МОТИВИ по НАХД №413/2017 година по описа на РС Ловеч

Производство по налагане на административно наказание по чл.78а от НК.

            Производството по делото е образувано по повод внесено Постановление на РП - Ловеч от 09.05.2017 година, с което прокурор Вася Радевска е направила мотивирано предложение на основание чл.375 и сл. от НПК до Ловешкия Районен съд да се произнесе с решение по реда на чл.378 от НПК, с което да бъде освободен от наказателна отговорност по чл.78а от НК, Г.С.Г., ЕГН ********** *** за престъпление по чл.354а, ал.5 във вр. с ал.3, пр. 2 –ро, т.1, пр.1 от НК, за което е образувано ДП №213/2017 година по описа на РУ - Ловеч.

По внесеното постановление е образувано НАХД №413/2017 година по описа на Ловешкия Районен съд. С разпореждане от 09.05.2017 година е насрочено делото при условията на чл.376 от НПК.

РП - Ловеч, редовно призовани, не изпращат представител.

Обвиняемият Г.С.Г., редовно призован, не се явява.  За него се явява адв. М. от ЛАК, която моли съда да се произнесе с определение, с което да освободи от наказателна отговорност под защитният й. Предвид ниската му възраст, характеристични данни моли да му бъде наложено наказание в минимума определен в закона.

В хода на разследването е установено следното:

Обвиняемият Г.С.Г. ***. Същият бил ученик в десети клас на ППМГ - гр. Ловеч. Не бил осъждан за престъпления от общ характер.

На 01.04.2017 год. дежурен автопатрул на територията на обслужвана от РУ на МВР - Ловеч бил свидетелят Митко Вълчев Митев. Заедно с него на работа били и свидетелите Пламен Добрев Василев и Петър Иванов Асенов.

Около 14.00 часа същите били изпратени на адрес в гр. Ловеч, ул. "Цар Освободител" № 10, бл. "Детелина", във връзка с получен сигнал за възникнал пожар на първият етаж. До посоченият адрес тримата свидетели отишли с патрулния автомобил. На място установили, че от терасата на апартамента от първи етаж е изхвърлен горящ кашон. Съседи от блока обяснили, че са видели да изхвърля кашона лице, различно от собственика на апартамента. Същите дали описание на непознатото лице, което впоследствие избягало. Свидетелят Митев и Асенов тръгнали с патрулния автомобил да издирват лицето описано от живущите в блока. При извършеният обход, на улица „Акад. Атанас Иширков", точно до намиращата се на него оптика, двамата забелязали издирваното лице. Свидетелите Митев и Асенов спрели патрулния автомобил и извикали лицето, като му поискали и документ за самоличност. Лицето заявило, че не носи такъв, като заявило, че се казва Г.С.Г. ***. Докато свидетелите Митев и Асенов разговаряли с обвиняемия забелязали как същият бръкнал в джоба на анцуга си и извадил предмет, жълт на цвят, който пуснал до патрулния автомобил. Свидетелят Митев веднага излязъл от автомобила и забелязал зад него жълта пластмасова кутийка от шоколадово яйце. Разпоредил на обвиняемия да я прибере, като свидетелят Асенов го попитал какво има в нея. На въпроса обвиняемият отговорил, че в кутийката имало трева.

Във връзка с това обвиняемият Г. бил отведен в РУ на МВР - Ловеч, където му бил съставен и протокол за личен обиск по чл.80 от ЗМВР, с който била иззета и кутийката съдържаща суха тревна маса.

В хода на разследване по делото бил извършен и тест за наркотични вещества, тест лентата на който се оцветила в розово, т.е. тревистата маса реагирала на канабис.

След като иззетата, като веществени доказателства, растителна маса била надлежно огледана, описана, фотографирана и запечатана с подписите на поемните лица, на досъдебното производство била извършена съдебно физико - химична експертиза - Протокол № Н-78/07.04.2017 год., изготвена от вещото лице - Иваничка Пецова - химик в БНТЛ при ОД на МВР - Плевен, която дала заключение, че представената за изследване растителна маса по морфология и по наличие на канабиноиди определя като наркотичен коноп/марихуана. /.

Конопът /марихуаната/е високорисково наркотично вещество и подлежи на контрол съгласно Единната конвенция по упойващите вещества на ООН от 1961 год., ратифицирана от Р България и ЗКНВП. Съгласно Приложение № 1 към чл.3 ал.2 от ЗКНВП конопа/марихуаната/ е в списъка на „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреби с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина. Концентрацията на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол в растителната маса е 8,1%. Същата е с общо нетно тегло 0,636 грама.

Съгласно Постановление № 23/29.01.1998 год. на МС за определяне на цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството и приложение № 2 за цени на наркотични вещества пласирани на улицата стойността на 1 гр. марихуана е 6.00 лева, т.е. стойността на държаното от обв. Г.Г. наркотично вещество от 0,636 гр. се равнява на 3,83 лева.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че с деянието си обвиняемият Г.С.Г. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл.354а, ал.5 във вр. с ал.3, пр.2, т.1, пр.1 от НК, като на 01.04.2017г. в гр. Ловеч, на ул. „Акад. Атанас Иширков", без надлежно разрешително, издадено от органите по чл.16 от Закона за контрол върху наркотични вещества и прекурсорите и в нарушение на чл.30 от същия закон държи в себе си - в ляв джоб на горнище на анцуг, високорисково наркотично вещество - съгласно Приложение № 1 към чл.3, т.1 списък 1 - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве в хуманната и ветеринарната медицина" от наредба за реда за класифициране на растения и вещества като наркотични - наркотично вещество-коноп /марихуана/ с нето тегло 0,636 грама, със съдържание на активния наркотично действащ компонент - тетрахидракарабинол 8,1 % , на стойност 3,82 лева, като случая е маловажен.

Разпитани в качеството на обвиняем, в хода на ДП Г.Г. е заявил, че разбира обвинението, като се е възползвал от правото си да не дава обяснения.

Горната фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните в хода на ДП свидетели – Митко Вълчев Митев, Петър Иванов Асенов и Пламен Добрев Василев, приложените писмени доказателства и заключенията на изготвената по делото физико - химическа експертиза. Съдът дава вяра на показанията на свидетелите Митко Вълчев Митев, Петър Иванов Асенов и Пламен Добрев Василев, тъй като те кореспондират със събраните писмени доказателства и заключението на изготвената по делото физико - химическа експертиза и образуват една логическа цялост.

От обективна страна обв. Г. е извършил деянието, като без надлежно разрешение издадено от органите по чл. 16 от ЗКНП и в нарушение на разпоредбите на чл. 30 от същият закон, на 01.04.2017 г. е държал у себе си високорисково наркотично вещество - коноп /марихуана/, с нето тегло 0,636 грама, със съдържание на активния наркотично действащ компонент - тетрахидракарабинол 8,1 % , на стойност 3,82 лева, като случая е маловажен.

От субективна страна престъплението е извършено с пряк умисъл като форма па вината по смисъла на чл.11, ал.2 от НК. Както към момента на деянието, така и към настоящия момент деецът е пълнолетно и психически здраво лице. Същият е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал настъпването на тези последици.

Деянието не може да се квалифицира като маловажен случай по смисъла на чл.9, ал.2 от НК, тъй като последното се квалифицира като такова, само когато по степен на обществена опасност и укоримост е по - леко от обикновените случаи на престъпления от съответния вид. По - ниската обществена опасност се определя от цялостната характеристика на деянието и дееца. От значение са и други обстоятелства като дали е налице продължавано престъпление или повторност, способа и начина по които е осъществено деянието, личността на дееца, мотивите и подбудите, от които се е ръководил при извършване на престъплението и др. В настоящия случай, съдът, прие, че случаят не може да се квалифицира като маловажен.  

За така извършеното престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, пр.2, т. 1, пр.1 от НК се предвижда наказание „Глоба до 1000,00 лева”. С оглед обстоятелството, че обв. Г. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност, от престъплението няма причинени имуществени вреди, съдът намери, че е налице основание за прилагане на чл.78а от НК, като Г. беше освободен от наказателна отговорност и му се наложи административно наказание „Глоба”. При определяне на размера на административното наказание съдът отчете като смекчаващо вината обстоятелство – младата възраст на Г. и обстоятелството, че същия все още е ученик и това го поставя в обективна възможност да работи и сам да заплати наложената му глоба. Като отегчаващо обстоятелство отчете завишеният ръст на този вид престъпление в региона и страната, а също така и високия ръст на държане на наркотични вещества - чл.354а, ал.3 от НК. При това положение, съдът на основание чл.78а от НК във вр. с чл.354а, ал.5 във вр. с ал.3, пр.2, т.1, пр.1 от НК, освободи обв. Г. от наказателна отговорност и му наложи административно наказание „Глоба” в размер на 1000,00 /хиляда/ лева. 

            При този изход на процеса съдът отне в полза на държавата вещественото доказателство по делото - високорисковото наркотично вещество - марихуана, с нето тегло 0,436 гр., намиращо се на съхранение в ЦМУ, Отдел „МРР-НОП”, като след влизане на решението в сила същото да бъде унищожено по предвидения в закона ред.

            При този изход на процеса, съдът осъди обв. Г., да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Ловеч сумата от 74.90 лева, представляваща разноски за физико - химическа експертиза.

На основание чл. 24, ал.1, т.8 от НПК съдът прекрати наказателното производство по ДП №213/2017 г. по описа на РУ - Ловеч.

Водим от гореизложеното съдът постанови решението си в този смисъл.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: