РАЗПОРЕЖДАНЕ

 

по Н.А. Х.Д. № 611/2017 година по описа на РС Ловеч

 

Днес 28.06.2017 година ЙОРДАНКА ВУТОВА, съдия - докладчик при Ловешки районен съд, VІІІ състав, като се запознах с материалите по Н.А.Х.Д № 611/2017 година по описа на Ловешкия районен съд и прецених предпоставките на чл.248 ал.2 т.1 от НПК във вр. с чл.84 от ЗАНН, намерих следното.

На жалбоподателя е съставен Акт за нарушение № 04-036/31.10.2016 година с актосъставител инж. Евгений Христов Генов, в който не е посочено място на извършване на нарушението. 

Видно от обстоятелствената част на НП е посочено, че до 30.09.2016г. жалбоподателят не е уведомил за третото тримесечие РО ИДТН СЗБ на ГД ИДТН в ДАМТН, намиращ се на адрес гр. Враца, ул. „Генерал Леонов” №95, ет.5, за ползвателите, с които е сключил или прекратил договори за поддържане на асансьори и не е посочил адресите, на които са монтирани асансьорите, с което е извършил нарушение на чл.9, ал.5 от НБЕТНА. 

Съгласно разпоредбата на чл.9, ал.5 от НБЕТНА „Лицата, които поддържат асансьори, са длъжни до края на всяко тримесечие да уведомяват регионалния отдел на Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, на чиято територия е монтиран асансьорът, за :1. ползвателите, с които са сключили или прекратили договор за поддържане на асансьори през съответното тримесечие; 2. адреса, на който са монтирани асансьорите по т. 1.”

            Съдът намира, че в случая не са налице основанията за разглеждане на делото в открито съдебно заседание, като съдебното производство по същото следва да бъде прекратено, а делото изпратено на Районен съд гр. Враца по компетентност по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл.59 ал.1 от ЗАНН наказателното постановление подлежи на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението.

            От обективни данни в процесното наказателно постановление става ясно, че наказващият орган приема, че задължението, което се дължи, следва да се изпълнява пред РО ИДТН СЗБ на ГД ИДТН в ДАМТН, намиращ се на адрес гр. Враца, ул. „Генерал Леонов” №95, ет.5. В конкретния случай нарушението е извършено чрез бездействие. Съгласно константната и непротиворечивата практика на Върховния касационен съд на Република България (виж Определение № 36 от 04.10.1999г. на ВКС по н. д. № 437/99г., І –во н.о., Определение № 119 от 26.11.2008г. на ВКС по н. д. № 658/2008г., І - во н. о., Определение № 44 от 08.03.2011г. на ВКС по н.д. № 1055/2010г., ІІ – ро н. о.) като място на извършване на такова административно нарушение, съгласно чл.59, ал.1 от ЗАНН се възприема мястото, където е дължимо да се извърши предписаното от закона действие. При условие, че в НП се сочи, че мястото на изпълнение на законоустановеното действие – уведомяване за третото тримесечие за ползвателите, с които е сключил или прекратил договори за поддържане на асансьори и посочване на адресите, на които са монтирани асансьорите е РО ИДТН СЗБ на ГД ИДТН в ДАМТН, седалището на което се намира на адрес гр. Враца, ул. „Генерал Леонов” №95, ет.5, /там ще е довършен състава на нарушението по чл.9, ал.5 от НБЕТНА/, то именно по правилата на чл.59, ал.1 от ЗАНН нарушението следва да се счита за извършено в град Враца. Мястото на нарушението, е не само задължителен реквизит и задължителен елемент на актовете в административно-наказателната процедура (чл.42, т.3 и чл.57, ал.1, т.3 от ЗАНН), но и определя подсъдността при упражняване на съдебния контрол от страна на районния съд (в този смисъл Определение № 93/28.06.2011г. на ВКС по ч.н.д. № 1794/2011г., І – во н. о). Единствено допустимо отклонение от това правило е възможно в хипотезата на чл.43 от НПК, вр. чл.84 от ЗАНН, в която обаче не попада настоящият случай.

 Това налага съдебното производство по НАХД №611 по описа на Районен съд – Ловеч за 2017 година да бъде прекратено, а делото изпратено на Районен съд – Враца по подсъдност.

Водим от изложеното и на основание чл.249, ал.1 във вр. с чл.248, ал.2, т.1 от НПК и чл.59, ал.1 от ЗАНН, съдията - докладчик

 

 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Д  И :

 

 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство но НАХД №611/2017  година по описа на Районен съд – Ловеч.

ИЗПРАЩА делото на Районен съд – Враца по подсъдност. 

Разпореждането е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: