Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

гр. Ловеч, 16.03.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, първи наказателен състав в открито заседание на шестнадесети февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ШОЛЕКОВА

 

при секретаря: В.К.

като разгледа докладваното от съдията НАХД № 448 по описа за 2016 година и за да се произнесе, съобрази :

 

 

С наказателно постановление № Р-10-77/ 03.02.2016 г. на Ралица Ненчева Агайн – Гури, в качеството на заместваща съгласно Решение на КФН по Протокол №3/21.01.2016 г. изпълняващия правомощията на зам.председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, на „П”АД, ЕИК *********, представлявано заедно от Г.И.Т. и М.К.Д., на основание чл.83,чл.53 и чл.27  от ЗАНН,чл.15,ал.1,т.7 от ЗКФН и чл.222,ал.1,пр.2 от ЗППЦК е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 /десет хиляди/лева за нарушение на чл.221,ал.8,т.7,пр.1,във връзка с ал.6, във връзка с чл.212,ал.1,т.1 от ЗППЦК.

Недоволен от наказателното постановление останал жалбоподателят „П”АД, който го обжалва в срок, като неправилно и незаконосъобразно и излага, че не е извършено нарушението и липсва основание за налагане на каквато и да било санкция, не са налице данни за извършено нарушение на чл.221,ал.6 от ЗППЦК и е налице разминаване между посочения законов текст, въз основа на който е ангажирана отговорността и на дружеството и описаната в НП фактическа обстановка. Изтъква, че чл.221, ал.6 от ЗППЦК предвижда наказание глоба, а наказанието имуществена санкция е предвидено в чл.221,ал.8 ЗППЦК и е налице некоректно посочване на законовия текст. Освен това сочи, че неправилно е прието от наказващия орган, че срокът за представяне пред обществеността на ГКФО за дейността на дружеството през 2014 г. съгласно приложената ПАМ е изтекъл на 30.07.2015 г., тъй като съгласно чл.183 от НПК срокът, който се изчислява в дни, започва да тече от следващия ден и изтича в края на последния ден. Когато последният ден на срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден и тъй като 31.07.2015 г. е бил почивен ден, срокът за изпълнение на ПАМ е изтекъл не на 30.07.2015 г., а на 03.08.2015 г., следователно не отговаря на истината че нарушението е извършено на 31.07.2015 г. Относно съставения АУАН твърди, че на дружеството не е връчван АУАН съставен на 03.09.2015 г. и за същия са разбрали едва от текста на НП. Излага подробни съображения и относно приложението на чл.28 от ЗАНН и моли съда да отмени обжалваното НП.

В съдебно заседание за жалбоподателят – „П”АД, редовно призован се представлява от адв.К., който поддържа жалбата по изложените в нея съображения и моли съда да отмени НП. Въпреки дадената от съда възможност за писмени бележки, такива не са постъпили.

 За ответника – Комисия за финансов надзор- София - редовно призован се явява юриск. В., която моли съда  да  потвърди обжалваното НП, като законосъобразно и правилно. Представени са писмени бележки в срок.

От събраните по делото писмени доказателства и от показанията на свидетелите Н. П., Т.С. и Н.Н., от  становищата на страните, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 03.09.2015 год. бил съставен АУАН № Р-06-750 от Н.С./вече П./, в присъствието на св. Т.С. и Н.Н., срещу „П”АД, представлявано от Г.Т. и М.Д., за това, че при документна проверка, извършена съгласно Заповед № 225/20.07.2015 г. на члена на КФН, изпълняващ правомощията на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „НИД", на място в КФН - гр. София, ул. „Будапеща" № 16, на „П" АД, гр. Ловеч, е установено, че дружеството не е изпълнило приложена с Решение № 577 - ПД от 14.07.2015 г. на члена на КФН, изпълняващ правомощията на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „НИД", принудителна административна мярка (ПАМ) по чл. 212, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с което е извършил нарушение на чл. 221, ал. 6 от ЗППЦК.

„П" АД, гр. Ловеч, е вписано под № РГ-05-282 в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, воден от КФН, и като публично дружество е адресат на нормите на ЗППЦК и на подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

С Решение № 577 - ПД от 14.07.2015 г. члена на КФН, изпълняващ правомощията на заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „НИД", спрямо дружеството е приложена ПАМ по чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, по силата на която „П" АД, гр. Ловеч, е задължен в 10-дневен срок от получаване на решението за прилагане на ПАМ, да представи на обществеността годишен консолидиран финансов отчет (ГКФО) за дейността на 2014 г. по чл. 32а от Наредба № 2, по начина, предвиден в чл. 43а, ал. 1 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2), а именно чрез избраната от него информационна агенция или друга медия. „П" АД е уведомено за приложената ПАМ с писмо, изх. № РГ-05-282-29 от 16.07.2015 г., към което е приложено Решение № 577 - ПД от 14.07.2015 г. Цитираното писмо е изпратено на обявения по партидата на дружеството в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, адрес на управление на дружеството, като видно от обратната разписка, писмото е получено на 20.07.2015 г. Срокът за представяне на обществеността на ГКФО за дейността на дружеството за 2014 г. съгласно приложената ПАМ, е изтекъл на 30.07.2015 г. От справка от интернет страницата на „БФБ - София" АД за емитенти, които разкриват регулирана информация, е установено, че „П" АД, използва за оповестяване на дължимата информация пред обществеността интернет портала на „С.Ф.П." ЕООД, достъпен на адрес: http://www.x3news.com. Справка в интернет и в масива на портала, сочи, че в посочения срок „П" АД не е представил на обществеността годишен ГКФО за дейността на дружеството за 2014 г. На 22.08.2015 г. „П" оповестява на обществеността чрез интернет портала на „С.Ф.П." ЕООД ГКФО за дейността на дружеството за 2014 г.

Нарушението е установено на 31.07.2015 г. по време на осъществен дистанционен надзор, възложен със Заповед № 225/20.07.2015 г. на члена на КФН, изпълняващ правомощията на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „НИД"

Нарушена е разпоредбата на чл. 221, ал. 6 във връзка с чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК.

Нарушението е извършено на 31.07.2015 г. в гр. Ловеч.

С писмо, изх. № РГ-05-282-41 от 13.08.2015 г. представляващите „П" АД са поканени да се явят в КФН в срок от три дни от получаването на писмото за съставяне и връчване на акт за установяване на административно нарушение (АУАН). От обратната разписка е видно, че писмото е получено от дружеството на 17.08.2015 г. Към датата на съставяне на АУАН, представляващите дружеството не са се явили в КФН. Настоящият акт е изготвен в отсъствие на лицата, разполагащи с представителна власт при условията на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

Жалбата е допустима, подадена е от лице което има право на жалба и в законоустановения срок от връчване на НП, но по същество е неоснователна.

Съдът намира, че НП е издадено при спазване изискванията на чл. 57 от ЗАНН и същото не страда от пороци, касаещи неговата валидност и редовност, тъй като съдържа всички необходими реквизити, а нарушението и обстоятелствата,при които е извършено са описани в достатъчно пълно и ясно. Както в АУАН, така и в НП е направено пълно и точно описание на констатираното нарушение, включително мястото и времето на извършване. Налице е също така и съответствие между фактическото описание на нарушението и неговата правна квалификация, поради което съдът не споделя  възражението на жалбоподателя в този смисъл. Ясно и подробно в НП е изложено въз основа на какви данни и доказателства наказващият орган е приел, че има извършено нарушение, като е представил по делото същите. Не са допуснати нарушения на чл.40 и сл. от ЗАНН при съставяне и връчване на АУАН. Изтъкнатото възражение относно датата на съставяне на акта не се споделя от настоящия състав, тъй като проследявайки последователността на извършените от наказващия орган действия след 31.07.2015 г. – датата на установяване на нарушението, по представените писмени доказателства се налага извода, че наказващият орган е спазил стриктно разпоредбите на чл.40 и сл. от ЗАНН, като на 13.08.2015 г. е изпратил покана до дружеството за съставяне и връчване на АУАН, която е получена от дружеството на 17.08.2015 г./л.17 и л.19/; на 08.09.2015 г. е изпратен на Община – Ловеч съставения АУАН № Р – 06-750, като е върнат екземпляр от същия, връчен на Ема Хараланова на 11.09.2015 г. Актосъставителят собственоръчно е отразил при подписа си върху акта датата 03.09.2015 г., поради което и наказващият орган при издаване на НП е посочил, че издава същото въз основа на АУАН № Р-06-750/03.09.2015 г.  

Представена е заповед №225/20.07.2015 г.на зам.председателя на КФН, от която се установява компетентността на актосъставителя, а от представения протокол № 3/21.01.2016 г. от заседание на КФН, съдът не споделя възраженията в жалбата относно липсата на компетентност на издателя на НП и приема,че НП е издадено от компетентно лице.

Не се спори между страните, а и от доказателствата по делото се установява, че по отношение на дружеството жалбоподател е била приложена принудителна административна мярка (ПАМ), което е станало с решение № 577-ПД от 14.07.2015 година. Не се оспорва между страните и редовността на връчването на това решение по пощата с обратна разписка, получена от дружеството на 20.04.2015 г. Връчването на решението с което е приложена ПАМ е по реда на чл.213, ал.2/изм./ от ЗППЦК в редакцията, действала към момента на връчване на Решение № 577-ПД/14.07.2015 г. Прави се възражение, че неправилно е изчислен срока, в който е следвало да се изпълни ПАМ, което възражение не се споделя от настоящия състав. Срокът даден в Решението с което приложена ПАМ е започнал да тече на 21.07.2015 г. и е изтекъл в края на последния – десети ден, т.е. на 30.07.2015 г., който е бил работен ден, а 31.07.2015 г. е бил петък и не е бил обявен  от Министерски съвет за почивен ден/празник или неработен/.

          Категорично и безспорно се установява по делото, че дружеството жалбоподател не е изпълнило наложената по отношение на него ПАМ. Не споделя изложеното в жалбата, че нарушението по чл.221, ал.6 от ЗППЦК не може да бъде извършено от дружеството, тъй като в правомощията и задълженията на ръководните органи на дружеството е било да организират по такъв начин дейността, че същата да съответства на законовите изисквания, поради което съдът намира, че фактическото неизпълнение на наложената ПАМ се дължи изцяло на бездействие от ръководните органи на дружеството жалбоподател и по тази причина правилно е ангажирана отговорността на дружеството за неизпълнение на наложената ПАМ. В този смисъл, дружеството е санкционирано по реда на   чл. 221, ал.8, т.7 пр.1, във връзка с ал.6 от ЗППЦК, която разпоредба предвижда за нарушения по ал. 1 - 6 на юридически лица и еднолични търговци да се налага имуществена санкция за нарушения по ал. 6 - от 10 000 до 50 000 лв., а при повторно нарушение - от 20 000 до 100 000 лв., т.е. законодателят изрично е предвидил за нарушение на чл.221,ал.6 от ЗППЦК отговорност да носят не само ФЛ, но и ЮЛ, поради което не споделя възражението за некоректно посочване на законовия текст, като съответно за ФЛ е определил наказание глоба, а за ЮЛ имуществена санкция. Осъщественото нарушение на чл.221, ал.6, във връзка с чл.212, ал.1, т.1 от ЗППЦК е формално, на просто извършване при бездействие и обективно е било извършено с неизпълнението в указания срок на визираните в наложената ПАМ задължения, а именно : в определения десетдневен срок от получаване на решението за прилагане на ПАМ да представи на обществеността годишен консолидиран финансов отчет за дейността  на 2014 г. по чл.32а  от Наредба №2 ,по начина, предвиден в чл. 43а, ал.1 от Наредба № 2, а именно - чрез избраната от него информационна агенция или друга медия. Правилно в тази връзка е посочена като дата на извършване на нарушението 31.07.2015 г., тъй като това е първия ден след изтичането на дадения в ПАМ срок до 30.07.2015 година. От този момент от дружеството е било в нарушение на посочената по-горе разпоредба на ЗППЦК.  Следва да се отбележи, че съгласно чл.214, ал.2 от ЗППЦК решението за прилагане на ПАМ подлежи на незабавно изпълнение и е неотносимо обстоятелството дали същото е обжалвано или не. В настоящия случай е без значение настъпилата законодателна промяна в ЗППЦК/ДВ бр.42 от 03.06.2016 г./ и в Наредба №2, тъй като нарушението за което е издадено НП е неизпълнение на ПАМ по чл.221,ал.6,във връзка с чл.212,ал.1,т.1 от ЗППЦК, което съществува като нарушение и по сега действащите разпоредби на ЗППЦК, а не нарушение на чл.100о от ЗППЦК или чл.31 от Наредбата.

Предвид обстоятелството, че отговорността на юридическите лица е безвиновна, обективна, то субективна съставомерност на деянието не следва да се обсъжда.

Правилно за така установеното нарушение наказващият орган е приложил санкционната разпоредба на чл.221, ал.8, т.7, предл.1-во, във връзка с ал.6 от ЗППЦК, която предвижда, че наказанието за ЮЛ е имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лева, а при повторно нарушение – от 20 000 до 100 000 лева. Наказващият орган е определил санкцията в минималния предвиден от закона размер от 10 000 лева, доколкото нарушението и нарушителя се явяват безспорно установени, както и че липсват данни това нарушение да е повторно извършено.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съдът намира, че преценката на наказващият орган за липсата на предпоставките на чл. 28 от ЗАНН е правилна и настоящия случай не е маловажен по смисъла на чл.11 от ЗАНН, във връзка с чл.93, т.9 от НК. Нарушението е формално и за съставомерността на същото не е необходимо да са настъпили вредни последици. Съгласно цитираната разпоредба, за да се определи един случай като „маловажен” се взема предвид липсата или незначителността на настъпилите вредни последици или по-ниската степен на обществена опасност на деянието в сравнение с обикновените случаи на престъпление (в случая административно нарушение) от съответния вид. Предвид обстоятелството, че нарушението по чл.221, ал.6, във връзка с чл.212, ал.1, т.1 от ЗППЦК е формално , то се явяват ирелевантни съображенията за липсата на настъпили вредни последици, поради факта, че законодателят не е предвидил такива в състава на нарушението. Освен това в случая следва да се отчете и особената значимост на обществените отношения, които са обект на закрила от нормата на чл.221, ал.6, във връзка с чл.212, ал.1 от ЗППЦК. Нарушението засяга финансовата система в страната и обществеността да бъде осведомена за обстоятелства, свързани с възможността за вземане на бързо инвестиционно решение от страна на инвеститорите и защита на техните интереси, чрез своевременната им информираност. Следва да се има предвид също, че приложената с Решение № 577-ПД от 14.07.2015 г. ПАМ е изпълнена след получаване на поканата за съставяне на АУАН. Освен това, за да предвиди един все пак немалък размер на минималната санкция (от 10 000 лева), законодателят явно е приел за значим обществения интерес, който нарушените норми защитават и за да може да се приложи чл.28 от ЗАНН, то следва да са налице многобройни или изключителни по своя характер смекчаващи обстоятелства, а такива в настоящия казус не се установяват, нито се изтъкват от страните.  Ето защо случаят не може да бъде приет като такъв с по-ниска степен на обществена опасност от останалите нарушения от този вид и не са налице основанията за приложение на чл.28 от ЗАНН.

Предвид на изложените съображения настоящата инстанция намира, че обжалваното НП е обосновано, правилно и законосъобразно и като  такова следва да бъде потвърдено.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът

    

                                  Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ Р-10-77/03.02.2016 г. на Ралица Ненчева Агайн – Гури, в качеството на заместваща съгласно Решение на КФН по Протокол №3/21.01.2016 г. изпълняващия правомощията на зам.председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, с което на „П”АД, ЕИК *********, представлявано заедно от Г.И.Т. и М.К.Д., на основание чл.83,чл.53 и чл.27  от ЗАНН,чл.15,ал.1,т.7 от ЗКФН и чл.222,ал.1,пр.2 от ЗППЦК е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 /десет хиляди/лева за нарушение на чл.221,ал.8,т.7,пр.1,във връзка с ал.6, във връзка с чл.212,ал.1,т.1 от ЗППЦК, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Ловешки Административен  съд в 14 дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.                                                     

 

                                 

 

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: