РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЛОВЕЧ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.8.2016г. до
31.8.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 126/2016, IV състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

С.Ц.С.,
Ц.Ц.С.

ВИК АД ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 11.7.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “В и К”АД - гр.Ловеч със седалище/ адрес на управление: гр.Ловеч,ул.”Райна Княгиня”№1А, ЕИК: 110549443, представлявано от Изп. д-р Д. Кр. Събевски, че С.Ц.С. с ЕГН – ********** и Ц.Ц.С. с ЕГН - **********,***, чрез пълном. и съд.а-с.: адв. Ст. Т. ***, не дължат на дружеството сумата в размер на общо 602.39 лв., от които : 419.19 лв. главница и 183.20 лв. лихва , дължими от тях като наследници на ЦАНО С. *** ,починал на 24.10.1997г. по следните фактури: 1/ф-ра№ 215303200/29.06.2009 г.-1.28 лв. главница/представляваща остатък от сумата 2.81лв.по фактура/ и 0.86 лв. лихва; 2/ ф-ра№ 215303370/ 01.10.2009 г.-53.35 лв. главница/по фактура и остатък/и 33.84 лв. лихва; 3/ ф-ра № 215303520/27.11.2009 г.-7.02 лв. главница /по фактура и остатък/ и 4.38 лв. лихва;4/ ф-ра№ 215303596/29.12.2009 г.-7.02 лв. главница / по фактура и остатък / и 4,31 лева лихва5/ ф-ра№ 215303673/ 28.01.2010 г.-7.02 лв. главница /по фактура и остатък/ и 4.25 лв. лихва;6/ ф-ра № 215303749/ 24.02.2010 г.- 7.74 лв. главница/по фактура и остатък/ и 4.61 лв. лихва; 7/ф-ра № 215303822/30.03.2010 г.-11.09 лв . главница/по фактура и остатък/ и 6.50 лв. лихва; 8/ ф-ра № 215303899/28.04.2010 г.-7.92 лв. главница/по фактура и остатък/ и 4.56 лв. лихва;9/ ф-ра № 215303973/ 27.05. 2010 г.-7.92 лв. главница/по фактура и остатък/ и 4.48 лв. лихва;10/ ф-ра № 215304044/29.06.2010 г.- 9.50 лв. главница/по фактура и остатък/ и 5.28 лв. лихва;11/ф-ра №215304116/28.07.2010 г.- 7.92 лв. главница/по фактура и остатък и 4.33 лв. лихва;12/ ф-ра№ 215305616/29.03.2012 г.-245.90 лв. главница /по фактура и остатък/ и 91.15 лв. лихва;13/ ф-ра № 215305824/ 28.06.2012 г.-13.54 лв. главница /по фактура и остатък/и 4.67 лв. лихва;14/ ф-ра № 215305971/30.08.2012 г.-6.77 лв. главница/по фактура и остатък/ и 2.22 лв. лихва;15/ ф-ра№ 215306048/01.10.2012 г.-9.02 лв. главница /по фактура и остатък/ и 2.80 лв. лихва;16/ ф-ра№ 215306126/31.10.2012 г.-9.02 лв. главница /по фактура и остатък/ и 2.80 лв. лихва;17/ ф-ра№ 215306197/29.11.2012 г.- 7.16 лв. главница/по фактура и остатък/ и 2.16 лв. лихва , включително поради изтекла погасителна давност, съгласно разпоредбата на чл. 111, б. „в" от ЗЗД. ОСЪЖДА “В и К”АД - гр.Ловеч, с горните данни , да заплати на С.Ц.С. и Ц.Ц.С., с горните данни , сумата общо 351,70 лева,разноските по делото пред настоящата инстанция.
В законна сила от 1.8.2016г.

2

АНД No 752/2016, VIII състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Б.С.Б.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 25.7.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА”, взета по БП №522/ 2016г. по описа на РУ Полиция гр. Ловеч, по отношение на обвиняемия Б.С.Б., ЕГН-**********
В законна сила от 1.8.2016г.

3

АНД No 891/2016, III състав

КАТ

Л.Й.Т.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Разпореждане от 1.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство но НАХД № 891/2016 година по описа на Районен съд – Ловеч. ИЗПРАЩА делото на Районен съд – Тетевен по подсъдност.
В законна сила от 1.8.2016г.

4

Гражданско дело No 1719/2014, VI състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

М.П.Г.

М.И.Д.,
Д.И.Д.

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 30.6.2016г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, на основание чл.348 от ГПК, следния съсобствен недвижим имот : - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ съгласно скица №15-113001/17.04.2014 год. на СГКК-гр.Ловеч с идентификатор 43952.506.477 с площ от 230 /двеста и тридесет/ кв.м, с административен адрес : гр.Ловеч, Община-гр.Ловеч, Област-гр.Ловеч, ул."Дунав"№11, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 год. на Изпълнителен директор на АГКК; Трайно предназначение на територията : урбанизирана; Начин на трайно ползване : ниско застрояване (до 10 м), при съседи : 43952.506.478; 43952.506.476; 43952.506.8364; 43952.506.5, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 43952.506.477.1 със застроена площ 53 /петдесет и три/ .кв.м., брой етажи 2, предназначение : Жилищна сграда -еднофамилна, като от допуснатия до делба недвижим имот съдът е образувал четири равни дяла, от които за ищцата М.П.Г. е отредил два дяла, а за ответниците М.И.Д. и Д.И.Д. по един дял, ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА по заключението на вещото лице инж.Ж.Й. от 24.02.2016 год. 15 600 /петнадесет хиляди и шестотин/ лева. ОТ ПОЛУЧЕНАТА от продажбата на имота сума да се образуват 4 /четири/ равни дяла, от които два дяла за М.П.Г., ЕГН-********** ***, адрес за призоваване : гр.Плевен, ул.”Сан Стефано”№12, ет.2, офис 6, чрез адв.Г.Г. *** и по един дял за М.И.Д., ЕГН-********** *** и Д.И.Д., ЕГН-********** ***. ОСЪЖДА М.И.Д., ЕГН-********** *** да заплати на М.П.Г., ЕГН-********** ***, адрес за призоваване : гр.Плевен, ул.”Сан Стефано”№12, ет.2, офис 6, чрез адв.Г.Г. *** сумата 690 /шестотин и деветдесет/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски. ОСЪЖДА Д.И.Д., ЕГН-********** *** да заплати на М.П.Г., ЕГН-********** ***, адрес за призоваване : гр.Плевен, ул.”Сан Стефано”№12, ет.2, офис 6, чрез адв.Г.Г. *** сумата 690 /шестотин и деветдесет/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски. ОСЪЖДА М.П.Г., ЕГН-********** ***, адрес за призоваване : гр.Плевен, ул.”Сан Стефано”№12, ет.2, офис 6, чрез адв.Г.Г. *** да заплати по сметка на РС-гр.Ловеч сумата 1 248 /хиляда двеста четиридесет и оссем/ лева, представляваща държавна такса върху стойността на дела й. ОСЪЖДА М.И.Д., ЕГН-********** *** да заплати по сметка на РС-гр.Ловеч сумата 624 /шестотин двадесет и четири/ лева, представляваща държавна такса върху стойността на дела й. ОСЪЖДА Д.И.Д., ЕГН-********** *** да заплати по сметка на РС-гр.Ловеч сумата 624 /шестотин двадесет и четири/ лева, представляваща държавна такса върху стойността на дела й. ДА СЕ ИЗПЛАТИ на адвокат Ц.Ж. *** определеното възнаграждение в размер на сумата 800 /осемстотин/ лева от внесения депозит, за осъщественото процесуално представителство на ответницата Д.И.Д. по гр.дело №1719/2014 год. по описа на РС-гр.Ловеч. ДА СЕ ИЗПЛАТИ на адвокат В.К. *** сумата в размер на 500 /петстотин/ лева от внесения депозет, за осъщественото процесуално представителство на ответницата М.И.Д. по гр.дело №1719/2014 год. по описа на РС-гр.Ловеч.
В законна сила от 2.8.2016г.

5

Гражданско дело No 264/2016, V състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

Б.Н.Ц.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 4.7.2016г.
ОСЪЖДА ,на основание чл.240 вр.чл.79 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД, Б.Н.Ц., ЕГН **********, с пост.адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на „БНП Париба Пърсънъл Файненс”ЕАД, ЕИК 130697606, седалище и адрес на управление: гр.София, жк.”Младост 4, Бизнес Парк София, сгр.14, представлявано от Нели Недялкова и Димитър Димитров, чрез юрисконсулт Даниела Иванова Въчева, следните суми: сумата от 15 055.23 лв/ петнадесет хиляди и петдесет и пет лева и 23 ст/ , представляваща главница по Договор за потребителски паричен кредит PLUS – 10780100 от 11.06.2014 г. и сумата от 1 372.25 лв/ хиляда триста седемдесет и два лева и 25 ст/ - обезщетение за забава за периода от 05.12.2014 г. до 12.02.2016 г., ведно със законната лихва върху главницата , считано от датата на подаване на ИМ-23.02.2016 г. до окончателното изплащане на вземането, а иска за заплащане на възнаградителна лихва в размер на сумата от 20 034.93 лв/ двадесет хиляди и тридесет и четири лева и 93 ст/, като неоснователен и недоказан, ОТХВЪРЛЯ. ОСЪЖДА ,на основание чл.78, ал.1 и 8 от ГПК Б.Н.Ц., ЕГН **********, с пост.адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на „БНП Париба Пърсънъл Файненс”ЕАД, ЕИК 130697606, седалище и адрес на управление: гр.София, жк.”Младост 4, Бизнес Парк София, сгр.14, представлявано от Нели Недялкова и Димитър Димитров, чрез юрисконсулт Даниела Иванова Въчева разноски по делото съразмерно с уважената част от иска в размер на 1386,60 лв./хиляда триста осемдесет и шест лева и 60ст/.
В законна сила от 2.8.2016г.

6

Гражданско дело No 315/2016, IX състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

Р.В.Р.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 1.7.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Р.В.Р. с ЕГН ********** с адрес ***, че „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД с ЕИК 130697606 с адрес гр. София, ж. к. „Младост“ 4, Бизнес парк София, сгр. 14, представлявано от Нели Недялкова и Димитър Димитров има вземане в размер на 3 092,35 лв. /три хиляди деветдесет и два лева и тридесет и пет стотинки/-главница по договор за потребителски кредит паричен кредит PLUS-10815810 от 01.07.2014 г., ведно със законната лихва от 23.12.2015 г. до изплащане на вземането, за което в полза на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД е издадена Заповед № 1604 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 28.12.2015 г. по ч. гр. д. № 2522/2015 г. на РС Ловеч. ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Р.В.Р. с ЕГН ********** с адрес ***, че „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД с ЕИК 130697606 с адрес гр. София, ж. к. „Младост“ 4, Бизнес парк София, сгр. 14, представлявано от Нели Недялкова и Димитър Димитров има вземане в размер на 220,35 лв. /двеста и двадесет лева и тридесет и пет стотинки/-обезщетение за забава върху сумата от 3 092,35 лв. за периода 20.10.2014 г. до 11.12.2015 г., за което в полза на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД е издадена Заповед № 1604 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 28.12.2015 г. по ч. гр. д. № 2522/2015 г. на РС Ловеч. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК Р.В.Р. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД с ЕИК 130697606 с адрес гр. София, ж. к. „Младост“ 4, Бизнес парк София, сгр. 14, представлявано от Нели Недялкова и Димитър Димитров сумата от 874,70 лв. /осемстотин седемдесет и четири лева и седемдесет стотинки/ сторени разноски в настоящото производството и в производство по издаване на заповед за изпълнение.
В законна сила от 2.8.2016г.

7

Гражданско дело No 906/2016, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

В.Й.Т.,
В.Г.Т.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 2.8.2016г.
ДОПУСКА РАЗВОД, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите, без да се издирват мотивите им за прекратяване на брака, като ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, сключен на 04.06.1994 г. в гр. Ловеч, обл. Ловеч, съгласно Удостоверение за сключен граждански брак , издадено въз основа на акт за брак №0117/04.06.1994 г. от Община Ловеч между: В.Й.Т. ***,ЕГН - ********** и В.Г.Т. ***,ЕГН-**********, и УТВЪРЖДАВА следното споразумение между съпрузите при развод по взаимно съгласие, на основание чл.51 от СК, а именно: 1.Съпрузите са в режим на СИО и нямат сключен по между си брачен договор.He притежават наследствено жилище,а имуществото придобито по време на брака не е предмет на настоящото дело. 2. Упражняването на родителските права върху роденото от брака дете – Г.В. Й., роден на *** г. с ЕГН – **********, се предоставят на майката В.Г.Т. като то остава да живее при нея до навършване на пълнолетие на адрес - гр.Ловеч, общ.Ловеч, ул. "Н.Р." № 41. Те ще ползват това семейно жилище. 3. Бащата В.Й.Т. ще има право на свиждане с Георги всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца както и извън този график по всяко време когато детето поиска. 4. Бащата В.Й.Т. , се задължава да заплаща на В.Г.Т. като майка и законен представител на малолетния Г.В. Й.,роден на *** г. с ЕГН – **********, ежемесечна издръжка в размер на 105,00 / сто и пет/ лева ,дължима , считано от датата на постановяване на решението до настъпването на законна причина , която би изменила или прекратила тази издръжка ,ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска,начиная от датата на падежа й до окончателното й изплащане. 5.След развода съпругата ще запази името си от брака - В.Г.Т. или за в бъдеще ще продължи да се именува В.Г.Т.. 6.Съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака. ОСЪЖДА В.Й.Т., с горните данни, да заплати по сметка на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД, окончателна държавна такса при решаване на делото или сумата 20,00 лева. ОСЪЖДА В.Г.Т. , с горните данни, да заплати по сметка на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД, окончателна държавна такса при решаване на делото или сумата 20,00 лева. ОСЪЖДА В.Й.Т., с горните данни, да заплати по сметка на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД , д.т. върху издръжката , съгласно чл.7,ал.1,т.2 от Тарифата за ДТ по ГПК – 2 на сто върху тригодишните платежи или сумата 75,60 лева.
В законна сила от 2.8.2016г.

8

Гражданско дело No 945/2016, VI състав

ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

В.С.В.,
В.Ц.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ,
Н.В.И.

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 19.7.2016г.
ОПРЕДЕЛЯ мярка за закрила, като, на основание чл.26 във връзка с чл.25, ал.1, т.2 и чл.4, ал.1, т.5 от ЗЗДет, НАСТАНЯВА непълнолетното дете Н.В.И., ЕГН-********** в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 3-гр.Ловеч за срок до навършване на пълнолетие.
В законна сила от 2.8.2016г.

9

Гражданско дело No 1131/2016, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Д.П.С.,
Т.С.С.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 2.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 22.02.1997 г., в гр. Ловеч, с Акт от 22.02.1997 г. на Община Ловеч, между Д.П.С., ЕГН **********, с адресна регистрация: гр. Ловеч, ул. „Т. Каблешков“ 5а, живуща ***, и Т.С.С., ЕГН **********, с адрес: *** 5а, чрез развод, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, на основание чл. 50 от СК. УТВЪРЖДАВА следното споразумение между страните, на основание чл. 51 ал. 1 от СК: 1. Съпругата Д.П.С. запазва придобитата по време на брака фамилия и съпругът е съгласен с това нейно желание. 2. Детето Йордан Тонев С., роден на *** г., ЕГН **********, ще живее при майката Д.П.С., на адрес: ***, като жилището е собственост на родител на Д.П.С.. 3. Родителските права върху детето Йордан Тонев С. ще бъдат упражнявани от майката Д.П.С., като бащата Т.С.С. ще може да вижда детето Йордан Тонев С. по всяко време без да му е определен точен ден или срок и майката Д.П.С. е съгласна. 4. Т.С.С. ще дължи месечна издръжка за детето Йордан Тонев С. в размер на 105.00 /сто и пет/ лева, платими по банков път на сметка IBAN: ***. 5. Семейното жилище, собственост на родителите на Т.С.С.,***, ще се ползва от Т.С.С.. 6. Съпрузите нямат претенции за вещи, имоти и други придобити по време на брака неща. 7. Съпрузите се споразумяват, че не дължат издръжка помежду си. С така постигнатото споразумение страните заявяват, че са уредени всички имуществени и лични отношения между тях. ОСЪЖДА Д.П.С., ЕГН **********, с адресна регистрация: гр. Ловеч, ул. „Т. Каблешков“ 5а, живуща ***, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 7.50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/, представляваща държавна такса за прекратяване на брака. ОСЪЖДА Т.С.С., ЕГН **********, с адрес: *** 5а, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 7.50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/, представляваща държавна такса за прекратяване на брака, както и сумата 151.20 лв. /сто петдесет и един лева и двадесет стотинки/, представляваща държавна такса върху размера на издръжката за детето.
В законна сила от 2.8.2016г.

10

Гражданско дело No 1133/2016, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Й.И.Й.,
Й.Л.Ц.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 2.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения между Й.И.Й., ЕГН : **********, с адрес: *** и Й.Л.Ц., ЕГН: **********, с пост.адрес: *** от 23.09.2009 г. на Община гр.Ловеч граждански брак, като дълбоко и непоправимо разстроен ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по силата на което: 1. Упражняването на родителските права върху роденото от брака дете- В.Й. Й., ЕГН ********** се предоставя на майката Й.Л.Ц., с горните данни, и детето ще живее при нея на адрес : с.С.Л.К.” № 4 2. На бащата Й.И.Й., с горните данни, се определя следния режим на лични контакти с детето:всяка първа и трета събота и неделя от месеца – в събота от 9.00 часа до неделя до 19.00 часа/ с преспиване/, 30 /тридесет/ дни през лятото, несъвпадащи с платения годишен отпуск на майката, 10/десет/ дни през зимата, несъвпадащи с платения годишен отпуск на майката; Новогодишните празници всяка четна година в дните от 30 декември до 02 януари; както и четири часа на рождения ден на детето всяка година. 3.Бащата Й.И.Й., с горните данни, СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на Й.Л.Ц. , като майка и законна представителка на детето В.Й. Й., ЕГН **********, по 150.00/сто и петдесет/ лева месечно издръжка, считано от прекратяването на брака, платима до 10-то число на текущия месец. 4. Семейното жилище на страните, съставляващо имот в село С.С.П.В.”№7 след прекратяването на брака ще се ползва от съпруга, като жената е напуснала семейното жилище и няма претенции относно ползването на същото. 5. След прекратяването на брака съпругата ще носи фамилното име Ц.. 6. След прекратяване на брака съпрузите не си дължат взаимна издръжка, тъй като са трудоспособни и могат да се издържат от доходите и имуществото си. 7. Направените разноски по делото, остават в тежест на страните така, както са направени . ОСЪЖДА Й.И.Й., ЕГН : **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ по бюджета на Ловешки РС допълнителна държавна такса в размер на 7.50 лв /седем лв.и 50ст/, както и държавна такса върху определената издръжка в размер на 108.00 лв /сто и осем /лева. ОСЪЖДА Й.Л.Ц., ЕГН: **********, с пост.адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Ловешки РС допълнителна държавна такса в размер на 7.50 лв/седем лв.и 50ст/.
В законна сила от 2.8.2016г.

11

НЧХД No 721/2015, VIII състав

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

С.С.И.

Р.Ц.Л.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Присъда от 18.1.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимият Р.Ц.Л.– за ВИНОВЕН поради което и на основание чл.146, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на ГЛОБА, в размер на 1000,00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка на бюджета на съдебната власт, както и наказание „Обществено порицание”, което да бъде изпълнено, чрез прочитане на присъдата по радиовъзела по местоживеене на подсъдимият и на основание чл.130, ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 години от влизане на присъдата в сила.На основание чл.23, ал.1 от НК, ОПРЕДЕЛЯ на подс. Р.Ц.Л. едно общо най – тежко наказание, а именно 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така определеното общо най – тежко наказание лишаване от свобода за срок от 3 години от влизане на присъдата в сила.Осъжда подсъдимият Р.Ц.Л., с горната самоличност да заплати на гр. ищец С.С.И. сумата от 700,00 /седемстотин/ лева, представляваща претендирани неимуществени вреди за престъплението по чл.146, ал.1 от НК, ведно със законната лихва начиная от 12.05.2015г. до окончателното изплащане на сумата, като отхвърля като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН приетия гр. иск за неимуществени вреди в частта над 700,00 лева до 2000,00 лева.Осъжда подсъдимият Р.Ц.Л., с горната самоличност да заплати на гр. ищец С.С.И. сумата от 1000,00 /хиляда/ лева, представляваща претендирани неимуществени вреди за престъплението по чл.130, ал.1 от НК, ведно със законната лихва начиная от 12.05.2015г. до окончателното изплащане на сумата, като отхвърля като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН приетия гр. иск за неимуществени вреди в частта над 1000,00 лева до 2000,00 лева.ОСЪЖДА подсъдимият Р.Ц.Л., с горната самоличност да заплати на гр. ищец С.С.И. сумата от 632,00 лева, представляваща разходи за съдебно деловодни разноски и адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА подсъдимият Р.Ц.Л., с горната самоличност да заплати на ЛРС сумата от 100,00 лева, представляваща държавна такса върху уважените размери на гражданските искове.
Р.Ц.Л.
ПРИЗНАВА подсъдимият Р.Ц.Л.–роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, със средно специално образование, женен, работи, неосъждан, ЕГН **********. за ВИНОВЕН, за това, че на 12.05.2015 година, около 11.30 часа в с. Лесидрен, област Ловеч, в домът на св. Д.В.Л.,***, причинил на С.С.И. ***, лека телесна повреда с разстройство на здравето, извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК, изразяваща се в разстройство на здравето, временно и неопасно за живота – кръвонасядане на гърдите; подкожен хематом на главата с обезкосмен участък в тилната област – скубана коса, поради което и на основание чл.130, ал.1 от НК във връзка с чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ , като му налага административно наказане "ГЛОБА" в размер на 1000/хиляда/лв.в полза на държавата.
Мотиви от 18.2.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - променена квалификация
Изменя присъдата, като признава подсъдимия за невиновен и го оправдава по повдигнатото обвинение.По чл. 78 а НК налага на същия адм.наказание"глоба".
В законна сила от 2.8.2016г.

12

АНД No 1099/2015, II състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР

ЕТ А.-Д.М.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 6.7.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 04-ПБЗН от 01.06.2015 г. на началник на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр.Ловеч, са наложени на Д.А.М., ЕГН : **********, управител на ЕТ „АЖД – Д.М.”, със седалище и адрес на управление гр.Летница, област Ловеч, бул.”България” № 57, ЕИК 110007777, следните административни наказания : т.1 - на основание чл.265, ал.2 от ЗМВР – глоба в размер на 50 лева, т.2 - на основание чл.265, ал.2 от ЗМВР – глоба в размер на 50 лева, т.3 - на основание чл.265, ал.1 от ЗМВР – глоба в размер на 200 лева, т.4 - на основание чл.265, ал.2 от ЗМВР – глоба в размер на 50 лева, т.5 - на основание чл.265, ал.2 от ЗМВР – глоба в размер на 50 лева и т.6 - на основание чл.265, ал.2 от ЗМВР – глоба в размер на 50 лева, за нарушения на чл.140 от ЗМВР, във връзка с чл.5, т.1 от Наредба № 8121з-647; чл.140 от ЗМВР, във връзка с чл.62, т.7 от Наредба № 8121з-647; чл.140 от ЗМВР, във връзка с чл.5, т.5 от Наредба № 8121з-647; чл.140 от ЗМВР, във връзка с чл.5, т.2 от Наредба № 8121з-647; чл.140 от ЗМВР, във връзка с чл.5, т.2 от Наредба № 8121з-647 и чл.140 от ЗМВР, във връзка с чл.5, т.2 от Наредба № 8121з-647, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 2.8.2016г.

13

АНД No 343/2016, III състав

КАТ

Е.Б.К.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 12.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15-0906-000324 от 06.04.2015 год. на Николай Васков Недялков – Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със Заповед № 8121з-47/16.01.2015 год. на Министъра на МВР, с което на Е.Б.К. с ЕГН ********** *** на основание чл.182 ал.2 т.3 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 100 лева за извършено нарушение по чл.21 ал.2 от ЗДвП и на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 10 лева за извършено нарушение по чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 2.8.2016г.

14

Гражданско дело No 262/2016, IX състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Д.Б.К.

Л.С.К.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 13.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод сключения на 21.02.2004 г. в гр. Лом с акт 12 от същата дата, граждански брак между Л.С.К. с ЕГН ********** и Д.Б.К. с ЕГН ********** като дълбоко и непоправимо разстроен по вина на Л.С.К.. ПОСТАНОВЯВА родените от брака на Л.С.К. с ЕГН ********** и Д.Б.К. с ЕГН ********** деца-Лусия Людмилова К. с ЕГН ********** и Лора Людмилова К. с ЕГН ********** да живее с майка си Д.Б.К. на адрес ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху роденото от брака на Л.С.К. с ЕГН ********** и Д.Б.К. с ЕГН ********** деца-Лусия Людмилова К. с ЕГН ********** и Лора Людмилова К. с ЕГН ********** на майката Д.Б.К., като ОПРЕДЕЛЯ на бащата Л.С.К. режим налични контакти с тях всяка първа и трета събота от месеца от 10,00 до 18,00 часа, като ги взема от дома на тяхната майка, както и 20 дни през летния сезон, който да не съвпада с ползването на платено годишен отпуск от майката. ОСЪЖДА Л.С.К. с ЕГН ********** с адрес *** да заплаща на Лусия Людмилова К. с ЕГН ********** и Лора Людмилова К. с ЕГН ********** чрез тяхната майка и законен представител Д.Б.К., всички с адрес *** месечна издръжка в размер на 120,00 лв. /сто и двадесет лева/ за детето Лусия и 105,00 лв. /сто и пет лева/ за детето Лора, считана от 01.03.2015 г., ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от падежа до окончателното й заплащане до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Ловеч, ул. „Ал. Стамболийски“ № 26, вх. А, ет. 1, ап. 1 на Д.Б.К. и децата -Лусия Людмилова К. и Лора Людмилова К.. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака Д.Б.К. да носи предбрачното си фамилно име Иванова. ОСЪЖДА Л.С.К. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати да заплати в полза на РС Ловеч допълнителна държавната такса за развод в размер на 20,00 лв. /двадесет лева/ и 324,00 лв. /триста двадесет и четири лева/държавна такса върху размер на присъдените издръжки. ОСЪЖДА Л.С.К. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати Д.Б.К. с ЕГН ********** с адрес *** сумата от 626,70 лв. /шестстотин двадесет и шест лева и седемдесет стотинки/-сторени разноски.
В законна сила от 3.8.2016г.

15

Гражданско дело No 976/2016, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Р.Д.А.,
Р.Г.Ч.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 13.7.2016г.
ВЗЕМА мярка за закрила - настаняване за отглеждане в приемно семейство - спрямо Мария Ритова А., с ЕГН: **********, род. на *** г. , от майка – Р. Даниелова А. с ЕГН – ********** и баща – неизвестен като го НАСТАНЯВА за отглеждане в дома на Р.Г.Ч. с адрес: ***, утвърдена като професионален приемен родител, за срок от една година, като детето има право да ползва и заместваща приемна грижа в случай на нужда, краткосрочна временна невъзможност на приемното семейство. На основание чл. 28, ал. 4 от Закона за закрила на детето решението подлежи на незабавно изпълнение.
В законна сила от 3.8.2016г.

16

АНД No 655/2016, VIII състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Е.Т.Й.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 19.7.2016г.
Е.Т.Й.
ПРИЗНАВА Е.Т.Й.,роден на *** ***, българин,българско гражданство, със средно образование,не женен, не работи, не осъждан, ЕГН-********** за ВИНОВЕН, за това,че на 19.02.2016 г., около 16,10 часа в гр. Ловеч, обл. Ловеч, на паркинга на бившия магазин „Пени маркет", държал в себе си високорисково наркотично вещество- канабис /марихуана/, както следва : част от цигара,съдържаща високорисково наркотично вещество-канабис /марихуана/ с нето тегло 0,048 гр. със съдържание на активно действащ компонент- тетрахидроканабинол 9,6 %; в десния джоб на якето си, в два броя полиетиленови плика-високорисково наркотично вещество-канабис /марихуана/ с общо нето тегло 2,021 гр. със съдържание на активно действащ компонент- тетрахидроканабинол 3,3 %, всичко с общо нето тегло 2,069 гр. и на обща стойност 12,414 лв., без надлежно разрешение издадено от органите по чл. 16 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и в нарушение на разпоредбата на чл. 30 от ЗКНВП, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 78а от НК във връзка с чл.354а,ал.5 във вр. с ал.3,предл.2-ро,ал.1 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1000,00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по сметка на бюджета на съдебната власт.
Мотиви от 26.7.2016г.
В законна сила от 3.8.2016г.

17

НОХД No 856/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.Т.П.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 27.7.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимият Д.Т.П., ЕГН :**********
Д.Т.П.
В законна сила от 3.8.2016г.

18

НОХД No 860/2016, III състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

П.Г.Р.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 27.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА взетата мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на подсъдимия П.Г.Р. до привеждане на наказанието в изпълнение.
П.Г.Р.
В законна сила от 3.8.2016г.

19

Гражданско дело No 1958/2015, IX състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

АЛЕКСА ЕООД

П.В.А.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 29.6.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на П. Величко в А. с ЕГН ********** с адрес ***, че „АЛЕКСА“ ЕООД с ЕИК 110009283 с адрес гр. Ловеч, ул. „Оборище“ № 1, представлявано от Пламен Ангелов Легурски има вземане в размер на 895,00 лв. /осемстотин деветдесет и пет лева/-остатък от цена по договор за изработка на дограма от 16.07.2012 г., ведно със законната лихва от 07.08.2015 г. до изплащане на вземането, за което е издадена Заповед № 822 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 11.08.2015 г. по ч. гр. д. 1330/2015 г. на РС Ловеч, като ОТХВЪРЛЯ иска за горницата до сумата от 1 200,00 лв., поради прихващане с насрещно вземане на ответника П. Величко в А. със сумата от 305,00 лв. /триста и пет лева/-разходи за отстраняване на недостатъци при монтажа на дограма по договор от 16.07.2012 г. ОТХВЪРЛЯ предявения от „АЛЕКСА“ ЕООД с ЕИК 110009283 с адрес гр. Ловеч, ул. „Оборище“ № 1, представлявано от Пламен Ангелов Легурски против П. Величко в А. с ЕГН ********** с адрес *** иск за установяване съществуването на вземане в размер на 366,46 лв. /триста шестдесет и шест лева и четиридесет и шест стотинки/-обезщетение за забава върху сумата от 1 200,00 лв. за периода 08.08.2012 г. до 06.08.2015 г. за което е издадена Заповед № 822 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 11.08.2015 г. по ч. гр. д. 1330/2015 г. на РС Ловеч. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК П. Величко в А. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати на „АЛЕКСА“ ЕООД с ЕИК 110009283 с адрес гр. Ловеч, ул. „Оборище“ № 1, представлявано от Пламен Ангелов Легурски сумата от 201,54 лв. /двеста и един лева и петдесет и четири стотинки/-сторени разноски според уважената част от исковете. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 ГПК „АЛЕКСА“ ЕООД с ЕИК 110009283 с адрес гр. Ловеч, ул. „Оборище“ № 1, представлявано от Пламен Ангелов Легурски да заплати на П. Величко в А. с ЕГН ********** с адрес *** сумата от 204,66 лв. /двеста и четири лева и шестдесет и шест стотинки/-сторени разноски според отхвърлената част от исковете.
В законна сила от 4.8.2016г.

20

Гражданско дело No 323/2016, VI състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Т.Ц.М.

В И К АД - ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 8.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Т.Ц.М., ЕГН-********** *** против „ВиК”АД, ЕИК : 110549443, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, ул.”Райна Княгиня”№1А, представявано от Изпълнителния директор Данаил Красимиров Събевски иск с правно основание чл.221, т.4 във връзка с чл.244, ал.7 от ТЗ, за заплащане на сумата от 1 900 лева, представляваща обезщетение по чл.8, първо тире, пр.1-во във връзка с чл.7.3 от Договор за възлагане на управлението на акционерно дружество с държавно участие в капитала №РД-02-16ф-26/18.11.2013 год. за безвиновното му освобождаване като член на Съвета на директорите на дружеството, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОТХВЪРЛЯ предявеният от Т.Ц.М., ЕГН-********** *** против „ВиК”АД, ЕИК : 110549443, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, ул.”Райна Княгиня”№1А, представявано от Изпълнителния директор Данаил Красимиров Събевски за заплащане на законната лихва върху претендираното вземане, считано от датата на предявяване на исковата молба – 02.03.2016 год. до окончателното плащане на сумата, на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОТХВЪРЛЯ претенцията на Т.Ц.М., ЕГН-********** *** против „ВиК”АД, ЕИК : 110549443, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, ул.”Райна Княгиня”№1А, представявано от Изпълнителния директор Данаил Красимиров Събевски за заплащане на направените съдебно-деловодни разноски, като НЕОСНОВАТЕЛНА И НЕДОКАЗАНА. ОСЪЖДА Т.Ц.М., ЕГН-********** *** да заплати на „ВиК”АД, ЕИК : 110549443, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, ул.”Райна Княгиня”№1А, представявано от Изпълнителния директор Данаил Красимиров Събевски сумата 690 /шестотин и деветдесет/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски, на основание чл.78, ал.3 във връзка с чл.80 от ГПК.
В законна сила от 4.8.2016г.

21

АНД No 413/2016, I състав

КАТ

З.Е.К.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 25.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД№413/2016г. на ЛРС, поради недопустимост на жалбата.
В законна сила от 4.8.2016г.

22

Гражданско дело No 363/2016, VI състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД

А.М.М.

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 29.6.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че към датата на подаване на заявлението по чл.410 от ГПК в съда - 15.12.2015 год. от страна на “Фронтекс Интернешънъл”ЕАД, ЕИК : 200644029, със седалище и адрес на управление : гр.София, ул.”Хенрик Ибсен”№15, ет.7, представлявано от Изпълнителния директор Александер Викторов Грилихес, ответницата А.М.М., ЕГН-********** ***, дължи сумата в размер на 1 192,13 /хиляда сто деветдесет и два лева и тринадесет стотинки/, от които : 630,27 /шестотин и тридесет лева двадесет и седем стотинки/ главница, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението до окончателно изплащане на вземането; 204,02 /двеста и четири лева и две стотинки/ - договорна лихва за периода от 18.09.2009 год. до 19.11.2010 год.; 357,84 /триста петдесет и седем лева осемдесет и четири стотинки/ - договорно обезщетение за забава за периода от 19.09.2009 год. до 20.11.2015 год., които задължения са предмет на Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, предмет на разглеждане по Частно гражданско дело №2467/2015 год. по описа на РС-гр.Ловеч, по иска с правно основание чл.422, ал.1 във връзка с чл.415, ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА А.М.М., ЕГН-********** *** да заплати на “Фронтекс Интернешънъл”ЕАД, ЕИК : 200644029, със седалище и адрес на управление : гр.София, ул.”Хенрик Ибсен”№15, ет.7, представлявано от Изпълнителния директор Александер Викторов Грилихес сумата в размер общо на 445 /четиристотин четиридесет и пет/ лева, от които 125 лева внесена по сметка на съда държавна такса и 320 лева възнаграждение за юрисконсулт, както и 325 /триста двасет и пет/ лева за заповедното производство, от които 25 лева държавна такса за образуване на това производство и 300 лева възнаграждение за юрисконсулт.
В законна сила от 5.8.2016г.

23

Гражданско дело No 627/2016, IV състав

ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ

Р.Р.П.

Д.М.П.

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 12.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 11.04.1983 г. в с. Кирчево , общ. Угърчин, обл. Ловеч, за което е съставен Акт за брак № 0002/ 11.04.1983г. на ОБЩИНА УГЪРЧИН, обл. Ловеч,между: Р.Р.П. с ЕГН – ********** *** и Д.М.П. с ЕГН - ********** *** , поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство в брачните отношения, на основание чл.49 ал.1 от СК. ВИНА за дълбокото и непоправимо разстройство има съпруга Р.Р.П.. След прекратяване на гражданския брак съпругата ще продължи да носи брачното си фамилно име П.,което е и нейно предбрачно фамилно име или ще се именува Д.М.П.. От брака си страните нямат непълнолетни деца и въпроса за упражняването на родителските права и издръжката им не стои за разглеждане. След прекратяване на брака страните няма да си дължат издръжка един на друг. ОТХВЪРЛЯ , претенцията на Р.Р.П., с горните данни , за предоставяне на него на семейното жилище , находящо се в с. Кирчево , ул. "Ал. Стамболийски "№57 , общ Угърчин , обл. Ловеч, представляващо приземен етаж с отделен вход , състоящ се от две стаи – мази,собственост на дъщерята на страните АНА РУМЕНОВА РОСЕНОВА, като неоснователна и недоказана. ОСЪЖДА Р.Р.П.,с горните данни, да заплати по сметка на Ловешки районен съд,сумата от 25,00 лева, представляваща окончателна държавна такса при решаване на делото.
В законна сила от 5.8.2016г.

24

АНД No 838/2015, II състав

КАТ

С.П.Б.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 6.6.2016г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14-0906-001327 от 23.09.2014 г. на Началника на сектор ПП към ОД на МВР Ловеч, с което са наложени на С.П.Б. ***, ЕГН : **********, административни наказания на основание чл.183, ал.4, т.7, предл.1-во от ЗДвП – глоба в размер на 50 лева, на основание чл.185 от ЗДвП – глоба в размер на 20 лева и на основание чл.185 от ЗДвП – глоба в размер на 20 лева, както и са му отнети общо 6 контролни точки на основание Наредба № Із-2539 на МВР, за извършени нарушения на чл.137а, ал.1, чл.147, ал.1 и чл.157, ал.6 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 5.8.2016г.

25

АНД No 497/2016, III състав

РДГ

Р.П.К.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 18.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2240 от 15.04.2016 год. на инж. Павли П. Богдански, Директор на Регионална дирекция по горите – гр.Ловеч, упълномощен със Заповед № РД 49-199/16.05.2011г. на Министъра на Земеделието и храните, с което на основание чл.53 ал.1 и ал.2 от ЗАНН и чл.275 ал.1 т.2 от Закона за горите, с което на Р.П.К. с ЕГН ********** *** е наложено наказание глоба на основание чл.266 ал.1 предложение седмо от Закона за горите, в размер на 150.00 лв. /сто и петдесет лева/ за извършено нарушение по чл.213 ал.1 предложение шесто т.1 от Закона за горите и на основание чл.275 ал.2 от ЗГ е определено да заплати паричната равностойност на липсващите вещи - предмет на нарушението: 5 пр. м3 /пет пространствени кубически метра/ дърва за огрев от цер, благун и габър, в размер на 125.95 лв. /сто двадесет и пет лева и деветдесет и пет стотинки/ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 5.8.2016г.

26

НОХД No 866/2016, II състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.И.Н.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 29.7.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимият М.И.Н., ЕГН **********
М.И.Н.
В законна сила от 5.8.2016г.

27

АНД No 137/2016, III състав

КАТ

Д.Т.С.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 20.6.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5142/11 от 08.07.2011 год. на Николай Васков Недялков – Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № Із-1687/02.08.2010 год. на Министъра на МВР, с което на Д.Т.С. с ЕГН ********** *** на основание чл.182 ал.2 т.6 от ЗДвП са наложени наказания глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство по НАХД №137/2016 година по описа на ЛРС.
В законна сила от 8.8.2016г.

28

АНД No 630/2016, I състав

ИААА

И.В.С.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 13.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31-0000224/14.08.2015 г. на Стелян Тошков Чавдаров, Началник ОО ”АА” гр.Ловеч, в частта, в която е наложена на основание чл.93,ал.4 от Закона за автомобилните превози глоба в размер на 2000/две хиляди/ лева на И.В.С., ЕГН: **********, за нарушение на чл.93,ал.4 от ЗАвП, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31-0000224/14.08.2015 г. на Стелян Тошков Чавдаров, Началник ОО ”АА” гр.Ловеч, В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, КАТО ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 8.8.2016г.

29

НОХД No 915/2016, VIII състав

Квалифицирани състави на хулиганство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

И.Г.П.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 8.8.2016г.
И.Г.П.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ И.Г.П. – роден на *** *** Слатина, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, женен, пенсионер, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 31.07.2016 година, около 10,30 часа, в гр.Ловеч, кв. „Дръстене”, ул. „Мадара”, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - крещял на Добромир Цонев, Васил Николов и Янко Соколов (тримата служители на РУМВР - Ловеч) - „Ще ви еба майката, само да ме пуснат ще ви отрежа главите, ще ви заколя. Имам протекция на генерали, нищо не можете да ми направите”, като деянието било съпроводено със съпротива (изразила се в дърпане и бутане) срещу органи на властта, изпълняващи задължения по опазване на обществения ред: Добромир Цонев - командир на отделение в сектор „Охранителна полиция” в РУМВР - Ловеч; Васил Петров Николов -полицай в сектор „Охранителна полиция” в РУМВР - Ловеч и Янко Любомиров Соколов - старши полицай в сектор „Охранителна полиция” в РУМВР- Ловеч, поради което и на основание чл.325, ал.2 във вр. с ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.б от НК му НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки: - по чл.42а, ал.2, т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок 10 /десет/ месеца, като подсъдимият П. се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - по чл.42а, ал.2, т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца.
В законна сила от 8.8.2016г.

30

НОХД No 916/2016, VIII състав

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Н.П.Д.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 8.8.2016г.
Н.П.Д.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ Н.П.Д. - роден на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, женен, упражняващ търговска дейност, като ЕТ „Н.Д.”***, неосъждан, ЕГН: **********, ЗА ВИНОВЕН за това, че на 10.04.2016 г., в град Ловеч, държал акцизни стоки, в сутерен на къща на ул. „Ангел Кънчев” №3 - 89 броя кутии цигари марка „Marshal”, по 20 къса всяка; 30 броя кутии цигари марка „Каrеlia Slims”, по 20 къса всяка, 196 броя кутии цигари марка „Marble”, по 20 къса всяка, 80 броя кутии цигари марка „LM-100”, по 20 къса всяка, в апартамент на ул. „Райна Княгиня” № 1, вх.Б, ап.13, както и 20 броя кутии цигари марка „Marshal”, по 20 къса всяка, 20 броя кутии цигари марка „Marble”, по 20 къса всяка, 5 броя кутии цигари марка „Manchester”, по 20 къса всяка, без бандерол, като такъв се изисква по закон - чл.28, ал.1 от Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия и чл.64 от Закон за акцизите и данъчните складове, като пазарната цена на акцизната стока е 3 300 лева и случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.234, ал.1, пр.2 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години. На основание чл.59, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от НК ПРИСПАДА от изпълнение на наказанието лишаване от свобода времето, през което подсъдимия Д. е бил задържан за 24 часа със заповед на МВР от 10.04.2016 година. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимия по-лекото наказание „глоба”, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.
В законна сила от 8.8.2016г.

31

АНД No 921/2016, VIII състав

Производство по УБДХ

РУП МВР ЛОВЕЧ

С.К.О.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 7.8.2016г.
НАЛАГА на С.К.О. с ЕГН **********,*** и настоящ адрес ***, вилна зона „Бабаковец, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ “ЗАДЪРЖАНЕ В СТРУКТУРНО ЗВЕНО НА МВР ЗА СРОК ОТ 8 /осем/ ДЕНОНОЩИЯ”, затова че на 07.08.2016 година в град Ловеч е осъществил състава на чл.1 от УБДХ – извършил непристойни действия и грубо нарушил обществения ред.
С.К.О.
Мотиви от 7.8.2016г.
В законна сила от 8.8.2016г.

32

Гражданско дело No 863/2016, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Н.С.К.

С.М.К.

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Определение от 1.8.2016г.
ПРИЕМА И ОДОБРЯВА, постигната съдебна спогодба между страните : ищеца – Н.С.К. ***, ЕГН – **********,чрез пълном. – адв. Б. от ЛАК и ответника С.М.К. ***, ж к.Младост , бл.315,вх.“Г“,ет.1,ап.2,ЕГН - **********,както следва: С.М.К., с горните данни,се задължава да заплаща на Н.С.К., с горепосочените данни, на основание чл.144 от СК,ежемесечна издръжка в размер на 120,00 лв. /сто и двадесет лева/, начиная от 01.06.2016 г. , до настъпване на законна причина за изменението или прекратяването й,ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, начиная от датата на падежа й, до окончателното й изплащане. С.М.К., с горните данни,се задължава да заплаща ежемесечната издръжка до 30-то число на съответния месец по банкова разплащателна сметка на Н.С.К., с горепосочените данни , в „ОББ“ АД ,а именно:IBAN *** ,BIC : ***. Разноските по делото остават в тежест на страните както са ги направили. ОСЪЖДА С.М.К. , с горните данни , да заплати по сметка на Районен съд – гр. Ловеч държавна такса 2% върху тригодишните платежи на издръжката или сумата от 86,40 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. N 863 /2016 г. по описа на Ловешки районен съд, като СПОГОДЕНО на осн. чл.145, ал.3 от ГПК във вр. с чл.234 от ГПК.
В законна сила от 9.8.2016г.

33

АНД No 752/2016, VIII състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Б.С.Б.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 25.7.2016г.
Б.С.Б.
ПРИЗНАВА Б.С.Б.- роден на *** ***,българин, българско гражданство, с основно образование, неженен, не работи, осъждан-реабилитиран, ЕГН-********** за ВИНОВЕН, за това,че на 16.06.2016г. около 21.20 часа по ул."Св.Св.Кирил и Методий" в гр.Ловеч, управлявал с посока на движение бул."България", МПС - лек автомобил марка „Фолксваген голф 3", с рег.№ ЕН 1178 КА, собственост на Северин Емилов Колев ЕГН-********** от гр.Левски, след употреба на наркотични вещества, установено по надлежния ред с техническо средство „Drug chek 3000" скалата на което реагирала на „матамфетамин” и „амфетамин” ,поради което и на основание чл.78а във вр. с чл.343б, ал.З от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1000,00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по сметка на бюджета на съдебната власт. На основание чл. 343г във вр. с чл. 343б, ал.3 от НК ЛИШАВА обвиняемия Б.Б. от право да управлява МПС за срок от 3/ТРИ/ месеца. На основание чл. 59,ал.4 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание Лишаване от право да управлява МПС, времето през което обвиняемия Б.Б. е бил лишен от това право по административен ред, считано от датата на отнемане на СУМПС – 16.06.2016 год.
Мотиви от 26.7.2016г.
В законна сила от 9.8.2016г.

34

АНД No 487/2016, I състав

КАТ

В.Н.А.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 21.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15-0456-000028/21.10.2015 год. на Николай Васков Недялков,Началник на сектор ПП при ОД на МВР-Ловеч, с което е наложена на основание чл.315,ал.1,т.1 от КЗ глоба в размер на 400 лева на В.Н.А. ***, ЕГН: **********, за нарушение на чл.315,ал.1,пр.2, във връзка с чл.259,ал.1,т.1,във връзка с чл.249,т.1 от КЗ, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 10.8.2016г.

35

АНД No 505/2016, III състав

КАТ

Д.Л.Л.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 19.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №15-0906-001025 от 12.10.2015 год. на Николай Васков Недялков – Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, оправомощен със заповед № З-2205/30.08.2010 год. на ВНД Директор на ОД на МВР - Ловеч, с което на Д.Л.Л. с ЕГН ********** *** основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ е наложена глоба в размер на 400 лева за извършено нарушение на чл.315 ал.1 пр.2 т.1 във вр. с чл.259 ал.1 т.1 във вр. с чл.249 т.1 от Кодекса за застраховането като НЕОБОСНОВАНО и НЕДОКАЗАНО.
В законна сила от 10.8.2016г.

36

АНД No 930/2016, VIII състав

КФН

ПЕТРОЛ АД

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Разпореждане от 10.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство но НАХД №930/2016 година по описа на Ловешки РС. ИЗПРАЩА делото на Районен съд гр. София по компетентност.
В законна сила от 10.8.2016г.

37

Гражданско дело No 2529/2015, V състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

В.Д.П.

ОБЩИНА - ЛОВЕЧ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 10.6.2016г.
ДОПУСКА, на основание чл.19,ал.1 от Закона за гражданската регистрация промяна на собственото име на лицето В.Д.П., ЕГН: **********,***, като за собствено име на същата бъде вписано името В. - АV или за в бъдеще имената на лицето се изписват и четат, както следва: собствено име- В. – АV, бащино име - Д. и фамилно име - П. .
В законна сила от 11.8.2016г.

38

НОХД No 924/2016, VIII състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.И.Д.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 12.8.2016г.
Д.И.Д.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ Д.И.Д., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, не работи, неженен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 02.08.2016 г., около 14.05 часа в гр.Ловеч, по бул."Освобождение", преди кръстовището с бул."Мизия", управлявал МПС - л.а. „Рено Клио" с ДК № ЕН 9343 ВН, собственост на Валери Ангелов Митев, ЕГН ********** ***, след употреба на наркотични вещества - амфетамин и метамфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер „Drug Check 3000” с № 8325554, поради което и на основание чл. 343б, ал.З, пр.1-во и чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.61, т.2, във вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл.55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на подсъдимия по-лекото наказание „глоба”, което закона предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода”. На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 вр ал. 2 от НК от така определеното наказание „лишаване от свобода” приспада времето през което подсъдимият Д. е бил задържан със Заповед с рег. №1762ЗЗ-196/02.08.2016 г. по ЗМВР за 24 часа. На основание чл.343г, ал.1 от НК, ЛИШАВА подсъдимия Д. от право да управлява МПС за срок от три месеца, като на осн. чл.59, ал.4 от НК, ПРИСПАДА времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 02.08.2016 година.
В законна сила от 12.8.2016г.

РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЛОВЕЧ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 15.8.2016г. до 15.8.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 915/2016, VIII състав

Квалифицирани състави на хулиганство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

И.Г.П.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 8.8.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА “ взета по БП №619 по описа на РУ МВР - Ловеч по отношение на подсъдимия И.Г.П., ЕГН **********, подсъдим по НОХД №915/2016 г. по описа на ЛРС .
И.Г.П.
В законна сила от 15.8.2016г.

2

НОХД No 916/2016, VIII състав

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Н.П.Д.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 8.8.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка”, взета по ДП №67/2016 год. по описа на РУ МВР - Ловеч по отношение на Н.П.Д., ЕГН: **********, подсъдим по НОХД №916/2016 г. по описа на ЛРС.
Н.П.Д.
В законна сила от 15.8.2016г.

РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЛОВЕЧ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 16.8.2016г. до 16.8.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 932/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Р.Н.В.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 16.8.2016г.
Р.Н.В.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурора Вася Радевска, защитника адв.Н.Б. *** и подсъдимия Р.Н.В., като ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Н.В. - роден на *** година, в гр.Варна, живущ ***, български гражданин, със средно образование, разведен, работи, неосъждан /реабилитиран/, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.08.2016 год., около 03.30 часа в гр.Ловеч, обл.Ловеч, по ул."Академик Иширков", в близост до кръстовището с ул."Княз Имеритински" и с посока на движение бул."България", управлявал моторно превозно средство - собственият си лек автомобил „Рено 19", с рег. № ОВ 1260 АМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда-2,71 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство - Алксотест 7510, с фаб. № 0032, проба 00343, поради което и на основание чл.343б ал.1 и чл.55 ал.1 т.1 от НК му НАЛАГА наказание 3/три/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години от влизане на споразумението в сила. На основание чл.59 ал.1 от НК ПРИСПАДА от наложеното наказание „лишаване от свобода” времето, през което подсъдимия В. е бил задържан за срок от 24 часа със заповед за задържане налице от 05.08.2016 година. На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото по-леко наказание „глоба”. На основание чл.343г във вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Р.Н.В. от право да управлява МПС за срок от шест месеца. На основание чл.59 ал.4 от НК ПРИСПАДА от така определения размер на наказанието „лишаване от право да управлява МПС” времето, през което В. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 05.08.2016 година.
В законна сила от 16.8.2016г.

2

НОХД No 936/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Б.М.Б.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 16.8.2016г.
Б.М.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурора Вася Радевска, защитника адв.В.Н. *** и подсъдимия Б.М.Б., като ПРИЗНАВА подсъдимия Б.М.Б. - роден на ***г***, с постоянен адрес ***2, настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, женен, не работи, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 09.08.2016 год., около 02.36 часа в град Ловеч, на бул."България" до магазин „Лале" управлявал моторно превозно средство - собственият си лек автомобил „Пежо 406",с per. № OB 1347 ВА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 1,54 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер Алкотест 7510", с фаб.№0041, поради което и на основание чл.343б ал.1 и чл.55 ал.1 т.1 от НК му налага наказание 3 /три/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години от влизане на споразумението в сила. На основание чл.59 ал.1 от НК ПРИСПАДА от наложеното наказание „лишаване от свобода” времето, през което подсъдимия е бил задържан за срок от 24 часа със заповед за задържане на лице от 09.08.2016г. На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото по-леко наказание „глоба”. На основание чл.343г във вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Б.М.Б. от право да управлява МПС за срок от десет месеца. На основание чл.59 ал.4 от НК ПРИСПАДА от така определения размер на наказанието „лишаване от право да управлява МПС” времето, през което Б. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 09.08.2016 година.
В законна сила от 16.8.2016г.

3

НОХД No 937/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Б.А.Б.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 16.8.2016г.
Б.А.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.А.Б., роден на ***г***, м-та „Синан тепе" №653, български гражданин, без образование - неграмотен, неженен, работи, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 06.08.2016 г., около 20.54 часа в град Ловеч, м-та „Синан тепе", пред дом № 653 управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Фолксваген голф" с рег. № ЕВ 7271 АА, негова собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 1,97 на хиляда установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 147/09.08.2016 год. на СХЛ при ОДМВР – Ловеч, поради което и на основание чл.343б ал.1 и чл.55 ал.1 т.1 от НК му НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.61 т.2 във вр. с чл.60 ал.1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното наказание „лишаване от свобода” в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото по-леко наказание „глоба”. На основание чл.59 ал.1 от НК ПРИСПАДА от определеното наказание „лишаване от свобода” времето, през което Б. е бил задържан за 24 часа със заповед за задържане на лице от 06.08.2016 година
В законна сила от 16.8.2016г.

4

НОХД No 938/2016, III състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

А.Р.Б.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 16.8.2016г.
А.Р.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Р.Б. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, неженен, без образование - неграмотен, безработен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2016 г. около 05,30 часа в гр.Ловеч, кв.Гозница, изхода за с.Радювене, управлявал лек автомобил „Ситроен" с рег.№ ЕВ 1506 АН, собственост на Мирослав Йорданов Райнов от гр.Габрово, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с наказателно постановление на Началника на РУ-МВР - гр.Угърчин с № 16-0456-000079/07.07.2016 г, влязло в сила на 04.08.2016 г., поради което и на основание чл.343в ал.2 и чл.55 ал.1 т.1 от НК му НАЛАГА наказание 4 /четири/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка на съдебната власт. На основание чл.61 т.2 във вр. с чл.60 ал.1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното наказание „лишаване от свобода” в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
В законна сила от 16.8.2016г.

5

НОХД No 940/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

П.С.П.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 16.8.2016г.
П.С.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.С.П., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***0, с българско гражданство, разведен, със средно образование, работи в „КАН Дизайн" гр.Ловеч, на длъжност „работник", не осъждан, ЕГН-********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 09.08.2016г., около 07.30 часа в гр.Ловеч, на бул."Освобождение", до мелницата, с посока на движение гр.Летница, управлявал МПС - л.а. марка „"Рено 19", с рег.№ ОВ 2910 АС, собственост на Милка Георгиева Петкова от гр.Ловеч, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 3.88 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза №151/12.08.2016г. на СХЛ при ОД МВР Ловеч, поради което и на основание чл.343б ал.1 и чл.55 ал.1 т.1 от НК му НАЛАГА наказание 3/три/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години от влизане на споразумението в сила. На основание чл.59 ал.1 от НК ПРИСПАДА от определеното наказание „лишаване от свобода” времето, през което П. е бил задържан за 24 часа със заповед за задържане на лице от 09.08.2016 година. На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото по-леко наказание „глоба”. На основание чл.343г във вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия П.С.П. от право да управлява МПС за срок от дванадесет месеца. На основание чл.59 ал.4 от НК ПРИСПАДА от така определения размер на наказанието „лишаване то право да управлява МПС” времето, през което П. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 09.08.2016 година.
В законна сила от 16.8.2016г.

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЛОВЕЧ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 19.8.2016г. до 19.8.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 924/2016, VIII състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.И.Д.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 12.8.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимият Д.И.Д., ЕГН : **********.
Д.И.Д.
В законна сила от 19.8.2016г.

2

АНД No 959/2016, III състав

Производство по УБДХ

РУ МВР ЛОВЕЧ

О.В.К.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 18.8.2016г.
НАЛАГА на О.В.К. с ЕГН ********** ***, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева, затова че на 17.08.2016 година в град Ловеч осъществил състава на чл.1 от УБДХ – извършил непристойни действия и грубо нарушил обществения ред.
О.В.К.
Мотиви от 18.8.2016г.
В законна сила от 19.8.2016г.

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЛОВЕЧ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 23.8.2016г. до 23.8.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 932/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Р.Н.В.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 16.8.2016г.
Р.Н.В.
В законна сила от 23.8.2016г.

2

НОХД No 936/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Б.М.Б.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 16.8.2016г.
ОТМЕНЯ взетата в хода на бързото производство мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на подсъдимия Б.М.Б..
Б.М.Б.
В законна сила от 23.8.2016г.

3

НОХД No 937/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Б.А.Б.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 16.8.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА взетата мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на подсъдимия Б.А.Б. до привеждане на наказанието в изпълнение.
Б.А.Б.
В законна сила от 23.8.2016г.

4

НОХД No 938/2016, III състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

А.Р.Б.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 16.8.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА взетата мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на подсъдимия А.Р.Б. до привеждане на наказанието в изпълнение.
А.Р.Б.
В законна сила от 23.8.2016г.

5

НОХД No 940/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

П.С.П.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 16.8.2016г.
ОТМЕНЯ взетата в хода на бързото производство мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на подсъдимия П.С.П..
П.С.П.
В законна сила от 23.8.2016г.

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЛОВЕЧ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 24.8.2016г. до 24.8.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1193/2016, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

П.И.Т.,
Н.Х.Т.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 24.8.2016г.
ДОПУСКА развод по взаимно съгласие и ПРЕКРАТЯВА сключения граждански брак с акт № 35/22.03.2001 г. в гр. Ловеч между П.И.Т. с ЕГН ********** и Н.Х.Т. с ЕГН **********. УТВЪРЖДАВА постигнатото между П.И.Т. с ЕГН ********** и Н.Х.Т. с ЕГН **********, двамата с адрес *** споразумение относно последиците от прекратяването на брака, съгласно което: Родителските права относно родените от брака непълнолетни деца-Ивета Павлова Т. ЕГН **********, родена на *** г. и Мария Павлова Т. ЕГН **********, родена на *** г. се предоставят за упражняване на бащата П.И.Т., като те ще живеят на адрес ***; Майката Н.Х.Т. ЕГН ********** има право да взема децата при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 08.30 часа в събота до 20.30 часа в неделя с право на приспиване в дома ?, както и един месец през лятото, различен от месеца, в който бащата ползва платен годишен отпуск; Майката Н.Х.Т. се задължава са плаща на всяко от децата-Ивета Павлова Т. и Мария Павлова Т. със съгласието на техния баща П.И.Т. месечна издръжка в размер на 105,00 лв.; Семейното жилище, находящо се в гр. Ловеч, ул. „Дунав" № 2, ет. 2 ще се ползва от молителя П.И.Т.; Закупеният по време на брака на съпрузите недвижим имот, находящ се в гр. Троян, представляващ поземлен имот с идентификатор 73198.198.25 по кадастралната карта на града и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър, с адрес: м. „Малка Рибна" с площ от 1 801 кв. м. с трайно предназначение на територията-земеделска и начин на трайно ползване за друг вид застрояване, стар идентификатор: 73198.198.10, номер по предходен план 198010, при съседни имоти с идентификатор: 73198.198.21; 73198.198.12; 73198.198.22; 73198.198.23; 73198.198.3, ведно с попадащите в имота сграда с идентификатор 73198.198.25.1, със застроена площ от 30 кв. м., брой етажи – 2-ва, с предназначение-жилищна сграда, еднофамилна; сграда с идентификатор 73198.198.25.2, със застроена площ от 50 кв. м., брой етажи 1-с предназначение-селскостопанска сграда става изключителна собственост на П.И.Т., като отношенията във връзка със заплащане на суми за уравняване дела на съпрузите са уредени извънсъдебно; Съпрузите нямаме претенции за издръжка един към друг и такава не си дължат; След прекратяване на брака Н.Х.Т. ще носи предбрачното си фамилно име-Шейтанова и в бъдеще ще се именува Н.Х. Шейтанова; Разноските по делото се поемат от П.И.Т.. ОСЪЖДА П.И.Т. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза РС Ловеч държавна такса за развод в размер на 7,50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/. ОСЪЖДА Н.Х.Т. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза РС Ловеч държавна такса за развод в размер на 7,50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/. ОСЪЖДА Н.Х.Т. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза РС Ловеч държавна такса в размер на 151,20 лв. /сто петдесет и едни лева и двадесет стотинки/ - процент от сбора на тригодишните падежи на издръжката. ОСЪЖДА П.И.Т. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза РС Ловеч държавна в размер на 193,53 лв. /сто деветдесет и три лева и петдесет и три стотинки/ процент върху стойността на полученото в дял имущество.
В законна сила от 24.8.2016г.

РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЛОВЕЧ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 25.8.2016г. до 26.8.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

 

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЛОВЕЧ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 29.8.2016г. до 31.8.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 498/2016, II състав

РДГ

Р.П.К.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 5.8.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2241 от 15.04.2016 г. на Директора на Регионална Дирекция по горите гр.Ловеч, с което на Р.П.К. ***, ЕГН : **********, е наложено административно наказание на основание чл.266, ал.1, предл.7-мо от ЗГ – глоба в размер на 150 лева, за нарушение на чл.213, ал.1, предл.6-то, т.2 от Закона за горите, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 29.8.2016г.

2

НОХД No 974/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.И.Г.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 30.8.2016г.
Д.И.Г.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ Д.И.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, женен, със средно образование, пенсионер, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 09.06.2016г. около 15,50 часа в гр. Ловеч, по бул. „България", управлявал МПС- личния си лек автомобил „Рено Меган" с per. № OB 6014 АХ , с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда- 1,92 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 115/15.06.2016 г. на СХЛ при ОД на МВР- Ловеч,поради което и на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на споразумението в сила. На основание чл.59,ал.1,т.1 във вр. с ал.2 от НК,ПРИСПАДА времето през което подс. Г. е бил задържан в РУ на МВР - Ловеч за 24 часа със Заповед за задържане на лице с рег.№ №1762зз139 от 09.06.2016 година на основание чл. 72, ал.1, т. 1 от ЗМВР в помещение за временно задържане на РУ на МВР Ловеч. На основание чл.343г,във вр. с чл. 37,ал.1,т.7 от НК, ЛИШАВА подсъдимия Д.И.Г. от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на СУМПС – 09.06.2016 год. На основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимия е бил лишен от правото да управлява МПС, считано от 09.06.2016 година.
В законна сила от 30.8.2016г.

3

НОХД No 983/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.С.К.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 31.8.2016г.
В.С.К.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ В.С.К., роден на *** ***,постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, български гражданин, без образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.08.2016 г. около 19.00 часа в гр. Ловеч, на ул. „ Цар Иван Александър " пред дом № 95, с посока на движение към центъра на гр. Ловеч, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „ Рено Меган Сценик" с peг. № OB 4926 ВВ, собственост на Пламен Детелинов Първанов от гр. Ловеч, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 2,49 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство „ Алкотест 7510" с фабричен № ARBB-0041, след като е осъден с влязла в сила на 27.10.2010 г. присъда № 99/12.10.2010 г. по НОХД № 1008/2010 г. на Районен съд Ловеч за деяние по чл. 343б ал.1 от НК /за управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда/, поради което и на основание чл. 343б, ал.2 и чл.55, ал.1, л.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 7/СЕДЕМ / МЕСЕЦА което наказание да изтърпи при строг режим в Затвор или Затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл.59,ал.1,т.1 във вр. с ал.2 от НК,ПРИСПАДА времето през което подсъдимия К. е бил задържан в РУ на МВР - Ловеч за 24 часа със Заповед за задържане на лице рег. №1762зз219 от 20.08.2016 година на основание чл. 72, ал.1, т. 1 от ЗМВР в помещение за временно задържане на РУ на МВР Ловеч, като един ден „ЗАДЪРЖАНЕ" се зачита за един ден „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“. На основание чл.55,ал.З от НК, НЕ НАЛАГА на подсъдимия по-лекото наказание „глоба",което закона предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода”. На основание чл.343г,във вр. с чл. 37,ал.1,т.7 от НК, ЛИШАВА подсъдимия В.С.К. от право да управлява МПС за срок от 18/ОСЕМНАДЕСЕТ/ МЕСЕЦА,считано от дата на отнемане на СУМПС.
В законна сила от 31.8.2016г.