РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЛОВЕЧ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.7.2016г. до 2
9.7.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 282/2015, VI състав

ИСКОВЕ ПО КТ

Д.С.Д.

В И К АД - ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 20.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от ищеца Д.С.Д., ЕГН-********** *** против ответника „ВиК”АД, ЕИК : 110549443, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, ул.”Райна Княгиня”№1А, представлявано от Изпълнителния директор Т.Ц.М. иск за заплащане на сумата 8 082 лева, представляваща обезщетение по т.9.4 от Допълнително споразумение №102/04.11.2013 год. към трудовия му договор, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на иска до окончателното изплащане на цялото задължение, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОТХВЪРЛЯ претенцията на ищеца Д.С.Д., ЕГН-********** *** против ответника „ВиК”АД, ЕИК : 110549443, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, ул.”Райна Княгиня”№1А, представлявано от Изпълнителния директор Т.Ц.М. за заплащане на съдебно-деловодните разноски в размер на сумата 1 000 лева, съгласно представен списък на разноските по чл.80 от ГПК, като НЕОСНОВАТЕЛНА И НЕДОКАЗАНА.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 21.1.2016
Гражданско дело № 609/2015

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 1.7.2016
Гражданско дело № 2122/2016
В законна сила от 1.7.2016г.

2

Гражданско дело No 751/2016, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Ц.Ц.Х.

П.Ц.Х.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Определение от 23.6.2016г.
ОДОБРЯВА на основание чл. 234 ГПК спогодбата между Ц.Ц.Х. с ЕГН ********** с адрес ***, действаща чрез пълномощника си адв. Д. и П.Ц.Х. с ЕГН ********** с адрес ***, по силата на която П.Ц.Х. се съгласява да се измени размера на присъдената в полза на Ц.Ц.Х. издръжка по гр. д. № 1202/2015 г. на РС Ловеч издръжка в размер на 300,00 лв. и тя се увеличи със сумата от 100,00 лв., като се задължава считано от 05.05.2016 г. да заплаща на Ц.Ц.Х. месечна издръжка в размер на 400,00 лв. до настъпването на законова причина за нейното прекратяване, ведно със законната лихва от върху всяка закъсняла вноска до окончателното ? заплащане. Сторените в хода на делото разноски остават в тежест на страните, както са направени. ОСЪЖДА П.Ц.Х. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати на РС Ловеч държавна такса в размер на 72,00 лв. /седемдесет и два лева/ върху сбора от тригодишните падежи на увеличения размер на издръжката. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 751/2016 г. описа на РС Ловеч.
В законна сила от 1.7.2016г.

3

Гражданско дело No 855/2016, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Н.Д.Н.,
З.М.С.,
М.А.С.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ,
Т.Н.Д.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 14.6.2016г.
НАСТАНЯВА детето Т.Н.Д., ЕГН: **********, родена на *** г. в гр. Ловеч от майка Н.Д.Н. и баща- неизвестен, за отглеждане в семейството на З.М.С. и М.А.С. – утвърдени като професионално приемно семейство, с адрес: с.Малиново, общ.Ловеч, ул.”Гребена” №6, за срок от ЕДНА година, като детето има право да ползва и заместваща приемна грижа в случай на нужда при краткосрочна временна невъзможност на приемното семейство.
В законна сила от 1.7.2016г.

4

АНД No 63/2016, II състав

КАТ

Й.С.Ч.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 6.6.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15-0906-001242 от 22.12.2015 г. на Началника на Сектор ПП Ловеч, с което е наложено на Й.С.Ч. ***, ЕГН : **********, административно наказание на основание чл.179, ал.2 от ЗДвП – глоба в размер на 110 лева, за нарушение на чл.48 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 1.7.2016г.

5

НОХД No 710/2016, I състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.К.А.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 24.6.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “подписка”, взета по отношение на подсъдимия М.К.А., ЕГН **********.
М.К.А.
В законна сила от 1.7.2016г.

6

НОХД No 734/2016, II състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

И.М.Н.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 1.7.2016г.
И.М.Н.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ И.М.Н., роден на *** ***, настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, осъждан, ЕГН-**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.06.2016г., в гр.Ловеч, по ул. „Александър Стамболийски", управлявал МПС- л.а „Фиат Стило" рег. № ОВ 9084 ВВ, в срока на наказанието лишаване от право да управлява МПС (наложено му по НОХД №448/2015 на РС- Ловеч, споразумение №50/26.05.2015, в сила от 26.05.2015г. лишаване от право да управлява МПС за 16 месеца), след като бил наказан за същото деяние по административен ред с НП №15-0906-000741/06.07.2015 на началник сектор „Пътна полиция" при ОДМВР-Ловеч, поради което и на основание чл.343в, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, му бъде наложено наказание „ПРОБАЦИЯ" при следните пробационни мерки: -по чл.42а, ал.2, т.1 от НК, задължителна регистрация по настоящ адрес ***, настоящ адрес:***, за срок от 2/две/ години, като подсъдимия се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - по чл. 42а, ал.2, т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 2/две/ години. - по чл. 42а, ал.2, т.5 – безвъзмезден труд в полза на обществото - 320 часа за една календарна година. На основание чл.343г от НК, ЛИШАВА подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 2 /две/ години, считано от отнемане на СУМПС. На основание чл.55, ал.З от НК, НЕ НАЛАГА по-лекото наказание „ГЛОБА", предвидено в състава на чл.343в, ал.1 от НК, наред с наказанието „пробация”.
В законна сила от 1.7.2016г.

7

Гражданско дело No 941/2016, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

С.М.С.

Ц.Г.С.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Определение от 13.6.2016г.
ВРЪЩА подадената от С.М.С. „искова молба“ вх. № 5075/09.06.2016 г. и ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 941/2016 г. на РС Ловеч.
В законна сила от 2.7.2016г.

8

Гражданско дело No 316/2014, VI състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

ЗК УНИКА АД СОФИЯ

В.Н.В.

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 7.6.2016г.
ОСЪЖДА ответника В.Н.В., ЕГН-********** *** и третото лице помагач ОБЩИНА-ГРАД ЛОВЕЧ да заплатят на ищеца ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „УНИКА”АД, ЕИК : 040451865, със седалище и адрес на управление : гр.София-1612, район „Красно село”, ул.”Юнак”№11-13, представлявано от Главния изпълнителен директор Н. ГЕ. Иванов и Изпълнителния директор Д.С.Т., съдебен адрес ***, адв.В.Н. сумата 1 448,25 /хиляда четиристотин четиридесет и осем лева двадесет и пет стотинки/, представляваща изплатеното от ЗК”Уника”АД-гр.София застрахователно обезщетение, ведно със законната лихва върху нея от деня на завеждане на исковата молба в съда – 26.11.2013 год. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА ответника В.Н.В., ЕГН-********** *** и третото лице помагач ОБЩИНА-ГРАД ЛОВЕЧ да заплатят на ищеца ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „УНИКА”АД, ЕИК : 040451865, със седалище и адрес на управление : гр.София-1612, район „Красно село”, ул.”Юнак”№11-13, представлявано от Главния изпълнителен директор Н. ГЕ. Иванов и Изпълнителния директор Д.С.Т., съдебен адрес ***, адв.В.Н. сумата 499 /четиристотин деветдесет и девет/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски, на основание чл.78, ал.1 и чл.80 от ГПК.
В законна сила от 4.7.2016г.

9

Гражданско дело No 420/2015, V състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

С.Г.ГРУП И ПАРТНЬОРИ ООД

Ц.Б.Б.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 10.12.2015г.
ПРИЗНАВА за установено , основание чл.422 вр.чл.415, ал.1 от ГПК,по отношение на Ц.Б.Б., ЕГН:**********, с адрес:г***, че спрямо нея съществува вземане на „С.Г.ГРУП И ПАРТНЬОРИ” ООД, ЕИК 201702115, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.”България”№81, вх.В, ет.8, представлявано от Илия Иванов Геров - предмет на издадената Заповед №1110 от 05.12.2014 г.по ч.гр.д.№ 1877 по описа на съда за 2014 г., а именно: 278,86 лв/ двеста седемдесет и осем лева и 86 ст/ - главница, представляваща потребена и неплатена далекосъобщителна услуга и обезщетение за неизпълнение по договорите, сключени между ответницата и «БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ»АД, 67,33 лв/шестдесет и седем лева и 33 ст/ лихва за забава за периода от 11.07.2012 г.до 23.11.2014 г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от подаване на заявлението – 28.11.2014 г. до изплащане на вземането. ОСЪЖДА, на основание чл.78,ал.1 от ГПК, Ц.Б.Б., ЕГН:**********, с адрес:г***, ДА ЗАПЛАТИ на „С.Г.ГРУП И ПАРТНЬОРИ” ООД, ЕИК 201702115, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.”България”№81, вх.В, ет.8, представлявано от Илия Иванов Геров разноски по настоящото производство в размер на 325.00лв.-платена държавна такса и юрисконсултско възнаграждение, както и сторените в заповедното производство разноски в общ размер на 325.00/триста двадесет и пет/лв.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 18.3.2016
Гражданско дело № 21/2016
В законна сила от 4.7.2016г.

10

АНД No 1047/2015, III състав

КАТ

В.В.З.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 12.6.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 734/11 от 21.01.2011 год. на Николай Васков Недялков – ВНД Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № Із-1687/02.08.2010 год. на Министъра на МВР, с което на В.В.З. с ЕГН ********** *** на основание чл.182 ал.2 т.6 от ЗДвП са наложени наказания глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство по НАХД №1047/2015 година по описа на ЛРС.
В законна сила от 4.7.2016г.

11

НОХД No 589/2016, II състав

Привилегирован състав на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

К.Й.М.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 4.7.2016г.
К.Й.М.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ К.Й.М. , роден на ***г***1, с начално образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН за това, че на 08.03.2016 год. в гр.Угърчин, обл.Ловеч, ул."Иван Вазов" № 6 отнел чужди движими вещи-пари на стойност 145 лева от владението на М.В.Г. ***, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като откраднатата вещ е върната до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, поради което и на основание чл.197, т.1, във вр. с чл.194, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „ПРОБАЦИЯ" при следните пробационни мерки: -по чл.42а, ал.2, т.1 от НК, задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от ЕДНА ГОДИНА, като подсъдимия М. се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - по чл. 42а, ал.2, т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от ЕДНА ГОДИНА. - по чл. 42а, ал.2, т.6 от НК , безвъзмезден труд в полза на обществото с продължителност 100 часа за една календарна година.
В законна сила от 4.7.2016г.

12

НОХД No 691/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

С.Е.К.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 17.6.2016г.
На основание чл.68 ал.1 от НК С.Е.К. с ЕГН ********** *** да изтърпи наложеното общо най-тежко наказание по НОХД №186/2013 година и по НОХД №307/2013 година, и двете по описа на Районен съд – Левски в размер на три месеца лишаване от свобода, като приспада изтърпяното наказание пробация от лишаването от свобода.
С.Е.К.
В законна сила от 4.7.2016г.

13

НОХД No 718/2016, I състав

Закана с убийство или с друго престъпление против личността и имота на другиго

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Г.Х.К.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 27.6.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия Г.Х.К., ЕГН **********.
Г.Х.К.
В законна сила от 4.7.2016г.

14

Гражданско дело No 17/2016, V състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

С.Т.Г.

В.Ц.Д.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 14.6.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника В.Ц.Д., ЕГН**********,***, че дължи на С.Т.Г., ЕГН **********, с адрес: *** сумата - предмет на Заповед №1274 от 06.11.2015 г.по ч.гр.д.№2037/2015 г.по описа на ЛРС , а именно: сумата от 4 574,81 лева / четири хиляди петстотин седемдесет и четири лева и осемдесет и една стотинки/ - за разходи, извършени за необходим ремонт на общите части на жилищна сграда, от които по Платежно нареждане от 13.08.2015г. на Банка ДСК АД, клон Ловеч и Договор за изработка от 19.06.2015г. сумата от 2800 /две хиляди и осемстотин/ лева, по Фактура №15191/ 25.06.2015г. сумата от 617,60лв /шестстотин и седемнадесет лева и седемдесет стотинки/, по Фактура №0400061120/ 19.06.2015г. сумата от 363,82лв. /триста шестдесет и три лева и осемдесет и две стотинки/, по Фактура №15421/17.08.2015г. сумата от 230,40лв /двеста и тридесет лева и четиридесет стотинки/, по Разписка за издаване на МЦ и касова бележка към нея №119546/18.06.2015г. за сумата от 2 534,00 /две хиляди петстотин тридесет и четири/ лева, касова бележка от 18.06.2015г. и превозен билет към нея за закупуване дървен материал за цялостен покрив за сумата от 2 330/две хиляди триста и тридесет лева/ и сумата от 273,80 лева/двеста седемдесет и три лева и осемдесет стотинки/ за закупуване на допълнителни материали и транспорт следващи се от касови бележки и квитанция към тях с №620442/18.06.2015г., №30058, стокови разписки: 802037/ 16.07.2015г.,№793100/ 12.06.2015г., №794415/17.06.2015г.,ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението по реда на чл.410 от ГПК - 05.11.2015г. до окончателно изплащане на вземането. ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, В.Ц.Д., с горните данни, ДА ЗАПЛАТИ на С.Т.Г. , с горните данни, разноски по настоящото производство в размер на 341, 50 лв/ триста четиридесет и един лева и 50 ст/, както и сторените в заповедното производство разноски в общ размер на 341, 50 лв/ триста четиридесет и един лева и 50 ст/. След влизане на решението в сила, препис от същото да се приложи по ч.гр.д.№2037/2015 г.по описа на ЛРС, за съобразяване.
В законна сила от 5.7.2016г.

15

АНД No 297/2016, I състав

КАТ

К.И.Д.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 9.6.2016г.
ИЗМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №15-0906-000888/02.09.2015 год. на Николай Васков Недялков,Началник сектор ПП при ОД на МВР-Ловеч, в частта, в която е наложена на основание чл.315,ал.1,т.1,във връзка с чл.249,т.1 от КЗ глоба в размер на 400 лева на К.И.Д. ***, ЕГН: ********** за нарушение на чл.259,ал.1,т.1, във връзка с чл.249,т.1 от КЗ ,КАТО НАМАЛЯВА размера на глобата на 250,00/двеста и петдесет/ лева. ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №15-0906-000888/02.09.2015 год. на Николай Васков Недялков,Началник сектор ПП при ОД на МВР-Ловеч.
В законна сила от 5.7.2016г.

16

НОХД No 334/2016, VIII състав

Кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

С.Я.М.,
Е.А.А.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 5.7.2016г.
С.Я.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурор Радевска, защитникът адв. С. от ЛАК и подсъдимите Е.А. и С.М., както следва: ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ Е.А.А., роден на *** *** и с настоящ адрес ***, с основно образование, не женен, не работи, осъждан-повторност, ЕГН-**********, за виновен, за това, че за времето от 04.09.2010 год. до 06.09.2010 год. в гр. Ловеч, на ул."Търговска" № 70, от склад на фирма „Лъки ВАМ-2 П. и сие", в съучастие като извършител със С.Я.М. отнел чужди движими вещи-1 бр. мобилен телефон „Моторола С115", с фаб. № 352235012211955 и 1 бр. мобилен телефон „Моторола С 115", с фаб. № 352235012215840, на стойност 43.50 лева от владението на М.Ц.П., без негово съгласие,с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е немаловажен случай и е извършено повторно, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 и чл.55, ал.1, т.1 от НК му налага наказание, в размер на 6 /шест/ месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор. ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ С.Я.М., роден на *** ***, с постоянен адрес *** в момента в Затвора Ловеч, с основно образование, не женен, не работи, осъждан-опасен рецидив, ЕГН-**********, за виновен за това, че за времето от 04.09.2010 год. до 06.09.2010 год. в гр. Ловеч, на ул. "Търговска" № 70, от склад на фирма „Лъки ВАМ-2 П. и сие",при условията на опасен рецидив и в съучастие като извършител с Е.А.А. отнел чужди движими вещи - 1 бр. мобилен телефон „Моторола С115", с фабр. № 352235012211955 и 1 бр. мобилен телефон „Моторола С 115", с фабр. № 352235012215840,на стойност 43.50 лева от владението на М.Ц.П., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 196, ал.1, т.1 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.29, ал.1, б."б" и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му налага наказание в размер на 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор.
Е.А.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурор Радевска, защитникът адв. С. от ЛАК и подсъдимите Е.А. и С.М., както следва: ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ Е.А.А., роден на *** *** и с настоящ адрес ***, с основно образование, не женен, не работи, осъждан-повторност, ЕГН-**********, за виновен, за това, че за времето от 04.09.2010 год. до 06.09.2010 год. в гр. Ловеч, на ул."Търговска" № 70, от склад на фирма „Лъки ВАМ-2 П. и сие", в съучастие като извършител със С.Я.М. отнел чужди движими вещи-1 бр. мобилен телефон „Моторола С115", с фаб. № 352235012211955 и 1 бр. мобилен телефон „Моторола С 115", с фаб. № 352235012215840, на стойност 43.50 лева от владението на М.Ц.П., без негово съгласие,с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е немаловажен случай и е извършено повторно, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 и чл.55, ал.1, т.1 от НК му налага наказание, в размер на 6 /шест/ месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор. ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ С.Я.М., роден на *** ***, с постоянен адрес *** в момента в Затвора Ловеч, с основно образование, не женен, не работи, осъждан-опасен рецидив, ЕГН-**********, за виновен за това, че за времето от 04.09.2010 год. до 06.09.2010 год. в гр. Ловеч, на ул. "Търговска" № 70, от склад на фирма „Лъки ВАМ-2 П. и сие",при условията на опасен рецидив и в съучастие като извършител с Е.А.А. отнел чужди движими вещи - 1 бр. мобилен телефон „Моторола С115", с фабр. № 352235012211955 и 1 бр. мобилен телефон „Моторола С 115", с фабр. № 352235012215840,на стойност 43.50 лева от владението на М.Ц.П., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 196, ал.1, т.1 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.29, ал.1, б."б" и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му налага наказание в размер на 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор.
В законна сила от 5.7.2016г.

17

НОХД No 747/2016, II състав

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Й.И.В.,
Д.Я.М.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 5.7.2016г.
Й.И.В.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМАТА Й.И.В., родена на *** ***, Ловешка област, ул. „Цар Самуил" №5, български гражданин, с начално образование, неомъжена, безработна, неосъждана /реабилитирана/, ЕГН **********, ЗА ВИНОВНА в това, че на 16.06.2016 г., в гр.Летница, Ловешка област, в съучастие като съизвършител с Д.Я.М., непълнолетната Галя Любомирова Валерова и непълнолетната Валерия Любомирова Валерова, всички от гр.Летница, Ловешка област, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот - разбиване на патрон на входната врата на къща, отнела чужди движими вещи - пералня полуавтоматична „RОМО", хладилник „Мраз", 2 бр. дървени стола и 2бр. китеници, на обща стойност 215,50 лева от владението на Богомил Стефанов Газдов от гр.Ловеч, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, пр.2-ро, във вр. с чл.194, ал.1 и чл.20, ал.2 и чл.55, ал.1, т.1 от НК й НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на споразумението в сила. На основание чл.59,ал.1 от НК, ПРИСПАДА от наложеното наказанието лишаване от свобода времето, през което е била задържана за 24 часа със заповед от 16.06.2016 г.
Д.Я.М.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ Д.Я.М., роден на *** ***, Ловешка област, ул. „Цар Самуил" №5, български гражданин, неграмотен, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че че на 16.06.2016 г., в гр.Летница, Ловешка област, в съучастие като съизвършител с Й.И.В., непълнолетната Галя Любомирова Валерова и непълнолетната Валерия Любомирова Валерова, всички от гр.Летница, Ловешка област, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот -разбиване на патрон на входната врата на къща, отнел чужди движими вещи-пералня полуавтоматична „RОМО", хладилник „Мраз", 2 бр. дървени стола и 2бр. китеници, на обща стойност 215,50 лева от владението на Богомил Стефанов Газдов от гр.Ловеч, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, пр.2-ро, във вр. с чл.194, ал.1 и чл.20, ал.2 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на споразумението в сила. На основание чл.59, ал.1 от НК, ПРИСПАДА от наложеното наказанието лишаване от свобода времето, през което е бил задържан за 24 часа със заповед от 16.06.2016 г.
В законна сила от 5.7.2016г.

18

Гражданско дело No 23/2015, V състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

А.Е.Д.

ОД НА МВР ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 13.8.2015г.
ОСЪЖДА, на основание чл.211,ал.5,т.2 вр.ал.6 от ЗМВР, Областна Дирекция на МВР –гр.Ловеч, с адрес за призоваване” гр.Ловеч, ул.”Стефан Караджа”№2, представлява на от директора Георги Цвятков Иванов ДА ЗАПЛАТИ на А.Е.Д. , ЕГН: **********, с адрес: *** сумата от 212,16 лв./двеста и дванадесет лв.и 16 ст/, съставляваща неизплатеното на ищеца възнаграждение за положен от него извънреден труд от 26 часа в периода от 10.01.2012г.до 30.06.2014 г., ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на ИМ-09.01.2015 г. до окончателното изплащане на сумата, а за разликата до пълния претендиран размер от 2878,53 лв., като неоснователен и недоказан ОТХВЪРЛЯ. ОСЪЖДА, на основание чл.86,ал.1 от ЗЗД, Областна Дирекция на МВР –гр.Ловеч, с адрес за призоваване” гр.Ловеч, ул.”Стефан Караджа”№2, представлява на от директора Георги Цвятков Иванов ДА ЗАПЛАТИ на А.Е.Д. , ЕГН: **********, с адрес: *** сумата от 26,40 лв/двадесет и шест лв.и 40 ст/-мораторната лихва върху неизплатения извънреден труд на ищеца за периода от 24.04.2013г. до датата на подаване на ИМ /09.01.2015 г./, а иска за разликата до пълния претендиран размер от 433,63лв, като неоснователен и недоказан ОТХВЪРЛЯ. ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен и недоказан,предявения от А.Е.Д. , ЕГН: **********, с адрес: *** против Областна Дирекция на МВР –гр.Ловеч, с адрес за призоваване” гр.Ловеч, ул.”Стефан Караджа”№2, представлява на от директора Георги Цвятков Иванов, иск с правно основание чл.67,ал.7,т.1 от ЗДСл-за заплащане на сумата от 376.00 лв- възнаграждение за положен нощен труд за периода 10.01.2012 г. до 30.06.2014 г., ведно със законната лихва върху тази сума от датата на завеждане на иска -09.01.2015 г..до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен и недоказан, предявения от А.Е.Д. , ЕГН: **********, с адрес: *** против Областна Дирекция на МВР –гр.Ловеч, с адрес за призоваване” гр.Ловеч, ул.”Стефан Караджа”№2, представлява на от директора Георги Цвятков Иванов, иск с правно основание чл.86,ал.1 от ЗЗД - за заплащане на сумата 58,73 лв.-мораторна лихва върху претендираната сума за нощен труд за периода от 26.01.2012 г. до датата на подаване на исковата молба – 09.01.2015 г. ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен и недоказан,предявения от А.Е.Д. , ЕГН: **********, с адрес: *** против Областна Дирекция на МВР –гр.Ловеч, с адрес за призоваване” гр.Ловеч, ул.”Стефан Караджа”№2, представлява на от директора Георги Цвятков Иванов, иск с правно основание чл.67,ал.7, т.3 от ЗДСл -за заплащане на сумата от 1218,93 лв- възнаграждение за положен труд на официални празници за периода 10.01.2012 г. до 30.06.2014 г., ведно със законната лихва върху тази сума от датата на завеждане на иска -09.01.2015 г..до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен и недоказан, предявения от А.Е.Д. , ЕГН: **********, с адрес: *** против Областна Дирекция на МВР –гр.Ловеч, с адрес за призоваване” гр.Ловеч, ул.”Стефан Караджа”№2, представлява на от директора Георги Цвятков Иванов, иск с правно основание чл.86,ал.1 от ЗЗД - за заплащане на сумата 194,66 лв.-мораторна лихва върху претендираната сума за положен труд в официални празници за периода от 26.01.2012 г. до датата на подаване на исковата молба – 09.01.2015 г. ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен и недоказан,предявения от А.Е.Д. , ЕГН: **********, с адрес: *** против Областна Дирекция на МВР –гр.Ловеч, с адрес за призоваване” гр.Ловеч, ул.”Стефан Караджа”№2, представлява на от директора Георги Цвятков Иванов, иск с правно основание чл.204 от ЗМВР/отм/- за заплащане на сумата от 367.20 лв- левова равностойност на полагаща се безплатна храна и ободряващи напитки при работа на смени и при специфични условия и рискове за живота и здравето за периода 10.01.2012 г. до 30.09.2012 г., ведно със законната лихва върху тази сума от датата на завеждане на иска -09.01.2015 г..до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен и недоказан, предявения от А.Е.Д. , ЕГН: **********, с адрес: *** против Областна Дирекция на МВР –гр.Ловеч, с адрес за призоваване” гр.Ловеч, ул.”Стефан Караджа”№2, представлява на от директора Георги Цвятков Иванов, иск с правно основание чл.86,ал.1 от ЗЗД - за заплащане на сумата 91,54 лв.-мораторна лихва върху претендираната сума от 367.20 лв.за за периода от 26.01.2012 г. до датата на подаване на исковата молба – 09.01.2015 г. ОСЪЖДА , А.Е.Д. , ЕГН: **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на Областна Дирекция на МВР –гр.Ловеч, с адрес за призоваване” гр.Ловеч, ул.”Стефан Караджа”№2, представлява на от директора Георги Цвятков Иванов сумата от 534.15 лв/петстотин тридесет и четири лв.и 15 ст/- разноски по делото, по съразмерност и компенсация. ОСЪЖДА, на основание чл.78,ал.6 от ГПК, Областна Дирекция на МВР –гр.Ловеч, с адрес за призоваване” гр.Ловеч, ул.”Стефан Караджа”№2, представлява на от директора Георги Цвятков Иванов ДА ЗАПЛАТИ по сметката на Ловешки РС държавна такса върху уважените искове в общ размер на 100.00лв/сто лева/,формирана от сбора на държавите такси за отделните искове по чл.211, ал.5,т.2 от ЗМВР и чл.86 от ЗЗД,съгласно чл.1 от Тарифата за държавните такси,които се събират от съдилищата по ГПК, а така също и сумата от 7,65 лв/седеем лв.и 65 ст/, съставляваща част от преведения от бюджета на съда депозит на вещото лице по назначената ССчЕ.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 4.1.2016
Гражданско дело № 447/2015

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението от 6.7.2016
Гражданско дело № 2263/2016
В законна сила от 6.7.2016г.

19

Гражданско дело No 932/2015, V състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

ПЕТРОВИ ООД

ОБЩИНА УГЪРЧИН

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 20.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователна жалбата на „ПЕТРОВИ”ООД, ЕИК 110548640, със седалище и адрес на управление: гр.Угърчин, Лов.област, ул.”Васил Левски”№103, представлявано от Ц.П.Ш. против Заповед № 1208 от 19.09.2014 г. на Кмета на Община – Угърчин. ОСЪЖДА «ПЕТРОВИ”ООД, ЕИК 110548640, със седалище и адрес на управление: гр.Угърчин, Лов.област, ул.”Васил Левски”№103, представлявано от Ц.П.Ш. ДА ЗАПЛАТИ на Й.Х.К., с адрес: ***, ЕГН ******** сумата от 300.00 /триста/ лева – сторени по делото разноски.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.7.2016
Наказателно дело № 128/2016
В законна сила от 6.7.2016г.

20

Гражданско дело No 181/2016, IV състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

В И К АД - ЛОВЕЧ

Т.Т.С.

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 10.6.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Т. Т.С. с ЕГН – **********, парт. № 136237, със адрес: ***, че същата дължи на „В и К"АД - със седалище гр. Ловеч, ул. „Райна Княгиня" 1А, ЕИК 110549443, представлявана от изп. директор Д.Кр. Събевски , сумата от 337,39 лв. представляваща цената на доставената, отведена и пречистена питейна вода за недвижим имот - апартамент, находящ с в гр. Ловеч, общ./ обл. Ловеч, бл.321, вх.”Ж” , ап.20 за периода от 30.01.2013 г. до 30.10.2015 г. или сумата 337,39 лева по следните фактури: № 213621435/30.01.2013 г., на стойност 2,77 лв., № 213621692/ 28.02.2013 г., на стойност 2,70 лв., № 213621945/29.03.2013 г, на стойност 2,75 лв., № 213622199/29.04.2013 г., на стойност 2,86 лв., № 213622451/30.05.2013 г., на стойност 2,70 лв., № 213622700/28.06.2013 г., на стойност 2,63 лв., № 213622954/31.07.2013 г., на стойност 2,58 лв., № 213623202/30.08.2013 г., на стойност 2,39 лв., № 213623455/ 30.09.2013 г., на стойност 0,25 лв., № 213623706/31.10.2013 г., на стойност 5,56 лв., № 213623952/29.11.2013 г., на стойност 4,78 лв.,№ 213624198/27.12.2013 г., на стойност 13,96 лв., № 213624452/31.01.2014 г, на стойност 4,88 лв., № 213624701/28.02.2014 г., на стойност 12,89 лв., № 213624938/01.04.2014 г., на стойност 9,55 лв., № 213625183/ 30.04.2014 г., на стойност 21,80 лв., № 213625427/30.05.2014 г., на стойност 6,92 лв., № 213625667/30.06.2014 г., на стойност 16,86 лв., № 213625914/30.07.2014 г, на стойност 16,31 лв., № 213626158/29.08.2014 г., на стойност 18,41 лв., № 213626401/30.09.2014 г., на стойност 14,33 лв., № 213626648/31.10.2014 г., на стойност 14,61 лв., № 213626893/28.11.2014 г., на стойност 5,44 лв., № 213627142/30.12.2014 г., на стойност 16,47 лв., № 213627391/30.01.2015 г., на стойност 15,42 лв., № 213627640/27.02.2015 г., на стойност 9,65 лв., № 213627891/31.03.2015 г., на стойност 15,46 лв., № 213628142/30.04.2015 г, на стойност 13,45 лв., № 213628389/29.05.2015 г., на стойност 16,05 лв., № 213628634/30.06.2015 г., на стойност 9,55 лв., № 213628880/31.07.2015 г., на стойност 12,59 лв., № 213629126/31.08.2015 г., на стойност 19,28 лв., № 213629365/ 30.09.2015 г., на стойност 8,30 лв. и № 213629610/30.10.2015 г., на стойност 13,24 лв., всички издадени от „В и К" АД – Ловеч, сумата от 35,72 лева, представляваща мораторна лихва за забава на плащанията на главницата по посочените по-горе фактури, начислена за вземанията по всяка от фактурите, считано от датата на техния падеж до 30.01.2013 г. до 03.12.2015 г.,ведно със законната лихва върху главницата, считано от 08.12.2015 г. до окончателното й плащане, а иска в частта досежно пълния претендиран размер на сумата 80,92 лева представляваща дължимата мораторна лихва върху неизплатените суми, от падежа на всяка от описаните фактури до датата 03.12.2015 г., като обезщетението и периода за всяка от фактурите е посочен в Извлечението за задължението на абоната и досежно искането за присъждане на законна лихва върху главницата начиная от 03.12.2015 г. до датата на подаване на заявлението – 08.12.2016 г. , като неоснователни и недоказани отхвърля.. ОСЪЖДА Т. Т.С., с горните данни, да заплати на „В и К" АД – гр. Ловеч, разноските му по делото : сумата 75, 00 лева - д.т. за настоящото производство и сумата 25,00 лева – д.т. в заповедното производство.
В законна сила от 6.7.2016г.

21

Гражданско дело No 211/2016, VI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.М.П.,
М.В.П.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 6.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯТ БРАК, сключен на 12.03.2005 год. с акт №0020 на Община-гр.Ловеч между С.М.П., ЕГН-**********,*** и М.В.П., ЕГН-**********,*** и настоящ адрес ***, поради настъпило сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за развод, на основание чл.50 от СК. УТВЪРЖДАВА постигнатото писмено споразумение между страните в съответствие с чл.51 от СК, както следва : 1/.Упражняването на родителските права на роденото от брака на страните малолетно дете М.С. Нейков, с ЕГН-********** се предоставят на М.В.П., като негова майка и законен представител. 2/.Детето ще живее на адреса на майката М.В.П. ***/.Определя свободен режим на лични отношения на М.С. П. с неговия баща С.М. Нейков, но не по малко от два пъти в месеца всяка първа и трета събота с преспиване до неделя и през 30 дни в годината, когато детето не е на училище и когато това време не съвпада с годишният отпуск на майката, празници по равно, а също така и в други дни, определени по общо предварително съгласие на М.В.П. и С.М.П. и съобразено с желанието на детето. 4/.Бащата С.М.П. ще заплаща месечна издръжка на малолетното си дете, чрез неговата майка и законен представител в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, считано от 01.01.2016 год. до 15-то число на всеки месец, ведно със законната лихва за всяко закъсняло плащане до настъпване на законна причина за изменяне или прекратяване на издръжката платима по банкова сметка *** М.В.П. *** /СЕСВВGSF/ IВАN : ВG83 СЕСВ 9790 1057 3242 00. 5/.След прекратяване на брака М.В.П. ще носи бащиното си фамилното си име Петрова. 6/.Семейното жилище в гр. Ловеч, Област-гр.Ловеч, ул."Ната Стоянова"№14 е собственост на родителите на С.М.П.. След прекратяването на брака семейното жилище ще се ползва от С.М.П.. 7/.По време на брака си страните не са придобивали недвижим имот. 8/.Придобитото по време на брака движимо имущество ще остане в режим на съсобственост, като дяловете на двамата съпрузи са равни. Към момента на настоящото споразумение страните нямат претенции един към друг за подялба на семейно имущество. 9/.Страните заявяват, че нямат претенции един към друг за лична издръжка и след прекратяване на брака им не си дължат издръжка един на друг. 10/.Всички получени кредити от тях от банки, физически лица и други кредитни институции ще се погасяват от всеки така, както ги е получил, тъй като не са послужили за задоволяване нуждите на семейството. 11/.Разноските, направени до постановяване на съдебното решение за развод, остават в тежест на страните, така както всяка една от тях ги е направила. Всички определени от съда държавни такси, свързани с настоящото споразумение и с брачното дело ще бъдат заплатени от С.М.П.. С настоящото споразумение страните уреждат всички спорни въпроси помежду си във връзка с развода. ОСЪЖДА С.М.П., ЕГН-**********,*** да заплати по сметка на РС-ГРАД ЛОВЕЧ сумата 108 /сто и осем/ лева, представляваща 2 на сто държавна такса върху тригодишните платежи за издръжката на детето, на основание чл.7, т.2 от ТДТССГПК.
В законна сила от 6.7.2016г.

22

Гражданско дело No 484/2016, V състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

В.Ю.К.

М.А.К.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 10.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.49, ал.1 от СК сключения между В.Ю.К., ЕГН: **********,***, съд.адресат: адв.Ц.Т.,*** и М.А.К., ЕГН: **********,*** с акт №00259/13.08.1989 г. в гр. Ловеч граждански брак КАТО ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН. ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата да носи предбрачното си фамилно име- Д.А . СЕМЕЙНО ЖИЛИЩЕ - апартамент №11, находящо се на адрес: гр.Т. на трето лице, се предоставяне за ползуване на съпругата В.Ю.К.. ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса в размер на 50.00 /петдесет/лв, като ОСЪЖДА всеки от съпрузите В.Ю.К., ЕГН: **********,*** и М.А.К., ЕГН: **********,*** да заплати по бюджета на Ловешки РС допълнителна държавна такса в размер от по 12.50/дванадесет лв.и 50ст/ .
В законна сила от 6.7.2016г.

23

Гражданско дело No 554/2016, IX състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

ТИМБАРК МАСПЕКС РУМЪНИЯ СРЛ

БУЛГАНЕЛ ЕООД

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Определение от 13.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 118, ал. 2 ГПК производството по гр. д. № 554/2016 г. по описа на РС Ловеч. След влизане в сила на определението делото да се изпрати по компетентност на РС Тутракан.
В законна сила от 6.7.2016г.

24

Гражданско дело No 754/2016, VI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Ц.Ц.Ц.,
П.Г.Ц.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ЛУКОВИТ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 6.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯТ БРАК, сключен на 20.04.1996 год. с акт №1 на Кметство-с.Дерманци, Община-гр.Луковит, Област-гр.Ловеч между Ц.Ц.Ц., ЕГН-********** и П.Г.Ц., ЕГН-**********,***, поради настъпило сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за развод, на основание чл.50 от СК. УТВЪРЖДАВА постигнатото писмено споразумение между страните в съответствие с чл.51 от СК, както следва : 1/.Упражняването на родителските права върху родените от брака непълнолетни деца – малолетният син Ц.П. Ц., роден на *** год., ЕГН-********** и непълнолетната дъщеря Н.П. Ц., родена на *** год., ЕГН- **********, се предоставя на майката - Ц.Ц.Ц., ЕГН-**********. 2/.Местоживеенето на децата Ц.П. Ц. и Н.П. Ц. е заедно с майката и ще бъде в жилище, находящо се в гр.София, ж.к.”Свобода", блок 32, вход „А", етаж 8, апартамент №36, което е собственост на майката. 3.1/.Бащата П.Г.Ц. ще има право да вижда детето Ц.П. Ц., ЕГН-********** всяка втора и четвърта седмица от месеца от петък 18,00 часа до неделя 18,00 часа с преспиване след навършване на година и половина на детето, а до навършване на тази възраст в така определените седмици събота и неделя за времето от 10.00 часа до 18.00 часа; четвъртък на първата и третата седмица от месеца от 18.00 часа до 21.00 часа; вторник на втората и четвъртата седмица от месеца от 18.00 до 21.00 часа; един месец през лятото, по време, което не съвпада с годишният платен отпуск на майката, като майката Ц.Ц.Ц., ежегодно, в срок до 31.01 се задължава да уведомява бащата за времето, когато ще ползва платения си годишен отпуск. При неизпълнение на това задължение, П.Г.Ц. има право, в срок до 10.02 да уведоми майката за времето през лятото, когато ще упражни правото си да вземе детето при себе си за 30 дни; до започване на училище родителите да се редуват по време на Коледните и Новогодишните празници, като всяка нечетна календарна година детето да бъде при своя баща по време на Коледните празници и при своята майка по време на Новогодишните празници, като бащата го взема от 24.12. от 09.00 часа и го връща на 26.12. в 19.00 часа, а всяка четна календарна година да бъде при своя баща по време на Новогодишните празници, като бащата го вземе от майката на 31.12. в 09.00 часа и го връща на 01.01. в 19.00 часа и при своята майка - по време на Коледните празници, като от навършване 7 години на детето и започване на училище бащата да вижда и взема при себе си детето за първата половина на зимната и пролетната ваканции всяка нечетна година, както и за втората половина на същите ваканции през всяка четна година, както и по време на Великденските празници - всяка четна календарна година детето да бъде при своя баща, а всяка нечетна година при своята майка; ако рожденият ден и именния ден на детето, не съвпада с така определения режим, то бащата следва да има право да вземе детето в 17.00 часа на рождения му ден - 01.09. респ. на имения му ден и да го върне при майката до 20.00 часа, а в случай, че рожденият и именния ден на детето съвпадне с определения режим, такова право има майката. Независимо от това дали съвпада с определения режим на контакти за бащата, всеки от родителите има право да прекара с детето времето от 17.00 до 21.00 часа на собствения си рожден ден. 3.2/.Бащата П.Г.Ц. ще има право да вижда детето Н.П. Ц., ЕГН-********** всяка втора и четвърта седмица от месеца от петък 18.00 часа до неделя 18.00 часа с преспиване; четвъртък на първата и третата седмица от месеца от 18.00 часа до 21.00 часа; вторник на втората и четвъртата седмица от месеца от 18.00 до 21.00 часа; един месец през лятото, по време, което не съвпада с годишният платен отпуск на майката, като майката Ц.Ц.Ц., ежегодно, в срок до 31.01 се задължава да уведомява бащата за времето, когато ще ползва платения си годишен отпуск. При неизпълнение на това задължение, П.Г.Ц. има право, в срок до 10.02 да уведоми майката за времето през лятото, когато ще упражни правото си да вземе детето при себе си за 30 дни; както и бащата да вижда и взема при себе си детето за първата половина на зимната и пролетната ваканции всяка нечетна година, както и за втората половина на същите ваканции през всяка четна година, както и по време на Великденските празници - всяка четна календарна година детето да бъде при своя баща, а всяка нечетна година при своята майка; ако рожденият ден и именния ден на детето, не съвпада с така определения режим, то бащата следва да има право да вземе детето в 17.00 часа на рождения му ден - 06.04. респ. на имения й ден и да го върне при майката до 20.00 часа, а в случай, че рожденият и именния ден на детето съвпадне с определения режим, такова право има майката. Независимо от това дали съвпада с определения режим на контакти за бащата, всеки от родителите има право да прекара с детето времето от 17.00 до 21.00 часа на собствения си рожден ден. 4.1/.Бащата П.Г.Ц. се задължава да заплаща на малолетния си син Ц.П. Ц., ЕГН-**********, чрез неговата майка и законен представител Ц.Ц.Ц. месечна издръжка в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, начиная от влизане в сила на решението за прекратяване на брака до настъпването на основания за нейното изменение или прекратяване. 4.2/.Бащата П.Г.Ц. се задължава да заплаща на непълнолетната си дъщеря Н.П. Ц., ЕГН-********** месечна издръжка в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, начиная от влизане в сила на решението за прекратяване на брака до настъпването на основания за нейното изменение или прекратяване. 4.3/.Месечната издръжка се дължи до последно число на месеца, за който се отнася, след което при забава се дължи ведно със законната лихва върху нея. 4.4/.При увеличаване на минималната работна заплата размера на дължимата от бащата издръжка на дете се определя и е в размер на минималния размер на издръжката, определен от СК, увеличен с 50% (петдесет процента) над този минимум. 5/.Семейното жилище, находящо се в с..Дерманци, Община-гр.Луковит, Област-гр.Ловеч, ул.”Св.Св. Кирил и Методий"№12 се предоставя за ползване на съпруга П.Ц.. 6/.След прекратяване на брака жената ще продължи да носи брачното си фамилно име Ц... 7/.Съпрузите не си дължат издръжка един на друг след прекратяването на брака. 8//.Съдебните разноски по делото се поемат от страните по равно. 9/.С настоягщото споразумение страните уреждат за в бъдеще всички произтичащи от брачната връзка последици. ОСЪЖДА Ц.Ц.Ц., ЕГН-********** и П.Г.Ц., ЕГН-**********,*** да заплати по сметка на РС-ГРАД ЛОВЕЧ сумата 7,50 /седем лева и петдесет стотинки/, представлява окончателна държавна такса. ОСЪЖДА П.Г.Ц., ЕГН-**********,*** да заплати по сметка на РС-ГРАД ЛОВЕЧ общо сумата 223,50 /двеста двадесет и три лева и петдесет стотинки/, от които 7,50 лева, представлява окончателна държавна такса и 216 лева, представляваща 2 на сто държавна такса върху тригодишните платежи за издръжката на двете деца, на основание чл.7, т.2 от ТДТССГПК.
В законна сила от 6.7.2016г.

25

АНД No 139/2016, III състав

КАТ

М.Д.М.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 12.6.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство - Серия К №1013341 на ОД на МВР – Ловеч, с който на основание чл.189 ал.4 във вр. с чл.182 ал.2 т.5 от ЗДвП на М.Д.М. с ЕГН ********** е наложена глоба в размер на 200 лева за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП като ОБОСНОВАН и ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
В законна сила от 6.7.2016г.

26

НОХД No 754/2016, III състав

Лека телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от състава на МВ, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.А.Д.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 6.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурора Х. Христов, защитника адв. Х.Н. *** и подсъдимия Д.А.Д., като ПРИЗНАВА подсъдимия Д.А.Д. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, с българско гражданство, българин, с основно образование, разведен, работи към фирма „ЗВЧ” гр. Ловеч, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 23.06.2016 година около 23.30 часа в гр.Ловеч, кв. „Младост”, срещу блок № 303, причинил лека телесна повреда на полицейски орган - Б.К.К. - командир на отделение в група „Охрана на обществения ред”, сектор „Охранителна полиция” при Районно управление - Ловеч, при и по повод изпълнение на службата му, изразяваща се в болка и страдание, без разстройство на здравето, поради което и на основание чл.131 ал.2 пр.4 т.4 във вр. с чл.130 ал.2 и чл.55 ал.1 т.1 от НК му НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: - на основание чл.42а ал.2 т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от петнадесет месеца. - на основание чл.42б ал.1 от НК, подсъдимият да се явява и подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от петнадесет месеца. Веществени доказателства и имуществени щети няма. На основание чл.189 ал.3 от НПК ВЪЗЛАГА на подсъдимия Д.А.Д. със снетата самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР - Ловеч направените по делото разноски в размер на 57.97 лева.
Д.А.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурора Х. Христов, защитника адв. Х.Н. *** и подсъдимия Д.А.Д., като ПРИЗНАВА подсъдимия Д.А.Д. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, с българско гражданство, българин, с основно образование, разведен, работи към фирма „ЗВЧ” гр. Ловеч, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 23.06.2016 година около 23.30 часа в гр.Ловеч, кв. „Младост”, срещу блок № 303, причинил лека телесна повреда на полицейски орган - Б.К.К. - командир на отделение в група „Охрана на обществения ред”, сектор „Охранителна полиция” при Районно управление - Ловеч, при и по повод изпълнение на службата му, изразяваща се в болка и страдание, без разстройство на здравето, поради което и на основание чл.131 ал.2 пр.4 т.4 във вр. с чл.130 ал.2 и чл.55 ал.1 т.1 от НК му НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: - на основание чл.42а ал.2 т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от петнадесет месеца. - на основание чл.42б ал.1 от НК, подсъдимият да се явява и подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от петнадесет месеца.
В законна сила от 6.7.2016г.

27

НОХД No 762/2016, II състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Ю.А.М.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 6.7.2016г.
Ю.А.М.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ Ю.А.М., роден на ***г***, настоящ адрес:***, български гражданин, с начално образование, вдовец, безработен, осъждан, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.06.2016г., около 23,30 часа., на път lov 1064 при километър № 2+500, управлявал МПС - собствен мотопед „Пежо" с чужди регистрационни номера №772 ЕВS, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП №16-096-000238/05.04.2016, в сила 16.06.2016 на началника на сектор „ПП" към ОДМВР- Ловеч и НП №16-0906-000272/12.04.2016, в сила от 16.06.2016 на началника на сектор „ПП" към ОДМВР-Ловеч, за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343в, ал.2 и чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.61, т.2, във вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода в затвор. На осн. чл.55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА по-лекото наказание „глоба”, предвидено наред с наказанието „лишаване от свобода”. На основание чл.59, ал.1 от НК, ПРИСПАДА от така определеното наказание „лишаване от свобода” времето, през което подсъдимия М. е бил задържан за срок от 24 часа със заповед по ЗМВР.
В законна сила от 6.7.2016г.

28

АНД No 781/2016, III състав

Производство по УБДХ

РУП МВР ЛОВЕЧ

Т.Н.Н.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 5.7.2016г.
НАЛАГА на Т.Н.Н. с ЕГН ********** ***, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ “ЗАДЪРЖАНЕ В СТРУКТУРНО ЗВЕНО НА МВР ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ ДЕНОНОЩИЯ”, затова че на 04.07.2016 година в село Пресяка, Ловешка област е осъществил състава на чл.1 от УБДХ – извършил непристойни действия и грубо нарушил обществения ред.
Т.Н.Н.
Мотиви от 5.7.2016г.
В законна сила от 6.7.2016г.

29

Гражданско дело No 22/2015, VI състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

И.Б.П.

ОД НА МВР ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 30.6.2015г.
ОСЪЖДА ОД на МВР-гр.Ловеч, ул.”Стефан Караджа”№2, представлявана от Директора Георги Цветков Иванов да заплати на И.Б.П., ЕГН-********** *** сумата 9 733,44 /девет хиляди седемстотин тридесет и три лева четиридесет и четири стотинки/, представляваща възнаграждение за положен извънреден труд за периода от 10.01.2012 год. до 30.06.2014 год., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска – 09.01.2015 год. до окончателното й изплащане, както и сумата 1 640,85 /хиляда шестотин и четиридесет лева осемдесет и пет стотинки/, представляваща мораторна лихва върху възнаграждението за извънреден труд за исковия период до датата на подаване на исковата молба. ОТХВЪРЛЯ предявените от ищеца И.Б.П., ЕГН-********** *** против ответника ОД на МВР-гр.Ловеч, ул.”Стефан Караджа”№2, представлявана от Директора Георги Цветков Иванов обективно съединени искове за сумата 372,00 лв. представляваща възнаграждение за положен нощен труд за периода 10.01.2012 - 30.06.2014 г.; за сумата 66,49 лв. представляваща мораторна лихва върху възнагражденията за нощен труд за исковия период 10.01.2012 - 30.06.2014 г. до датата на подаване на исковата молба 10.01.2015 г., считано от момента, когато сумите са станали дължими, с начална дата на забавата 26.01.2012 г. до датата на предявяване на иска 10.01.2015 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба 10.01.2015 г. до окончателното изплащане на вземането; за сумата 403,20 лева, представляваща левовата равностойност на полагащата се безплатна храна и ободряващи напитки при работа на смени и при специфични условия и рискове за живота и здравето за периода 10.01.2012 г. до 30.09.2012 г. на основание чл. 38а от ЗДСл. във вр. с чл. 286 от КТ, във вр. с Наредба 11/21.12.2005 г. за определяне на условията и вида за определяне на безплатна храна и/или добавки към нея; за сумата 107,50 лева, представляваща мораторна лихва до датата на предявяване на исковата молба 10.01.2015 г., считано от момента, когато сумите са станали дължими с начална дата на забавата 26.01.2012 г. до датата на подаване на исковата молба 10.01.2015 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на иск.молба 10.01.2015 г. до окончателното изплащане на вземането; за сумата 688,36 лева, представляваща възнаграждение за положен труд в официални празници за периода 10.01.2012 г. - 30.06.2014 г.; за сумата 117,56 лева, представляваща мораторна лихва върху възнагражденията за труд в официални празници за исковия период 10.01.2012 г. - 30.06.2014 г. до датата на подаване на исковата молба 10.01.2015 г, считано от момента, когато сумите са станали дължими с начална дата на забавата 26.01.2012 г. до датата на подаване на исковата молба 10.01.2015 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба 10.01.2015 г. до окончателното изплащане на вземането, като НЕОСНОВАТЕЛНИ И НЕДОКАЗАНИ. ОСЪЖДА ОД на МВР-гр.Ловеч, ул.”Стефан Караджа”№2, представлявана от Директора Георги Цветков Иванов да заплати на И.Б.П., ЕГН-********** *** сумата 580,48 /петстотин и осемдесет лева четиридесет и осем стотинки/, представляващи съдебно-деловодни разноски, изчислена по съразмерност и компенсация. ОСЪЖДА ОД на МВР-гр.Ловеч, ул.”Стефан Караджа”№2, представлявана от Директора Георги Цветков Иванов да заплати по сметка на РС-гр.Ловеч сумата 454,97 /четиристотин петдесет и четири лева деветдесет и седем стотинки/, представляваща държавна такса върху уважената част от исковете.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението от 9.11.2015
Гражданско дело № 390/2015

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 26.4.2016
Гражданско дело № 390/2015
В законна сила от 7.7.2016г.

30

Гражданско дело No 251/2016, VI състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

А.П.Д.

К.П.Д.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 7.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯТ БРАК, сключен на 07.10.1999 год. с акт №0668 на Община-гр.Плевен между А.П.Д., ЕГН-********** *** и К.П.Д., ЕГН-********** ***, поради настъпило сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за развод, на основание чл.50 от СК. УТВЪРЖДАВА постигнатото писмено споразумение между страните в съответствие с чл.51 от СК, както следва : 1/.Упражняването на родителските права върху детето В.А. Д., родено на *** год., ЕГН-********** предоставя на майката К.П.Д., като то ще живее при нея, на адреса й в Германия. На бащата А.П.Д. определя следния режим на лични контакти, който да се осъществява по местонахождението на детето : При пребиваване на детето в РБългария - да има право да го вижда два пъти в месеца през първата и третата събота и неделя с преспиване, както и една седмица през лятната ваканция след съгласуване с майката на времето и мястото на престоя. 2/.Бащата на детето А.П.Д. се съгласява да заплаща на К.П.Д., като майка и законна представителка на детето В.А. Д. месечна издръжка, както следва : за минало време от 11.03.2015 год. до датата на завеждане на исковата молба – 18.02.2016 год по 107 /сто и седем/ лева на месец, а от датата на завеждане на исковата молба – 18.02.2016 год. по 130 /сто и тридесет/ лева на месец, ведно със законната лихва от датата на падежа до окончателното изплащане, до настъпване на законна пречка за прекратяването или изменението на издръжката. 3/.Ползването на семейното жилище, находящо се на адрес : гр.Ловеч, ул."Отец Климент”№13, ет.4, ап.52 предоставя на А.П.Д.. На основание чл.57, ал.2 СК, същият се задължава да изплаща на К.П.Д. по 50 /петдесет/ лева месечен наем, считано от влизане на решението в сила, което ако не стори, тя да има право да се снабди с изпълнителен лист за неплатената сума, плюс неустойка 20 процента за всяка просрочена вноска. 4/.Страните нямат претенции един към друг за лична издръжка. 5/.След прекратяването на брака съпругата ще запази брачното си фамилно име Д.. 6/.Всички кредити, получени от банки, други кредитни институции и физически лица, всеки ще погасява така, както са направени, тъй като не са изтеглени за задоволяване нуждите на семейството. 7/.Разноските по делото остават за сметка на страните така, както са направени, а окончателната държавна такса ще се заплати по равно от страните. 8/.През време на брака страните са придобили недвижим имот - жилище, което ще поделят допълнително след прекратяване на брака. През време на брака страните са придобили и движими вещи МПС-та, както следва : - Лек автомобил „Хонда", модел ЦР-В, с рег.№ОВ 7469 ВН - с двигател, посочени в приложения талон по делото №007370371; - Лек автомобил „Фолксваген”, модел Голф, с рег.№ОВ 8436 АР, с двигател и рама, посочени в талона, приложен по делото №001893543; - Мотоциклет „Хонда”, модел НТ 650 В 1 ДЕАВИЛ, с рег.№ОВ 2713 В, с двигател, посочен в талон №005722227. Описаните МПС-та да останат в дял на А.П.Д. и той да стане техен изключителен собственик. За уравнение на дяловете А.П.Д. ще заплати на К.П.Д. сумата 2 000 /две хиляди/ лева в срок до 15.12.2016 год., което ако не стори тя да има право да се снабди с изпълнителен лист за тази сума, плюс неустойка от 500 /петстотин/ лева. Останалите вещи страните ще поделят след развода. 9/.Дължимата държавна такса върху поделените вещи ще се заплати съответно от двамата съобразно размера на полученото в парична стойност. 10/.Страните декларират, че нямат сключено брачно споразумение. Настоящето споразумение съдържа всички необходими клаузи съгласно изискванията на чл.51 СК, а останалите последици от прекратяването на брака евентуално ще бъдат уредени допълнително. ОСЪЖДА А.П.Д., ЕГН-********** *** да заплати по сметка на РАЙОНЕН СЪД-ГРАД ЛОВЕЧ общо сумата 203,14 /двеста и три лева и четиринадесет стотинки/, включваща 7,50 лева окончателна държавна такса, 170,64 лева, представляваща 2 на сто върху тригодишните платежи за присъдената на детето издръжка, както и сумата 25 лева, представляваща по 2 на сто върху стойността на полученото в негов дял движимо имущество, на основание чл.7 от ТДТССГПК. ОСЪЖДА К.П.Д., ЕГН-********** *** да заплати по сметка на РАЙОНЕН СЪД-ГРАД ЛОВЕЧ общо сумата 48,50 /четиридесет и осем лева и петдесет стотинки/, от които 7,50 лева окончателна държавна такса и сумата 41 лева, представляваща 2 на сто върху сумите, които тя ще получи от своя бивш съпруг за месечен наем, на основание чл.57, ал.2 от СК и за уравнение на дяловете. РАЙОНЕН СЪД-ГРАД ЛОВЕЧ да върне на А.П.Д., ЕГН-********** *** сумата 12,50 /дванадесет лева и петдесет стотинки/, представляваща половината от внесената държавна такса, на основание чл.78, ал.9 от ГПК.
В законна сила от 7.7.2016г.

31

АНД No 1021/2015, III състав

КАТ

Б.Д.Ц.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 17.6.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №15-0906-001134 от 12.11.2015 година на Николай Васков Недялков – Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № 8121з-748/24.06.2015 год. на Министъра на МВР, с което на Б.Д.Ц. с ЕГН ********** *** са наложени следните наказания: на основание чл.179 ал.2 от ЗДвП – глоба в размер на 140 лева за извършено нарушение по чл.48 от ЗДвП; на основание чл.174 ал.3 от ЗДвП - глоба в размер на 2000 лева и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца за извършено нарушение на чл.174 ал.3 от ЗДвП и на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП – глоба в размер на 10 лева за извършено нарушение по чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 7.7.2016г.

32

АНД No 1093/2015, III състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР

П.Д.П.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 12.6.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4/22.06.2015 год. на Светослав И. Съев – Началник на РУ МВР - Ловеч, с което на П.Д.П. с ЕГН ********** *** на основание чл.212 от ЗОБВВПИ е наложено наказание глоба в размер на 500 лева за извършено нарушение на чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 7.7.2016г.

33

АНД No 102/2016, II състав

КАТ

Д.В.Н.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 6.6.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15-0906-001223 от 21.12.2015 г. на Началника на Сектор ПП Ловеч, с което е наложено на Д.В.Н. ***, адрес за призоваване в гр.Русе, бул.”Фердинанд” № 19 Б, ЕГН : **********, административно наказание на основание чл.179, ал.2 от ЗДвП – глоба в размер на 130 лева, за нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 7.7.2016г.

34

НОХД No 763/2016, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

А.Х.Д.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 7.7.2016г.
А.Х.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Х.Д., роден на ***г***, настоящ адрес:***, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН:**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.06.2016, в 02,00ч. в гр.Ловеч, кв. „Гозница", по ул. „Пано Рогозаров", управлявал МПС- л.а „Фиат Палио" рег. *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда- 1,96 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер Алкотест 7510" с фабричен номер 0041, поради което и на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на това наказание за срок от 3 /три/ години от влизане на споразумението в сила. На основание чл.55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на подсъдимия Д. по-лекото наказание „глоба”, предвидено в състава на чл.343б, ал.1 от НК наред с наказанието „лишаване от свобода”. На основание чл.343г от НК, ЛИШАВА подсъдимия Д. от право да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца, считано от датата на отнемане на свидетелството му за управление по административен ред - 24.06.2016 год
В законна сила от 7.7.2016г.

35

НОХД No 777/2016, VIII състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

П.П.В.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 7.7.2016г.
П.П.В.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ П.П.В., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан/реабилитиран/, работи като мебелист-монтажист в „ПММС" ЕООД гр.Севлиево,ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.06.2016 г., около 02,06 часа, в гр.Ловеч, бул. „Мизия", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген Пасат", с рег.№ ЕВ 0479 ВА, собственост на Недко Ненчев Иванов от гр.Севлиево, обл. Габрово, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда-1,53 на хиляда, установено по надлежния ред чрез лабораторно изследване-протокол за химическа експертиза №129/30.06.2016 г. на СХЛ при ОД на МВР Ловеч, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание „лишаване от свобода” за срок от 4/ЧЕТИРИ/месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3/ТРИ/ГОДИНИ. На основание чл.59,ал.1,т.1 във вр. с ал.2 от НК,ПРИСПАДА времето през което подс. В. е бил задържан в РУ на МВР - Ловеч за 24 часа със Заповед за задържане на лице рег. №1762зз-158 от 29.06.2016 год. в 02.06 часа на основание чл. 72, ал.1, т. 1 от ЗМВР в помещение за временно задържане на РУ на МВР Ловеч. На основание чл.55,ал.З от НК на подсъдимия не налага по-лекото наказание „Глоба", предвидено в чл.343б,ал.1 от НК. На основание чл.343г,във вр. с чл. 37,ал.1,т.7 от НК, ЛИШАВА подсъдимия П.П.В. от право да управлява МПС за срок от 6/ШЕСТ/ месеца. На основание чл. 59, ал. 4 от НК, ПРИСПАДА времето през което подсъдимия е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС считано от 29.06.2016 год.
В законна сила от 7.7.2016г.

36

АНД No 790/2016, VIII състав

Производство по УБДХ

РУП МВР ЛОВЕЧ

Ю.А.М.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 7.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №790/2016 год. по описа на ЛРС. МАТЕРИАЛИТЕ по преписката ведно с препис от настоящето определение да се изпратят на РП гр. Ловеч. Препис от определението да се изпрати на РУП гр. Ловеч за сведение.
В законна сила от 7.7.2016г.

37

АНД No 433/2015, I състав

КАТ

А.В.А.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 23.7.2015г.
ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15-0906-000205/25.03.2015 год.на Николай В. Недялков,Началник сектор ПП към ОД на МВР-Ловеч, с което е наложена на основание чл. 53 от ЗАНН и чл.182, ал.2, т.3 от ЗДвП глоба в размер на 100 лева на А.В.А., ЕГН: **********, за нарушение на чл.21,ал.2 от ЗДвП,КАТО ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 8.7.2016г.

38

АНД No 447/2016, VIII състав

МВР

М.Ш.Д.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 17.6.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2 от 27.01.2016 година на Светослав Иванов Съев – Началник на РУ гр. Ловеч, с което е наложена на М.Ш.Д., ЕГН ********** ***, на основание чл. 53 от ЗАНН и чл.212 от ЗОБВВПИ - глоба в размер на 500,00 лева, за нарушение на чл.59, ал.1 от ЗОБВВПИ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 8.7.2016г.

39

НОХД No 734/2016, II състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

И.М.Н.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 1.7.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия И.М.Н., ЕГН-**********.
И.М.Н.
В законна сила от 8.7.2016г.

40

НОХД No 782/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.Й.Г.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 8.7.2016г.
В.Й.Г.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ В.Й.Г., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, с българско гражданство, не женен, със средно образование, работи в „Иком инвест" София на длъжност „строител", не осъждан /реабилитиран по право/, ЕГН-**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 28.06.2016г. около 02.04 часа в гр.Ловеч, на ул."Г.С.Раковски" до дом №7, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „БМВ", модел „316", с рег.№ ОВ 1679 ВН, негова собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 2,29 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза №128 от 30.06.2016г. на СХЛ при ОД МВР Ловеч, поради което и на основание чл.343б, ал. 1 и чл. 55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА НАЛОЖЕНО НАКАЗАНИЕ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на споразумението в сила. На основание чл.55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на подсъдимия по-лекото наказание „глоба”, което закона предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода”. На основание чл.343г, ал.1, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА подсъдимия Г. от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на СУМПС - 29.06.2016 година.
В законна сила от 8.7.2016г.

41

Гражданско дело No 858/2016, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Н.Д.Н.,
З.А.В.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 17.6.2016г.
ВЗЕМА мярка за закрила - настаняване за отглеждане в приемно семейство - спрямо Павлин Нелев Дилков, с ЕГН: **********, род. на ***г. , от майка - Н.Д.Н. и баща – неизвестен като го НАСТАНЯВА за отглеждане в дома на З.А.В. ***, утвърдена като професионален приемен родител, за срок от една година, като детето има право да ползва и заместваща приемна грижа в случай на нужда, краткосрочна временна невъзможност на приемното семейство. На основание чл. 28, ал. 4 от Закона за закрила на детето решението подлежи на незабавно изпълнение.
В законна сила от 11.7.2016г.

42

АНД No 889/2015, II състав

КАТ

А.Е.А.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 4.4.2016г.
НП-измененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15-0906-000279 от 30.03.2015 г. на Началника на Сектор ПП Ловеч, в частта по т.2, с което е наложено на А.Е.А. ***, ЕГН : **********, административно наказание на основание чл.185 от ЗДвП – глоба в размер на 20 лева, за нарушение на чл.157, ал.8 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15-0906-000279 от 30.03.2015 г. на Началника на Сектор ПП Ловеч, в частта по т.1, с което е наложено на А.Е.А. ***, с горните данни, административно наказание на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.2-ро от ЗДвП – глоба в размер на 10 лева, за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 11.7.2016г.

43

АНД No 176/2016, III състав

КАТ

В.З.Б.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 21.6.2016г.
ОТМЕНЯ Електронен фиш Серия К №0745452 на ОД на МВР Ловеч за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, с който на В.З.Б. с ЕГН ********** *** е наложена на основание чл.189 ал.4 във вр. с чл.182 ал.2 т.4 от ЗДвП глоба в размер на 150 лева за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
В законна сила от 11.7.2016г.

44

АНД No 393/2016, II състав

КАТ

С.П.П.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 2.6.2016г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба серия К, № 1117496 на ОД на МВР Ловеч, с който на С.П. ***, ЕГН: **********, й е наложено административно наказание - глоба в размер на 300 лева на основание чл.182, ал.2, т.6 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
В законна сила от 11.7.2016г.

45

АНД No 514/2016, VIII състав

РДГ

С.И.С.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 22.6.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1917 от 25.04.2016 година на инж. Павли П. Богдански, Директор на Регионална Дирекция по горите – гр. Ловеч, упълномощен със Заповед №РД49-199/16.05.2011г. на Министъра на Земеделието и храните, действащ чрез инж. Полина Симеонова Митова, заместник – директор на Регионална Дирекция по горите – гр. Ловеч, съгласно Заповед №К-490/12.04.2016г., с което е наложена на С.И.С.,***, на основание чл.275, ал.1, т.2 от Закона за горите, чл. 53 от ЗАНН и чл.266, ал.1, пр.1 от Закона за горите - глоба в размер на 100,00 лева, за нарушение на чл.108, ал.1, т.1 от Закона за горите, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 11.7.2016г.

46

НОХД No 589/2016, II състав

Привилегирован състав на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

К.Й.М.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 4.7.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимият К.Й.М., ЕГН **********,
К.Й.М.
В законна сила от 11.7.2016г.

47

НОХД No 794/2016, II състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Н.М.Ш.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 11.7.2016г.
Н.М.Ш.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ Н.М.Ш., роден на *** г. в гр.Пловдив, живущ ***, български гражданин, с начално образование /грамотен/, неженен /живее на семейни начала/, осъждан, безработен, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.07.2016 г. около 00,40 часа в гр. Ловеч, ул. „Пано Рогозаров" срещу до.м № 91, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка, „Рено 19", с рег. № ЕН 08 81 ВН, собственост на Георги Александров Вълчев от с. Радишево, обл. Плевен, без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, като деянието е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в сила наказателно постановление № 15-0906-001039/12.10.2015 г. на началника на сектор „Пътна полиция" към ОД на МВР Ловеч; връчено на 19.04.2016 г., влязло в законна сила на 27.04.2016 г. за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343в, ал.2 и чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 500/ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА, която да заплати в полза на държавата по бюджета на съдебната власт. На основание чл.61, т.2, във вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода в затвор.
В законна сила от 11.7.2016г.

48

НОХД No 796/2016, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

П.С.П.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 11.7.2016г.
П.С.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.С.П., роден на *** ***, настоящ адрес ***, българско гражданство, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 03.07.2016 година, около 00.40 часа, в гр.Летница, обл.Ловешка, по ул.„Асен Златарев" №3, в посока кръстовище с ул.„Трапезица", управлявал МПС - л.а. марка „******" с peг. № *****, собственост на Й.Г.Н от с.С., обл.Плевенска, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда - 1.62 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер Алкотест 7510" с фабр. № ARBB0041, поради което и на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на това наказание за срок от 3 /три/ години от влизане на споразумението в сила. На основание чл.59, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, ПРИСПАДА от така наложеното наказание времето през което подс.П. е бил задържан със Заповед за задържане на лице № 176233-461 от 03.07.2016 година на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР, за срок от 24 часа. На основание чл.55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на подс.П. по-лекото наказание „глоба”, предвидено в състава на чл.343б, ал.1 от НК наред с наказанието „лишаване от свобода”. На основание чл.343г, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА подс.П. от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца, считано от датата на отнемане на СУМПС.
В законна сила от 11.7.2016г.

49

Гражданско дело No 890/2016, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ЛОВЕЧ

Н.К.Я.,
Г.Б.Я.,
В.Д.И.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 20.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на Дирекция “Социално подпомагане” Ловеч за вземане на мярка за закрила-настаняване в приемно семейство спрямо В.Д.И. с ЕГН ********** и настаняването ? в семейството на Н. и Г. Янкови-утвърдено професионално приемно семейство, за срок от една година.
В законна сила от 12.7.2016г.

50

АНД No 513/2016, VIII състав

РДГ

С.И.С.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 23.6.2016г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1914 от 25.04.2016 година на инж. Павли П. Богдански, Директор на Регионална Дирекция по горите – гр. Ловеч, упълномощен със Заповед №РД49-199/16.05.2011г. на Министъра на Земеделието и храните, действащ чрез инж. Полина Симеонова Митова, заместник – директор на Регионална Дирекция по горите – гр. Ловеч, съгласно Заповед №К-490/12.04.2016г., В ЧАСТТА, в която е наложена на С.И.С.,***, на основание чл.275, ал.1, т.2 от Закона за горите, чл.53, ал.1, и ал.2 от ЗАНН и чл.266, ал.1, пр.4 от Закона за горите - глоба в размер на 200,00 лева, за нарушение на чл.213, ал.1, пр.3, т.1 от Закона за горите, като НАМАЛЯВА размера на глобата на 50,00 лева. ОТМЕНЯВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1914 от 25.04.2016 година на инж. Павли П. Богдански, Директор на Регионална Дирекция по горите – гр. Ловеч, упълномощен със Заповед №РД49-199/16.05.2011г. на Министъра на Земеделието и храните, действащ чрез инж. Полина Симеонова Митова, заместник – директор на Регионална Дирекция по горите – гр. Ловеч, съгласно Заповед №К-490/12.04.2016г., В ЧАСТТА, в която, на основание чл.20, ал.1 от ЗАНН и чл.273, ал.1 от ЗГ са отнети в полза на държавата вещите послужили за извършване на нарушението: 1 бр. прикачено ремарке без рег. табели с пазарна стойност 150,00 лева, 1 бр. лек автомобил „FIAT – Панда”, с рег. № ОВ 5859 АН, с пазарна стойност 450,00 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1914 от 25.04.2016 година на инж. Павли П. Богдански, Директор на Регионална Дирекция по горите – гр. Ловеч, упълномощен със Заповед №РД49-199/16.05.2011г. на Министъра на Земеделието и храните, действащ чрез инж. Полина Симеонова Митова, заместник – директор на Регионална Дирекция по горите – гр. Ловеч, съгласно Заповед №К-490/12.04.2016г., в останалата част.
В законна сила от 12.7.2016г.

51

АНД No 516/2016, VIII състав

РДГ

С.И.С.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 23.6.2016г.
НП-измененоИЗМЕНЯВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1915 от 25.04.2016 година на инж. Павли П. Богдански, Директор на Регионална Дирекция по горите – гр. Ловеч, упълномощен със Заповед №РД49-199/16.05.2011г. на Министъра на Земеделието и храните, действащ чрез инж. Полина Симеонова Митова, заместник – директор на Регионална Дирекция по горите – гр. Ловеч, съгласно Заповед №К-490/12.04.2016г., В ЧАСТТА, в която е наложена на С.И.С.,***, на основание чл.275, ал.1, т.2 от Закона за горите, чл.53, ал.1, и ал.2 от ЗАНН и чл.266, ал.1, пр.4 от Закона за горите - глоба в размер на 200,00 лева, за нарушение на чл.213, ал.1, пр.3, т.2 от Закона за горите, като НАМАЛЯВА размера на глобата на 50,00 лева.
В законна сила от 12.7.2016г.

52

АНД No 599/2016, VIII състав

КАТ

С.Д.Ш.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 21.6.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16-0906-000346/10.05.2016 год. на Николай Васков Недялков, Началник на сектор ПП при ОД на МВР - Ловеч, упълномощен с 8121з-748/24.06.2015г., с което е наложена на основание чл.53 от ЗАНН и чл.174, ал.1 от ЗДвП глоба в размер на 600,00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца на С.Д.Ш.,***, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО
В законна сила от 12.7.2016г.

53

НОХД No 747/2016, II състав

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Й.И.В.,
Д.Я.М.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 5.7.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимата Й.И.В., ЕГН **********. ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия Д.Я.М., ЕГН **********.
Й.И.В.
Д.Я.М.
В законна сила от 12.7.2016г.

54

НОХД No 793/2016, VIII състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.Д.П.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 12.7.2016г.
Д.Д.П.
ПРИЗНАВА Д.Д.П., роден на *** ***, Ловешка област ул. „Белия път" № 16, български гражданин, със средно образование, неженен,неосъждан/реабилитиран/, безработен, ЕГН ********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.07.2016 г. , около 00,29 часа, в с.Лисец Ловешка област, ул. „Иван Вазов, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „ВАЗ 2101", с рег.№ ЕВ 8173 АК, собственост на Надежда Василева Йорданова от гр.Габрово, с концентрация па алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда- 2,49 на хиляда, установено по надлежния ред чрез техническо средство „Дрегер Алкотест 7510" с фабр.№ ARBB0041, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от 4/ЧЕТИРИ/месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3/ТРИ/години. На основание чл.59,ал.1,т.1 във вр. с ал.2 от НК,ПРИСПАДА времето през което подс.П. е бил задържан в РУ на МВР - Ловеч за 24 часа със Заповед за задържане на лице от 04.07. 2016 год. на основание чл. 72, ал.1, т. 1 от ЗМВР в помещение за временно задържане. На основание чл.55,ал.З от НК на подсъдимия не налага по-лекото наказание „Глоба", предвидено в чл.343б,ал.1 от НК. На основание чл.343г,във вр.с чл.37,ал.1,т.7 от НК, ЛИШАВА подсъдимия Д.Д.П. от право да управлява МПС за срок от 1/ЕДНА/ година и 2/ДВА/ месеца. На основание чл. 59, ал. 4 от НК, ПРИСПАДА времето през което подсъдимия е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 04.07.2016 год.
В законна сила от 12.7.2016г.

55

АНД No 318/2016, VIII състав

РДГ

Н.В.П.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 23.6.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 707 от 29.07.2015 год. на инж. Павли П. Богдански - Директор на Регионална дирекция по горите - Ловеч, упълномощен със заповед № РД49-199/16.05.2011г. на Министъра на земеделието и храните, действащ чрез инж. Атанас Стоянов Макавеев – зам. директор на РДГ Ловеч, с което на Н.В.П. с ЕГН ********** *** на основание чл.275, ал.1, т.2 от Закона за горите и чл.53 ал.1 и ал.2 от ЗАНН е наложена глоба в размер на 300 /триста/ лева по чл.257, ал.1, т.1 от ЗГ за нарушение на разпоредбите на чл.257, ал.1 предл.2, т.1 предл.1 от Закона за горите във връзка с чл.108, ал.3 от същия закон във вр. с чл.61 от Наредба №8 от 05.08.2011г. за сечите в горите във вр. с чл.47, ал.1, т.1 от същата Наредба, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 13.7.2016г.

56

НОХД No 754/2016, III състав

Лека телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от състава на МВ, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.А.Д.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 6.7.2016г.
ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на подсъдимия Д.А.Д..
Д.А.Д.
В законна сила от 13.7.2016г.

57

НОХД No 762/2016, II състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Ю.А.М.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 6.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “подписка”, взета по отношение подсъдимия Ю.А.М., ЕГН:**********.
Ю.А.М.
В законна сила от 13.7.2016г.

58

Гражданско дело No 2161/2013, VI състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

К.И.И.,
К.К.К.

Ц.К.И.

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 10.2.2015г.
ПОСТАВЯ В ДЯЛ, на основание чл.349, ал.1 от ГПК, на К.И.И., ЕГН-********** ***, следния допуснат до делба недвижим имот : САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 43952.513.4540.1.1, находящ се в град Ловеч п.к. 5500, ул."Никола Петков" № 1-А, ет.2, ап.1, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.513.4540, с предназначение на самостоятелния обект -жилище апартамент, брой нива на обекта 1, площ по документ за собственост 126,83 кв.м, при съседни самостоятелни обекти в сградата с идентификатори : на същия етаж 43952.513.4540.1.2., под обекта -43952.513.4540.1.7, 43952.513.4540.1.8, 43952.513.4540.1.9, над обекта 43952.513.4540.1.3, както и прилежащите към този имот ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 от 31,03 кв.м при съседи : коридор, таван №2 на Марин Михайлов Иванов, от две страни улици и МАЗЕ №1 с площ от 7,83 кв.м. , при съседи : коридор, стълбище, улица, мазе №2 на Марин Михайлов Иванов и 13,17012% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот, ПРИ УСЛОВИЕ, че в 6-месечен срок от влизане в сила на съдебното решение за възлагане К.И.И., ЕГН-********** *** заплати на съделителите К.К.К., ЕГН-********** *** и на Ц.К. Т., ЕГН-********** *** по 6 360 /шест хиляди триста и шестдесет/ лева на всеки един от двамата съделители, ведно със законната лихва, считано от влизане в сила на решението за възлагане до окончателното изплащане. Ако уравнението не бъде изплатено в този срок, решението за възлагане се обезсилва по право и имотът се изнася на публична продан. ОТХВЪРЛЯ предявената от Ц.К. Т., ЕГН-********** *** по чл.349, ал.2 от ГПК, за поставяне в нейн дял на недвижим имот : САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 43952.513.4540.1.1, находящ се в град Ловеч п.к. 5500, ул."Никола Петков" № 1-А, ет.2, ап.1, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.513.4540, с предназначение на самостоятелния обект -жилище апартамент, брой нива на обекта 1, площ по документ за собственост 126,83 кв.м, при съседни самостоятелни обекти в сградата с идентификатори : на същия етаж 43952.513.4540.1.2., под обекта -43952.513.4540.1.7, 43952.513.4540.1.8, 43952.513.4540.1.9, над обекта 43952.513.4540.1.3, както и прилежащите към този имот ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 1 от 31,03 кв.м при съседи : коридор, таван №2 на Марин Михайлов Иванов, от две страни улици и МАЗЕ №1 с площ от 7,83 кв.м. , при съседи : коридор, стълбище, улица, мазе №2 на Марин Михайлов Иванов и 13,17012% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот, ведно със СГРАДА с идентификатор 43952.513.9509.2, находящ се в град Ловеч, п.к. 5500, ул."Никола Петков", разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.513.9509 с предназначение на сградата - хангар, депо, гараж, брой етажи - 1 и със застроена площ от 19 кв.м., като НЕОСНОВАТЕЛНА И НЕДОКАЗАНА. ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, по реда на чл.348 от ГПК, следните недвижими имоти и движима вещ : - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 43952.513.4540.1.7, находящ се в град Ловеч п.к. 5500, ул."Никола Петков" №1-А, ет.1, който обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.513.4540, с предназначение на самостоятелния обект - ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ /преди преустройството бивш гараж/, брой на нива на обекта-1 с площ по документи за собственост - 20,19 кв.м., при съседни самостоятелни обекти на сградата с идентификатори : на същия етаж : 43952.513.4540.1.8, под обекта-няма, над обекта-43952.513.4540.1.1, ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА по заключението на вещо лице инж.Е.Г. към 09.10.2014 год. в размер на 18 640 /осемнадесет хиляди шестотин и четиридесет/ лева. - СГРАДА с идентификатор 43952.513.9509.2, находящ се в град Ловеч, п.к. 5500, ул."Никола Петков", разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.513.9509 с предназначение на сградата - хангар, депо, гараж, брой етажи - 1 и със застроена площ от 19 кв.м., ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА по заключението на вещо лице инж.Е.Г. към 09.10.2014 год. в размер на 4 480 /четири хиляди четиристотин и осемдесет/ лева. - ЛЕК АВТОМОБИЛ марка ВАЗ, модел 2107, година на производство 1992 г., с ДК № ОВ 0486 АК, цвят светло син с рама ХТА 210700N0718527, ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА по заключението на вещо лице инж.Н.К. към 14.10.2014 год. в размер на 1 000 /хиляда/ лева. ОТХВЪРЛЯ предявеният от К.И.И., ЕГН-********** *** и от К.К.К., ЕГН-********** *** срещу Ц.К. Т., ЕГН-********** ***, иск с правно основание чл.346 от ГПК във връзка с чл.31, ал.2 от ЗС, за заплащане на обезщетение за ползвания от нея съсобствен автомобил марка 2107, година на производство 1992 год., с ДК №ОВ 0486 АК, на цвят светло син, рама ХТА 210700 N 0718527 в размер на 40 лева месечно от К.И.И. и по 20 лева месечно от К.К.К., считано от 05.02.2014 год., получаване на молбата на ищците по настоящото дело, ведно със законната лихва от тази дата до окончателното издължаване, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОТХВЪРЛЯ предявеният от Ц.К. Т., ЕГН-********** *** К.И.И., ЕГН-********** *** и от К.К.К., ЕГН-********** ***, иск с правно основание чл.346 във връзка с чл.31, ал.2 от ЗС, за заплащане на обезщетение за това, че ползват процесните имоти в размер на 300 лева месечно, считано от 10.01.2014 год., ведно със законната лихва до окончателното приключване на делото с влязло в сила решение, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА К.И.И., ЕГН-********** *** да заплати по сметка на РС-ГРАД ЛОВЕЧ сумата 2 867,20 /две хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и двадесет стотинки/, представляваща държавна такса 4 на сто върху стойността на дела й. ОСЪЖДА К.К.К., ЕГН-********** *** да заплати по сметка на РС-ГРАД ЛОВЕЧ сумата 716,80 /седемстотин и шестнадесет лева и осемдесет стотинки/, представляваща държавна такса 4 на сто върху стойността на дела му. ОСЪЖДА Ц.К. Т., ЕГН-********** *** заплати по сметка на РС-ГРАД ЛОВЕЧ сумата 716,80 /седемстотин и шестнадесет лева и осемдесет стотинки/, представляваща държавна такса 4 на сто върху стойността на дела й.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.5.2016
Гражданско дело № 227/2015
ПОТВЪРЖДАВА решение № 64/10.02.2015 год., постановено по гр.д. № 2161/2013 год. по описа на Районен съд Ловеч.
В законна сила от 14.7.2016г.

59

АНД No 1100/2015, III състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР

АЖД-АГРО ЕООД

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 22.6.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 02-ПБЗН/01.06.2015 год. на гл.инспектор инж. В.И.Д. – Началник Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр.Ловеч, с което на Д.А.М. ЕГН…**********… ЕИК…110538653….., Управител на „АЖД Агро” ЕООД, гр.Летница, бул. „България” №19 са наложени следните глоби: на основание чл.265 ал.2 от ЗМВР е наложена глоба в размер на 50 лева за извършено нарушение по чл.140 от ЗМВР във вр. с чл.5 т.1 от Наредба №8121з-647; на основание чл.265 ал.2 от ЗМВР е наложена глоба в размер на 50 лева за извършено нарушение по чл.140 от ЗМВР във вр. с чл.62 т.7 от Наредба №8121з-647; на основание чл.265 ал.2 от ЗМВР е наложена глоба в размер на 50 лева за извършено нарушение по чл.140 от ЗМВР във вр. с чл.28 от Наредба №8121з-647; на основание чл.265 ал.1 от ЗМВР е наложена глоба в размер на 200 лева за извършено нарушение по чл.140 от ЗМВР във вр. с чл.5 т.5 от Наредба №8121з-647; на основание чл.265 ал.2 от ЗМВР е наложена глоба в размер на 50 лева за извършено нарушение по чл.140 от ЗМВР във вр. с чл.5 т.15 от Наредба №8121з-647; на основание чл.265 ал.2 от ЗМВР е наложена глоба в размер на 50 лева за извършено нарушение по чл.140 от ЗМВР във вр. с чл.5 т.2 от Наредба №8121з-647; на основание чл.265 ал.2 от ЗМВР е наложена глоба в размер на 50 лева за извършено нарушение по чл.140 от ЗМВР във вр. с чл.5 т.2 от Наредба №8121з-647; на основание чл.265 ал.2 от ЗМВР е наложена глоба в размер на 100 лева за извършено нарушение по чл.140 от ЗМВР във вр. с чл.5 т.13 от Наредба №8121з-647 като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и НЕОБОСНОВАНО.
В законна сила от 14.7.2016г.

60

АНД No 122/2016, II състав

КАТ

Г.В.Б.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 4.5.2016г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба серия К, № 0690023 на ОД на МВР Ловеч, с който на Г.В.Б. ***, ЕГН : **********, й е наложено административно наказание - глоба в размер на 150 лева на основание чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.7.2016
Наказателно дело № 135/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 119, постановено по НАХД № 122/2016 г. на Ловешкия районен съд, втори състав.
В законна сила от 14.7.2016г.

61

АНД No 178/2016, II състав

КАТ

Д.С.М.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 4.5.2016г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба серия К, № 1035225 на ОД на МВР Ловеч, с който на Д.С.М. ***, ЕГН : **********, й е наложено административно наказание - глоба в размер на 200 лева на основание чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.7.2016
Наказателно дело № 142/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 115 от 04.05.2016 г., постановено по НАХД № 178/2016 г. на Ловешкия районен съд, втори състав.
В законна сила от 14.7.2016г.

62

АНД No 280/2016, VIII състав

КАТ

И.М.Б.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 16.5.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство - Серия К №1044847 на ОД на МВР Ловеч, с който на И.М.Б., ЕГН ********** ***, е наложена на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.2, т.6 от ЗДвП, глоба в размер на 350,00 лева за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.7.2016
Наказателно дело № 141/2016
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 113/16.05.2016 г., постановено по НАХД №280/2016 г. по описа на Ловешки районен съд, като законосъобразно.
В законна сила от 14.7.2016г.

63

АНД No 307/2016, VIII състав

КАТ

С.С.И.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 22.4.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство - Серия К №1084446 на ОД на МВР Ловеч, с който на С.С.И., ЕГН ********** ***, е наложена на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП, глоба в размер на 200,00 /двеста/ лева за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. Решението подлежи на касационно обжалване пред Ловешки административен съд по реда на АПК, в 14 дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.7.2016
Наказателно дело № 136/2016
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 93 от 22.04.2016 г., постановено по НАХД № 307/2016 г. на Ловешкия районен съд, осми състав.
В законна сила от 14.7.2016г.

64

АНД No 321/2016, VIII състав

КАТ

И.И.Н.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 30.5.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство - Серия К №1067378 на ОД на МВР Ловеч, с който на И.И.Н., ЕГН ********** ***, е наложена на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП, глоба в размер на 200,00 лева за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
В законна сила от 14.7.2016г.

65

АНД No 541/2016, III състав

КАТ

П.П.Ц.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 8.6.2016г.
ОТМЕНЯВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №15-0906-001161/24.11.2015 година на Николай Васков Недялков - началник на сектор ПП при ОД МВР Ловеч, упълномощен с Заповед №З-2205/30.08.2010г., с което е наложена на П.П.Ц., ЕГН ********** ***, на основание чл. 53 от ЗАНН и чл.315, ал.1, т.1 във вр. с чл.249, т.1 от КЗ, глоба в размер на 400,00 лева, за нарушение на чл.259, ал.1, т.1 от КЗ във вр. с чл.249, т.1 от КЗ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 14.7.2016г.

66

АНД No 662/2016, III състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Й.П.Й.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 29.6.2016г.
ПРИЗНАВА Й.П.Й. - роден на *** *** с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.01.2016 год. около 19.00 часа в село Голец, област Ловеч, на улица Васил Левски, в аперитив ЕТ **** - с.Голец по хулигански подбуди - грубо несъобразяване с обществения ред и морал, с установените правила за поведение и при незачитане на личната неприкосновеност, причинил разстройство на здравето, временно и неопасно за живота, извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК, изразяващи се в малък и бързо преходен излив на въздух в лява гръдна половина на Дончо Иванов Д. от гр.Ловеч -престъпление по чл.131 ал.1 т.12 във вр. с чл.130 ал.1 от НК и на основание чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА на Й.П.Й. с горната самоличност АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1 000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по сметка на съдебната власт. На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА Й.П.Й. да заплати направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 48.30 лева по сметка на ОД на МВР – Ловеч.
Й.П.Й.
ПРИЗНАВА Й.П.Й. - роден на *** *** с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********ЗА ВИНОВЕН в това, че на 15.01.2016 год. около 19.00 часа в село Голец, област Ловеч, на улица Васил Левски, в аперитив ЕТ **** - с.Голец по хулигански подбуди - грубо несъобразяване с обществения ред и морал, с установените правила за поведение и при незачитане на личната неприкосновеност, причинил разстройство на здравето, временно и неопасно за живота, извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК, изразяващи се в малък и бързо преходен излив на въздух в лява гръдна половина на Дончо Иванов Д. от гр.Ловеч -престъпление по чл.131 ал.1 т.12 във вр. с чл.130 ал.1 от НК и на основание чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА на Й.П.Й. с горната самоличност АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1 000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по сметка на съдебната власт.
Мотиви от 29.6.2016г.
В законна сила от 14.7.2016г.

67

НОХД No 763/2016, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

А.Х.Д.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 7.7.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия А.Х.Д., ЕГН **********
А.Х.Д.
В законна сила от 14.7.2016г.

68

НОХД No 777/2016, VIII състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

П.П.В.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 7.7.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА“ взета по БП №546/2016 год. по описа на РУ МВР Ловеч по отношение на подсъдимия П.П.В.,ЕГН-**********, подсъдим по НОХД №777/2016 г. по описа на РС-Ловеч
П.П.В.
В законна сила от 14.7.2016г.

69

НОХД No 795/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

А.И.Я.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 14.7.2016г.
А.И.Я.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.И.Я. – роден на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан /реабилитиран/, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.02.2016г., около 20.10 часа в село Къкрина, област Ловеч, по ул. Панайот Волов, управлявал МПС - л.а „Пежо 306” с peг. № Р **** PC, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда - 1.51 на хиляда, установено по надлежния ред чрез лабораторно изследване - протокол за химическа експертиза №19/17.02.2016 година на СХЛ към ОД на МВР - Ловеч, поради което и на основание чл.343б ал.1 и чл.55 ал.1 т.1 от НК му НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години от влизане на споразумението в сила. На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото по-леко наказание „глоба”.
В законна сила от 14.7.2016г.

70

НОХД No 809/2016, III състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Р.П.П.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 14.7.2016г.
Р.П.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.П.П. - роден на *** *** Търново, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 08.05.2016 година, около 17.50 часа в гр.Ловеч, на бул. „Освобождение”, в района на фирма „Бонмикс”, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство, без съответното свидетелство за управление на МПС с наказателно постановление № 15-0906-000688/23.06.2015г. на Началник Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР - Ловеч, влязло в законна сила на 09.09.2015г., управлявал лек автомобил „Рено Меган Сценик” с ДК № ОВ 3523 ВН, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, поради което и на основание чл.343в ал.2 и чл.55 ал.1 т.1 от НК му НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години от влизане на споразумението в сила. На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото по-леко наказание „глоба”.
В законна сила от 14.7.2016г.

71

Гражданско дело No 709/2014, VI състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Й.Д.К.

Х.В.К.

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 26.5.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН, на основание чл.350 от ГПК, РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ на движими вещи обзавеждане, находящи се в Самостоятелен обект в сграда – АПАРТАМЕНТ с идентификатор 43952.506.327.1.21, с адрес: гр. Ловеч, ул. "К.И." № 62, ет. 4, ап. 8, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.506.327, с площ 82.53 кв.м., ниво 1, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 43952.506.327.1.22, 43952.506.327.1.20, под обекта: 43952.506.327.1.18, над обекта: 43952.506.327.1.24, както и самостоятелен обект в сграда – ГАРАЖ с идентификатор 43952.506.327.1.8, с адрес: гр. Ловеч, ул. „К.И.", ет. 1, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.506.327, при съседи: на същия етаж: 43952.506.327.1.9, 43952.506.327.1.7, под обекта - няма и над обекта: 43952.506.327.1.15, а съгласно нотариален акт: АПАРТАМЕНТ № 8, в сграда етажна собственост ЖСК „П.В.", на 3-тия етаж, състоящ се от спалня, дневна, кухня, баня, тоалетна, коридор и тераси, при съседи: стълбище, В.Ц., двор, И.И., долу - С.В., горе - А.В., заедно с таванско помещение № 8, при съседи: двор, коридор, И. Т., К.К., долу - апартаменти, заедно с мазанско помещение № 8, при съседи: двор, коридор, И. Т., К.К., горе - гаражи, заедно с ГАРАЖ № 8, при съседи: двор, Е. Н., Г. Н., Х. А., долу - мази, горе - апартаменти, заедно с 12.01289 % идеални части и принадлежащите му 6.24238 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж и намиращи се в държане на Х.В.К. по вариант втори от заключението на вещото лице В.С., а именно : Дял първи : Кухненски шкафове по поръчка – 380 лв.; камина с вътрешно парно – 620 лв. и две ъглови легла – 160 лв. или общата стойност на този дял възлиза в размер на сумата 1 160 /хиляда сто и шестдесет/ лева. Дял втори : Спалня „Тракия” – 610 лв.; кръгла маса с шест стола – 210 лв.; трикрил гардероб – 120 лв. и в коридора – шкафове по поръчка – 300 лв. като общата стойност на този дял възлиза в размер на сумата 1 240 /хиляда двеста и четиридесет/ лева.
В законна сила от 15.7.2016г.

72

Гражданско дело No 420/2016, V състав

Искове за трудово възнаграждение

Р.С.Т.

ВИКИНГ-НИКОЛОВ ЕООД

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 21.6.2016г.
ОСЪЖДА, на основание чл.128, т.2 от КТ,вр.чл.242 от КТ „ВИКИНГ – НИКОЛОВ”ЕООД, ЕИК130765203, със седалище и адрес на управление: гр.София 1113, ул.”Николай Хайтов”№12, ет.5, ап.18, представлявано от Тани Николов Танков – управител, ДА ЗАПЛАТИ на, Р.С.Т., ЕГН: **********,***, чрез адв.С.Д., с адрес ***, сумата от 1572,94 лв /хиляда петстотин седемдесет и два лева и 94 ст/, представляваща неизплатено нетно трудово възнаграждение за положен труд в периода от м.02.2013г. до 26.12.2015г, ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на ИМ – 18.03.2016 г.до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА, на основание чл.224, ал.1 от КТ, „ВИКИНГ – НИКОЛОВ”ЕООД, ЕИК130765203, със седалище и адрес на управление: гр.София 1113, ул.”Николай Хайтов”№12, ет.5, ап.18, представлявано от Тани Николов Танков – управител, ДА ЗАПЛАТИ на, Р.С.Т., ЕГН: **********,***, чрез адв.С.Д., с адрес ***, сумата от 1701,40 лв/ хиляда седемстотин и един лева и 40 ст/- обезщетение за неизползван платен годишен отпуск общо в размер на 94 дни, както следва: за 2009 г – 26 дни, 2013 г.- 10 дни, 2014 г.- 26 дни и 2015 г.- 26 дни, ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на ИМ – 18.03.2016 г.до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, „ВИКИНГ – НИКОЛОВ”ЕООД, ЕИК130765203, със седалище и адрес на управление: гр.София 1113, ул.”Николай Хайтов”№12, ет.5, ап.18, представлявано от Тани Николов Танков – управител, ДА ЗАПЛАТИ на, Р.С.Т., ЕГН: **********,***, чрез адв.С.Д., с адрес *** разноски по делото в общ размер на 400.00/четиристотин/лева. ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.6 от ГПК, „ВИКИНГ – НИКОЛОВ”ЕООД, ЕИК130765203, със седалище и адрес на управление: гр.София 1113, ул.”Николай Хайтов”№12, ет.5, ап.18, представлявано от Тани Николов Танков – управител , ДА ЗАПЛАТИ по сметката на Ловешки РС държавна такса върху уважените искове в общ размер на 130,98/ сто и тридесет лева и 98 ст/ ,формирана от сбора на държавите такси за отделните искове по чл.128,т.2 вр.чл.242 от КТ и по чл.224,ал.1 от КТ, съгласно чл.1 от Тарифата за държавните такси,които се събират от съдилищата по ГПК, а така също и 90.00/деветдесет/лв.за изплатения от бюджета на съда депозит на вещото лице по назначената ССчЕ. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението,на основание чл.242 ,ал.1 от ГПК.
В законна сила от 15.7.2016г.

73

Гражданско дело No 907/2016, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

С.М.П.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 4.7.2016г.
ВЗЕМА мярка за закрила-социална услуга резидентен тип, спрямо детето С.М.П. с ЕГН **********, като я настанява в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 1 гр. Ловеч до навършване на пълнолетие. На основание чл. 28, ал. 4 от Закона за закрила на детето решението подлежи на незабавно изпълнение.
В законна сила от 15.7.2016г.

74

НОХД No 782/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.Й.Г.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 8.7.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия В.Й.Г., ЕГН-**********.
В.Й.Г.
В законна сила от 15.7.2016г.

75

НОХД No 813/2016, VIII състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.Т.В.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 15.7.2016г.
В.Т.В.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ В.Т.В., роден на *** ***, с постоянен адрес-***, българин, с българско гражданство, неженен, със средно образование, безработен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН за това, че за времето от 03.20 часа до 04.00 часа на 03.04.2016 г. в гр. Ловеч, обл.Ловеч, ул."Доктор Съйко Съев", от паркинг пред жилищен блок 209, при условията на опасен рецидив, чрез използване на техническо средство /ключ/ и чрез използване на специален начин /съединяване на кабели в таблото на автомобила/, отнел чужда движима вещ - лек автомобил „Фолксваген Голф III" с рама № WVWZZZ1HZRB130974, с рег.№ Р 91 42 ВВ, на стойност 2702.00 лв /две хиляди седемстотин и два лева/, от владението на Александър Калоянов Райнов от гр.Ловеч, собственост на Андрей Александров Томов ЕГН ********** от гр.Русе, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, във вр. с чл.195, ал.1, т.4, пр.2 и пр.З, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.29, ал.1, б."б",във вр. с чл.55,ал.1,т.1 от НК му НАЛАГА наказание 10/ДЕСЕТ/месеца „Лишаване от свобода”, което да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл.59, ал.2, във вр. с ал.1,т.1 от НК, ПРИСПАДА от така определеното наказание времето, през което подс. В. е бил задържан със Заповед за задържане на лице № 1762зз- 86/03.04.2016 г. на РУ на МВР- Ловеч, на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР за срок до 24 часа, с Постановление от 04.04.2016 г. на РП- Ловеч и с мярка за неотклонение „Задържане под стража", взета с Определение № 238/06.04.2016 г. по НЧД № 397/2016 г. на PC Ловеч, влязло в сила на 11.04.2016 г., считано от 03.04.2016г. до превеждане на наказанието в сила.
В законна сила от 15.7.2016г.

76

Гражданско дело No 595/2016, VI състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

ОВЕРГАЗ КАПИТАЛ АД

Г.С.П.,
Ю.В.К.

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 18.7.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответниците Г.С.П., ЕГН-********** *** и Ю.В.К., ЕГН-********** *** при условията на солидарност вземането на ищеца „ОВЕРГАЗ КАПИТАЛ”АД, ЕИК : 121589421, със седалище и адрес на управление : гр.София, ул.”Филип Кутев”№5, представлявано от Изпълнителния директор Светлин Йоцов Иванов в размер на сумата 5 264,54 /пет хиляди двеста шестдесет и четири лева петдесет и четири стотинки/, от които : 4 424,72 лева - главница, 339,32 лева - възнаградителна лихва за периода от 20.07.2014 год. до 17.01.2015 год., 500,50 лева - лихва за забава за периода от 28.10.2014 год. до 27.01.2016 год. по Договор за кредит №002137/18.06.2013 год., ведно със законната лихва от 27.01.2016 год. до окончателното погасяване на сумите, за което е издадена Заповед за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК от РС-гр.Ловеч по Ч.гр.дело №148/2016 год., по иска за съществуване на вземането с правно основание чл.422, ал.1 от ГПК, предявен от „ОВЕРГАЗ КАПИТАЛ”АД, с горните данни против ответниците Г.С.П. и Ю.В.К., с горните данни. ОСЪЖДА Г.С.П., ЕГН-********** *** и Ю.В.К., ЕГН-********** *** да заплатят солидарно на „ОВЕРГАЗ КАПИТАЛ”АД, ЕИК : 121589421, със седалище и адрес на управление : гр.София, ул.”Филип Кутев”№5, представлявано от Изпълнителния директор Светлин Йоцов Иванов сумата в размер общо на 764,98 /седемстотин шестдесет и четири лева деветдесет и осем стотинки/, представляващи съдебно-деловодни разноски, на основание чл.78, ал.1 във връзка с чл.80 от ГПК, от които 170,98 лева внесена по сметка на съда държавна такса и 594 лева адвокатски хонорар. ОСЪЖДА Г.С.П., ЕГН-********** *** и Ю.В.К., ЕГН-********** *** да заплатят солидарно на „ОВЕРГАЗ КАПИТАЛ”АД, ЕИК : 121589421, със седалище и адрес на управление : гр.София, ул.”Филип Кутев”№5, представлявано от Изпълнителния директор Светлин Йоцов Иванов сумата в размер общо на 206 /двеста и шест/ лева, представляващи съдебно-деловодни разноски, направени в заповедното производство, на основание чл.78, ал.1 във връзка с чл.80 от ГПК, от които 106 лева държавна такса, внесена по сметка на РС-гр.Ловеч и 100 лева адвокатски хонорар.
В законна сила от 18.7.2016г.

77

АНД No 1067/2015, I състав

КАТ

М.Ц.И.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 24.6.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15-0906-000731/29.06.2015 год. на Николай Васков Недялков, Началник на сектор ПП при ОД на МВР Ловеч, с което на основание чл. 183, ал.4, т.6 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 50.00 лева и на основание Наредба № Із-2539 на МВР са отнети 6 контролни точки на М.Ц.И., ЕГН: ********** ***, за нарушение на чл.104А от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 18.7.2016г.

78

АНД No 396/2016, VIII състав

КАТ

П.Н.П.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 17.6.2016г.
ОТМЕНЯ електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство Серия К №0997470 на ОД на МВР Ловеч, с който на П.Н.П., ЕГН ********** ***, е наложена на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.2, т.3 от ЗДвП, глоба в размер на 100,00 лева за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
В законна сила от 18.7.2016г.

79

АНД No 517/2016, I състав

КАТ

К.П.Т.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 27.6.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 16-0906-000280/12.04.2016 г. на Николай В. Недялков, Началник на сектор ПП към ОД на МВР-Ловеч, с което е наложена на основание чл.179, ал.2 от ЗДвП глоба в размер на 100,00 лева на К.П.Т. ***, ЕГН: **********,за нарушение на чл.6,т.1 от ЗДвП,като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 18.7.2016г.

80

НОХД No 794/2016, II състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Н.М.Ш.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 11.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “подписка” взета спрямо подсъдимия Н.М.Ш., ЕГН: **********.
Н.М.Ш.
В законна сила от 18.7.2016г.

81

НОХД No 796/2016, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

П.С.П.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 11.7.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия П.С.П., ЕГН **********
П.С.П.
В законна сила от 18.7.2016г.

82

Гражданско дело No 857/2016, VI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ,
А.Н.Д.

Н.Д.Н.,
Е.М.Р.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 5.7.2016г.
ОПРЕДЕЛЯ мярка за закрила, като, на основание чл.27, ал.2 във връзка с чл.25, ал.1, т.1 и т.3 и чл.4, ал.1, т.4 от ЗЗДет, НАСТАНЯВА малолетното дете А.Н.Д., роден на *** год., ЕГН-********** в професионалното приемно семейство на Е.М.Р. ***, за срок от една година, като детето има право да ползва и заместваща приемна грижа в случай на нужда, краткосрочна временна невъзможност на приемното семейство.
В законна сила от 19.7.2016г.

83

НОХД No 793/2016, VIII състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.Д.П.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 12.7.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА“ взета по БП №557/2016 год. по описа на РУП Ловеч по отношение на подсъдимия Д.Д.П.,ЕГН-**********, подсъдим по НОХД №793/2016 г. по описа на РС-Ловеч
Д.Д.П.
В законна сила от 19.7.2016г.

84

НОХД No 819/2016, VIII състав

Принуда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Б.Д.П.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 19.7.2016г.
Б.Д.П.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ Б.Д.П. - роден на *** ***,настоящ адрес ***,български гражданин, с основно образование,неженен, безработен, осъждан, ЕГН- ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 03.04.2016, в гр.Ловеч, пред магазин „Лидъл", принудил Мартин Димитринов Димитров от гр.Ловеч, да извърши нещо противно на волята му- да извършва просия на пари, като употребил за това сила (ритнал го в краката), поради което и на основание чл.143,ал.1,пр.1,алт.1-ва във вр. с чл.54 от НК му НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4/ЧЕТИРИ/месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3/ТРИ/години.
В законна сила от 19.7.2016г.

85

НОХД No 820/2016, VIII състав

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.А.М.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 19.7.2016г.
М.А.М.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ М.А.М., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, българско гражданство, неженен,с основно образование, безработен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.06.2016 г. в л.а. „Опел Вектра" с рег.№ ОВ 7491 ВА, паркиран на ул."Стара планина” № 8 в гр.Ловеч, обл.Ловеч, държал високорискови наркотични вещества- коноп /марихуана/ с нето тегло 0,221 грама и съдържание на активният компонент /тетрахидроканабинол/ 5.8%-на стойност 1.33 лева, без надлежно разрешение издадено от органите по чл. 16 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и в нарушение на разпоредбите на чл. 30 от ЗКНВП, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал. 5 във вр. с ал. 3, предл. 2- ро, т. 1 във вр. с чл. 54 ал. 1 НК му НАЛАГА наказание „ГЛОБА” в размер на 300/ТРИСТА/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка на бюджета на съдебната власт.
В законна сила от 19.7.2016г.

86

НОХД No 824/2016, VIII състав

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Е.С.А.,
М.М.М.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 19.7.2016г.
Е.С.А.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМАТА Е.С.А., родена на *** ***,настоящ адрес ***, българска гражданка, със средно образование, неомъжена, неосъждана, безработна , ЕГН-********** ЗА ВИНОВНА за това, че през периода 01.09.2013 г. - 11.01.2014 г.,в с.Микре,ул. „Божко Ст.Божков" №11, в съучастие като съизвършител с Милко М. *** и непълнолетния М.М.М. *** ,чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот- счупване стъкла на прозорци ,отнел чужди движими вещи- 5 бр. китеника ,1бр. черга, 1 бр. килим и 1 бр. одеяло,на обща стойност 556,00 лева , от владението на П. *** и Кинка Цанова Пенкова от гр.Тетевен,Ловешка област без съгласието на собствениците,с намерение противозаконно да ги присвои,поради което и на основание чл.195,ал.1,т.3,пр.1,вр.чл.194,ал.1 и чл. 20,ал.2 във вр. с чл. 55,ал.1,т.1 от НК й НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5/ПЕТ/месеца. На основание чл.66,ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок за срок от 3/ТРИ/ години.
М.М.М.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ М.М.М., роден на *** ***,настоящ адрес ***, български гражданин, с основно о образование, неженен,неосъждан, ученик, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН за това, че през периода 01.09.2013 г. - 11.01.2014 г.,в с.Микре,ул. „Божко Ст.Божков" №11, като непълнолетен, но можейки да разбира свойството и значението на извършеното деяние и да ръководи постъпките си,в съучастие като съизвършител с Е.С.А. *** и Милко М. ***, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот- счупване стъкла на прозорци ,отнел чужди движими вещи- 5 бр. китеника ,1бр. черга, 1 бр. килим и 1 бр. одеяло,на обща стойност 556,00 лева , от владението на П. *** и Кинка Цанова Пенкова от гр.Тетевен,Ловешка област без съгласието на собствениците, с намерение противозаконно да ги присвои,поради което и на основание чл.195,ал.1,т.3,пр.1,вр.чл.194,ал.1,вр. с чл.20,ал.2 и чл.63,ал.1,т.З във вр. с чл.55,ал.2,б."б" от НК му НАЛАГА наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да бъде изпълнено чрез прочитане на споразумението по Общинско радио Ловеч.
В законна сила от 19.7.2016г.

87

АНД No 1050/2015, II състав

КАТ

С.В.С.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 10.6.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15-0906-001158 от 18.11.2015 г. на Началника на сектор ПП към ОД на МВР Ловеч, с което е наложено на С.В.С. ***, ЕГН : **********, административно наказание на основание чл.184, ал.5, във връзка с чл.184, ал.1, т.1 от ЗДвП – глоба в размер на 50 лева, за нарушение на чл.106 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 20.7.2016г.

88

АНД No 654/2016, II състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.С.Я.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 5.7.2016г.
ПРИЗНАВА М.С.Я. ***, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 26.05.2016 г., около 00.05 часа,в гр.Ловеч, ул. „Княз Имеритински", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген Голф" с рег.№ ЕН 7335 ВС, собственост на Красимир Алексиев Цветков от гр.Червен бряг, Плевенска област, без съответно свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 15-0356-000317/04.12.2015 г. на началник РУП към ОДМВР Ловеч, РУ Тетевен, влязло в сила на 21.03.2016 г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, престъпление по чл.343в, ал.2 от НК и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА на М.С.Я. ***, с горните данни, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт.
М.С.Я.
ПРИЗНАВА М.С.Я. ***, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 26.05.2016 г., около 00.05 часа,в гр.Ловеч, ул. „Княз Имеритински", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген Голф" с рег.№ ЕН 7335 ВС, собственост на Красимир Алексиев Цветков от гр.Червен бряг, Плевенска област, без съответно свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 15-0356-000317/04.12.2015 г. на началник РУП към ОДМВР Ловеч, РУ Тетевен, влязло в сила на 21.03.2016 г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, престъпление по чл.343в, ал.2 от НК и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА на М.С.Я. ***, с горните данни, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт.
Мотиви от 6.7.2016г.
В законна сила от 20.7.2016г.

89

АНД No 830/2016, VIII състав

Производство по УБДХ

 

Х.Д.Х.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 19.7.2016г.
НАЛАГА на Х.Д.Д., роден на ***г***, с настоящ адрес ***, българин, българско гражданство, разведен със средно образование, не работи, не осъждан, ЕГН - **********, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – ГЛОБА в размер на 100,00 /сто/ лева, която следва да се плати по сметка на съдебната власт, за това, че на 26/27.12.2015 година, в с. Лесидрен, обл. Ловеч е осъществил състава на чл.1 от УБДХ – извършил е непристойни действия и грубо е нарушил обществения ред. Решението подлежи на обжалване пред ЛОС в срок от двадесет и четири часа, считано от прочитане на решението, а именно в 15.10 часа на 19.07.2015г. В случай на обжалване насрочвам съдебното заседание пред ОС гр. Ловеч на 22.07.2016г. от 10.00 часа
Х.Д.Х.
Мотиви от 19.7.2016г.
В законна сила от 20.7.2016г.

90

Гражданско дело No 1878/2015, V състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

М.Д.Р.,
Р.А.Р.

ОД НА МВР ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 29.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ, предявеният от М.Д.Р., с ЕГН **********, с постоянен адрес *** против ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – гр.ЛОВЕЧ, ЕИК 129009824, с адрес: гр.Ловеч, ул.”Стефан Караджа”№2, представлявана от Директор И.Б.П., иск с правно основание по чл.49, ал.1 от ЗЗД – за заплащане на обезщетение в размер на 2500.00 лв. за претърпени от нея неимуществени вреди, претърпени болки и страдания вследствие на незаконно извършените от органите на ОД на МВР-Ловеч процесуално- следствени действия по претърсване и изземване в жилището й, находящо се в гр.Ловеч,ул.”...” № 22, както и претърпени болки и страдания вследствие на виновното противоправно поведение на служителите на МВР, изразяващо се в използване на помощни средства – белезници, по отношение на сина й А.Р. А., като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ, предявеният от Р.А.Р., с ЕГН **********, с постоянен адрес *** против ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – гр.ЛОВЕЧ, ЕИК 129009824, с адрес: гр.Ловеч, ул.”Стефан Караджа”№2, представлявана от Директор И.Б.П., иск с правно основание по чл.49, ал.1 от ЗЗД – за заплащане на обезщетение в размер на 2500.00 лв. за претърпени от него неимуществени вреди, претърпени болки и страдания, изразяващи се във влошено здравословно състояние, вследствие на незаконно извършените от органите на ОД на МВР Ловеч процесуално-следствени действия по претърсване и изземване в жилището му, находящо се в гр.Ловеч,ул.”...” № 22, както и претърпени болки и страдания вследствие на виновното противоправно поведение на служителите на МВР, изразяващо се в използване на помощни средства – белезници, по отношение на сина му А.Р. А., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА М.Д.Р., с ЕГН **********, с постоянен адрес *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Ловешки районен съд държавна такса в размер на 95,00/деветдесет и пет/лева. ОСЪЖДА Р.А.Р., с ЕГН **********, с постоянен адрес *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Ловешки районен съд държавна такса в размер на 95,00/деветдесет и пет/лева. ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.8 от ГПК, М.Д.Р. , с горните данни, и Р.А.Р., с горните данни, ДА ЗАПЛАТЯТ на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – гр.ЛОВЕЧ, ЕИК 129009824, с адрес: гр.Ловеч, ул.”Стефан Караджа”№2, представлявана от Директор И.Б.П. разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение в размер на 300.00/триста/лева
В законна сила от 21.7.2016г.

91

Гражданско дело No 817/2016, VI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

М.И.Т.,
Й.М.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 4.7.2016г.
ОПРЕДЕЛЯ мярка за закрила, като НАСТАНЯВА малолетното дете Й.М.И., ЕГН-********** в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 2 - гр.Ловеч, бул.”България”№67, за срок от две години и/или до промяна на обстоятелствата.
В законна сила от 21.7.2016г.

92

АНД No 127/2016, II състав

КАТ

Й.М.Й.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 27.6.2016г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15-0906-000612 от 08.06.2015 г. на Началника на сектор „ПП” към ОД на МВР - Ловеч, с което е наложено на Й.М.Й. ***, ЕГН : **********, на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ административно наказание – глоба в размер на 400 лева, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 21.7.2016г.

93

АНД No 431/2016, I състав

ИААА

И.П.Д.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 23.6.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31-0000048/14.03.2016 год. на Стелян Тошков Чавдаров, Началник ОО”АА”-гр.Ловеч, с което е наложена на основание чл.178в,ал.3,т.4,пр.1 от ЗДвП глоба в размер на 500/петстотин/ лева и на основание чл.178,ал.4 от ЗДвП глоба в размер на 500/петстотин/ лева на И.П.Д., ЕГН: **********, за нарушение на чл.26, ал.4 от Наредба №36 от 15.05.2006г. на МТИТС и чл.30, ал.5 от Наредба №36 от 15.05.2006г. на МТИТС, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателя за присъждане на направените разноски, като неоснователно.
В законна сила от 21.7.2016г.

94

АНД No 554/2016, I състав

ИААА

К.Г.В.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 30.6.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31-0000057/28.03.2016 г. на Стелян Тошков Чавдаров, Началник ОО ”АА” гр.Ловеч, е наложена на основание чл.93,ал.1,т.1 от Закона за автомобилните превози глоба в размер на 1 500.00 /хиляда и петстотин/ лева, на основание чл.185 от ЗДвП глоба в размер на 20.00/двадесет/ лева и на основание чл.183,ал.1,т.1 от ЗДвП глоба в размер на 10.00 /десет/ лева на К.Г.В. ***, ЕГН: **********, за нарушение на чл.19, ал.1, т.7 от Наредба № 11 от 31.10.2002 год.на МТС, чл.147,ал.3,т.4 от ЗДвП и на чл.100,ал.1,т.1 от ЗДвП, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 21.7.2016г.

95

НЧХД No 563/2016, III състав

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

Г.Г.Д.

М.М.И.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 6.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, съгласно която подсъдимият М.М.И. с ЕГН ********** се извини на Г.Г.Д., поема ангажимент при откриване на лова за едър дивеч да се извини пред ловната дружинка на село Радювене и до откриването на лова за едър дивеч да погаси разноските по делото в размер на 400 лева, като в случай на забава, Д. да може да се снабди с изпълнителен лист за незаплатените разноски. Съдът намира, че при така постигнатата между подсъдимия И. и тъжителя Д. спогодба, наказателното производство по делото следва да бъде прекратено, поради което и на основание чл.289 ал.1 във вр. с чл.24 ал.4 т.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД № 563/2016 година поради постигане на спогодба между страните.
В законна сила от 21.7.2016г.

96

НОХД No 795/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

А.И.Я.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 14.7.2016г.
ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на подсъдимия А.И.Я..
А.И.Я.
В законна сила от 21.7.2016г.

97

НОХД No 809/2016, III състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Р.П.П.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 14.7.2016г.
ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на подсъдимия Р.П.П..
Р.П.П.
В законна сила от 21.7.2016г.

98

НОХД No 846/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.Д.П.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 21.7.2016г.
Д.Д.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между мл. прокурор Веселина Стоянова, защитника адв. С.Т. *** и подсъдимия Д.Д.П., като ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Д.П. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.07.2016 год. около 01.10 часа в гр.Ловеч, по ул. Александър Стамболийски, до училище „Св. Климент Охридски“, управлявал МПС - лек автомобил „Опел Вектра“ с peг. № OB 7547 АР, собственост на Д.П.Г. от гр.Ловеч с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.39 на хиляда, установено по надлежния ред чрез лабораторно изследване - протокол за химическа експертиза № 137/19.07.2016 г на СХЛ при ОД на МВР - гр.Ловеч, поради което и на основание чл.343б ал.1 и чл.55 ал.1 т.1 от НК му НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години от влизане на споразумението в сила. На основание чл.59 ал.1 НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание лишаване от свобода времето, през което подсъдимият Д.Д.П. е бил задържан за срок до 24 часа на 14.07.2016г. по ЗМВР със заповед peг. № 1762зз-176/14.07.2016 година. На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото по-леко наказание „глоба”. На основание чл.343г във вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Д.Д.П. от право да управлява МПС за срок от шест месеца. На основание чл.59 ал.4 от НК ПРИСПАДА от така определения размер на наказанието времето, през което П. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 14.07.2016 година.
В законна сила от 21.7.2016г.

99

Гражданско дело No 2236/2015, V състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

И.М.И.

К.С.С.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 30.6.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл.439 от ГПК вр.чл.124, ал.1 от ГПК, по отношение на К.С. ***, ЕГН **********, в качеството й на родител и законен представител на малолетния й син М. И.И., род.*** г., че ищецът И.М.И., с адрес: ***, ЕГН ********** НЕ ДЪЛЖИ сумата от 3 180.00/ три хиляди сто и осемдесет/лева, представляваща издръжка за периода 01.05.2010 г. до 07.10.2014 г., определена по гр.д.№109/2010 г. по описа на РС – Ловеч, предмет на изп.дело №230/2015 г. по описа на ДСИ – гр.Ловеч, както и законна лихва върху всяка вноска за този период, общо в размер на 732.20 лв./седемстотин тридесет и два лева и 20ст/ ОСЪЖДА К.С. ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ на И.М.И., с адрес: ***, ЕГН ********** сторените по делото разноски в размер на 757,20 лв/седемстотин петдесет и седем лева и 20ст/.
В законна сила от 22.7.2016г.

100

НОХД No 588/2015, III състав

ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.Л.Т.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Присъда от 13.1.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.Л.Т. ЗА ВИНОВЕН, поради което и на основание чл.339 ал.1 пр. 2-ро от НК ГО ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от пет години от влизане на присъдата в сила.На основание чл.53 ал.2 б.”а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата приложената като веществено доказателство 1 /един/ брой гладкоцевна ловна пушка „Хакан”, модел „TS.870 Т.М.”, 12-ти калибър с една цев, без производствени номера, която след влизане на присъдата в сила да бъде унищожена.На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА В.Л.Т. със снетата самоличност да заплати на ОД на МВР - Ловеч сумата от 180.60 лева разноски по делото.
В.Л.Т.
Мотиви от 3.6.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 22.7.2016
Наказателно дело № 191/2016
В законна сила от 22.7.2016г.

101

АНД No 106/2016, I състав

КАТ

Н.Й.М.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 4.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4325/11/02.06.2011 г. на Николай Васков Недялков, Началник на сектор ПП към ОД на МВР-Ловеч, с което е наложена на основание чл. 53 от ЗАНН и чл.182,ал.2,т.4 от ЗДвП глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец и на основание Наредба №І-1959 на МВР са отнети 7 контролни точки на Н.Й.М. ***, ЕГН: **********, за нарушение на чл.21,ал.2 от ЗДвП, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 22.7.2016г.

102

АНД No 274/2016, III състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР

Н.М.Н.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 4.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31-0000034 от 22.02.2016 год. на Стелян Тошков Чавдаров – Началник ОО „АА” гр.Ловеч, определен от Министъра на МТИТС за длъжностно лице по реда на чл.92 ал.2 от ЗАвП, чл.189 ал.12 от ЗДвП и чл.47 ал.2 от ЗАНН, с което на Н.М. Н. с ЕГН ********** *** на основание чл.93 ал.1 т.1 от ЗАвП е наложено наказание глоба в размер на 1 500 лева за извършено нарушение на чл.19 ал.1 т.7 от Наредба №11 от 31.10.2002г. на МТС като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 22.7.2016г.

103

АНД No 659/2016, I състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Н.В.В.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 7.7.2016г.
ПРИЗНАВА Н.В.В., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, работи, неженен, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН, поради което и на основание чл.78а, във връзка с чл.343в, ал.2 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ.НАЛАГА НА Н.В.В. с горния адрес АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка на бюджета на съдебната власт.ПРЕКРАТЯВА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО по досъдебно производство №247/2016 година по описа на РУ на МВР – град Ловеч.
Н.В.В.
ПРИЗНАВА Н.В.В., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, работи, неженен, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 09.03.2016 г., около 01.10 часа в гр. Ловеч, на ул. „Граф Игнатиев" пред №19, с посока на движение ул. „Стара планина" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „ **** " с peг.№ ********, собственост на Т.П.А. ЕГН ********** от гр.Ловеч, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 15-0906-000811 от 29.07.2015 г. на Началник сектор „ПП" при ОД на МВР - Ловеч, влязло в законна сила на 08.03.2016г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл.78а, във връзка с чл.343в, ал.2 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА НА Н.В.В. с горния адрес АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка на бюджета на съдебната власт.
Мотиви от 12.7.2016г.
В законна сила от 22.7.2016г.

104

НОХД No 813/2016, VIII състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.Т.В.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 15.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “”Задържане под стража”, взета по ДП №282/2016г. по описа на РУ МВР-Ловеч по отношение на подсъдимия В.Т.В., ЕГН-**********, подсъдим по НОХД №813/2016 г. по описа на ЛРС до превеждане на наказанието в сила.
В.Т.В.
В законна сила от 22.7.2016г.

105

НОХД No 850/2016, I състав

Противозаконно отнемане на МПС

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.Ю.М.,
С.М.А.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 25.7.2016г.
Д.Ю.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Ю.М., роден на *** г. в гр.Търговище, живущ ***, в момента в ЗО „Атлант” - Троян към Затвора - Ловеч, български гражданин, с начално образование, неженен, не работи, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.05.2016 г., в гр.Ловеч, в съучастие като съизвършител със С.М.А. ***, при условията на повторност противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство-лек автомобил „*****", с рег.№ ********, на стойност 612,00 лева, от владението на собствениците Н.К.В. от гр.Ловеч и Г.Г.К. от с.****, Ловешка област, без съгласието им, с намерение да го ползва, като моторното превозно средство е изоставено на 19.05.2016 г. без надзор на паркинг в гр.Ловеч, поради което и на основание чл.346, ал.2, т.1, пр.2 и т.2, пр.3, във вр. с чл.346, ал.1, чл.28, ал.1 и чл.20, ал.2 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА наказание 7 /седем/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода, в затвор. На подс.Д.Ю.М. НЕ НАЛАГА предвиденото в чл.346, ал.4 от НК наказание лишаване от право да управлява МПС, тъй като същият не притежава СУМПС.
С.М.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.М.А., роден на *** г. в гр.Търговище, живущ *** Търново, в момента в Затвора - Плевен, български гражданин, със средно образование, неженен, не работи, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.05.2016 г., в гр.Ловеч, в съучастие като съизвършител с Д.Ю.М. ***, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство-лек автомобил „*****", с рег.№ ********, на стойност 612,00 лева, от владението на собствениците Н.К.В. от гр.Ловеч и Г.Г.К. от с.****, Ловешка област, без съгласието им, с намерение да го ползва, като моторното превозно средство е изоставено на 19.05.2016 г. без надзор на паркинг в гр.Ловеч, поради което и на основание чл.346, ал.2, т.1, пр.2, във вр. с чл.346, ал.1 и чл.20, ал.2 от и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА наказание 5 /пет/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода, в затвор. На подс. С.М.А. НЕ НАЛАГА предвиденото в чл.346, ал.4 от НК наказание лишаване от право да управлява МПС, тъй като същият не притежава СУМПС.
В законна сила от 25.7.2016г.

106

Гражданско дело No 975/2016, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Р.О.И.,
В.Д.Я.,
Я.Б.Я.,
Р.Ю.М.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 5.7.2016г.
НАСТАНЯВА детето Р.Ю.М., ЕГН **********, родено на *** г. от майка Р.О.И. и баща- Ю.М.Г., за отглеждане в семейството на В.Д.Я. и Я.Б.Я. – утвърдени като професионално приемно семейство, с адрес: гр.Ловеч, местн.”Синан тепе”№324, за срок от ДВЕ години, като детето има право да ползва и заместваща приемна грижа в случай на нужда при краткосрочна временна невъзможност на приемното семейство
В законна сила от 26.7.2016г.

107

НОХД No 819/2016, VIII състав

Принуда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Б.Д.П.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 19.7.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА“ взета по ДП №321/2016 год. по описа на РУ МВР Ловеч по отношение на подсъдимия Б. Д.П.,ЕГН- ********** , подсъдим по НОХД №819/2016 г. по описа на РС-Ловеч
Б.Д.П.
В законна сила от 26.7.2016г.

108

НОХД No 820/2016, VIII състав

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.А.М.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 19.7.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА”, взета по ДП №4932016 год. по описа на РУ МВР гр. Ловеч по отношение на подсъдимия М.А.М., ЕГН-**********, подсъдим по НОХД №820/2016 г. по описа на ЛРС
М.А.М.
В законна сила от 26.7.2016г.

109

НОХД No 824/2016, VIII състав

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Е.С.А.,
М.М.М.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 19.7.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка“ взета по ДП №3/2014 год. по описа на РУ гр.Угърчин по отношение на подсъдимата Е.С.А.,ЕГН-**********,подсъдима по НОХД №824/2016 г. по описа на ЛРС. ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка“ по ДП № 3/2014 год. по описа на РУ гр.Угърчин, по отношение на подсъдимия М.М.М., ЕГН-**********,подсъдим по НОХД № 824/2016 год. по описа на ЛРС.
Е.С.А.
М.М.М.
В законна сила от 26.7.2016г.

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЛОВЕЧ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 27.7.2016г. до 27.7.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 856/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.Т.П.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 27.7.2016г.
Д.Т.П.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ Д.Т.П. - роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 17.07.2016 г., около 06,48 часа, по път 401, Ловеч-Севлиево, землището на гр.Ловеч, управлявал моторно превозно средство - собствен лек автомобил марка „******", с рег.№ ******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда- 2,60 на хиляда, установено по надлежния ред чрез лабораторно изследване-протокол за химическа експертиза №139/19.07.2016 г. на СХЛ при ОД на МВР Ловеч, поради което и на основание чл.343б, ал.1 и чл. 55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на споразумението в сила. На основание чл.55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на подсъдимия П. по-лекото наказание „глоба”, което закона предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода”. На основание чл.343г, ал.1 от НК, ЛИШАВА подсъдимия П. от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК, ПРИСПАДА времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 17.07.2016 година.
В законна сила от 27.7.2016г.

2

НОХД No 860/2016, III състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

П.Г.Р.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 27.7.2016г.
П.Г.Р.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.Г.Р. - роден на *** година в гр.Ловеч, с постоянен адрес ***1 и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.07.2016 г. около 19.20 часа в село Горан, област Ловешка, по ул. „Ловчанска”, на изхода на гр.Ловеч, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел Вектра”, с peг. № ЕВ 1505 АК, без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, като деянието е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 16-0906-000148/07.03.2016 г. на Началника на сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР - Ловеч, влязло в законна сила на 26.04.2016г., за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343в ал.2 и чл.55 ал.1 т.1 от НК МУ НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.61 т.3 във вр. с чл.59 ал.1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален общ режим за изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от открит тип. На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА предвиденото кумулативно наказание глоба.
В законна сила от 27.7.2016г.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЛОВЕЧ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 28.7.2016г. до 28.7.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 846/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.Д.П.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 21.7.2016г.
ОТМЕНЯ взетата в хода на бързото производство мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на подсъдимия Д.Д.П..
Д.Д.П.
В законна сила от 28.7.2016г.

 

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЛОВЕЧ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 29.7.2016г. до 29.7.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 687/2016, VI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 5.7.2016г.
ОПРЕДЕЛЯ мярка за закрила, като, на основание чл.27, ал.2 във връзка с чл.25, ал.1, т.1 и т.2 и чл.4, ал.1, т.4 от ЗЗДет, НАСТАНЯВА новороденото бебе Ф.А.С., роден на *** год., ЕГН-********** в професионалното приемно семейство на Н.К. Я. и Г.Б.Я., двамата с постоянен и настоящ адрес ***, за срок от една година, като детето има право да ползва и заместваща приемна грижа в случай на нужда, краткосрочна временна невъзможност на приемното семейство.
В законна сила от 29.7.2016г.

2

НОХД No 866/2016, II състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.И.Н.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 29.7.2016г.
М.И.Н.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ М.И.Н., роден на *** ***, настоящ адрес ***, българско гражданство, със средно образование, работи, вдовец, неосъждан /реабилитиран/, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 02.06.2016 година, около 00.20 часа, в гр.Летница, обл.Ловешка, по ул.„Цар Освободител" пред дом №27, в посока центъра на града, управлявал собствено МПС - л.а. марка „*****" с peг. № ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда - 1.74 на хиляда установено по надлежния ред с медицинско изследване -съдебномедицинска експертиза № 109/2016 година на Катедра „Съдебна медицина и деонтология" при МУ гр.Плевен, поради което и на основание чл.343б, ал.1 и чл. 55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на споразумението в сила. На основание чл.59,ал.2 във вр. с ал.1 от НК, ПРИСПАДА от изпълнение на наказанието лишаване от свобода времето, през което подс.Н. е бил задържан за 24 часа със заповед от 02.06.2016 г. На основание чл.55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на подсъдимия Н. по-лекото наказание „глоба”, което закона предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода”. На основание чл.343г във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА подс.Н. от право да управлява МПС за срок от 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на СУМПС - 02.06.2016 година.
В законна сила от 29.7.2016г.