П Р О Т О К О Л

Гр.Ловеч, 22.06.2017 г.

                     

ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, втори състав  в публично съдебно заседание на  двадесет и втори юни,  две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                          

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ХРИСТОВ

 

При секретаря   : НАТАША  БОГДАНОВА

и мл.прокурора ВЕСЕЛИНА СТОЯНОВА  сложи за разглеждане

НОХД  571            по описа за      2017 год.

докладвано   от                 с  ъ  д  и  я  т   а

На именното повикване в  11.30 часа се явиха:  

Подсъдимата Н.Я.С., редовно призована, лично и с адв. А.М. ***, служебно назначена на дос.производство.   

За РП  - мл.прокурор Стоянова.

ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.

АДВ.М.: Да се даде ход на делото,  нямаме  възражение  против състава на съда.

Съдът намира, че не са налице  процесуални пречки за даване  ход  на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Снема самоличността на подсъдимата:

 Н.Я.С. - родена на *** ***.Търново, с постоянен адрес ***, българско гражданство, неомъжена, със средно образование, безработна, неосъждана, ЕГН:**********.

ПРОКУРОРА: Няма да соча доказателства.   

АДВ.М.: Няма да сочим доказателства.  

ДАВА  ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ:

ПРОКУРОРА: Г-н съдия, постигнахме споразумение със защитника и подсъдимата, по силата на което последната се признава за виновна в извършеното престъпление, за което е предадена на съд по чл.339, ал.1,предл.2, алт.2 и 6 от НК от НК и е съгласна да й  бъде наложено наказание, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, три месеца лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наказанието да се отложи за срок от три години. На основание чл.59, ал.1 от НК, да се приспадне времето, през което подс.С. е била задържана за срок до 24 часа със Заповед № 45663/06.06.2017 г. Веществените доказателства, описани в споразумението,  да се отнеме в полза на държавата на осн. чл.53, ал.2, б.»а» от НК. Направените в досъдебното производство разноски общо в размер на 175.18 лв. да се възложат на подсъдимата, които да заплати в полза на ОД на МВР Ловеч.  Моля, да одобрите  постигнатото споразумение, което считам, че не противоречи  на закона и  морала.

АДВ.М.: Г-н съдия, моля да одобрите предложеното споразумение, което постигнахме с подсъдимата и прокурора , по силата на което подзащитният ми се признава за виновен в извършеното престъпление, за което е предаден на съд, като сме съгласни да му бъде наложено подробно описаното в споразумението наказание и изложено днес в съдебно заседание от прокурора.  Съгласни сме да ни бъдат възложени направените по делото разноски.Така постигнатото споразумение   не противоречи на закона и  морала   и моля да го одобрите.

ПОДС.Н.С.: Признавам се за виновна. Заявявам, че доброволно и собственоръчно съм подписала споразумението, както и че  разбирам последиците от същото. Съгласна съм с така предложеното наказание и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.                         

Съдът приема и влага следното споразумение:

ПОДСЪДИМАТА  Н.Я.С. - родена на *** ***.Търново, с постоянен адрес ***, българско гражданство, неомъжена, със средно образование, безработна, неосъждана, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че на 06.06.2017, в гр.Угърчин, общ.Угърчин, обл.Ловеч, в общинско жилище; находящо се на ул.Паисий Хилендарски № 14, обитавано от Н.Я.С., държала огнестрелно оръжие по смисъла на чл.4, ал.2 от Закона за огнестрелните оръжия, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/-1бр. газ-сигнален пистолет марка „ЕКОL Firat Campact" с фабр.№ ЕFС 860288, кал.9 мм, без наличие на спирачен дифузьор и боеприпаси - 2 бр.патрони с маркировка на гилзите WADIE 9 mm Р.А.СS, представляващи боеприпаси за огнестрелно оръжие по смисъла на чл.7, ал.1 от ЗОБВВПИ, без да има за това надлежно разрешение по чл.56,ал.1 вр. с чл.50,ал.1 и ал.З от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Чл. 56, ал.1: Лицето по чл. 50, ал. 1 - З, получило разрешение за придобиване,ч може да съхранява и/или употребява взривните вещества и пиротехническите изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, или да съхранява, носи и/или употребява огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях след получаване на разрешение за съответните дейности от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице.; Чл. 50, ал.1: Физически и юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, и културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата могат да придобиват взривни вещества и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, чрез закупуване, по наследство, чрез дарение или замяна след получаване на разрешение за придобиване, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по местонахождение на обекта за съхранение; Чл.50, ал.З: Лицата по ал. 1 и 2 могат да придобиват огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях чрез закупуване, дарение, замяна или по наследство след получаване на разрешение за придобиване, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице) - престъпление по чл.339, ал.1,предл.2, алт.2-ра  и 6-та  от НК, като при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК й бъде НАЛОЖЕНО НАКАЗАНИЕ ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено изпълнението на  наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ  ГОДИНИ  от влизане на споразумението в сила.

На основание чл.59, ал.1 от НК, да се приспадне от наложеното  наказание лишаване от свобода времето,  през което подс.С. е била задържана за срок до 24 часа със Заповед № 45663/06.06.2017 г.

На основание чл.53, ал.2, б.»а» отНК, да се отнемат в полза на държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1 бр. газ-сигнален пистолет марка „ЕКОL Firat Campact" с фабр.№ ЕFС 860288, кал.9 мм, без наличие на спирачен дифузьор; 2 бр. патрони с маркировка на гилзите  WADIE 9 mm Р.А.СS и 1 бр. гилза от газов патрон кал.9 мм .

От деянието няма настъпили имуществени вреди.

Направените по делото разноски по сметка на ОД на МВР Ловеч, общо в размер на 175.18 лева, да се възложат на подсъдимата Н.Я.С.. 

 

                           СПОРАЗУМЕЛИ СЕ :

 

МЛ.ПРОКУРОР: ....................                            ЗАЩИТНИК: ……………………….                  

                /Веселина Стоянова/                                               /адв.А.М./

                    

 

                                                        ПОДСЪДИМА: ………………………

                                                                                                    /Н.С./  

 

Съдът като взе предвид постигнатото споразумение между мл.прокурор Стоянова, защитника адв.М. от ЛАК и подсъдимата  Н.С., и доказателствата по делото намира, че същото не противоречи на закона и морала, поради което  и на основание чл.382,ал.7,във вр. с чл.381,ал.1 от НПК  следва да бъде одобрено, като наказателното производство бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между мл.прокурор Стоянова, защитника адв.М. от ЛАК и подсъдимата  Н.С., както следва:

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМАТА  Н.Я.С. - родена на *** ***.Търново, с постоянен адрес ***, българско гражданство, неомъжена, със средно образование, безработна, неосъждана, ЕГН **********,  ЗА ВИНОВНА в това, че на 06.06.2017, в гр.Угърчин, общ.Угърчин, обл.Ловеч, в общинско жилище; находящо се на ул.Паисий Хилендарски № 14, обитавано от Н.Я.С., държала огнестрелно оръжие по смисъла на чл.4, ал.2 от Закона за огнестрелните оръжия, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/-1бр. газ-сигнален пистолет марка „ЕКОL Firat Campact" с фабр.№ ЕFС 860288, кал.9 мм, без наличие на спирачен дифузьор и боеприпаси - 2 бр.патрони с маркировка на гилзите WADIE 9 mm Р.А.СS, представляващи боеприпаси за огнестрелно оръжие по смисъла на чл.7, ал.1 от ЗОБВВПИ, без да има за това надлежно разрешение по чл.56,ал.1 вр. с чл.50,ал.1 и ал.З от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Чл. 56, ал.1: Лицето по чл. 50, ал. 1 - З, получило разрешение за придобиване,ч може да съхранява и/или употребява взривните вещества и пиротехническите изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, или да съхранява, носи и/или употребява огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях след получаване на разрешение за съответните дейности от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице.; Чл. 50, ал.1: Физически и юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, и културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата могат да придобиват взривни вещества и пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, чрез закупуване, по наследство, чрез дарение или замяна след получаване на разрешение за придобиване, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по местонахождение на обекта за съхранение; Чл.50, ал.З: Лицата по ал. 1 и 2 могат да придобиват огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях чрез закупуване, дарение, замяна или по наследство след получаване на разрешение за придобиване, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице), поради което и на основание чл.339, ал.1,предл.2-ро, алт.2-ра  и 6-та  от НК, като при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК й  НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66, ал.1 от НК  ОТЛАГА изпълнението на  наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на споразумението в сила.

На основание чл.59, ал.1 от НК, ПРИСПАДА от наложеното наказание лишаване от свобода времето,  през което подс.С. е била задържана за срок до 24 часа със Заповед № 45663/06.06.2017 г. по ЗМВР.

На основание чл.53, ал.2, б.»а» от НК, ОТНЕМА в полза на държавата ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА: 1 бр. газ-сигнален пистолет марка „ЕКОL Firat Campact" с фабр.№ ЕFС 860288, кал.9 мм, без наличие на спирачен дифузьор; 2 бр. патрони с маркировка на гилзите  WADIE 9 mm Р.А.СS и 1 бр. гилза от газов патрон кал.9 мм .

От деянието няма настъпили имуществени вреди.

ВЪЗЛАГА на подсъдимата Н.Я.С., с горната самоличност, направените по делото разноски общо в размер на 175.18 лева, които следва да заплати по сметка на ОД на МВР - Ловеч.

На основание чл.24, ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД 571/2017 г. по описа на ЛРС срещу подсъдимата Н.Я.С..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 Препис от определението да се изпрати на РП – Ловеч за сведение и изпълнение.

Заседанието  се   закри в   11.55   часа.

Протоколът се написа в съдебно заседание.

 

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ:

 

 

СЕКРЕТАР: