Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                         гр.Ловеч, 22.05.2017 год.                       

          

                                 В    И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

                                                                                                                                                                                     

ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, втори състав в публично заседание на седемнадесети януари две хиляди и седемнадесета година, в състав :

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ Х.

 

при участието на секретаря Н.Б., като разгледа докладваното от съдията НАХ дело № 899 по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази следното :

 

          Производство по реда чл.59 и сл. от ЗАНН.

С наказателно постановление № 16-0906-000540 от 04.07.2016 г. на Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Ловеч са наложени на Е.Б.З. ***, административно наказание на основание чл.175, ал.1, т.1, предл.3-то от ЗДвП – глоба в размер на 60 лева и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец, за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП.

Недоволен от постановлението останал жалбоподателят, който го е обжалвал, като незаконосъобразно. В жалбата си не отрича, че е управлявал автомобила с табели, които били поставени на предното и задното панорамно стъкло. Твърди, че е отишъл в КАТ Ловеч, за да смени английските регистрационни табели с български, свалил ги е докато чакал реда си, но около 16:00 часа съобщили, че поради софтуерен проблем регистрацията и смяната на номера ще се извърши на другия ден. Сочи, че не успял да постави обратно вече свалените регистрационни табели, поради което, за да се прибере обратно до с.Рибарица, го поставил съответна на двата панорамни прозореца. С оглед на това счита, че не е извършил от субективна страна вмененото му нарушение. Развил е и доводи касаещи наличието на предпоставки за приложението на чл.28 от ЗАНН.  

В съдебно заседание, редовно призован, жалбоподателят З. не се явява. Представлява се от адвокат С. ***, който пледира за отмяна на наказателното постановление, като незаконосъобразно издадено. Поддържа и доразвива изложените в жалбата доводи касаещи субективната страна на нарушението, както и предпоставките за приложението на чл.28 от ЗАНН.

Въззиваемата страна, редовно призовани, не изпращат представител и не изразяват становище по делото. Писмено в съпроводителното писмо заявяват жалбата да се остави без уважение и се потвърди наказателното постановление.

От събраните по делото писмени доказателства и от показанията на свидетелите Т.П.Т., Х.П.Х. и В.П.Н., както и от изложеното в жалбата и в съдебно заседание, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

На 20.06.2016 г., около 16.55 часа, жалбоподателят Е.З. управлявал собствения си лек автомобил марка „БМВ 720 LD” по ул.”Райна Княгиня” в гр.Ловеч. До дом № 1 на улицата бил спрян за проверка от свидетелите Х.Х. и В.Н. ***. Повода за проверката бил, че свидетелите забелязали, че автомобила на жалбоподателя се движел без да има поставени на съответните им места регистрационни табели. При проверката свидетелите констатирали, че автомобила бил с десен волан, а регистрационните му табели били английски, с обозначение ЕА 11ZVX. Същите били поставени от вътрешната страна на предното и задното панорамни стъкла. Тъй като констатираните обстоятелства били от компетентността на пътна полиция, свидетелите извикали дежурния по КАТ. На място пристигнал свидетелят Т.Т. – мл.автоконтрольор в сектор ПП при ОД на МВР Ловеч. Същият след като се запознал с обстоятелствата по случая съставил на жалбоподателя З. АУАН бланков № 364523/20.06.2016 година, на който като свидетели очевидци при установяване на нарушението се подписали свидетелите Х. и Н.. Актосъставителят Т. приел, че жалбоподателя е управлявал автомобила, на който регистрационните табели не били поставени на определените за това места и квалифицирал това като нарушение на разпоредбата на чл.140, ал.1 от ЗДвП.

По така съставеният му акт, като възражение жалбоподателят вписал, че възразява срещу акта, тъй като номерата му били свалени от КАТ Ловеч, но работното време приключило и не му били поставени обратно и затова той ги поставил на видимо място. Подписал акта и получил препис от него.

Няма данни в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН да е представил писмени възражения.  

Така описаната в акта фактическа обстановка изцяло е отразена и в обжалваното наказателно постановление и въз основа на това било издадено обжалваното наказателно постановление, като наказващият орган също приел, че с действията си жалбоподателят З. нарушил разпоредбата на чл.140, ал.1 от ЗДвП и му наложил предвидените в чл.175, ал.1, т.1, предл.3-то от ЗДвП санкции „глоба” в размер на 60 лева и лишаване от правото да управлява МПС за срок от 1 месец.

От тази фактическа обстановка и разглеждайки жалбата от правна страна съдът прие следното :

Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от надлежна страна и е допустима.

Атакуваното наказателно постановление е издадено от компетентен орган, въз основа на АУАН, съставен от оправомощено за това лице, съгласно заповед № 8121з-748/24.06.2015 г. /л.11-12/.

АУАН и наказателното постановление съдържат предвидените в чл.42 и съответно чл.57 от ЗАНН задължителни реквизити и не са допуснати съществени процесуални нарушения, които да водят до отмяна на наказателното постановление на формално основание.

Безспорно се установи по делото, че жалбоподателят е управлявал собствения си лек автомобил, без регистрационните му табели да са били поставени на определените за това места, поради което от обективна страна е налице нарушение на разпоредбата на чл.140, ал.1 от ЗДвП, която визира задължение на водачите, при управление на МПС по пътища отворени за обществено ползване, същите да са регистрирани и да имат табели с регистрационен номер, поставен на определените за това места. В случая, автомобилът управляван от жалбоподателя е бил регистриран, но регистрационните му табели не са били на предвидените за тях места – факт, който и самия той не отрича и признава в обстоятелствената част на жалбата си. Табелите са били поставени от него на предното и задното панорамни стъкла на автомобила, което обстоятелство се потвърждава и от показанията на разпитаните свидетели и коректно е било отразено и в обстоятелствената част на обжалваното НП. Като причина табелите да се намират на тези места жалбоподателят сочи, че ги е свалил докато е чакал реда си в КАТ Ловеч, където е отишъл, за да смени английските регистрационни табели с български такива. Съдът кредитира тези му твърдения, тъй като се подкрепят и от събраните по делото доказателства. Видно от заявление № 160906006066 /л.35/, в графа „представени документи и приети табели с регистрационни номера”, на 20.06.2016 г. той е платил екотакса и удостоверение за екотакса, съгласно фактури №№ 543846 и 2754024, т.е. предприел е действията по снабдяване с документите необходими за пререгистрация на автомобили от т.нар. „нов внос”. Разминаване има в твърденията му за причините, поради които не е успял да пререгистрира превозното средство. В жалбата си З. твърди, че това е станало поради възникнал софтуерен проблем в масивите на КАТ, поради което регистрацията е била преустановена, докато във възраженията си по акта е посочил, че е приключило работното време на службата. С оглед времето и мястото, когато е бил спрян за проверка от служителите на полицията - около 16:55 часа, на ул.”Райна Княгиня”, която като разстояние не е далече от административната сграда на КАТ Ловеч, то по-състоятелна е втората причина, като се има предвид и отговора на Началник сектор „ПП” /л.27/, че на 20.06.2016 г. не е имало технически проблеми в сектора и са се извършвали дейностите по регистрация на МПС. Но дори и безспорно установена причината да не се случи пререгистрацията на автомобила на 20.06.2016 г., то от значение е факта, че действително повода регистрационните табели да не са се намирали на предназначените за това места е бил намерението на жалбоподателя за смяната им по установения от закона ред. В този смисъл, аргументите му за липсата на установеност на субективната страна на вмененото му нарушение са основателни. Съгласно разпоредбата на чл.7, ал.1 от ЗАНН деянието, обявено за административно нарушение, е виновно, когато е извършено умишлено или непредпазливо. В разглеждания случай, нарушението, в което е обвинен жалбоподателят З. може да бъде извършено при форма на вина пряк умисъл, т.е. дееца следва да е съзнавал общественоопасния характер на деянието, да е предвиждал неговите общественоопасни последици и да е искал тяхното настъпване. Фактът, че жалбоподателя е поставил вече демонтираните регистрационни табели на предното и задно панорамно стъкло на автомобила и е тръгнал да го управлява, води до извода, че той е съзнавал общественоопасния характер на деянието и последиците му, но не е искал тяхното настъпване. Поставил ги е на достатъчно видни места, които макар и да не са били определените за тази цел, сочат за желание от негова страна да предотврати общественоопасните последици, които законът свързва с неизпълнението на това му задължение. Целта, която е преследвал е била единствено желанието му да се прибере в населеното място, където живеел (с.Рибарица) и обстоятелството, че на другия ден - 21.06.2016 г., още преди обяд е подал заявление за регистрация само потвърждава тези му намерения. Ето защо, настоящият състав счита, че вмененото на жалбоподателя З. нарушение не е съставомерно от субективна страна, тъй като липсва виновно поведение в хипотезата на пряк умисъл от негова страна, за извършването на нарушение по чл.140, ал.1 от ЗДвП.

С оглед на така достигнатите изводи по фактите и правото на разглеждания казус, съдът счита, че не следва да бъде обсъждано възражението на жалбоподателя за наличието на основания за приложението на чл.28 от ЗАНН. Именно защото се установи, че нарушението е несъставомерно от субективна страна, то приложимостта на правилото на чл.28 от ЗАНН не следва да се разглежда, тъй като текста се прилага само при налично противоправно поведение, което в разглеждания случай не е налице.

Предвид на изложеното, настоящият съдебен състав прие, че наказанието е незаконосъобразно наложено, тъй като липсва субективната страна на нарушението.

Поради тези съображения, обжалваното наказателно постановление следва да бъде отменено, като незаконосъобразно.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

 

 

                  Р   Е   Ш   И   :

    

 

ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16-0906-000540 от 04.07.2016 г. на Началника на сектор Пътна полиция при ОД на МВР ЛОВЕЧ, с което са наложени на Е.Б.З. ***, ЕГН : **********, административни наказания на основание чл.175, ал.1, т.1, предл.3-то от ЗДвП – глоба в размер на 60 лева и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец, за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

         

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Ловеч в 14 - дневен срок от съобщението до страните.

 

                

                                     

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ :