приетия като доказателство компакт диск/последните изслушани в съдебно заседание/, от които по безспорен начин се установява, че жалбоподателката е подала на тел.112 невярно и заблуждаващо съобщение за нарушаване на нощната тишина от кафе „А.”. От събраните по делото писмени доказателства се установява, че съобщението за нарушаване на нощната тишина – много силен шум от кафе „А.” е подаден на 04.08.2016 г. в 23:48 часа от лице с фамилно име Б. от номер **** ****** и този сигнал  е предаден на ОДЧ на ОД на МВР-Ловеч в 23:51:17 часа, като дежурният е предал сигнала на намиращите се към момента в непосредствена близост до кафе „А.” полицейски служители. От показанията на св.Ц. и С. се установява, че на 04.08.2016 г. са били нощен патрул и около 23.30 – 23.40 часа поради получен сигнал за нарушаване на нощната тишина в заведение „К.”, собственост на А.Б. са отишли до въпросното заведение, където са установили нарушаване на нощната тишина и са съставили акт на св.С.Е., като по време на извършване на проверката е получено ново обаждане от ОДЧ за нарушение на нощната тишина от съседно на „К.” заведение, а именно кафе „А.”. Тъй като кафе „А.” е в непосредствена близост до заведение „К.”  на 10-15 метра св. Ц. и С. веднага се отзовали и отишли до заведение „А.” и установили, че същото не работи, няма клиенти и персонала затваря заведението, след което поискали от дежурния ОДЧ да обясни кой е подал сигнала, който не отговаря на истината.   Дежурният им обяснил, че сигнала е подаден от А.Б. и вече няма връзка с нея.

Съдът не приема възражението на адв.Н., че по делото не е доказано, че подаденият сигнал на тел.112 за нарушаване на нощната тишина в кафе „А.” е подаден от жалбоподателката Б., тъй като макар по делото да не е назначена експертиза на гласа на лицето подало сигнала, са регистрирани три обаждания на ЕЕН 112 от номер **** ******, като две от тях са от лице, което е заявило имената си, а именно тези на жалбоподателката. Видно от представените ел.карти първият сигнал/процесния/ за много силен шум от заведение А.-силна музика е подаден на 04.08.2016 г. в 23:48 часа, второто обаждане на тел.112 от същото лице и от същия номер е било на 05.08.2016 г. в 00:27 часа АУАН, отбелязано като консултация. От информацията записана в ел.карта на това обаждане е отразено, че е постъпило от собственичката на заведение „К.”, която по-рано е подала сигнал за силна музика от съседно заведение А., като е заявила, че екип на полицията е посетил нейното заведение и е съставил акт на сервитьора й, без да е имало музика. Проявила интерес има ли подаден сигнал за шум от нейното заведение. При изслушване на съдържащите се в предоставения от ответника компакт диск записи в присъствие на страните, съдът възприе непосредствено съдържанието на проведените разговори между Б. и съответните служители на тел.112, които потвърждават отразената информация в ел.картони и показанията на полицейските служители. Не споделя и направеното възражение от адв.Н., касаещо обстоятелството, че мобилният номер от който е подадено съобщението на тел.112 не е на доверителката му. По делото е представен договор между „Мобилтел” и А. А., от който е видно, че потребителят използва номер **** ******, но закона не въвежда изискване използването на тел.112 и подаването на съобщения и сигнали да е от личен номер.

Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните полицейски служители, тъй като същите са безпротиворечиви и съответстват на писмените доказателства по делото и не кредитира показанията на св. Е. и Ю., тъй като същите противоречат на събраните писмени и гласни доказателства от една страна, а от друга тези двама свидетели са в близки отношения със жалбоподателката, като Е. е нейн служител, още повече, че същата вечер му е бил съставен АУАН за извършено от него нарушение на нощната тишина, поради което приема, че показанията им не се отличават с обективност, напротив същите са заинтересовани от изхода на процеса.

С наказателното постановление е ангажирана отговорността на жалбоподателката Б., за на това, че на 04.08.2016 г. около 23.50 часа в гр.Ловеч, от използвания от нея мобилен телефон с номер **** ****** е подадено невярно и заблуждаващо съобщение на ЕЕН 112 за нарушаване на нощната тишина от кафе „А.” в ж.к.”Младост, с което е нарушила чл.28, ал.1,пр.3 от ЗНССПЕЕН 112.

 Съгласно чл.28, ал.1 от ЗНССПЕЕН 112 „Забранява се ползването на ЕЕН 112 не по предназначение, автоматичното му избиране от електронни устройства и пускане на предварително записани съобщения, както и за предаване на неверни и заблуждаващи съобщения и сигнали за помощ“. При нарушаване на тези забрани, гражданите носят административнонаказателна отговорност по вид и в размери, определени в закона. В нормата на чл.37 от същия закон, е предвидено че който ползва не по предназначение ЕЕН 112, се наказва с глоба от 200 до 1000 лева, а в чл.38, ал.1 е предвидено, че който предава чрез ЕЕН 112 неверни или заблуждаващи съобщения и сигнали за помощ, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Както в АУАН, така и в НП е направено ясно, точно и пълно описание на нарушението и на обстоятелствата, при които е извършено, като е определена правилно правната квалификация на констатираното нарушение. Не е налице соченото в жалбата разминаване между акта и НП относно извършителя на нарушението и не може да се приеме, че за първи път с НП се посочва авторството на деянието. Видно от обстоятелствената част на АУАН и на НП описанието на нарушението е идентично. В акта след описание на нарушението присъства констатация : „ С тези си действия лицето е предало невярно и заблуждаващо съобщение и сигнал на ЕЕН 112” , а в НП на първо място е посочено, че лицето е подало невярно и заблуждаващо съобщение, а след това са описани елементите на административното нарушение. Неоснователно е възражението, че в АУАН и НП липсва място на извършване на нарушението, тъй като и в акта и в НП е отразено, че нарушението е извършено в гр.Ловеч.

Относно останалите сочените от жалбоподателката нарушения, допуснати при съставяне на АУАН – неточно посочване възрастта на нарушителя, липса на ЕГН на свидетелите по акта, съдът приема, че действително е налице нередовност по акта, но тази нередовност не може да се приеме за съществено процесуално нарушение, което да обуслови отмяна на обжалваното НП, тъй като по никакъв начин не е довела до нарушаване правото на защита на жалбоподателката. Още повече, че освен възрастта й, в акта са посочени правилно всички останали нейни лични данни – име, адрес и ЕГН. Неоснователно е и възражението, че  посочването в АУАН само на абревиатурата на нарушения нормативен акт не позволява на лицето да разбере какво нарушение му се вменява, тъй като е налице пълно единство между описание на нарушението и посочената за нарушена разпоредба от съответния нормативен акт, като е използвана правилната абревиатура, която е известна и регламентирана.

Не споделя и изложените съображения за маловажност на нарушението. Съдът приема, че наказващият орган не е нарушил чл. 28 от ЗАНН и правилно е приложил чл.27, ал. 2 от ЗАНН. Нарушението не е маловажно по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, доколкото е с особена, по-висока степен на обществена опасност. Чрез обажданията на единния европейски номер 112 се обезпечава осигуряването на спешна помощ при различни рискове за живота, здравето, сигурността и имуществото на гражданите. Използването на ЕЕН112 за предаване на неверни съобщения рефлектира върху общата организация на органите и институциите, обезпечаващи спешната помощ, в частност на РУ на МВР – Ловеч, както и на възможността на други граждани за получаване на помощ при спешни случаи по същото време.

Съдът отчитайки тежестта на нарушението и обстоятелството, че е извършено за първи път, приема, че наложеното наказание в предвидения от закона минимум е правилно определено, съответства на тежестта на извършеното нарушение и личността на жалбоподателя.

          Поради изложеното, съдът приема, че обжалваното НП е  обосновано и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.  

          Водим от гореизложеното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

         

                  

                               Р   Е   Ш   И :

 

          ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295р-10123/23.08.2016 год. на Иван Богомилов Пепелджийски, Директор на ОД на МВР-Ловеч, с което е наложена на основание чл.38,ал.1 от ЗНССПЕЕН 112 глоба в размер на 2 000/дев хиляди/ лева на А.Ю. ***, ЕГН: **********, за нарушение на чл.28,ал.1,пр.3 от ЗНССПЕЕН 112, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред Ловешки административен съд в 14 дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.

 

                       

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: