РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЛОВЕЧ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.9.2016г. до 30.9.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 386/2016, II състав

КАТ

Д.И.А.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 29.7.2016г.
ОТМЕНЯ Електронен фиш за налагане на глоба серия К, № 1100226 на ОД на МВР Ловеч, с който на Д.И.А. *** /ж.к.”Л.Мишев”/, № 1, ет.11, ап.60, ЕГН : **********, е било наложено административно наказание на основание чл.182, ал.2, т.3, във връзка с чл.189, ал.4 от ЗДвП – глоба в размер на 100 лева, за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
В законна сила от 1.9.2016г.

2

НОХД No 917/2016, VIII състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.М.Б.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 1.9.2016г.
М.М.Б.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ М.М.Б. - роден на *** ***,обл. Ловешка ул. „Славянска" № 2,българин с българско гражданство,с основно образование, не работи, неженен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 28.07.2016 година около 20.20 часа в с.Баховица,обл.Ловешка на ул. „Г.Димитров” с посока на движение ул. „Славянска”, управлявал МПС л.а марка „Рено Еспейс” с рег.№ВР 0387 ВА,собственост на Марина Иванова Желязкова от гр. Враца, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1,97 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест 7510 с номер ARBB 0032,поради което и на осн. чл.343б,ал.1,във вр.с чл.55,ал.1,т.1 от НК му НАЛАГА наказание 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА ”Лишаване от свобода”,което наказание да изтърпи при първоначален строг режим в Затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл.59,ал.1,т.1 във вр. с ал.2 от НК,ПРИСПАДА времето през което подс.Б. е бил задържан в РУ на МВР - Ловеч за 24 часа със Заповед за задържане на лице с рег. №1762зз190 от 28.07.2016 година на основание чл. 72, ал.1, т. 1 от ЗМВР в помещение за временно задържане на РУ на МВР Ловеч. На основание чл.55,ал.З от НК на подсъдимия Б. НЕ НАЛАГА по-лекото наказание „Глоба", предвидено в чл.343б,ал.1 от НК. На основание чл.343г,във вр.с чл. 37,ал.1,т.7 от НК,ЛИШАВА подсъдимия М.М.Б. от право да управлява МПС за срок от 8/ОСЕМ/ МЕСЕЦА,считано от датата на отнемане на СУМПС.
В законна сила от 1.9.2016г.

3

НОХД No 995/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

И.Р.Т.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 1.9.2016г.
И.Р.Т.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ И.Р.Т.,роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан,работи в ЕТ „Каин-7-Тотю Богданов"- Ловеч,ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.08.2016, около 22,30ч., в гр. Ловеч, по ул. „Княз Имеретински", с посока на движение кръгово кръстовище „Салито" управлявал МПС- л.а „Нисан Терано" peг. № Е 4380 КР, собственост на „Яна 13" ЕООД- Петрич, с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда- 2,14 на хиляда установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза №156/24.08.2016 на СХЛ към НТЛ- ОДМВР- Ловеч, след като бил осъден с влязла в сила присъда за деяние по чл.343б,ал.1 НК(по НОХД №965/2013 на PC-Ловеч,споразумение 119/09.08.2013 год.,поради което и на основание чл. 343б, ал.2 и чл.55, ал.1, л.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален строг режим в Затвор или затворническо общежитие от закрит тип. . На основание чл.59,ал.1,т.1 във вр. с ал.2 от НК,ПРИСПАДА времето през което подс. Т. е бил задържан в РУ на МВР - Ловеч за 24 часа със Заповед за задържане на лице с рег. № 1762зз220 от.20.08.2016 година на основание чл. 72, ал.1, т. 1 от ЗМВР в помещение за временно задържане на РУ на МВР Ловеч. На основание чл.55,ал.З от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимия по-лекото наказание „глоба"което закона предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода”. На основание чл.343г,във вр. с чл. 37,ал.1,т.7 от НК, ЛИШАВА подсъдимия И.Р.Т. от право да управлява МПС за срок от 10/ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА,считано от датата на отнемане СУМПС.
В законна сила от 1.9.2016г.

4

НОХД No 1020/2016, II състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Е.Ю.Ш.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 2.9.2016г.
Е.Ю.Ш.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМАТА Е.Ю.Ш., родена на ***г***, Плевенска област ул."Христо Ботев”№30, българска гражданка, с основно образование, не работи, неомъжена, осъждана - опасен рецидив, ЕГН **********. ЗА ВИНОВНА в това, че около 12.00 часа на 17.05.2016г., в гр.Ловеч, ж.к.“Младост" бл.309 вх. Б ,ет.2,ап.4, при условията на опасен рецидив и в съучастие като извършител с Петър Милков Петров ЕГН-********** ***, отнела чужди движими вещи:1 бр. дамско портмоне, червено на цвят с цип и надпис ESLEE, 1 бр. ключодържател с емблема „Рено" с ключ за автомобил и дистанционно за автомобил, 1 бр. червен калъф с намиращите се в него очила с диоптър с червени рамки, 1 бр. черна текстилна чанта, 1 бр.метална химикалка, 1 бр.газова запалка с изобразен на нея слънчоглед и сумата от 1.60лв., всичко на обща стойност 451.60 лв., от владението на Венета Борисова Боева от Ловеч, без съгласието й, с намерение противозаконно да ги присвои, престъпление по чл. 196, ал.1 т.1 във връзка е чл. 194, ал.1 във връзка с чл. 29,ал.1,б.”а” и б.”б” от НК, като на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК и НАЛАГА НАКАЗАНИЕ 3/ТРИ/ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА,което наказание да изтърпи при първоначален строг режим в Затвор. На основание чл.59,ал.1,т.1 във вр. с ал.2 от НК,ПРИСПАДА времето през което подсъдимата Е.Ш. е била задържана в РУ на МВР - Ловеч за 24 часа със Заповед за задържане на лице с рег. 123/17.05.2016г.,считано от 18.40 часа на 17.05.2016 година на основание чл. 72, ал. 1 т. 1 от ЗМВР в помещение за временно задържане на РУ на МВР Ловеч
В законна сила от 2.9.2016г.

5

Гражданско дело No 1217/2016, VII състав

ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 12.8.2016г.
НАСТАНЯВА, на осн. чл. 27, ал. 2 във връзка чл.25, ал.1, т.1 и 2, и чл. 4, ал.1, т.5 от Закона за закрила на детето , детето Н.М.А., с ЕГН – ********** , родена на *** г. от майка: М.Й.А., с ЕГН – ********** и баща неизвестен, в Център за настаняване от семеен тип 3- гр. Ловеч, ул. „Стефан Караджа” № 24 за срок до навършване на пълнолетието й.
В законна сила от 7.9.2016г.

6

Гражданско дело No 1375/2016, VI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.М.А.,
А.Л.Р.

 

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 7.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯТ БРАК, сключен на 27.05.1995 год. с акт №0104 на Община-гр.Ловеч между А.М.А., ЕГН-********** *** и А.Л.Р., ЕГН-********** ***, поради настъпило сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за развод, на основание чл.50 от СК. УТВЪРЖДАВА постигнатото писмено споразумение между страните в съответствие с чл.51 от СК, както следва : 1/.От брака си нямат ненавършили пълнолетие деца. 2/.Нямат претенции за издръжка един към друг. 3/.След прекратяване на брака първата от тях ще носи предбрачното си фамилно име - А.. 4/.Семейното жилище не притежават и нямат претенции за предоставяне за ползване. 5/.През време на брака не са придобивали с общи усилия и средства движими вещи, недвижими имоти, МПС, пари и влогове, които да са тяхна собственост към момента на развода и нямат претенции един към друг за подялба на семейно имущество. 6/.Кредитите, получени от банкови институции, фирми и частни лица ще бъдат погасявани след прекратяване на брака от съпругът, получил кредита. 7/.Разноските по делото се поемат от всеки от тях по равно. ОСЪЖДА А.М.А., ЕГН-********** *** да заплати по сметка на РС-ГРАД ЛОВЕЧ сумата 7,50 /седем лева и петдесет стотинки/, представляващи окончателна държавна такса. ОСЪЖДА А.Л.Р., ЕГН-********** *** да заплати по сметка на РС-ГРАД ЛОВЕЧ сумата 7,50 /седем лева и петдесет стотинки/, представляващи окончателна държавна такса.
В законна сила от 7.9.2016г.

7

АНД No 391/2016, II състав

ИААА

И.Н.Н.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 28.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31- 0000033 от 22.02.2016 г. на Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация” – гр.Ловеч, с което е наложено на И.Н.Н. ***, ЕГН : **********, административно наказание на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП – глоба в размер на 1 500 лева, за нарушение на чл.19, ал.1, т.7 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. на МТС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 7.9.2016г.

8

АНД No 567/2016, III състав

РДГ

М.Г.В.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 1.8.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2385/27.04.2016 год. на инж. Павли Петров Богдански, Директор на Регионална дирекция по горите – гр.Ловеч, упълномощен със Заповед № РД 49-199/16.05.2011г. на Министъра на Земеделието и храните, действащ чрез инж. Полина Симеонова Митова, на длъжност заместник директор на РДГ - Ловеч , с което на основание чл.53 ал.1 и 2 от ЗАНН и чл.275 ал.1 т.2 от Закона за горите на М.Г.В., ЕГН ********** *** е наложено наказание глоба в размер на 300 /триста/ лева за извършено нарушение по чл.257 ал.1 т.1 от Закона за горите във вр. с чл.24 ал.2 от Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 7.9.2016г.

9

АНД No 568/2016, VIII състав

РДГ

М.Г.В.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 1.8.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2386 от 27.04.2016 година на инж. Павли Петров Богдански - Директор на Регионална дирекция по горите - Ловеч, упълномощен със заповед № РД49-199/16.05.2011г. на Министъра на земеделието и храните, действащ чрез инж. Полина Симеонова Митова, на длъжност – зам. директор на РДГ Ловеч, с което на М.Г.В. с ЕГН ********** *** на основание чл.275, ал.1, т.2 от Закона за горите и чл.53 ал.1 и ал.2 от ЗАНН е наложена глоба в размер на 300,00 лева по чл.257, ал.1, т.1 от Закона за горите, за нарушение на чл.257, ал.1, т.1 от Закона за горите, във връзка с чл.53, ал.2, т.6 от Наредба №8 от 05.08.2011г. за сечите в горите, във връзка с Приложение №3 към чл.2, ал.1 от Наредба №5/31.07.2014г. на МЗХ и МРРБ за строителството в горските територии без промяна на предназначението им, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на жалбоподателят за присъждане на разноски по делото, тъй като в това производство такива не не присъждат.
В законна сила от 7.9.2016г.

10

НОХД No 974/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.И.Г.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 30.8.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимият Д.И.Г. , ЕГН- **********
Д.И.Г.
В законна сила от 7.9.2016г.

11

НОХД No 983/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.С.К.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 31.8.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимият В.С.К.,ЕГН- **********
В.С.К.
В законна сила от 7.9.2016г.

12

НОХД No 1016/2016, II състав

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Х.М.Г.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 7.9.2016г.
Х.М.Г.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ Х.М.Г., роден на ***г***, български гражданин, с постоянен и настоящ адрес ***, неженен, със средно образование, работи като дистрибутор на хлебни изделия, осъждан, ЕГН-**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 28.06.2016г., около 15.30 часа в гр.Ловеч, в близост до хотел-ресторант „Парк хотел - Стратеш" в себе си държи, без надлежно разрешение от органите по чл.16 и чл.30, 32 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - високо рисково наркотично вещество - метамфетамин /поставен в хартийка, в кутийка от бонбони „Тик-так” - 0,140 грама на стойност 3,50 лева/ съобразено с Постановление №23 на МС от 29.01.98г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, обн.ДВ бр.15 от 06.02.98г., в сила от 06.02.98г., изм.бр.14 от 18.02.2000г.. в ;п.т. 18.02.2000г./, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл.354А, ал.5, във вр. с ал.З, т.1, предл.1 от НК, във вр. с чл.16. 30. 32 от ЗКНВП и чл.54 от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „ГЛОБА” в размер на 400 /четиристотин/ лева, които да внесе в полза на държавата по сметка на съдебната власт.
В законна сила от 7.9.2016г.

13

НОХД No 1026/2016, VIII състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Х.П.Х.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 7.9.2016г.
Х.П.Х.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ Х.П.Х.,роден на *** ***, български гражданин, със средно специално образование, неженен, осъждан, работи в ЕТ „Дигол"- Ловеч, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 06.08.2016, около 01.10ч., в гр.Ловеч, по ул. „Стара планина" №2, управлявал МПС - л.а „Сузуки Суифт" peг. №ОВ 2088 АТ, с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда-2,93 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза №149/11.08.2016 на СХЛ към ОДМВР- Ловеч, след като бил осъждан с влязла в сила присъда за деяние по чл.343б,ал.1 НК /по НОХД №549/2009 год. на PC- Плевен/, поради което и на основание чл. 343б, ал.2 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание 3/ТРИ/МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” , което наказание да изтърпи при първоначален строг режим в Затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл.59,ал.1,т.1 във вр. с ал.2 от НК,ПРИСПАДА времето през което подс.Х. е бил задържан в РУ на МВР - Ловеч за 24 часа със Заповед за задържане на лице с рег. №1762зз-203 от 06.08.2016 година на основание чл. 72, ал.1, т. 1 от ЗМВР в помещение за временно задържане на РУ на МВР Ловеч. На основание чл.55,ал.З от НК на подсъдимия НЕ НАЛАГА по-лекото наказание „Глоба", предвидено в закона по чл.343б,ал.2 от НК.
В законна сила от 7.9.2016г.

14

Гражданско дело No 233/2015, IV състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

К.В.Н.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД -СОФИЯ

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 13.7.2016г.
....., вписано в ТР при АВ с ЕИК: 175133827 със седалище в гр. София и адрес на управление: район Средец, ул. „Г. Сава Раковски" № 140, представлявано от всеки двама от членовете на Управителния съвет, да заплати на К.В.Н. с ЕГН - ********** *** ,чрез пълном. си адв. Д. С. от ЛАК със адрес ***, офис № 9,тел.: 0885 530 213; 0896 842 866,на осн. чл.55, ал.1, сумата в размер на 1 681,37 лева, представляваща платена от ищеца цена за ел. енергия, консумирана на адрес: гр. ....., ул...... за периода от 13.10.2014 г. до 28.01.2015 г., начислена въз основа на съставен Констативен протокол, като получена без правно основание , ведно със законната лихва върху сумата главницата ,начиная от деня на завеждане на иска 18.02.2015 г. , до окончателното изплащане на сумата. ..... - гр. София , с горните данни,да заплати на К.В.Н. , с горните данни , сумата в размер на 1 371, 32 лева ,представляваща , разноските му по делото пред настоящата инстанция. Решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 8.9.2016г.

15

Гражданско дело No 823/2016, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ЕТ Н.-9.-Н.Н.

АВИС ЕООД

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 8.9.2016г.
ОСЪЖДА на основание чл. 327 ТЗ, вр. чл. 79, ал. 1, пр. 1-во ЗЗД „АВИС“ ЕООД с ЕИК 000275854 с адрес с. Йоглав, обл. Ловеч, представлявано от Пенка Христова Тодорова да заплати на „НАНКОВ-932-НН“ ЕООД с ЕИК 200905504 с адрес гр. Ловеч, ул. „Полк Жребков“ № 40, представлявано от Татяна Илиева Лилова сумата от 3 038,34 лв. /три хиляди тридесет и осем лева и тридесет и четири стотинки/-цена по договор за покупко-продажба на тестени изделия, ведно със законната лихва от 25.05.2016 г. до изплащане на вземането. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК „АВИС“ ЕООД с ЕИК 000275854 с адрес с. Йоглав, обл. Ловеч, представлявано от Пенка Христова Тодорова претенция да заплати на „НАНКОВ-932-НН“ ЕООД с ЕИК 200905504 с адрес гр. Ловеч, ул. „Полк Жребков“ № 40, представлявано от Татяна Илиева Лилова сумата от 424,04 лв. /четиристотин двадесет и четири лева и четири стотинки/-сторени разноски по делото.
В законна сила от 8.9.2016г.

16

Гражданско дело No 893/2016, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ЕТ Д.-Д.Г.-Л.Г.

АВИС ЕООД

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 8.9.2016г.
ОСЪЖДА на основание чл. 79, ал. 1, пр. 1-во ЗЗД „АВИС“ ЕООД с ЕИК 000275854 с адрес с. Йоглав, обл. Ловеч, представлявано от П.Х.Т. да заплати на Людмил Георгиев Георгиев, действащ като едноличен търговец с фирма „ДИГОЛ-ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА-ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ“ с ЕИК 110542331 с адрес гр. Ловеч, ж. к. „Младост“, бл. 311, вх. В, ап. 6 сумата от 18 790,83 лв. /осемнадесет хиляди седемстотин и деветдесет лева и тридесет и осем стотинки/-цена по договор за превоз на работници от 27.03.2006 г. за периода юни 2014 г. до май 2016 г., ведно със законната лихва от 02.06.2016 г. до изплащане на вземането. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК „АВИС“ ЕООД с ЕИК 000275854 с адрес с. Йоглав, обл. Ловеч, представлявано от П.Х.Т. да заплати на Людмил Георгиев Георгиев, действащ като едноличен търговец с фирма „ДИГОЛ-ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА-ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ“ с ЕИК 110542331 с адрес гр. Ловеч, ж. к. „Младост“, бл. 311, вх. В, ап. 6 сумата от 1 850,00 лв. /хиляда осемстотин и петдесет лева/-сторени разноски по делото.
В законна сила от 8.9.2016г.

17

АНД No 432/2016, II състав

ИААА

И.П.Д.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 12.8.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31- 0000041 от 14.03.2016 г. на Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация” – гр.Ловеч, с което са наложени на И.П.Д. ***, ЕГН : **********, административни наказания на основание чл.178в, ал.3, т.4, предл.1-во от ЗДвП – глоба в размер на 500 лева и на основание чл.178в, ал.4 от ЗДвП – глоба в размер на 500 лева, за нарушения на чл.26, ал.4 и чл.30, ал.5 от Наредба № 36 от 15.05.2006 г. на МТИТС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 8.9.2016г.

18

НОХД No 917/2016, VIII състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.М.Б.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 1.9.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “ПОДПИСКА”, взета по БП №611/2016г. по описа на РУ МВР -Ловеч по отношение на подсъдимия М.М.Б., ЕГН-**********, подсъдим по НОХД № 917/2016 г. по описа на ЛРС .
М.М.Б.
В законна сила от 8.9.2016г.

19

НОХД No 995/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

И.Р.Т.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 1.9.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимият И.Р.Т.,ЕГН- **********.
И.Р.Т.
В законна сила от 8.9.2016г.

20

Гражданско дело No 158/2001, IV състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Ц.Т.Г.

Т.С.Г.,
М.Ц.Г.

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 30.11.2015г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, на осн. чл.288,ал.1 от ГПК /отм./, допуснатия до делба с влязло в законна сила на 13.06.2012г. Решение №157 /26.04. 2011г. ,постановено по настоящото гр.дело 158/2001г. на РС – ЛОВЕЧ , недвижим имот , находящ се в С.С , общ. / обл. Ловеч, а именно : - дворно място от 850,00 кв.м. , намиращ се в С.С , кв. „Долна махала” и построените върху него :а именно : къща , кухня , сушилня и хамбар и ? ид.част от дворно място,цялото от 850 кв.м, находящо се в С.С при г-ци : А.И.К. , П.И.,В.Р. и главна улица, съставляващо Поземлен имот с идентификатор 67218. 160.394, находящ се в С.С, ОБ.Л.;ОБЛ.Л. , По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-49 / 20.03.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК,Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот - няма изменение Адрес на поземления имот: с.Слатина, п.к.5364 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 48, с Площ. 840 кв.м ,Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор. 394, квартал: 54, парцел: при съседи: 67218.160.739, 67218.160.747, 67218.160.393, 67218.160. 1018, 67218.160.845, 67218.160.395. Сгради, които попадат върху имота: 1 . Сграда 67218.160.394.1: застроена площ 53 кв.м., брой етажи 2, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна. 2. Сграда 67218.160.394.2: застроена площ 52 кв.м., брой етажи 2, предназначение: Селскостопанска сграда. З Сграда 67218.160.394.3: застроена площ 16 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Селскостопанска сграда 4.Сграда 67218.160.394.4: застроена площ 17 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж. 5.Сграда 67218.160.394.5: застроена площ 23 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Селскостопанска сграда. 6.Сграда 67218.160.394.6: застроена площ 21 кв.м., брой етажи 1, Пазарната стойност на този имот е 18 960,00 лева, при дялове: за Ц.Т.Г., с горните данни, 2 дяла ; за Т.С.Г., с горните данни , 9 дяла ; за М.Ц.Г.,с горните данни , 1 дял. ОСЪЖДА Ц.Т.Г., с горните данни, да заплати по сметка на РС – ЛОВЕЧ сумата 126,40 лева , представляваща държавна такса 4% върху стойността на делът й в изнесения на публична продан недвижим имот. ОСЪЖДА Т.С.Г., с горните данни, да заплати по сметка на РС – ЛОВЕЧ сумата 568,80 лева, представляваща държавна такса 4% върху стойността на делът му в изнесения на публична продан недвижим имот. ОСЪЖДА М.Ц.Г.,с горните данни ,да заплати по сметка на РС – ЛОВЕЧ сумата 63,20 лева , представляваща държавна такса 4% върху стойността на делът й в изнесения на публична продан недвижим имот. ОСЪЖДА Т.С.Г. с ЕГН – ********** ***, да заплати на Ц.Т.Г. с ЕГН – ********** ***, сумата 641,41 лева – главница , представляваща обезщетение за ползване /наемо подобен доход/ на УПИ 67218.160.394., находящ се в С.С за периода 14.04. 2009 г. до 30.09.2015 г., ведно със законната лихва , начиная от 14.04.2014г. – датата на подаване на молбата за претенциите по сметките до окончателното изплащане на сумата , а претенцията за останалите периоди : от 01.04.2009 г. до 14.04.2014 г. и до пълния претендиран размер на сумата 4000,00 лева , като неоснователна и недоказана, отхвърля. ОСЪЖДА М.Ц.Г. *** махала, да заплати на Ц.Т.Г. с ЕГН – ********** ***, сумата 141,63 лева – главница , представляваща обезщетение за ползване /наемо подобен доход/ на УПИ 67218.160.394., находящ се в С.С за периода 14.04.2014 г. до приключване на делото – последното съдебно заседание – 30.09.2015 г., ведно със законната лихва върху главницата , начиная от 14.04.2014г. – датата на подаване на молбата за претенциите по сметките до окончателното изплащане на сумата , а претнцията за останалите периоди : от 01.04.2009 г. до 14.04.2014 г. и до пълния претендиран размер на сумата 4000,00 лева , като неоснователна и недоказана, отхвърля. ОСЪЖДА Ц.Т.Г., с горните данни, да заплати по сметка на РС – ЛОВЕЧ , сумата 36,99 лева , представляваща д.т.4 % върху присъдената й сума по сметките. ОСЪЖДА М.Ц.Г. *** махала, да заплати на Ц.Т.Г. с ЕГН – ********** ***, сумата 1126,30 лева – главница, представляваща получена от първата рента за съсобствените земеделски земи: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 67218.86.111, находящ се в С.С, ОБ.Л.;ОБЛ.Л., по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-49 / 20.03.2008 г. на Изп. Директор на АГКК с Адрес: СОВАТЯ с площ: 12 836 кв.м, Трайно предназначение: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива , Стар идентификатор: Няма данни, при г-ци : Нива, №67218.86.238 , Нива, №67218.86.109, Нива, №67218.86. 107, Нива,№67218. 86.203, Нива, №67218.86.237, Нива, №67218.86. 178, Нива, №67218.86.110, За селскостопански, горски, ведомствен пт.т, № 67218.86. 1. 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67218.15.291, находящ се в С.С, общ Ловеч, обл. Ловеч, По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-49 / 20.03.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот - няма изменение, с Адрес на поземления имот: местност МЕРКОВ, с Площ: 5198 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска , Начин на трайно ползване: Нива стар идентификатор: няма , при съседи 67218. 15.292. 67218 15.309, 67218,15.697, 67218.15.290, 67218.15.962. 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67218.32.5 находящ се в С.С, ОБ.Л.;ОБЛ.Л., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-49 / 20.03.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот- няма изменение , с адрес на поземления имот: местност ЗАД КРАЯ , с площ: 659 кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе ,стар идентификатор няма , при съседи : 67218.32.6, 67218.32.76, 67218.32.4, 67218.30.4. 4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №21487/16.10.2009 г. с идентификатор 67218.34.12 , находящ се в С.С, общ Ловеч, обл. Ловеч По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-49 / 20.03.2008г, на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот - няма изменение, с адрес на поземления имот: местност ПИКЛЬОВЕЦ, с площ: 3199 кв.м. ,Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива ,стар идентификатор: няма , при съседи- 67218.74.55, 67218.34.13, 67218.34.14. 67218.34.11. 5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №21488/16.10.2009 г. с идентификатор 67218.68.68, ,находящ се в С.С, общ Ловеч, обл. Ловеч По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-49 / 20.03.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот - няма изменение , с адрес на поземления имот: местност ПОД МОГИЛАТА Площ: 7798 кв.м.Трайно предназначение на територията: Земеделска Начин на трайно ползване: Нива ,стар идентификатор няма, при граници - 67218.68.95, 67218.68.67, 67218.68.70, 67218.68,97; 67218.68.96, 67218.68.94, 67218.68.1. 6. ПОЗЕМ

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 7.7.2016
Гражданско дело № 93/2016
В законна сила от 9.9.2016г.

21

Гражданско дело No 760/2016, VI състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

ЕОС МАТРИКС " ООД

В.К.Р.

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 9.9.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че ответницата В.К.Р., ЕГН-********** *** дължи на ищеца „ЕОС МАТРИКС"ЕООД, ЕИК : 131001375, със седалище и адрес на управление : гр.София, район „Витоша”, кв.”Малинова долина”, ул.”Рачо Петков-Казанджията”№4-6, представлявано от Управителя Райна Иванова Миткова-Тодорова, чрез пълномощника си адв.Х., преупълномощена от Жельо Денев, АК-гр.Стара Загора, в качеството му на управляващ съдружник на „Иванов и Денев – Адвокатско дружество”-гр.Стара Загора сумата от 2 157,19 /две хиляди сто петдесет и седем лева и деветнадесет стотинки/, посочени в заповедта за изпълнение по Ч.гр.дело № 399/2016 год. по описа на РС-гр.Ловеч, дължими по Договор за отпускане на стоков кредит №1451996 от 12.04.2014 год., ведно със законната лихва върху претендираната главница, считано от датата на подаване на Заявлението по чл.410 от ГПК в съда – 16.03.2016 год. до окончателното изплащане на сумата, по иска за съществуване на вземането с правно основание чл.422, ал.1 във връзка с чл.415 от ГПК, предявен от „ЕОС МАТРИКС"ЕООД, с горните данни против В.К.Р., с горните данни. ОСЪЖДА В.К.Р., ЕГН-********** *** да заплати на „ЕОС МАТРИКС"ЕООД, ЕИК : 131001375, със седалище и адрес на управление : гр.София, район „Витоша”, кв.”Малинова долина”, ул.”Рачо Петков-Казанджията”№4-6, представлявано от Управителя Райна Иванова Миткова-Тодорова, чрез пълномощника си адв.Х., преупълномощена от Жельо Денев, АК-гр.Стара Загора, в качеството му на управляващ съдружник на „Иванов и Денев – Адвокатско дружество”-гр.Стара Загора сумата 50 /петдесет/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски за настоящото исково производство, както и сумата 43,14 /четиридесет и три лева и четиринадесет стотинки/ - разноски за заповедното производство, на основание чл.78, ал.1 от ГПК.
В законна сила от 9.9.2016г.

22

НОХД No 1020/2016, II състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Е.Ю.Ш.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 2.9.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимата Е.Ю.Ш., ЕГН-**********.
Е.Ю.Ш.
В законна сила от 9.9.2016г.

23

Гражданско дело No 1076/2016, VII състав

Искове за обезщетение от деликт

А.А.А.

ЗАТВОРА - ГР. ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Определение от 30.8.2016г.
ВРЪЩА исковата молба, наименована „жалба“, подадена от А.А.А.,***, VII група, 11 килия. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 1076/2016 г. по описа на Ловешкия районен съд.
В законна сила от 10.9.2016г.

24

Гражданско дело No 1285/2016, V състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

М.С.М.

И.М.А.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Определение от 11.8.2016г.
ПРИЕМА направеното оттегляне по реда на чл.232 от ГПК, на молба за определяне на мерки по чл.5, ал.1 ,т.1, 3 и 4 от ЗЗДН, подадена от М.С.М. ***, ЕГН **********, представлявана от адв.А.М. от ЛАК против И. МУСТАФОВ А. ***, ЕГН **********. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№1285/2016 г.по описа на Ловешки РС поради оттегляне на предявения иск, на основание чл.232 от ГПК. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Ловешки ОС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 10.9.2016г.

25

АНД No 301/2016, II състав

КАТ

И.Т.Д.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 11.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15-0906-000893/02.09.2015 г. на Николай Васков Недялков, Началник на сектор ПП към ОД на МВР-Ловеч,е наложена на основание чл.179, ал.2, във връзка с ал.1,т.5,пр.4 от ЗДвП глоба в размер на 130,00 лева на И.Т.Д. ***, ЕГН: **********,за нарушение на чл.37,ал.2 от ЗДвП,като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 12.9.2016г.

26

АНД No 1031/2016, III състав

КАТ

О.Г.С.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Разпореждане от 12.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство но НАХД №1031/2016 година по описа на Районен съд – Ловеч. ИЗПРАЩА делото на Районен съд – София по подсъдност.
В законна сила от 12.9.2016г.

27

Гражданско дело No 757/2016, V състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Г.А.Г.

 

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 19.7.2016г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК: 175133827,със седалище и адрес на управление: гр.София 1000,район „Средец”, ул.”Г.С. Раковски”№140, представлявано от всеки от членовете на управителния съвет заедно, че Г.А.Г., ЕГН: **********, с пост.адрес: ***, чрез пълномощника си-адв.Д.С.,***,офис 9 не дължи сумата в размер на 185,55 лв, представляваща цена за консумирана ел.енергия за периадо от м.февруари – м.април 2009 г., поради изтекла погасителна давност, съгласно разпоредбата на чл.111, б.”в” от ЗЗД. ОСЪЖДА „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ”,ЕИК:175133827 ,със седалище:гр.София, адрес на управление : район Средец, ул. „Г.С. Раковски” № 140, представлявано от всеки от членовете на управителния съвет заедно ДА ЗАПЛАТИ на Г.А.Г., ЕГН: **********, с пост.адрес: ***, чрез пълномощника си-адв.Д.С.,***,офис 9 сумата от 351,41 лева/триста петдесет и един лева и 41 ст/.-направени по делото разноски.
В законна сила от 13.9.2016г.

28

Гражданско дело No 761/2016, IX състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

ЕОС МАТРИКС " ООД

В.К.Р.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 13.9.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на В.К.Р. с ЕГН ********** с адрес ***, че „ЕОС МАТРИКС“ ЕООД с ЕИК 131001375 с адрес гр. София, район „Витоша“, кв. „Малиново долина“, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ № 4-6, представлявано от Райна Иванова Миткова-Тодорова има вземане в размер на 1 143,38 лв. /хиляда сто четиридесет и три лева и тридесет и осем стотинки/-дължима по договор за стоков кредит № 1452094/12.04.2014 г., за което е издадена Заповед № 255 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 17.03.2016 г. по ч. гр. д. № 398 от 2016 г. по описа на РС Ловеч, ведно със законната лихва от 16.03.2016 г. до изплащане на вземането ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК В.К.Р. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати на „ЕОС МАТРИКС“ ЕООД с ЕИК 131001375 с адрес гр. София, район „Витоша“, кв. „Малиново долина“, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ № 4-6, представлявано от Райна Иванова Миткова-Тодорова сумата от 25,00 лв. /двадесет и пет лева/-сторени разноски в настоящото производство.
В законна сила от 13.9.2016г.

29

Гражданско дело No 762/2016, IX състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

ЕОС МАТРИКС " ООД

Г.Г.Р.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 13.9.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Г.Г.Р. с ЕГН ********** с адрес ***, че „ЕОС МАТРИКС“ ЕООД с ЕИК 131001375 с адрес гр. София, район „Витоша“, кв. „Малиново долина“, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ № 4-6, представлявано от Райна Иванова Миткова-Тодорова има вземане в размер на 866,73 лв. /осемстотин шестдесет и шест лева и седемдесет и три стотинки/-дължима по договор за стоков кредит № 1461961/24.04.2014 г., за което е издадена Заповед № 251 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 17.03.2016 г. по ч. гр. д. № 397 от 2016 г. по описа на РС Ловеч, ведно със законната лихва от 16.03.2016 г. до изплащане на вземането ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК Г.Г.Р. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати на „ЕОС МАТРИКС“ ЕООД с ЕИК 131001375 с адрес гр. София, район „Витоша“, кв. „Малиново долина“, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ № 4-6, представлявано от Райна Иванова Миткова-Тодорова сумата от 50,00 лв. /петдесет лева/-сторени разноски в настоящото произ
В законна сила от 13.9.2016г.

30

Гражданско дело No 1664/2016, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Б.С.К.,
С.Н.К.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 14.9.2016г.
ДОПУСКА развод по взаимно съгласие и ПРЕКРАТЯВА сключения граждански брак с акт № 11/15.08.2003 г. в гр. Летница между Б.С.К. с ЕГН ********** и С.Н.К. с ЕГН **********. УТВЪРЖДАВА постигнатото Б.С.К. с ЕГН ********** с адрес *** и С.Н.К. с ЕГН ********** с адрес *** споразумение относно последиците от прекратяването на брака, съгласно което: Родителските права върху роденото от брака дете Николая Бойкова К. с ЕГН ********** ще се упражняват от майката С.Н.К.. Бащата ще има право да вижда детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10,00 часа в събота до 16,00 часа в недяла, както и едни месец през летния сезон, който не съвпада с ползването на платено годишен отпуск от майката; Бащата Б.С.К. се задължава да заплаща издръжка на дето Николая Бойкова К. чрез неговата майка С.Н.К. издръжка в размер на 500,00 лева на месец, начиная от 01.09.2016 г. до настъпване на причини за нейното изменение или прекратяване; Семейното жилище, находящо се в област Ловеч, община Ловеч, град Ловеч, ж. к. Изгрев" блок № 412, вход Б, етаж 4, апартамент 8 след прекратяване на брака ще се ползва от съпругата С.Н.К., като съпругът няма да предявява никакви претенции спрямо него; След прекратяване на брака съпругата С.Н.К. ще носи и запази настоящото си фамилно име К., като подписа на съпруга Б.С.К. под това споразумение представлява съгласие от негова страна за запазване на фамилното име на съпругата; След развода съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг; През брака си съпрузите са придобивали недвижими имоти, както следва: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, с идентификатор 43952.510.86.1.16, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-10 от 17.04.2007г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на жилището: област Ловеч, община Ловеч, град Ловеч, ж. к. „Изгрев", блок № 412, вход Б, ет. 4, ап. 8, разположен в сграда № 1, изградена в поземлен имот с идентификатор 43952.510.86, с брой нива на обекта – 1-но, с площ по документ за собственост-123.05 кв. м., при граници и съседи на самостоятелния обект в сградата: на същия етаж - обект с идентификатор 43952.510.86.1.17, под обекта - обект с идентификатор 43952.510.86.1.14 и над обекта - обект с идентификатор 43952.510.86.1.18, заедно с прилежащите към апартамента избено помещение № 9, с площ от 16.69 кв. м. и таванско помещение № 8 с площ от 23.66 кв. м. и с припадащите се 4.87111 % идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, както и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - ГАРАЖ, с идентификатор 43952.510.86.1.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-10 от 17.04.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на жилището: област Ловеч, община Ловеч, град Ловеч, ж.к. „Изгрев", блок, № 412, вход Б, етаж 0, с предназначение на обекта-гараж, с брой нива на обекта 1, с площ по документ за собственост 20,96 кв. м., разположен в сграда № 1, изградена в поземлен имот с идентификатор 43952.510.86 при граници и съседи на самостоятелния обект в сградата: на същия етаж - обект с идентификатор 43952.510.86.1.8, под обекта-няма и над обекта - обект с идентификатор 43952.510.86.1.11, заедно припадащите се 0.72762 % идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж. След прекратяване на брака гореописаните имоти стават изключителна собственост на С.Н.К.,като отношенията във връзка със заплащане на сума за уравняване дела на съпрузите в съсобствеността са уредени извънсъдебно; Движими вещи съпрузите заявяват, че към настоящия момент доброволно са поделили и те ще останат там, където са в момента, като за в бъдеще няма да предявяват претенции за тях. ОСЪЖДА Б.С.К. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза РС Ловеч държавна такса за развод в размер на 7,50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/. ОСЪЖДА С.Н.К. с ЕГН ********** с адрес *** държавна такса за развод в размер на 7,50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/. ОСЪЖДА Б.С.К. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза РС Ловеч държавна в размер на 360,00 лв. /триста и шестдесет лева/-процент от сбора на тригодишните падежи на издръжката. ОСЪЖДА С.Н.К. с ЕГН ********** с адрес *** държавна такса в размер на 511,49 лв. /петстотин и единадесет лева и четиридесет и девет стотинки/-процент върху стойността на полученото в дял имущество.
В законна сила от 14.9.2016г.

31

НОХД No 1016/2016, II състав

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Х.М.Г.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 7.9.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимият Х.М.Г., ЕГН- **********
Х.М.Г.
В законна сила от 14.9.2016г.

32

НОХД No 1026/2016, VIII състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Х.П.Х.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 7.9.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “ПОДПИСКА”, взета по ДП №635/2016г. по описа на РУ МВР -Ловеч по отношение на подсъдимия Х.П.Х., ЕГН-**********, подсъдим по НОХД №1026/2016 г. по описа на ЛРС .
Х.П.Х.
В законна сила от 14.9.2016г.

33

НОХД No 1039/2016, I състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Ю.А.М.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 14.9.2016г.
Ю.А.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ю.А.М., роден на *** ***, Ловешка област, ул. *****, в момента в Затвора гр.Ловеч, български гражданин, с начално образование, вдовец, безработен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 10.05.2016 г., около 08.30 часа, в с.Крушуна, Ловешка област, ул. „Моню Митев", управлявал моторно превозно средство -собствен мотопед марка ****, с рег.№******, немска регистрация, без съответно свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 16-0906-000145/07.03.2016 г. на началник сектор към ОДМВР -Ловеч, сектор „Пътна полиция" Ловеч, влязло в сила на 01.04.2016 г. и наказателно постановление № 16-0906-000212/22.03.2016 г. на началник сектор към ОДМВР - Ловеч, сектор „Пътна полиция" Ловеч, влязло в сила на 01.04.2016 г. за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343в, ал.2 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на така наложеното наказание лишаване от свобода в затвор. На основание чл.55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на подс.М. по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.
В законна сила от 14.9.2016г.

34

АНД No 1043/2016, I състав

Производство по УБДХ

РУ НА МВР ЛОВЕЧ

Б.П.Б.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 13.9.2016г.
НАЛАГА на Б.П.Б. ***, ЕГН:********** на основание чл. 1 от УБДХ, административно наказание - глоба в размер на 200. 00/двеста/ лева ,за това, че на 09.09.2016 г.сутринта в с.Баховица, обл.Ловеч, извършил непристойни действия и грубо нарушил обществения ред.
Б.П.Б.
Мотиви от 13.9.2016г.
В законна сила от 14.9.2016г.

35

НОХД No 1046/2016, I състав

Средна телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

А.Д.Т.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 14.9.2016г.
А.Д.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Д.Т., роден на *** г. в гр.Оряхово, Врачанска област, живущ ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 09.02.2016 г., около 03:00 часа, в гр.Угърчин, обл.Ловеч, нанесъл удари с колан с метална тока и с дървена летва в областта на главата на П.П.М. ЕГН ********** от гр.Ловеч, с което умишлено му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на черепните кости - лява слепоочна кост и основата на черепа с данни за рана над тези места - наранявания които проникват в черепната кухина и контузия на мозъка с последваща операция- краниотомия и отстраняване /евакуация/ на хематом, повреда обуславяща разстройство на здравето, временно опасно за живота, поради което и на основание чл.129, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, му НАЛАГА наказание Пробация, при следните пробационни мерки: -по 42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес-***, за срок от 1 /една/ година с периодичност на подписите пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице два пъти в седмицата; -по чл.42а, ал.2, т.2 -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1 /една/ година. На основание чл.59, ал.1 от НК, ПРИСПАДА от изпълнение на наказанието пробация времето, през което подс.Т. е бил задържан за 24 часа, считано от 09.02.2016 г., като един ден задържане се зачита за три дни пробация.
В законна сила от 14.9.2016г.

36

АНД No 1065/2016, I състав

Производство по УБДХ

РУ МВР ЛОВЕЧ

М.В.К.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 13.9.2016г.
НАЛАГА на М.В.К. ***, ЕГН:********** на основание чл. 1 от УБДХ, административно наказание - глоба в размер на 100. 00/сто/ лева ,за това, че на 12.09.2016 г.около 23,50 в гр.Ловеч, извършил непристойни действия и грубо нарушил обществения ред.
М.В.К.
Мотиви от 13.9.2016г.
В законна сила от 14.9.2016г.

37

Гражданско дело No 1843/2015, IV състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

С.И.Д.,
С.С.Д.

СТАВЕН АД СЛИВЕН

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 12.8.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО , по отношение на дружество „СТАВЕН”АД,ЕИК 200780812, със седалище /адрес на управление: гр. Сливен , ул. „Добри Чинтулов” №16,представлявано от У-ля Ст. Ив. С., че С.И.Д. с ЕГН **********,*** и съпругата му С. СИМЕНОВА Д. с ЕГН ********** ***, чрез адв. Г. ***, са собственици на следните недвижими имоти, а именно: 1. Поземлен имот - НИВА с площ от 10.900 дка /десет декара и деветстотин квадратни метра/,четвърта категория, находяща в местността „Конска Поляна", съставляващ имот № 074002 /нула, седемдесет и четири,нула, нула две/ , по плана на земеразделяне на с.Брестово общ.Ловеч, при граници и съседи подробно описани в нотариалния акт, а по кадастрална скица, представляващ- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с индетификатор № 06536.74.2, съгласно кадастралната карта на с.Брестово общ.Ловеч, обл.Ловеч одобрена със заповед №18-32/22.06.2007 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София с площ от 10.900дка находящ се в землището на с.Брестово общ.Ловеч в местността „Конска поляна" с трайно предназначение земеделска земя, начин на трайно ползване -нива, при граници и съседи имоти № 06536.74.3, № 06536.74.4, № 06536.74.5, № 06536.74.1, № 06536.74.9. 2. Поземлен имот, НИВА в местността „Бравец" с площ от 9.919 дка /девет декари и деветстотин и деветнадесет квадратни метра/, пета категория, съставляващ имот № 243023 /двеста четиридесет и три, нула двадесет и три/ , по плана на земеразделяне на с.Брестово общ.Ловеч, при граници и съседи подробно описани в нотариалния акт, а по кадастрална скица, представляващ -ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с индетификатор № 06536.243.23, съгласно кадастралната карта на с.Брестово общ.Ловеч, обл.Ловеч одобрена със заповед №18-32/22.06.2007 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София с площ от 9.919 дка. находящ се в землището на с.Брестово общ.Ловеч в местността „Бравец" с трайно предназначение земеделска земя, начин на трайно ползване - нива, при граници и съседи имоти № 06536.243.30, № 06536.243.21, № 06536.243.24, № 06536.243.6, № 06536.243.7, № 06536.243.8. 3. Поземлен имот, НИВА в местността „Бравец" с площ от 5.359 дка /пет декар и триста и петдесет и девет квадратни метра/, пета категория, съставляващ имот № 244020 /двеста четиридесет и четири, нула двадесет и /,по плана на земеразделяне на с.Брестово общ.Ловеч, при граници и съседи подробно описани в нотариалния акт, а по кадастрална скица представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с индетификатор № 06536.244.20, съгласно кадастралната карта на с.Брестово общ.Ловеч, обл.Ловеч, одобрена със заповед №18 - 32/22.06.2007 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София с площ от 5.359 дка. находящ се в землището на с.Брестово общ.Ловеч в местността „Бравец" с трайно предназначение земеделска земя, начин на трайно ползване - нива, при граници и съседи имоти № 06536.244.19, № 06536.243.28, № 06536.244.21, № 06536.244.6, № 06536.244.7. ОСЪЖДА „СТАВЕН”АД ,с горните данни , да заплати на С.И.Д. и С. СИМЕНОВА Д., с горепосочените данни, сумата от общо 762,38 лева , разноските им по делото пред настоящата инстанция.
В законна сила от 15.9.2016г.

38

Гражданско дело No 802/2016, IX състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

В И К АД - ЛОВЕЧ

Е.М.Р.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 15.9.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Е.М.Р. с ЕГН ********** с адрес ***, че „В и К“ АД с ЕИК 110549443 с адрес гр. Ловеч, ул. „Райна Княгиня“ 1А, представлявано от Данаил Красимиров Събевски има вземане в размер на 434,24 лв./четиристотин тридесет и четири лева и двадесет и четири стотинки/-цена на доставена, отведена и пречистена вода за периода 28.05.2005 г. до 29.01.2016 г., в едно със законната лихва от 15.03.2016 г. до изплащане на вземането, за което е издадена Заповед № 238 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 16.03.2016 г. по ч. гр. д. № 381 от 2016 г. по описа на РС Ловеч, ведно със законната лихва от 15.03.2016 г. до изплащане на вземането. ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Е.М.Р. с ЕГН ********** с адрес ***, че „в и К“ АД с ЕИК 110549443 с адрес гр. Ловеч, ул. „Райна Княгиня“ 1А, представлявано от Данаил Красимиров Събевски има вземане в размер на 225,44 лв. /двеста двадесет и пет лева и четиридесет и четири стотинки/-обезщетение за забава за периода 01.07.2005 г. до 12.03.2016 г. за което е издадена Заповед № 238 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 16.03.2016 г. по ч. гр. д. № 381 от 2016 г. по описа на РС Ловеч, ведно със законната лихва от 15.03.2016 г. до изплащане на вземането. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК Е.М.Р. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати на „В и К“ АД с ЕИК 110549443 с адрес гр. Ловеч, ул. „Райна Княгиня“ 1А, представлявано от Данаил Красимиров Събевски сумата от 100,00 лв. /сто лева/-сторени разноски в настоящото производство и в производството по издаване на заповед за изпълнение.
В законна сила от 15.9.2016г.

39

Гражданско дело No 1399/2016, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

П.Р.Ш.,
А.М.Б.,
В.П.Ш.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 31.8.2016г.
Р Е Ш И: ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето В.П.Ш. с ЕГН ********** ***.
В законна сила от 15.9.2016г.

40

АНД No 478/2016, II състав

КАТ

И.Ц.И.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 8.8.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16-0906-000194 от 21.03.2016 г. на Началника на сектор ПП към ОД на МВР Ловеч, с което е наложено на И.Ц.И. *** (адрес за кореспонденция : гр.София, ж.к.”Младост 2”, бл.283, вх.2, ап.13), ЕГН : **********, административно наказание на основание чл.183, ал.4, т.6 от ЗДвП – глоба в размер на 50 лева, както и на основание Наредба № Із-2539 на МВР са му били отнети 6 контролни точки, за нарушение на чл.104а от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 15.9.2016г.

41

АНД No 1036/2016, II състав

Производство по УБДХ

РУ НА МВР ЛОВЕЧ

М.П.Б.,
М.Б.П.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 14.9.2016г.
НП-потвърденоПРИЗНАВА М.П.Б., роден на *** ***, настоящ адрес ***, български гражданин, неграмотен, безработен, неженен, осъждан, ЕГН-**********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.09.2016 г., около 15.40 часа на центъра на с.Б., Ловешка област, в близост до кметството е извършил непристойна проява изразяваща се в псувни и размахване на нож, с което нарушил обществения ред и спокойствие, поради което на основание чл.6, ал.1, б.”а”, във вр. с чл.1, ал.2 и ал.1, т.1 от УБДХ, му налага административно наказание „ЗАДЪРЖАНЕ за 1/ЕДНО/ ДЕНОНОЩИЕ в структурно звено на МВР”, което следва да изтърпи в помещение за изтърпяване на наказанието в РУ „Полиция” -Ловеч. ПРИСПАДА от така наложеното наказание на М.П.Б. 1/едно/ денонощие задържане в структурно звено на МВР, наложено му със Заповед за задържане на лице рег.№ 1762зз-229 от 08.09.2016 година. ПРИЗНАВА М.Б.П., роден на *** ***, настоящ адрес ***, български гражданин, неграмотен, ученик, неженен, неосъждан, ЕГН-********** за ВИНОВЕН в това, че на 08.09.2016 г., около 15.40 часа на центъра на с.Б., Ловешка област, в близост до кметството е извършил непристойна проява изразяваща се в псувни, с което нарушил обществения ред и спокойствие, поради което на основание чл.6, ал.1, б.”а”, във вр. с чл.1, ал.2 и ал.1, т.1 от УБДХ, му налага административно наказание „ЗАДЪРЖАНЕ за 1/ЕДНО/ ДЕНОНОЩИЕ в структурно звено на МВР”, което следва да изтърпи в помещение за изтърпяване на наказанието в РУ „Полиция” -Ловеч. ПРИСПАДА от така наложеното наказание на М.Б.П. 1/едно/ денонощие задържане в структурно звено на МВР, наложено му със Заповед за задържане на лице рег.№ 1762зз-230 от 08.09.2016 година.
М.П.Б.
М.Б.П.
Мотиви от 14.9.2016г.
В законна сила от 15.9.2016г.

42

НОХД No 1055/2016, I състав

Кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

А.М.Е.,
М.Е.Б.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 15.9.2016г.
А.М.Е.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.М.Е., роден на *** ***, постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, не женен, ученик в 9-ти клас на ****** гр.Ловеч, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че през м.септември 2015 година в с.Радювене, обл.Ловешка, при условията на продължавано престъпление, като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, в съучастие като извършител с непълнолетния М.Е.Б. ***, от производствена сграда собственост на „ЕМОС" АД - гр. Ловеч, отнел чужди движими вещи - 1 брой бензиномоторен трион м. „Щил" 250 с фабр.№ 164836102, 1 брой ел.мотор 7.5 kw с № TS132SB2 оборудван с двойна шайба, 1 брой червена метална кутия с надпис KLY-TEK PROFESSIONAL съдържаща комплект от 64 броя „камъни" от гедоре, 1 брой комплект съдържащ 11 гаечни ключа /лули/, 18 броя метални ключове, 1 брой ел. шлифовалка SPARKI 2000W, 1 брой синя ел.бормашина без надпис, с бял кабел - всичко на обща стойност 2 485.65 лв., собственост и от владението на М.И.И. и Д.П.И. от гр. Ловеч, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.63, ал.1, т.3 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, му НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки: -по 42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес-***, за срок от 6 /шест/ месеца с периодичност на подписите пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице два пъти в седмицата; -по чл.42а, ал.2, т.2 -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.
М.Е.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Е.Б., роден на *** ***, постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с начално образование, не женен, не работи, не учи, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че през м.септември 2015 година в с.Радювене, обл.Ловешка, при условията на продължавано престъпление, като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, в съучастие като извършител с непълнолетния А.М.Е. ***, от производствена сграда собственост на „ЕМОС" АД - гр. Ловеч, отнел чужди движими вещи - 1 брой бензиномоторен трион м. „Щил" 250 с фабр.№ 164836102, 1 брой ел.мотор 7.5 kw с № TS132SB2 оборудван с двойна шайба, 1 брой червена метална кутия с надпис KLY-TEK PROFESSIONAL съдържаща комплект от 64 броя „камъни" от гедоре, 1 брой комплект съдържащ 11 гаечни ключа /лули/, 18 броя метални ключове, 1 брой ел. шлифовалка SPARKI 2000W, 1 брой синя ел.бормашина без надпис, с бял кабел - всичко на обща стойност 2 485.65 лв., собственост и от владението на М.И.И. и Д.П.И. от гр.Ловеч, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1, във вр. с чл.26, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2, във вр. с чл.63, ал.1, т.3 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, му НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ”, при следните пробационни мерки: -по 42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес-***, за срок от 6 /шест/ месеца с периодичност на подписите пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице два пъти в седмицата; -по чл.42а, ал.2, т.2 - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.
В законна сила от 15.9.2016г.

43

Гражданско дело No 3/2016, IX състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОФИЯ

М.С.А.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Определение от 22.8.2016г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр. д. № 3/2016 г. на РС Ловеч. ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 ГПК производството по гр. д. № 3/2016 г.
В законна сила от 16.9.2016г.

44

Гражданско дело No 1260/2016, VII състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Г.Ш.Р.

К.А.С.

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Определение от 1.9.2016г.
ВРЪЩА исковата молба, заедно с приложението, подадена от Г.Ш.Р. ***. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 1260/2016 г. по описа на Ловешкия районен съд.
В законна сила от 16.9.2016г.

45

АНД No 166/2016, II състав

КАТ

Е.Д.И.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 8.8.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ електронен фиш за налагане на глоба серия К, № 1089794 на ОД на МВР Ловеч, с който на Е.Д.И. ***, ЕГН : **********, в качеството му на управител на „Европа Транс 2001” ЕООД, му е наложено административно наказание - глоба в размер на 350 лева на основание чл.182, ал.2, т.6 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
В законна сила от 16.9.2016г.

46

НОХД No 957/2016, VIII състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

С.М.И.,
К.Р.Р.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 16.9.2016г.
С.М.И.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ С.М.И., роден на ***г***, обл.Плевен,ул. „Витоша” № 1 с начално образование, неженен, не работи, осъждан-опасен рецидив, ЕГН **********,*** ЗА ВИНОВЕН в това, че за времето от 01.03.2016г. до 22.03.2016г. при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, в предварителен сговор с К.Р.Р. ***,като случая е немаловажен, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил „Фолксваген Пасат", с рег.№ЕН8674ВН, собственост на Данчо Станкин Мурджиев от гр.Долни Дъбник, отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор - общо 8 бр. Кошери от различни системи на обща стойност 1336,00 лв., както следва: за времето от 01.03.2016г. до 16.03.2016г. в с.Къкрина, обл.Ловешка- 4 бр. дървени кошери с размери 52/60/60 см. ,високи по 25 см., на стойност 196,00 лв., съдържащи 4 бр. пчелни семейства - зародиши, пчели „работнички" и пчела „майка" на стойност 400,00 лв., от владението на собственика П.Н.И. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. За времето от 16.03.2016г. до 18.03.2016г. в с.Къкрина, обл.Ловешка - 2 бр. дървени кошери с размери 52/60/60 см. ,високи по 25 см., на стойност 140,00 лв., съдържащи всеки по 1 бр. пчелен рояк, състоящ се от по 3 бр. рамки големи със „зародиши" /малки пчели плюс пчела „майка"/, на стойност 180,00 лв. и допълнителни съществуващи рамки с рояк пчели в действащия кошер - по 3 бр., /без пчела „майка"/, на стойност 20 лв., всичко на обща стойност 596,00 лв., от владението на собственика П.Н.И. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; За времето от 08.03.2016г. до 22.03.2016г. в гр.Летница, на път за местността „Червен бряг" - 2 бр. дървени кошери с размери 50/43/72 см. съдържащ по 10+10 бр.рамки - 10 бр. „Дадан блат" - големи магазини за събиране на мед, 10 бр. долни рамки „Ланкстрот-Рут", малки за пчелното семейство, пчела „майка", на стойност 160,00 лв.; Пчелно семейство, зародиши и пчела „майка" в долните 10 бр. рамки „Ланкстрот-Рут", работните пчели се намират в долните и горните рамки; на стойност 260,00 лв.; 2 бр. дървен кошер - двукорпусни с размери 50/43/72 см., съдържащ 10+10 бр. рамки. Горни рамки - 10 бр. „Ланкстрот Рут" с размери 23 см.. Горните рамки са магазини за събиране на мед. Долните рамки - 10 бр. „Ланстрот-Рут" с размер 23 см. за малки зародиши, пчела „майка", на стойност 160,00 лв.; Пчелно семейство, зародиши и пчела „майка" в долните 10 бр. рамки „Ланкстрот-Рут", на стойност 260,00 лв., всичко на обща стойност 840,00 лв., от владението на собственика В.Б.Л. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои,поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 във вр. чл. 195 ал. 1, т.2, т. 4 предл. 1 и т.5 във вр. чл. 194 ал. 1 във чл.26, ал.З във вр. чл. 29, ал. 1,б. „а" , във вр. с чл.55 ал.1 т.1 от НК, му НАЛАГА наказание 2/ДВЕ/ ГОДИНИ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”, което наказание да изтърпи при първоначален строг режим в Затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл.59, ал.1,т.1, във вр. ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание времето, през което подс. И. е бил задържан в РУ на МВР - Ловеч за 24 часа със Заповед № 72/18.03.2016 год. на МВР на основание чл. 72 ал. 1 т. 1 от ЗМВР както и времето, през което подс. И. е бил с мярка за неотклонение "Задържане под стража", считано от 28.06.2016 год. до привеждане на наказанието в сила.
К.Р.Р.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМАТА К.Р.Р., родена на *** ***. Александър Кусев № 9,вх. Б, ап.15, със средно образование, неженена, не работи, не осъждана,ЕГН ********** за ВИНОВНА в това,че за времето от 01.03.2016г. до 22.03.2016г. при условията на продължавано престъпление и при условията на предварителен сговор със С.М.И. ***, като случая е немаловажен, чрез използване на моторно превозно средство - лек автомобил „Фолксваген Пасат", с рег.№ЕН 8674 ВН, собственост на Данчо Станкин Муджиев от гр.Долни Дъбник, отнела чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор - общо 8 бр. кошери от различни системи на обща стойност 1336,00 лв., както следва: За времето от 01.03.2016г. до 16.03.2016г. в с.Къкрина, обл.Ловешка- 4 бр. дървени кошери с размери 52/60/60 см., високи по 25 см., на стойност 196,00 лв., съдържащи 4 бр. пчелни семейства - зародиши, пчели „работнички" и пчела „майка", на стойност 400,00 лв., от владението на собственика П.Н.И. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, За времето от 16.03.2016г. до 18.03.2016г. в с.Къкрина, обл.Ловешка - 2 бр. дървени кошери с размери 52/60/60 см., високи по 25 см., на стойност 140,00 лв., съдържащи всеки по 1 бр. пчелен рояк, състоящ се от по 3 бр. рамки големи със „зародиши" /малки пчели плюс пчела „майка"/, на стойност 180,00 лв. и допълнителни съществуващи рамки с рояк пчели в действащия кошер - по 3 бр., /без пчела „майка"/, на стойност 20 лв., всичко на обща стойност 596,00 лв., от владението на собственика П.Н.И. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; За времето от 08.03.2016г. до 22.03.2016г. в гр.Летница, на път за местността„Червен бряг" - 2 бр. дървени кошери с размери 50/43/72 см съдържащ по 10+10 бр.рамки - 10 бр. „Дадан блат" - големи магазини за събиране на мед, 10 бр. долни рамки „Ланкстрот-Рут", малки за пчелното семейство, пчела „майка", на стойност 160,00 лв.; Пчелно семейство, зародиши и пчела „майка" в долните 10 бр. рамки „Ланкстрот-Рут", на стойност 260,00 лв.; 2 бр. дървен кошер - двукорпусни с размери 50/43/72 см., съдържащ 10+10 бр. рамки. Горни рамки - 10 бр.„Ланкстрот Рут" с размери 23 см.. Горните рамки са магазини за събиране на мед. Долните рамки - 10 бр. „Ланстрот-Рут" с размер 23 см. за малки зародиши, пчела „майка", на стойност 160,00 лв.; Пчелно семейство, зародиши и пчела „майка" в долните 10 бр. рамки „Ланкстрот-Рут", на стойност 260,00 лв., всичко на обща стойност 840,00 лв., от владението на собственика В.Б.Л. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои,поради което и на основание чл. 195 ал. 1, т.2, т. 4 предл. 1 и т.5 във вр. чл. 194 ал. 1 във чл.26, ал.З, във вр. с чл. 55, ал.1,т.1 от НК и НАЛАГА наказание 10/ДЕСЕТ/МЕСЕЦА„Лишаване от свобода” На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода”за срок от 3 /три /години. На основание чл.59, ал.1,т.1 във вр. с ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание времето, през което подс.Р. е била задържана в РУ на МВР - Ловеч за 24 часа със Заповед № 73/18.03.2016 год. на МВР на основание чл. 72 ал. 1 т. 1 от ЗМВР.
В законна сила от 16.9.2016г.

47

НОХД No 1049/2016, I състав

Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Л.Г.Г.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 16.9.2016г.
Л.Г.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимата Л.Г.Г., родена на ***г. в гр.Троян, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, не омъжена, безработна, неосъждана, ЕГН **********, ЗА ВИНОВНА в това, че на 28.06.2016г. около 19.00 часа, в гр.Ловеч, в помещение, обособено като кухня, в жилищен дом в гр.Ловеч, ул*******, собственост на К.С.К. ЕГН **********, обитавано от Л.Г.Г., държи боеприпаси в сива пластмасова кутия, с прозрачен капак - 27 броя патрони калибър 5,6 мм. с периферно възпламеняване, предназначени за стрелба с пистолети, револвери и пушка кал.5,6 мм., представляващи боеприпаси за огнестрелно оръжие по смисъла на чл.7, ал.1 от ЗОБВВПИ, без да има за това надлежно разрешение издадено от органите по чл.50, ал.3, във вр.с чл.7, ал.1 от ЗОБВВПИ и чл.41 от ППЗКВВОБ, поради което и на основание чл.339, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, й НАЛАГА наказание 4 /четири/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на това наказание за срок от 3 /три/ години от влизане на споразумението в сила.
В законна сила от 16.9.2016г.

48

НОХД No 1066/2016, VIII състав

Ползване на неистински или преправен документ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Л.Б.Л.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 16.9.2016г.
Л.Б.Л.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ Л.Б.Л., роден на *** ***, обл.Ловеч, ул."Тракия"№ 11 , български гражданин, с начално образование /шести клас/, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че 17.06.2016 год.,около 09.50 часа в гр.Ловеч,ул."Съйко Съев", пред полицейски служители от РУ МВР-Ловеч-Филип Филипов-водач на патрулен автомобил и Петър Асенов-полицай в група ООР,изпълняващи функции по охрана на обществения ред,съзнателно се ползвал от неистински официален документ-гръцко свидетелство за управление на МПС № 752296034, издадено на името на Л.Л., като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност , поради което и на основание чл. 316,пр.1-во във вр. с чл.308,ал.2,във вр. с ал. и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, му НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ" при следните пробационни мерки: - по чл.42а, ал.2, т.1 от НК, задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 10/ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА, като подсъдимия Л. се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - по чл. 42а, ал.2, т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 10/ДЕСЕТ/МЕСЕЦА. - по чл.42а ал.2 т.6 от НК-150/сто и петдесет/ часа БЕЗВЪЗМЕДЕН ТРУД в полза на обществото за срок от 1 /ЕДНА/ календарна година.
В законна сила от 16.9.2016г.

49

Гражданско дело No 1226/2016, V състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Д.И.П.

С.Л.И.,
И.С.И.,
Л.С.И.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Определение от 1.8.2016г.
ПРИЕМА, на основание чл.232 от ГПК оттеглянето на молбата, подадена от Д.И.П. *** против С.Л.И., с пост.адрес: *** и адрес по местопребива- ване: гр.Ловеч, жк.”Червен бряг”, бл.122, вх.Б, ет.2, ап.3, с посочено правно основание чл.8,т.4 вр.чл.10,ал.1 от Закон за защита от домашно насилие. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№1226/2016 г.по описа на Ловешки РС поради оттегляне на предявения иск, на основание чл.232 от ГПК.
В законна сила от 17.9.2016г.

50

Гражданско дело No 1313/2016, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

М.С.М.

И.М.А.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 12.8.2016г.
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между М.С.М. ЕГН ********** *** и И. МУСТАФОВ А. ЕГН ********** *** на основание: чл. 127, ал.1, от СК както следва: 1.ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху детето МЕСУТ И. АЛИ , родено на ***г., на бащата И. Мустафов А. като детето да живее на неговия адрес в гр.Ловеч,ул. „Юрий Гагарин“ 60. На майката М.С.М. се определя режим на лични отношения с детето МЕСУТ И. АЛИ както следва - всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10 часа в събота до 18 часа в неделя - с преспиване при нея.Да го взема през лятото по 20 дни, когато това време не съвпада с годишния отпуск на бащата. Майката М.С.М. , с горните данни , се задължава да заплаща на бащата И. МУСТАФОВ А., с горните данни ,като баща и законен представител на детето Месут И. Ани по 110,00 лева месечна издръжка , считано от днес – 11.08.2016 г. , до настъпване на законна причина която би изменила или прекратила издръжката , ведно със законната лихва ,начиная от датата на падежа ,до окончателното й изплащане. 2.ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху малолетното дете Айсун И. Али ,род.на ***г. на майката М.С.М. като детето да живее на нейния адрес. На бащата И. МУСТАФОВ А. , с горните данни, се определя режим на лични контакти с детето Айсун И. Али както следва: - всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 10,00 часа в събота до 18,00 часа в неделя с приспиване при него. Да я взема през лятото по 20 дни, когато това време не съвпада с годишния отпуск на майката. Бащата И. МУСТАФОВ А. , с горните данни, ще заплаща на майката М.С.М. , с горните данни като законен представител на детето Айсун И. Али по 110,00 лева месечна издръжка , считано от днес – 11.08.2016г., до настъпване на законна причина която би изменила или прекратила издръжката , ведно със законната лихва ,начиная от датата на падежа , до окончателното й изплащане. Разноските по делото, направени до внасяне на споразумението остават в тежест на страните така, както са направени, а държавната такса върху размера на присъдените издръжки – за всеки от тях. ОСЪЖДА М.С.М., с горните данни , да заплати по сметка на ЛРС ,д.т. 2% върху сумата по споразумението за издръжката или сумата 79,20 лева. ОСЪЖДА И. МУСТАФОВ А. , с горните данни , да заплати по сметка на ЛРС ,д.т. 2% върху сумата по споразумението за издръжката или сумата 79,20 лева.
В законна сила от 17.9.2016г.

51

Гражданско дело No 1153/2016, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

М.И.В.,
Е.И.В.

 

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 19.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 22.07.1984 г., в гр. Ловеч, с Акт № 215/22.07.1984 г. на Община Ловеч, между М.И.В., ЕГН **********, с адрес ***, и Е.И.В., ЕГН **********, с адрес: ***, чрез развод, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, на основание чл. 50 от СК. УТВЪРЖДАВА следното споразумение между страните, на основание чл. 51 ал. 1 от СК: 1. Семейното жилище, находящо се в гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 88, вх. „А“, ет. 10, ап. 39, за в бъдеще ще се ползва от молителя Е.И.В., тъй като същото е лична собственост, придобито чрез дарение от неговите родители. 2. През време на брака си страните не са придобивали недвижимо имущество, а движимо, представляващо два леки автомобила, а именно: лек автомобил марка „Рено Лагуна“, мод. 1997 г., с ДК№ ОВ 4667 АМ и лек автомобил марка „Хонда Сивик“, година на производство 2001 г., с ДК№ ОВ 6204 ВН. След прекратяване на брака, в реален дял на молителката – М.И.В. остава лек автомобил марка „Хонда Сивик“, година на производство 2001 г., с ДК№ ОВ 6204 ВН, а в реален дял на молителя – Е.И.В. остава лек автомобил марка „Рено Лагуна“, мод. 1997 г., с ДК№ ОВ 4667 АМ, като страните не си дължат суми за уравнение на дяловете. 3. След прекратяване на брака страните няма да си дължат издръжка. 4. След прекратяване на брака молителката ще носи предбрачното си фамилно име – ВЪРБАНЧЕВА. 5. Разноските по делото остават в тежест на двете страни по равно, както и окончателната държавна такса ще се разпредели по равно между тях. С това споразумението на страните се изчерпва и същите няма какво повече да търсят един от друг. ОСЪЖДА М.И.В., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 7.50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/, представляваща държавна такса за прекратяване на брака, както и сумата 21.58 лв. /двадесет и един лева и петдесет и осем стотинки/, представляваща 2% държавна такса върху 1/2 от пазарната стойност на получения в неин дял лек автомобил. ОСЪЖДА Е.И.В., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 7.50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/, представляваща държавна такса за прекратяване на брака, както и сумата 26.22 лв. /двадесет и шест лева и двадесет и две стотинки/, представляваща 2% държавна такса върху 1/2 от пазарната стойност на получения в негов дял лек автомобил.
В законна сила от 19.9.2016г.

52

Гражданско дело No 1264/2016, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

И.В.Ф.,
Ф.Л.Ф.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 19.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 25.10.1987 г., в гр. Ловеч, с Акт № 398/25.10.1987 г. на Община Ловеч, между И.В.Ф., ЕГН **********, с адрес: ***, и Ф.Л.Ф., ЕГН **********, с адрес: ***, чрез развод, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, на основание чл. 50 от СК. УТВЪРЖДАВА следното споразумение между страните, на основание чл. 51 ал. 1 от СК: 1. След прекратяване на брака съпругата ще запази брачното си фамилно име – Ф.. 2. Упражняването на родителските права върху роденото и ненавършило 18 години дете Й.Ф. Ф., ЕГН **********, се предоставя на майката И.В.Ф., като местоживеенето на детето ще бъде при нея на адрес: гр. Ловеч, кв. „Младост“, бл. 321, вх. „А“, ап. 3, а бащата Ф.Л.Ф. ще има право на свободни лични контакти с детето. 3. Бащата Ф.Л.Ф. се задължава да се грижи за сина си Й.Ф. Ф., ЕГН **********, и ще му заплаща месечна издръжка, чрез майката И.В.Ф., в размер на 105.00 /сто и пет/ лева, считано от датата на постановяване на решението /19.09.2016 г./ до завършване на средното образование на детето. 4. Семейното жилище, находящо се на адрес: гр. Ловеч, кв. „Младост“, бл. 321, вх. „А“, ап. 3, остава собственост на двамата молители и ще се ползва от двамата, като се споразумяват да не го предоставят за ползване от трети лица. 5. Автомобил марка „Рено“, модел „Лагуна“, с рег.№ ОВ 5722 ВВ, цвят - светло сив металик, остава собственост на двамата молители и ще се ползва от двамата, като се споразумяват да не го предоставят за ползване от трети лица. 6. Имот в с. Слатина остава собственост на двамата молители и ще се ползва от двамата, като се споразумяват да не го предоставят за ползване от трети лица. 7. Страните са поделили извънсъдебно движимите вещи, поради което нямат претенции един спрямо друг по отношение на такива. 8. След развода, страните няма да си дължат издръжка един на друг. 9. Парични заеми /кредити/, отпуснати по време на брака, ще се погасяват от всеки така, както са направени. 10. Паричните сметки в банки на двамата остават отделни, за лично ползване, без да имат претенции един към друг. 11. Съдебно-деловодните разноски и окончателните държавни такси се поемат от съпругата И.В.Ф..
В законна сила от 19.9.2016г.

53

АНД No 73/2016, III състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР

П.Х.П.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 21.6.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2015 – 033057 от 25.11.2015 год. на Цветан Х.Х. – Директор на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД „Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите, упълномощен със Заповед №290/22.04.2015 год. на Председателя на КЗП, с което на основание чл.197 Закона за защита на потребителите на П.Х.П. с ЕГН ********** *** е наложена глоба в размер на 500 /петстотин/ лева за извършено нарушение по чл.8 ал.1 от Закона за защита на потребителите като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.9.2016
Наказателно дело № 178/2016
В законна сила от 19.9.2016г.

54

НОХД No 661/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.А.М.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 19.9.2016г.
М.А.М.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ М.А.М., роден на ***г***, Ловешка област, ул."Мадара" №78, български гражданин, с основно образовани, не работи, неженен, осъждан. ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 31.03.2016г., около 01.30 часа, в гр.Ловеч, на бул. „Мизия„, с посока на движение кръгово кръстовище „Салито", управлявал лек автомобил „Опел Вектра" с ДК№ ОВ 7491ВА, собственост на Емил А.М. ***, след комбинирана употреба на наркотични вещества, а именно: амфетамин, метафметамин и тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред чрез съдебно - химическа експертиза № 1184/2016г. на ВМА-София, поради което и на основание чл.343б, ал.3, предл.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.61, т.2, във вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното наказание в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл. 55 ал. З от НК, НЕ НАЛАГА по-лекото наказание „глоба", което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. На осн.чл.343г от НК, ЛИШАВА подсъдимия М. от право да управлява МПС за срок от 3/три/ месеца, считано от датата на отнемане на СУМПС.
В законна сила от 19.9.2016г.

55

НОХД No 1064/2016, I състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

С.М.И.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 19.9.2016г.
С.М.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.М.И., роден на *** ***, с настоящ адрес,***, в момента в Затвора – Ловеч, български гражданин, с основно образование, не работи, не женен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.04.2016 година, около 16.00 часа в с.А., обл.Ловешка, на ул. „Г.Д.” при дом №**, с посока на движение центъра, в едногодишен срок от наказването му за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, с НП № 16-0938-000298 от 24.02.2016 година, на Началник сектор ПП при ОД на МВР - Плевен, влязло в законна сила на 08.04.2016 година, управлявал МПС - лек автомобил м. ***** с peг.№ ******, собственост на Д.С.М., без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343в, ал.2 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА наказание 5 /пет/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода, в затвор. На основание чл.55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на подс.И. по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.
В законна сила от 19.9.2016г.

56

Гражданско дело No 852/2016, V състав

Искове за обезщетение от деликт

Т.А.И.

Н.С.Ч.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Определение от 9.9.2016г.
ВРЪЩА искова молба с вх.№4604/27.05.2016 г., подадена от Т.А.И. *** против Н.С.Ч. ***, с посочено правно основание чл.45 от ЗЗД и цена на иска: 8000.00 лв. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №852/2016 г.по описа на Ловешки РС.
В законна сила от 20.9.2016г.

57

Гражданско дело No 1138/2016, VII състав

Искове за трудово възнаграждение

С.И.Б.

НИКРОМ ТРЪБНА МЕБЕЛ АД

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 20.9.2016г.
ОСЪЖДА “НИКРОМ-ТРЪБНА МЕБЕЛ” АД, ЕИК 110034824, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, Индустриален квартал, представлявано от Галин Илиев Перянов и Венелин Христов Гочков, поотделно, на основание чл. 128 т. 2 във връзка с чл. 242 от КТ и чл. 224 ал. 1 от КТ, да заплати на С.И.Б., ЕГН **********,***, сумата 921.66 лв. /деветстотин двадесет и един лева и шестдесет и шест стотинки/, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за месеците март и април 2016 г., сумата 244.00 лв. /двеста четиридесет и четири лева/, представляваща обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за 2016 г. в размер на 8 дни, ведно със законната лихва върху посочените суми, считано от датата на завеждане на исковата молба /04.07.2016 г./ до окончателното заплащане, както и сумата 300.00 лв. /триста лева/, представляваща разноски по делото за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА “НИКРОМ-ТРЪБНА МЕБЕЛ” АД, с горните данни, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 100.00 лв. /сто лева/, представляваща държавна такса върху размера на уважените искове.
В законна сила от 20.9.2016г.

58

Гражданско дело No 1139/2016, VII състав

Искове за трудово възнаграждение

Х.С.И.

НИКРОМ ТРЪБНА МЕБЕЛ АД

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 20.9.2016г.
ОСЪЖДА “НИКРОМ-ТРЪБНА МЕБЕЛ” АД, ЕИК 110034824, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, Индустриален квартал, представлявано от Галин Илиев Перянов и Венелин Христов Гочков, поотделно, на основание чл. 128 т. 2 във връзка с чл. 242 от КТ и чл. 224 ал. 1 от КТ, да заплати на Х.С.И., ЕГН **********,***, сумата 483.90 лв. /четиристотин осемдесет и три лева и деветдесет стотинки/, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за месеците март и април 2016 г., сумата 88.00 лв. /осемдесет и осем лева/, представляваща обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за 2016 г. в размер на 4 дни, ведно със законната лихва върху посочените суми, считано от датата на завеждане на исковата молба /04.07.2016 г./ до окончателното заплащане, както и сумата 300.00 лв. /триста лева/, представляваща разноски по делото за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА “НИКРОМ-ТРЪБНА МЕБЕЛ” АД, с горните данни, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 100.00 лв. /сто лева/, представляваща държавна такса върху размера на уважените искове.
В законна сила от 20.9.2016г.

59

Гражданско дело No 1546/2016, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

М.И.М.,
И.С.М.

 

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 20.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 30.10.1993 г., в гр. Ловеч, с Акт № 262/30.10.1993 г. на Община Ловеч, между М.И.М., ЕГН **********, с адрес: ***, и И.С.М., ЕГН **********, с адрес: ***, чрез развод, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, на основание чл. 50 от СК. УТВЪРЖДАВА следното споразумение между страните, на основание чл. 51 ал. 1 от СК: 1. Страните нямат от брака си ненавършили пълнолетие деца. 2. Към момента на споразумението страните нямат недвижими имоти, придобити по време на брака и нямат претенции един към друг за подялба на семейно имущество. 3. Страните нямат претенции един към друг за лична издръжка и след прекратяване на брака няма да си дължат издръжка един на друг. 4. След прекратяване на брака молителката И.С.М. ще запази фамилното име – М.. 5. Разноските по делото, направени до постановяване на съдебното решение за развод, ще се поемат от страните по равно. 6. Всички получени кредити от страните от банки, физически лица и други кредитни институции ще се погасяват от всеки така, както ги е получил, тъй като не са послужили за задоволяване нуждите на семейството. 7. Страните нямат семейно жилище. С това споразумение страните уреждат всички спорни въпроси помежду си във връзка с развода. ОСЪЖДА М.И.М., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 7.50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/, представляваща държавна такса за прекратяване на брака. ОСЪЖДА И.С.М., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 7.50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/, представляваща държавна такса за прекратяване на брака.
В законна сила от 20.9.2016г.

60

АНД No 1121/2015, II състав

КАТ

И.С.К.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 30.5.2016г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба серия К, № 1078441 на ОД на МВР Ловеч, с който на И.С.К. ***, ЕГН: **********, му е наложено административно наказание - глоба в размер на 450 лева на основание чл.182, ал.2, т.6 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.9.2016
Наказателно дело № 161/2016
В законна сила от 20.9.2016г.

61

Гражданско дело No 1218/2016, VII състав

Искове по ЗОДОВ

И.В.В.

ЗАТВОРА - ГР. ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Определение от 1.9.2016г.
ВРЪЩА исковата молба, наименована „жалба“, подадена от И.В.В.,***, I група. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 1218/2016 г. по описа на Ловешкия районен съд.
В законна сила от 21.9.2016г.

62

НОХД No 1046/2016, I състав

Средна телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

А.Д.Т.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 14.9.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ парична гаранция в размер на 200 лева”, взета спрямо подсъдимия А.Д.Т., ЕГН **********
А.Д.Т.
В законна сила от 21.9.2016г.

63

Гражданско дело No 23/2016, IX състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Р.Р.А.

Р.А.Р.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 29.8.2016г.
ДОПУСКА поправка в решение № 236 от 06.07.2016 г., постановено по гражданско дело № 23 от 2016 г. на Ловешки районен съд, като в диспозитива на същото на стр. 3 – та, редове 20 – ти и 28 – ми фамилното име на ищеца Р.Р.А. се чете А., а не А., както е записано. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Р.Р.А. чрез адв. Пантелеева за изменение на решенето в частта досежно разноските.
В законна сила от 22.9.2016г.

64

Гражданско дело No 1247/2016, V състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

С.Д.К.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Разпореждане от 9.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№6540/19.07.2016 г., подадена от С.Д.К., ЕГН **********, с адрес: *** и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1247/2016 г.по описа на Ловешки РС.
В законна сила от 26.9.2016г.

65

Гражданско дело No 1370/2016, VI състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Т.М.М.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Определение от 8.9.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Т.М. ***. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.АХ дело №1370/2016 год. по описа на РС-гр.Ловеч.
В законна сила от 26.9.2016г.

66

НОХД No 957/2016, VIII състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

С.М.И.,
К.Р.Р.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 16.9.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА ” взета по ДП №249/2016г. по описа на РУП гр. Ловеч, по отношение на подс. С.М.И., ЕГН- *********, подсъдим по НОХД №957/2016г. по описа на ЛРС до превеждане на наказанието в сила. ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка” взета по ДП №249/2016г. по описа на РУП гр. Ловеч, по отношение на подс.К.Р.Р., ЕГН-**********, подсъдим по НОХД №957/2016г. по описа на ЛРС.
С.М.И.
К.Р.Р.
В законна сила от 26.9.2016г.

67

АНД No 964/2016, VIII състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

И.Н.С.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 19.9.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА”, взета по БП №660/ 2016г. по описа на РУ на МВР гр. Ловеч, по отношение на обвиняемия И.Н.С., ЕГН-**********.
В законна сила от 26.9.2016г.

68

НОХД No 1049/2016, I състав

Незаконно производство, придобиване, държане и предаване на оръжие, боеприпаси и взривове

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Л.Г.Г.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 16.9.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимата Л.Г.Г., ЕГН **********
Л.Г.Г.
В законна сила от 26.9.2016г.

69

НОХД No 1066/2016, VIII състав

Ползване на неистински или преправен документ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Л.Б.Л.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 16.9.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА “ взета по ДП №131/2016 год. по описа на РУ на МВР Ловеч по отношение на подсъдимия Л.Б.Л., ЕГН **********, подсъдим по НОХД №1066/2016 г. по описа на ЛРС .
Л.Б.Л.
В законна сила от 26.9.2016г.

70

Гражданско дело No 1493/2014, V състав

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

Ч.И.М.,
В.И.Ч.

С.С.С.,
В.М.Д.,
Й.М.Г.,
М.П.Г.,
П.А.А.,
С.В.С.,
И.В.С.,
Г.В.К.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 25.7.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл.124,ал.1 от ГПК, по отношение на С.С.С., ЕГН **********, с адрес: ***, В. СТАНЕВА Д., ЕГН **********, с адрес: ***, Й.М.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, М.П.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, П.А.А., ЕГН **********, с адрес: ***, р-н Връбница, ж.к.”Обеля”,№2 – 256, вх.А, ет.8, ап.22, Г.В.К., ЕГН **********, с адрес: ***, С.В.С., ЕГН **********, с адрес: *** и И.В.С., ЕГН **********, с адрес: ***, че Ч.И.М., ЕГН **********, с адрес: *** и В.И.Ч., ЕГН **********, с адрес: *** са собственици на недвижим имот с идентификатор №43952.556.66 по плана на новообразуваните имоти в местност „Стратеш” – гр.Ловеч, одобрен със заповед №419 от 03.08.2009 г. на Областен управител – Ловеч, площ на новообразувания имот – 1453 кв.м., представляващ изоставена територия за трайни насаждения, категория 6, в м.”Стратеш” ведно с намиращата се в имота паянтова жилищна сграда, еднофамилна – 9 кв.м.с идентификатор 43952.556.66.1 на един етаж, при съседи на имота- 556.163 полски път община Ловеч, 556.65 нива на С.С. Г., 556.67 нива на Й. Т.Д. и 556.68 изостав.тр.нас.насл.Б.Н.Б., а по стар НА №145, том І, дело №379/1968 г. лозе от около 1/един/ дка в м.”Стратеш”, Ловешко землище, при граници: Б.Н.Ц.Т.П.Р. и път. ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, С.С.С., ЕГН **********, с адрес: ***, В. СТАНЕВА Д., ЕГН **********, с адрес: ***, Й.М.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, М.П.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, П.А.А., ЕГН **********, с адрес: ***, р-н Връбница, ж.к.”Обеля”,№2 – 256, вх.А, ет.8, ап.22, Г.В.К., ЕГН **********, с адрес: ***, С.В.С., ЕГН **********, с адрес: *** и И.В.С., ЕГН **********, с адрес: ***, ДА ЗАПЛАТЯТ на Ч.И.М., ЕГН **********, с адрес: *** и В.И.Ч., ЕГН **********, с адрес: *** разноски по делото в общ размер на 350.00/триста и петдесет/лева. ОСЪЖДА Й.М.Г., ЕГН **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на Ч.И.М., ЕГН **********, с адрес: *** и В.И.Ч., ЕГН **********, с адрес: *** сумата от 300.00/триста/лева – разноски за назначаване на адв.Ц.Т. *** за нейн особен представителпо делото. ОСЪЖДА М.П.Г., ЕГН **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на Ч.И.М., ЕГН **********, с адрес: *** и В.И.Ч., ЕГН **********, с адрес: *** сумата от 300.00/триста/лева – разноски за назначаване на адв.И.К. за негов особен представител по делото. ОСЪЖДА П.А.А., ЕГН **********, с адрес: ***, р-н Връбница, ж.к.”Обеля”,№2 – 256, вх.А, ет.8, ап.22ДА ЗАПЛАТИ на Ч.И.М., ЕГН **********, с адрес: *** и В.И.Ч., ЕГН **********, с адрес: *** сумата от 300.00/триста/лева – разноски за назначаване на адв.Р.Д. за негов особен представител по делото. УКАЗВА на ищците да извършат отбелязване на решението в шестмесечен срок от влизането му в сила, на осн.чл.115 ал.2 ЗС, като го уведомява, че след изтичане на този срок вписването на исковата молба губи действието си.
В законна сила от 27.9.2016г.

71

Гражданско дело No 1393/2016, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Т.В.Б.,
И.Б.В.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ,
Р.Т.В.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 1.9.2016г.
ВЗЕМА мярка за закрила-настаняване в семейството на близки и роднини спрямо Р.Т.В. с ЕГН **********, ката го настанява в семейството на И.В. с адрес: *** за срок от две година.
В законна сила от 27.9.2016г.

72

Гражданско дело No 1480/2016, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Ц.Х.К.,
Ю.Й.К.

 

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 27.9.2016г.
ДОПУСКА развод по взаимно съгласие и ПРЕКРАТЯВА сключения граждански брак с акт № 46/21.05.1995 г. в гр. Троян между Ю.Й.К. с ЕГН ********** и Ц.Х.К. с ЕГН **********. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Ю.Й.К. с ЕГН ********** с адрес *** и Ц.Х.К. с ЕГН ********** с адрес *** споразумение относно последиците от прекратяването на брака, съгласно което: Никой от съпрузите няма да заплаща и да получава издръжка от другия; Семейното жилище, находящо се в град Троян, ул. „Стефан Караджа" №58А, ет.1 за в бъдеще ще се ползва от съпругата Ц.Х.К.; Придобитите по време на брака имоти съпрузите се съгласяват да се поделят, както следва: Молителят Ц.Х.К., с ЕГН ********** получава в дял и става изключителен собственик на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 73198.503.226.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес гр. Троян, п. к. 5600, ул. „Стефан Караджа" № 58, вход А, ет. 2, ап. № 1; самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 73198.503.226, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1; посочена в документа площ: няма данни; прилежащи части: мазе №1, таван № 1 и 1/8 ид. ч. от ОПС; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 73198.503.226.1.1, под обекта: 73198.503.226.1.12 и 73198.503.226.1.11, над обекта: 73198.503.226.1.3 и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 73198.503.226.1.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес гр. Троян, п. к. 5600, ул. „Стефан Караджа" № 58 вход П, ет. 1, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 73198.503.226, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда; брой нива на обекта: 1 посочена в документа площ: няма данни; ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 73198.503.226.1.11, под обекта: няма, над обекта: 73198.503.226.1.2. Молителят Ю.Й.К., с ЕГН ********** получава в дял 1/3 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03486.100.6238, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, одобрени със заповед № РД-18-24/01.04.2009 г. на Изпълнителния директор АГКК, с адрес с.Бели Осъм, п. к. 5662, ул. „Козя стена"; площ : 1 757 кв. м; трайно предназначение на територията-урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг вид застрояване; стар идентификатор: 03486.100.1203; номер по предходен план: 1203, квартал: 156, парцел V и ЛИВАДА с площ от 5,005 дка., находяща се в землището на село Овча Могила, Община Свищов, ЕКАТТЕ 53196, в местността "ГОЛЯМОТО ЛИВАДЕ", частна собственост, категория на земята при неполивни условия: 1,301 дка шеста категория и 3,704 дка трета категория, съставляваща имот № 044016, при граници и съседи: имот № 044027-ливада на Община Свищов, имот № 044015- ливада на Александър Петров Гълъбов, № 000577- полски път на Община Свищов, имот № 044017- ливада на насл. на Йордан Цветанов Русков и др. Съпрузите не си дължат суми за уравняване на дяловите си, тъй като ги считат за напълно уравнени чрез възложените в дял на всеки от тях движими вещи, които са поделили извънсъдебно; Придобитият през време на брака на съпрузите лек автомобил марка „Мерцедес Е 300 Д" с рег.№ ОВ 7363 АТ, с цвят тъмносин металик, с рама №WDB2100201A213181, с двигател № 60691212014000 остава в дял на съпругата Ц.Х.К. и става нейна изключителна собственост, като отношенията във връзка със заплащане суми за уравняване дела на Ю.Й.К. съпрузите са уредили извънсъдебно чрез подялбата на другите движими вещи; Останалите, придобити по време на брака, движими вещи съпрузите са поделили извънсъдебно, като във владение на всеки от тях няма вещи, които са индивидуална собственост на другия молител, както и вещи, относно които са се съгласили, че се дават в дял на другия молител и всеки владее само вещите в собствения си дял; След прекратяването на брака ни молителката Ц.Х.К. ще носи брачното си фамилно име К.; Всички разноски по делото, включително допълнителните държавни такси, възлагани със самото решение, са за сметка на молителя Ю.Й.К.. ОСЪЖДА Ю.Й.К. с ЕГН ********** с адрес *** и да заплати в полза РС Ловеч държавна такса за развод в размер на 7,50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/. ОСЪЖДА Ц.Х.К. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза РС Ловеч държавна такса за развод в размер на 7,50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/. ОСЪЖДА Ц.Х.К. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза РС Ловеч държавна такса в размер на 904,72 лв. /деветстотин и четири лева и седемдесет и две стотинки/-процент върху стойността на полученото в дял имущество. ОСЪЖДА Ю.Й.К. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза РС Ловеч държавна такса в размер на 33,22 лв. /тридесет и три лева и двадесет и две стотинки/-процент върху стойността на полученото в дял имущество.
В законна сила от 27.9.2016г.

73

Гражданско дело No 1554/2016, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

М.Д.Д.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 14.9.2016г.
ВЗЕМА мярка за закрила–социална услуга резидентен тип спрямо М. Димитринов Д., с ЕГН **********, ката го настанява в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 1 Ловеч за срок от две година. На основание чл. 28, ал. 4 от Закона за закрила на детето решението подлежи на незабавно изпълнение.
В законна сила от 27.9.2016г.

74

АНД No 1052/2015, III състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР

ПЕТРОЛ АД

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 16.6.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №Р-10-733/02.11.2015 година на Владимир Николаев Савов – изпълняващ правомощията на заместник председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, определен на основание чл.10 ал.5 от Закона за Комисията за финансов надзор с решение на КФН по протокол №53 от 12.11.2014г., с което на „Петрол” АД, ЕИК 831496285, представлявано заедно от Г.И.Т. и М.К.Д., на основание чл.221 ал.8 т.7 пр.1 във вр. с ал.6 от ЗППЦК е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева за нарушение на чл.221 ал.6 във връзка с чл.212 ал.1 т.1 от ЗППЦК като НЕОБОСНОВАНО.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.9.2016
Наказателно дело № 187/2016
В законна сила от 27.9.2016г.

75

АНД No 465/2016, VIII състав

Общини

А.Ю.Б.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 8.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №53/31.03.2016 година на Корнелия Добрева Маринова, Кмет на Община Угърчин, с което е наложена на А.Ю.Б., ЕГН **********,*** на основание чл. 53 във вр. с чл.27, ал.1, 2, 3 и чл.3 от ЗАНН, и чл.3А, ал.1 от Наредба №1 на ОС Ловеч, глоба в размер на 1000,00 лева, за нарушение на чл.3А, ал.1 от Наредба №1 на ОС Ловеч, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.9.2016
Наказателно дело № 192/2016
В законна сила от 27.9.2016г.

76

АНД No 858/2016, II състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

И.В.П.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 12.9.2016г.
Р Е Ш И : ПРИЗНАВА И.В.П. ***, ЕГН : ********** за ВИНОВЕН в това, че на 17.07.2016г. около 15.00 часа в гр.Ловеч, на ул."Княз имеретински», в близост до магазин «Лидл», управлявал МПС – собствения си лек автомобил „Фолксваген Голф» с ДК № ОВ 4218 ВН, след употреба на наркотични вещества – метамфетамин и амфетамин, установено по надлежния ред чрез техническо средство « Drug chek 3000” - престъпление по по чл.343б, ал.3 от НК и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА на И.В.П. ***, с горните данни, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт. На основание чл.343г, във вр. с чл.78а, ал.4 от НК, НАЛАГА на И.В.П. *** наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок то 3/три/ месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК, ПРИСПАДА времето през което свидетелството за управление на МПС е било отнето, считано от 17.07.2016 година.
И.В.П.
ПРИЗНАВА И.В.П. ***, ЕГН : ********** за ВИНОВЕН в това, че на 17.07.2016г. около 15.00 часа в гр.Ловеч, на ул."Княз имеретински», в близост до магазин «Лидл», управлявал МПС – собствения си лек автомобил „Фолксваген Голф» с ДК № ОВ 4218 ВН, след употреба на наркотични вещества – метамфетамин и амфетамин, установено по надлежния ред чрез техническо средство « Drug chek 3000” - престъпление по по чл.343б, ал.3 от НК и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА на И.В.П. ***, с горните данни, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт. На основание чл.343г, във вр. с чл.78а, ал.4 от НК, НАЛАГА на И.В.П. *** наказание „лишаване от право да управлява МПС” за срок то 3/три/ месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК, ПРИСПАДА времето през което свидетелството за управление на МПС е било отнето, считано от 17.07.2016 година.
Мотиви от 12.9.2016г.
В законна сила от 27.9.2016г.

77

Гражданско дело No 967/2016, VI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Х.А.М.

ОБЩИНА - ЛОВЕЧ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 9.9.2016г.
ДОПУСКА промяна на фамилното име на молителя Х.А.М., роден на *** год. в Република Ирак, с адрес за призоваване : ***********, което за в бъдеще се изписва и чете : Х.А. М.. Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред ОС-гр.Ловеч в двуседмичен срок от връчването му на страните. Препис от него да се изпрати на Община-гр.Ловеч за отразяване на извършената промяна на фамилното име в регистрите на населението и в съответните актове за гражданско състояние.
В законна сила от 28.9.2016г.

78

АНД No 72/2016, II състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР

ПИКАДИЛИ АД

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 1.6.2016г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2015 -033011 от 27.10.2015 г. на Директора на Регионална дирекция – Русе към Комисията за защита на потребителите – София, с което е наложено на „ПИКАДИЛИ” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, район ”Надежда”, надлез „Надежда”, Ритейл Парк София, ул.”История Славянобългарска” № 21, ЕИК 103823381, представлявано от Александрина Божидарова Бяндова, административно наказание на основание чл.200 от Закона за защита на потребителите – имуществена санкция в размер на 500 лева, за извършено нарушение на чл.19, ал.2 от ЗЗП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 28.9.2016г.

79

Гражданско дело No 777/2016, V състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Д.П.Т.

Н.Д.Н.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 29.9.2016г.
ОСЪЖДА, на основание чл.240 от ЗЗД, Н.Д.Д., ЕГН: **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на Д.П.Т., ЕГН **********, с адрес: *** сумата от 800.00лв./осемстотин/лева, произтичаща от неизпълнено задължение по договор за заем, сключен на 18.02.2013г., ведно със законната лихва върху тази сума, начиная от датата на предявяване на иска-12.05.2016 г.до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.1 от ГПК Н.Д.Д., ЕГН: **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на Д.П.Т., ЕГН **********, с адрес: *** направените по делото разноски в общ размер на 350.00 лв/триста и петдесет/лева.
В законна сила от 29.9.2016г.

80

АНД No 607/2016, II състав

МВР

П.А.С.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 7.9.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 от 17.03.2016 г. на ВПД Началник РУ град Ловеч, с което е наложено на П.А.С. ***, ЕГН: **********, административно наказание на основание чл.183, ал.2 от ЗОБВВПИ – глоба в размер на 1 000 лева, за нарушение на чл.59, ал.3 от ЗОБВВПИ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 29.9.2016г.

81

НОХД No 1039/2016, I състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Ю.А.М.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 14.9.2016г.
На основание чл. 25, ал.1 във вр. с чл. 23, ал.1 от НК, ОПРЕДЕЛЯ на осъдения Ю.А.М., ЕГН ********** едно общо най-тежко наказание 3 /три/ месеца лишаване от свобода по настоящото дело и по споразумение № 102/06.07.2016г. по НОХД № 762/2016г. на PC - Ловеч, влязло в сила на 06.07.2016г.
Ю.А.М.
В законна сила от 29.9.2016г.

82

Гражданско дело No 774/2016, IV състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

П.М.Г.

Г.Х.Г.

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 30.9.2016г.
ДОПУСКА РАЗВОД, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите , без да се издирват мотивите им за прекратяване на брака , като ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ , сключен на 05.06.1994 г. в гр. Ловеч, Община Ловеч,за което е съставен Акт за граждански брак № 120/ 05.06.1994 год. на Община Ловеч, между: П.М.Г. с ЕГН - **********,***,чрез адв. В. Н. от ЛАК със съд.а-с за призоваване по делото :гр. Ловеч ,ул.“Търговска“ №2 , ет.3 , офис 1 , тел. 0896040881,и Г.Х.Г., ЕГН **********,***, чрез адв. А.М. *** , тел.0898769932, и УТВЪРЖДАВА следното споразумение между съпрузите при развод по взаимно съгласие , на основание чл.51 от СК, а именно: 1.Страните се съгласяват, че не желаят сключеният от тях на 05.06.1994 г. в гр. Ловеч граждански брак да бъде запазен, като съда да не се произнася относно вината за разстройството на брака по гр. дело № 774/2016 г. по описа на Ловешки районен съд, Гражданска колегия, IV-ти състав, а желаят съда да постанови решение за прекратяване на брака на основание чл. 50 от Семейния кодекс - при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за развод без издирване мотивите за прекратяване на брака. 2.Относно местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата страните заявяват, че няма непълнолетни деца, родени от брака. 3.Относно ползването на семейното жилище. Страните се съгласяват, че жилището, находящо се в гр. Ловеч, ж.к. „Младост" бл. 322, вх. Ж, ет. 6, ап. 18, ще бъде ползвано съвместно от двамата - П.М.Г. и Г.Х.Г.. 4.Относно издръжката между съпрузите страните се съгласяват, че няма да си дължат издръжка един към друг. 5.Относно фамилното име страните се съгласяват, че съпругата П.М.Г., след прекратяване на барака ще носи предбрачното си фамилно име – Петкова или ще се именува за в бъдеще П.М. ПЕТКОВА. 6.С настоящото споразумение страните уреждат всички спорни въпроси помежду си във връзка с гр. д. № 774 по описа за 2016 г. на Ловешки районен съд, Гражданско отделение, IV-ти състав и прекратяването на брака като бракът бъде прекратен по взаимно съгласие, а окончателната държавна такса придопускане на развода ще се поеме по равно от страните.
В законна сила от 30.9.2016г.

83

Гражданско дело No 1269/2016, V състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Х.А.Х.

НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ"АД

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 30.9.2016г.
ОСЪЖДА, на основание чл.128, т.2 от КТ, ”НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ”АД ЕИК 110034824, седалище и адрес на управление: гр.Ловеч, Индустриален квартал, представлявано от Галин Илиев Перянов и Иван Венциславов Иванов, ДА ЗАПЛАТИ на Х.А.Х., ЕГН: **********, с адрес: ***, съд.адрес:*** – адвокат Г.В. сумата от 2033.14лв/ две хиляди тридесет и три лева и 14ст/, представляваща общият сбор на дължимите трудови възнаграждения за периода от м.03.2016 г. до м.06.2016 г.,, ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на ИМ – 21.07.2016 г.до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА, на основание чл.221, ал.1 от КТ, ”НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ”АД ЕИК 110034824, седалище и адрес на управление: гр.Ловеч, Индустриален квартал, представлявано от Галин Илиев Перянов и Иван Венциславов Иванов, ДА ЗАПЛАТИ на Х.А.Х., ЕГН: **********, с адрес: ***, съд.адрес:*** – адвокат Г.В. сумата от 677.16 лв/ шестотин седемдесет и седем лева и 16ст/, представляваща обезщетение за прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие, ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на ИМ – 21.07.2016 г.до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА, на основание чл.224, ал.1 от КТ, ”НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ”АД ЕИК 110034824, седалище и адрес на управление: гр.Ловеч, Индустриален квартал, представлявано от Галин Илиев Перянов и Иван Венциславов Иванов, ДА ЗАПЛАТИ на Х.А.Х., ЕГН: **********, с адрес: ***, съд.адрес:*** – адвокат Г.В. сумата от 819.72 лв./ осемстотин и деветнадесет лева и 72ст/, представляваща обезщетение за неизползван платен годишен отпуск ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на ИМ – 21.07.2016 г.до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, ”НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ”АД ЕИК 110034824, седалище и адрес на управление: гр.Ловеч, Индустриален квартал, представлявано от Галин Илиев Перянов и Иван Венциславов Иванов, ДА ЗАПЛАТИ на Х.А.Х., ЕГН: **********, с адрес: ***, съд.адрес:*** – адвокат Г.В., разноски по делото в размер на 480.00 / четиристотин и осемдесет/ лева. ОСЪЖДА ,на основание чл.78, ал.6 от ГПК, ”НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ”АД ЕИК 110034824, седалище и адрес на управление: гр.Ловеч, Индустриален квартал, представлявано от Галин Илиев Перянов и Иван Венциславов Иванов ДА ЗАПЛАТИ по сметката на Ловешки РС сума в размер на 181,32лв/сто осемдесет и един лева и 32ст/лв , формирана от сбора на държавите такси за отделните искове по чл.128,т.2 от КТ , по чл.221, ал.1 от КТ и по чл.224,ал.1 от КТ, съгласно чл.1 от Тарифата за държавните такси,които се събират от съдилищата по ГПК
В законна сила от 30.9.2016г.

84

Гражданско дело No 1635/2016, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Р.Д.Ю.,
О.Ю.Ю.

 

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 30.9.2016г.
ДОПУСКА РАЗВОД, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите , без да се издирват мотивите им за прекратяване на брака , като ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ , сключен на 31.08.1991 год. в гр. Ловеч, Община Ловеч, между: Р.Д.Ю. с ЕГН - **********,***,и О.Ю.Ю. /ПЛАМЕН ЮЛИЯНОВ ЮЛИЯНОВ/ и двамата чрез адв. П.П. с а-с за призоваване: гр. Ловеч , ул. “Акад. Иширков“ №10 , ет.3 , ст.12, и УТВЪРЖДАВА следното споразумение между съпрузите при развод по взаимно съгласие , на основание чл.51 от СК, а именно: I.Семейнното жилище, находящо се в гр. Ловеч, ж. к."Младост", бл.328, вх. „Г", ет. 4, ап.12, ще се ползва и от двамата съпрузи - от Р.Д.Ю. с ЕГН ********** и от О.Ю.Ю. с ЕГН **********. II.Всички недвижими и движими вещи, придобити по време на брака, след прекратяването на брака остават в режим на съсобственост на Р.Д. Ю. с ЕГН ********** и на О.Ю.Ю. с ЕГН **********. III. Р.Д.Ю. с ЕГН ********** заявява, че няма принос, съответно не претендира каквато и да е част от средствата по влогове, разплащателни или каквито и да е други банкови сметки на О.Ю.Ю. с ЕГН **********. IV. О.Ю.Ю. с ЕГН ********** заявява, че няма принос, съответно не претендира каквато и да е част от средствата по влогове, разплащателни или каквито и да е други банкови сметки на Р.Д.Ю. с ЕГН **********. V. След прекратяване на брака всеки от съпрузите ще погасява от свое име и за своя сметка сумите по индивидуално изтеглените по време на брака кредити. VI.След прекратяване на брака съпругата ще носи фамилното си име Ю. или ще се именува - Р.Д.Ю.. VII.След прекратяване на брака съпрузите няма да си дължат издръжка. VIII. Съдебно деловодните разноски по делото и окончателната държавна такса при допускане на развода ще се поемат от Р.Д.Ю. с ЕГН **********.
В законна сила от 30.9.2016г.

85

АНД No 845/2016, III състав

Производства по приложението на чл.78а НК

 

Р.Р.А.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 15.9.2016г.
ПРИЗНАВА Р.Р.А. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 09.12.2015 г., около 07.20 часа в гр.Ловеч, бул. „Мизия”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Хюндай Атос Прайм”, с peг. № OB **** ВА, собственост на Д.Т.П. от гр.Ловеч, след употреба на наркотични вещества – тетрахидроканабинол, установено с лабораторно изследване - престъпление по чл.343б ал.3 от НК и на основание чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА на Р.Р.А. с горната самоличност АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1 000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по сметка на съдебната власт. На основание чл.343г от НК ЛИШАВА Р.Р.А. с горната самоличност от право да управлява МПС за срок от три месеца, считано от предаването на свидетелството за правоуправление на МПС. На основание чл.189 ал.3 от НПК ВЪЗЛАГА на Р.Р.А. със снетата самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР – Ловеч направените по делото разноски в размер на 357.96 лева.
Р.Р.А.
ПРИЗНАВА Р.Р.А. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 09.12.2015 г., около 07.20 часа в гр.Ловеч, бул. „Мизия”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Хюндай Атос Прайм”, с peг. № OB **** ВА, собственост на Д.Т.П. от гр.Ловеч, след употреба на наркотични вещества – тетрахидроканабинол, установено с лабораторно изследване - престъпление по чл.343б ал.3 от НК и на основание чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА на Р.Р.А. с горната самоличност АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1 000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по сметка на съдебната власт. На основание чл.343г от НК ЛИШАВА Р.Р.А. с горната самоличност от право да управлява МПС за срок от три месеца, считано от предаването на свидетелството за правоуправление на МПС.
Мотиви от 3.10.2016г.
В законна сила от 30.9.2016г.

86

АНД No 944/2016, III състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

А.Н.К.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 15.9.2016г.
ПРИЗНАВА А.Н.К. – родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българска гражданка, с висше образование, неомъжена, работи, неосъждана, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че на 27.04.2016г. около 17.00 часа в землището на гр.Ловеч, на път II-35 Ловеч-Троян, на изхода на гр.Ловеч, в посока гр.Троян, до бензиностанция „Газпром” управлявала МПС - лек автомобил „Рено Клио”, с рег. № СВ **** АМ, служебен предоставен й за управление, собственост на „Ауто Франс 3000” ЕООД, след употреба на наркотични вещества от групата на стимулантите - метамфетамин с примеси /онечиствания/ от амфетамин, установено със съдебно-химическа /токсикологична/ експертиза изх. № И-5085/20.05.2016г. на СТЛ при ВМА-София - престъпление по чл.343б ал.3 предл.1 от НК и на основание чл.78а от НК Я ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА на А.Н.К. с горната самоличност АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1 000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по сметка на съдебната власт. На основание чл.343г от НК ЛИШАВА А.Н.К. с горната самоличност от право да управлява МПС за срок от три месеца, считано от предаването на свидетелството за правоуправление на МПС. На основание чл.189 ал.3 от НПК ВЪЗЛАГА на А.Н.К. със снетата самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР – Ловеч направените по делото разноски в размер на 501.60 лева.
А.Н.К.
ПРИЗНАВА А.Н.К. – родена на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българска гражданка, с висше образование, неомъжена, работи, неосъждана, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че на 27.04.2016г. около 17.00 часа в землището на гр.Ловеч, на път II-35 Ловеч-Троян, на изхода на гр.Ловеч, в посока гр.Троян, до бензиностанция „Газпром” управлявала МПС - лек автомобил „Рено Клио”, с рег. № СВ **** АМ, служебен предоставен й за управление, собственост на „Ауто Франс 3000” ЕООД, след употреба на наркотични вещества от групата на стимулантите - метамфетамин с примеси /онечиствания/ от амфетамин, установено със съдебно-химическа /токсикологична/ експертиза изх. № И-5085/20.05.2016г. на СТЛ при ВМА-София - престъпление по чл.343б ал.3 предл.1 от НК и на основание чл.78а от НК Я ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА на А.Н.К. с горната самоличност АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1 000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по сметка на съдебната власт. На основание чл.343г от НК ЛИШАВА А.Н.К. с горната самоличност от право да управлява МПС за срок от три месеца, считано от предаването на свидетелството за правоуправление на МПС.
Мотиви от 30.9.2016г.
В законна сила от 30.9.2016г.

87

НОХД No 1055/2016, I състав

Кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

А.М.Е.,
М.Е.Б.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 15.9.2016г.
На основание чл. 25, ал.1 във вр. с чл. 23, ал.1 от НК, ОПРЕДЕЛЯ на осъдения А.М.Е., ЕГН ********** едно общо най-тежко наказание по споразумение №138/15.09.2016 г. по НОХД № 1055/2016 г. на ЛРС и по споразумение №36/15.03.2016 г. по НОХД № 289/2016 г. на ЛРС, влязло в сила на 15.03.2016 г. - пробация при следните пробационни мерки:-по 42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес-***, за срок от 6 /шест/ месеца с периодичност на подписите пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице два пъти в седмицата;-по чл.42а, ал.2, т.2 -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.На основание чл.23,ал.2 от НК присъединява към общото наказание наказанието обществено порицание по НОХД № 289/2016 г. на ЛРС.На основание чл. 25, ал.1 във вр. с чл. 23, ал.1 от НК, ОПРЕДЕЛЯ на осъдения М.Е.Б., ЕГН ********** едно общо най-тежко наказание по споразумение №138/15.09.2016 г. по НОХД № 1055/2016 г. на ЛРС и по споразумение №36/15.03.2016 г. по НОХД № 289/2016 г. на ЛРС, влязло в сила на 15.03.2016 г. -пробация при следните пробационни мерки: -по 42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес-***, за срок от 6 /шест/ месеца с периодичност на подписите пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице два пъти в седмицата; -по чл.42а, ал.2, т.2 - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.На основание чл.23,ал.2 от НК присъединява към общото наказание наказанието обществено порицание по НОХД № 289/2016 г. на ЛРС.
А.М.Е.
М.Е.Б.
В законна сила от 30.9.2016г.