Районен съд - Ловеч
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2017г. до 31.1.2017г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 939/2016, VI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Г.Ц.К.

М.А.Н.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 7.12.2016г.
РАЗРЕШАВА на малолетните деца М.Г.К., родена на *** год., ЕГН-********** и Н.Г.К., родена на *** год., ЕГН-**********, до навършване на тяхното пълнолетие, да им бъдат издавани документи за самоличност /паспорти и лични карти/, без съгласието на майката М.А.Н., ЕГН-**********, като документите да бъдат получавани от бащата Г.Ц.К., ЕГН-********** ***, както и разрешава М.Г.К. и Н.Г.К. да пътуват извън Република България, без ограничение на брой пътувания, период и време, без съгласие на майката М.А.Н., ЕГН-**********, с постоянен и настоящ адрес ***, със и без придружител, по предявения от Г.Ц.К., с горните данни против М.А.Н., с горните данни, иск с правно основание чл.127а, ал.2 от СК. ОСЪЖДА М.А.Н., ЕГН-**********, с постоянен и настоящ адрес *** да заплати по сметка на РС-гр.Ловеч окончателна държавна такса в размер на сумата 40 /четиридесет/ лева. Да се изплати на адв.Д.С. *** възнаграждение в размер на сумата 300 /триста/ лева от внесения с вносна бележка на 25.08.2016 год. депозит за осъщественото от нея процесуално представителство на ответницата М.А.Н. по гр.дело №939/2016 год. по описа на РС-гр.Ловеч. Допуска предварително изпълнение на решението, на основание чл.127а, ал.4 от СК.
В законна сила от 3.1.2017г.

2

АНД No 673/2016, I състав

КАТ

И.В.И.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 31.10.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш - Серия К № 0947616 на ОД на МВР Ловеч, с който на И.В.И., ЕГН: ********** *** е наложена на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП, глоба в размер на 150.00 лева за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
В законна сила от 3.1.2017г.

3

АНД No 799/2016, II състав

МВР

М.М.М.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 14.12.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 от 17.03.2016 г. на ВПД Началник РУ град Ловеч, с което е наложено на М.М.М. ***, ЕГН : **********, административно наказание на основание чл.212 от ЗОБВВПИ – глоба в размер на 500 лева, за нарушение на чл.59, ал.1 от ЗОБВВПИ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 3.1.2017г.

4

АНД No 1199/2016, I състав

КАТ

Н.В.П.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 9.12.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16-1762-000008/14.09.2016 год. на Н. Васков Недялков, Началник на сектор ПП при ОД на МВР-Ловеч, с което е наложена на основание чл.638,ал.3,във връзка с чл.461,т.1 от КЗ глоба в размер на 400 лева на Н.В.П. ***, ЕГН: **********, за нарушение на чл.483,ал.1,т.2 от КЗ, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 3.1.2017г.

5

Гражданско дело No 1957/2014, IV състав

Делба

Ш.З.М.,
К.З.М.

Р.С.П.

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 9.12.2016г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН,на осн. чл.348 от ГПК, допуснатия до делба недвижим имот между съделителите: Ш.З.М. с ЕГН – ********** *** , Плевенска обл. , К.З.М. с ЕГН – ********** *** , Плевенска обл., ул. „Хан Аспарух” №7 , и двамата със съд.а-с : гр. Плевен , ул. „Д. Костадинов”№23 ,чрез адв. М.М. *** и Р.С.П. с ЕГН – ********** *** с влязло в законна сила Решение по допускане на делбата № 179/27.04.2015 г., постановено по гр.д. №1957/14 г. , недвижим имот находящ се в с. Александрово , общ. /обл. Ловеч, придобит от първите двама по наследство от баща им Зейнула М. ***, починал на 21.02. 2014 г.,а за втората по покупко продажба , а именно: - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00299.381.556, целият с площ от 877 кв. м., находящ се в урбанизираната територия на с. Александрово, обл. Ловеч, ул. "Гено Димов" № 11, заедно и реално с построената върху поземленият имот сграда: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 00299.381.556.1, със застроена площ от 44 кв.м., на един етаж, при граници и съседи на поземления имот: имот с идентификатор 00299.381.555, имот с идентификатор 00299.381.1389, имот с идентификатор 00299.381.557 и имот с идентификатор 00299.381.551, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Александрово, одобрена със Заповед №РД-18-79 /5.12.2007 г. на Изп.Директор на АГКК , описан в Нотариален акт за покупко-продажба №174, том ІV, рег. №3312, дело №306/ 23. 05. 2012 г. на нотариус Анна Ценкова, с рег. №565 при НК, съгласно схема скица на поземлен имот № 15-433863 – 26.11.2014 г. на СГКК - Ловеч съгласно схема №27088 / 11.09.2012 г. на СГКК – г. Ловеч , при дялове на страните : - за Ш.З.М. – един дял ; - за К.З.М. – един дял; - за Р.С.П. – два дяла; Пазарна стойност на недвижимия имот е 9 800,00 лева. СТРАНИТЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ ПРИ НАДДАВАНЕТО В ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН, на осн. чл.354 и сл. от ГПК. ОСЪЖДА Ш.З.М., с горните данни, да заплати по сметката на ЛРС, сумата 49,00 лева ,представляваща държавна такса съобразно притежаваните дялове. ОСЪЖДА К.З.М. , с горните данни, да заплати по сметката на ЛРС, сумата 49,00 лева , представляваща държавна такса съобразно притежаваните дялове. ОСЪЖДА Р.С.П. с горните данни, да заплати по сметката на ЛРС, сумата 98 лева , представляваща държавна такса съобразно притежаваните дялове. ОСЪЖДА Р.С.П., да заплати на Ш.З.М., с горните данни,сумата 30,64 лева , представляващи разноските му по делото съразмерно дяловете му. ОСЪЖДА Р.С.П. , с горните данни, да заплати на К.З.М. , с горните данни, сумата 30,64 лева , представляващи разноските му по делото съразмерно дяловете му.
В законна сила от 4.1.2017г.

6

Гражданско дело No 2022/2014, VI състав

Делба

А.М.Т.

К.А.М.

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 9.12.2016г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, на основание чл.348 от ГПК, следния съсобствен недвижим имот между съделителите А.М.Т., ЕГН-********** ***, чрез пълномощника й адв.Ц. ***, с адрес за призоваване : гр.Ловеч, ул.”Търговска”№21, „Дом на красотата”, офис 103 и К.А.М., ЕГН-********** ***, останал им по наследство от А.В.А., б.ж. на гр.Летница, Област-гр.Ловеч, починал на 14.03.1997 год. : ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43476.315.938 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Летница, Община-гр.Летница, Област-гр.Ловеч, одобрени със Заповед №18-68/02.06.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на имота : гр. Летница, п.к.5570, ул."Цар Освободител"№5, с площ на целия имот от 571 кв.м, трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за ниско застрояване до 10 м., стар идентификатор - няма, номер по предходен план 938, квартал 31, парцел IV, при съседи : поземлени имоти с идентификатори 43476.315.939, 43476.315.2015, 43476.315.1506, 43476.315.940, както и реално изцяло на застроените в описания поземлен имот : 1.СГРАДА с идентификатор 43476.315.938.1, със застроена площ от 128 кв.м, брой етажи - 2, предназначение - Жилищна сграда, еднофамилна, 2.СГРАДА с идентификатор 43476.315.938.2, със застроена площ от 15 кв.м, брой етажи - 1, предназначение- Жилищна сграда, еднофамилна, 3.СГРАДА с идентификатор 43476.315.938.3, със застроена площ от 39 кв.м, брой етажи - 2, предназначение - Селскостопанска сграда, ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА по заключението на вещото лице инж.Е.Г. от 27.11.2015 год. 37 200 /тридесет и седем хиляди и двеста/ лева. ОТ ПОЛУЧЕНАТА от продажбата на поземления имот сума да се образуват 2 /два/ равни дяла, от които по един дял за всяка една от двете съделителки А.М.Т. и К.А.М.. ОСЪЖДА А.М.Т., ЕГН-********** ***, чрез пълномощника й адв.Ц. ***, с адрес за призоваване : гр.Ловеч, ул.”Търговска”№21, „Дом на красотата”, офис 103 да заплати по сметка на РС-ГРАД ЛОВЕЧ сумата 744 /седемстотин четиридесет и четири/ лева, представляваща държавна такса за изнесения на публична продан имот. ОСЪЖДА К.А.М., ЕГН-********** *** да заплати по сметка на РС-ГРАД ЛОВЕЧ сумата 744 /седемстотин четиридесет и четири/ лева, представляваща държавна такса за изнесения на публична продан имот.
В законна сила от 4.1.2017г.

7

Гражданско дело No 822/2016, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ЕТ Н.-9.-Н.Н.

ЕЛИТ ТС ЕООД

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Определение от 7.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр. дело № 822/2016г. на ЛРС на основание чл.233, ал.1 от ГПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до страните пред ЛОС.
В законна сила от 4.1.2017г.

8

АНД No 566/2016, I състав

РДГ

М.Г.В.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 24.11.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1367/30.11.2015 год. на Павли Петров Богдански,Директор на Регионална дирекция по горите-Ловеч, с което е наложена на основание чл.53,ал.1 и 2 от ЗАНН и чл. 275,ал.1,т.2 от Закона за горите глоба в размер на 300/триста/ лева на М.Г.В., ЕГН: **********, за нарушение на чл.257,ал.1,пр.2,т.1,пр.1 от ЗГ,във връзка с чл.50,ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба №8/05.08.2011 год. за сечите в горите, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 4.1.2017г.

9

АНД No 1013/2016, VIII състав

КАТ

Б.В.Д.,
ЕМ ЕС БИ ЕР ЕООД

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 13.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство - Серия К №1292843 на ОД на МВР Ловеч на Б.В.Д., ЕГН ********** при условията на чл.188, ал.2 от ЗДвП, като управител на „ЕМ ЕС БИ ЕР” ЕООД, с който е наложена на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.2, т.6 от ЗДвП, глоба в размер на 350,00 /триста и петдесет/ лева за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
В законна сила от 4.1.2017г.

10

НОХД No 1521/2016, I състав

Квалифицирани състави на телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Г.К.Г.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 28.12.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка” по отношение на подсъдимия Г.К.Г., ЕГН **********
Г.К.Г.
В законна сила от 4.1.2017г.

11

НОХД No 98/2016, I състав

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

К.Г.К.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Присъда от 1.11.2016г.
К.Г.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Г.К., роден на ***г***, постоянен адрес ***, понастоящем се намира извън пределите на РБ с неизвестно местоживеене, българско гражданство, с начално образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 28/29.07.2011 година в с.А., обл.Ловешка от дом на ул******* при условията на повторност в немаловажни случаи в съучастие като извършител с Д.Т.И. ***, чрез използване на МПС - „*****" с peг.№ ******, собственост на И.Е.А. от с.К., обл.Ловешка, отнел чужди движими вещи - пет броя чугунени радиатори с по седем глидера всеки, на обща стойност 378.77 лв. собственост и от владението на К.Д.П. ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.4, предл.1-во, т. 7, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 и чл.28, ал.1 и чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на 1 /една/ година лишаване от свобода. На основание чл. 61, т.2 от ЗИНЗС определя първоначален строг режим в затвор за изтърпяване на така наложеното наказание лишаване от свобода.
Мотиви от 24.11.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 5.1.2017
Наказателно дело № 354/2016
В законна сила от 5.1.2017г.

12

НОХД No 1524/2016, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.Р.С.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 5.1.2017г.
М.Р.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Р.С., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, неженен, работи, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.12.2016г., около 19,00ч., в с.Къкрина, обл.Ловеч, по ул. "Васил Левски", с посока на движение гр.Ловеч, управлявал МПС- л.а. „**** peг.№ ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда- 2.04 на хиляда- установена по надлежен ред- с техническо средство „Дрегер Алкотест 7510" №ARBB 0041, протокол за химическо изследване на кръвна проба 231/27.12.2016г. и съдебномедицинска експертиза 254/28.12.2016г., след като бил осъден с влязла в сила присъда по НОХД №49/2014г. на PC- Ловеч за деяние по чл.343б, ал.1 НК, поради което и на основание чл.343б, ал.2 във вр. с ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА наказание 4 /четири/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим в затвор за изтърпяване на така наложеното наказание лишаване от свобода. На основание чл.55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на подс.С. по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл.343г от НК, ЛИШАВА подс.С. от право да управлява МПС за срок от 1 /една/ година, считано от датата на отнемане на СУМПС.
В законна сила от 5.1.2017г.

13

Гражданско дело No 1152/2016, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

БАЛКАН АД ЛОВЕЧ

НИКРОМ ТРЪБНА МЕБЕЛ АД

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 16.12.2016г.
ОСЪЖДА „НИКРОМ-ТРЪБНА МЕБЕЛ“ АД, ЕИК 110034824, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, Индустриален квартал, представлявано от Изпълнителния директор Галин Илиев Перянов, на основание чл. 288 от ТЗ във връзка с чл. 232 ал. 2 от ЗЗД и чл. 92 ал. 1 от ЗЗД, да заплати на „БАЛКАН“ АД, ЕИК 820194079, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, бул. „Мизия“ № 1, представлявано от Изпълнителния директор Ивайло Митков Стоянов, сумата 8 101.92 лв. /осем хиляди сто и един лева и деветдесет и две стотинки/ с ДДС, представляваща дължима и неизплатена наемна цена по Договор за наем от 01.02.2016 г., за периода от 01.04.2016 г. до 30.06.2016 г., с включени в нея и разходи за ел. енергия по същия договор за месеците април и май 2016 г., както и сумата 223.64 лв. /двеста двадесет и три лева и шестдесет и четири стотинки/, представляваща неустойка за забава за плащане на посочената главница по същия договор за периода от 01.04.2016 г. до 30.06.2016 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на делото /07.07.2016 г./ до окончателното изплащане. ОСЪЖДА „НИКРОМ-ТРЪБНА МЕБЕЛ“ АД, с горните данни, да заплати на „БАЛКАН“ АД, с горните данни, сумата 424.08 лв. /четиристотин двадесет и четири лева и осем стотинки/, представляваща разноски по делото.
В законна сила от 6.1.2017г.

14

Гражданско дело No 1403/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

ФЕНИКСИНВЕРС ООД

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 14.12.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл. 422 ал. 1 във връзка с чл. 415 ал. 1от ГПК, по отношение на „ФЕНИКС ИНВЕРС” ООД, ЕИК 820169617, с адрес: гр. Ловеч, Северна индустриална зона, бул. „Освобождение” № 10, че ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ на сграда с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Панайот Волов” № 25, 25А, представлявана от И.Г.И., ЕГН ********** – Председател на Управителния съвет, има вземане от посоченото дружество в размер на сумата 987.79 лв. /деветстотин осемдесет и седем лева и седемдесет и девет стотинки/, представляваща дължима парична вноска, съгласно решение на Общото събрание на Етажната собственост от 26.04.2015 г. за разходи за ремонт, поддържане и възстановяване на общи части на сградата-етажна собственост, за което вземане е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 513/30.05.2016 г. по ч.гр.дело № 840/2016 г. по описа на Ловешкия районен съд. ОСЪЖДА „ФЕНИКС ИНВЕРС” ООД, ЕИК 820169617, с адрес: гр. Ловеч, Северна индустриална зона, бул. „Освобождение” № 10, да заплати на ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ на сграда с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Панайот Волов” № 25, 25А, представлявана от И.Г.И., ЕГН ********** – Председател на Управителния съвет, сумата 126.90 лв. /сто двадесет и шест лева и деветдесет стотинки/, представляваща разноски по настоящото дело, както и сумата 26.13 лв. /двадесет и шест лева и тринадесет стотинки/ - разноски в заповедното производство.
В законна сила от 6.1.2017г.

15

НОХД No 1520/2016, I състав

Кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.П.Д.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 30.12.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия Д.П.Д., ЕГН **********
Д.П.Д.
В законна сила от 6.1.2017г.

16

Гражданско дело No 120/2016, VI състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Д.П.В.,
И.П.В.,
Д.Д.П.

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 16.6.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”АД, ЕИК : 831919536, със седалище и адрес на управление : гр.София-1000, район „Възраждане”, пл.”Света Неделя”№7, представлявано от Изпълнителните директори Л.К.Х. и А.К., че ищците Д.П.В., ЕГН-**********, И.П.В., ЕГН-********** и Д.П.В., ЕГН-**********, тримата с адрес ***, чрез адв.Ст.С. *** не дължат солидарно сумата по изпълнително дело №20158800400819 на ЧСИ Р. Д. *** действие - ОС-гр.Ловеч от 27 274,24лв., от които главница в размер на 12 750 лв. със законна лихва в размер на 12 882,01 лв. за периода от 15.02.2007 год. до 02.12.2015 год., 1 642,23 лв. неолихвяеми вземания /мораторни лихви, обезщетения и т.н./, а по изпълнителен лист от 19.07.2007 год., издаден по Ч.гр.дело №547/2007 год. сумата в размер общо на 14 392,23лв., от които главница в размер на 12 750 лв., договорна лихва в размер на 471,90 лв. за периода от 31.10.2005 год. до 14.02.2007 год., наказателна лихва в размер на 1 170,33 лв. за периода от 20.04.2006 год. до 14.02.2007 год., заедно със законната лихва върху главницата, считано от 15.02.2007 год. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА ответника „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”АД, ЕИК : 831919536, със седалище и адрес на управление : гр.София-1000, район „Възраждане”, пл.”Света Неделя”№7, представлявано от Изпълнителните директори Л.К.Х. и А.К. да заплати на ищците Д.П.В., ЕГН-**********, И.П.В., ЕГН-********** и Д.П.В., ЕГН-**********, тримата с адрес ***, чрез адв.Ст.С. *** 439,20 /две хиляди четиристотин тридесет и девет лева и двадесет стотинки/, представляваща съдебно-деловодни разноски, от които 1 090,97 лева държавна такса и 1 348,23 лева адвокатски хонорар, като за разликата до пълния претендиран размер на сумата от 2 490,97 лева ОТХВЪРЛЯ претенцията на ищците спрямо ответника като НЕОСНОВАТЕЛНА И НЕДОКАЗАНА.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.11.2016
Гражданско дело № 377/2016
В законна сила от 9.1.2017г.

17

АНД No 57/2016, I състав

Други административни от наказателен характер дела

С.Г.Д.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 12.5.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № НП 27-127-1/ 15.12.2014 г. на доц.д-р Златица Г. Петрова, ДМН, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит”-гр.София, с което на основание чл.116 ал.1 във вр. с чл.117 от Закона за лечебните заведения на д-р С.Г.Д., ЕГН: ********** на длъжност Началник отделение в Отделение по нервни болести на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов” АД гр. Ловеч е наложена глоба в размер на 1 000 /хиляда/ лева за нарушение на т.2.2 към т.2, Раздел І „Основна характеристика на медицинската специалност „Нервни болести” от Наредба №2 от 6 февруари 2014г., издадена от Министерството на здравеопазването за утвърждаване на Медицински стандарт „Нервни болести” във вр. с чл.6 ал.1 от Закона за лечебните заведение, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.1.2017
Наказателно дело № 181/2016
В законна сила от 9.1.2017г.

18

АНД No 242/2016, VIII състав

Други административни от наказателен характер дела

С.С.Д.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 25.5.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № НП 27-321/16.12.2015 година на проф. д-р Златица Г. Петрова, ДМН, Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит”, гр. София, с което са наложени на д-р Стелияна С.Д., ЕГН **********,***, и служебен адрес гр. Ловеч, ул. „Съйко Съев” №27, в качеството й на лекар - невролог в „Неврон – 04 – Лечебно заведение за извънболнична помощ – Амбулатория за специализирана медицинска – Групова практика по неврология”, както следва: 1.За нарушението по т.I от АУАН № А 27-321/09.11.2015 г., глоба в размер на 500 (петстотин) лева, на основание на чл. 229, ал. 1 от Закона за здравето. 2.За нарушението по т.II от АУАН № А 27-321/09.11.2015 г., глоба в размер на 500 (петстотин) лева, на основание на чл. 229, ал. 1 от Закона за здравето, за извършени нарушения на чл.81, ал.2, т.1 от Закона за здравето, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Ловешки административен съд по реда на глава дванадесета от АПК, в 14 дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.1.2017
Наказателно дело № 180/2016
В законна сила от 9.1.2017г.

19

АНД No 561/2016, VIII състав

РДГ

Х.Г.Х.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 11.10.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2281 от 27.04.2016 година издадено от инж. Павли Петров Богдански, Директор на Регионална Дирекция по горите гр. Ловеч упълномощен със Заповед №РД49-199/16.05.2011г. на Министъра на земеделието и храните, действащ чрез инж. Полина Симеонова Митова – зам. директор на РДГ Ловеч, с което е наложена на Х.Г.Х., ЕГН ********** ***, регистриран в публичния регистър на ИАГ – София с удостоверение за упражняване на лесовъдска практика №2268/05.01.2012г., административно наказание на основание чл.257, ал.1, т.2 от Закона за горите и чл.53, ал.1 и ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания – глоба в размер на 500,00 лева, за нарушение на чл.257, ал.1, пр.2, т.2, пр.3 от Закона за горите, във вр. с чл.62, ал.1, изр. 2 от Наредба №8 от 05.08.2011г. за сечите в горите, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.1.2017
Наказателно дело № 256/2016
В законна сила от 9.1.2017г.

20

АНД No 1245/2016, I състав

ДИТ

БЪЛГАРИЯ ФУУДС ЕООД

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 19.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11/0000249 от 27.11.2015 год. на Мирослава И. Ангелова, Директор на дирекция “Инспекция по труда”-Ловеч, с което е наложена на основание чл. 416,ал.5,във връзка с чл.414,ал.3 от КТ имуществена санкция в размер на 1500,00/хиляда и петстотин/ лева на “Б.Ф.” ООД,представлявано от С.П. и М.Ш., в качеството му на работодател, за нарушение на чл.62, ал.3 от Кодекса на труда, КАТО ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 10.1.2017г.

21

Гражданско дело No 296/2016, VI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

И.П.П.

Б.Х.Б.,
П.В.К.,
Х.П.В.,
В.П.В.

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 20.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от ищеца И.П.П., ЕГН-********** *** против ответницата Б.Х.Б., ЕГН-********** ***, иск с правно основание чл.48, ал.7 от ЗУЕС, за заплащане на сумата 2 999,99 лв., както и законната лихва за времето от предявяване на иска – 29.02.2016 год. до окончателното изплащане, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОТХВЪРЛЯ претенцията на ищеца И.П.П., ЕГН-********** *** против ответницата Б.Х.Б., ЕГН-********** *** за заплащане на направените по делото разноски, като НЕОСНОВАТЕЛНА И НЕДОКАЗАНА. ОСЪЖДА ищеца И.П.П., ЕГН-********** *** да заплати на ответницата Б.Х.Б., ЕГН-********** *** сумата 425 /четиристотин двадесет и пет/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски, на основание чл.78, ал.3 от ГПК. РАЙОНЕН СЪД-ГРАД ЛОВЕЧ да върне на ищеца И.П.П., ЕГН-********** *** сумата 120 /сто и двадесет/ лева, представляваща половината от внесената държавна такса, на основание чл.78, ал.9 от ГПК, предвид частичната спогодба, постигната между него и трима от ответниците по делото.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 11.1.2017
Гражданско дело № 408/2016
В законна сила от 11.1.2017г.

22

Гражданско дело No 1735/2016, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Г.И.Г.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 15.12.2016г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК: 175133827,със седалище и адрес на управление: гр.София 1000,район „Средец”, ул.”Г.С. Раковски”№140, представлявано от всеки от членовете на управителния съвет заедно, че Г.И.Г., ЕГН: **********, с пост.адрес: ***, чрез пълномощника си-адв.Д.С.,***,офис 9 не дължи сумата в размер на 1428,14 /хиляда четиристотин двадесет и осем лева и четиридесет и четири стотинки/ лева, представляваща начислена по партида с клиентски № 300219654714 цена за консумирана ел. енергия на адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 70, вх. „В", ап. 26, ет. 9, за периода - от месец май 2009 г. до месец декември 2011 г. включително, както следва: 185,76 лв. - за месец май 2009 г.; 60,35 лв. - за месец юни 2009 г.; 60,35 лв. - за месец юли 2009 г.; 95,44 лв. - за месец януари 2011 г.; 131,45 лв. - за месец февруари 2011; 122,17 лв. - за месец март 2011; 75,62 лв. - за месец април 2011; 67,19 лв. - за месец май 2011; 51,78 лв. - за месец юни 2011 г.; 46,01 лв. - за месец юли 2011 г.; 76,55 лв. - за месец август 2011 г.; 50,45 лв. - за месец септември 2011 г.; 63,92 лв. - за месец октомври 2011 г.; 178,30 лв. - за месец ноември 2011 г. и 163,10 лв. - за месец декември 2011 г., поради изтекла погасителна давност, съгласно разпоредбата на чл. 111, б. „в" от ЗЗД. ОСЪЖДА „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ”,ЕИК:175133827 ,със седалище: гр.София, адрес на управление : район Средец, ул. „Г.С. Раковски” № 140, представлявано от всеки от членовете на управителния съвет заедно ДА ЗАПЛАТИ на Г.И.Г., ЕГН: **********, с пост.адрес: ***, чрез пълномощника си-адв.Д.С.,***,офис 9 сумата от 558.72 лева/петстотин петдесет и осем лева и 72 ст/.-направени по делото разноски.
В законна сила от 11.1.2017г.

23

НОХД No 3/2017, III състав

Ползване на неистински или преправен документ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Б.Р.А.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 11.1.2017г.
Б.Р.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.Р.А. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, българско гражданство, с начално образование, вдовец, безработен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 12.10.2016г., около 14.40 часа, в гр.Угърчин, обл.Ловеч, по ул. В.Левски, в посока центъра на гр.Угърчин, по време на извършване на полицейска проверка, като водач на МПС - л.а. „Фолксваген Голф”, с рег. № РВ 8961 АС, собственост на Георги Николаев Краевски от гр.Пловдив, пред проверяващите служители на РУ МВР - Угърчин - Николай Данаилов Мичевски на длъжност ПИ „ТП” и Красимир Георгиев Костов, съзнателно се ползвал от неистински официален документ - Свидетелство за управление на моторно превозно средство, с придаден му вид, че е издаден от официалните власти на Република Гърция с №420027958, с дата на издаване 13.01.2015г., с дата на валидност 12.01.2025г., издаден на името на Б.А., удостоверяващ, че е правоспособен водач на МПС за категориите „А и В”, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл.316 във връзка с чл.308 ал.2 пр.5 във вр. с ал.1 и чл.55 ал.1 т.2 б.”б” предл.1 от НК му НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: - на основание чл.42а ал.2 т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от една година. - на основание чл.42б ал.1 от НК, подсъдимият да се явява и подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - на основание чл.42а ал.2 т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година. - на основание чл.42а ал.2 т.6 от НК - 150 часа безвъзмезден труд в полза на обществото в рамките на една година.
В законна сила от 11.1.2017г.

24

НОХД No 12/2017, I състав

Квалифицирани състави на хулиганство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Й.И.Ц.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 11.1.2017г.
Й.И.Ц.
ПРИЗНАВА подсъдимия Й.И.Ц., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.01.2017 год., около 06.00 часа в гр.Ловеч, ж.к. „Младост", пред блок 307 извършил непристойни действия-крещял, обиждал и отправял закани "какъв си ти бе свиня, знаете ли кой съм аз, ще ви уволня" към полицейския наряд-Д.П.П.-полицай сектор „Охранителна полиция" в РУ-Ловеч, С.И.С.- полицай сектор „Охранителна полиция" в РУ-Ловеч, М.Д.П.- полицай сектор „Охранителна полиция" в РУ-Ловеч, Ц.В.Б.-младши автоконтрольор в сектор „Пътна полиция" в ОД МВР-Ловеч и Б.К.К., командир на отделение в сектор „Охранителна полиция" в РУ-Ловеч, с което грубо нарушил обществения ред и изразил явно неуважение към обществото, като деянието му е било съпроводено със съпротива срещу органи на властта, изпълнявайки задълженията си по опазване на обществения ред, дърпайки се, ритайки и удряйки дежурните полицай при РУ-Ловеч и по своето съдържание се отличава с изключителна дързост, поради което и на основание чл.325, ал.2 във вр. с ал.1 и чл.54 от НК, му НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на това наказание за срок от 3 /три/ години от влизане на споразумението в сила.
В законна сила от 11.1.2017г.

25

Гражданско дело No 2045/2016, VI състав

Искове за трудово възнаграждение

М.В.В.

СПАРКИ ЕЛТОС АД

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Определение от 4.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №2045/2016 год. по описа на РС-гр.Ловеч, поради оттегляне на исковата претенция, на основание чл.232 от ГПК. ОСЪЖДА ответника “Спарки Елтос”АД, ЕИК : 820147084, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, ул.„Кубрат”№9, представлявано от Николай Атанасов Кълбов да заплати на ищеца М.В.В., ЕГН-********** съдебно-деловодни разноски в размер общо на сумата 1 214,00 лева /хиляда двеста и четиринадесет лева/ за настоящото исково, обезпечително и изпълнително производства. ОСЪЖДА ответника “Спарки Елтос”АД, ЕИК : 820147084, със седалище и адрес на управление: гр.Ловеч, ул.„Кубрат”№9, представлявано от Николай Атанасов Кълбов да заплати по сметка на РС-гр.Ловеч сумата 50,00 лева, представляваща държавна такса за предявения обективно съединен иск по чл.221 от КТ, както и сумата 264,74 лева, представляваща държавна такса за обективно съединения иск за заплащане на трудово възнаграждение по чл.242; чл.128 от КТ или общо сумата 314,74 /триста и четиринадесет лева седемдесет и четири стотинки/.
В законна сила от 12.1.2017г.

26

Гражданско дело No 12/2017, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Ц.Н.П.,
Н.В.П.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 12.1.2017г.
ДОПУСКА развод по взаимно съгласие и ПРЕКРАТЯВА сключения граждански брак с акт № 162/12.11.2005 г. в гр. Ловеч между Н.В.П. с ЕГН ********** и Ц.Н.П. с ЕГН **********. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Н.В.П. с ЕГН ********** и Ц.Н.П. с ЕГН **********, двамата с адрес *** споразумение относно последиците от прекратяването на брака, съгласно което: Родителските права по отношение на детето Н. Николаев П., роден на *** год., с ЕГН **********, се предоставят за упражняване на майката Ц.Н.П.; Бащата Н.В.П. може да се среща със сина си всяка първа и трета седмица от месеца-от 18.00 часа в петък до 18.00 часа в неделя, както и един месец през лятото през време, несъвпадащо с годишния отпуск на майката; Бащата Н.В.П. ще заплаща на малолетния си син Н. Николаев П., роден на *** год., представляван от своята майка и законен представител Ц.Н.П., месечна издръжка в размер на 115,00 лв. /сто и петнадесет лева/, считано от момента на постановяване на решението /12.01.2017 г./ за прекратяване на брака до навършване на пълнолетие или до настъпването на законни причини за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, начиная от първо число на следващия месец до окончателното й изплащане. Издръжката ще се заплаща по банкова сметка ***; Ползването на семейно жилище, находящо се в с. Славяни, общ. Ловеч, ул. "Св. Климент Охридски" № 28, се предоставя на съпругата Ц.Н.П.; Издръжка между съпрузите няма да се дължи; След развода съпругата ще възстанови предбрачната си фамилия–Георгиева; Държавните такси, както и останалите разходи по делото, ще се поемат поравно от съпрузите. ОСЪЖДА Н.В.П. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза РС Ловеч държавна такса за развод в размер на 7,50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/. ОСЪЖДА Ц.Н.П. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза РС Ловеч държавна такса за развод в размер на 7,50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/. ОСЪЖДА Н.В.П. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза РС Ловеч държавна такса в размер на 82,80 лв. /осемдесет и два лева и осемдесет стотинки/-процент от тригодишния сбор на издръжката.
В законна сила от 12.1.2017г.

27

НОХД No 1398/2016, III състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.В.П.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 12.1.2017г.
В.В.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.В.П. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, неграмотен, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.08.2016 г., около 15.45 часа, на път 40007, при километър 3+600 в землището на с.Славщица, обл.Ловешка, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „ВАЗ 21013” с peг. № С 3818 ВТ, собственост на Боян Тодоров Груев и Гинка Петрова Груева - и двамата от гр. София, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 15-0297-000231 от 27.07.2015г. на Началника на РУ МВР гр. Луковит, влязло в законна сила на 18.08.2015г. за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343в ал.2 и чл.55 ал.1 т.1 от НК му НАЛАГА наказание четири месеца лишаване от свобода. На основание чл.61 т.2 във вр. с чл.60 ал.1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на така наложеното наказание лишаване от свобода в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото наказание глоба.
В законна сила от 12.1.2017г.

28

Гражданско дело No 824/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

В И К АД - ЛОВЕЧ

Е.З.С.

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 22.12.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Е.З.С. ЕГН:********** , с адрес ***,че същия дължи на ***, ЕИК ***, представлявана от изп. директор ***, сумата от 4480,90 лева, представляваща незаплатена цена на доставена на ответника питейна вода, както и на отведената и пречистена отпадъчната вода, за периода 29.03.2013 г. -29.02.2016 г., по следните фактури: № 214921476/29.03.2013 г., на стойност 94,51 лв., № 214921722/ 29.04.2013 г., на стойност 106,26 лв., № **********/30.05.2013 г., на стойност 145,26 лв.,№ 214922203/28.06.2013 г., на стойност 93,79 лв., № 214922443/31.07.2013 г., на стойност 106,11 лв., № 214922684/30.08.2013 г., на стойност 150,44 лв., № 214922922/ 30.09.2013 г., на стойност 103,67 лв., № 214923166/31.10.2013 г., на стойност 84,96 лв., №214923413/ 29.11.2013 г., на стойност 113,54 лв., № 214923657/27.12.2013 г., на стойност 95,52 лв., № 214923908/31.01.2014 г., на стойност 104,34 лв., № 214924154/ 28.02.2014 г., на стойност 90,34 лв., № 214924409/01.04.2014 г., на стойност 129,76 лв., № 214924657/30.04.2014 г., на стойност 127,41 лв., № 214924903/30.05.2014 г., на стойност 130,42 лв., № 214925140/ 30.06.2014 г., на стойност 119,26 лв., № 214925375/ 30.07.2014 г., на стойност 130,38 лв., № 214925623/29.08.2014 г., на стойност 183,04 лв., № 214925874/30.09.2014 г., на стойност 138,50 лв., № 214926118/ 31.10.2014 г. на стойност 134,44 лв., № 214926369/28.11.2014 г., на стойност 115,92 лв., № 214926620/30.12.2014 г., на стойност 131,34 лв., № 214926875/30.01.2015 г., на стойност 102,93 лв., № 214927119/ 27.02.2015 г., на стойност 135,59 лв., № 214927369/ 31.03.2015 г., на стойност 130,97 лв., № 214927616/30.04.2015 г., на стойност 137,23 лв., № 214927864/ 29.05.2015 г., на стойност 150,71 лв., № 214928106/30.06.2015 г., на стойност 149,01 лв., № 214928351/31.07.2015 г., на стойност 160,87 лв., № 214928598/ 31.08.2015 г., на стойност 143,67 лв., № 214928843/30.09.2015 г., на стойност 124,13 лв., № 214929083/30.10.2015 г., на стойност 122,88 лв., № 214929331/ 30.11.2015 г., на стойност 121,79 лв., № 214929574/30.12.2015 г., на стойност 87,24 лв., № 214929814/ 29.01.2016 г., на стойност 177,07 лв. и № 214930060/29.02.2016 г., на стойност 107,60 лв., всички издадени от „ВиК" АД - Ловеч, ведно със законната лихва върху дължимата сума, считано от 13.04.2016 г. – датата на подаването на заявлението в съда , до изплащане на цялата сума; както и сумата от 647,89 лева представляваща дължимата мораторна лихва върху неизплатените суми, от падежа на всяка от описаните фактури до датата 11.04.2016г. като обезщетението и периода за всяка от фактурите е посочен в Извлечението за задължението на абоната към 11.04.2016 г. за потребител 149337 , издадено от „ВиК" АД – Ловеч , с горните данни. ОСЪЖДА Е.З.С. , с горните данни, да заплати на ***, с горните данни , разноските му по настоящото гр.дело №824 /2016г. или общо 246,66 лева, включваща: сумата 126,66 лева - д.т. и сумата 120,00 лева – в-е за в.л. както и сумата 102,58 лева – д.т. в заповедното производство по ч. гр. дело № 597/2016 г. на ЛРС . Решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане на решението в сила, препис от същото да се приложи по ч. гр. дело № 597/2016 г. на ЛРС, за съобразяване.
В законна сила от 13.1.2017г.

29

Гражданско дело No 1575/2016, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Ц.Г.С.,
Е.М.И.,
Ф.Е.И.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 16.11.2016г.
ВЗЕМА мярка за закрила–социална услуга резидентен тип спрямо Ф.Е.И. с ЕГН **********, ката я настанява в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 1 Ловеч за срок от една година. На основание чл. 28, ал. 4 от Закона за закрила на детето решението подлежи на незабавно изпълнение.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.1.2017
Гражданско дело № 571/2016
В законна сила от 13.1.2017г.

30

Гражданско дело No 2308/2016, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

П.Д.И.,
П.Д.И.

 

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 13.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 19.06.1988 г., в гр. Ловеч, с Акт № 196/19.06.1988 г. на Община Ловеч, между П. ДАНЧЕВ И., ЕГН **********,***, и П.Д.И., ЕГН **********,***, чрез развод, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, на основание чл. 50 от СК. УТВЪРЖДАВА следното споразумение между страните, на основание чл. 51 ал. 1 от СК: I. Децата на страните - Д.П.И. и Е.П.И. са пълнолетни и не се уреждат въпросите за местоживеене, упражняване на родителски права, лични отношения и издръжка. II. Ползването на семейното жилище, находящо се в ГР.Л., се предоставя на съпруга П. Данчев И.. III. Никой от съпрузите не желае и няма претенции за издръжка от другия съпруг. IV. След развода съпругата ще носи предбрачното си фамилно име -Д.. V. ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ: П. Данчев И. с ЕГН **********,***, получава в реален дял и става изключителен собственик на следните недвижими имоти, моторни превозни средства и ремарке, а именно: 1. Притежавания по Нотариален акт № 45, том VI, дело № 1972 от 14.ХII.1992 г. на РС Ловеч: АПАРТАМЕНТ № 23 /двадесет и три/, находящ се в гр. Ловеч, ж.к. „Здравец", жилищен блок 206 /двеста и шест/, вход „Е", ет. 8 /осми/, ап. 23 /двадесет и три/, с изложение: изток - запад, състоящ се от: дневна, спалня, кухня, баня с тоалетна, дрешник и антре, със застроена площ 60.78 кв.м. /шестдесет квадратни метра и седемдесет и осем квадратни сантиметра/, заедно с принадлежащото му мазанско помещение № 22 /двадесет и две/, заедно с припадащите се 0.651 % идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху държавния поземлен имот, върху който е построен жилищния блок, който апартамент, съгласно схема на самостоятелен обект в сграда № 15-426247 от 29.08.2016 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Ловеч, представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 43952.503.74.50.21 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две -петстотин и три - седемдесет и четири - петдесет - двадесет и едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на Изп. директор на АГКК, адрес на имота: гр. Ловеч, п.к. 5500, ж.к. „Здравец", блок 206 /двеста и шест/, вх. „Е", етаж 8 /осми/, апартамент 23 /двадесет и три/, намиращ се в сграда №50 /петдесет/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 43952.503.74 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две - петстотин и три - седемдесет и четири/, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 60.78 кв.м. /шестдесет квадратни метра и седемдесет и осем квадратни сантиметра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - № 43952.503.74.50.22, под обекта - № 43952.503.74.50.18, над обекта - няма. Данъчната оценка на недвижимия имот е 9 872.40 лв., видно от удостоверение за данъчна оценка изх. № ДО005027/01.09.2016 г. на Община Ловеч. 2. Притежавания по пункт 1 /първи/ на Нотариален акт №124, том VI, рег.№ 6729, дело № 613 от 16.09.2016 г. на Анна Ценкова - нотариус с район на действие РС Ловеч, рег.№ 565 на НК, а именно: ГАРАЖ с идентификатор № 43952.503.74.67 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две - петстотин и три - седемдесет и четири - шестдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на Изп. директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Ловеч, п.к. 5500, ж.к. „Здравец", сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 43952.503.74 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две - петстотин и три - седемдесет и четири/, с площ 18 кв.м. /осемнадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: хангар, депо, гараж, при съседи на сградата: № 43952.503.74.68. Данъчната оценка на недвижимия имот е 2 553.00 лв., видно от удостоверение за данъчна оценка изх. № ДО005028/01.09.2016 г. на Община Ловеч. 3. Притежавания по пункт 2 /втори/ на Нотариален акт № 124, том VI, рег.№ 6729, дело № 613 от 16.09.2016 г. на Анна Ценкова - нотариус с район на действие РС Ловеч, рег.№ 565 на НК, а именно: ГАРАЖ с идентификатор № 43952.503.74.68 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две - петстотин и три - седемдесет и четири - шестдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на Изп. директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Ловеч, п.к. 5500, ж.к. „Здравец", сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 43952.503.74 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две - петстотин и три - седемдесет и четири/, с площ 18 кв.м. /осемнадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: хангар, депо, гараж, при съседи на сградата: № 43952.503.74.67. Данъчната оценка на недвижимия имот е 2 553.00 лв., видно от удостоверение за данъчна оценка изх. № ДО005029/01.09.2016 г. на Община Ловеч. 4. следното моторно превозно средство: вид - лек автомобил, марка - ПЕЖО, модел - 306, идентификационен № /рама №/ VF37ВКFХЕ32054020, двигател № 10FS7А2155703, с държавен регистрационен номер - ОВ 4570 АМ, цвят - бял, вид гориво - бензин. Застрахователната стойност на описаното МПС е 500.00 лв., видно от Удостоверение № 0000196900 от 01.12.2016 г. на „ЗД ЕВРОИНС" АД, Агенция Ловеч 2. 5. следното моторно превозно средство: вид - лек автомобил, марка - ПЕЖО, модел - 307, идентификационен № /рама №/ VF33Е9НZС83928399, двигател № 10JB360002181, с държавен регистрационен номер - ОВ 8117 ВВ, цвят - светло сив металик, вид гориво -дизел. Застрахователната стойност на описаното МПС е 500.00 лв., видно от Удостоверение № 0000196899 от 01.12.2016 г. на „ЗД ЕВРОИНС" АД, Агенция Ловеч 2. 6. следното моторно превозно средство: вид - лек автомобил, марка - МЕРЦЕДЕС, модел - Ц 270 ЦДИ, идентификационен № /рама №/ WDВ2030161А244312, двигател № 61296230137344, с държавен регистрационен номер - ОВ 7186 ВА, цвят - черен металик, вид гориво - дизел. Застрахователната стойност на описаното МПС е 1 000.00 лв., видно от Удостоверение № 0000196898 от 01.12.2016 г. на „ЗД ЕВРОИНС" АД, Агенция Ловеч 2. 7.следното ремарке: вид - ремарке за лек автомобил, марка и модел - туристическо, идентификационен № 40088, с държавен регистрационен номер - ОВ 3496 ЕА, цвят - сив. Застрахователната стойност на описаното ремарке е 100.00 лв., видно от Удостоверение № 0000196897 от 01.12.2016 г. на „ЗД ЕВРОИНС" АД, Агенция Ловеч 2. П.Д.И. заяви, че е съгласна П. Данчев И. да получи в реален дял и да стане изключителен собственик на подробно описаните и индивидуализирани по-горе три недвижими имота, три МПС и едно ремарке, и за в бъдеще няма да има претенции за сметки и уравнения към П. Данчев И. по отношение на тях. 8. Всички други движими вещи страните са разпределили предварително и никой от тях няма да има претенции към другия за предаване на движими вещи, сметки или уравнения по отношение на движими вещи, придобити по време на брака. VI. Разноските по делото се поемат от двете страни по равно, а дължимите данъци и такси се поемат от дължащия ги по закон с оглед получените в реален дял недвижими имоти, МПС и ремарке. С настоящото споразумение страните заявяват, че са уредили помежду си всички отношения, посочени в чл. 51 ал. 1 от СК. ОСЪЖДА П. ДАНЧЕВ И., ЕГН **********,***, да з
В законна сила от 13.1.2017г.

31

Гражданско дело No 919/2013, IV състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

М.Ц.В.,
Ц.В.А.

Д.Ц.К.,
М.П.Ц.

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 11.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ , предявеният от М.Ц.В. с ЕГН ********** и Ц. ВАСЕЛЕВ А. с ЕГН – ********** и двамата с адрес :Л. етаж ,чрез адв. Ст. С. от ЛАК с адрес: *** офис 207, против Д.Ц. ***, иска да се постанови решение , с което да се признае за установено ,че ищцата М.Ц.В. е собственик на 3/24 идеални части, а ищеца Ц.В.А. е собственик на 13/24 идеални части от поземлен имот, съставляващ по КККР на гр. Ловеч имот с идентификатор № 43952.513.2021, целият с площ от 533 кв.м. с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./ при съседи: имоти с идентификатори № 43952.513.2020, № 43952.513.2015, № 43952.513.2014, № 43952.513.2013. № 43952.513.2022, № 43952.513.9515, като за този имот по регулационния план на гр. Ловеч е отреден парцел XII в кв.134 ведно със сгради с проектни идентификатори № 43952.513. 2021.5 и № 43952.513.2021.6, собственост на горните двама , при равни права по отношение на двете сгради, графично отразени в изработения проект за изменение на КККР на гр. Ловеч по преписка с вх. № 94-4707/20.03.2013 г. на СГКК - гр. Ловеч, както и да се извърши поправка на съществуващата грешка в кадастралната карта на гр. Ловеч като конфигурацията на сградите с проектни идентификатори № 43952.513.2021.5 и № 43952.513.2021.6 бъдат отразени в нея съгласно изработения проект за изменение на КККР на гр. Ловеч по преписка с вх. № 94-4707/20.03.201З г. на СГКК - гр. Ловеч ведно с всички законни последици,като неоснователен и недоказан , а по отношение на М.П.Ц. *** с ЕГН – **********,го оставя без разглеждане като недопустим и прекратява производството по делото в тази му част като недопустимо. Решението, в тази му част , имащо характер на прекратително определение подлежи на обжалване с частна жалба пред ЛОС в едноседмичен срок от връчването му на страните. ОСЪЖДА М.Ц.В. и Ц.В.А., с горепосочените данни, да заплатят солидарно на Д.Ц.К. , с горепосочените данни, сумата 752,50 лева - разноските им по делото пред настоящата инстанция.

Резултат от въззивна инстанция: Други
Определение от 12.12.2016
Гражданско дело № 262/2016
допълва решение,в частта за разноските
В законна сила от 16.1.2017г.

32

Гражданско дело No 1567/2016, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

В.С.А.,
Н.З.А.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 16.1.2017г.
ДОПУСКА развод по взаимно съгласие и ПРЕКРАТЯВА сключения граждански брак с акт № 23/24.02.1997 г. в гр. Горна Оряховица между В.С.А. с ЕГН ********** и Н.З.А. с ЕГН **********. УТВЪРЖДАВА постигнатото между В.С.А. с ЕГН ********** и Н.З.А. с ЕГН ********** двамата с адрес *** споразумение относно последиците от прекратяването на брака, съгласно което: Родителските права върху роденото от брака им дете Велизара Валентинова А. родена на *** г. с ЕГН ********** за в бъдеще ще се упражняват от майката Н.З.А. като бащата В.С.А. ще осъществява режим на лични контакти с детето всяка първа и трета седмица от месеца от петък 17.00 часа до неделя 18.00 часа с преспиване, както и един месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на майката; всяка коледна и великденска ваканция на четна година, както и през друго време по взаимно съгласие на двамата родители извън договореното по горе; Детето Велизара Валентинова А. до навършване на пълнолетие ще живее на постоянния адрес на майка си Н.З.А.; Бащата В.С.А. се задължава да заплаща на непълнолетната си дъщеря Велизара Валентинова А. родена на *** г. ЕГН-********** със съгласието на нейната майка-Н.З.А. месечна издръжка в размер на 200,00 лв. считано от дата на постановяване на решението за развод /16.01.2017 г./, до настъпването на законна причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от деня на падежа до окончателното изплащане; Двамата съпрузи нямат претенции за ползване на семейното жилище, находящо се в гр. Горна Оряховица, Великотърновска област, ул. „Хан Аспарух“ № 7, тъй като живеят и работят в чужбина; Никой от съпрузите не желае и няма претенции към другия съпруг за изплащане на издръжка за в бъдеще, поради което няма да си дължат такава; След развода съпругата ще носи пред брачното си фамилно име Георгиева; Съпрузите се споразумяха, че никой не дължи разноски до този момент на другия, а окончателната държавна такса върху присъдения размер на издръжката и окончателната държавна такса определена със съдебното решение ще бъде заплатена от В.С.А.; Със споразумението съпрузите заявяват, че са уредили всички отношения помежду си произтичащи от брачната връзка. ОСЪЖДА В.С.А. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза РС Ловеч държавна такса за развод в размер на 7,50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/. ОСЪЖДА Н.З.А. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза РС Ловеч държавна такса за развод в размер на 7,50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/. ОСЪЖДА В.С.А. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза РС Ловеч държавна такса в размер на 144,00 лв. /сто четиридесет и четири лева/-процент от тригодишния сбор на издръжката.
В законна сила от 16.1.2017г.

33

АНД No 467/2016, VIII състав

Комисия за защита на потребителите

ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 11.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2015 - 033054/17.11.2015 година на Цветан Христов Христов - Директор на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД „Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите, упълномощен със заповед № 290/22.04.2015 год. на Председателя на КЗП, с което е наложена на „Лидл България ЕООД енд Ко” КД, с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. София, ул. „Трети март” №1, рег. в Търговския регистър на Агенцията по вписванията ЕИК 131071587, представляван от Милена Емилова ДрагийскаЦойнер, ЕГН ********** и Любомир Манолов Хърсев, ЕГН ********** - управители, на основание чл.27, чл.28, чл.53 и чл.83 от ЗАНН и чл.233, ал.2 от Закона за защита на потребителите - имуществена санкция в размер на 500.00лв. за нарушението на чл.63, т.3 от Закона за защита на потребителите на основание чл.209 от Закона за защита на потребителите, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.1.2017
Наказателно дело № 255/2016
В законна сила от 16.1.2017г.

34

НОХД No 35/2017, VIII състав

Кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.С.И.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 16.1.2017г.
М.С.И.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМАТА М.С.И.,родена на ***г***, с постоянен адрес и адрес ***, българско гражданство, със средно образование, не омъжена, безработна, не осъждана, ЕГН-**********, ЗА ВИНОВНА в това, че за времето от 14.00 часа на 31.10.2016г. до 12.17 часа на 01.11.2016г. в гр.Ловеч, от магазин „Т-Маркет" Ловеч, находящ се на ул."Мизия"№2, при условията на продължавано престъпление, отнела чужди движими вещи, както следва: на 31.10.2016г. за времето от 14.00 часа до 14.10 часа отнела - два броя балсам за устни марка „Леокрема" и един брой балсам за устни „Нивея" на обща стойност от 9.57 лева и на 01.11.2016г. за времето от 12.10 до 12.17 часа отнела чужди движими вещи една книга, пакет дъвки, пакет желирани бонбони „Дино", пакет бисквити „Паприка", пакет бисквити „Орео", един брой преса за коса и две кутии презервативи „Дюрекс" на обща стойност 35.98 лева, всичко отнети вещи на обща стойност от 45.55 лева /четиридесет и пет лева и 55 стотинки/, без знанието и съгласието на управителя на магазина Яна Милкова Ичева от гр.Ловеч, с намерение противозаконно да ги присвои, като второто деяние е останало недовършено по независещи от дееца причини,поради което и на осн. чл.194, ал.1 във вр. с чл.26, ал.З във вр. с чл.18, ал.1 при условията на чл.55, ал.1,т.2, б."б" предл.1 от НК и НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки: - по чл.42а,ал.2,т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 6/ШЕСТ/МЕСЕЦА като подсъдимата М.И. се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - по чл. 42а, ал.2, т.2 от НК,задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 6/ШЕСТ/МЕСЕЦА.
В законна сила от 16.1.2017г.

35

Гражданско дело No 1759/2016, V състав

Делба

Л.А.А.

М.П.Г.,
П.К.П.,
В.Н.А.,
С.Н.К.,
АГРОКОМ ИНВЕСТ ЕООД

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Определение от 30.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1759/2016 г. по описа на РС Ловеч.
В законна сила от 17.1.2017г.

36

Гражданско дело No 2139/2016, IV състав

Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014

П.В.М.

НОИ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Определение от 3.1.2017г.
На основание чл.129, ал.3 от ГПК да се върне обратно молбата с доказателствата поради неотстраняване на нередовности в срок. Прекратява производството по ч.гр.д. № 2139/16 г. на ЛРС на основание чл.129, ал.3 от ГПК. Против това връщане може да се подаде частна жалба пред ЛОС в едноседмичен срок от получаване на съобщението.
В законна сила от 17.1.2017г.

37

НОХД No 1522/2016, II състав

Престъпления против горското стопанство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.В.А.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 17.1.2017г.
М.В.А.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ М.В.А., роден на *** г. год. в гр. Троян, живущ ***, български гражданин, с основно образование, не работи, неженен, неосъждан, ЕГН:**********, ЗА ВИНОВЕН за това, че на 15.10.2015г. в землището на с. Лешница, Ловешка област, местността „Картал тепе", от имот с кад. № 43579.265.56, собственост на наследниците на Ангел Стефанов Гайдарски /б.ж. на гр.Троян/, в отдел 372"у" на горския фонд, без редовно писмено позволително, добил чрез бензиномоторен трион м."Щил" с фабричен №170049272 и извозил с т.а. „ЗИЛ -157" с рег. № рв 4383АМ, собственост на „Модър-2002"ООД до земеделски имот с кад. № 84.1, землището на гр.Лешница, Ловешка област, 10 /десет/ пространствени куб.метра дърва за огрев от издънков благун, цер и отделни секции ясен, на обща стойност 580.00 лева, поради което и на основание чл.235, ал.1, предл.З и 5 и чл.55, ал.1, т.2, б."б", предл.1-во от НК му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „ПРОБАЦИЯ" при следните пробационни мерки: -по чл.42а, ал.2, т.1 от НК, задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 6/шест/ месеца, като подсъдимия А. се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - по чл. 42а, ал.2, т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 6/шест/ месеца. На основание чл.55, ал.З от НК, НЕ НАЛАГА кумулатилно предвиденото в чл.235 от НК наказание „глоба".
В законна сила от 17.1.2017г.

38

Гражданско дело No 1908/2016, VII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

М.Я.М.

Д.Ц.Д.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Определение от 10.1.2017г.
ПРИЕМА И ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между страните, по силата на която Д.Ц.Д., ЕГН **********,***, се задължава да заплаща на М.Я.М., ЕГН **********,*** А, като майка и законен представител на малолетното им дете ДАНАЯ ДЕЛЯНОВА ДАНКОВА, родена на *** г., ЕГН **********, месечна издръжка за детето в размер на 105.00 лв. /сто и пет лева/, считано от 01.05.2016 г. до датата на завеждане на делото /17.10.2016 г./, а след тази дата по 130.00 лв. /сто и тридесет лева/ месечна издръжка за детето до настъпване на законна причина за изменяване или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от датата на падежа до окончателното изплащане, както и да заплати на М.Я.М. сумата 80.00 лв. /осемдесет лева/, представляваща половината направени разноски по делото за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА Д.Ц.Д., с горните данни, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 93.60 лв. /деветдесет и три лева и шестдесет стотинки/, представляваща държавна такса върху тригодишните платежи на издръжката. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 1908/2016 г. по описа на Ловешкия районен съд, като СПОГОДЕНО.
В законна сила от 18.1.2017г.

39

АНД No 791/2016, I състав

ИААА

А.И.И.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 15.12.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №31-0000106/22.06.2016 год. на Стелян Тошков Чавдаров,Началник на ОО”АА” Ловеч, е наложена на основание чл.93,ал.1,т.1 от ЗАвП глоба в размер на 1500 лева на А. И. И., ЕГН: **********, за нарушение на чл.24, ал.1, във връзка с чл.6,ал.1 от Закона за автомобилните превози, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 18.1.2017г.

40

АНД No 797/2016, I състав

КАТ

И.Д.Б.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 28.12.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16-0906-000487/22.06.2016 год. на Н. Васков Недялков,Началник на сектор ПП при ОД на МВР-Ловеч, с което е наложена на основание чл.638,ал.3 глоба в размер на 400/четиристотин/ лева на И.Д.Б. ***, ЕГН: **********, за нарушение на чл. 638,ал.3 от КЗ, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 18.1.2017г.

41

АНД No 852/2016, VIII състав

МВР

К.Д.Т.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 23.12.2016г.
ИЗМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №16-0906-000455 от 08.06.2016г. на Николай Васков Недялков, Началник на сектор ПП при ОД на МВР гр. Ловеч, упълномощен с МЗ № 8121з – 748/24.06.2015г., В ЧАСТТА, в която са наложени на К.Д.Т., ЕГН ********** *** на основание чл.53 от ЗАНН и чл.174, ал.1 от ЗДвП, глоба в размер на 600.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 9 месеца, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА размера на глобата на 500,00 /петстотин/ лева и размера на лишаването от право да управлява МПС на 6 /шест/ месеца.
В законна сила от 18.1.2017г.

42

НОХД No 3/2017, III състав

Ползване на неистински или преправен документ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Б.Р.А.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 11.1.2017г.
ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на подсъдимия Б.Р.А..
Б.Р.А.
В законна сила от 18.1.2017г.

43

НОХД No 12/2017, I състав

Квалифицирани състави на хулиганство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Й.И.Ц.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 11.1.2017г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия Й.И.Ц., ЕГН **********
Й.И.Ц.
В законна сила от 18.1.2017г.

44

НЧХД No 31/2017, III състав

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

В.С.С.

М.Т.П.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Разпореждане от 18.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство но НЧХД № 31/2017 година по описа на Районен съд – Ловеч. ИЗПРАЩА делото на Районен съд – София по подсъдност. Разпореждането е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 18.1.2017г.

45

НОХД No 34/2017, I състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.И.Л.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 18.1.2017г.
М.И.Л.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.И.Л., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българско гражданство, с основно образование, неженен, работи, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 11.01.2017 г. около 08,25 часа в гр.Ловеч, по ул.„Търговска", пред магазин „Славимес", в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 16-0938-001734/08.06.2016 г. на Началник СПП при ОД на МВР-Плевен, влязло в законна сила на 05.08.2016 г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление на МПС, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „*******" с peг.№ ******, собственост на В.С.К. от гр.Плевен, без съответно свидетелство за управление на МПС, поради което и на основание чл.343в, ал.2 и чл.55, ал.1, т. 1 от НК, му НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода, в затвор. На основание чл.59, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, ПРИСПАДА от определеното наказание лишаване от свобода времето, през което подсъдимият е бил задържан със заповед за задържане на лице с рег.№1762зз13 по ЗМВР, считано от 11.01.2017г. На основание чл.55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на подс.Л. по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.
В законна сила от 18.1.2017г.

46

Гражданско дело No 1292/2014, IV състав

Делба

П.И.И.

С.И.И.

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 14.12.2016г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН,на осн. чл.348 от ГПК, допуснатите до делба недвижими имоти - сгради с Решение №481 /27.11.2015 г.,пост. по гр.д. №1292 /2014г. на РС – Л. между съделителите: П.И.И. *** с ЕГН - **********, чрез пълномощника си адв. Св. Д., и С.И.И. *** с ЕГН – **********,а именно: - съсобствената им СГРАДА с идентификатор 43952.515.121.1., находяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.515.121 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Л. одобрени със заповед №РД-18-10/17.04.2007г. на Изп. директор на АГКК с адрес: гр. Л., с площ по скица 272 кв.м, с трайно предназначение на територията-урбанизирана и начин на трайно ползване-ниско застрояване, с номер по предходен план 2363, при съседи: 43952. 515.120, 43952.515.124, 43952.515.122, 43952.515.125, 43952.515.118,43952.515.119 със застроена площ 33 кв.м., при граници според в.л.Ж.Й. *** , запад – самостоятелен обект в сграда 43952.515.121.2.1. ; север сграда 43952. 515.118.2 на Т.Е.С;юг – съсобствено дворно място 43952.515.121. на М.Б.В. , П.Г.В. и н-ци М. П.И; от така образуваната делбена маса се образуват два равни дяла , от които се разпределят както следва : за П.И.И. – един дял; за С.И.И. - един дял; -съсобствената им сграда СГРАДА с идентификатор 43952.515.121.2.1, находяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.515.121 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Л. одобрени със заповед №РД-18-10/17.04.2007г. на Изп. директор на АГКК с адрес: гр. Л., с площ по скица 272 кв.м, с трайно предназначение на територията - урбанизирана и начин на трайно ползване - ниско застрояване, с номер по предходен план 2363, при съседи: 43952. 515.120, 43952.515.124, 43952.515.122, 43952.515.125, 43952.515. 118, 43952.515.119 със застроена площ 70,21 кв.м., при граници според в.л. Ж.Й. : изток - съсобствено дворно място 43952.515.121. на М.Б.В. , П.Г.В. и н-ци М. П.И;запад - самостоятелен обект в сграда 43952.515.119.1.3 на С.Х.С; север - самостоятелен обект в сграда 43952.515.119.1.1. на Съби Г. Събев и Гицка Г. Маркова; юг - самостоятелен обект в сграда 43952.515.121.2.2, на М.Б.В. , П.Г.В.; отгоре – подпокривно пространство; от долу – мази; от така образуваната делбена маса се образуват два равни дяла , от които се разпределят както следва : за П.И.И. – един дял; за С.И.И. - един дял; Пазарната стойност на тези сгради е общо 32 050 лева, СТРАНИТЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ ПРИ НАДДАВАНЕТО В ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН, на осн. чл.354 и сл. от ГПК. ОСЪЖДА П.И.И., с горните данни, да заплати държавна такса по сметката на ЛРС или сумата 641,00 лева , представляваща държавна такса общо върху процесните имоти, съобразно притежаваните дялове. ОСЪЖДА С.И.И. ,с горните данни, да заплати държавна такса по сметката на ЛРС или сумата 641,00 лева, представляваща държавна такса общо върху процесните имоти, съобразно притежаваните дялове. ОСЪЖДА П.И.И. ,с горните данни, да заплати на С.И.И. , сумата 96,30 лева , представляващи разноските по делото съразмерно дяловете му.
В законна сила от 19.1.2017г.

47

Гражданско дело No 927/2016, VI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

П.Х.Г.

 

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 22.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ молба вх.№4996/08.06.2016 год. на П.Х.Г., ЕГН-********** ***, за признаване на установено факта на смъртта на неговата баба Иванка Митева Грозева, б.ж. на с.Радювене, Община-гр.Ловеч, починала на 22.01.1962 год., като НЕОСНОВАТЕЛНА И НЕДОКАЗАНА.
В законна сила от 19.1.2017г.

48

Гражданско дело No 2029/2016, VI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.Я.И.,
В.Б.И.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Определение от 8.12.2016г.
Съдът намира, че ход на делото не следва да се дава, като производството по настоящето гражданско дело се прекрати на основание чл. 330, ал. 2 от ГПК, тъй като без каквато и да е уважителна причина молителите А.И. и В.И. не се явяват в днешното съдебно заседание, по делото не е изготвен и социален доклад, което също е основание за прекратяване на делото, затова О П Р Е Д Е Л И: НЕ ДАВА ХОД на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №2029 по описа на ЛРС за 2016 г., на основание чл.330, ал. 2 от ГПК. Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд Ловеч в едноседмичен срок от съобщението на молителите.
В законна сила от 19.1.2017г.

49

Гражданско дело No 2102/2016, IX състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

К.В.К.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛОВЕЧ,
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ,
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЛОВЕЧ

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 23.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на К.В.К. с ЕГН ********** с адрес *** за допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 34/15.02.2001 г. по гр. д. № 424/2000 г. на РС Ловеч в частта досежно площта на признатия за възстановяване горски имот в местността „Никофоровото“, която се чете 9,2 дка, а не 4,3 дка., като е записано.
В законна сила от 19.1.2017г.

50

Гражданско дело No 2315/2016, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

 

ДИРЕКЦИЯ СОЦАЛНО ПОДПОМАГАНЕ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 28.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА, на осн. чл.30 във връзка с чл.29, т.6 от Закона за закрила на детето, настаняването на детето: В.А.С., с ЕГН **********, родено на *** г. от майка: А.С.М., с ЕГН **********,***, без данни за баща, в семейството на С.М.М. – дядо по майчина линия, с постоянен адрес:***. На основание чл. 28, ал. 3 от Закона за закрила на детето решението подлежи на незабавно изпълнение. Решението на основание чл. 28, ал. 4 от Закона за закрила на детето подлежи на обжалване пред ЛОС в 7 дневен срок от съобщението до страните.
В законна сила от 19.1.2017г.

51

АНД No 1057/2016, I състав

РДГ

В.С.Р.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 30.12.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 995/29.07.2016 год. на Павли Петров Богдански,Директор на Регионална дирекция по горите-Ловеч, с което е наложена на основание чл.53,ал.1 и 2 от ЗАНН и чл. 275,ал.1,т.2 от Закона за горите глоба в размер на 500/петстотин/ лева на В.С.Р., ЕГН: **********, за нарушение на чл.257, ал.1, пр.2, т.1, пр.1 от Закона за горите, във връзка с чл.12б, ал.1, т.7 от Наредба №1/30.01.2012 год. за контрола и опазването на горските територии като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 19.1.2017г.

52

АНД No 1201/2016, VIII състав

КАТ

С.И.И.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 7.12.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №16-0906-000625 от 10.08.2016г. на Николай Васков Недялков, Началник на сектор ПП към ОД на МВР-Ловеч, упълномощен с 8121з-748/24.06.2015г., с което е наложена на С.И.И., ЕГН ********** ***, на основание чл.53 от ЗАНН във вр. с чл.179, ал.2 от ЗДвП - глоба в размер на 110,00 лева, за нарушение на чл.50, ал.1 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Ловешки Административен съд в 14 дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.
В законна сила от 19.1.2017г.

53

НОХД No 1398/2016, III състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.В.П.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 12.1.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА взетата мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на подсъдимия В.В.П. до привеждане на наказанието в изпълнение.
В.В.П.
В законна сила от 19.1.2017г.

54

НОХД No 1430/2016, III състав

Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Л.П.С.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 19.1.2017г.
Л.П.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия Л.П.С. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, вила 530, български гражданин, със средно образование, работи като шофьор в ЕТ „МКМ-М. ***, разведен, не осъждан ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 23.10.2015г. около 07.20 часа, в гр.Ловеч, на кръстовището на ул. Съйко Съев с ул. „Стара планина”, срещу входа на ХЕИ Ловеч, при управление на автобус марка „МАН”, с рег. № ОВ 1882 АМ, собственост на ET „MKM-М. ***, ЕИК 110012596, с посока на движение към жк „Младост” нарушил правилата за движение: по чл.47 от ЗДвП, като водач на ППС, приближаващо се към кръстовище, трябва да се движи с такава скорост, че при необходимост да може да спре и да пропусне участниците в движението, които имат предимство, в случая пешеходците; чл.116 от Закона за движение по пътищата „Водачът на пътното превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците…” не е бил внимателен и предпазлив към пешеходката Р.К.Р.,***; по чл.119 ал.1 от ЗДвП „При приближаване към пешеходна пътека, водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали скоростта или спре” - не е пропуснал преминаващата по пешеходната пътека пешеходка Р.К.Р.,***, не я доизчакал да приключи преминаването си по пешеходната пътека, като намали скоростта или спре управляваното МПС и по непредпазливост причинил средни телесни повреди на пешеходката Р.К.Р.,***, всяка от които по смисъла на чл.129 ал.2 във вр. с ал.1 от НК - счупване на ребра в дясна гръдна половина, затруднило движението на снагата за около 2-3 месеца, с последвало усложнение - наличие на пневмоторакс и в последствие емпием, причинило й разстройство на здравето временно опасно за живота; счупване на дясна лопатка и дясна ключица, повреда затруднила движенията на дясната й ръка за около 5-6 месеца; счупване на таза и на страничните израстъци на гръбначни прешлени затруднили движението на снагата за около 2-3 месеца, като деянието е извършено на пешеходна пътека, поради което и на основание чл.343 ал.3 предложение последно б.”а” във връзка с чл.343 ал.1 б.”б” предл.2 във вр. с чл.342 ал.1 пр.3 във вр. с чл.129 ал.2 вр. с ал.1 от НК във вр. във връзка с чл.47, чл.116, чл.119 ал.1 от ЗДвП и чл.55 ал.1 т.1 от НК му НАЛАГА наказание пет месеца лишаване от свобода. На основание чл.66 ал.1 ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години. На основание чл.343г във вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия от право да управлява МПС за срок от пет месеца, считано от датата, на която му се отнеме СУМПС.
В законна сила от 19.1.2017г.

55

НОХД No 43/2017, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Н.Ф.М.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 19.1.2017г.
Н.Ф.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурора Венцислава Кулева, защитника адв.Т.Р. от САК и подсъдимият Н.Ф.М., както следва: ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Ф.М., роден на ***г***, постоянен адрес:*** ****, обл.Плевен, *******, настоящ адрес:***, български гражданин, с основно образование, неженен, работи, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 06.01.2017г. около 18.30 часа в гр.Ловеч, по ул."Княз Имеретински", с посока на движение кръгово кръстовище „Салито" управлявал лек автомобил ***** с peг.№ *****, негова собственост, след употреба на наркотични вещества - тетрахидроканабинол /ТНС/, установено по надлежния ред с техническо средство орален тест „Drug check 3000", поради което и на основание чл.343б, ал.3, предл.1-во и чл.55, ал.1, т. 1 от НК, му НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода, в затвор. На основание чл.59, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, ПРИСПАДА от така наложеното наказание, времето през което подс.М. е бил задържан със Заповед за задържане на лице №1762зз-10 от 06.01.2017 г. на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР, за срок от 24 часа. На основание чл.55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на подс.М. по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл.343г от НК, ЛИШАВА подс.М. от право да управлява МПС за срок от 3/три/ месеца, считано от датата на отнемане на СУ МПС – 06.01.2017г.
В законна сила от 19.1.2017г.

56

Гражданско дело No 1242/2016, VII състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

О.Б.Б.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Определение от 20.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1242/2016 г. по описа на РС – Ловеч. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ЛАС в едноседмичен срок от днес за ответника, а за жалбоподателя – от съобщението.
В законна сила от 20.1.2017г.

57

Гражданско дело No 1957/2016, IX състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

М.Д.Ш.

Я.Я.К.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Определение от 12.1.2017г.
ОДОБРЯВА на основание чл. 234 ГПК спогодбата между М.Д.Ш. с ЕГН ********** с адрес *** и Я.Я.К. с ЕГН ********** с адрес *** по силата на която роденото от съжителството на страните дете-Стефан Яворов К. ***”а”, като родителските права по отношение на него ще се упражняват непосредствено от майка му-М.Д.Ш., а бащата Я.Я.К. ще има възможност да осъществява срещи с него всяка първа и трета седмица от месеца от 09.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя, както и два пъти в годината по 15 дни през летния сезон, който период не съвпада с ползването на платен годишен отпуск от майката. Я.Я.К. се задължава да заплаща на сина си Стефан Яворов К. чрез неговата майка и законен представител М.Д.Ш. месечна издръжка в размер на 120,00 лева, считано от 28.10.2016 г. до настъпването на законно основание за нейното изменение и прекратяване. За периода от 06.01.2016 г. до 28.10.2016 г. Я.Я.К. се задължава да заплати на сина си Стефан, чрез неговата майка и законен представител-М.Д.Ш. издръжка за минало време в размер на 770,00 лева. Издръжката за минало време страните се съгласяват да се изплати на десет месечни вноски, от които девет в размер на 80,00 лева и изравнителна десета вноска в рамките на остатъка от дължимата сума от 50,00 лева. Текущата издръжка както и тази за минало време ответникът ще заплаща ежемесечно от 20-то до 30-то число по банков път. Разноските остават в тежест на страните както са направени. ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ на основание чл. 78, ал. 9 ГПК на М.Д.Ш. с ЕГН ********** с адрес *** сумата от 12,50 лв. /дванадесет лева и петдесет стотинки/ съставляваща половината от внесената държавна такса. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 ГПК Я.Я.К. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза на РС Ловеч сумата от 86,40 лв. /осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/-държавна такса в процент от размера на присъдената издръжка ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1957/2016 г. описа на РС Ловеч.
В законна сила от 20.1.2017г.

58

Гражданско дело No 2316/2016, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

 

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 6.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Т.Р.Т., ЕГН **********, в семейството на С.М.М..
В законна сила от 20.1.2017г.

59

НОХД No 1524/2016, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.Р.С.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 5.1.2017г.
На основание чл. 68, ал. 1 от НК привежда в изпълнение споразумение №6/20.01.2014г. по НОХД№ 49/2014г. на РС -Ловеч, като подс. С., ЕГН **********, да изтърпи и отложеното наказание в размер на 3 /три/ месеца лишаване от свобода, т.е. да изтърпи общо наказание в размер на 7 /седем/ месеца лишаване от свобода. На основание чл. 61, т.2 от ЗИНЗС, определя строг режим в затвор за изтърпяване на така наложеното наказание.
М.Р.С.
В законна сила от 20.1.2017г.

60

Гражданско дело No 1690/2016, VII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Ц.А.Т.,
Т.А.Т.

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДП ЛЕСИДРЕН

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Определение от 25.11.2016г.
ПРИЕМА, на основание чл. 233 от ГПК, направения отказ изцяло от спорното право по исковата молба, предявена от Ц.А.Т., ЕГН **********,***, и Т.А.Т., ЕГН **********,***, против ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЛЕСИДРЕН“ – с. Лесидрен, общ. Угърчин. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 1690/2016 г. по описа на Ловешкия районен съд.
В законна сила от 23.1.2017г.

61

Гражданско дело No 2047/2016, VI състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Д.В.А.

В.Б.А.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Определение от 13.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 от ГПК поради оттегляне на иска производството по гр.д. № 2047/2016 по описа на РС Ловеч. Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба от страните пред ОС Ловеч в 7 – мо дневен срок от днес.
В законна сила от 23.1.2017г.

62

АНД No 625/2016, II състав

Общини

П.Д.П.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 18.10.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 от 12.05.2016 г. на КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ, с което са наложени на П.Д.П. ***, ЕГН : **********, административни наказания на основание чл.5, т.3, т.3.1 от Наредба № 1 на ОС Ловеч – глоба в размер на 100 лева и на основание чл.15, т.2 от Наредба № 1 на Общински съвет гр.Ловеч – глоба в размер на 100 лева, за нарушения на чл.5, т.3, т.3.1 и чл.15, т.2 от Наредбата, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.1.2017
Наказателно дело № 273/2016
В законна сила от 23.1.2017г.

63

АНД No 883/2016, II състав

ИААА

РАР ВАЛЕНСИЯ

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 27.12.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31- 0000115 от 05.07.2016 г. на Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация” – гр.Ловеч, с което е наложено на „РАР ВАЛЕНСИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление с.Градежница, област Ловеч, ул.”Васил Левски” № 30, БУЛСТАТ 200119280, представлявано от А.Р.А., административно наказание на основание чл.105, ал.1 от ЗАвП – имуществена санкция в размер на 200 лева, за нарушение на чл.6, ал.7, т.3, б.”б”, предл.1-во от Наредба № 11 от 31.10.2002 на МТС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 23.1.2017г.

64

АНД No 931/2016, VIII състав

Общини

А.Ю.Б.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 5.1.2017г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 от 02.08.2016 година на Корнелия Добрева Маринова - Кмет на Община Ловеч, с което е наложена на А.Ю.Б., ЕГН ********** *** на основание чл.53, ал.1 от ЗАНН, чл.27, ал.1, 2, 3 и чл.З във вр. с чл.18 от ЗАНН и на основание чл.За, ал.1 за това, че заведението работи след крайния час определен от Наредба №1 на ОС Ловеч, глоба в размер на 1000,00 лева, и на основание чл.ЗА, ал.2, за това, че допуска в заведението да се пуска музика след 23.00ч. от Наредба №1 на ОС Ловеч, глоба в размер на 1000,00 лв., за нарушение на чл.ЗА, ал.1 и чл.ЗА, ал.2 от Наредба №1 на ОС Ловеч, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 23.1.2017г.

65

АНД No 1111/2016, II състав

КАТ

Д.К.Д.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 6.1.2017г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Електронен фиш за налагане на глоба серия К, № 1178853 на ОД на МВР Ловеч, с който на Д.К.Д. ***, ЕГН : **********, е наложено административно наказание на основание чл.189, ал.4, във връзка с чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП – глоба в размер на 300 лева, за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
В законна сила от 23.1.2017г.

66

АНД No 1153/2016, III състав

КАТ

Д.Т.М.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 5.1.2017г.
ОТМЕНЯ Електронен фиш Серия К № 0783663 на ОД на МВР Ловеч за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, с който на Д.Т.М. с ЕГН ********** *** на основание чл.189 ал.4 във вр. с чл.182 ал.2 т.5 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200 лева за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
В законна сила от 23.1.2017г.

67

АНД No 1282/2016, VIII състав

Други административни от наказателен характер дела

А.Й.А.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 23.12.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4231/03.10.2016 година на Благовеста Христова Дедьова – началник отдел „Мониторинг”, дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”, Агенция „Пътна инфраструктура” – гр. София, упълномощена с пълномощно с изх. №П-195/23.08.2016г., с което е наложена на А.Й.А., ЕГН ********** ***, на основание чл. 53, ал.1, във вр. с чл.26, ал.2 от Закона за пътищата и чл.53 от ЗАНН, глоба в размер на 1000,00 лева , за нарушение по чл.26, ал. 2, т. 1, буква „а" от ЗП във вр. с чл.37, ал.1, т.1 на Наредба №11 от 03.07.2016г. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 23.1.2017г.

68

НОХД No 35/2017, VIII състав

Кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.С.И.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 16.1.2017г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА”,взета по ДП №872/2016г. по описа на ОД на МВР Ловеч по отношение на подсъдимата М. С.И.,ЕГН-********** , подсъдима по НОХД №35/2016 г. по описа на ЛРС
М.С.И.
В законна сила от 23.1.2017г.

69

НОХД No 45/2017, II състав

Ползване на неистински или преправен документ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Р.Р.А.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 23.1.2017г.
Р.Р.А.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ Р.Р.А., роден на ***г***, с постоянен /настоящ/ адрес ***, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.03.2016 г., около 22.30 часа в гр. Ловеч, по ул. „ Панайот Волов", при извършване на полицейска проверка от Николай Петков Николов и Станислав Евгениев Жечев - служители на ОД МВР Ловеч, съзнателно се ползвал от неистински официален документ - Свидетелство за управление на МПС с № 387004618, издадено от Република Гърция на негово име, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл.316, във вр. с чл.308, ал.2 и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, му НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ" при следните пробационни мерки: -по чл.42а, ал.2, т.1 от НК, задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от ДВЕ ГОДИНИ, като подсъдимия А. се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице три пъти седмично. - по чл. 42а, ал.2, т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от ДВЕ ГОДИНИ. - по чл. 42а, ал.2, т.6 от НК – безвъзмезден труд в полза на обществото 320 часа за срок от две години. На основание чл.53, ал.2, б.„а" от НК ОТНЕМА в полза на държавата неистинско свидетелство за управление на МПС с № 387004618, издадено от Република Гърция.
В законна сила от 23.1.2017г.

70

Гражданско дело No 1166/2016, V състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Н.Н.И.

И.Р.Ж.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Определение от 16.1.2017г.
ПРИЕМА И ВЛАГА като доказателство по делото социален доклад с изх.№ ПР/Д-ОВ/168-001/1301.17г. на Д”СП” Ловеч. ПРИЕМА И ОДОБРЯВА постигната между ищеца Н.Н.И., ЕГН **********, с пост.адрес: *** и ответницата И.Р.Ж., ЕГН **********, с пост.адрес: *** и наст.адрес: гр.Ловеч, жк.”Младост”, бл.319, вх.Б, ет.2, ап.6 спогодба, както следва : УПРАЖНЯВАНЕТО на родителските права върху малолетното дете НИКОЛА НИКОЛАЕВ И.,род.на ***г., ЕГН-********** се предоставя на бащата Н.Н.И., с горните данни. МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето НИКОЛА НИКОЛАЕВ И., род.на ***г., ЕГН-********** ще бъде при бащата Н.Н.И., с горните данни, с адрес: ***. Майката И.Р.Ж., с горните данни, ще има право да осъществява лични контакти с детето при следния режим: - всяка първа и трета седмица от месеца от 17 часа в четвъртък до 8 часа в сряда на следващата седмица, с преспиване при нея; - всяка четна година за Великденските празници детето да бъде при майката, а по време на Гергьовден да бъде при бащата, и обратното - при нечетни години –за Великден детето да бъде при бащата, а на Гергьовден - при майката. - всяка четна година за Коледа детето да бъде при бащата, а за Нова година при майката, и обратно - на нечетни години за Коледните празници детето да бъде при майката, а за Нова година - при бащата; - майката да има също и право да взема детето при себе си през лятото два пъти за период от по 15 - петнадесет дни, който не съвпада с платения годишен отпуск на бащата; - за личните празници – рожден ден и имен ден на детето не следва да се определя специален режим и същите да се празнуват заедно от двамата родители и детето; - детето да присъства на личните празници на всеки от родителите, касаещо техните рождени и именни дни, като родителят, който има личен празник да има възможност да взема детето при себе си. Майката И.Р.Ж., ЕГН **********, с пост.адрес: *** и наст.адрес: гр.Ловеч, жк.”Младост”, бл.319, вх.Б, ет.2, ап.6 СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на малолетното си дете НИКОЛА НИКОЛАЕВ И., род.на ***г., ЕГН-**********, чрез неговия баща и законен представител Н.Н.И.,с горните данни, месечна издръжка в размер на предвидения от закона минимум от ? от минималната работна заплата за страната, който понастоящем възлиза на сумата от 115.00/сто и петнадесет/лева, считано от влизане на определението в сила до настъпване на законна причина за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от датата на падежа до окончателното й изплащане.. Съдебно – деловодните разноски остават в тежест на страните така, както са направени. ОСЪЖДА И.Р.Ж.,ЕГН-********** ,с горните данни, да заплати по сметка на Районен съд - Ловеч, държавна такса върху присъдената издръжка в размер на сумата 82,80 лв /осемдесет и два лева и 80ст/. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1166/2016г. по описа на Ловешки районен съд като СПОГОДЕНО.
В законна сила от 24.1.2017г.

71

Гражданско дело No 1631/2016, IV състав

Искове за развод и недействителност на брака

Г.В.М.

Н.В.М.

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 30.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 06.11.1986 г. в гр.Летница, обл. Ловеч , за което е съставен Акт за гр.брак № 44/06.11.1986 г. на ОБЩИНА ЛЕТНИЦА, Ловешка обл.,сключен между: Г.В.М. с ЕГН – **********,*** тел. 0878982547, чрез адв. А.М. с адрес ***, тел. 0898769932, и Н.В.М. с ЕГН ********** постоянен адрес *** тел. 447490753053,представляван с изрично пълномощно по делото от АД“ДОТОВА и МОЛЛОВ“ – със седалище адрес на управление :гр. Варна, ул.“Иван Вазов“ №35, ет.2 , офис 5 , тел. 0888299288, чрез Управителя адв. Д. Моллов от САК,поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство в брачните отношения, на основание чл.49 ал.1 от СК, без да се произнася и относно вината за разстройството на брака. След прекратяването на гражданския брак, съпругата ще продължи да носи брачното си фамилно име – М. . След прекратяването на гражданския брак съпрузите не си дължат лична издръжка един на друг ОСЪЖДА Г.В.М., с горепосочените данни, да заплати по сметка на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД, окончателна държавна такса при решаване на делото или сумата от 10,00 лева. ОСЪЖДА Н.В.М., да заплати по сметка на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД, окончателна държавна такса при решаване на делото или сумата от 10,00 лева
В законна сила от 24.1.2017г.

72

Гражданско дело No 1754/2016, VII състав

Искове за развод и недействителност на брака

В.Т.М.

Ф.А.М.

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 6.1.2017г.
А.Н.Ц.Г.И.щина Ловеч, между В.Т.М., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, ЖСК „Пролет", вх. „Б“, ет. 2, ап. 4, адрес за призоваване: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, сградата на Община Ловеч, ет. 4, стая 406, и Ф.А.М., ЕГН **********,***, ЖСК „Пролет", вх. „Б“, ет. 2, ап. 4, чрез развод, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака, на основание чл. 49 ал. 1 от СК. След прекратяване на брака, жената запазва брачното си фамилно име М.. СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се на адрес: гр. Ловеч, ул. „Никола Петков" № 2, ЖСК „Пролет", вх. „Б“, ет. 2, ап. 4, се предоставя за ползване на Ф.А.М., ЕГН **********. ОСЪЖДА Ф.А.М., ЕГН **********,***, ЖСК „Пролет", вх. „Б“, ет. 2, ап. 4, да заплати по сметката на Ловешкия районен съд сумата 25.00 лв. /двадесет и пет лева/, представляваща държавна такса за прекратяване на брака.
В законна сила от 24.1.2017г.

73

Гражданско дело No 1894/2016, IX състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ,
Ц.Ц.Б.

Ц.Б.Ц.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 13.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на Дирекция “Социално подпомагане” Ловеч за вземане на мярка за защита от домашно насилие спрямо Ц.Ц.Б. с ЕГН ********** основана на твърдени актове на упражнено физическо и психическо насилие около 15.09.2016 г. от страна на нейния баща Ц.Б.Ц. ***.
В законна сила от 24.1.2017г.

74

АНД No 755/2016, II състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

А.А.Б.,
П.С.П.,
С.В.Д.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 24.10.2016г.
ПРИЗНАВА А.А.Б. ***, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.04.2016 год. около 16.30 часа в гр.Ловеч, ж.к. „Младост", на паркинга до блок номер 307, в съучастие като извършител с П.С.П. и С.В.Д. ***, по хулигански подбуди - грубо несъобразяване с обществения ред и морал, с установените правила на поведение и при незачитане на личната неприкосновеност, причинил разстройство на здравето, временно и неопасно за живота, извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК, изразяващо се в множество разкъсно-контузни рани в областта на главата, охлузвания и кръвонасядания в областта на главата на А.Л.А. *** - престъпление по чл.131, ал.1, т.12, във вр. с чл.130, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА на А.А.Б. ***, с горните данни, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт. ПРИЗНАВА П.С.П. ***, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.04.2016 год. около 16.30 часа в гр.Ловеч, ж.к. „Младост", на паркинга до блок номер 307, в съучастие като извършител с А.А.Б. и С.В.Д. ***, по хулигански подбуди-грубо несъобразяване с обществения ред и морал,с установените правила на поведение и при незачитане на личната неприкосновеност, причинил разстройство на здравето,временно и неопасно за живота, извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК,изразяващо се в множество разкъсно-контузни рани в областта на главата, охлузвания и кръвонасядания в областта на главата на А.Л.А. *** - престъпление по чл.131, ал.1, т. 12, във вр. с чл.130, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА на П.С.П. ***, с горните данни, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт. ПРИЗНАВА С.В.Д. ***, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.04.2016 год. около 16.30 часа в гр.Ловеч, обл.Ловеч, ж.к. „Младост", на паркинга до блок номер 307 в съучастие като извършител с А.А.Б. и П.С.П. ***, по хулигански подбуди-грубо несъобразяване с обществения ред и морал,с установените правила на поведение и при незачитане на личната неприкосновеност, причинил разстройство на здравето,временно и неопасно за живота, извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК,изразяващо се в множество разкъсно-контузни рани в областта на главата, охлузвания и кръвонасядания в областта на главата на А.Л.А. *** - престъпление по чл.131, ал.1, т. 12, във вр. с чл.130, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА на С.В.Д. ***, с горните данни, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО: 1 бр.сгъваем нож от бял метал с надпис „Min Sheng” , след влизане в сила на решението, да се върне на собственика П.С.П..
А.А.Б.
ПРИЗНАВА А.А.Б. ***, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.04.2016 год. около 16.30 часа в гр.Ловеч, ж.к. „Младост", на паркинга до блок номер 307, в съучастие като извършител с П.С.П. и С.В.Д. ***, по хулигански подбуди - грубо несъобразяване с обществения ред и морал, с установените правила на поведение и при незачитане на личната неприкосновеност, причинил разстройство на здравето, временно и неопасно за живота, извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК, изразяващо се в множество разкъсно-контузни рани в областта на главата, охлузвания и кръвонасядания в областта на главата на А.Л.А. *** - престъпление по чл.131, ал.1, т.12, във вр. с чл.130, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА на А.А.Б. ***, с горните данни, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт.
П.С.П.
ПРИЗНАВА П.С.П. ***, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.04.2016 год. около 16.30 часа в гр.Ловеч, ж.к. „Младост", на паркинга до блок номер 307, в съучастие като извършител с А.А.Б. и С.В.Д. ***, по хулигански подбуди-грубо несъобразяване с обществения ред и морал,с установените правила на поведение и при незачитане на личната неприкосновеност, причинил разстройство на здравето,временно и неопасно за живота, извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК,изразяващо се в множество разкъсно-контузни рани в областта на главата, охлузвания и кръвонасядания в областта на главата на А.Л.А. *** - престъпление по чл.131, ал.1, т. 12, във вр. с чл.130, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА на П.С.П. ***, с горните данни, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт.
С.В.Д.
ПРИЗНАВА С.В.Д. ***, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.04.2016 год. около 16.30 часа в гр.Ловеч, обл.Ловеч, ж.к. „Младост", на паркинга до блок номер 307 в съучастие като извършител с А.А.Б. и П.С.П. ***, по хулигански подбуди-грубо несъобразяване с обществения ред и морал,с установените правила на поведение и при незачитане на личната неприкосновеност, причинил разстройство на здравето,временно и неопасно за живота, извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК,изразяващо се в множество разкъсно-контузни рани в областта на главата, охлузвания и кръвонасядания в областта на главата на А.Л.А. *** - престъпление по чл.131, ал.1, т. 12, във вр. с чл.130, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА на С.В.Д. ***, с горните данни, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт.
Мотиви от 2.12.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 24.1.2017
Наказателно дело № 372/2016
В законна сила от 24.1.2017г.

75

АНД No 1198/2016, II състав

МВР

М.А.Д.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 4.1.2017г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 421 от 17.02.2009 г. на НАЧАЛНИКА НА РУ на МВР ЛОВЕЧ, с което е наложено на М.А.Д. ***, ЕГН : **********, административно наказание на основание чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП – глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец, за нарушение на чл.6, т.1, предл.3-то от ЗДвП, а на основание Наредба № І – 1959 на МВР са му отнети 7 контролни точки, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 24.1.2017г.

76

НОХД No 1522/2016, II състав

Престъпления против горското стопанство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.В.А.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 17.1.2017г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „подписка”, взета спрямо подсъдимия М.В.А., ЕГН: **********.
М.В.А.
В законна сила от 24.1.2017г.

77

НОХД No 59/2017, VIII състав

Нарушаване неприкосновеността на жилището и кореспонденцията

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.К.В.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 24.1.2017г.
В.К.В.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ В.К.В., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, работи, не осъждан, ЕГН-********** ЗА ВИНОВЕН в това,че на 17/18.11.2016 год. около 02.15 часа в град Летница,обл.Ловеч влязъл в чуждо жилище-жилището на Татяна Василиевна Христова, Радослав Петров Христов и Павел Радославов Христов, находящо се на ул."Цар Освободител" №10, като употребил за това сила-разбиване на входната врата на късата и стая и деянието е извършено нощем, поради което и на осн.чл.170, ал.2 във вр. с ал.1, във вр. с чл.55,ал.1,т.1 от НК му НАЛАГА наказание 3/ТРИ/МЕСЕЦА/ „Лишаване от свобода”. ОТЛАГА на основание чл. 66,ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3/ТРИ/ГОДИНИ. НЕ НАЛАГА на осн. чл.55, ал.3 от НК предвиденото с наказанието “Лишаване от свобода” по-леко наказание – глоба.
В законна сила от 24.1.2017г.

78

Гражданско дело No 1328/2016, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Р.И.И.,
И.Р.И.

А.Б.А.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Определение от 17.1.2017г.
ПРИЕМА И ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между страните Р.И.И., с ЕГН **********,***, и А.Б.А., с ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, по силата на която разрешават спор за родителски права по отношение на детето им И.Р.И., с ЕГН **********, а именно: - местоживеенето на малолетното дете И.Р.И., с ЕГН **********, ще бъде при майката А.Б.А., с ЕГН **********, с настоящ адрес: ***; - упражняването на родителските права върху малолетното дете И.Р.И., с ЕГН **********, се предоставя на майката А.Б.А., с ЕГН **********, с настоящ адрес: ***; - определя се режим на лични отношения на бащата Р.И.И., с ЕГН **********,***, с детето И.Р.И., с ЕГН **********, както следва: бащата може да се вижда с детето ежеседмично, като два пъти месечно - всяка първа и трета седмица от месеца го взема с преспиване от 10.00 часа в събота до 16.00 часа в неделя, а в останалите седмици от месеца от 9.00 часа до 18.00 часа в съботния ден, без преспиване; бащата може да взима детето при себе си един месец през лятото през време, което не съвпада с годишния отпуск на майката; За Коледните празници всяка нечетна година детето да бъде с баща си, а всяка четна година - с майка си; за Великденските празници всяка четна година детето да бъде с бащата, а всяка нечетна - с майката, а за всички останали празници, обявени за почивни, бащата да има право да взема детето през една година, с възможност този режим да бъде предоговарян по общо съгласие на двамата родители. - Бащата Р.И.И., с горните данни, се задължава да заплаща месечна издръжка на детето И.Р.И., с ЕГН **********, чрез майката - А.Б.А., в размер на по 160,00 лв. (сто и шестдесет лева), считано от 28.09.2016 г. (дата на депозиране на исковата молба по съединеното гр.дело № 1743/2016 г. по описа на ЛРС) до настъпването на законни причини, изменящи или погасяващи правото на издръжка, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от деня на падежа до окончателното изплащане. - Бащата Р.И.И., с горните данни, се задължава да заплати на детето И.Р.И., с ЕГН **********, чрез майката - А.Б.А., издръжка в общ размер от 880,00 лв. /осемстотин и осемдесет лева/, за периода от 01.12.2015 год. до 27.09.2016 година. Майката А.Б.А. заяви, че не претендира издръжка за детето от 28.09.2015 г. до 30.11.2015 г., както и че не претендира законна лихва върху издръжката за миналия период.
В законна сила от 25.1.2017г.

79

Гражданско дело No 2173/2016, VII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

М.В.Б.

Е.М.С.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Определение от 17.1.2017г.
ПРИЕМА И ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между страните, по силата на която Е.М.С., ЕГН **********, с адрес: ***, се задължава да заплаща на М.В.Б., ЕГН **********, с адрес: ***, като майка и законна представителка на малолетното им дете ВИКТОР ЕМИЛОВ С., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 135.00 лв. /сто тридесет и пет лева/, което е увеличение от 55.00 лева на предходната месечна издръжка в размер на 80.00 лева, присъдена по гр.дело № 1106/2012 г. по описа на Ловешкия районен съд, считано от 01.01.2017 г. до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от датата на падежа до окончателното изплащане, а за периода от 25.11.2016 г. /датата на подаване на исковата молба/ до 01.01.2017 г., Е.М.С. се задължава да заплати на М.В.Б. по 30.00 лв. /тридесет лева/ месечна издръжка за детето Виктор Емилов С., която сума се явява допълнение към посочената предходна издръжка, както и да заплати на М.В.Б. сумата от 75.00 лв. /седемдесет и пет лева/, представляваща половината от направените от нея разноски по делото за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА Е.М.С., с горните данни, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 39.60 лв. /тридесет и девет лева и шестдесет стотинки/, представляваща държавна такса върху увеличението на издръжката. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 2173/2016 г. по описа на Ловешкия районен съд, като СПОГОДЕНО.
В законна сила от 25.1.2017г.

80

НОХД No 34/2017, I състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.И.Л.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 18.1.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “подписка” по отношение на подсъдимия М.И.Л., ЕГН **********.
М.И.Л.
В законна сила от 25.1.2017г.

81

НОХД No 1430/2016, III състав

Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Л.П.С.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 19.1.2017г.
ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на подсъдимия Л.П.С..
Л.П.С.
В законна сила от 26.1.2017г.

82

НОХД No 43/2017, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Н.Ф.М.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 19.1.2017г.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “подписка” по отношение на подсъдимия Н.Ф.М., ЕГН **********
Н.Ф.М.
В законна сила от 26.1.2017г.

83

НОХД No 54/2017, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

С.В.Д.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 26.1.2017г.
С.В.Д.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ С.В.Д., роден на *** ***, с настоящ адрес,***, български гражданин, със средно образование, не работи, неженен, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 09.07.2016 година, около 15.30 часа в гр. Ловеч, на ул.„Александър Стамболийски" до дом № 25, управлявал МПС - собствен лек автомобил м. „Фиат", модел „Пунто" с рег. № ОВ 6847 ВВ, след употреба на наркотични вещества - метамхетамин и амфетамин, установено чрез „Drug Сheek 3000" В325554, поради което и на основание чл. 343б, ал. З, предл.1-во и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на споразумението в сила. На основание чл.59, ал.З, във вр. с ал.2, във вр. с ал.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимия Д. е бил задържан със Заповед за задържане на лице № 172/09.07.2016 година на РУ на МВР Ловеч за срок от 24 часа. На основание чл.55, ал.З от НК, НЕ НАЛАГА по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл. 343г, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА подсъдимия Д. от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК, ПРИСПАДА времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 09.07.2016 година. ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ С.В.Д., ЗА ВИНОВЕН и в това, че на 09.07.2016 година, около 16.00 часа в гр.Ловеч, на ул.„Александър Стамболийски" до дом № 25, без надлежно разрешение издадено от органите по чл.16 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВПУ/ и в нарушение на чл.30 от същият закон, държи в левият сенник на собствен лек автомобил м. „Фиат", модел „Пунто" с рег. № ОВ 6847 ВВ, високорисково наркотично вещество — метамфетамин с нето тегло 0.213 грама, на стойност 5.33 лв., като случаят е маловажен, поради което и на основание чл.354а, ал. 5, във вр. с ал.З, т.1, предл.1-во и чл.54, ал.1 от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 200 /двеста/лева, която да заплати в полза на държавата по бюджета на съдебната власт. На основание чл.23, ал.1 от НК, ОПРЕДЕЛЯ ОБЩО НАЙ-ТЕЖКО НАКАЗАНИЕ от ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на споразумението в сила. На основание чл.23, ал.З от НК, ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло към наказанието «лишаване отсвобода» наказанието ГЛОБА В РАЗМЕР на 200 /двеста/ лева, която да заплати в полза на държавата по бюджета на съдебната власт. На основание чл.59, ал.З, във вр. с ал.2, във вр. с ал.1 от НК, ПРИСПАДА от наказанието «лишаване от свобода» времето, през което Д. е бил задържан със Заповед за задържане на лице № 172/09.07.2016 година на РУ на МВР Ловеч за срок от 24 часа. На основание чл.55, ал.З от НК, НЕ НАЛАГА по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл. 343г, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА подсъдимия Д. от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.59, ал.4 от НК, ПРИСПАДА времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 09.07.2016 година.
В законна сила от 26.1.2017г.

84

АНД No 217/2016, I състав

Комисия за защита на потребителите

МДМ - МИРОСЛАВ МИНКОВ ЕООД

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 6.6.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2016-035987/07.01.2016 г. на Цветан Христов Христов, Директор на Регионална дирекция за областите Габрово,Велико Търново,Русе,Ловеч и Плевен към КЗП, с което е наложена на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите имуществена санкция в размер на 500. 00 /петстотин/ лева на „МДМ - М.М.” ЕООД, представлявано от М.Т.М., ЕГН: **********, за нарушение на чл.127, ал.2, във връзка с ал.4 от Закона за защита на потребителите, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.1.2017
Наказателно дело № 152/2016
В законна сила от 27.1.2017г.

85

НОХД No 62/2017, VIII състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Ц.В.Д.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 27.1.2017г.
Ц.В.Д.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ Ц.В.Д., роден на *** год. в гр.София с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно -специално образование, неженен, работи като контрольор в „Лукойл България” ЕООД гр. Севлиево, неосъждан, ЕГН – ********** ЗА ВИНОВЕН за това, че на 14.01.2017 г., на паркинг „Роденец” в землището на с. Български извор, обл. Ловеч и на главен път 1-4 /София-Варна/ при км.69+300 в землището на с. Дъбрава, обл. Ловеч, при условията на продължавано престъпление управлявал МПС - лек автомобил „ Ауди 80” с peг. № ЕВ3123ВА, собственост на Милен Цонев Мичев от с. Душево обл. Габрово с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, както следва около 04.45 часа на 14.01.2017 г. на паркинг „Роденец” в землището на с. Български извор, обл. Ловеч управлявал МПС- лек автомобил „ Ауди 80” с peг. № ЕВ3123 ВА, собственост на Милен Цонев Мичев от с. Душево, обл. Габрово с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2, а именно 2,04 на хиляда, установено с техническо средство „ Алкотест” 7510, с фабричен № 0027 проба № 432 и около 20.33 часа на 14.01.2017 г. на главен път 1-4 / София-Варна/ при км.69+300 в землището на с. Дъбрава, обл. Ловеч, управлявал МПС - лек автомобил „Ауди 80” с peг. № ЕВ 3123 ВА, собственост на Милен Цонев Мичев от с. Душево, обл. Габрово с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2.20 на хиляда установена по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 6/17.01.2017 г. на СХЛ при ОД МВР Ловеч, поради което и на основание по чл.343б, ал.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК и при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, му налага наказание 14 /четиринадесет/ месеца “Лишаване от свобода”. На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода за срок от 3/три/ години. На основание чл.59, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от НК, приспада времето през което подс. Д. е бил задържан в РУ на МВР - Ловеч за 24 часа със Заповед №1762зз-17/04.01.2017 год. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР. На основание чл. 67, ал.3 от НК налага на подс. Ц.Д. наказание „ПРОБАЦИЯ” с пробационна мярка по чл.42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА като подсъдимият Д. се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично и пробационната мярка следва да бъде изтърпяна през първата година от изпитателния тригодишен срок на условното осъждане. На основание чл.55, ал.3 от НК не налага предвиденото с наказанието “Лишаване от свобода” по-леко наказание – глоба. На основание чл. 343г, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК налага на подсъдимия Ц.Д. наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 14 /четиринадесет/ месеца. На основание чл. 59, ал. 4 от НК, приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от датата на отнемане на свидетелство за управление на МПС, съгласно ЗППАМ № 17-0341-000003 по чл.171,т.1 б.”б” от ЗДвП от 16.01.2017 год. на Н-к Сектор към ОД на МВР Габрово, РУ Севлиево.
В законна сила от 27.1.2017г.

86

НОХД No 63/2017, III състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Г.А.Ц.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 27.1.2017г.
Г.А.Ц.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурора Венцислава Кулева, защитника адв. Г.П. *** и подсъдимия Г.А.Ц., като ПРИЗНАВА подсъдимия Г.А.Ц. - роден на *** год. в гр.Габрово, живущ ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.01.2017г., около 10.30 часа, на центъра в село Горан, Ловешка област, управлява МПС - л.а. „Рено Експрес” с peг. № OB **** ВА, собствеността на „Доми-71” ЕООД, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на МПС, наложена със Заповед за прилагане на ПАМ № 20041/15.02.2013г. на Началник Сектор ПП при ОД на МВР – Ловеч, влязла в законна сила на 18.04.2013г., поради което и на основание чл.343в ал.3 във връзка с ал.1 и чл.55 ал.1 т.2 б.”б” от НК МУ НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: - на основание чл.42а ал.2 т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от една година и шест месеца. - на основание чл.42б ал.1 от НК, подсъдимият да се явява и подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - на основание чл.42а ал.2 т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година и шест месеца. - на основание чл.42а ал.2 т.6 от НК - безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно в рамките на две поредни години. На основание чл.59 ал.2 от НК ПРИСПАДА от определеното наказание пробация времето, през което подсъдимият Ц. е бил задържан със заповед за задържане на лице с peг. № 1762зз-21/22.01.2017 година на основание чл.72 ал.1 т.1 от ЗМВР във вр. с чл.343в ал.2 от НК, като един ден задържане се зачита за три дни пробация. На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото по-леко наказание „глоба”.
В законна сила от 27.1.2017г.

87

Гражданско дело No 1887/2016, VI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

В И К АД - ЛОВЕЧ

Н.Л.Б.

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 30.1.2017г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че ответника Н.Л.Б., ЕГН-********** ***, дължи на ищеца „ВиК”АД, ЕИК : 110549443, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, ул.”Райна Княгиня”№1А, представлявана от Изпълнителния директор Данаил Красимиров Събевски, сумата от 214,69 /двеста и четиринадесет лева шестдесет и девет стотинки/, представляваща незаплатена цена на доставена на ответника питейна вода, за периода 30.08.2013 год.-28.04.2016 год., по издадени 28 бр. фактури, като точните суми по всяка фактура са посочени в Извлечението за задължението на абоната, както и законната лихва върху дължимата сума, считано от 28.06.2016 год. до изплащане на цялата сума. ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че ответника Н.Л.Б., ЕГН-********** ***, дължи на ищеца „ВиК”АД, ЕИК : 110549443, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, ул.”Райна Княгиня”№1А, представлявана от Изпълнителния директор Данаил Красимиров Събевски, сумата от 25,76 /двадесет и пет лева седемдесет и шест стотинки/, представляваща дължимата мораторна лихва върху неизплатените суми от падежа на всяка от описаните фактури до 27.06.2016 год., като обезщетението и периода за всяка от фактурите е посочен в Извлечението за задължението на абоната. ОСЪЖДА Н.Л.Б., ЕГН-********** *** да заплати на „ВиК”АД, ЕИК : 110549443, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, ул.”Райна Княгиня”№1А, представлявана от Изпълнителния директор Данаил Красимиров Събевски сумата 75 /седемдесет и пет/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски, включващи внесената по сметка на съда държавна такса за настоящото исково производство, както и сумата в размер на 25 /двадесет и пет/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски за заповедното производство, на основание чл.78, ал.1 във връзка с чл.80 от ГПК.
В законна сила от 30.1.2017г.

88

Гражданско дело No 56/2017, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

П.Н.И.,
Н.С.К.

 

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 30.1.2017г.
ПРЕКРАТЯВА сключения между П.Н.И., ЕГН **********, с пост.адрес: *** и Н.С. К.И., ЕГН **********, с пост.адрес: *** с акт № 0183 от 10.06.1989 г.на Община-Ловеч граждански брак, като дълбоко и непоправимо разстроен ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва: I. Молителите - П.Н.И. и Н.С.К. се съгласяват бракът им да бъде прекратен поради сериозното им и непоколебимо взаимно съгласие, без съдът да издирва мотивите им за прекратяването на брака - чл. 50 от СК. II. Детето на страните - Й.П. Н., род.*** г., е пълнолетно и не се уреждат въпросите за местоживеене, упражняване на родителски права, лични отношения и издръжка. ІІІ. Ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Ловеч, ул. „Св. Св. К.М." №28, вх.А, ап.9, се предоставя на съпругата Н.С. К.И.. IV.Никой от съпрузите не желае и няма претенции за издръжка от другия съпруг. V. След развода съпругата ще носи брачното си фамилно име - КЪНОВСКА ИЛИЕВА, за което съпругът дава съгласието си. VI. ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ: 1.П.Н.И., с ЕГН **********,***, получава в реален дял и става изключителен собственик на следното моторно превозно средство, а именно: вид - лек автомобил, марка - ТОЙОТА, модел - КОРОЛА 1.4 ТД, идентификационен №SB1KC28E00F020116, двигател №1ND0263570, с държавен регистрационен номер - ОВ 21 94 ВВ, цвят - светло син металик, вид гориво -дизел. Застрахователната стойност на описаното МПС е 650.00 лв., съгласно Удостоверение №079 от 21.12.2016г. на „ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД, Главна агенция Ловеч Н.С. К.И. заявява, че е съгласна П.Н.И. да получи в реален дял и да стане изключителен собственик на подробно описаното и индивидуализирано по-горе МПС, и за в бъдеще няма да има претенции за сметки и уравнения към него по отношение на посоченото МПС. 2. Всички други движими вещи страните са разпределили предварително и никой от съпрузите няма да има претенции към другия съпруг за предаване на движими вещи, сметки или уравнения по отношение на движими вещи, придобити по време на брака. 3. Други имуществени отношения не се уреждат с настоящото споразумение. VII. Всички разноски по делото да се поемат от съпруга П.Н.И. ОСЪЖДА П.Н.И., ЕГН **********, с пост.адрес: *** да заплати по бюджета на Ловешки РС допълнителна държавна такса в размер 15.00/петнадесет/лева, както и държавна такса по сметка на съда върху имуществените отношения в размер на 13.00/тринадесет/лева.
В законна сила от 30.1.2017г.

89

АНД No 1222/2016, VIII състав

Общини

П.И.Г.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 9.1.2017г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №231 от 16.09.2016 година на Корнелия Добрева Маринова – Кмет на Община Ловеч, с което е наложена на П.И.Г., ЕГН ********** *** на основание чл.53 от ЗАНН, чл.27, ал.1, 2, 3 и чл.3 от ЗАНН и на основание чл.15, т.1 от Наредба №1 на ОС Ловеч - глоба в размер на 300,00 лева, за нарушение на чл.15, т.1 от Наредба №1 на ОС – Ловеч, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО
В законна сила от 30.1.2017г.

90

НОХД No 45/2017, II състав

Ползване на неистински или преправен документ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Р.Р.А.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 23.1.2017г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „подписка”, взета спрямо подсъдимия Р.Р.А., ЕГН: **********.
Р.Р.А.
В законна сила от 30.1.2017г.

91

НОХД No 74/2017, VIII състав

Престъпления против реда на управлението

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

К.А.С.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 30.1.2017г.
К.А.С.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ К.А.С., роден на *** ***,български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН-********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 31.07.2016 год., около 16.50 часа,в гр.Ловеч,ул."Ивайло" №2, противозаконно е попречил на орган на властта-полицейски служител в сектор „Охранителна полиция", патрул 33 при РУ на МВР-Ловеч-Васил Петров Николов да изпълни задълженията си по опазване на обществения ред и противодействие на престъпността-да извърши проверка по подаден сигнал за скандал, като не изпълнил разпореждането му и му указал съпротива, като го блъснал в областта на гърдите и се опитал да напусне мястото на проверката, поради което и на осн. чл.270,ал.1 при условията на чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, му налага наказание „ПРОБАЦИЯ" при следните пробационни мерки: -по чл.42а, ал.2, т.1 от НК, задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 2/две/години, като подсъдимия К.С. се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. -по чл.42а, ал.2, т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 2/две/години. - по чл.42а ал.2 т.6 от НК-100/сто/ часа безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 1 /една/ календарна година . На основание чл.59 ал.1 от НК от така определеното наказание приспада времето през което подс.С. е бил задържан в РУ на МВР - Ловеч за 24 часа със Заповед рег. №1762зз-192/31.07.2016 год. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР
В законна сила от 30.1.2017г.

92

Гражданско дело No 1732/2016, VI състав

Искове за развод и недействителност на брака

В.Д.С.

Н.Е.С.

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 29.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК между В.Д.С., ЕГН-********** ***, адрес за призоваване : гр.Ловеч, ул.”Търговска”№22, ет.4, кантора 418, адв.Ц.Ж. *** и Н.Е.С., ЕГН-********** ***, сключен на 06.08.2005 год. с акт за граждански брак №0081 на Община-гр.Ловеч, на основание чл.49, ал.1 от СК, поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака по вина на съпругата. След прекратяването на брака съпругата ще продължи да носи досегашното си фамилно име – С.. Страните нямат семейното жилище и нямат претенции за изплащане на издръжка един към друг, не са подписвали и предбрачен договор. ОСЪЖДА Н.Е.С., ЕГН-********** *** да заплати на В.Д.С., ЕГН-********** ***, адрес за призоваване : гр.Ловеч, ул.”Търговска”№22, ет.4, кантора 418, адв.Ц.Ж. *** сумата 625 /шестотин двадесет и пет/ лева, представляващи съдебно-деловодни разноски, съгласно представен списък на разноските по чл.80 от ГПК. ОТХВЪРЛЯ претенцията на Н.Е.С., ЕГН-********** ***, чрез пълномощника й адв.С. *** за присъждане на разноските по делото, като НЕОСНОВАТЕЛНА И НЕДОКАЗАНА. ОСЪЖДА Н.Е.С., ЕГН-********** *** да заплати по сметка на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД сумата 25 /двадесет и пет/ лева, представляваща окончателна държавна такса, на основание чл.6 от ТДТССГПК.
В законна сила от 31.1.2017г.

93

Гражданско дело No 1930/2016, IX състав

Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен

Е.П.Е.,
Д.К.Е.

К.Е.К.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 10.1.2017г.
ОБЯВЯВА за окончателен предварителен договор, сключен на 24.04.2013 г., в гр. Ловеч, по силата на който Е.П.Е. с ЕГН ********** с адрес *** задължил да прехвърли на К.Е.К. с ЕГН ********** с адрес ***, срещу задължение за заплащане на сумата от 54 000,00 лв. /петдесет и четири хиляди лева/ следният свои недвижим имот, придобит през време на брака му с Д.К.Е. с ЕГН ********** с адрес ***: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 43952.511.52.3.4 гр. Ловеч, Община Ловеч, Област Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на Изп. директор на АГКК, адрес на имота: гр. Ловеч, п.к. № 5500, „Младост", бл. 322, вх. Е, ет. 2, ап. 4, намиращ в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.511.52 с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1-но; с площ от 75.44кв. м. при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 43952.511.52.3.5; под обекта: 43952.511.52.3.1; над обекта: 43952.511.52.3.7. ОСЪЖДА К.Е.К. с ЕГН ********** с адрес *** да запрати в полза на Община Ловеч местен данък за прехвърляне на недвижим имот в размер на 1 080,00 лв. /хиляда и осемдесет лева/, а в полза на РС Ловеч нотариална такса в размер на 500,50 лв. /петстотин лева и петдесет стотинки/, като му УКАЗВА, че до представяне на доказателства за заплащане на посочената сума в полза на Община Ловеч и РС Ловеч няма да му бъде издаден заверен препис от решението. НАЛАГА възбрана върху описаните по горе недвижими имоти /САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 43952.511.52.3.4 гр. Ловеч, Община Ловеч, Област Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на Изп. директор на АГКК, адрес на имота: гр. Ловеч, п.к. № 5500, „Младост", бл. 322, вх. Е, ет. 2, ап. 4, намиращ в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.511.52 с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1-но; с площ от 75.44кв. м. при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 43952.511.52.3.5; под обекта: 43952.511.52.3.1; Над обекта: 43952.511.52.3.7./ до изплащане на следващите се разноски по прехвърлянето.
В законна сила от 31.1.2017г.

94

Гражданско дело No 2396/2016, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Д.Ц.Д.

М.Я.М.

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Определение от 18.1.2017г.
ВРЪЩА „исковата молба“ /насрещен иск, разделен в отделно производство/, заедно с приложенията, подадена от Д.Ц.Д. ***. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 2396/2016 г. по описа на Ловешкия районен съд.
В законна сила от 31.1.2017г.

95

АНД No 490/2016, III състав

КАТ

Н.В.Ф.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 13.7.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Аси Телко” ООД против Електронен фиш с. К №1169744 на ОД на МВР – Ловеч. ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №490/2016година по описа на РС – Ловеч.
В законна сила от 31.1.2017г.

96

АНД No 967/2016, II състав

КАТ

Л.В.Л.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 11.1.2017г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16-0456-000087 от 26.07.2016 г. на НАЧАЛНИКА НА РУ на МВР Угърчин, с което са наложени на Л.В.Л. ***, ЕГН : **********, административни наказания на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП – глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца, за нарушение на чл.103 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО
В законна сила от 31.1.2017г.

97

АНД No 1244/2016, VIII състав

ДИТ

БЪЛГАРИЯ ФУУДС ЕООД,
С.П.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 16.12.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №11 - 0000360 от 11.04.2016 година на Мирослава И. Ангелова - Директор на Дирекция “Инспекция по труда” Ловеч, с което е наложена на „Хилфе Унд Зауберкайт” ЕООД, ЕИК 200438246, гр. Ловеч, представлявано от Евгения Стефанова Ряхова, ЕГН ********** - управител, в качеството му на работодател, на основание чл.416, ал.5 във връзка с чл.414, ал.3 от КТ, имуществена санкция в размер на 1500,00 лева, за нарушение на чл.62, ал.3 от Кодекса на труда, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 31.1.2017г.

98

НОХД No 59/2017, VIII състав

Нарушаване неприкосновеността на жилището и кореспонденцията

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.К.В.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 24.1.2017г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА”, взета по ДП №892/2016г. по описа на РУ -Ловеч по отношение на подсъдимия В.К.В., ЕГН -********** подсъдим по НОХД №59/2017 г. по описа на ЛРС
В.К.В.
В законна сила от 31.1.2017г.