П Р О Т О К О Л                

      гр. Ловеч, 21.06.2017 г.

            ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД, първи наказателен състав в публично съдебно заседание на двадесет и първи юни, две хиляди и седемнадесета година, в състав:     

                                                            Председател: МАРИЯ ШОЛЕКОВА

 

 

при секретаря: ВАНЯ КИРИЛОВА

и прокурора   КРАСИМИР ЙОЛОВСКИ    

сложи за разглеждане НОХД N  555 по описа на  2017 год.  

докладвано от   с ъ д и я т а

На именно повикване в 14.45 часа се явиха:

Подсъдимият Д.Б.Д., при постановено довеждане от органите на ОЗ „Охрана” - Ловеч, доведен. Явява се адв.Д.С. от ЛАК, служебно назначена в дос. производство.

За РП – Ловеч – прокурор Йоловски.

ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.

АДВ.С.: Да се даде ход на делото. Нямаме възражение против състава на съда.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Снема се самоличността на подсъдимия:  

Д.Б.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********.

ДАВА СЕ ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

ПРОКУРОРА: Г-жо съдия, с обвиняемия и неговия защитник сме постигнали споразумение за прекратяване на наказателното производство с което подсъдимият се признава за виновен в извършване на престъпленията, за които е  предаден  на съд: чл.343б, ал.4, във вр. с ал.3 и чл.28, ал.1 от НК, при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, е съгласен му бъде наложено наказание 9 /девет/ месеца лишаване от свобода. Предлагам промяна в споразумението, тъй като в първоначално внесеното неправилно е определен режима за изтърпяване на наказанието и е определен и типа заведение в което да се търпи. С оглед промените в НПК и  ЗИНЗС, сме променили споразумението в тази  част и тази промяна ви представям в писмен вид. Наказанието  следва да бъде изтърпяно при общ режим. На основание  чл.55, ал.3 от НК, на подс.Д. да не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.  За престъпление по чл.345, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, при условията на чл.54 от НК, е съгласен му бъде наложено наказание 8 /осем/ месеца лишаване от свобода, което да изтърпи реално при общ режим. На основание чл.23, ал.1 от НК да бъде наложено едно общо най-тежко наказание в размер на 9 /девет/ месеца лишаване от свобода, което на основание чл.57, ал.1 т.3 от ЗИНЗС да изтърпи при общ режим. На основание чл.59, ал.1 от НК да се приспадне от така определеното общо най-тежко наказание лишаване от свобода, времето през което подс.Д. е бил задържан за срок от 24 часа по ЗМВР със заповед № 1762-зз-127 от 01.06.2017г. От престъплението няма причинени имуществени вреди. Веществени доказателства и разноски по делото няма. Моля да приемете, че споразумението не противоречи на закона и морала и го одобрите. Правя искане на основание чл.68, ал.1 от НК подс. Д. да изтърпи и наложеното наказание определено със споразумение № 49/27.04.2017г. на РС Ловеч по НОХД№ 347/2017г. в размер на 11 месеца лишаване от свобода, защото това наказание е било отложено на основание чл.66 от НК и това престъпление е извършено в изпитателни срок на предходното.

АДВ.С.: Г-жо съдия, моля да приемете и одобрите постигнатото споразумение между страните, с корекциите с които ви е представено от прокурора в днешно съдебно заседание, което не противоречи на морала и закона. Отговаря на изискванията на НПК и считам, че няма пречка да бъде одобрено, като бъдат наложени на подсъдимия наказанията предложени от прокурора и описани  подробно в споразумението. Моля да вземете предвид промените относно режима при който следва да бъде изтърпяно наказанието. С оглед разпоредбата на закона и предвид това че подзащитният ми е осъден с влязла в сила присъда по НОХД№ 347/2017г на ЛРС на лишаване от свобода, което наказание е отложено за 3 години и настоящото е извършено в този срок, следва да се приведе условната присъда.

ПОДСЪДИМИЯТ  Д.: Признавам се за виновен. Заявявам, че доброволно и собственоръчно съм подписал споразумението, както и че разбирам последиците от същото, съгласен съм с тях и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Съгласен съм с корекциите относно режима.

Съдът като съобрази становищата на страните и представените в писмен вид промени в първоначално внесеното споразумение, намира че следва да се допусне промяна във внесеното споразумение, относно режима на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, като вместо строг режим в затвор или затворническо общежитие в закрит тип, предложеното наказание лишаване от свобода и за двете престъпления, на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС, бъде изтърпяно при първоначален общ режим. Следва да се приеме в писмен вид представеното от прокурора споразумение съдържащо гореописаната промяна, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ДОПУСКА промяна във внесеното споразумение, относно режима на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, като вместо строг режим в затвор или затворническо общежитие в закрит тип, предложеното наказание лишаване от свобода и за двете престъпления, на основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС, бъде изтърпяно при първоначален общ режим.

ПРИЕМА в писмен вид представеното от прокурора споразумение съдържащо гореописаната промяна.

                     

Съдът приема и влага следното споразумение:

 

Подсъдимият Д.Б.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 01.06.2017г. около 15.45 часа в гр.Ловеч, по бул.„Мизия" с посока на движение към бул.„Освобождение", при условията на повторност, управлявал МПС- двуколесно моторно превозно средство, наподобяващо мотоциклет, без регистрационни табели с неустановени марка, модел и собственик, след употреба на наркотични вещества- амфетамин и метамфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство- орален тест „Drug test 5000" с фабричен номер ARGM-0035 – престъпление по чл.343б, ал.4, във вр. с ал.3 и чл.28, ал.1 от НК, като при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, му бъде наложено  наказание 9 /девет/ месеца лишаване от свобода.

На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС, следва да бъде определен общ режим за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода.

На основание чл.55, ал.3 от НК, не следва да се налага наказанието Глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода.

Подсъдимият Д.Б.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 01.06.2017г. около 15.45 часа в гр.Ловеч, по бул.„Мизия" с посока на движение към бул.„Освобождение", управлявал МПС- двуколесно моторно превозно средство, наподобяващо мотоциклет, с неустановени марка, модел и собственик, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно чл.140, ал.1 и ал.2 от ЗДвП и чл.12, чл.14, чл.24, чл.25 и чл.27 от Наредба № І-45 от 24.03.2000г., за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства" – престъпление по чл.345, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, като при условията на чл.54 от НК му бъде наложено  наказание 8 /осем/ месеца лишаване от свобода.

На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС, следва да бъде определен общ режим за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода.

На основание чл.23, ал.1 от НК, следва да бъде наложено общо най-тежко наказание в размер на 9 /девет/ месеца лишаване от свобода.

На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС, следва да бъде определен общ режим за изтърпяване на наложеното общо най-тежко наказание лишаване от свобода.

На основание чл.59, ал.1 от НК следва да се приспадне от така определеното общо най-тежко наказание лишаване от свобода, времето през което подс.Д. е бил задържан за срок от 24 часа по ЗМВР със заповед № 1762-зз-127 от 01.06.2017г.

От престъплението няма причинени имуществени вреди.

Веществени доказателства и разноски по делото няма.

 

 

                                             СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПРОКУРОР: ..............................        

                                          /КРАСИМИР ЙОЛОВСКИ/

 

                                                             

                   ЗАЩИТНИК: ………………………. 

                                       /адв.Д.С./

                                                                                                                    

 

ПОДСЪДИМ: ………………………

     /Д.Б.Д./

 

 

Съдът, като взе предвид постигнатото споразумение между прокурора Красимир Йоловски, защитника адв.Д.С. от ЛАК и подсъдимият Д.Б.Д., както и доказателствата по делото, намира, че същото не противоречи на закона и морала, поради което на основание чл.382, ал.7 от НПК следва да бъде одобрено от съда, като наказателното производство следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурора Красимир Йоловски, защитника адв.Д.С. от ЛАК и подсъдимият Д.Б.Д.,  както следва:  

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Б.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.06.2017г. около 15.45 часа в гр.Ловеч, по бул.„Мизия" с посока на движение към бул.„Освобождение", при условията на повторност, управлявал МПС- двуколесно моторно превозно средство, наподобяващо мотоциклет, без регистрационни табели с неустановени марка, модел и собственик, след употреба на наркотични вещества- амфетамин и метамфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство- орален тест „Drug test 5000" с фабричен номер ARGM-0035, поради което и на основание чл.343б, ал.4, във вр. с ал.3 и чл.28, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА  наказание 9 /девет/ месеца лишаване от свобода.

На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ общ режим за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода.

На основание чл. чл.55, ал.3 от НК,  НЕ НАЛАГА наказанието Глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода.

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Б.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.06.2017г. около 15.45 часа в гр.Ловеч, по бул.„Мизия" с посока на движение към бул.„Освобождение", управлявал МПС- двуколесно моторно превозно средство, наподобяващо мотоциклет, с неустановени марка, модел и собственик, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно чл.140, ал.1 и ал.2 от ЗДвП и чл.12, чл.14, чл.24, чл.25 и чл.27 от Наредба № І-45 от 24.03.2000г., за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства", поради което и на основание  чл.345, ал.2, във вр. с ал.1 и чл.54 от НК му  НАЛАГА  наказание 8 /осем/ месеца лишаване от свобода.

На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ общ режим за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода.

На основание чл.23, ал.1 от НК, НАЛАГА общо най-тежко наказание в размер на 9 /девет/ месеца лишаване от свобода.

На основание чл.57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ общ режим за изтърпяване на наложеното общо най-тежко наказание лишаване от свобода.

На основание чл.59, ал.1 от НК,  ПРИСПАДА от така определеното общо най-тежко наказание лишаване от свобода, времето през което подс.Д. е бил задържан за срок от 24 часа по ЗМВР със заповед № 1762-зз-127 от 01.06.2017г.

От престъплението няма причинени имуществени вреди.

Веществени доказателства и разноски по делото няма.

На основание чл.24, ал.3 от НПК, ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №555/2017 г. по описа на ЛРС, срещу подсъдимия  Д.Б.Д..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Препис от определението да се изпрати на РП – Ловеч за сведение и изпълнение.

Протокола се написа в съдебно заседание.

Заседанието се закри в  15.15 часа.

 

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                               СЕКРЕТАР: