РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЛОВЕЧ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.10.2016г. до 31.10.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 219/2016, VIII състав

Комисия за защита на потребителите

СЛАВИМЕС ООД -ЛОВЕЧ

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 3.8.2016г.
ОТМЕНЯВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2016 – 035931 от 20.01.2016 година на Цветан Христов Христов - Директор на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД „Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите, упълномощен със заповед № 290/22.04.2015 год. на Председателя на КЗП, с което е наложена на „Славимес” ООД, гр. Ловеч, ул. „Никола Петков” №23, ет.3, ап.3, регистриран в Търговския регистър на Агенцията по вписванията ЕИК 11055052, представляван от Станислав Н.С., ЕГН ********** – управител, на основание чл.27, чл.28, чл.53 и чл.83 от ЗАНН и чл.233, ал.2 от Закона за защита на потребителите - имуществена санкция в размер на 300,00 лв. /триста лева/ за нарушението на чл.15, ал.1 от Закона за защита на потребителите на основание чл.200 от Закона за защита на потребителите, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.10.2016
Наказателно дело № 209/2016
В законна сила от 1.10.2016г.

2

АНД No 309/2016, II състав

КАТ

Д.И.Г.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 7.6.2016г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба серия К, № 0878067 на ОД на МВР Ловеч, с който на Д.И.Г. ***, ЕГН: **********, в качеството му на управител на „Амбасадор” ЕООД – гр.Бургас, му е наложено административно наказание - глоба в размер на 350 лева на основание чл.182, ал.2, т.6 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.10.2016
Наказателно дело № 211/2016
В законна сила от 1.10.2016г.

3

АНД No 215/2016, VIII състав

РДГ

Х.Г.Х.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 31.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2280/04.02.2016 год. на инж. Павли Петров Богдански, Директор на Регионална дирекция по горите – гр.Ловеч, упълномощен със Заповед № РД 49-199/16.05.2011г. на Министъра на Земеделието и храните, с което на основание чл.53 ал.1 и 2 от ЗАНН и чл.275 ал.1 т.2 от Закона за горите на Х.Г.Х., ЕГН ********** *** е наложено наказание глоба в размер на 300 /триста/ лева за извършено нарушение по чл.257 ал.1 пр.2 т.1 пр.1 от Закона за горите във вр. с чл.64 ал.2 от Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.10.2016
Наказателно дело № 212/2016
В законна сила от 2.10.2016г.

4

АНД No 228/2016, VIII състав

РДГ

Х.Г.Х.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 31.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2189 от 04.02.2016 год. на инж. Павли Петров Богдански, Директор на Регионална дирекция по горите – гр.Ловеч, упълномощен със Заповед № РД 49-199/16.05.2011г. на Министъра на Земеделието и храните, с което на основание чл.53 ал.1 и 2 от ЗАНН и чл.275 ал.1 т.2 от Закона за горите на Х.Г.Х. с ЕГН ********** *** е наложено наказание глоба в размер на 300 /триста/ лева за извършено нарушение по чл.257 ал.1 т.1 от Закона за горите във вр. с чл.64 ал.2 от Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.10.2016
Наказателно дело № 213/2016
В законна сила от 2.10.2016г.

5

Гражданско дело No 1158/2016, VII състав

Искове за трудово възнаграждение

С.М.К.

НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ"АД

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 13.9.2016г.
ОСЪЖДА „НИКРОМ-ТРЪБНА МЕБЕЛ” АД, ЕИК 110034824, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, Индустриален квартал, представляван от Изпълнителния директор Галин Илиев Перянов, на основание чл. 128 т. 2 във връзка с чл. 242 от КТ, да заплати на С.М.К., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата 745.34 лв. /седемстотин четиридесет и пет лева и тридесет и четири стотинки/, представляваща неизплатени трудови възнаграждения за месеците март, април и май 2016 година, ведно със законната лихва върху посочената сума, считано от датата на подаване на исковата молба /08.07.2016 г./ до окончателното изплащане на цялото задължение, както и сумата 300.00 лв. /триста лева/ – разноски по делото за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА „НИКРОМ-ТРЪБНА МЕБЕЛ” АД, с горните данни, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 50.00 лв. /петдесет лева/, представляваща държавна такса върху размера на уважения иск, както и сумата 70.00 лв. /седемдесет лева/ - възнаграждение за вещо лице. Решението, в частта относно присъденото трудово възнаграждение, подлежи на предварително изпълнение, на основание чл. 242 ал. 1 от ГПК и може да се обжалва пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок, считано от 16.09.2016 година, която дата беше посочена в съдебно заседание като дата за обявяване на решението.
В законна сила от 3.10.2016г.

6

АНД No 198/2016, VIII състав

РДГ

Н.К.К.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 7.7.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2248 от 04.02.2016 г. на Директора на Регионална Дирекция по горите гр.Ловеч, с което на Н.К.К. ***, ЕГН : **********, е наложено административно наказание на основание чл.266, ал.1, предл.1-во от ЗГ – глоба в размер на 150 лева, а на основание чл.20, ал.1 от ЗАНН и чл.273, ал.1 от ЗГ е била отнета веща послужила за извършване на нарушението – 1 брой моторен трион „Хускварна 40” с № 3130663 с шина и верига, с пазарна стойност 250 лева, както и било определено да заплати на основание чл.275, ал.2 от ЗГ по сметка на ИАГ София паричната равностойност на липсващите вещи – предмет на нарушението : 1 пл.м3 дърва от габър, в размер на 45,80 лева, за нарушение на чл.104, ал.1, т.4 от Закона за горите, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.10.2016
Наказателно дело № 190/2016
В законна сила от 3.10.2016г.

7

АНД No 515/2016, VIII състав

РДГ

С.И.С.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 22.6.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1916 от 25.04.2016 година на инж. Павли П. Богдански, Директор на Регионална Дирекция по горите – гр. Ловеч, упълномощен със Заповед №РД 49-199/16.05.2011г. на Министъра на Земеделието и храните, действащ чрез инж. Полина Симеонова Митова, заместник – директор на Регионална Дирекция по горите – гр. Ловеч, съгласно Заповед №К-490/12.04.2016г., с което е наложена на С.И.С.,***, на основание чл.275, ал.1, т.2 от Закона за горите, чл.53, ал.1, и ал.2 от ЗАНН и чл.266, ал.1, пр.1 от Закона за горите - глоба в размер на 100,00 лева, и са отнети вещите, послужили за извършване на нарушението: един брой моторен трион „Хускварна” 40, с рег. табела: 5490943, с пазарна стойност 200 лв., на основание чл.20, ал.1 от ЗАНН и чл.273, ал.1 от Закона за горите, за нарушение на чл.104, ал.1, т.5 от Закона за горите, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 3.10.2016
Наказателно дело № 164/2016
В законна сила от 3.10.2016г.

8

НОХД No 1112/2016, I състав

Квалифицирани състави на телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.С.Б.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 3.10.2016г.
М.С.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.С.Б., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес *** с българско гражданство, не женен, с начално образование, работи, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 14.01.2016 год., около 18,30 часа в гр. *******, в съучастие като извършител със З.А.К., ЕГН ********** от гр. Л., умишлено и с користна цел, причинил лека телесна повреда - множество отоци и кръвонасядания предимно в областта на лицето, кръвоизлив в конюнктивата на дясното око и кръвоизливи по тялото, обуславящи в своята съвкупност разстройство на здравето, временно и неопасно за живота, на Г.Б.К., ЕГН ********** от гр.Л., поради което и на основание чл.131, ал.1, т.10, във връзка с чл.130, ал.1, във връзка с чл.20, ал.2 и чл.54 от НК, му НАЛАГА наказание 10 /десет/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.61, т.2, във вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното наказание „лишаване от свобода” в затвор.
В законна сила от 3.10.2016г.

9

Гражданско дело No 1131/2016, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Д.П.С.,
Т.С.С.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 4.10.2016г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в Решение № 268/02.08.2016 г., постановено по гр.дело № 1131/2016 г. по описа на Ловешкия районен съд, в частта му, в която в мотивите, ред трети, четвърти и пети, отгоре-надолу, е изписано, че молителят следва да заплати по сметка на ЛРС и сумата 151.20 лева, представляваща държавна такса върху размера на издръжката за детето, както и на същата страница, в диспозитива, предпоследен абзац, в частта, в която е осъден Т.С.С. да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 151.20 лв. /сто петдесет и един лева и двадесет стотинки/, представляваща държавна такса върху размера на издръжката за детето, като тази сума и в мотивите и в диспозитива на решението да се счита заличена и вместо нея да се изписва и чете сумата 75.60 лв. /седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки/, представляваща държавна такса върху размера на издръжката за детето.
В законна сила от 4.10.2016г.

10

НОХД No 661/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.А.М.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 19.9.2016г.
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.25, ал.1 , във вр. с чл.23 , ал.1 от НК общо най-тежко наказание на подсъдимия М. АСПАРУПОВ М. ***, ЕГН-********** по Споразумение № 46/08.04.2013 г. по НОХД № 444/2013 г. на РС-Ловеч и по Споразумение № 47/08.04.2013 г. по НОХД № 469/2013 г. на РС-Ловеч в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК ,отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от 08.04.2013 г. На основание чл.23, ал.3 от НК , към определеното общо най-тежко наказание присъединява изцяло наказанието „глоба” в размер на 400 лева, която да заплати в полза на държавата по бюджета на съдебната власт. На основание чл.68, ал.1 от НК, ПРИВЕЖДА в изпълнение определеното на М.А.М. общо най-тежко наказание по НОХД № 444/2013 г. и по НОХД № 469/2013 г. и двете на РС-Ловеч в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.61, т.2, във вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на приведеното общо най-тежко наказание лишаване от свобода в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
М.А.М.
В законна сила от 4.10.2016г.

11

АНД No 964/2016, VIII състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

И.Н.С.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 19.9.2016г.
И.Н.С.
ПРИЗНАВА ОБВИНЯЕМИЯТ И.Н.С. –роден на *** ***,българин, българско гражданство,с начално образование, не работи,женен, неосъждан,ЕГН ********** за ВИНОВЕН, за това, че на 15.08.2016г. около 14.40 часа в с.Радювене, обл.Ловеч, по ул."Стоян Едрев", пред дом №108, управлявал МПС - лек автомобил марка „Рено Еспейс" с рег.№ ЕВ 2820 ВА, собственост на Пауна Георгиева Георгиева от с.Яворец, обл.Габрово, без да притежава свидетелство за управление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 15-0906-000958/24.09.2015 год. на Началника на Сектор „ПП” при ОД на МВР Ловеч, връчено му лично на 18.04.2016 год. влязло в законна сила на 26.04.2016 год. за управление на МПС без съответно СУМПС, поради което и на основание чл. 78а във връзка с чл.343в, ал.2 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1000,00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по сметка на бюджета на съдебната власт.
Мотиви от 20.9.2016г.
В законна сила от 4.10.2016г.

12

НОХД No 1113/2016, III състав

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.И.В.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 4.10.2016г.
В.И.В.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.И.В. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***. д-р Ст. Ватев №14, вх.А, ет.З, ап.6, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан /реабилитиран/, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.06.2016 година в град Ловеч, ул. Отец Климент №19, в дома на родителите си, държи акцизни стоки без бандерол - 47 броя кутии цигари марка „Busines Royals”; 45 броя кутии цигари марка „Cooper slims Red”; 9 броя кутии цигари марка „D end В comford”; 13 броя кутии цигари марка „United glory” и 22 броя кутии цигари марка „Glamur super slims” - общо 136 броя кутии цигари с по 20 къса, с обща пазарна стойност в размер на 880.50 лева, когато такъв се изисква по закон - чл.25 от Закона за тютюна и тютюневите изделия във вр. с чл.2 т.2 във вр. с чл.11 ал.1 от Закона за акцизните и данъчните складове, като случая е немаловажен, поради което и на основание чл.234 ал.1 предл. 2-ро и чл.55 ал.1 т.1 от НК му НАЛАГА наказание 6 /шест/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 години. На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото по-леко наказание глоба. На основание чл.53 ал.1 б.”б” във вр. с чл.234 ал.3 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – 47 броя кутии цигари марка „Busines Royals”; 45 броя кутии цигари марка „Cooper slims Red”; 9 броя кутии цигари марка „D end В comford”; 13 броя кутии цигари марка „United glory” и 22 броя кутии цигари марка „Glamur super slims” - общо 136 броя кутии цигари с по 20 къса, съставляващи предмет на престъплението, оставени на съхранение в Митница Свищов, които след влизане на споразумението в сила да бъдат унищожени.
В законна сила от 4.10.2016г.

13

НОХД No 1132/2016, III състав

Грабеж

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

И.Й.И.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 4.10.2016г.
И.Й.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Й.И. - роден на *** г. в гр. Ловеч, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.09.2016 година, около 07.10 часа в гр.Ловеч, ул. Д-р Съйко Съев, в близост до кръстовището с ул. Княз Имеретински, отнел чужди движими вещи, както следва: 1 бр. дамска чанта, бежова на цвят с къси дръжки и дръжка за рамо на стойност 28 лева; 1 бр. портмоне черно на цвят на стойност 9.60 лева; 1 бр. очила за четене 1 диоптър със сиви рамки и син калъф и с надпис „Морани” на стойност 114 лева; 1 бр. мобилен телефон марка „Нокия С1”, ведно със СИМ-карта на стойност 50.70 лева; връзка със 7 бр. различни по размер ключове на стойност 28 лева; 3 бр. химикалки на стойност 4.50 лева; 1 бр. тефтер на стойност 2.40 лева; 2 бр. червила на стойност 12.80 лева; 1 бр. четка за коса черно-жълта на стойност 4 лева; 1 блистер лекарство „Норваск” на стойност 6 лева; 1 блистер лекарство „Парацетамол” на стойност 2 лева; 1 кутийка дъвки „Еъруейвс” дражета на стойност 2 лева; 1 бр. пакет носни кърпи на стойност 0.16 лева; 1 бр. малка икона на стойност 5 лева и сумата от 5 лева, всичко на обща стойност 274.16 лева от владението на Цветанка Гошова Атанасова от гр. Ловеч, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила - издърпал чантата от ръката на Атанасова, поради което и на основание чл.198 ал.1 и чл.55 ал.1 т.1 от НК му НАЛАГА наказание 12 /дванадесет/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 години. На основание чл.59 ал.2 във вр. с ал.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание „лишаване от свобода” времето, през което подсъдимият И.Й.И. е бил задържан със Заповед за задържане на лице с peг. №240/24.09.2016 г. на основание чл.72 ал.1 т.1 от ЗМВР за срок от 24 часа.
В законна сила от 4.10.2016г.

14

Гражданско дело No 930/2016, VI състав

Искове за трудово възнаграждение

С.П.С.

ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 12.9.2016г.
ОСЪЖДА „ВИКИНГ-НИКОЛОВ"ЕООД, със седалище и адрес на управление : гр. София-1113, ул."Николай Хайтов"№12, ет. 5, ап.18, ЕИК : 130765203, представлявано от Тани Николов Танков да заплати на С.П.С., ЕГН-********** *** сумата сумата 2 422,72 /две хиляди четиристотин двадесет и два лева седемдесет и две стотинки/, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода от 01.11.2014 год. до 21.08.2015 год., ведно със законната лихва върху тази сума, начиная от 08.06.2016 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „ВИКИНГ-НИКОЛОВ"ЕООД, със седалище и адрес на управление : гр. София-1113, ул."Николай Хайтов"№12, ет. 5, ап.18, ЕИК : 130765203, представлявано от Тани Николов Танков да заплати на С.П.С., ЕГН-********** *** сумата 264,32 /двеста шестдесет и четири лева тридесет и две стотинки/, представляваща полагащото й се обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за 16 дни за периода от 01.11.2014 год. до 21.08.2015 год. включително, на основание чл.224, ал.1 от КТ, ведно със законната лихва върху тази сума, начиная от 08.06.2016 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „ВИКИНГ-НИКОЛОВ"ЕООД, със седалище и адрес на управление : гр. София-1113, ул."Николай Хайтов"№12, ет. 5, ап.18, ЕИК : 130765203, представлявано от Тани Николов Танков да заплати на С.П.С., ЕГН-********** *** сумата 200 /двеста/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски, на основание чл.78, ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА „ВИКИНГ-НИКОЛОВ"ЕООД, със седалище и адрес на управление : гр. София-1113, ул."Николай Хайтов"№12, ет. 5, ап.18, ЕИК : 130765203, представлявано от Тани Николов Танков да заплати по сметка на РАЙОНЕН СЪД-ГРАД ЛОВЕЧ общо сумата в размер на 246,90 /двеста четиридесет и шест лева и деветдесет стотинки/, от които 100 лева възнаграждение за вещо лице по съдебно-икономическата експертиза и 146,90 лева държавна такса върху размера на обективно съединените искове.
В законна сила от 5.10.2016г.

15

Гражданско дело No 1329/2016, VII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

А.А.Я.

А.Я.Д.

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Определение от 27.9.2016г.
ПРИЕМА И ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между страните, по силата на която А.Я.Д., ЕГН **********,***, се задължава да заплаща на пълнолетния си учащ син А.А.Я., ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 100.00 лв. /сто лева/, считано от 26.07.2016 г. до завършване на средното му образование или настъпване на друга законна причина за изменение или прекратяване на тази издръжка, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от деня на падежа до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА А.Я.Д., с горните данни, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 72.00 лв. /седемдесет и два лева/, представляваща държавна такса върху размера на издръжката. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 1329/2016 г. по описа на Ловешкия районен съд, като СПОГОДЕНО.
В законна сила от 5.10.2016г.

16

Гражданско дело No 1692/2016, VI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

А.Ц.Ц.

 

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Определение от 20.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело №1692/2016 год. по описа на РС-гр.Ловеч. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на РС-гр.Плевен, на основание чл.118, ал.1 и ал.2 във връзка с чл.531, ал.2 от ГПК.
В законна сила от 5.10.2016г.

17

НОХД No 1133/2016, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Ф.Й.М.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 5.10.2016г.
Ф.Й.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ф.Й.М., роден на ***г***, Ловешка област, ****, български гражданин, със средно образование, работи, неженен, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 26.06.2016г., около 01.00 часа, в землището на гр.Ловеч, на второстепенен път ІІ-35 Плевен-Троян, в посока гр.Троян, при км 35+700 след бензиностанция „Шел", управлявал лек автомобил „******* с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда - 1.70 на хиляда — установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 133/07.07.2016г. на СХЛ към ОДМВР-Ловеч, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на това наказание за срок от 3 /три/ години от влизане на споразумението в сила. На основание чл.55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на подс.М. по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл.343г, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА подс.М. от право да управлява МПС за срок от 4 /четири/ месеца, считано от датата на отнемане на СУ МПС – 26.06.2016г.
В законна сила от 5.10.2016г.

18

Гражданско дело No 888/2016, VI състав

Искове за обезщетение от деликт

К.К.К.

Е.Х.В.

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Определение от 8.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №888 по описа на РС-гр.Ловеч за 2016 год., поради отказ от иска, на основание чл.233 от ГПК. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ОС-гр.Ловеч в 7-мо дневен срок от съобщението на страните.
В законна сила от 6.10.2016г.

19

НЧХД No 658/2015, I състав

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

С.З.С.

П.Г.Н.,
И.Л.В.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Присъда от 7.7.2016г.
П.Г.Н.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.Г.Н., роден на ***г***, постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин, с начално образование, работи, неженен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 17.07.2015 г. около 23:30 часа в гр.Летница, в съучастие като извършител с И.Л.В.,*** - непълнолетен, но разбирайки свойството и значението на извършеното и можейки да ръководи постъпките си, причинили на С.З.С. ***, лека телесна повреда изразяваща се в болка и страдание, без разстройство на здравето - оток и петнисто мораво кръвонасядане с площ около 5-6 см. в диаметър на челото вдясно; оточни клепачи на дясното око, кръвонаседнали петнисто с мораво-син цвят; оточни устни; мораво-синьо кръвонасядане на лигавичната повърхност на устните в областта срещу предните зъби, с дребнопетнисти охлузвания, сочни, червени, без налеп; силна болка при опипване по лявата странична повърхност на гръдния кош; повърхностно охлузване - разрихляне на надкожицата на площ около 3-4 см. в диаметър в областта на лявото коляно, поради което и на основание чл.130, ал.2, във връзка с чл.20, ал.2 и чл.54 от НК, го ОСЪЖДА на 3 /три/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като го оправдава по първоначално повдигнатото му обвинение по чл. 130, ал.1 от НК да е причинил лека телесна повреда с разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 години от влизане на присъдата в сила.
И.Л.В.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Л.В., роден на ***г. в гр.Ловеч, живущ ***, български гражданин, с начално образование, ученик, не работи, неженен, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 17.07.2015 г. около 23:30 часа в гр.Летница, като непълнолетен, но разбирайки свойството и значението на извършеното и можейки да ръководи постъпките си, в съучастие като извършител с П.Г.Н. ***, причинили на С.З.С. ***, лека телесна повреда изразяваща се в болка и страдание, без разстройство на здравето - оток и петнисто мораво кръвонасядане с площ около 5-6 см. в диаметър на челото вдясно; оточни клепачи на дясното око, кръвонаседнали петнисто с мораво-син цвят; оточни устни; мораво-синьо кръвонасядане на лигавичната повърхност на устните в областта срещу предните зъби, с дребнопетнисти охлузвания, сочни, червени, без налеп; силна болка при опипване по лявата странична повърхност на гръдния кош; повърхностно охлузване - разрихляне на надкожицата на площ около 3-4 см. в диаметър в областта на лявото коляно, поради което и на основание чл.78а, ал.6, във връзка с ал.1 и чл.130, ал.2, във връзка с чл.20, ал.2 и чл.63, ал.1, т.4 от НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено чрез прочитане на присъдата след влизането й в сила по местния радиовъзел в гр.Летница, като го оправдава по първоначално повдигнатото му обвинение по чл. 130, ал.1 от НК да е причинил лека телесна повреда с разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК.
Мотиви от 18.7.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 6.10.2016
Наказателно дело № 235/2016
В законна сила от 6.10.2016г.

20

АНД No 45/2016, II състав

КФН

ПЕТРОЛ АД

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 9.6.2016г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № Р-10-844 от 03.12.2015 г. на Владимир Н. Славов, в качеството му на член на Комисията за финансов надзор (КФН), изпълняващ правомощията на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, с което е наложено на „ПЕТРОЛ” АД, със седалище и адрес на управление гр.Ловеч, ул.”Търговска” № 12, хотел „Ловеч”, ЕИК 831496285, представлявано заедно от Г.И.Т. и М.К.Д. – изпълнителни директори, административно наказание на основание чл.221, ал.8, т.1, предл.1-во, във връзка с ал.1, т.1 от ЗППЦК – имуществена санкция в размер на 500 лева, за извършено нарушение на чл.31, ал.1, предл.2-ро, т.2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 6.10.2016
Наказателно дело № 162/2016
В законна сила от 6.10.2016г.

21

НОХД No 631/2016, I състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.Е.Т.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 6.10.2016г.
Д.Е.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Е.Т., роден на ***г. в гр.Русе, с постоянен и настоящ адрес ***, с българско гражданство, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 30.03.2016г. около 16.10 часа в с.А., обл.Ловеч, по ул*******, с посока на движение от центъра, в източна посока, управлявал МПС - лек автомобил марка ******, собственост на Б.С.В. ЕГН ********** ***, без да притежава свидетелство за управление на МПС, като деянието е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред, с влязло в сила Наказателно постановление № 15-0293-000260 от 20.11.2015г. на Началника на РУ на МВР - гр.Левски, връчено му на 08.02.2016г., влязло в законна сила на 16.02.2016г. за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл. 343в, ал.2 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА наказание 6 /шест/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на така наложеното наказание лишаване от свобода в затвор. На основание чл.55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на подс.Т. по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл.343г, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, НЕ НАЛАГА на подс.Т. наказание „лишаване от право да управлява МПС", тъй като същият не притежава и няма издавано СУМПС.
В законна сила от 6.10.2016г.

22

Гражданско дело No 1506/2016, VI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

А.М.Ф.,
Е.А.В.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 19.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на малолетното дете Е.А.В., ЕГН-**********, с местонахождение : гр.Ловеч, ж.к.”Здравец”, детска ясла №5, в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 1 – гр.Ловеч, на основание чл.30, ал.1 и във връзка с чл.29, т.6 от ЗЗДет.
В законна сила от 7.10.2016г.

23

АНД No 1087/2015, II състав

КФН

ПЕТРОЛ АД

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 8.6.2016г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № Р-10-735 от 02.11.2015 г. на Владимир Н. Славов, в качеството му на член на Комисията за финансов надзор (КФН), изпълняващ правомощията на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, с което е наложено на „ПЕТРОЛ” АД, със седалище и адрес на управление гр.Ловеч, ул.”Търговска” № 12, хотел „Ловеч”, ЕИК 831496285, представлявано заедно от Г.И.Т. и М.К.Д. – изпълнителни директори, административно наказание на основание чл.221, ал.8, т.7, предл.1-во, във връзка с ал.6 от ЗППЦК – имуществена санкция в размер на 10 000 лева, за извършено нарушение на чл.221, ал.6, във връзка с чл.212, ал.1, т.1 от ЗППЦК, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
Решение от 7.10.2016
Наказателно дело № 179/2016
В законна сила от 7.10.2016г.

24

НОХД No 1135/2016, VIII състав

Квалифицирани състави на хулиганство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.Ю.И.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 7.10.2016г.
Д.Ю.И.
ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.04.2016 год., около 12.35 часа, в гр. Ловеч, ж.к.”Червен бряг”, в обществена градинка в междублоковото пространство, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото , като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта - служители на РУ МВР- гр.Ловеч: Цветослав Данчев Цонев - ст.полицай в група OOP, сектор ОП при РУ МВР - гр.Ловеч и Пламен Павлов Петров -командир на отделение, изпълняващи задължения по опазване на обществения ред, като отправил към тях обидни изрази и нецензурни думи:"Ще ви еба путката майна, полицаи", отправил закани и заплахи към служителя Цветослав Денчев Цонев с думите:"Ще те намеря, знам къде живееш, не знаеш какво ще ти се случи", нападнал двамата служители с дървена летва, и избягал при опита им да бъде задържан, като деянието със своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм и дързост,поради което и на основание чл.325, ал.2, предл.1-во,във вр. с ал.1 при условията на чл.55, ал.1,т.2, б."б" от НК му НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ" при следните пробационни мерки: -по чл.42а, ал.2, т.1 от НК, задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 8/ОСЕМ/МЕСЕЦА като подсъдимия Д.И. се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. -по чл. 42а, ал.2, т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 8/ОСЕМ/МЕСЕЦА. - по чл.42а ал.2 т.6 от НК-100 /СТО/ЧАСА БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД в полза на обществото за срок от 1 /ЕДНА/ календарна година. На осн. чл.55,ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на подсъдимия Д.И. кумулативно предвиденото наказание „Обществено порицание”.
В законна сила от 7.10.2016г.

25

НОХД No 1140/2016, II състав

Квалифицирани състави на телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

З.А.К.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 7.10.2016г.
З.А.К.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ З.А.К., роден на ***г***, Ловешка област, живущ в с.г., м."Синан тепе" № 646, български гражданин, неграмотен, не работи, неженен, осъждан, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 14.01.2016г., около 18.30 часа в гр.Ловеч, местността „Сенан тепе" вила № 556, в съучастие като извършител с Михаил Сонев Балев, ЕГН:********** ***, умишлено и с користна цел причинил лека телесна повреда - множество отоци и кръвонасядания, предимно в областта на лицето, кръвоизлив в конюнктивата на дясното око и кръвоизливи по тялото, обуславящи в своята съвкупност разстройство на здравето, временно и неопасно за живота, на Георги Богданов Костов, ЕГН:********** от гр.Ловеч, поради което и на основание чл.131, ал.1, т.10, във връзка с чл.130, ал.1, във връзка с чл.20, ал.2 и чл.54 от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.61, т.2, във вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода в затвор.
В законна сила от 7.10.2016г.

26

Гражданско дело No 1205/2016, IV състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Т.М.М.

 

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Определение от 27.9.2016г.
На основание чл.129, ал.3 от ГПК да се върне обратно молбата с доказателствата поради неотстраняване на нередовности в срок. Прекратява производството по ч.гр.д. № 1205/16 г. на ЛРС на основание чл.129, ал.3 от ГПК. Против това връщане може да се подаде частна жалба пред ЛОС в едноседмичен срок от получаване на съобщението.
В законна сила от 10.10.2016г.

27

Гражданско дело No 1598/2016, VII състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

В.И.Х.

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА-ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Определение от 30.9.2016г.
ВРЪЩА исковата молба, заедно с приложението, подадена от В.И.Х. *** против „ДПБ“-Ловеч. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 1598/2016 г. по описа на Ловешкия районен съд.
В законна сила от 10.10.2016г.

28

АНД No 306/2016, III състав

КАТ

Б.В.З.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 12.6.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство - Серия К №1083343 на ОД на МВР – Ловеч, с който на Б.В.З. с ЕГН ********** на основание чл.189 ал.4 във вр. с чл.182 ал.2 т.5 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200 лева за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП като ОБОСНОВАН и ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.10.2016
Наказателно дело № 160/2016
В законна сила от 10.10.2016г.

29

АНД No 1032/2016, VIII състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.М.Г.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 3.10.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА”, взета по ДП №624/ 2016г. по описа на РУ на МВР гр. Ловеч, по отношение на обвиняемия М.М.Г.,ЕГН-**********.
В законна сила от 10.10.2016г.

30

НОХД No 1155/2016, VIII състав

Неизпълнение на съдебно решение

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.З.Д.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 10.10.2016г.
В.З.Д.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ В.З.Д.-роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин,българско гражданство, не женен, с основно образование, безработен, осъждан, ЕГН- ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.05.2016 год. около 20.00 часа и на 26.05.2016 г. около 14,30 часа в с. Александрово,обл. Ловешка, при условията на продължавано престъпление не изпълнил заповед за защита от домашно насилие № 9 от 29.05.2015 год., постановена с Решение № 274 от 29.06.2015 год. по гр.дело № 886/2015 год. на Районен съд Ловеч, с която му се забранява да приближава намиращото се в с. Александрово, ул. „Шипка" № 9 жилище и местата за социални контакти и отдих на Златко Д. Илиев и Петранка Янакиева Илиева, живущи на посочения адрес, като нарушил забраната да се приближава на по малко от 100 метра от жилището, счупил с юмрук стъклото на прозореца на първия етаж на къщата и осъществил акт на физическо и психическо насилие спрямо Златко Д. Илиев /закани за саморазправа, блъскане, обиди и заплаха, че ще продаде сестра си Еленка Златкова Димитрова /негова сестра/ в чужбина като проститутка,поради което и на основание чл. 296, ал.1, предл.З-то във връзка с чл. 26, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, му НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ" при следните пробационни мерки: -по чл.42а, ал.2, т.1 от НК, задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 6/ШЕСТ/МЕСЕЦА, като подсъдимия В.Д. се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. -по чл.42а, ал.2, т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 6/ШЕСТ/МЕСЕЦА. - по чл.42а ал.2 т.6 от НК-100 /СТО/ЧАСА годишно БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД в полза на обществото за срок от 1 /ЕДНА/ календарна година.
В законна сила от 10.10.2016г.

31

Гражданско дело No 739/2016, V състав

Искове за обезщетение от деликт

И.Й.Г.

 

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Определение от 27.9.2016г.
ВРЪЩА искова молба, подадена от И.Й.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, ХІ група против в-к „България днес”, бул. ”Цариградско шосе”№47. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 739/ 2016 г.по описа на Ловешки РС.
В законна сила от 11.10.2016г.

32

Гражданско дело No 1398/2016, VII състав

Искове за обезщетение от деликт

Г.А.Ч.

ОКРЪЖЕН СЪД ЛОВЕЧ

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Определение от 26.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1398/2016 г. по описа на РС Ловеч. След влизане в сила на определението делото да се изпрати на Окръжен съд Ловеч по компетентност.
В законна сила от 11.10.2016г.

33

Гражданско дело No 1689/2016, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Г.В.А.,
А.З.А.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 11.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 07.08.2011 г., в гр. Ловеч, с Акт № 0074/07.08.2011 г. на Община Ловеч, между Г.В.А., ЕГН **********,***, настоящ адрес и адрес за кореспонденция: гр. Ловеч, ул. „Генерал Скобелев“ № 8, ап. 5, и А.З.А., ЕГН **********, с постоянен адрес и адрес за кореспонденция: гр. Ловеч, ул. „Васил Левски“ № 2а, ап. 36, чрез развод, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, на основание чл. 50 от СК. УТВЪРЖДАВА следното споразумение между страните, на основание чл. 51 ал. 1 от СК: 1. Упражняването на родителските права над роденото от брака им малолетно дете Алекс Атанасов А., ЕГН **********, роден на *** г., се предоставят на Г.В.А., като негова майка и законен представител. 2. Детето ще живее на адреса на майка си Г.В.А. ***. 3. Определя се следния режим на лични отношения на Алекс Атанасов А. с неговия баща А.З.А., а именно: - два пъти в месеца всяка първа и трета събота с преспиване до неделя от 10.00 часа в събота до 19.00 часа в неделя, като взема детето по неговото местоживеене; - през лятната ваканция 30 дни, когато детето не е на училище и когато това време не съвпада с годишния отпуск на майката; - „Коледни“, „Новогодишни“, „Великденски“, „Гергьовденски“, „Съединение“ и други празници по равно, като първата половина от празничните дни е за майката, а втората половина – за бащата; - Рожденният ден 30 декември, детето ще бъде в четни години при майката, а бащата ще може да прекарва с него 4 часа и през нечетните години – при бащата, а майката ще може да прекарва с него 4 часа; - На 21.02., когато е рожденният ден на майката, детето ще е при нея, а на 27.03., когато е рожденният ден на бащата, детето ще е при него. Двамата родители по общо предварително съгласие, съобразено с желанието на детето, ще могат да определят и други дни и часове за контакт. 4. А.З.А. ще заплаща месечна издръжка на малолетното си дете, чрез неговата майка и законен представител, в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева, считано от месец септември. Издръжката ще се плаща до 30-то число на текущия месец, ведно със законната лихва за всяко закъсняло плащане до настъпване на законна причина за изменяне или прекратяване на издръжката. Издръжката ще е платима по банкова сметка, *** Г.В.А.. 5. След прекратяване на брака, Г.В.А. ще запази фамилното си име А.. 6. Семейното жилище в гр. Ловеч, обл. Ловеч, ул. „Васил Левски“ № 2а, ап. 36, е собственост на майката на А.. След прекратяването на брака, семейното жилище ще се ползва от А.З.А., а Г.А. няма претенции във връзка с ползването му. 7. Към момента на настоящото споразумение страните нямат претенции един към друг за подялба на семейно имущество. 8. По време на брака страните нямат придобит недвижим имот. 9. Страните нямат претенции един към друг за лична издръжка и след прекратяване на брака няма да си дължат издръжка един на друг. 10. Всички получени кредити от страните от банки, физически лица и други кредитни институции ще се погасяват от всеки така, както ги е получил, тъй като не са послужили за задоволяване нуждите на семейството. 11. Разноските, направени до постановяване на съдебното решение за развод, ще се поемат от страните по равно. Всички, определени от съда държавни такси, свързани с настоящото споразумение и с брачното дело, ще бъдат заплатени от А.З.А.. С настоящото споразумение страните уреждат всички спорни въпроси помежду си във връзка с развода. ОСЪЖДА А.З.А., ЕГН **********, с постоянен адрес и адрес за кореспонденция: гр. Ловеч, ул. „Васил Левски“ № 2а, ап. 36, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 108.00 лв. /сто и осем лева/, представляваща държавна такса върху размера на издръжката за детето.
В законна сила от 11.10.2016г.

34

АНД No 197/2016, I състав

РДГ

Х.Г.Х.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 26.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2250/04.02.2016 г. на Павли Петров Богдански, Директор на Регионална дирекция по горите-Ловеч, с което е наложена на основание чл.53,ал.1 и 2 от ЗАНН и чл. 275,ал.1,т.2 от Закона за горите глоба в размер на 300 /триста/ лева на Х.Г.Х., ЕГН: **********, за нарушение на чл.257, ал.1, пр.2, т.2, пр.2 от Закона за горите, във връзка с чл.53,ал.3,т.4 и чл.53,ал.4 от Наредба №8/05.08.2011 год.за сечите в горите, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.10.2016
Наказателно дело № 218/2016
В законна сила от 11.10.2016г.

35

НОХД No 1113/2016, III състав

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.И.В.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 4.10.2016г.
ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на подсъдимия В.И.В..
В.И.В.
В законна сила от 11.10.2016г.

36

НОХД No 1132/2016, III състав

Грабеж

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

И.Й.И.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 4.10.2016г.
ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на подсъдимия И.Й.И..
И.Й.И.
В законна сила от 11.10.2016г.

37

НОХД No 1159/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.С.Д.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 11.10.2016г.
М.С.Д.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ М.С.Д., роден на *** ***, настоящ адрес:*** и постоянен адрес ***, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН:**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.09.2016, в гр. Ловеч, бул. „Велико Търново" 3, управлявал МПС- л.а „Опел Корса" рег. № ОВ 9178 АТ, собственост на Теменужка Жейнова от гр.Ловеч, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда- 1.38 на хиляда- установено по надлежния ред, с техническо средство «Дрегер Алкотест 7510» фабр. № АRВВ 0041 – поради което и на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на споразумението в сила. На подсъдимия не се налага наказанието лишаване от право да управлява МПС, предвидено в чл.343г от НК, тъй като същият е неправоспособен. На основание чл.55, ал.З от НК, НЕ НАЛАГА по-лекото наказание „глоба", предвидено в чл.343б,ал.1 от НК, наред с наказанието „лишаване от свобода".
В законна сила от 11.10.2016г.

38

АНД No 888/2015, II състав

КАТ

П.К.Т.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 18.7.2016г.
НП-измененоПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15-0906-000164 от 26.02.2015 г. на Началника на сектор ПП при ОД на МВР ЛОВЕЧ, по т.1), по която е наложено на П.К.Т. ***, ЕГН : **********, административно наказание на основание чл.182, ал.1, т.2 от ЗДвП – глоба в размер на 50 лева, за извършено нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15-0906-000164 от 26.02.2015 г. на Началника на сектор ПП при ОД на МВР ЛОВЕЧ, по т.2), по която е наложено на П.К.Т. ***, с горните данни, административно наказание на основание чл.185 от ЗДвП – глоба в размер на 20 лева, за нарушение на чл.157, ал.6 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.10.2016
Наказателно дело № 216/2016
В законна сила от 12.10.2016г.

39

АНД No 101/2016, II състав

НАП

ЕТ Д.С.-И.С.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 26.7.2016г.
ИЗМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178187/F183218/ от 07.01.2016 г. на Директор офис – гр.Ловеч при ТД на НАП Велико Търново, с което са наложени на ЕТ “Д. С. – И.С.”, БУЛСТАТ 110058654, със седалище и адрес на управление с.Рибарица, община Тетевен, област Ловеч, ул.”Г. Бенковски” № 68, представляван от И.Д.С., ЕГН : **********, четири административни наказания, всичките на основание чл.179, ал.1, предл.2-ро от ЗДДС – имуществени санкции в размер на по 1 000 лева за всяко, за извършени нарушения на чл.125, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.5 от ЗДДС, като НАМАЛЯВА размера на имуществените санкции на по 500 лева за всяко от четирите нарушения

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.10.2016
Наказателно дело № 221/2016
В законна сила от 12.10.2016г.

40

АНД No 196/2016, III състав

РДГ

Х.Г.Х.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 29.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2252 от 04.02.2016 год. на Павли Петров Богдански, Директор на Регионална дирекция по горите – гр.Ловеч, упълномощен със Заповед № РД 49-199/16.05.2011г. на Министъра на Земеделието и храните, с което на основание чл.53 ал.1 и ал.2 от ЗАНН и чл.275 ал.1 т.2 от Закона за горите на Х.Г.Х. с ЕГН ********** *** е наложено наказание глоба в размер на 1 000 /хиляда/ лева за извършено нарушение по чл.257 ал.2 от Закона за горите във вр. с чл.54 ал.1 т.3 от Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.10.2016
Наказателно дело № 217/2016
В законна сила от 12.10.2016г.

41

АНД No 920/2016, II състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Н.Р.М.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 27.9.2016г.
ПРИЗНАВА Н.Р.М. ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от началото на месец август 2015 г. до 30.04.2016 г. в с.К., обл.Ловеч, ул. „****" № 4, като пълнолетно лице, без да е сключило брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст - Е.Н.А., ЕГН ********** *** - престъпление по чл. 191 ал. 1 НК и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА на Н.Р.М. ***, с горните данни, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт.
Н.Р.М.
ПРИЗНАВА Н.Р.М. ***, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че в периода от началото на месец август 2015 г. до 30.04.2016 г. в с.К., обл.Ловеч, ул. „****" № 4, като пълнолетно лице, без да е сключило брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст - Е.Н.А., ЕГН ********** *** - престъпление по чл. 191 ал. 1 НК и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА на Н.Р.М. ***, с горните данни, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт.
Мотиви от 27.9.2016г.
В законна сила от 12.10.2016г.

42

АНД No 922/2016, I състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

П.И.П.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 28.9.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН П.И.П., роден на *** ***, обл.Ловешка, ул****, българско гражданство, със средно образование, неженен, земеделски производител, неосъждан, ЕГН **********, поради което и на основание чл.78а, във връзка с чл.235 ал.6, във вр. с ал.1, предл. 4-то и 5-то от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ.НАЛАГА НА П.И.П. с горния адрес АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка на бюджета на съдебната власт.ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА 12 бр. сравнителни контролни шайби и 3/три/ пространствени куб.м. дърва за огрев от вида издънков цер на основание чл.235,ал.7 от НК се отнемат в полза на държавата.На основание чл.53,ал.1,б»а» от НК отнема в полза на държавата товарен автомобил марка «*****» с рег. № *******, собственост на П.И.П.. ОСЪЖДА П.И.П., с горните данни, да заплати сумата от 287,06 лв. разноски по делото по сметка на ОД на МВР – Ловеч. ПРЕКРАТЯВА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО по досъдебно производство №877/2015 година по описа на РУ на МВР – град Ловеч.
П.И.П.
ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН П.И.П., роден на *** ***, обл.Ловешка, ул****, българско гражданство, със средно образование, неженен, земеделски производител, неосъждан, ЕГН **********, в това, че на 22.12.2015 година, в м. „К.", землище на с.П., обл.Ловешка, при условията на посредствено извършителство с И.И.И, К.Н.П. и Ш.А.К., всички от с.С., обл.Ловешка, без редовно писмено позволително, взел и извозил от горският фонд със собствен товарен автомобил м.„*****” с peг.№ ******, управляван от П., 3 /три/ пространствени куб.м. дърва за огрев от вида издънков цер, на обща стойност 174.00 лв. добити в отдел 430 подотдел „е" имот с идентификатор 58308.150.2, собственост на К.С.К. от с.П., обл.Ловешка, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.78а, във връзка с чл.235 ал.6, във вр. с ал.1, предл. 4-то и 5-то от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА НА П.И.П. с горния адрес АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка на бюджета на съдебната власт.
Мотиви от 28.10.2016г.
В законна сила от 12.10.2016г.

43

АНД No 1042/2016, I състав

РДГ

Г.А.Г.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 12.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 1042/2016г. по описа на ЛРС. ИЗПРАЩА делото на РС - Плевен по компетентност.
В законна сила от 12.10.2016г.

44

НОХД No 1133/2016, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Ф.Й.М.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 5.10.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия Ф.Й.М., ЕГН **********
Ф.Й.М.
В законна сила от 12.10.2016г.

45

НОХД No 1172/2016, I състав

Квалифицирани състави на хулиганство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.Б.П.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 12.10.2016г.
М.Б.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Б.П., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, с основно образование, не работи - пенсионер по болест, неженен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.12.2015г. около 00.20 часа в гр.Ловеч, в кафе-аперитив „*****" при условията на повторност, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - запалил моторен трион в заведението, отправял към посетителите заплахи, че „ще ги изколи" и замахвайки с резачката, нанесъл с нея порезна рана на десния крак, в задната част над коляното, на В.И.И. от Ловеч, поради което и на основание чл.325, ал.3 във връзка с ал.1, във връзка с чл.28, ал.1 и чл.54 от НК, му НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на това наказание за срок от 3 /три/ години от влизане на споразумението в сила.
В законна сила от 12.10.2016г.

46

Гражданско дело No 1472/2016, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

И.М.Г.

ОБЩИНА - ЛОВЕЧ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 26.9.2016г.
ДОПУСКА ПРОМЯНА на фамилното име на И.М.Г., ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, като за в бъдеще фамилното й име да се изписва и чете „ИВАНЧЕВА“.
В законна сила от 13.10.2016г.

47

Гражданско дело No 933/2016, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

СЛАВЕКС 2008 ООД

ИНФРАСТРОЙМОНТАЖ-5 ЕООД

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 14.10.2016г.
ОСЪЖДА на основание чл. 79, ал. 1, пр. 1 – во ЗЗД, вр. чл. 363, вр. 361 ТЗ “ИНФРАСТРОЙМОНТАЖ-5“ ЕООД с ЕИК 128597584 с адрес гр. Ямбол, ж. к. „Зорница“, бл. 6, вх. З, ап. 127 представлявано от Любомир Вълков Парашкевов да заплати на „СЛАВЕКС 2008“ ООД с ЕИК 200349872 с адрес с. Големо Бучино, община Перник представлявано от Слави Стойчев Григоров сумата от 1 218,24 лв. /хиляда двеста и осемнадесет лева и двадесет и четири стотинки/-цена по договор за международен превоз на товари, за което е издадена фактура № 553/17.06.2015 г., ведно със законната лихва от 08.06.2016 г. до изплащане на вземането и 80,00 лв. /осемдесет лева/-обезщетение за разноски по събиране на вземането на основание чл. 309а, ал. 1 ТЗ. ОСЪЖДА на основание чл. 86 ЗДД “ИНФРАСТРОЙМОНТАЖ-5“ ЕООД с ЕИК 128597584 с адрес гр. Ямбол, ж. к. „Зорница“, бл. 6, вх. З, ап. 127 представлявано от Любомир Вълков Парашкевов да заплати на „СЛАВЕКС 2008“ ООД с ЕИК 200349872 с адрес с. Големо Бучино, община Перник представлявано от Слави Стойчев Григоров сумата от 119,01 лв. /сто и деветнадесет лева и една стотинки/-обезщетение за забава върху сумата от 1 218,24 лв. за периода 17.06.2015 г. до 01.06.2016 г. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК “ИНФРАСТРОЙМОНТАЖ-5“ ЕООД с ЕИК 128597584 с адрес гр. Ямбол, ж. к. „Зорница“, бл. 6, вх. З, ап. 127 представлявано от Любомир Вълков Парашкевов да заплати на „СЛАВЕКС 2008“ ООД с ЕИК 200349872 с адрес с. Големо Бучино, община Перник представлявано от Слави Стойчев Григоров сумата от сумата от 435,64 лв. /четиристотин тридесет и пет лева и шестдесет и четири стотинки/-сторени разноски по делото.
В законна сила от 14.10.2016г.

48

Гражданско дело No 1577/2016, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Т.В.Б.,
А.Т.В.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 30.9.2016г.
ВЗЕМА мярка за закрила-настаняване в семейството на близки и роднини спрямо А.Т.В. с ЕГН **********, ката го настанява в семейството на И.В. с адрес: *** за срок от две година. На основание чл. 28, ал. 4 от Закона за закрила на детето решението подлежи на незабавно изпълнение.
В законна сила от 14.10.2016г.

49

НОХД No 979/2015, III състав

Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.А.А.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Присъда от 14.1.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.А.А. ЗА ВИНОВЕН , поради което и на основание чл.343б ал.3 предл. І-во във вр. с чл.2 ал.2 от НК ГО ОСЪЖДА НА ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години от влизане на присъдата в сила.На основание чл.59 ал.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание лишаване от свобода времето, през което е бил задържан за срок от 24 часа, считано от 21.10 на 02.04.2015г. до 12.55 на 03.04.2015 година. ПРИЗНАВА А. ЗА ВИНОВЕН и поради което и на основание чл.354а ал.5 във връзка с ал.3 предл.2 т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на СТО ЛЕВА ГЛОБА, която да заплати в полза на държавата по сметка на съдебната власт.На основание чл.23 ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Д.А.А., със снетата самоличност общо най-тежко наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ТРИ МЕСЕЦА.На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от три години от влизане на присъдата в сила.На основание чл.59 ал.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо най-тежко наказание лишаване от свобода времето, през което е бил задържан за срок от 24 часа, считано от 21.10 на 02.04.2015г. до 12.55 на 03.04.2015 година. На основание чл.23 ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така наложеното общо най-тежко наказание лишаване от свобода определената глоба в размер на сто лева, която да заплати в полза на държавата по сметка на съдебната власт. На основание чл.53 ал.2 б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата приложените по делото веществени доказателства суха растителна маса, поставена в цветна хартия и полиетиленов плик, иззета като обект 1 и полиетиленов опаковъчен плик, поставен в бял хартиен плик, запечатан със силиконов печат и обозначен като обект 1, които след влизане на присъдата в сила да бъдат унищожени като тревистата маса се изпрати за унищожаване на ЦМУ - София.На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Д.А.А., със снетата самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР - Ловеч сумата от 662.01 лева и на ЛРС сумата от 390 лева разноски по делото.
Д.А.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.А.А. - роден на ***г. в гр.Троян, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, не работи, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 02.04.2015г. около 21.10 часа в гр.Ловеч, на ул. Подп. Кусев с посока на движение центъра на гр.Ловеч, управлявал МПС - лек автомобил м. „Ауди ТТ” с ДК № OB **** АТ, негова собственост, след употреба на наркотични вещества, а именно: упойващо вещество, съдържащо тетрахидроканабинол и метамфетамин, установено по надлежния ред чрез съдебно-химическа /токсикологична/ експертиза, поради което и на основание чл.343б ал.3 предл. І-во във вр. с чл.2 ал.2 от НК ГО ОСЪЖДА НА ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години от влизане на присъдата в сила. На основание чл.59 ал.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание лишаване от свобода времето, през което е бил задържан за срок от 24 часа, считано от 21.10 на 02.04.2015г. до 12.55 на 03.04.2015 година. ПРИЗНАВА подсъдимия Д.А.А. със снетата самоличност ЗА ВИНОВЕН и в това, че на 02.04.2015г. около 21.10 часа в гр.Ловеч, на ул. Подп. Кусев срещу входа на „Мелта” - Ловеч, в лек автомобил м. „Ауди ТТ” с ДК № OB ****АТ, негова собственост, държал високорисково наркотично вещество - канабис /марихуана/ с тегло 1.66 грама със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол 5.1%; на стойност 9.96 лева, без надлежно разрешение издадено от органите по чл.16 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и в нарушение на разпоредбите на чл.30 от ЗКНП, като случаят се явява маловажен, поради което и на основание чл.354а ал.5 във връзка с ал.3 предл.2 т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на СТО ЛЕВА ГЛОБА, която да заплати в полза на държавата по сметка на съдебната власт. На основание чл.23 ал.1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Д.А.А., със снетата самоличност общо най-тежко наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ТРИ МЕСЕЦА. На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от три години от влизане на присъдата в сила. На основание чл.59 ал.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо най-тежко наказание лишаване от свобода времето, през което е бил задържан за срок от 24 часа, считано от 21.10 на 02.04.2015г. до 12.55 на 03.04.2015 година. На основание чл.23 ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така наложеното общо най-тежко наказание лишаване от свобода определената глоба в размер на сто лева, която да заплати в полза на държавата по сметка на съдебната власт. ЛИШАВА Д.А.А.-роден на ***г. в гр.Троян, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, не работи, неосъждан, ЕГН-********** от право да управлява МПС за срок от 3/три/ месеца от влизане на присъдата в сила.
Мотиви от 15.6.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - изменен размер на наказанието
Решение от 14.10.2016
Наказателно дело № 206/2016
изменя присъда на ЛРС само в частта й относно прил. на чл. 37 ал.1 т.7 НК
В законна сила от 14.10.2016г.

50

АНД No 167/2016, VIII състав

КАТ

А.Г.М.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 11.4.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство - Серия К №1078659 на ОД на МВР Ловеч, с който на А.Г.М., ЕГН ********** ***, е наложена на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП, глоба в размер на 200,00 /двеста/ лева за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.10.2016
Наказателно дело № 170/2016
В законна сила от 14.10.2016г.

51

АНД No 227/2016, VIII състав

РДГ

Х.Г.Х.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 17.6.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2188/04.02.2016 год. на Павли Петров Богдански, Директор на Регионална дирекция по горите-Ловеч, с което е наложена на основание чл.53,ал.1 и 2 от ЗАНН и чл. 275,ал.1,т.2 от Закона за горите глоба в размер на 300/триста/ лева на Х.Г.Х., ЕГН: ********** за нарушение на чл.257,ал.1,пр.2,т.1,пр.1 от Закона за горите, във връзка с чл.64,ал.2 от Наредба №8/05.08.2011г.за сечите в горите, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.10.2016
Наказателно дело № 167/2016
В законна сила от 14.10.2016г.

52

НЧХД No 870/2016, III състав

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

Н.Ю.М.

Б.В.М.,
В.П.М.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 29.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД № 870/2016 година поради постигане на спогодба между страните. ОСЪЖДА подсъдимите Б.М. и В.М. да заплатят по сметка на ЛРС сумата от 50.00 лв., представляваща държавна такса.
В законна сила от 14.10.2016г.

53

НЧХД No 874/2016, III състав

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

В.К.В.

Р.А.М.,
А.Ж.А.,
С.Ж.А.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 29.9.2016г.
ОСЪЖДА подсъдимите Р.А.М. с ЕГН **********, А.Ж.А. с ЕГН ********** и С.Ж.А. с ЕГН ********** да заплатят по сметка на ЛРС сумата от 50.00 лв. държавна такса върху уважения размер на гражданския иск. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД № 874/2016 година поради постигане на спогодба между страните.
В законна сила от 14.10.2016г.

54

НОХД No 1135/2016, VIII състав

Квалифицирани състави на хулиганство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.Ю.И.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 7.10.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА “ взета по ДП №363 по описа на РУ МВР Ловеч по отношение на подсъдимия Д.Ю. ИВЕНОВ, ЕГН********** , подсъдим по НОХД №1135/2016 г. по описа на ЛРС
Д.Ю.И.
В законна сила от 14.10.2016г.

55

НОХД No 1140/2016, II състав

Квалифицирани състави на телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

З.А.К.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 7.10.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия З.А.К., ЕГН **********.
З.А.К.
В законна сила от 14.10.2016г.

56

АНД No 81/2016, III състав

НАП

А.П.П.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 20.6.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178199 /F183635/09.12.2015 год. на Виктор Василев Стойчев – Директор на офис – гр.Ловеч при ТД на НАП гр. Велико Търново, оправомощен със Заповед № ЗЦУ – 28 от 06.01.2010 год. на Изпълнителния директор на НАП, с което на „А *** – А.П.”******, представлявано от А.П.П. с ЕГН **********, на основание чл.179 ал.1 предл. второ от ЗДДС са наложени две имуществени санкции в размер от по 500.00 лева за извършени нарушения на чл.125 ал.1 от ЗДДС – неподадена в предвидения срок справка-декларация по чл.125 ал.1 от ЗДДС и за неподадени в предвидения срок отчетни регистри по чл.124 от ЗДДС като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.10.2016
Наказателно дело № 168/2016
В законна сила от 17.10.2016г.

57

НОХД No 1155/2016, VIII състав

Неизпълнение на съдебно решение

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.З.Д.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 10.10.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА “ взета по ДП №616 по описа на РУ Полиция Ловеч по отношение на подсъдимия В.З.Д., ЕГН-********** подсъдим по НОХД №1155/2016 г. по описа на ЛРС .
В.З.Д.
В законна сила от 17.10.2016г.

58

НОХД No 1180/2016, I състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

 

В.Г.С.,
Б.А.А.,
П.М.Я.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 17.10.2016г.
В.Г.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.Г.С., роден на ***г. в гр.Габрово с постоянен адрес:***, в момента в Затвора-****, български гражданин, без образование, неженен, неработи, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода от 12.01.2016г. до 31.01.2016г. от къща, намираща се в с.********, Ловешка област, ул. ******, при условията на опасен рецидив и в съучастие като извършител с ********, Б.А.А., П.М.Я. и с непълнолетните С.З. С. и П. В.А. - всички от гр. Л., Плевенска област, чрез използване на моторни превозни средства - лекотоварен автомобил марка ****** **** - управляван от П.М.Я. и лек автомобил марка ****** ****** - управляван от ********, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот /разбиване бравите на входните врати на първи етаж и стъклото на един от прозорците/, отнел чужди движими вещи: 1 бр. фризер с надпис CFC free / FCKW frei, бял на цвят с 7 отделения, №V40095C06212; 1 бр. хладилник с отделна камера марка NEO, бял на цвят с баркод 1163093227007772790133; 1 бр. мото фреза, синя на цвят с надпис „Тракия", с две гумени колела с код 9504172D; 1бр. акордеон марка Weltmeister, с 80 баса, 20 клавиша, червен на цвят; 1 бр. туристически куфар 50/75/16 см - черен на цвят с два броя катарами; 1 бр. микровълнова фурна марка NEO, модел MWO-M8205 с номер №J200-07100800511, бяла на цвят; 1 бр. цветен телевизор марка TOSHIBA LCD №19AV605PG- черен на цвят, с един брой дистанционно управление TOSHIBA - СТ90326 и един захранваш кабел 220V - черен на цвят, на обща стойност 1 949.00 лв. от владението на собственика Б.И.Г. от гр. ****, без нейното съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, във вр. с чл.195, ал.1, т.3, предл.1 и т.4, предл.1, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 и във вр. с чл.29, ал.1, б.„а" и б.„б" и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА наказание 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на така наложеното наказание в затвор. На основание чл.59, ал.1 от НК, ПРИСПАДА времето през което подс.В.С. е бил задържан, считано от 09.05.2016г.
Б.А.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.А.А., роден на ***г*** с постоянен адрес:***, български гражданин, с основно образование, неженен, неработи, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода от 12.01.2016г. до 31.01.2016г. от къща, намираща се в с.********, Ловешка област, ул. ******, в съучастие като извършител с В.Г.С. ***, ********, П.М.Я. и с непълнолетните С.З. С. и П. В.А. - всички от гр.Л., Плевенска област, чрез използване на моторни превозни средства - лекотоварен автомобил марка ****** **** - управляван от П.М.Я. и лек автомобил марка ****** ****** - управляван от ********, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот /разбиване бравите на входните врати на първи етаж и стъклото на един от прозорците/, отнел чужди движими вещи: 1 бр. фризер с надпис CFC free / FCKW frei, бял на цвят с 7 отделения, №V40095C06212; 1 бр. хладилник с отделна камера марка NEO, бял на цвят с баркод 1163093227007772790133; 1 бр. мото фреза, синя на цвят с надпис „Тракия", с две гумени колела с код 9504172D; 1бр. акордеон марка Weltmeister, с 80 баса, 20 клавиша, червен на цвят; 1 бр. туристически куфар 50/75/16 см - черен на цвят с два броя катарами; 1 бр. микровълнова фурна марка NEO, модел MWO-M8205 с номер №J200-07100800511, бяла на цвят; 1 бр. цветен телевизор марка TOSHIBA LCD №19AV605PG- черен на цвят, с един брой дистанционно управление TOSHIBA - СТ90326 и един захранваш кабел 220V - черен на цвят, на обща стойност 1 949.00 лв. от владението на собственика Б.И.Г. от гр.****, без нейното съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати, поради което и на основание чл.197, т.3, във вр. с чл.195, ал.1, т.3, предл.1 и т.4, предл.1, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, му НАЛАГА наказание „Пробация" при следните пробационни мерки: -по чл.42а, ал.2, т.1 от НК, задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 6 /шест/ месеца, като А. се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; -по чл.42а, ал.2, т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 6 /шест/ месеца; -по чл.42а, ал.2, т.6 от НК – безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за една година.
П.М.Я.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.М.Я., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, български гражданин, с основно образование, неженен, неработи, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода от 12.01.2016г. до 31.01.2016г. от къща, намираща се в с.********, Ловешка област, ул. ******, в съучастие като извършител с В.Г.С. ***, ********, Б.А.А. и с непълнолетните С.З. С. и П. В.А. - всички от гр.Л., Плевенска област, чрез използване на моторни превозни средства - лекотоварен автомобил марка ****** **** - управляван от П.М.Я. и лек автомобил марка ****** ****** - управляван от ********, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот /разбиване бравите на входните врати на първи етаж и стъклото на един от прозорците/, отнел чужди движими вещи: 1 бр. фризер с надпис CFC free / FCKW frei, бял на цвят с 7 отделения, №V40095C06212; 1 бр. хладилник с отделна камера марка NEO, бял на цвят с баркод 1163093227007772790133; 1 бр. мото фреза, синя на цвят с надпис „Тракия", с две гумени колела с код 9504172D; 1бр. акордеон марка Weltmeister, с 80 баса, 20 клавиша, червен на цвят; 1 бр. туристически куфар 50/75/16 см - черен на цвят с два броя катарами; 1 бр. микровълнова фурна марка NEO, модел MWO-M8205 с номер №J200-07100800511, бяла на цвят; 1 бр. цветен телевизор марка TOSHIBA LCD №19AV605PG- черен на цвят, с един брой дистанционно управление TOSHIBA - СТ90326 и един захранваш кабел 220V - черен на цвят, на обща стойност 1 949.00 лв. от владението на собственика Б.И.Г. от гр. ****, без нейното съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати, поради което и на основание чл.197, т.3, във вр. с чл.195, ал.1, т.3, предл.1 и т.4, предл.1, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, му НАЛАГА наказание „Пробация" при следните пробационни мерки: -по чл.42а, ал.2, т.1 от НК, задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца, като Я. се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; -по чл.42а, ал.2, т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца; -по чл.42а, ал.2, т.6 от НК – безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа за една година.
В законна сила от 17.10.2016г.

59

Гражданско дело No 1547/2016, IX състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Г.М.М.,
П.О.М.

О.М.М.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ,
ДО РУП ЛОВЕЧ

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Определение от 26.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 ГПК производството по гр. д. № 1547 от 2016 г. по описи на РС Ловеч. Определението може да се обжалва в едноседмичен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Окръжен съд Ловеч.
В законна сила от 18.10.2016г.

60

Гражданско дело No 1548/2016, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Ю.А.В.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 27.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Ю.А.В. с ЕГН ********** в професионалното приемно семейство на Емизайде Якубова Алиева.
В законна сила от 18.10.2016г.

61

Гражданско дело No 1660/2016, IX състав

Искове по СК - издръжка, изменение

В.Г.М.

М.Х.М.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Определение от 10.10.2016г.
ОДОБРЯВА на основание чл. 234 ГПК спогодбата между В.Г.М. с ЕГН ********** с адрес *** действаща чрез адв. Петър Цолов и М.Х.М. с адрес ***, по силата на която М.Х.М. се задължава да заплаща в полза на В.Г.М. месечна издръжка в размер на 250,00 лева, считано от 10.09.2016 г. до настъпването на законна причина за нейното изменение или прекратяване. Страните нямат претенции за сторените разноски в производството по делото. ОСЪЖДА М.Х.М. с адрес *** да заплати на РС Ловеч държавна такса в размер на 180,00 лв. /сто и осемдесет лева/ върху сбора от тригодишните падежи на издръжката. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1660/2016 г. описа на РС Ловеч.
В законна сила от 18.10.2016г.

62

АНД No 560/2016, I състав

НАП

М.П.М.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 11.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180588-0028243/ 01.02.2016 г. на Ивайло Стоянов Здравков– Директор на ТД на гр. Велико Търново, оправомощен със заповед №ЗЦУ-1582 от 23.12.2015 г. на Изпълнителния директор на НАП, с което е наложена на М.П.М., ЕГН: ********** на основание чл.53 във вр. с чл.27 и чл.3, ал.2 от ЗАНН и чл.5, ал.1, пр.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой глоба в размер на 112 500 /сто и дванадесет хиляди и петстотин/ лева,за нарушение на чл.3, ал.1, т.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.10.2016
Наказателно дело № 222/2016
В законна сила от 18.10.2016г.

63

НЧХД No 954/2016, VIII състав

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

Б.К.К.

Д.А.Д.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 3.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА на осн. чл.289, ал.1 във вр. с чл.24, ал.4, т. 3 о т НПК, наказателното производство по НЧХД № 954/2016 година поради постигане на спогодба между страните
В законна сила от 18.10.2016г.

64

АНД No 1032/2016, VIII състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.М.Г.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 3.10.2016г.
М.М.Г.
ПРИЗНАВА ОБВИНЯЕМИЯ М.М.Г.–роден на *** ***, българин, българско гражданство, със средно образование, неженен, неосъждан, не работи, ЕГН-********** за ВИНОВЕН, за това, че на 02.08.2016 година, около 18,30 ч., в гр.Ловеч, по ул. „Княз Имеретински", управлявал МПС- л.а „БМВ" peг. № ЕВ 9306 АА, след употреба на наркотични вещества-АМП (амфетамин) MET (метамфетамин), установено с тест „Drug Check 3000" фабр.№832554, поради което и на основание чл. 78а от НК във връзка с чл.343б, ал.3 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1000,00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по сметка на бюджета на съдебната власт. На основание чл.343г от НК, във вр. с чл.78а, ал.4 от НК, НАЛАГА на обвиняемия Г. наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3/три/ месеца. На основание чл.59, ал.4 от НК, ПРИСПАДА времето, през което, за същото деяние обвиняемия Г. е бил лишен по административен ред да управлява МПС, считано от 02.08.2016 г.
Мотиви от 3.10.2016г.
В законна сила от 18.10.2016г.

65

НОХД No 1159/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.С.Д.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 11.10.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия М.С.Д., ЕГН : **********.
М.С.Д.
В законна сила от 18.10.2016г.

66

Гражданско дело No 696/2016, IX състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

П.К.К.

Т.П.К.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 29.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод сключения на 10.12.1994 г. в гр. Плевен с акт 827 от същата дата, граждански брак между Т.П.К. с ЕГН ********** и П.К.К. с ЕГН ********** като дълбоко и непоправимо разстроен. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака П.К.К. да носи предбрачното си фамилно име Петрова. ОСЪЖДА Т.П.К. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза на РС Ловеч допълнителна държавната такса за развод в размер на 10,00 лв. /десет лева/. ОСЪЖДА П.К.К. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза на РС Ловеч допълнителна държавната такса за развод в размер на 10,00 лв. /десет лева/. ДА СЕ ИЗПЛАТИ на особения представител на ответника Т.П.К.-адв. С., възнаграждение в размер на 600,00 лв. от внесения депозит, за което се издаде РКО.
В законна сила от 19.10.2016г.

67

Гражданско дело No 1200/2016, VII състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Д.С.Г.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Разпореждане от 3.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Д.С.Г., с адрес: ***, срещу Заповед № РД-07-101/22.06.2016 г. на Областен управител на област Ловеч, с която е одобрен плана на новообразуваните имоти на местността „Червен бряг“ – в строителните граници на гр. Ловеч, обл. Ловеч. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1200/2016 г. по описа на Ловешкия районен съд.
В законна сила от 19.10.2016г.

68

АНД No 702/2016, III състав

Други административни от наказателен характер дела

И.А.И.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 12.8.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4073/31.05.2016 год. на Ангел Георгиев Милчин – главен инспектор „Мониторинг”, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”, Агенция „Пътна инфраструктура” – гр.София, упълномощен с пълномощно с изх.№ П-176/23.04.2015г. от инж. Лазар Асенов Лазаров – Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, с което на И.А.И. с ЕГН ********** *** на основание чл.53 ал.1 от Закона за пътищата е наложена глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева за извършено нарушение по чл.26 ал.2 т.1 б.”а” от Закона за пътищата като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.10.2016
Наказателно дело № 223/2016
В законна сила от 19.10.2016г.

69

НЧХД No 1041/2016, VIII състав

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

В.С.М.

П.П.П.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 4.10.2016г.
В законна сила от 19.10.2016г.

70

НОХД No 1172/2016, I състав

Квалифицирани състави на хулиганство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.Б.П.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 12.10.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия М.Б.П., ЕГН **********.
М.Б.П.
В законна сила от 19.10.2016г.

71

АНД No 679/2016, VIII състав

КАТ

Ф.Д.Г.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 1.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.63, ал.2 от ЗАНН наказателното производство по НАХД №679/2016 година по описа на РС Ловеч, поради просрочване на жалбата.
В законна сила от 20.10.2016г.

72

АНД No 1000/2016, II състав

Производство по УБДХ

РУ НА МВР УГЪРЧИН

И.А.Б.,
Е.А.Б.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 17.10.2016г.
НП-потвърденоПРИЗНАВА И.А.Б. ***, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.04.2016 г., около 08.30 часа в с. К., обл.Ловеч, в съучастие с Е.А.Б. *** и Л.В.И. от с.К., обл.Ловеч, извършил непристойни действия нарушаващи общественият ред и изразяващи явно неуважение към обществото - нанесъл побой на Г.Н.В. от с.К. обл.Ловеч на обществено място – пред хранителен магазин, поради което и на основание чл.6, ал.1, б.”а”, във вр. с чл.1, ал.2 и ал.1, т.1 от УБДХ, му налага административно наказание „ЗАДЪРЖАНЕ за 5/ПЕТ/ ДЕНОНОЩИЯ в структурно звено на МВР”, което следва да изтърпи в помещение за изтърпяване на наказанието в РУ „Полиция” –Угърчин. ПРИЗНАВА Е.А.Б. ***, ЕГН-********** за ВИНОВЕН в това, че на 16.04.2016 г., около 08.30 часа в с. К., обл.Ловеч, в съучастие с.И.А.Б. *** и Л.В.И. от с.К., обл.Ловеч, извършил непристойни действия нарушаващи общественият ред и изразяващи явно неуважение към обществото - нанесъл побой на Г.Н.В. от с.К. обл.Ловеч на обществено място – пред хранителен магазин, поради което и на основание чл.6, ал.1, б.”а”, във вр. с чл.1, ал.2 и ал.1, т.1 от УБДХ, му налага административно наказание „ЗАДЪРЖАНЕ за 5/ПЕТ/ ДЕНОНОЩИЯ в структурно звено на МВР”, което следва да изтърпи в помещение за изтърпяване на наказанието в РУ „Полиция” –Угърчин.
И.А.Б.
Е.А.Б.
Мотиви от 18.10.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 20.10.2016
Наказателно дело № 302/2016
В законна сила от 20.10.2016г.

73

Гражданско дело No 1440/2016, VII състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

В.П.И.

Д.Б.И.

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 21.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 15.04.1993 г., в гр. Ловеч, с Акт № 60/15.04.1993 г. на Община Ловеч, между В.П.И., ЕГН **********,***, и Д.Б.И., ЕГН **********,***, чрез развод, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, на основание чл. 50 от СК. УТВЪРЖДАВА следното споразумение между страните, на основание чл. 51 ал. 1 от СК: 1. Страните нямат от брака си непълнолетни деца. 2. Страните нямат претенции за лична издръжка. 3. Ползването на семейното жилище на адрес: гр. Ловеч, блок 312, вход „А“, ап. 10, което е лична собственост на В.П., се предоставя на нея за ползване, а Д.И. да го освободи в срок до насроченото съдебно заседание. В случай, че не стори това, то дължи наем за всеки ден по 50.00 лева. 4. След прекратяване на брака жената запазва брачното си фамилно име И.. 5. Страните декларират, че нямат брачен договор. 6. Разноските по делото остават в тежест на страните така, както са направени, а окончателната държавна такса ще се заплати от Д.И.. 7. Всички кредити, получени от всяка от страните от банки, други кредитни институции или физически лица, ще се погасяват така, както са получени, тъй като не са изтеглени за нуждите на семейството. 8. През време на брака страните не са придобивали недвижими имоти. Движимите вещи за обикновена употреба са си поделили. Придобитият през време на брака лек автомобил марка „Фолксваген Голф“, с двигател № АА М 021610, цвят бордо, с рег.№ ОВ 7722 АР, се поставя в дял на Д.Б.И. и той става негов изключителен собственик. В.И. няма претенции за получаване на сума за уравнение на дела й от автомобила. С това споразумение страните уреждат отношенията си във връзка с последиците от прекратяване на брака и изискванията на чл. 51 от СК, а останалите последици ще уреждат допълнително. ОСЪЖДА Д.Б.И., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 15.00 лв. /петнадесет лева/, представляваща държавна такса за прекратяване на брака, както и сумата 2.50 лв. /два лева и петдесет стотинки/, представляваща 2% държавна такса върху 1/2 от застрахователната стойност на получения в негов дял лек автомобил.
В законна сила от 21.10.2016г.

74

Гражданско дело No 1629/2016, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

М.Н.Б.,
И.Д.Б.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 21.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 13.03.2015 г., в гр. Ловеч, с Акт № 0020/13.03.2015 г. на Община Ловеч, между М.Н.Б., ЕГН **********,***, и адрес за призоваване: ********* и И.Д.Б., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, чрез развод, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, на основание чл. 50 от СК. УТВЪРЖДАВА следното споразумение между страните, на основание чл. 51 ал. 1 от СК: 1. Упражняването на родителските права над роденото от брака малолетно дете М. М. Б., ЕГН **********, се предоставя на майката И.Д.Б., която ще живее с детето на адрес: гр. Ловеч, ж.к. „Червен бряг“, бл. 109, „Е“, ет. 5, ап. 10. 2. Определя се режим на лични контакти на бащата с детето, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа до 18.00 часа и един месец през лятото по време на годишния отпуск на бащата, когато не съвпада с платения годишен отпуск на майката. 3. Бащата М.Н.Б. се съгласява да заплаща на малолетното си дете М. М. Б., чрез майката И.Д.Б., месечна издръжка в размер на 105.00 /сто и пет/ лева, начиная от влизане в сила на решението за прекратяване на брака до навършване на пълнолетие на детето или до настъпването на законна причина, която би изменила или прекратила тази издръжка, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от деня на падежа до окончателното й изплащане. 4. Семейното жилище, находящо се в *********, е придобито преди брака и е собственост на М.Н.Б., като след прекратяване на брака ще се ползва от него. 5. Никой от съпрузите не желае и няма претенции за издръжка от другия съпруг. 6. Страните са поделили извънсъдебно движимите вещи, поради което нямат претенции един спрямо друг по отношение на такива. 7. Страните нямат придобито по време на брака недвижимо имущество. 8. След развода жената ще носи предбрачното си фамилно име И.. 9. Разноските по делото се поемат, както следва: първоначалната държавна такса за завеждане на делото е внесена от съпруга М.Н.Б., като и окончателната такава да се възложи на него. Държавната такса върху размера на определената издръжка за детето да се възложи на съпруга М.Н.Б.. С това споразумение страните заявяват, че се уредили помежду си всички отношения, посочени в чл. 51 ал. 1 от СК. ОСЪЖДА М.Н.Б., ЕГН **********,***, и адрес за призоваване: ********* да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 15.00 лв. /петнадесет лева/, представляваща държавна такса за прекратяване на брака, както и сумата 75.60 лв. /седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки/, представляваща държавна такса върху размера на издръжката за детето.
В законна сила от 21.10.2016г.

75

НОХД No 631/2016, I състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.Е.Т.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 6.10.2016г.
На основание чл. 25, ал.1 във вр. с чл. 23, ал.1 от НК, ОПРЕДЕЛЯ на осъдения Д.Е.Т., ЕГН: ********** едно общо най-тежко наказание по настоящото дело и по споразумение №53/10.08.2016г. по НОХД №294/2016г. на РС – Левски, влязло в сила на 10.08.2016г., в размер на 6 /шест/ месеца лишаване от свобода.На основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим в затвор за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.На основание чл.59, ал.1 от НК, ПРИСПАДА от определеното общо наказание времето през което осъдения Т. е бил с мярка за неотклонение „задържане под стража”, считано от 12.07.2016г. до 10.08.2016г.
Д.Е.Т.
В законна сила от 21.10.2016г.

76

Гражданско дело No 2190/2012, IV състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Х.И.Х.

П.П.П.,
С.Ц.П.,
Ц.Р.П.,
П.Р.П.,
И.П.И.,
П.Г.Г.,
И.Г.И.,
П.М.Х.,
Ц.Г.Т.,
Х.М.Х.,
М.М.Ц.,
Ц.М.И.,
М.Х.В.,
К.Б.Г.,
И.Г.И.,
В.Р.Г.,
Ц.С.И.,
Н.С.Н.,
П.Г.Б.,
С.Г.С.,
М.Д.Т.,
В.Д.Х.

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 30.6.2016г.
ИЗВЪРШВА ДЕЛБА , на основание чл.352 от ГПК, между наследниците на ИГНЮ Г. *** , поч. на 08.07.1967 г.: - И.П.И. *** ЕГН **********,***; М.Д. *** ,В.Д.Х. ***. ; П.Г.Г., ЕГН **********,*** ; И.Г.И. *** ЕГН **********,*** , наследниците на П. Л. Н.,б.ж. на гр. Ловеч , поч. на 10.12.1990 г.: - П.П.П. с ЕГН ********** ***;С.Ц.П. с ЕГН ********** ***; Ц.Р.П. с ЕГН ********** ***; П.Р.П. с ЕГН ********** ***, и наследниците на Х.Ц.М. *** , поч. на 04.06.1969г. : - П.М.Х., ЕГН **********,***; Ц.Г.Т., ЕГН **********,***; Х.М.Х., ЕГН **********,*** ;М.М.Ц., ЕГН **********,***; Ц.М.И., ЕГН**********,*** ;М.Х.В., ЕГН **********,***; К.Б.Г., ЕГН **********,***; И.Г.И., ЕГН **********,***; В.Р.Г., ЕГН **********,*** ; Ц.С.И., ЕГН **********,***; Н.С.Н. ***,тел. : 028214965 и 0897786912 , П.Г. *** Димитър 47, ет.4 , ап.4 ,С.Г.С. с ЕГН – ********** ***,Х.И.Х. с ЕГН – ********** ***, върху допуснатите до делба имоти по Решението по допускането на делбата №20 от 19.01.2015 г. , по колена съгласно изтегления жребии в открито съдебно заседание от 31.05.2016г., както следва: 1.Наследниците на Игню Г. Гетов : И.П.И. *** ЕГН **********,***; М.Д. *** и В.Д.Х. ***.; П.Г.Г., ЕГН **********,*** ; И.Г.И. *** ЕГН **********,***, получават в общ дял и стават съсобственици на дял втори от проекта за разделителен протокол, а именно: - Имот № 075013 по картата на възстановената собственост на землището сплощ от 16,706 дка, представляващ ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ, находяща се в местността „Копака" при граници : № 075014-залесена територия, № 015004-нива, № 015003-нива, № 075004-залесена територия, № 074018-залесена територия, № 066009-залесена територия, № 017062-ливада, който имот представлява поземлен имот с идентификатор №66799.75.13 по настоящата кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скобелево,одобрени със заповед РД-18-43/18.03.2008г. на Изп.Директор на АГКК с площ от 16707 кв.м. при съседи: 66799.15.3 , 66799.15.4, 66799.75.14, 66799.17.62, 66799.66.9, 66799. 74. 18, 66799.75.4. Пазарната стойност на този дял е 5 364,00 лева. 2.Наследниците на П. Л. Н. : П.П.П. с ЕГН ********** ***;С.Ц.П. с ЕГН ********** ***; Ц.Р.П. с ЕГН ********** ***; П.Р.П. с ЕГН ********** ***, получават в общ дял и стават съсобственици на дял първи от проекта за разделителен протокол , а именно: - Поземлен проектен имот с идентификатор № 66799.66.15 по КК одобрена със Заповед № РД - 18 – 43/18.03.2008 г. на Изп. Директор на АГКК с площ 19.093 дка, трайно предназначение :горска територия; начин на трайно ползване: териториии за нуждите на Горско стопанство, находящи се в с. Скобелево, ЕКАТТЕ: 66799,пк 5508, общ./обл.Ловеч пк 5508, при съседи: 66799.66.13; 66799.66.14;66799.17.62;66799.17.31; 66799.17.29; 66799.67.53; 66799.67.52; 66799.67.51; 66799.67.50; 66799.67.49; 66799.66.10, за който е изготвена скица – проект от вещото лице №2 /04.04.2016 г. . Пазарната стойност на този дял е 5 306,70 лева. 3.Наследниците на Х.Ц.М.: П.М.Х., ЕГН **********,***; Ц.Г.Т., ЕГН **********,***; Х.М.Х., ЕГН **********,*** ;М.М.Ц., ЕГН **********,***; Ц.М.И., ЕГН**********,*** ;М.Х.В., ЕГН **********,***; К.Б.Г., ЕГН **********,***; И.Г.И., ЕГН **********,***; В.Р.Г., ЕГН **********,*** ; Ц.С.И., ЕГН **********,***; Н.С.Н. ***,тел. : 028214965 и 0897786912 , П.Г. *** Димитър 47, ет.4 , ап.4 ,С.Г.С. с ЕГН – ********** ***; Х.И.Х. с ЕГН – ********** *** получават в общ дял и стават съсобственици на дял трети от проекта за разделителен протокол, а именно : - имот от 14.777 дка,съставляващ имот № 074018 по картата на възстановената собственост на землището с площ от 14.777 дка, представляващ ЗАЛЕСЕНА ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ, находяща се в местността „Копака" при граници: № 075013-залесена територия, № 075004 - залесена територия, № 075003-залесена територия, № № 075002-залесена територия, № 074015-залесена територия, № 074009-залесена територия, № 066009-залесена територия, който имот представлява поземлен имот с идентификатор № 66799.74.18 по настоящата кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Скобелево, одобрени със заповед РД-18-43/ 18. 03.2008г. на Изп.Директор на АГКК с площ от 14777кв.м. при съседи : 66799.74. 15, 66799.75. 2, 66799.75.3,66799.75.4, 66799.75.13, 66799.66.9,66799. 74.9. Пазарната стойност на този имот е 3 797,00 лева. - Поземлен проектен имот с идентификатор № 66799.66.14, по КК одобрена със Заповед № РД - 18 – 43/18.03.2008 г. на Изп.Директор на АГКК с площ 2,042 дка, трайно предназначение :горска територия; начин на трайно ползване: териториии за нуждите на Горско стопанство, находящи се в с. Скобелево, ЕКАТТЕ: 66799,пк 5508, общ./обл. Ловеч пк 5508, при съседи: 66799.66.15; 66799.17.62; 66799.75.13; 66799.74.18; 66799.66.13. Пазарната стойност на този имот е 567,55 лева. - Поземлен проектен имот с идентификатор № 66799.66.13 по КК одобрена със Заповед № РД - 18 – 43/18.03.2008 г. на Изп.Директор на АГКК с площ 3,180 дка, трайно предназначение :горска територия; начин на трайно ползване: териториии за нуждите на Горско стопанство, находящи се в с. Скобелево, ЕКАТТЕ: 66799,пк 5508, общ./обл. Ловеч, при съседи: 66799.66.14; 66799.66.15;66799. 66.10; 66799.74.9; 66799.74.18 ,за който е изготвена скица – проект от вещото лице №3 /04.04.2016 г. . Пазарната
В законна сила от 24.10.2016г.

77

НОХД No 1180/2016, I състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

 

В.Г.С.,
Б.А.А.,
П.М.Я.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 17.10.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „подписка” взета по отношение на подсъдимия Б.А.А., ЕГН **********.ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „подписка” взета по отношение на подсъдимия П.М.С., ЕГН **********.ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “задържане под стража” по отношение на подсъдимия В.Г.С., ЕГН **********.
В.Г.С.
Б.А.А.
П.М.Я.
В законна сила от 24.10.2016г.

78

Гражданско дело No 91/2016, IX състав

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

И.В.В.

ОБЩИНА - ЛОВЕЧ

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Определение от 12.10.2016г.
ВРЪЩА подадената от И.В.В. искова молба вх. № 554/20.01.2016 г. и ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 91/2016 г. на РС Ловеч. Определението може да се обжалва от страните в 1-седмичен срок от връчването му с частна жалба пред Окръжен съд Ловеч.
В законна сила от 25.10.2016г.

79

Гражданско дело No 1230/2016, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

С.П.С.

 

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Определение от 17.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр.д.№ 1230/2016г. по описа на ЛРС по реда на чл.232 от ГПК поради оттегляне на иска. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба до Ловешки ОС в едноседмичен срок от днес.
В законна сила от 25.10.2016г.

80

Гражданско дело No 1244/2016, IX състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

К.Д.К.,
Й.Д.Н.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Разпореждане от 14.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от подадената от Й.Д.Н. и К.Д.К. *** „молба“, депозирана с писмо вх. № 6537/19.07.2016 г.
В законна сила от 25.10.2016г.

81

Гражданско дело No 1693/2016, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Ц.П.И.

 

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Определение от 10.10.2016г.
ОБЕЗСИЛВА Определение №885 от 26.09.2016 г.,постановено по гр.дело №1693/2016 г. по описа на Ловешки РС, с което производството по делото е прекратено и делото е изпратено по подсъдност на Районен съд – Варна. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№1693/2016 г.по описа на Ловешки РС поради оттегляне на иска в хипотезата на чл.232, изр.1 от ГПК.
В законна сила от 25.10.2016г.

82

АНД No 744/2016, VIII състав

ИААА

Я.Р.Я.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 30.9.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31-0000079/16.05.2016 година на С.Т.Ч. – началник на ОО „АА” гр. Ловеч, определен от Министъра на МТТИТС за длъжностно лице по реда на чл.92, ал.2 от ЗАвП; чл.189, ал.12 от ЗДвП и чл.47, ал.2 от ЗАНН, с което са наложени на Я.Р.Я., ЕГН ********** ***, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.93в, ал.15, т.1 от ЗАвП - глоба в размер на 100,00 лева и на основание чл.93в, ал.14 от ЗАвП – глоба в размер на 500,00 лева, за нарушение на чл.34, &.6, буква „а” от Регламент /ЕС/ №165/2014 и чл.34, &.5, буква „б” от Регламент /ЕС/ №165/2014, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО
В законна сила от 25.10.2016г.

83

АНД No 1053/2016, II състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.И.Г.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 10.10.2016г.
ПРИЗНАВА М.И.Г. ***, ЕГН : ********** за ВИНОВЕН в това, че на 15.04.2016г., около 10.20 часа на ПП 1-4 / София - Варна/ при километър 22+700, в землището на с. Славщица, обл. Ловеч, с посока на движение от с. Славщица към гр. Варна, управлявал моторно превозно средство - собствения си лек автомобил „Мицубиши Галант" с рег. № ОВ 8980 ВН, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 15-1030-004407 от 09.10.2015 г. на ОД МВР Пловдив , влязло в законна сила на 10.02.2016 г. - престъпление по чл.343в ал.2 от НК и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА на М.И.Г. ***, с горните данни, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт.
М.И.Г.
ПРИЗНАВА М.И.Г. ***, ЕГН : ********** за ВИНОВЕН в това, че на 15.04.2016г., около 10.20 часа на ПП 1-4 / София - Варна/ при километър 22+700, в землището на с. Славщица, обл. Ловеч, с посока на движение от с. Славщица към гр. Варна, управлявал моторно превозно средство - собствения си лек автомобил „Мицубиши Галант" с рег. № ОВ 8980 ВН, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 15-1030-004407 от 09.10.2015 г. на ОД МВР Пловдив , влязло в законна сила на 10.02.2016 г. - престъпление по чл.343в ал.2 от НК и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА на М.И.Г. ***, с горните данни, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт.
Мотиви от 10.10.2016г.
В законна сила от 25.10.2016г.

84

Гражданско дело No 1337/2016, IX състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Л.Д.Е.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Разпореждане от 14.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от Л.Д.Е. жалба, депозирана с писмо вх. № 6809/27.07.2016 г.
В законна сила от 26.10.2016г.

85

Гражданско дело No 1805/2016, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Р.Л.П.,
Т.А.П.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 26.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 07.08.2004 г., в гр. Ловеч, с Акт № 0101/07.08.2004 г. на Община Ловеч, между Р.Л.П., ЕГН **********, с адрес: ***, и Т.А.П., ЕГН **********, с адрес: ***, чрез развод, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, на основание чл. 50 от СК. УТВЪРЖДАВА следното споразумение между страните, на основание чл. 51 ал. 1 от СК: 1. Упражняването на родителските права върху роденото от брака дете А.Т. П., с ЕГН **********, родена на *** г. в гр. Ловеч, се предоставя на майката Р.Л.П., а бащата Т.А.П. ще има право на лични контакти с детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа в събота до 19.00 часа в неделя, както и по един месец по време на лятната ваканция, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката. 2. Местоживеенето на детето А.Т. П., с ЕГН **********, ще бъде при майката Р.Л.П., ЕГН **********, с адрес: ***. 3. Бащата Т.А.П. се задължава да заплаща на майката Р.Л.П., като законен представител на детето А.Т. П., с ЕГН **********, родена на *** г. в гр. Ловеч, месечна издръжка в размер на 105 /сто и пет/ лева, начиная от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на гражданския брак, до настъпване на законна причина за изменението или прекратяването на тази издръжка, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от деня на падежа до окончателното плащане. 4. След прекратяване на брака жената ще носи брачното си фамилно име П.. 5. Семейното жилище, находящо се в гр. Ловеч, ж.к. „Младост“, бл. 322, вх. „Е“, ет. 1, ап. 3, ще се ползва от Т.А.П., с ЕГН **********. 6. По време на брака страните имат придобити два броя леки автомобили, както следва : - Лек автомобил марка „Нисан“ , модел „Примера“, цвят „сив металик ", с рег.№ ОВ 2322 АТ, който се поставя в дял на Р.Л.П.. - Лек автомобил марка „Рено“, модел „Туинго“, цвят „черен металик“, с рег. № ОВ 8563 АТ, който се поставя в дял на Т.А.П.. 7. По време на брака страните имат придобито следното недвижимо имущество: - ГАРАЖ № 6 /шест/, находящ се в гр. Ловеч, ж.к. „Младост", група „А", със застроена площ от 18.43 кв.м. /осемнадесет цяло четиридесет и три квадратни метра/, построен върху поземлен имот, съставляващ по действащия устройствен план на гр. Ловеч, ж.к. „Младост", парцел I в квартал 5, при граници на гаража: предблоково пространство на жилищен блок 322, гараж № 5, гараж № 7 - по нотариален акт № 31, том 6, дело № 1161 от 24.09.2002 г. по описа на Служба по вписванията - гр. Ловеч, представляващ по скица № 34928/20.11.2013 г. на СГКК - Ловеч: СГРАДА с идентификатор 43952.511.52.53 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и единадесет, точка, петдесет и две, точка, петдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. Ловеч, ж.к. „Младост", с площ от 18 квадратни метра /осемнадесет квадратни метра/, попадащ в поземлен имот № 43952.511.52 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и единадесет, точка, петдесет и две/, брой етажи: 1; предназначение: хангар, депо, гараж, с данъчна оценка към момента в размер на 2382,50 /две хиляди триста осемдесет и два лева и петдесет стотинки/ лева, който имот се поставя в дял на Т.А.П.. - НОВООБРАЗУВАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 108 / сто и осем/, извън строителните граници , кадастрален район 500 /петстотин/, по плана на новообразуваните имоти на местността „ЕЛЕНДЖИК", землището на с.Соколово, код по ЕКАТТЕ 67948 / шестдесет и седем хиляди, деветстотин четиридесет и осем/ , община Ловеч , одобрен със заповед № 419/03.08.2009 г. на Областен управител на област Ловеч, с площ 623,19 кв.м. /шестстотин двадесет и три кв.м. и деветнадесет кв.см. /, НТП - нива, категория на земята - ШЕСТА, заедно с построената в него ЕДНОЕТАЖНА СЕЗОННА ПОСТРОЙКА С ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ОБИТАВАНЕ с идентификатор 67948.500.108.1 /шестдесет и седем хиляди деветстотин четиридесет и осем, точка, петстотин, точка, сто и осем, точка, едно/, застроена на 24,15 /двадесет и четири кв.м. и петнадесет кв.см./, при съседи на имота: имот № 500.109 - на Николай Ботев Николов, имот № 500.107 - на н-ци Стефка Данова Губерска , имот № 500.334 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 500.115 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, с обща данъчна оценка на земята и построената в нея сграда към момента в размер на 116,39 лв., който имот се поставя в дял на Р.Л.П.. 8. След прекратяване на брака страните няма да си дължат издръжка. 9. Имуществените си отношения съпрузите са уредили извънсъдебно и нямат имуществени претенции един към друг. 10. След прекратяване на брака всяка от страните ще погасява от свое име и за своя сметка сумите по индивидуално изтеглените по време на брака кредити. 11. Съдебно-деловодните разноски се поемат по равно от страните. С това споразумение страните ликвидират всички лични и имуществени отношения помежду си и няма да имат претенции един към друг за в бъдеще. ОСЪЖДА Р.Л.П., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 7.50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/, представляваща държавна такса за прекратяване на брака, както и сумата 39.66 лв. /тридесет и девет лева и шестдесет и шест стотинки/, представляваща 2% държавна такса върху 1/2 от данъчната оценка на получения в неин дял недвижим имот и върху 1/2 от пазарната стойност на получения в неин дял лек автомобил. ОСЪЖДА Т.А.П., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 7.50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/, представляваща държавна такса за прекратяване на брака, сумата 34.30 лв. /тридесет и четири лева и тридесет стотинки/, представляваща 2% държавна такса върху 1/2 от данъчната оценка на получения в негов дял недвижим имот и върху 1/2 от пазарната стойност на получения в негов дял лек автомобил, както и сумата 75.60 лв. /седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки/, представляваща държавна такса върху тригодишните платежи на издръжката за детето.
В законна сила от 26.10.2016г.

86

АНД No 117/2016, III състав

КАТ

Н.Н.П.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 12.6.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство - Серия К №0962543 на ОД на МВР Ловеч, с който на Н.Н.П. с ЕГН **********, в качеството му на представител на „Пазари юг” ЕАД на основание чл.189 ал.4 във вр. с чл.182 ал.2 т.3 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 100 лева за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП като ОБОСНОВАН и ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.10.2016
Наказателно дело № 198/2016
В законна сила от 26.10.2016г.

87

АНД No 351/2016, VIII състав

РДГ

И.П.С.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 24.6.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1368/30.11.2015 год. на Павли П. Богдански,Директор на Регионална дирекция по горите-Ловеч, с което е наложена на основание чл.53,ал.1 и 2 от ЗАНН и чл. 257,ал.2 от Закона за горите глоба в размер на 1000/хиляда/ лева на И.П.С., ЕГН: **********, за нарушение на чл.257,ал.2 от ЗГ,във връзка с чл.52,ал.1,т.2, във връзка с чл.50,ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба №8/05.08.2011 год. за сечите в горите, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.10.2016
Наказателно дело № 177/2016
В законна сила от 26.10.2016г.

88

АНД No 414/2016, III състав

КАТ

Ж.П.П.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 26.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш Серия К №1000513 на ОД на МВР - Ловеч за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, с който на Ж.П.П. с ЕГН ********** *** на основание чл.189 ал.4 във вр. с чл.182 ал.2 т.4 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 150 лева за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП като ОБОСНОВАН и ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.10.2016
Наказателно дело № 204/2016
В законна сила от 26.10.2016г.

89

Гражданско дело No 203/2016, V състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

МАКС КОЛЕКТ ООД

Г.Д.И.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Определение от 11.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№203/2016 г.по описа на Ловешки РС поради отказ от предявените искове, на основание чл.233 от ГПК. ОБЕЗСИЛВА Заповед №1174 от 19.10.2015 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. №1871/2015 г. по описа на Ловешки РС .
В законна сила от 27.10.2016г.

90

Гражданско дело No 1426/2016, IV състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Х.М.Г.

НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ"АД

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 27.10.2016г.
ОСЪЖДА „НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ" АД,ЕИК 130765203,с адрес / седалище / адрес на управление:гр. Ловеч ,общ./обл. Ловеч, ИНДУСТРИАЛЕН КВАРТАЛ, представляван от Изпълнителен директор ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ ГОЧКОВ, с горните данни, да заплати на Х.М.Г. *** , чрез адв. В. К. от ПлАК с а-с за призоваване:гр. Плевен , ул.“Ресен“ №4, сумата 536.17лева /петстотин тридесет и шест лева и седемнадесет стотинки/ главница – неизплатено трудово възнаграждение за м. март 2016 г. , ведно със законната лихва върху тази сума считано от датата на завеждане на делото – 03.08.2010 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ" АД,ЕИК 130765203,с адрес / седалище / адрес на управление:гр. Ловеч ,общ./обл. Ловеч, ИНДУСТРИАЛЕН КВАРТАЛ, представляван от Изпълнителен директор ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ ГОЧКОВ, с горните данни, да заплати на Х.М.Г. *** , чрез адв. В. К. от ПлАК с а-с за призоваване:гр. Плевен , ул.“Ресен“ №4, сумата 849.69 лева /осемстотин четиридесет и девет лева и шестдесет и девет стотинки/ главница - обезщетение по чл. 221 ал.1 от КТ , ведно със законната лихва върху тази сума считано от датата на завеждане на делото - 03.08.2010 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ" АД, с горните данни, да заплати по сметка на РС – ЛОВЕЧ сумата общо 100,00 лева – д.т. върху двата обективно съединени искове. ОСЪЖДА „НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ" АД, с горните данни, да заплати на Х.М.Г., с горните данни, сумата 395,00 лева – разноските му по делото пред настоящата инстанция - адв.в-е.
В законна сила от 27.10.2016г.

91

АНД No 1047/2016, I състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

А.Д.Д.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 12.10.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН А.Д.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, поради което и на основание чл.78а, във връзка с чл.343б, ал.3 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА НА А.Д.Д. с горния адрес АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка на бюджета на съдебната власт.На основание чл.343г, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА А.Д.Д., с горните данни от право да управлява МПС за срок от 3 /три/ месеца, считано от датата на отнемане на СУ МПС – 22.07.2016г.ОСЪЖДА А.Д.Д., с горните данни, да заплати сумата от 325.56 лв. разноски по делото по сметка на ОД на МВР –Ловеч.ПРЕКРАТЯВА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО по досъдебно производство №607/2016 година по описа на РУ на МВР – град Ловеч.
А.Д.Д.
ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН А.Д.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, в това, че на 22.07.2016 г. около 01.40 часа в гр.Ловеч, по бул."Мизия" до бензиностанция „Литекс" с посока на движение центъра на гр.Ловеч, управлявал МПС - л.а. ****** с рег.№ *****, собственост на Д. Д.Д. ***, след употреба на наркотични вещества - метамфетамин и канабис /тетрахидроканабинол/, установено чрез съдебно-химическа /токсикологична/ експертиза № 2844/2016 г., поради което и на основание чл.78а, във връзка с чл.343б, ал.3 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА НА А.Д.Д. с горния адрес АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка на бюджета на съдебната власт. На основание чл.343г, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА А.Д.Д., с горните данни от право да управлява МПС за срок от 3 /три/ месеца, считано от датата на отнемане на СУ МПС – 22.07.2016г.
Мотиви от 31.10.2016г.
В законна сила от 27.10.2016г.

92

АНД No 733/2016, III състав

МВР

С.Д.Й.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 7.10.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4031/07 от 10.12.2007 год. на Красимир Славейков Калев - Началник на РПУ при ОДП - Ловеч, упълномощен с МЗ № Із-189 от 08.02.2007 год., с което на С.Д.Й. с ЕГН ********** *** на основание чл.182 ал.2 т.4 от ЗДвП са наложени наказания глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец за извършено нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство по НАХД №733/2016 година по описа на ЛРС.
В законна сила от 28.10.2016г.

93

НОХД No 1247/2016, VIII състав

Ползване на неистински или преправен документ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Ц.Б.И.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 28.10.2016г.
Ц.Б.И.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМАТА Ц.Б.И., родена на ***г***, с постоянен адрес ***, българско гражданство,българка, с начално образование, омъжена, работи в ВК"Единство" с.Баховица, обл.Ловеч, като хлебар, не осъждана, ЕГН-**********, ЗА ВИНОВНА в това, че на 26.08.2014г. в гр.Ловеч, на гише "Квалификация", сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР-Ловеч, при подаване на заявление за първоначално издаване на СУМПС /свидетелство за управление на МПС/ с вх. № 1002142/26.08.2016г., съзнателно се ползвала от неистински официален документ - Диплома за средно образование серия "ДЕ" с фабр.№ 063702, рег.№029-025/24.07.2007г. - дубликат на диплома серия 3-98 №035682, рег.№16-024/19.07.1998г.издадена от името на "Средно общообразователно училище „Петко Рачов Славейков" гр.Ловеч, издадена на нейно име, удостоверяваща, че в това училище е завършила средно образование, специалност „хлебопроизводство и сладкарство", с квалификация „Хлебар", като от нея за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на осн.чл.316, във връзка с чл.308, ал.2, пр.4 във вр. с ал.1, при условията на чл. чл.55, ал.1,т.2, б."б" предл.1 от НК й НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки: - по чл.42а,ал.2,т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 6/ШЕСТ/МЕСЕЦА като подсъдимата Ц.И. се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - по чл.42а, ал.2, т.2 от НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 6/ШЕСТ/МЕСЕЦА.
В законна сила от 28.10.2016г.

94

Гражданско дело No 1561/2016, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

П.П.М.

Т.Я.А.

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Определение от 21.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ч.гр.д. № 1561 /2016 г. по описа на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД , на основание чл.118 във вр. с чл. 119 , ал.3 от ГПК . Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на заинтересованата страна - ищеца. След влизането му в сила препис от него да се изпрати на РАЙОНЕН СЪД – гр. Карлово по подсъдност.
В законна сила от 31.10.2016г.

95

Гражданско дело No 1608/2016, VII състав

ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

С.М.Б.,
С.С.Й.,
А.С.Ш.,
И.А.Ш.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ,
П.С.Й.

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 4.10.2016г.
НАСТАНЯВА детето П.С.Й., ЕГН **********, в семейството на А.С.Ш. и И.А.Ш., с адрес: ***, за срок от три години.
В законна сила от 31.10.2016г.

96

Гражданско дело No 1645/2016, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.С.И.,
И.Л.И.

 

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 31.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения между С.С.И., ЕГН: **********, с пост.адрес: *** и И.Л.И., ЕГН:**********,с пост.адрес: *** с акт №8 от 08.10.1989 г.на ОбНС , Кметство – с.Лесидрен, общ.Угърчин, Ловешка област граждански брак, като дълбоко и непоправимо разстроен ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва: 1./Съпрузите нямат непълнолетни деца, поради което съдът не се произнася по въпроса за тяхната издръжка и предоставяне на родителските права, личните отношения с тях, както и по въпроса за местоживеенето им; 2./Семейното жилище, находящо се в с.Лесидрен, Лов.област, ул.”Ю.Г.”№12 след развода се предоставя за ползване на съпругата С.С.И.. 3./ Имуществените отношения съпрузите са уредили извънсъдебно; 4./ След прекратяване на брака съпрузите няма да си дължат издръжка; 5./ След прекратяване на брака С.С.И. запазва брачното си фамилно име И.. ОСЪЖДА С.С.И., ЕГН: **********, с пост.адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ по бюджета на Ловешки РС допълнителна държавна такса в размер на 7.50 лв /седем лв.и 50ст/. ОСЪЖДА И.Л.И., ЕГН:**********,с пост.адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Ловешки РС допълнителна държавна такса в размер на 7.50 лв/седем лв.и 50ст/.
В законна сила от 31.10.2016г.

97

АНД No 1277/2016, V състав

Производство по УБДХ

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ - ГР. ЛОВЕЧ

И.С.Т.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 30.10.2016г.
НАЛАГА на И.С.Т., роден на *** ***, български гражданин, с постоянен и настоящ адрес ***, със средно образование, неженен, осъждан, ЕГН: **********, административно наказание „ЗАДЪРЖАНЕ В ПОДЕЛЕНИЯТА НА МВР за срок от 5/пет/денонощия”, считано от 19.30ч.на 29.10.2016 г., затова че на 29.10.2016 г., около 19.00часа в гр.Ловеч, пред павилион за вестници в близост до СОУ“Г.К.“ извършил непристойни действия и нарушил обществения ред и спокойствие – при спор с лицето А. С.в извадил нож, размахвал го пред лицето му и отправял закани за саморазправа, с което осъществил състава на чл.1,ал.2 от УБДХ. Решението подлежи на обжалване в срок до 24 часа от постановяването му,като в случай на жалба насрочва заседание пред Ловешки окръжен съд на 02.11.2016 г.от 10.00часа.
И.С.Т.
Мотиви от 30.10.2016г.
В законна сила от 31.10.2016г.