П Р О Т О К О Л

 

гр. Ловеч, 15.06.2017 г.

 

ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, трети наказателен състав в публично съдебно заседание на петнадесети юни две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛЯ  МАРИНОВА

 

при секретаря ТАТЯНКА ГАВАЗОВА

и прокурора ВАСЯ РАДЕВСКА

сложи  за разглеждане НОХД №566 по описа за 2017 год.,

докладвано  от   с  ъ  д  и  я  т  а

На именното повикване в  13.30 часа, се явиха:

За РП - Ловеч, редовно призована, се явява прокурор Вася Радевска.

ПОДСЪДИМИЯТ А.З.А. се явява лично и с адв. Д.С. ***, служебно назначена на досъдебното производство.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Снема самоличността на подсъдимия:

А.З.А. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, ученик в 10 клас на ПГИУТ, осъждан, ЕГН **********.

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ:

ПРОКУРОРЪТ: Г-жо съдия, ще моля да приемете и вложите като доказателство по делото свидетелство за съдимост на подсъдимия, тъй като от месец май има промяна – същият е осъждан.

АДВ. С.: Не възразявам да се приеме и вложи като доказателство по делото.

Съдът намира, че следва да се приеме и вложи като доказателство по делото представената актуална справка за съдимост за подсъдимия рег.№560/13.06.2017г. на РС – Ловеч, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ПРИЕМА И ВЛАГА като доказателство по делото справка за съдимост за подсъдимия рег.№560/13.06.2017г. на РС – Ловеч.

ПРОКУРОРЪТ: Г-жо съдия, моля да одобрите постигнатото споразумение със защитника и подсъдимия, по силата на което последният се признава за виновен в извършване на престъплението по чл.346 ал.2 т.1 пр.2 и т.3 във вр. с ал.1 във вр. с чл.195 ал.1 т.2 от НК, като са съгласни при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК да му бъде наложено наказание лишаване от свобода в размер на три месеца. На основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание 3 месеца лишаване от свобода следва да бъде отложено за срок от 3 години. От деянието няма причинени имуществени вреди. Няма веществени доказателства. Ha основание чл.189 ал. 3 от НПК направените за вещо лице разноски по делото в размер на 188.76 лева по стоково икономическа експертиза следва да бъдат възложени в тежест на А.А., вносими по сметка на ОД на МВР-Ловеч. Моля да одобрите споразумението, което не противоречи на закона и морала.

АДВ. С.: Г-жо съдия, моля да приемете и одобрите изложеното споразумение, което сме постигнали с прокурора, като сме съгласни да бъде наложено на подзащитния ми наказание за престъплението по чл.346 ал.2 т.1 пр.2 и т.3 във вр. с ал.1 във вр. с чл.195 ал.1 т.2 от НК, при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК лишаване от свобода в размер на три месеца. На основание чл.66 ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание 3 месеца лишаване от свобода следва да бъде отложено за срок от 3 години. От деянието няма причинени имуществени вреди. Няма веществени доказателства. Съгласни сме и нa основание чл.189 ал. 3 от НПК направените разноски по делото в размер на 188.76 лева по стоково икономическа експертиза да бъдат възложени в тежест на подзащитния ми. Считам, че споразумението не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено.

ПОДСЪДИМИЯТ А.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, че има сила на присъда и влиза в сила веднага след подписването. Съгласен съм с предложеното наказание и се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред. Заявявам, че доброволно съм подписал споразумението.

Съдът приема и влага следното споразумение:

Подсъдимият А.З.А. с горната самоличност, се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че за времето от 12.15 часа до 13.00 часа на 12.04.2017 година, в село Славяни, област Ловеч, ул. Васил Левски №8, противозаконно отнел чуждо МПС - лек автомобил „Пежо 405” с peг. OB **** АХ от владението на с.п.т. и д.в.т., собственост на к.г.к., от село Славяни, без тяхно съгласие, с намерение да го ползва и то е изоставено без надзор в село Славяни, област Ловеч, ул. Г.С.Раковски, пред дом №5, като отнемането е извършено при условията на чл.195 ал.1 т.2 от НК - престъпление по чл.346 ал.2 т.1 пр.2 и т.3 във вр. с ал.1 във вр. с чл.195 ал.1 т.2 от НК и при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК му бъде наложено наказание 3 /три/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66 ал.1 от НК, така наложеното наказание лишаване от свобода, следва да бъде отложено за срок от три години от влизане на споразумението в сила.

Веществени доказателства и имуществени вреди няма.

Нa основание чл.189 ал. 3 от НПК, следва да се възложат на подсъдимия А. направените разноски по делото в размер на 188.76 лева.

 

СПОРАЗУМЕЛИ   СЕ:

 

 

ПРОКУРОР:                                                 ЗАЩИТНИК:

            /В. Радевска/                                                    /адв. Д. С./

 

 

                                                                        ПОДСЪДИМ:

                                                                                     /А.З.А./

 

Съдът, като взе предвид постигнатото споразумение между прокурора Вася Радевска, защитника адв. Д.С. *** и подсъдимия А.З.А., както и доказателствата по делото, намира че същото съгласно разпоредбата на чл.382 ал.7 от НПК не противоречи на закона и морала, тъй като наложеното наказание е правилно индивидуализирано с оглед обществената опасност на деянието и дееца, поради което следва да бъде одобрено, като наказателното производство следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурора Вася Радевска, защитника адв. Д.С. *** и подсъдимия А.З.А., като ПРИЗНАВА подсъдимия А.З.А. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, ученик в 10 клас на ПГИУТ, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 12.15 часа до 13.00 часа на 12.04.2017 година, в село Славяни, област Ловеч, ул. Васил Левски №8, противозаконно отнел чуждо МПС - лек автомобил „Пежо 405” с peг. OB **** АХ от владението на с.п.т. и д.в.т., собственост на к.г.к., от село Славяни, без тяхно съгласие, с намерение да го ползва и то е изоставено без надзор в село Славяни, област Ловеч, ул. Г.С.Раковски, пред дом №5, като отнемането е извършено при условията на чл.195 ал.1 т.2 от НК, поради което и на основание чл.346 ал.2 т.1 пр.2 и т.3 във вр. с ал.1, чл.195 ал.1 т.2 и чл.55 ал.1 т.1 от НК му НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години от влизане на споразумението в сила.

Веществени доказателства и имуществени вреди няма.

Нa основание чл.189 ал. 3 от НПК ВЪЗЛАГА на подсъдимия А.З.А. със снетата самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР - Ловеч направените разноски по делото в размер на 188.76 лева.

На основание чл.24 ал.3 от НПК ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 566/2017 г. по описа на ЛРС срещу подсъдимия А.З.А..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Препис от определението да се изпрати на РП – Ловеч за сведение и изпълнение.

Протоколът се написа в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 13.50 часа.

 

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                СЕКРЕТАР: