П Р О Т О К О Л              

      гр. Ловеч, 14.06.2017г.

 

            ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, първи наказателен състав в публично съдебно заседание на четиринадесети юни, две хиляди и седемнадесета година, в състав:     

                                                            Председател: МАРИЯ ШОЛЕКОВА

 

при секретаря: ВАНЯ КИРИЛОВА

и прокурора  К. ЙОЛОВСКИ     

сложи за разглеждане НОХД N 540   по описа на  2017 год.  

докладвано от   с ъ д и я т а

На именно повикване в  09.40 часа се явиха:

Подсъдимите К.Н.С., И.Н.С., Р.Ф.Б. и Я.С.Ф., редовно призовани, лично и с адв.Х.И. ***  с пълномощни към дос.производство.

Явява се С.П.Ф. - майка на подс.Я.С.Ф..*** – прокурор Йоловски.

ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.

АДВ. И.: Да се даде ход на делото. Нямаме възражения против състава на съда.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Снема се самоличността на подсъдимите.  

К.Н.С., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан-реабилитиран, ЕГН **********.

            И.Н.С., роден на ***г***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********.

Р.Ф.Б., роден на ***г***, български гражданин, с основно образование, неженен, ученик, неосъждан, ЕГН **********.

Я.С.Ф., роден на ***г***, български гражданин, с основно образование, ученик, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

ДАВА СЕ ХОД НА СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ  

ПРОКУРОРА: Г-жо съдия, моля да приемете и одобрите внесеното споразумение по чл.381 от НПК, така както е постигнато между страните, с което подсъдимите се признават за виновни в извършване на престъплението, за което са предадени на съд, като са съгласни да им бъдат наложени наказания, както следва: на подс. К.Н.С., за престъпление по по чл.195, ал.1, т.2, т.4, пр.1, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 и чл.18, ал.1 от НК, на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК да му бъде наложено наказание 3 месеца лишаване от свобода, което на основание чл.66, ал.1 от НК бъде отложено за срок от 3 години; на подс. И.Н.С., за престъпление по чл.195, ал.1, т.2, т.4, пр.1, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 и чл.18, ал.1 от НК, на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК да му бъде наложено наказание 3 месеца лишаване от свобода, което на основание чл.66, ал.1 от НК бъде отложено за срок от 3 години; на подс. Р.Ф.Б. за престъпление по чл.195, ал.1, т.2, т.4, пр.1, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 и чл.18, ал.1 от НК, на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК да му бъде наложено наказание 3 месеца лишаване от свобода, което на основание чл.66, ал.1 от НК бъде отложено за срок от 3 години; на подс.  Я.С.Ф. за престъпление по чл.195, ал.1, т.2, т.4, пр.1, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.18, ал.1 и чл. 63, ал.1, т.3 от НК, на основание чл.55, ал.1, т.2, б.„б", пр.2-ро от НК да му бъде наложено наказание „Обществено порицание", което да бъде изпълнено чрез прочитане на настоящото споразумение по радиовъзела на Община Ловеч. От деянието няма настъпили имуществени вреди. Веществените доказателства – 11 бр. листи поцинкована, гофрирана покривна ламарина, да бъдат върнати на собственика. Направените разноски по делото в размер на 68.77 лв. за съдебно стоково-икономическа експертиза, да бъдат да бъдат възложени солидарно на подсъдимите, като за подс.Я.С.Ф., със съгласието на майка му С.П.Ф., която сума да внесат по сметката на ОД на МВР - Ловеч. Моля да приемете, че споразумението не противоречи на закона и морала и го одобрите.   

АДВ.И.: Г-жо съдия, моля да одобрите и приемете постигнатото споразумение между подзащитните ми и  РП – Ловеч, като сме съгласни да им бъдат наложени  наказанията подробно описани в споразумението и изложени в съдебно заседание от прокурора. Същото  не противоречи на морала и закона, отговаря на изискванията на НПК и считам, че няма пречка да бъде одобрено.

ПОДСЪДИМИЯТ К.С.: Признавам се за виновен. Заявявам, че доброволно и собственоръчно съм подписал споразумението, както и че разбирам последиците от същото, съгласен съм с тях и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

ПОДСЪДИМИЯТ И.С.: Признавам се за виновен. Заявявам, че доброволно и собственоръчно съм подписал споразумението, както и че разбирам последиците от същото, съгласен съм с тях и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

ПОДСЪДИМИЯТ Б.: Признавам се за виновен. Заявявам, че доброволно и собственоръчно съм подписал споразумението, както и че разбирам последиците от същото, съгласен съм с тях и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

ПОДСЪДИМИЯТ Ф.: Признавам се за виновен. Заявявам, че доброволно и собственоръчно съм подписал споразумението, както и че разбирам последиците от същото, съгласен съм с тях и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

                     

Съдът приема и влага следното споразумение: 

Подсъдимият К.Н.С., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан-реабилитиран, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 17.05.2017 г. в гр.Ловеч, ул. „Баховско шосе", в съучастие като извършител с И.Н.С., Р.Ф.Б. и непълнолетния Я.С.Ф. ***, чрез използване на МПС - товарен автомобил марка *****с peг.№ ******, собственост на А.Д.Т. от гр.Ловеч, направил опит да отнеме оставени без постоянен надзор чужди движими вещи - 11 бр. листи поцинкована, гофрирана покривна ламарина, на обща стойност 184.80 лв., собственост на фирма „Горкомерс" АД - гр.Ловеч /в ликвидация/, от владението на синдика Г.Г.Т.от гр. Ловеч, без съгласието на собственика, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини – престъпление по чл.195, ал.1, т.2, т.4, пр.1, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 и чл.18, ал.1 от НК, като при  условията на  чл.55, ал.1, т.1 от НК, му бъде наложено наказание 3 /три/ месеца лишаване от свобода.

На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на това наказание следва да бъде отложено за срок от 3 /три/  години от влизане на споразумението в сила.

Подсъдимият И.Н.С., роден на ***г***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 17.05.2017 г. в гр.Ловеч, ул. „Баховско шосе", в съучастие като извършител с К.Н.С., Р.Ф.Б. и непълнолетния Я.С.Ф. ***, чрез използване на МПС - товарен автомобил марка ******с peг.№ ******, собственост на А.Д.Т. от гр.Ловеч, направил опит да отнеме оставени без постоянен надзор чужди движими вещи - 11 бр. листи поцинкована, гофрирана покривна ламарина, на обща стойност 184.80 лв., собственост на фирма „Горкомерс" АД - гр. Ловеч /в ликвидация/, от владението на синдика Г.Г.Т.от гр.Ловеч, без съгласието на собственика, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини – престъпление по чл.195, ал.1, т.2, т.4, пр.1, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 и чл.18, ал.1 от НК, като при  условията на  чл.55, ал.1, т.1 от НК, му бъде наложено наказание 3 /три/ месеца лишаване от свобода.

На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на това наказание следва да бъде отложено за срок от 3 /три/  години от влизане на споразумението в сила.

Подсъдимият Р.Ф.Б., роден на ***г***, български гражданин, с основно образование, неженен, ученик, неосъждан, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 17.05.2017 г. в гр.Ловеч, ул. „Баховско шосе", в съучастие като извършител с И.Н.С., К.Н.С. и непълнолетния Я.С.Ф. ***, чрез използване на МПС - товарен автомобил марка *****с peг.№ ******, собственост на А.Д.Т. от гр.Ловеч, направил опит да отнеме оставени без постоянен надзор чужди движими вещи - 11 бр. листи поцинкована, гофрирана покривна ламарина, на обща стойност 184.80 лв., собственост на фирма „Горкомерс" АД - гр. Ловеч /в ликвидация/, от владението на синдика Г.Г.Т.от гр.Ловеч, без съгласието на собственика, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещ от дееца причини – престъпление по чл.195, ал.1, т.2, т.4, пр.1, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 и чл.18, ал.1 от НК, като при  условията на  чл.55, ал.1, т.1 от НК, му бъде наложено наказание 3 /три/ месеца лишаване от свобода.

На основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на това наказание следва да бъде отложено за срок от 3 /три/  години от влизане на споразумението в сила.

Подсъдимият Я.С.Ф., роден на ***г***, български гражданин, с основно образование, ученик, неженен, неосъждан, ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 17.05.2017 г. в гр.Ловеч, ул. „Баховско шосе", като непълнолетен, но разбирайки свойството и значението на извършеното деяние и можейки да ръководи постъпките си, в съучастие като извършител с И.Н.С., К.Н.С. и Р.Ф.Б. ***, чрез използване на МПС - товарен автомобил марка *****с peг.№ ******, собственост на А.Д.Т. от гр.Ловеч, направил опит да отнеме оставени без постоянен надзор чужди движими вещи - 11 бр. листи поцинкована, гофрирана покривна ламарина, на обща стойност 184.80 лв., собственост на фирма „Горкомерс" АД - гр. Ловеч /в ликвидация/, от владението на синдика Г.Г.Т.от гр.Ловеч, без съгласието на собственика, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещ от дееца причини – престъпление по чл.195, ал.1, т.2, т.4, пр.1, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.18, ал.1 и чл. 63, ал.1, т.3 от НК, като при условията на чл.55, ал.1, т.2, б.„б", пр.2-ро от НК, му бъде наложено наказание „Обществено порицание", което да бъде изпълнено чрез прочитане на споразумението по местния радиовъзел на Община Ловеч.

От деянието няма настъпили имуществени вреди.

Веществените доказателства – 11 бр. листи поцинкована, гофрирана покривна ламарина, следва да бъдат върнати на собственика.

На основание чл.189, ал.3 от НПК следва да бъдат възложени солидарно на подсъдимите К.Н.С., И.Н.С., Р.Ф.Б. и Я.С.Ф. със съгласието на майка му С.П.Ф., направените разноски по делото в размер на 68.77 лв. за съдебно стоково-икономическа експертиза,  които да внесат по сметката на ОД на МВР - Ловеч.

 

                                             СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПРОКУРОР: .................................     

                                          /К. ЙОЛОВСКИ/

 

                                                             

                   ЗАЩИТНИК: ………………………. 

                                       /адв.Х.И./

                                                                                                                    

 

ПОДСЪДИМ: ………………………

 /К.Н.С./

 

 

                    ПОДСЪДИМ: ………………………….

                                      /И.Н.С./

 

 

                   ПОДСЪДИМ: ………………………….

                                         /Р.Ф.Б./

 

 

                   ПОДСЪДИМ: ………………………….

                                         /Я.С.Ф./

 

                   РОДИТЕЛ: ……………………………..

                                     /С.П.Ф./

 

 

Съдът, като взе предвид постигнатото споразумение между прокурора К. Йоловски, защитника адв.Х.И. от ЛАК, подсъдимите К.Н.С., И.Н.С., Р.Ф.Б. и Я.С.Ф., както и доказателствата по делото, намира, че същото не противоречи на закона и морала, поради което на основание чл.382, ал.7 от НПК следва да бъде одобрено от съда,като наказателното производство следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурора К. Йоловски, защитника адв.Х.И. от ЛАК, подсъдимите К.Н.С., И.Н.С., Р.Ф.Б. и Я.С.Ф.,  както следва:  

ПРИЗНАВА подсъдимия К.Н.С., роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан-реабилитиран, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 17.05.2017 г. в гр.Ловеч, ул. „Баховско шосе", в съучастие като извършител с И.Н.С., Р.Ф.Б. и непълнолетния Я.С.Ф. ***, чрез използване на МПС - товарен автомобил марка *****с peг.№ ******, собственост на А.Д.Т. от гр.Ловеч, направил опит да отнеме оставени без постоянен надзор чужди движими вещи - 11 бр. листи поцинкована, гофрирана покривна ламарина, на обща стойност 184.80 лв., собственост на фирма „Горкомерс" АД - гр.Ловеч /в ликвидация/, от владението на синдика Г.Г.Т.от гр. Ловеч, без съгласието на собственика, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.2, т.4, пр.1, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 и чл.18, ал.1 и  чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца лишаване от свобода.

На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на това наказание за срок от 3 /три/  години от влизане на споразумението в сила.

ПРИЗНАВА подсъдимия И.Н.С., роден на ***г***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 17.05.2017 г. в гр.Ловеч, ул. „Баховско шосе", в съучастие като извършител с К.Н.С., Р.Ф.Б. и непълнолетния Я.С.Ф. ***, чрез използване на МПС - товарен автомобил марка ******с peг.№ ******, собственост на А.Д.Т. от гр.Ловеч, направил опит да отнеме оставени без постоянен надзор чужди движими вещи - 11 бр. листи поцинкована, гофрирана покривна ламарина, на обща стойност 184.80 лв., собственост на фирма „Горкомерс" АД - гр. Ловеч /в ликвидация/, от владението на синдика Г.Г.Т.от гр.Ловеч, без съгласието на собственика, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.2, т.4, пр.1, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 и чл.18, ал.1 и  чл.55, ал.1, т.1 от НК, му  НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца лишаване от свобода.

На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на това наказание за срок от 3 /три/  години от влизане на споразумението в сила.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Ф.Б., роден на ***г***, български гражданин, с основно образование, неженен, ученик, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 17.05.2017 г. в гр.Ловеч, ул. „Баховско шосе", в съучастие като извършител с И.Н.С., К.Н.С. и непълнолетния Я.С.Ф. ***, чрез използване на МПС - товарен автомобил марка *****с peг.№ ******, собственост на А.Д.Т. от гр.Ловеч, направил опит да отнеме оставени без постоянен надзор чужди движими вещи - 11 бр. листи поцинкована, гофрирана покривна ламарина, на обща стойност 184.80 лв., собственост на фирма „Горкомерс" АД - гр. Ловеч /в ликвидация/, от владението на синдика Г.Г.Т.от гр.Ловеч, без съгласието на собственика, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещ от дееца причини, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.2, т.4, пр.1, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, чл.18, ал.1  и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му  НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца лишаване от свобода.

На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на това наказание за срок от 3 /три/  години от влизане на споразумението в сила.

ПРИЗНАВА подсъдимия Я.С.Ф., роден на ***г***, български гражданин, с основно образование, ученинк, неженен, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 17.05.2017 г. в гр.Ловеч, ул. „Баховско шосе", като непълнолетен, но разбирайки свойството и значението на извършеното деяние и можейки да ръководи постъпките си, в съучастие като извършител с И.Н.С., К.Н.С. и Р.Ф.Б. ***, чрез използване на МПС - товарен автомобил марка ******с peг.№ ******, собственост на А.Д.Т. от гр.Ловеч, направил опит да отнеме оставени без постоянен надзор чужди движими вещи - 11 бр. листи поцинкована, гофрирана покривна ламарина, на обща стойност 184.80 лв., собственост на фирма „Горкомерс" АД - гр. Ловеч /в ликвидация/, от владението на синдика Г.Г.Т.от гр.Ловеч, без съгласието на собственика, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е останало недовършено поради независещ от дееца причини, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.2, т.4, пр.1, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.18, ал.1 и чл. 63, ал.1, т.3 и чл.55, ал.1, т.2, б.„б", пр.2-ро от НК, му НАЛАГА наказание „Обществено порицание", което да бъде изпълнено чрез прочитане на споразумението по местния радиовъзел на Община Ловеч.

От деянието няма настъпили имуществени вреди.

Веществените доказателства – 11 бр. листи поцинкована, гофрирана покривна ламарина, да бъдат върнати на собственика.

На основание чл.189, ал.3 от НПК, ВЪЗЛАГА солидарно на подсъдимите К.Н.С., И.Н.С., Р.Ф.Б. и Я.С.Ф. със съгласието на майка му С.П.Ф., направените разноски по делото в размер на 68.77 лв. за съдебно стоково-икономическа експертиза,  които да внесат по сметката на ОД на МВР - Ловеч.

На основание чл.24, ал.3 от НПК, ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №540/2017 г. по описа на ЛРС, срещу подсъдимите  К.Н.С., И.Н.С., Р.Ф.Б. и Я.С.Ф..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

   Препис от определението да се изпрати на РП – Ловеч за сведение и изпълнение.

   Протокола се написа в съдебно заседание.

   Заседанието се закри в   10.00 часа.

 

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                               СЕКРЕТАР: