П Р О Т О К О Л                

      гр. Ловеч, 22.06.2017 г.

            ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД, първи наказателен състав в публично съдебно заседание на двадесет и втори юни, две хиляди и седемнадесета година, в състав:     

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ШОЛЕКОВА

     СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.Г.К.

       2.Р.Т.

 

 

при секретаря: ВАНЯ КИРИЛОВА

и прокурора    АНЕТА ПАЧКОВА    

сложи за разглеждане НОХД N  470 по описа на  2017 год.  

докладвано от   с ъ д и я т а

На именно повикване в 09.15 часа се явиха:

Подсъдимият М.Б.Т., редовно призован, лично и с адв. В.Г. от ЛАК, служебно назначен в дос. производство.

Пострадалият  Ц.Т.Т., редовно призован, не се явява.

За РП – Ловеч – прокурор  Пачкова.

ПРОКУРОРА: Г-жо съдия,  да се даде ход на делото.

АДВ.Г.:  Г-жо съдия,  да се даде ход на делото. Нямаме възражения против състава на съда. Получили сме препис от обв.акт. Предлагам делото да приключи със споразумение и моля да ни дадете възможност да обсъдим параметрите му с прокурора и ако не постигнем съгласие, не възразяваме делото да се разгледа по реда на чл. 370 от НПК както е насрочено.

Съдът  намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Снема се самоличността на подсъдимия.

М.Б.Т., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН – **********.

ПРОКУРОРА: Не възразявам да ни се даде възможност за обсъждане параметрите на споразумението. С внесения обв. акт и данните по делото съм приела, че вещите предмет на кражбата са възстановени на пострадалия Ц.Т., предвид което моля да ни дадете 10 мин. за обсъждане на споразумението и представянето му в писмен вид.

АДВ.Г.: Моя подзащитен се признава за виновен и заявява че е съгласен делото да приключи със споразумение, като е съгласен да му бъде наложено наказание 2 години лишаване от свобода.

ПОДС.Т.: Искам делото да приключи със споразумение, ако ми се наложи наказание 2 години лишаване от свобода.

ПРОКУРОРА: Съгласна съм с предложението на защитата, ще представим на съда споразумението в писмен вид.

Съдът като съобрази становищата на страните, изразеното желание от страна на подсъдимия за приключване на наказателното производство със споразумение намира, че следва да се отмени разпореждане от 01.06.2017г. с което делото е насрочено за разглеждане по реда на чл.370 от НПК, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ОТМЕНЯ разпореждане от 01.06.2017г. с което делото е насрочено за разглеждане по реда на чл.370 от НПК.

ДАВА СЕ ХОД НА СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ

Прочита се обв.акт от прокурора.

Съдът като съобрази становищата на страните, че имат готовност да обсъдят параметрите на споразумение за приключване на наказателното производство, намира че следва да им бъде дадена възможност да изготвят и представят в писмен вид споразумение за приключване на наказателното производство, поради което

ОПРЕДЕЛИ

ДАВА възможност на страните да изготвят и представят в писмен вид споразумение за приключване на делото.

Прекъсва заседанието за  10 минути.

Заседанието продължава в  09.40 часа.

ПРОКУРОРА: Г-жо съдия, представям и моля да приемете и одобрите споразумение, което постигнахме с подсъдимия и неговия защитник, с което подсъдимият се признава за виновен в извършване на престъплението, за което е  предаден  на съд по чл.196, ал.1, т.2, във вр. с чл.195, ал.1, т.3, пр.1, във вр. с чл.194, ал.1 и чл.29, ал.1, б."а" от НК, като на основание чл.55, ал.1, т.1  от НК, е съгласен да му бъде наложено наказание  2 години лишаване от свобода, което на основание чл.57, ал.1, т.2, б.»б» от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален строг режим. На основание чл.59, ал.1 от НК, следва да бъде приспаднато от наложеното наказание лишаване от свобода времето, през което Т. е бил задържан за 24 часа със заповед по ЗМВР с постановление на РП Ловеч от 24.03.2017г. за 72 часа и с определение на РС Ловеч №239/27.03.2017г. по НЧД№ 288/2017г. с което му е взета мярка за неотклонение „задържане под стража”, считано от 23.03.2017 г. От деянието причинените имуществени вреди са възстановени. Веществено доказателство черен сак с надпис “HANA  собственост на подсъдимия, като вещ послужила за извършване на престъплението на основанние чл.53, ал.1, б.»а», пр.2 от НК следва да се отнеме в полза на държавата, като с оглед ниската стойност да бъде унищожена.     На основание чл.189, ал.3 от НПК, да бъдат възложени на подс. Т. направените по делото разноски в размер  на   147.94 лв., които да заплати по сметка на ОД на МВР –Ловеч. Моля да приемете, че споразумението не противоречи на закона и морала и го одобрите. 

АДВ.Г.: Г-жо съдия, моля да приемете и одобрите постигнатото споразумение между страните, което не противоречи на морала и закона. Отговаря на изискванията на НПК и считам, че няма пречка да бъде одобрено, като бъде наложено на подсъдимия наказанието предложено от прокурора и описано  подробно в споразумението.  Следва от определеното наказание да се приспадне времето през което подсъдимия е бил с мярка за неотклонение «задържане под стража» считано от 23.03.2017г. Веществените доказтелства - 1 бр. черен сак, собственост на подс.Тодорв като вещ послужила за извършване на престсълението, на основанние чл.53, ал.1, б.»а», пр.2 от НК следва да се отнеме в полза на държавата, като с оглед ниската стойност да бъде унищожена. На основание чл.189, ал.3 от НПК, да бъдат възложени на подс. Т. направените по делото разноски в размер  на   147.94 лв., които да заплати по сметка на ОД на МВР –Ловеч. Моля след като приемете че предложеното споразумение не противоречи на закона и морала, да го одобрите и прекратите наказателното производство.

ПОДСЪДИМИЯТ  Т.: Признавам се за виновен. Заявявам, че доброволно и собственоръчно съм подписал споразумението, както и че разбирам последиците от същото, съгласен съм с тях и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.

         

Съдът приема и влага следното споразумение: 

 

Подсъдимият М.Б.Т., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН - **********, се признава за виновен за това, че за времето от 11.00 часа на 22.03.2017г. до 12.40 часа на 23.03.2017г. в с.Казачево, обл.Ловеч, от дом на ул."Централна"№1, при условията на опасен рецидив и чрез разрушаване и повреждане на преграда здраво направена за защита на имот /счупване на прозорец/ отнел чужди движими вещи - шише с гроздова ракия от 700 мл.; 2 бр. мъжки бански; 2 чифта мъжки чорапи; 1 бр. мъжки слип; 1 бр. наливен парфюм „Рефан" -70 мл.; 50 метра бял кабел със сечение 4мм.; 2 бр. захранващи кабели със сечение 6 кв.м. и дължина по 20 метра всеки; 1 бр. малък меден котел; 1 бр. голям меден котел; 1 бр. смесител за баня; 3 бр. месингови спирателни крана и 3 бр. месингови врътки за кран, всичко вещи на обща стойност от 189,60 лева, от владението на собственика Ц.Т.Т. ЕГН-********** ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.196, ал.1, т.2, във вр. с чл.195, ал.1, т.3, пр.1, във вр. с чл.194, ал.1 и чл.29, ал.1, б."а" от НК, като при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК  следва да му бъде наложено наказание   2 /две/ години лишаване от свобода.

На основание чл.57, ал.1, т.2, б. «б» от ЗИНЗС, следва да бъде определен първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното наказание.

На основание чл.59, ал.1 от НК, следва да бъде приспаднато от наложеното наказание лишаване от свобода времето, през което Т. е бил задържан за 24 часа със заповед по ЗМВР, с постановление на РП Ловеч от 24.03.2017г. за 72 часа и с определение на РС Ловеч №239/27.03.2017г. по НЧД№ 288/2017г. с което му е взета мярка за неотклонение „задържане под стража”, считано от 23.03.2017 г.

От деянието причинените имуществени вреди са възстановени.

 Веществено доказателство черен сак с надпис “HANA  собственост на подсъдимия, на основанние чл.53, ал.1, б.»а», пр.2 от НК следва да се отнеме в полза на държавата, като с оглед ниската стойност да бъде унищожен след влизане на споразумението в сила.   

На основание чл.189, ал.3 от НПК, следва да бъдат възложени на подс. Т. направените по делото разноски в размер  на 147.94 лв., които да заплати по сметка на ОД на МВР –Ловеч.

 

                                            

                                         СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПРОКУРОР: .................................     

                                          /АНЕТА ПАЧКОВА/

                                                             

                  

         ЗАЩИТНИК: ………………………. 

                                       /адв.В.Г./

                                                                                                                    

 

ПОДСЪДИМ: ………………………

 /М.Б.Т./

 

 

Съдът, като взе предвид постигнатото споразумение между прокурора Анета Пачкова, защитника адв.В.Г. от ЛАК и подсъдимият М.Б.Т., както и доказателствата по делото, намира, че същото не противоречи на закона и морала, поради което на основание чл.384, във вр. с чл.382, ал.7 от НПК следва да бъде одобрено от съда, като наказателното производство следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурора Анета Пачкова, защитника адв.В.Г. от ЛАК и подсъдимият М.Б.Т.,  както следва: 

 

 ПРИЗНАВА подсъдимия М.Б.Т., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН - **********, ЗА ВИНОВЕН за това, че за времето от 11.00 часа на 22.03.2017г. до 12.40 часа на 23.03.2017г. в с.Казачево, обл.Ловеч, от дом на ул."Централна"№1, при условията на опасен рецидив и чрез разрушаване и повреждане на преграда здраво направена за защита на имот /счупване на прозорец/ отнел чужди движими вещи - шише с гроздова ракия от 700 мл.; 2 бр. мъжки бански; 2 чифта мъжки чорапи; 1 бр. мъжки слип; 1 бр. наливен парфюм „Рефан" -70 мл.; 50 метра бял кабел със сечение 4мм.; 2 бр. захранващи кабели със сечение 6 кв.м. и дължина по 20 метра всеки; 1 бр. малък меден котел; 1 бр. голям меден котел; 1 бр. смесител за баня; 3 бр. месингови спирателни крана и 3 бр. месингови врътки за кран, всичко вещи на обща стойност от 189,60 лева, от владението на собственика Ц.Т.Т. ЕГН-********** ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, във вр. с чл.195, ал.1, т.3, пр.1, във вр. с чл.194, ал.1 и чл.29, ал.1, б."а" и чл.55, ал.1, т.1 от НК  му НАЛАГА наказание   2 /две/ години лишаване от свобода.

На основание чл.57, ал.1, т.2, б. «б» от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното наказание.

На основание чл.59, ал.1 от НК, ПРИСПАДА от наложеното наказание лишаване от свобода времето, през което Т. е бил задържан за 24 часа със заповед по ЗМВР, с постановление на РП Ловеч от 24.03.2017г. за 72 часа и с определение на РС Ловеч №239/27.03.2017г. по НЧД№ 288/2017г. с което му е взета мярка за неотклонение „задържане под стража”, считано от 23.03.2017 г.

От деянието причинените имуществени вреди са възстановени.

 Веществено доказателство черен сак с надпис “HANA  собственост на подсъдимия, на основанние чл.53, ал.1, б.»а», пр.2 от НК СЕ ОТНЕМА в полза на държавата, като с оглед ниската стойност да бъде унищожен след влизане на споразумението в сила.   

На основание чл.189, ал.3 от НПК, ВЪЗЛАГА на подс. Т. направените по делото разноски в размер  на 147.94 лв., които да заплати по сметка на ОД на МВР –Ловеч.

На основание чл.24, ал.3 от НПК, ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №  470/2017 г. по описа на ЛРС, срещу подсъдимия М.Б.Т..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Препис от определението да се изпрати на РП – Ловеч за сведение и изпълнение.

Протокола се написа в съдебно заседание.

Заседанието се закри в  10.00 часа.

 

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

   2.

 

                                                                                       СЕКРЕТАР: