ПРОТОКОЛ

                                            гр. Ловеч, 20.06.2017 г. 

ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, втори състав, в публично съдебно заседание на двадесети юни, две хиляди и седемнадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ХРИСТОВ

СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. Г.К.

                                      2.А.П.

при участието на секретаря: НАТАША БОГДАНОВА

и прокурора ВАСЯ РАДЕВСКА

сложи за разглеждане   НОД № 364 по описа за 2017 година

докладвано от                 съдията

На именното повикване в   13.30  часа се явиха:

Подсъдимият Х.А.Б., редовно призован, лично и с адв.М.И., с пълномощно от ДП.

Посочените като пострадали:

В.П.И., редовно призован – лично, не се явява упълномощения  повереника си адв.К.Д. /призовката се е върнала с отметка, че е напуснала адреса преди няколко години/

К.В.Т., редовно призован – лично и с повереника си адв.Станков   от АК-Търговище, с пълномощно от днес.

Р.С.Т., редовно призована – лично и  повереника си адв.Станков   от АК-Търговище, с пълномощно от днес.

Н.Л.Г., редовно призована, не се явява.  

Свидетелите: Б.С.Г. – редовно призован, не се явява, З.З.Д. – нередовно призован, не се явява /по данни на призовкаря, по сведение на съседи  същият е в чужбина/    
           Вещите  лица Н.С.К., д-р М.А.Г.    и д-р        В.С.С., редовно призовани -  лично.

За РП-Ловеч прокурора Радевска.

ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.

АДВ.И.: Г-н съдия, не следва да се дава ход на делото в днешното съдебно заседание. Видно от обв.акт, който сме получили ние, който има за задача да формира спора и предмета на доказване, в него се посочва, че причината за настъпилото ПТП е  неспазване  от страна  на  подсъдимия  дистанция.  В следващия  момент се посочва чл.21, ал.1 от ЗДвП - т.е. нарушаване на допустимата скорост. Трайната практика на ВКС  е следната:  чл.2, ал.2  е всъщност причина за обстоятелството „несъобразена скорост”, което е различно от „превишена скорост”. Чл.20, ал.2 и  чл.21, ал.1   са самостоятелни разпоредби и състави, и едновременно не могат да бъдат предмет на обв.теза, тъй като сочат различни обстоятелства. За касационните  инстанции има разлика от „несъобразена” и „превишена”  скорост.  Във връзка с това и практиката на ВКС, ще цитирам Р- 372/10.06.2012 г. по НОХД 1945/12  г. и  Решение № 5/01.02.2011г. по НОХД 2900/2011 г. За защитата създава   изключително сериозна пречка за формиране на защитната теза, а  отделно с това именно чл.20, ал.2, и чл.21, ал. 1   отделно  от  това  считам, че е налице разминаване между  текстовата  форма в обвинението  по чл.343, ал.3, предл. 4-ри, б”а”, във вр. с ал.1, б.”б”, във вр. с чл.342, ал.1 от НК  Всъщност предложение 4-ри се отнася до управляване на автомобил без да е налице необходимата правоспособност  - т.е  лицето няма СУМПС,  а  в същото време в текстовата част се сочи, че е причинена средна телесна повреда на повече от едно лице, т.е. това епредл.2-ро  Канстантната  практика на ВКС е в следния смисъл: когато става на въпрос за обвинение по чл.343, ал.3,  различно от предл. 2-ро е невъзможно да се прилага хипотеза на намалена отговорност по чл.343, б.”а”, не може  -  ако  се докаже, че подсъдимия е допринесъл по някакъв начин от субективна и обективна страна за съдействие  и подпомагане на пострадалите. Т.е в случая има съществено разминаване  между текстовата част на обвинението и предложената правна  квалификация. Това е налример и в постановлението  за привличане на обвиняем, същият пропуск е налице  и там. Налице са съществени нарушения допуснати на ДП, които са отстраними, възпрепятстват защитата на подсъдимия, поради което моля съда, като съобрази изложеното, да върне обв.акт и да укаже на  държавното обвинение да бъдат изменени допуснатите  пропуски. В този смисъл, моля, да не се дава ход на делото в днешното  съдебно заседание.

ПРОКУРОРА: Г-н съдия, моля, да оставите без уважение направеното  искане от защитата на подсъдимия за прекратяване на делото поради допуснати съществени проц.нарушения. Считам, че не са налице такива неотстраними процесуални нарушения, тъй като в диспозитива на обв.акт конкретно е посочена разпоредбата от ЗДвП, която е била нарушена и станала причина за станалото ПТП, а именно чл.20  от ЗДвП  и не считам, че са налице несъответствие между  диспозитива  на обвинението и  цифровото изписване. Обвинението е по смисъла на чл.343, ал.3, предл.4,  т.е. когато  е причинена  телесна повреда на повече от 1 лице. Считам, че е налице пълно съответствие и моля да оставите без  уважение направеното искане.

АДВ.И.: Реплика/ Г-н съдия, ще си позволя отново да  цитирам Решение 372/11.07.2012 г  по нак.дело 1945/2012    В същото  се посочва, че приложението на чл.343а от НК се изключва с оглед наличието  на  същото обстоятелство по чл. 343, ал.3, извън хипотезата на предл. 2-ро,  т.е.,  когато става на въпрос за причинена телесна повреда или смърт на повече  от 1 лице. Аз посочвам, че правилната формулировка на обвинението би следвало да бъде чл.343, ал.3, предл.2, б.”а”, а не предл. 4 – ри, което е именно управление на  автомобил без надлежно съответно свидетелство. Пак казвам, връщам се отново на практиката на ВКС където се говори  за предложение 2-ро, а не предложение 4-ри. Аз говоря, че предложение 2-ро е всъщност средна телесна повреда на повече от едно лице. Това е от практиката  на ВКС.

Съдът, с оглед направеното искане за прекратяване на съдебното. производство и връщане делото на прокурора поради допуснати съществени     нарушения, се оттегли на съвещание, след което се произнесе с определение.

Съдът след като съобрази конкретните възражения за допуснати процесуални нарушения и доводите на  представителя на обвинението, намира следното:

По отношение на възражението ,че неправилно е посочена в цифровата  квалификация на обвинението предл.4-то на чл.343, ал.3 от НК, съдът намира същото за неоснователно.

Разпоредбата на чл.343, ал.3 съдържа различни хипотези и квалифициращи признаци на основания състав от чл.343 от НК, като законодателят ясно  ги е разграничил при условията на алтернативност със съюза „или”. При това положение, посочената и в диспозитива на обвинението квалификация „причиняване на средна телесна повреда на повече от едно лице”  действително се явява 4/четвърто/ предложение, поради което съдът счита възражението в тази му част за неоснователно. Посоченото решение на ВКС има за предмет не конкретно броенето  и отграничаването на различните  хипотези в разпоредбата на чл.343, ал.3 от НК, а посоченият текст е споменат във връзка с обсъждане на конкретния случай, като явно не е имало спор относно реда и последователността на хипотезите по ал.3. Освен това, става на въпрос и за решение на ВКС , което не е задължително по своя  характер и е изолирано от обичайната съдебна практика касаеща цифровото изписване на квалификациите по чл.343, ал.3 от НК.

По отношение на другото възражение за допуснато съществено процесуално нарушение, състоящо се най-общо в противоречие между диспозитива на обв.акт и посоченото нарушение от ЗДвП в обстоятелствената  част на обв.акт, то безспорно нормите на чл.343 от НК са бланкетни, като задължително се попълват с други, които са част от ЗДвП или ППЗДвП и в този смисъл съдебната практика е константна и единодушна, че непосочването на конкретни нарушени правила или съществуващата причинна връзка между тях води до ограничаване на процесуалните права на обвиняемите/подсъдимите и това представлява съществено проц.нарушение, което е основание за отмяна. В настоящия случай, в диспозитива на внесения обв.акт е посочено, че подсъдимия  е нарушил правилата за движение – чл.21, ал.1 от ЗДвП, като нарушил забраната  да превишава разрешената за извън населено място скорост от 90 км/ч. В обстоятелствената част на обв.акт, като причини за настъпване на ПТП  е посочено освен превишаването  на скоростта, то и като причина са посочени и несъобразена скорост и неспазване на дистанция в колона от автомобили. ЗДвП и многобройната съдебна практика в това отношение категорично правят разлика между несъобразена скорост, регламентирана  в чл.20, ал.2 от ЗДвП и превишена скорост, регламентирана в чл.21 от ЗДвП. Категорична също така е и практиката, че нормите на чл.20, ал.2 и чл.21 от ЗДвП се намират в конкуренция помежду си и съответното нарушение на правилата на движение може да бъде квалифицирано само по една от тях, т.е. недопустимо е едновременното приложение на двете разпоредби. В настоящият случай, в обстоятелствената част на обвинителния акт като причини за настъпване на  ПТП прокурора е посочил хипотезите и на двете  норми – несъобразена скорост и превишена скорост, като в диспозитива на обв.акт обаче е посочена само нормата на чл.21, ал.1 от ЗДвП, което обстоятелство действително създава пречки и неясноти у подсъдимия, и затруднява организирането на защитата му. На следващо място, в обстоятелствената част на обвинителния акт, като причина за настъпване на ПТП е посочено и „неспазването на дистанция в колона”, което по същество представлява нарушение на разпоредбата на чл.23, ал.1 от ЗДвП. Такова нарушение обаче липсва да е посочено в диспозитива на обв.акт, което също създава неяснота какви точно нарушения по ЗДвП се вменяват на подсъдимия, за да може да организира защитата си. Както се посочи и по-горе, непосочването на конкретните нарушения от ЗДвП при обвинение по чл.343 от НК винаги е съществено  процесуално нарушение и основание в случая за прекратяване на съдебното производство и връщане делото на прокурора. Нарушението е отстранимо, като при повдигане на обвинението на подсъдимия бъдат съобразени тези обстоятелства, като обвинението се прецизира до степен, че да съответства и да няма неясноти и противоречия между изложеното в обстоятелствената част на обвинителния акт и диспозитива му. 

Водим от тези съображения и на  осн. чл.288, ал.1, т.1 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ

ПРЕКРАТЯВА СЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО по НОХД № 364/2017 г. по описа на РС Ловеч и ВРЪЩА делото на прокурора при РП Ловеч.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира в 7-дневен срок от днес пред  ОС Ловеч.

ДА СЕ ИЗПЛАТЯТ по 20 лева за явяване на вещите лица К., Г. и С..

ДА СЕ ИЗПЛАТЯТ по 30.00 лева пътни разноски на свидетелите В.И., К.Т. и Р.Т..

Заседанието се закри в 14.50  часа.

Протоколът се написа в съдебно заседание.

 

 

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                       СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

           

                                                                                                              2.

 

 

                                                                       СЕКРЕТАР: