П Р О Т О К О Л                

      гр. Ловеч, 29.06.2017 г.

            ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД, първи наказателен състав в публично съдебно заседание на двадесет и девети юни, две хиляди и седемнадесета година, в състав:     

                                                            Председател: МАРИЯ ШОЛЕКОВА

 

 

при секретаря: ВАНЯ КИРИЛОВА

и прокурора   ВАСЯ РАДЕВСКА    

сложи за разглеждане НОХД N  596 по описа на  2017 год.  

докладвано от   с ъ д и я т а

На именно повикване в 13.30 часа се явиха:

Подсъдимият  А.В.Т., редовно призован, лично и с адв.Г.П. от ЛАК, с пълномощно от дос. производство.

За РП – Ловеч – прокурор Радевска.

ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.

АДВ.П.: Да се даде ход на делото. Нямаме възражение против състава на съда.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Снема се самоличността на подсъдимия:  

            А.В.Т., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, работи, неосъждан, ЕГН **********.

ДАВА СЕ ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

ПРОКУРОРА: Г-жо съдия, моля да приемете и одобрите внесеното споразумение по чл.381 от НПК, така както е постигнато между страните, с което подсъдимият се признава за виновен в извършване на престъпленията, за които е  предадена  на съд: по чл.354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК, като при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, е съгласен му бъде наложено наказание  3 /три/ месеца лишаване от свобода, което на основание чл.66, ал.1 от НК бъде отложено за срок от 3 години. На основание чл.55, ал.3 от НК, на подс.Т. да не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. За престъпление по чл.339, ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, е съгласен му бъде наложено наказание 4 /четири/ месеца лишаване от свобода, което на основание чл.66, ал.1 от НК, бъде отложено за срок от 3 години. На основание чл.23, ал.1 от НК, следва да бъде определено едно общо най-тежко наказание в размер на 4 /четири/ месеца лишаване от свобода, което на основание чл.66, ал.1 от НК бъде отложено за срок от 3 години. На основание чл.59, ал.1 от НК от определеното общо най-тежко наказание да се приспадне времето през което подс.Т. е бил задържан за срок от 24 часа по ЗМВР със заповед от 11.04.2017г. От престъплението няма причинени имуществени вреди. Веществени доказателства: 1 бр. гилза калибър 7,62х63 мм./30-06 SPRG/; кожено калъфче, карта, картонена кутия с листчета, ножици, сламка, кутия с надпис „Victory” с цигара, запалка и пинсета, да се отнемат в полза на държавата, като бъдат унищожени след влизане на споразумението в сила. Веществени доказателства 2 бр. пликове /обект 1 и обект 2/, съдържащи хартийки, да останат за нуждите на делото. На основание чл.189, ал.3 от НПК, направените по делото разноски в размер на 141.00 лв. да се възложат на подс.Т., които да заплати по сметка на ОД на МВР – Ловеч. Моля да приемете, че споразумението не противоречи на закона и морала и го одобрите.   

АДВ.П.: Г-жо съдия, моля да приемете и одобрите постигнатото споразумение между страните, което не противоречи на морала и закона. Отговаря на изискванията на НПК и считам, че няма пречка да бъде одобрено, като бъдат наложени на подсъдимия наказанията предложени от прокурора и описани  подробно в споразумението.

ПОДСЪДИМИЯТ  Т.: Признавам се за виновна. Заявявам, че доброволно и собственоръчно съм подписала споразумението, както и че разбирам последиците от същото, съгласен съм с тях и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.   

                     

Съдът приема и влага следното споразумение:

 

Подсъдимият А.В.Т., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, работи, неосъждан, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 11.04.2017 год. в гр.Ловеч, обл.Ловеч в себе си /в джобове на дрехи,които носел в чанта/, без надлежно разрешение по чл.16 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите държал високорискови наркотични вещества: коноп/марихуана/ с нето тегло 0,122 грама и съдържание на активния компонент /тетрахидрокарабинол/ 7,1%, на стойност 0,732 лева и метамфетамин с тегло 0,176 грама, на стойност 4,40 лева, всичко на обща стойност 5,132 лева/ - престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК, като при  условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, му бъде наложено  наказание 3 /три/ месеца лишаване от свобода.

На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на това наказание следва да бъде отложено за срок от 3 /три/  години от влизане на споразумението в сила.

На основание чл. чл.55, ал.3 от НК, не следва да се налага наказанието Глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода.

Подсъдимият А.В.Т., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, работи, неосъждан, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 11.04.2017 год. в дом, находящ се в гр.Ловеч,ул."Тракийска" 13, ет.2, ап.3 държал боеприпаси за огнестрелно оръжие-1 брой боен патрон калибър 7,62x63 мм/30-06 SPRG/ без да има за това надлежно разрешение по чл.56, ал.1 във вр. с чл.50 и чл.6 ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и чл.41 от ППЗКВВООБ – престъпление по чл.339, ал.1 от НК, като при  условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, му бъде наложено  наказание 4 /четири/ месеца лишаване от свобода.

На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на това наказание следва да бъде отложено за срок от 3 /три/  години от влизане на споразумението в сила.

На основание чл.23, ал.1 от НК, следва да бъде определено общо най-тежко наказание в размер на 4 /четири/ лишаване от свобода.

На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на определеното общо най-тежко наказание следва да бъде отложено за срок от 3 /три/  години от влизане на споразумението в сила.

На основание чл.59, ал.1 от НК, следва да се приспадне от наложеното общо най-тежко наказание, времето през което подс.Т. е бил задържан за срок от 24 часа по ЗМВР със заповед от 11.04.2017г.

От престъплението няма причинени имуществени вреди.

Веществени доказателства: 1 бр. гилза калибър 7,62х63 мм./30-06 SPRG/; кожено калъфче, карта, картонена кутия с листчета, ножици, сламка, кутия с надпис „Victory” с цигара, запалка и пинсета,  следва да се отнемат в полза на държавата, като бъдат унищожени след влизане на споразумението в сила.

Веществени доказателства: 2 бр. пликове запечатани със силиконови печати /обект 1 и обект 2/, съдържащи хартийки, следва да останат за нуждите на делото.

На основание чл.189, ал.3 от НПК, следва да се възложат на подс.Т. направените по делото разноски в размер на 141.00 лв., които да заплати по сметка на ОД на МВР – Ловеч.

 

 

                                             СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПРОКУРОР: ..............................        

                                          /ВАСЯ РАДЕВСКА/

 

                                                             

                   ЗАЩИТНИК: ………………………. 

                                       /адв.Г.П./

                                                                                                                    

 

ПОДСЪДИМ: ………………………

     /А.В.Т./

 

 

Съдът, като взе предвид постигнатото споразумение между прокурора Вася Радевска, защитника адв.Г.П. от ЛАК и подсъдимият А.В.Т., както и доказателствата по делото, намира, че същото не противоречи на закона и морала, поради което на основание чл.382, ал.7 от НПК следва да бъде одобрено от съда, като наказателното производство следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурора Вася Радевска, защитника адв.Г.П. от ЛАК и подсъдимият А.В.Т.,  както следва:  

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.В.Т., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, работи, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 11.04.2017 год. в гр.Ловеч, обл.Ловеч в себе си /в джобове на дрехи,които носел в чанта/, без надлежно разрешение по чл.16 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите държал високорискови наркотични вещества: коноп/марихуана/ с нето тегло 0,122 грама и съдържание на активния компонент /тетрахидрокарабинол/ 7,1%, на стойност 0,732 лева и метамфетамин с тегло 0,176 грама, на стойност 4,40 лева, всичко на обща стойност 5,132 лева/, поради което и на основание по чл.354а, ал.3, т.1, пр.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА  наказание 3 /три/ месеца лишаване от свобода.

На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на това наказание за срок от 3 /три/  години от влизане на споразумението в сила.

На основание чл. чл.55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА наказанието Глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода.

ПИЗНАВА подсъдимия А.В.Т., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, работи, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 11.04.2017 год. в дом, находящ се в гр.Ловеч,ул."Тракийска" 13, ет.2, ап.3 държал боеприпаси за огнестрелно оръжие-1 брой боен патрон калибър 7,62x63 мм/30-06 SPRG/ без да има за това надлежно разрешение по чл.56, ал.1 във вр. с чл.50 и чл.6 ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и чл.41 от ППЗКВВООБ, поради което и на основание чл.339, ал.1 и на чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА  наказание 4 /четири/ месеца лишаване от свобода.

На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на това наказание за срок от 3 /три/  години от влизане на споразумението в сила.

На основание чл.23, ал.1 от НК, ОПРЕДЕЛЯ общо най-тежко наказание в размер на 4 /четири/ месеца лишаване от свобода.

На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на определеното общо най-тежко наказание за срок от 3 /три/  години от влизане на споразумението в сила.

На основание чл.59, ал.1 от НК, ПРИСПАДА от наложеното общо най-тежко наказание, времето през което подс.Т. е бил задържан за срок от 24 часа по ЗМВР със заповед от 11.04.2017г.

От престъплението няма причинени имуществени вреди.

ОТНЕМА в полза на държавата веществени доказателства: 1 бр. гилза калибър 7,62х63 мм./30-06 SPRG/; кожено калъфче, карта, картонена кутия с листчета, ножици, сламка, кутия с надпис „Victory” с цигара, запалка и пинсета,  като бъдат унищожени след влизане на споразумението в сила.

Веществени доказателства: 2 бр. пликове със силиконови печати /обект 1 и обект 2/, съдържащи хартийки, да останат за нуждите на делото.

На основание чл.189, ал.3 от НПК, ВЪЗЛАГА на подс.Т. направените по делото разноски в размер на 141.00 лв., които да заплати по сметка на ОД на МВР – Ловеч.

На основание чл.24, ал.3 от НПК, ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №596/2017 г. по описа на ЛРС, срещу подсъдимия  А.В.Т..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Препис от определението да се изпрати на РП – Ловеч за сведение и изпълнение.

Протокола се написа в съдебно заседание.

Заседанието се закри в  13.45 часа.

 

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                               СЕКРЕТАР: