Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е                                       

                               

                                                     гр. Ловеч, 13.06.2017г.

 

                                     В   И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А 

 

 

 

            ЛОВЕШКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД, гражданска колегия, четвърти състав  в публичното заседание на тридесет и първи май през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:ИВАНЕТА МИТОВА 

 

при секретар МАРИЯ КАРАЛАШЕВА като разгледа докладваното от съдията   гр. дело №49  по описа за 2017 год,за да се произнесе съобрази:  

 

            Производство по чл.238 и сл. от ГПК :

 

            Подадена е искова молба от „ПАКТРЕЙД" ООД, с ЕИК 200051993, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул." Александър Стамболийски" № 15, бл. „Балкан“, ет. 1, ап.З, представлявано от Наталия Маринова Иванова - Ташева - Управител чрез адвокат Д.М., член на САК, със служебен адрес: гр. София, бул.„Княгиня Мария Луиза" № 40, ет.5, aп. 18, срещу: „АГРО - 44" ЕООД, с ЕИК 107579031, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул."Митко Палаузов" №10, вх.А, ет.2, ап.5, представлявано от Пламен Дончев Ненков – Управител

с правно основание чл.327, ал.1 от ТЗ вр. с чл.79, ал.1 от ЗЗД и чл.86, ал.1 от ЗЗД; и

цена на исковете: 10 132,56 лева /десет хиляди сто тридесет и два лева и петдесет и шест стотинки/, от които: 9 458,60 лева - главница и обезщетение за забава в размер на 673,96 лева.

            Ищецът излага ,че видно от приложените към настоящата искова молба писмени доказателства, а именно - двустранно съставен и подписан между страните Приемо - предавателен протокол от 01.12.2015г. и Фактура № 0000040151 / 08.12. 2015г., между „ПАКТРЕЙД" ООД, в качеството на продавач и „АГРО - 44" ЕООД, в качеството на купувач, е сключен договор за търговска покупко-продажба на стоки при следните условия: 1.1 Предмет - магазинно оборудване, включващо хладилно оборудване, мебелно обзавеждане и търговско оборудване, описани подробно по вид, количество и цена в изготвен и подписан между страните двустранен приемо - предавателен протокол от 01.12.2015г.;1.2 Продажна цена - 12 972 лева /дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и два лева/, с включен ДДС; 1.3 Срок за плащане - до 30.04.2016г.;

Твърди,че в изпълнение на сключения между „ПАКТРЕЙД" ООД, в качеството на продавач и „АГРО - 44" ЕООД, в качеството на купувач, договор за търговска покупко-продажба на стоки, „ПАКТРЕЙД" ООД е доставило и предало, а „АГРО - 44" ЕООД е приело без забележки и възражения, договореното магазинно оборудване, включващо хладилно оборудване, мебелно обзавеждане и търговско оборудване, за което на 01.12.2015г. между страните е съставен и подписан двустранен приемо-предавателен протокол. Твърди се ,че във връзка със сключения между „ПАКТРЕЙД" ООД, в качеството на продавач и „АГРО - 44" ЕООД, в качеството на купувач, договор за търговска покупко-продажба на стоки, „ПАКТРЕЙД" ООД е издало и връчило на „АГРО - 44" ЕООД фактура № 0000040151 от 08.12.2015г. и същата е приета и подписана лично от управителя на „АГРО - 44" ЕООД - Пламен Дончев Недков, няколко дни след доставката на оборудването, като възражения в качествено или количествено отношение не са направени.Видно от приложените към настоящата искова молба писмени доказателства, а именно - Извадка от аналитичен регистър на „ПАКТРЕЙД" ООД /сметка 411 Клиенти! за периода 01.01.2015г. - 31.12.2015г., Извадка от аналитичен регистър на „ПАКТРЕЙД" ООД /сметка 503/1 Пиреосбанк/ за периода 01.01.2016г. - 28.11.2016г. и Извадка от аналитичен регистър на „ПАКТРЕЙД" ООД /задължения / вземания по партньори на „ПАКТРЕЙД" ООД! към 12.01.2017г., купувачът - „АГРО - 44" ЕООД е заплатил на „ПАКТРЕЙД" ООД само част от договорената и дължима продажна цена по описания в т.1 по-горе договор за търговска покупко-продажба на стоки, като дължимият и непогасен остатък от същата, към настоящия момент, е в размер на 9 458,60 лева /девет хиляди четиристотин петдесет и осем лева и шестдесет стотинки/. Видно от приложената към настоящата искова молба справка по чл.366 от ГПК, дължимото от „АГРО - 44" ЕООД обезщетение за забава съгласно чл.86. ал.1 от ЗЗД, изчислено върху дължимата и непогасена главница по описания в т.1 по-горе договор за търговска покупко-продажба на стоки, за периода 03.05.2016г. /първият работен ден след настъпването на договорения падеж - 30.04.2016г.1 - до 13.01.2017г. е в размер на 673.96 лева /шестстотин седемдесет и три лева и деветдесет и шест стотинки/.

            Предвид гореизложеното, моли, да бъдат призовани на съд, като след като се убеди съда във верността на изложените по-горе твърдения, да се постанови  решение, по силата на което: Да се осъди „АГРО - 44" ЕООД да заплати на „ПАКТРЕЙД" ООД сумата от 9 458,60 лева /девет хиляди четиристотин петдесет и осем лева и шестдесет стотинки/, представляваща дължима и незаплатена от „АГРО - 44" ЕООД част от продажна цена по сключен между дружествата договор за търговска покупко-продажба на стоки, а именно - магазинно оборудване, включващо хладилно оборудване, мебелно обзавеждане и търговско оборудване, описани подробно по вид, количество и цена в изготвен и подписан между страните двустранен приемо-предавателен протокол от 01.12.2015г., за което е издадена от „ПАКТРЕЙД" ООД и връчена на „АГРО - 44" ЕООД фактура № 0000040151 от 08.12.2015г., ведно със законна лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателно заплащане на дължимите суми; Да се осъди  „АГРО - 44" ЕООД да заплати на „ПАКТРЕЙД" ООД сумата от 673,96 лева /шестстотин седемдесет и три лева и деветдесет и шест стотинки/, представляващо обезщетение за забава за плащане на парично задължение в размер на 9 458,60 лева, за периода 03.05.2016г. - 13.01.2017г.; Да се осъди „АГРО - 44" ЕООД да заплати на „ПАКТРЕЙД" ООД всички сторени по делото съдебни и деловодни разноски, в това число и за заплатен адвокатски хонорар; Да се осъди „АГРО - 44" ЕООД да заплати на „ПАКТРЕЙД" ООД направените от „ПАКТРЕЙД" ООД разноски за обезпечение на предявените с настоящата искова молба обективно съединени искове, а именно: По ч.гр.д.№ 2493/2016г. по описа на 6-ти състав при Районен съд - гр.Ловеч - в размер на 40 лева /четиридесет лева/ заплатена държавна такса и 600 лева /шестстотин лева/ заплатено адвокатско възнаграждение, както и по изп. дело № 5 / 2017г. по описа на ЧСИ Велислав Петров, per. № 879 на КЧСИ, за налагане на допуснатите обезпечителни мерки чрез запор върху вземанията по банковите сметки на „АГРО - 44" ЕООД - в размер на 534 лева .

            В законоустановения срок не е постъпил отговор от ответниците по делото.

С разпореждане в закрито заседание по реда на чл. 140 от ГПК, съдът е приел  като относими допустими  представените писмени доказателства.Указал е и възможността на ответника за постановяване на неприсъствено решение по чл.238 и чл.239 от ГПК .  

            Предявен е на страните и проекто – доклад.       

            В съдебно заседание ,ищеца, редовно призован , се представлява от Управителя Наталия Иванова Ташева лично и от адв. М. от САК , който сочи ,че  са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение на осн. чл. 238 от ГПК, исковата претенция е основателна , а с оглед на процесуалното поведение на ответника по делото.

            Ответника, редовно призовани  ,не се явява  и не взема  становище по иска .

            Съдът като съобрази  приетите по делото по съответния ред писмени доказателства: Приемо-предавателен протокол от 01.12.2015г.;Фактура № 0000040151 от 08.12.2015г.;       Извадка от аналитичен регистър на „ПАКТРЕЙД" ООД /сметка 411Клиенти/ за периода 01.01.2015г. - 31.12.2015г.; Извадка от аналитичен регистър на „ПАКТРЕЙД" ООД /сметка 503/1 Пиреосбанк/ за периода 01.01.2016г. -28.11.2016г.;Извадка от аналитичен регистър на „ПАКТРЕЙД" ООД /задължения/ вземания по партньори на „ПАКТРЕЙД" ООД / към 12.01.2017г.; Справка по чл.366 от ГПК; Платежно нареждане УИН М12877433 от 25.11.2016г.;Договор за правна помощ и пълномощно от 24.11. 2016г.; Платежно нареждане УИН. 2491 8 от 25.11.201 бг.; Молба с вх.№ 00097 / 04. 01. 2017 г. по описа на ЧСИ Велислав Петров, peг. № 879 на КЧСИ,Платежно нареждане от 04.01.2017г.;Платежно нареждане от 04.01.2017г.,прие,че следва да се постанови решение  при условията на чл.239 от ГПК във връзка с чл.238 от ГПК, които предпоставки съдът приема , че са налице.

            При тези съображения искът се явява основателен и доказан и следва да бъде уважен като се осъди ответника да заплати на ищеца исковите суми.Следва да се уважи и акцесорния иск по чл.86 от ЗЗД за присъждане на лихви върху главницата до подаване на исковата молба и начиная от подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата .

       Ответника следва да бъде осъден да заплати на ищеца разноските му по делото и тези сторени в обезпечителното производство във връзка с Определение №1301 / 27.12.2016 г. на РС – Ловеч по ч.гр.д.№ 2493/2016г. и в изпълнителното производство , свързани с допускане и налагане на обезпечителната мярка в негова полза и до размера съобразно приложените разходно – оправдателни документи.

        Воден от гореизложеното ,съдът

 

 

                                         Р   Е   Ш   И   :    

 

 

          ОСЪЖДА , на осн. чл.238 и чл.239 от ГПК ,във вр. с чл.327, ал.1 от ТЗ вр. с чл.79, ал.1 от ЗЗД и чл.86, ал.1 от ЗЗД, „АГРО - 44" ЕООД, с ЕИК 107579031, със седалище и адрес на управление: гр.Севлиево, ул."Митко Палаузов" №10, вх.А, ет.2, ап.5, представлявано от Пламен Дончев Ненков – Управител, да заплати на „ПАКТРЕЙД" ООД, с ЕИК 200051993, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул." Александър Стамболийски" № 15, бл. „Балкан“, ет. 1, ап.З, представлявано от Наталия Маринова Иванова - Ташева - Управител чрез адвокат Д.М., член на САК, със служебен адрес: гр. София, бул.„Княгиня Мария Луиза" № 40, ет.5, aп. 18, сумата от 9 458,60 лева /девет хиляди четиристотин петдесет и осем лева и шестдесет стотинки/, представляваща дължима и незаплатена от „АГРО - 44" ЕООД част от продажна цена по сключен между дружествата договор за търговска покупко-продажба на стоки, а именно - магазинно оборудване, включващо хладилно оборудване, мебелно обзавеждане и търговско оборудване, описани подробно по вид, количество и цена в изготвен и подписан между страните двустранен приемо-предавателен протокол от 01.12.2015г., за което е издадена от „ПАКТРЕЙД" ООД и връчена на „АГРО - 44" ЕООД фактура № 0000040151 от 08.12.2015г., ведно със законна лихва върху тази сума , начиная от датата на подаване на исковата молба – 13.01.2017г. до окончателно заплащане на дължимите суми;

            ОСЪЖДА на осн. чл.86 от ЗЗД ,„АГРО - 44" ЕООД – гр. Севлиево , с горните данни, да заплати на „ПАКТРЕЙД" ООД - гр. Ловеч, сумата от 673,96 лева /шестстотин седемдесет и три лева и деветдесет и шест стотинки/, - лихва представляваща обезщетение за забава за плащане на парично задължение в размер на 9 458,60 лева – главница , за периода 03.05.2016г. - 13.01.2017г.;

ОСЪЖДА „АГРО - 44" ЕООД – гр. Севлиево , с горните данни, да заплати на „ПАКТРЕЙД" ООД гр. Ловеч сумата общо 535,30 лева – разноски по делото пред настоящата инстанция : 455,30 лева – д.т. и 850,00 лева – адв. в-е.

ОСЪЖДА „АГРО - 44" ЕООД – гр. Севлиево , с горните данни, да заплати на „ПАКТРЕЙД" ООД - гр. Ловеч сумата общо 1 174,00 лева – представляващи: разноските за обезпечение на предявените с настоящата искова молба обективно съединени искове, а именно: по ч.гр.д.№ 2493/2016г. по описа на 6-ти състав при Районен съд - гр.Ловеч - 40 лева /четиридесет лева/ заплатена държавна такса и 600 лева /шестстотин лева/ заплатено адвокатско възнаграждение; по изп. дело № 5 / 2017г. по описа на ЧСИ Велислав Петров, peг. № 879 на КЧСИ, за налагане на допуснатите обезпечителни мерки чрез запор върху вземанията по банковите сметки на „АГРО - 44" ЕООД - в размер на общо 534 лева .

            НЕПРИСЪСТВЕНОТО РЕШЕНИЕ не подлежи на обжалване на основание чл.239, ал.4 от ГПК.

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: