Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                          

                               град Ловеч, 08.03.2017 година

 

                                                          В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, първи наказателен състав в открито заседание на девети февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ШОЛЕКОВА

 

при секретаря : В.К., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 730 по описа за 2016 година и за да се произнесе, съобрази :

 

          С наказателно постановление № 11 - 0000087/30.06.2015 г. на М.И.А. - Директор на Дирекция „Инспекция по труда” Ловеч, на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл.413, ал.1 от КТ е наложена глоба в размер на 100,00/ сто / лева на Р.К.Р., ЕГН: **********, в качеството му на строителен работник – кофражист на «ПИН- 52» ЕООД, за това, че при извършена проверка на 11.03.2015 г. около 13.30 часа по работни места на строителен обект «Сграда за производство на храни за домашни любимци», намиращ се в гр.Ловеч, ул.»Освобождение» №25, с изпълнител на строително-монтажните работи «ПИН–52» ЕООД, гр.Ловеч е заварено да извършва строителни и монтажни работи лицето Р.К.Р., ЕГН:**********, без лично предпазно средство за глава – каска. Установено е, че работодателят е осигурил лични предпазни средства-каски за глава. За лицето е представен трудов договор с «ПИН-52»ЕООД, гр.Ловеч, съгласно който към 11.03.2015 г. то иизпълнява длъжността «кофражист». Предвид изложеното е установено, че Р.К.Р., в качеството си на строителен работник – кофражист на «ПИН-52» ЕООД, гр.Ловеч е извършил виновно нарушение на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, като на 11.03.2015 г. при извършване на строителни и монтажни работи на строителен обект «Сграда за производство на храни за домашни любимци», в гр.Ловеч, ул.»Освобождение» №25, не използва постоянно по време на работа, предоставеното му от работодателя лично предпазно средство за глава – каска, което представлява нарушение на чл.126, т.6 от Кодекса на труда, във връзка с чл.20, т.1, във връзка с т.1.1.1 от Приложение №1 към чл.17 от Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

          Недоволен от наказателното постановление останал жалбоподателят Р.К.Р., който го обжалва в срок, като незаконосъобразно и излага, че не е извършил посоченото нарушение, освен това отговорност не следва да се носи и поради изтекла давност. Поради изложеното моли съда да отмени обжалваното НП.

          В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован се явява лично и с адв.А., който поддържа жалбата и излага, че не е доказано нарушението, за което е санкциониран доверителя му и само на базата на предположения не може да се обоснове носенето  на административнонаказателна отговорност и моли НП да бъде отменено. Представени са писмени бележки.

          Ответникът – Дирекция „ИТ” гр. Ловеч, редовно призовани се представляват от и.д.директор М.М., който моли жалбата да бъде оставена без уважение и се потвърди НП,като правилно и законосъобразно.

          От събраните по делото писмени доказателства, от показанията на свидетелите Ц.Ц., Е.И., С.С., П.Т., Б.А., Х. Х., проведените очни ставки между свидетелите, както и от становищата на представителите на жалбоподателя и ответника по жалбата, съдът приема за установена следната фактическа обстановка.

          На 20.03.2015 г. бил съставен Акт № 11 - 0000087 за установяване на административно нарушение от св. Ц.Ц., в присъствието на св. Е.И., срещу Р.К.Р., в качеството му на строителен работник, за това, че при извършена проверка на 11.03.2015 г. около 13.30 часа на строителен обект «Сграда за производство на храни за домашни любимци», намиращ се в гр.Ловеч, ул.»Освобождение» №25, с главен изпълнител на строително-монтажните работи «ПИН–52» ЕООД, гр.Ловеч е заварено да извършва строително монтажни работи лицето Р.К.Р., ЕГН: **********, без лично предпазно средство за глава – каска. Установено е, че работодателят е осигурил на всички работници на строителния обект предпазни средства за глава - каска. Установено е, че Р.К.Р., в качеството си на строителен работник на «ПИН-52» ЕООД, гр.Ловеч е извършил нарушение на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, като на 11.03.2015 г. е заварено да извършва  строително монтажни работи на строителен обект «Сграда за производство на храни за домашни любимци», без да използва постоянно по време на работа, предоставените му от работодателя лични предпазни средства за глава – каска, което представлява нарушение на чл.126 от Кодекса на труда, във връзка с чл.20, т.1, във връзка с т.1.1.1 от Приложение №1 към чл.17 от Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. По съставения акт жалбоподателят не е направил възражения.Въз основа на акта било издадено обжалваното наказателно постановление.

          Съдът не споделя възражението в жалбата, че административнонаказателна отговорност на жалбоподателя е погасена поради изтекла давност, тъй като се твърди с НП, че нарушението, за което е санкциониран е извършено на 11.03.2015 г. и към настоящия момент не е изтекъл предвидения в чл.81, ал.3, във връзка с чл.80, ал.1, т.5 от НК срок.

          При така установената фактическа обстановка съдът приема, че обжалваното НП е незаконосъобразно и необосновано, тъй като от събраните в хода на административнонаказателното производство и в хода на съдебното следствие доказателства не може да се направи категоричен извод, че жалбоподателят е извършил вмененото му във вина нарушение. Макар АУАН и НП да не страдат от пороци и формално да отговарят на изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН, то не така стои въпроса с доказателствата, в подкрепа на констатациите на наказващия орган. Безспорно се установява, че на 11.03.2015 г. е извършена проверка по работни места на строителен  обект – «Сграда за производство на храни за домашни любимци», находящ се в гр.Ловеч, ул.»Освобождение» №25 с изпълнител на строително-монтажните работи «ПИН 52»ЕООД гр.Ловеч. Безспорно е установено, че лицето срещу което е съставен акта и НП е работник на тази фирма и е било на работа в деня на проверката, както и че работодателят е осигурил на всички работници лични предпазни средства за глава – каски, като тези обстоятелства не се оспорват от жалбоподателя. В подкрепа на констатациите по акта обаче се явяват единствено показанията на св.Ц., който твърди, че се е качил във въпросния обект на всеки от етажите, заварил е работници, които не използват предпазни средства – каски и им е раздал декларации, които същите попълнили, като твърди, че се е качил в самата сграда със св. А. и е категоричен, че жалбоподателят Р. е бил без каска. Тези негови показания се опровергават от показанията на св.С./работник в обекта/, който в с.з. подробно обяснява на кой етаж е работил Р. заедно с К., каква точно работа е изпълнявал, както и че го е видял, че работи с каска, но не може да каже дали през цялото време, тъй като си и е изпълнявал собствените задължения. Опорвергават се и от показанията на св.Т., който по нареждане на Х.Д.-зам.управител на «Фуражни храни» е извикал работниците от строежа да слязат долу пред сградата и това е станало непосредствено след влизане на проверяващите през портала на фирмата и преди придвижването им до офиса на св.А., намиращ се в непосредствена близост до строежа. Показанията на св.Т. се потвърждават от показанията на св.Х.. От показанията на св.А. се установява, че към момента на пристигане на проверяващите същият е бил на друг обект в с.Дойренци и е пристигнал в обекта по-късно, когато вече работниците не са били в сградата, а долу пред офиса му/фургон/ и са били попълнили раздадените им от проверяващите декларации и едва след това св.А. и Ц. са се качили на строителния обект, но вече работници в сградата не е имало. От показанията на посочените свидетели С., Т., Х. и А. се опровергават твърденията на актосъставителя за начина на извършване на проверката, както и за констатираното нарушение, като се явява недоказана констатацията, че жалбоподателят Р. е заварен в обекта да извършва строително-монтажни работи без да използва постоянно по време на работа предоставеното му от работодателя лично предпазно средство за глава – каска. Показанията на св.И. също не потвърждават констатацията за извършено нарушение, тъй като същият не е бил в строителния обект и не е могъл да възприеме дали работниците и кои от тях по време на работа са били със или без предпазни средства – каски. Поради констатирани от съда противоречия в показанията на разпитаните свидетели са допуснати и проведени очни ставки между тях, чрез които противоречията не са преодоляни.

          По изложените съображения съдът приема, че вмененото във вина на жалбоподателя Р. нарушение на чл.126, т.6 от Кодекса на труда, във връзка с чл.20, т.1, във връзка с т.1.1.1 от Приложение №1 към чл.17 от Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място не е безспорно доказано, поради което същият не следва да носи административнонаказателна отговорност.

          Предвид на изложените съображения, съдът намира, че следва да бъде отменено обжалваното наказателно постановление, като необосновано и незаконосъобразно.

          Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът

         

                             Р   Е   Ш   И :

 

          ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 - 0000087/30.06.2015 г. на М.И.А. - Директор на Дирекция „Инспекция по труда” Ловеч, с което на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл.413, ал.1 от КТ е наложена глоба в размер на 100,00/ сто / лева на Р.К.Р., ЕГН: **********, в качеството му на строителен работник – кофражист на «ПИН- 52» ЕООД, за нарушение на чл.126, т.6 от Кодекса на труда, във връзка с чл.20, т.1, във връзка с т.1.1.1 от Приложение №1 към чл.17 от Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Ловешки административен съд в 14 дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.

                            

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :