Р     Е    Ш    Е    Н    И    Е

                                               

                                                 гр.Ловеч, 22.05.2017 год.            

                       

                                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

                                               

ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД, шести граждански състав, в публично заседание на седемнадесети май, две хиляди и седемнадесета година, в състав :

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ : НАТАЛИЯ РАЙКОВА

 

при участието на секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията гр.дело №381 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази :

 

            Производството е за постановяване на решение при признание на иска, на основание чл.237 от ГПК.

Постъпила е искова молба от “ВиК”АД, ЕИК : 110549443, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, ул.”Райна Княгиня”№1А, представлявано от Изпълнителния директор Данаил Красимиров Събевски, чрез пълномощника си адв.Н. против С.С.К. ***, в която изтъква, че ответника е абонат на „ВиК"АД-гр.Ловеч, регистриран в недвижим имот, находящ се в гр.Ловеч, блок 211, вх.”Г”, ап.17, като за доставена питейна вода към същия на негово име е открита партида №104411. Пояснява, че доставката на водата се извършва на база Договор при общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор „ВиК"АД-гр.Ловеч. Общите условия са одобрени от ДКЕВР /сега КЕВР/ на основание чл.6, ал.1, т.1 от Закона за регулирането на водоснабдителните и канализационните услуги и са обявени публично на сайтовете на КЕВР и на „ВиК"АД-гр.Ловеч http://wss-lovech.bg/.

Основно задължение на ищеца съобразно съществуващите договорни отношения между страните е да доставя питейна вода и да отвежда и пречиства отпадъчната такава, а основно задължение на ответника - потребител е да заплаща консумираната и отчетена вода. Конкретизира, че за доставена питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчна до и от посочения имот, за периода 31.10.2013 год.-30.11.2016 год., ответникът дължи сумата от 233,98 лева по издадени 27 бр. фактури, като точните суми по всяка фактура са посочени в извлечението за задължението на абоната, приложено като доказателство по делото. Върху неизплатените задължения от падежа на всяка от описаните фактури до датата 09.01.2017 год. е начислено обезщетение за забавено изпълнение в размер общо на 33,49 лева, като обезщетението и периода за всяка от фактурите е посочен в извлечението за задължението на абоната, което прилагат като доказателство по делото. Въпреки възникналото задължение на ответника, същия не е заплатил посочената сума, поради което подали, по реда на чл.410 от ГПК, заявление за издаване на заповед за изпълнение. Въз основа на така подаденото заявление в РС-гр.Ловеч е образувано Ч.гр.д. №40/2017 год. по описа на РС-Ловеч, по което има издадена заповед за изпълнение. Срещу така издадената заповед ответника е депозирал възражение, с което оспорва вземането им..

Твърди, че всички описани фактури са издадени на база извършено измерване с изправен технически водомер. Измерените количества потребена питейна вода са проверени лично и вписани в карнета по партидата на ответника от служител на дружеството, отговарящ за процесния имот. В описаните фактури е начислено и допълнително количество вода, разпределено пропорционално от остатъка от разликата между показанията на общия и на индивидуалните водомери между потребителите в етажната собственост, по реда на чл.39, ал.2 от Наредба 4/14.09.2004 год. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и на действащите в съответния период ОУ.

От ответника до момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение няма оспорване на начисленото му потребление вода. Фактурите, описани по-горе са отразени в счетоводството на „ВиК"АД-гр.Ловеч.

Ето защо за тях се поражда правен интерес от подаване на настоящата искова молба със следния петитум :

Моли съда да постанови решение, с което да признае за установено, че С.С.К., ЕГН-**********, с адрес ***, дължи на „ВиК"АД-гр.Ловеч, ЕИК : 110549443 сумата от 233,98 лева, представляваща незаплатена цена на доставена на ответника питейна вода, както и на отведената и пречистена отпадъчната вода за периода 31.10.2013 год. – 30.11.2016 год., по издадени 27 бр. фактури, като точните суми по всяка фактура са посочени в Извлечението за задължението на абоната, приложено като доказателство по делото, както и законната лихва върху дължимата сума, считано от 10.01.2017 год. до изплащане на цялата сума.

Моли съда да признае за установено, че ответникът им дължи сумата от 33,49 лева представляваща дължимата мораторна лихва върху неизплатените суми, от падежа на всяка от описаните фактури до датата 09.01.2017 год., като обезщетението и периода за всяка от фактурите е посочен в Извлечението за задължението на абоната, приложено като доказателство по делото.

Моли да им се присъдят и заплатените от тях съдебни такси, разноски и адвокатско възнаграждение в настоящето производство, както и разноските по Ч.гр.д. №40/2017 год. по описа на РС-гр.Ловеч.

            В съдебно заседание ищцовото дружество чрез пълномощника си адв.Н. поддържа исковата молба и моли съда да се произнесе с решение по реда на чл.237, ал.1 от ГПК. Счита, че претенцията е доказана по основание и размер и моли съда да я уважи като им присъди и сторените по делото разноски, съгласно представен спикък на разноските по чл.80 от ГПК.

            Ответникът С.С.К., редовно призован, се явява лично като не оспорва задължението си спрямо „ВиК”АД и заявява, че ще плати парите, които дължи, но на разсрочено плащане. Моли съда да се произнесе с решение при признание на иска.

            Настоящият съдебен състав като взе предвид представените с исковата молба писмени доказателства, както и становището на страните, изразено в съдебно заседание, по вътрешно убеждение и съобразно нормативните актове, регламентиращи процесните отношения, приема за установено, че в конкретният казус са налице предпоставките за постановяване на решение при признание на иска, на основание чл.237, ал.1 от ГПК.

            Налице е признание на иска от страна на ответника С.С.К., така че по изрично искане на процесуалния представител на ищцовото дружество адв.Н., съдът е прекратил съдебното дирене и е дал ход на устните състезания. Затова решението на първоинстанционният съд се основава само и единствено на признанието на иска, което признание не може да бъде оттеглено, на основание чл.237, ал.4 от ГПК.

            Установи се по безпорен начин, че не са налице отрицателните предпоставки, обективирани в нормата на чл.237, ал.3 от ГПК, а дори напротив решението на съда ще е изцяло в интерес на страните в процеса и най-вече на ищцовото дружество, което търси по-бързо събиране на процесните суми.

Имайки предвид всички изложени дотук обстоятелства районният съд приема, че искът, с които е сезиран на основание чл.422, ал.1 във връзка с чл.415, ал.1 във връзка с чл.124, ал.1 от ГПК, се явява изцяло основателен и доказан, което налага да се признае за установено, че С.С.К., ЕГН-**********, с адрес ***, дължи на „ВиК"АД-гр.Ловеч, ЕИК : 110549443 сумата от 233,98 лева, представляваща незаплатена цена на доставена на ответника питейна вода, както и на отведената и пречистена отпадъчната вода за периода 31.10.2013 год. – 30.11.2016 год., по издадени 27 бр. фактури, като точните суми по всяка фактура са посочени в Извлечението за задължението на абоната, приложено като доказателство по делото, както и законната лихва върху дължимата сума, считано от 10.01.2017 год. до изплащане на цялата сума, както и да признае за установено, че ответникът им дължи сумата от 33,49 лева представляваща дължимата мораторна лихва върху неизплатените суми, от падежа на всяка от описаните фактури до датата 09.01.2017 год., като обезщетението и периода за всяка от фактурите е посочен в Извлечението за задължението на абоната, приложено като доказателство по делото, които задължения са предмет на Заповед №15/11.01.2017 год. за изпъление на парично задължение по чл.410 от ГПК, предмет на разглеждане по Частно гражданско дело №40/2017 год. на РС-гр.Ловеч,

            При този изход на процеса ответникът, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, следва да бъде осъден за заплати на ищеца съдебно-деловодни разноски в размер общо на сумата 100 лева, съгласно представен списък на разноските по чл.80 от ГПК, от които 75 лева внесена по сметка на съда държавна такса за настоящото исково производство и 25 лева държавна такса за заповедното производство.

            Водим от тези съображения, съдът

 

 

                                                                  Р  Е  Ш   И   :

 

 

            ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че С.С.К., ЕГН-**********, с адрес *** дължи на „ВиК"АД, ЕИК : 110549443, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, ул.”Райна Княгиня”№1А, представлявано от Изпълнителния директор Данаил Красимиров Събевски сумата от 233,98 /двеста тридесет и три лева деветдесет и осем стотинки/, представляваща незаплатена цена на доставена на ответника питейна вода, както и на отведената и пречистена отпадъчната вода за периода 31.10.2013 год. – 30.11.2016 год., по издадени 27 бр. фактури, като точните суми по всяка фактура са посочени в Извлечението за задължението на абоната, приложено като доказателство по делото, както и законната лихва върху дължимата сума, считано от 10.01.2017 год. до изплащане на цялата сума, което задължение е предмет на Заповед №15/11.01.2017 год. за изпъление на парично задължение по чл.410 от ГПК, предмет на разглеждане по Частно гражданско дело №40/2017 год. на РС-гр.Ловеч, по иска с правно основание чл.422, ал.1 във връзка с чл.415, ал.1 във връзка с чл.124, ал.1 от ГПК.

            ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че С.С.К., ЕГН-**********, с адрес *** дължи на „ВиК"АД, ЕИК : 110549443, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, ул.”Райна Княгиня”№1А, представлявано от Изпълнителния директор Данаил Красимиров Събевски сумата от 33,49 /тридесет и три лева четиридесет и девет стотинки/, представляваща дължимата мораторна лихва върху неизплатените суми, от падежа на всяка от описаните фактури до датата 09.01.2017 год., като обезщетението и периода за всяка от фактурите е посочен в Извлечението за задължението на абоната, приложено като доказателство по делото, което задължение е предмет на Заповед №15/11.01.2017 год. за изпъление на парично задължение по чл.410 от ГПК, предмет на разглеждане по Частно гражданско дело №40/2017 год. на РС-гр.Ловеч, по иска с правно основание чл.86, ал.1 от ЗЗД.

            ОСЪЖДА С.С.К., ЕГН-**********, с адрес *** да заплати на „ВиК"АД, ЕИК : 110549443, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, ул.”Райна Княгиня”№1А, представлявано от Изпълнителния директор Данаил Красимиров Събевски сумата в размер общо на  100 /сто/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски, на основание чл.78, ал.1 от ГПК въз основа на представен списък на разноските по чл.80 от ГПК, включващи 75 лева внесена по сметка на съда държавна такса за настоящото исково производство и 25 лева държавна такса за заповедното производство.

            Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред ОС-гр.Ловеч в двуседмичен срок от връчването му на страните.

            След влизането в сила на решението препис от него да се приложи по Ч.гр.дело №40/2017 год. по описа на РС-гр.Ловеч.

 

 

 

 

                      РАЙОНЕН СЪДИЯ :