Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е                                               

                                                         

                                         гр.Ловеч, 21.12.2016 г.                 

             

ЛОВЕШКИЯ РАЙОНЕН  СЪД , пети граждански състав в закрито заседание на  двадесет и първи декември, през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИРЕНА  РАБАДЖИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията адм.дело №1395 по описа за  2016 г. за да се произнесе съобрази:

                           

            Производството по делото е образувано  по повод жалба, подадена от Б.Т.М. ***, като пълномощник на дъщеря си В.С.А. ***.

           С Разпореждане № 4130 от 12.09.2016 г. съдът е оставил без движение подадената жалба, като са дадени указания за отстраняване на забелязани от съда нередовности в 7 – дневен срок – да се посочи обжалвания административен акт, да се изложат конкретни и ясни оплаквания относно пороците на оспорения акт, да се изведе ясно и конкретно формулирано искане към съда, да се представят преписи от жалбата според броя на останалите страна, прилагане на актуални удостоверения за наследници с оглед конституирани на всички заинтересовани страни по делото. С посоченото разпореждане жалбоподателя е бил предупреден  за последиците по чл.158, ал.3, изр. първо от АПК, а именно, че при неотстраняване на посочените нередовности в указания срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

             По искане на жалбоподателя срокът за изправяне на нередовностите е бил продължен с още 3 / три/ седмици, считано от изтичането на първоначално определения срок.

             В рамките на горния срок е постъпила молба вх.№ 10178/ 2016 г, към която в изпълнение на дадените от съда указания е представено актуално удостоверение за наследници на Стойко Атанасов и писмо на Община Ловеч относно причините, поради които не е в състояние да издаде удостоверение за наследници на  лицето Пенка Стефанова Евстатиева. Въпреки пространното изложение в депозираната молба/ с характер на уточняваща такава/ жалботодателят не е отстранил нередовностите по отношение на формата и не е придал на жалбата съдържание, съответстващо на изискванията по чл.150, ал.1, т.5, 6 и 7 от АПК. Отново липсва означение на оспорения акт – с номер, дата и посочване на неговия издател, като липсват и ясни указания какви са пороците на същия и в какво се изразява неговата незаконосъобразност. Не е налице точно и ясно формулирано искане, като не са представени и преписи от жалбата и приложенията за връчване на останалите страни . Тъй като жалбата очертава предмета на делото, същата следва да отговаря като съдържание на законоустановените реквизити и да е придружена от посочените в закона приложения , но в конкретния случай, въпреки дадените указания, същата не е приведено в съответствия с разписаните изисквания за редовност.

             Неотстранените нередовности на жалбата касаят част от нейното задължително съдържание  съгласно чл.150, ал.1, т.5, 6 и 7 от АПК, както и част от задължителните приложения към жалбата / чл.151, т.4 от АПК/ - към жалбата се прилагат преписи от жалбата, от писмените доказателства и от приложенията според броя на останалите страни. При това положение съдът приема, че поради нередовност на жалбата от формална страна, правото на оспорване не е упражнено в предвидената от закона форма. Неизпълнението на дадените от съда указания е пречка за извършване на следващи процесуални действия по насрочване на делото в открито съдебно заседание, конституиране на страните по реда на чл.154 от АПК, разпределяне на доказателствената тежест.

 По изложените съображения и предвид неотстраняване на всички нередовности, посочени от съда, въпреки предупреждението за последиците по чл.158, ал.3, изр. първо от АПК, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото следва да се прекрати.

Водим от гореизложеното съдът

 

                                                  Р  А  З  П  О  Р  Е  Д И:

 

             ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Т.М. ***, като пълномощник на дъщеря си В.С.А. *** и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1395/2016 г. по описа на Ловешки РС.

             Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред Административен съд – гр.Ловеч, в 7 – дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя.

            .

                                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: