РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЛОВЕЧ
Справка за свършените дела
за периода от 1.12.2016г. до 31.12.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 997/2016, VI състав

Искове за обезщетение от деликт

КАМЕРА ЕНТЪРТЕЙМЪНТ ООД

ПЕТРОЛ АД

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 1.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от ищеца „Камера Ентъртейнмънт”ООД, ЕИК : 202416428, със седалище и адрес на управление : гр.София, ул.”Велико Търново”№22, ет.1 против ответника „Петрол”АД, ЕИК : 831496285, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, хотел „Ловеч, ул.”Търговска”№12, иск с правно основание чл.49 във връзка с чл.45 от ЗЗД, за заплащане общо на сумата 361,29 лева, представляваща причинените им имуществени вреди, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОТХВЪРЛЯ претенцията на ищеца „Камера Ентъртейнмънт”ООД, с горните данни против ответника „Петрол”АД, с горните данни за заплащане на съдебно-деловодните разноски в размер общо на сумата 450 лева, съгласно представен списък на разноските по чл.80 от ГПК, като НЕОСНОВАТЕЛНА И НЕДОКАЗАНА.
В законна сила от 28.12.2016г.

2

Гражданско дело No 1465/2016, IV състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

В.А.К.

БЪЛГАРИЯ ФУУДС ЕООД

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 1.12.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА НЕЗАКОННО , уволнението , извършено по : ЗАПОВЕД №199А/13.06.2016г., издадена от ** – гр. ЛЕТНИЦА ЕИК ******* със адрес / седалище и адрес на управление: гр. Летница ,ул. „Н. Петков „ №61, с която на основание чл.71 ал.1 от КТ, е прекратено трудовото правоотношение на **, с постоянен адрес:*** с ЕГН **********,за длъжността „оперативен счетоводител при ** с ЕИК ******* и ОТМЕНЯВА ЗАПОВЕД №199А/13.06.2016г. , издадена от ** – гр. ЛЕТНИЦА с ЕИК ******* като незаконосъобразна. ОТХВЪРЛЯ , предявеният от **, с горните данни , против **, с горните данни ,да се осъди дружеството, на основание чл.344 ал.1 т.З във вр. чл.225 ал.1 от КТ, да й заплати сумата от 5310,00 лв. представляваща обезщетение за оставането й без работа в следствие на незаконното уволнение за времето от 14.06.2016 год. до 14.12.2016 год., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на ИМ – 09.08.2016 г. до окончателното изплащане като неоснователен и недоказан . ОСЪЖДА **, с горните данни, да заплати на **, с горепосочените данни , разноските й по делото пред настоящата инстанция за уважения иск по чл.344,ал.1 ,т.1 от КТ или сумата 400 ,00 лева – адв. в-е. ОСЪЖДА **, с горепосочените данни, да заплати на **, с горните данни, сумата 297,50 лева – разноски по делото – адв. в-е . , съобразно отхвърления иск по чл.344,ал.1 , т.3 от КТ ОСЪЖДА **, с горните данни, да заплати по сметка на РС – ЛОВЕЧ сумата от 30,00 лева – д.т. върху уважения иск по чл.344,ал.1 ,т.1 от КТ. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от посочената дата на обявяване на решението – 01.12.2016г..
В законна сила от 16.12.2016г.

3

Гражданско дело No 1523/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ИПОКРЕДИТ ООД

М.Х.М.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 1.12.2016г.
ПРИЗНАВА за установено, основание чл.422 вр.чл.415, ал.1 от ГПК,по отношение на М.Х. М., ЕГН: **********, с пост.адрес: ***, че дължи на „ИПОКРЕДИТ”ООД, с ЕИК 202175961, със седалище и адрес на управление: гр.Г.О.Г.И.”№2Б, ет.1, офис5, представлявано от управителя Армен Погосян, действащ чрез пълномощник – адв.А.С. ***. следните суми: 200.00/ двеста/ лева – главница, 109.04 лв/ сто и девет лева и 04 ст/ - договорна лихва за периода 01.10.2013 г. до 04.02.2014 г., 49.21 лв/ четиридесет и девет лева и 21 ст/ - законна лихва за забава за периода 05.02.2014 г. до 07.07.2016 г. по Договор за предоставяне на паричен заем № 250/01.10.2013 г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от подаване на заявлението – 08.07.2016 г.до изплащане на вземането предмет на Заповед №728 от 11.07.2016 г.за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д.№ 1159 /2016 г. по описа на Ловешки РС. ОСЪЖДА, на основание чл.78,ал.1 от ГПК, М.Х. М., ЕГН: **********, с пост.адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на „ИПОКРЕДИТ”ООД, с ЕИК 202175961, със седалище и адрес на управление: гр.Г.О.Г.И.”№2Б, ет.1, офис5, представлявано от управителя Армен Погосян, действащ чрез пълномощник – адв.А.С. ***. направените по настоящото производство разноски в общ размер на 350.00 лв/триста и петдесет/ лева, както и сторените в заповедното производство разноски в размер на 25.00/двадесет и пет/лв
В законна сила от 1.12.2016г.

4

Гражданско дело No 1955/2015, V състав

Искове за обезщетение по чл. 200 КТ

Н.Д.П.,
С.Н.П.

ДЕТСКА ЯСЛА 1 ШАРЕНО ПЕТЛЕ

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 2.12.2016г.
ОСЪЖДА, на основание чл.200, ал.1 от КТ, ДЕТСКА ЯСЛА №1 „ШАРЕНО ПЕТЛЕ”, 5500, гр.Ловеч, ул.”Съйко Съев”№3, ЕИК 000291510017, представлявано от Румяна Железарова – Директор ДА ЗАПЛАТИ на Н.Д.П., ЕГН **********, с адрес: *** - като наследник на П. В. П., починала на 28.08.2015 г. вследствие на трудова злополука, следните суми: - сумата от 3 184.50 лв / три хиляди сто осемдесет и четири лева и 50ст/ - обезщетение за имуществени вреди, в т.ч. 1 683.лв, произтичащи от заплатени медицински разноски за извършената на покойната П. П. операция в МБАЛ – Плевен и 1 504.50 лв – разноски по нейното погребение, ведно със законната лихва, начиная от 28.08.2015 г. до пълното изплащане на сумата. - сумата от 49 820.00 лв / четиридесет и девет хиляди осемстотин и двадесет/ лева – обезщетение за претърпени неимуществени вреди , ведно със законната лихва начиная от 28.08.2015 г. до пълното изплащане на сумата, а иска за разликата над тази сума до пълния претендиран размер от 80 000 лв, като неоснователен и недоказан, ОТХВЪРЛЯ. ОСЪЖДА, на основание чл.200, ал.1 от КТ, ДЕТСКА ЯСЛА №1 „ШАРЕНО ПЕТЛЕ”, 5500, гр.Ловеч, ул.”Съйко Съев”№3, ЕИК 000291510017, представлявано от Румяна Железарова – Директор ДА ЗАПЛАТИ на С.Н.П., ЕГН **********, с адрес: *** - като наследник на П. В. П., починала на 28.08.2015 г. вследствие на трудова злополука, следните суми: - сумата от 29 820.00 лв./ двадесет и девет хиляди осемстотин и двадесет/ лева – обезщетение за претърпени неимуществени вреди , ведно със законната лихва начиная от 28.08.2015 г. до пълното изплащане на сумата, а иска за разликата над тази сума до пълния претендиран размер от 40 000 лв, като неоснователен и недоказан, ОТХВЪРЛЯ. ОСЪЖДА,на основание чл.78,ал.1 от КТ , ДЕТСКА ЯСЛА №1 „ШАРЕНО ПЕТЛЕ”, 5500, гр.Ловеч, ул.”Съйко Съев”№3, ЕИК 000291510017, представлявано от Румяна Железарова – Директор ДА ЗАПЛАТИ Н.Д.П., ЕГН ********** и С.Н.П., ЕГН **********, двамата с адрес: *** разноски по делото в размер на 2050.00 лв/ две хиляди и петдесет/ лева. ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.6 от ГПК, ДЕТСКА ЯСЛА №1 „ШАРЕНО ПЕТЛЕ”, 5500, гр.Ловеч, ул.”Съйко Съев”№3, ЕИК 000291510017, представлявано от Румяна Железарова – Директор ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Ловешки РС държавна такса върху уважения размер на исковите претенции, която се изчислява на сума в общ размер от 3 312.98 лв/ три хиляди триста и дванадесет/ лева /, както да заплати и сумата от 120.00/сто и двадесет/лв.за изплатения от бюджета на съда депозит на вещото лице по назначената СМЕ.

5

Гражданско дело No 214/2016, IV състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

ЕТ Н.Н.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 2.12.2016г.
ОТМЕНЯ ЗАПОВЕД РД-12-34/28.01.2016 г. на Областна дирекция „Земеделие" - Ловеч,с която е одобрено разпредселение на масивите за ползване на земеделските земи – постоянно затревени площи по смисъла на чл.37в, ал.3 от ЗСПЗЗ за землището на с. Деветаки, ЕКАТТЕ 20420 за стопанската година 2015 - 2016 г., като незаконосъобразна. ОСЪЖДА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”, гр. Ловеч , представлявана от Директора с адрес : гр. Ловеч ,общ./обл. Ловеч , ул. „Търговска” №47 , ет.7 , да заплати на Н. ГЕОРГИЕВ НЕДКОВ , чрез адвокат С.Г. - ЛАК със съдебен адрес ***, сумата общо 860,00 лева – разноски по делото пред настоящата инстанция. На основание чл. 138, ал.1 от АПК препис от решението да се връчи на страните. Решението подлежи на касационно обжалване пред АС – Ловеч , чрез РС ЛОВЕЧ , в 14 - дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 29.12.2016г.

6

Гражданско дело No 320/2016, IX състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД

Н.Х.Т.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 2.12.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНЕВОНО по отношение на по отношение на Н.Х.Т. с ЕГН ********** с адрес ***, че “Топлофикация София” ЕАД с ЕИК 831609046 с адрес гр. София, ул. “Ястребец” № 23Б, има вземане в размер на 21,52 лв. /двадесет и едни лева и петдесет и две стотинки/-стойност на доставена топлинна енергия до имот, находящ се на адрес гр. София, община Красно село, ул. „Царево село“ № 4, ет. 2, ап. 2 за периода м. ноември 2014 г. до м. януари 2015 г., за което е издадена Заповед № 12 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 14.01.2016 г. по ч. гр. д. № 24 от 2016 г. по описа на РС Ловеч. ПРИЗНАВА ЗА УСТАНЕВОНО по отношение на по отношение на Н.Х.Т. с ЕГН ********** с адрес ***, че “Топлофикация София” ЕАД с ЕИК 831609046 с адрес гр. София, ул. “Ястребец” № 23Б, има вземане в размер на 1,59 лв. /един лева петдесет и девет стотинки/-обезщетение за забава за периода 01.01.2015 г. до 09.11.2015 г. за което е издадена Заповед № 12 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 14.01.2016 г. по ч. гр. д. № 24 от 2016 г. по описа на РС Ловеч. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК Н.Х.Т. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати на “Топлофикация София” ЕАД с ЕИК 831609046 с адрес гр. София, ул. “Ястребец” № 23Б сумата от 441,00 лв. /четиристотин четиридесет и едни лева/-сторени разноски в настоящото производство и в производството по издаване на заповед за изпълнение. ДА СЕ ИЗПЛАТИ на адв. Ст. Т.-особен представител на Н.Х.Т., възнаграждение в размер на 300,00 лв. от внесения депозит, за което се издаде РКО.

7

Гражданско дело No 1497/2016, VII състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Д.Г.Д.

С.М.Д.

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 2.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 29.01.1999 г., в гр. Ловеч, с Акт № 0010/29.01.1999 г. на Община Ловеч, между Д.Г.Д., ЕГН **********,***, и С.М.Д., ЕГН **********,***, чрез развод, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, на основание чл. 50 от СК. УТВЪРЖДАВА следното споразумение между страните, на основание чл. 51 ал. 1 от СК: 1. Упражняването на родителските права над роденото от брака малолетно дете Рая Диянова Георгиева, ЕГН **********, се предоставя на С.М.Д., като негова майка и законен представител. Детето ще живее на адреса на майка си - с. Владиня, обл. Ловеч, ул „Стефан Караджа" № 7. 2. Определя се свободен режим на лични отношения на Рая Диянова Георгиева с нейния баща Д.Г.Д., но не по малко от два пъти в месеца всяка първа и трета събота с преспиване до неделя и през 30 дни в годината, когато детето не е на училище и когато това време не съвпада с годишния отпуск на майката, празници - по равно. 3. Д.Г.Д. ще заплаща месечна издръжка на малолетното си дете Рая Диянова Георгиева, чрез неговата майка и законен представител, в размер на 110 /сто и десет/ лева, считано от 01.08.2016 г., ведно със законната лихва за всяко закъсняло плащане до настъпване на законна причина за изменяне или прекратяване на издръжката. 4. Упражняването на родителските права над роденото от брака непълнолетно дете Веселина Диянова Георгиева, ЕГН **********, се предоставя на Д.Г.Д., като негов баща и законен представител. Детето ще живее на адреса на баща си - гр. Ловеч, бл. 217, вх. „А“, ап. 50. 5. Определя се свободен режим на лични отношения на Веселина Диянова Георгиева с нейната майка С.М.Д., но не по малко от два пъти в месеца всяка първа и трета събота с преспиване до неделя и през 30 дни в годината, когато детето не е на училище и когато това време не съвпада с годишния отпуск на бащата, празници - по равно. 6. С.М.Д. ще заплаща месечна издръжка на непълнолетното си дете Веселина Диянова Георгиева, със съгласието на неговия баща и законен представител, в размер на 110 /сто и десет/ лева, считано от 01.08.2016 г., ведно със законната лихва за всяко закъсняло плащане до настъпване на законна причина за изменяне или прекратяване на издръжката. 7. След прекратяване на брака С.М.Д. ще носи предбрачното си фамилно име „УРУШКА“. 8. Семейното жилище в гр. Ловеч, обл. Ловеч, ж.к. „Здравец", блок № 217, вх. „А“, ап. 50, е ведомствено на майката на Д.Д.. След прекратяването на брака семейното жилище ще се ползва от Д.. 9. По време на брака страните нямат придобито движимо и недвижимо имущество. 10. Страните нямат претенции един към друг за лична издръжка и след прекратяване на брака не си дължат издръжка един на друг. 11. Всички получени кредити от страните от банки, физически лица и други кредитни институции ще се погасяват от всеки така, както ги е получил, тъй като не са послужили за задоволяване нуждите на семейството. 12. Разноските, направени до постановяване на съдебното решение за развод, ще останат в тежест на страните, така, както всяка една от тях ги е направила. Всички определени от съда държавни такси, свързани с настоящото споразумение и с брачното дело ще бъдат заплатени от двамата по равно. С това споразумение страните уреждат всички спорни въпроси помежду си във връзка с развода. ОСЪЖДА Д.Г.Д., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 79.20 лв. /седемдесет и девет лева и двадесет стотинки/, представляваща държавна такса върху тригодишните платежи на издръжката за детето Рая Диянова Георгиева. ОСЪЖДА С.М.Д., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 79.20 лв. /седемдесет и девет лева и двадесет стотинки/, представляваща държавна такса върху тригодишните платежи на издръжката за детето Веселина Диянова Георгиева.
В законна сила от 2.12.2016г.

8

Гражданско дело No 1845/2016, VII състав

Искове за трудово възнаграждение

П.С.А.

СПАРКИ ЕЛТОС АД

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Определение от 2.12.2016г.
ПРИЕМА, на основание чл. 232 от ГПК, направеното оттегляне на иска, предявен от П.С.А., ЕГН **********, с адрес: ***, чрез пълномощник адв. М.В., против “СПАРКИ ЕЛТОС” АД, ЕИК 820147084, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул. „Кубрат“ № 9, представлявано от Николай Атанасов Кълбов, за заплащане на сумата 1706.09 лева, от която: 389.35 лева – обезщетение по чл. 221 ал. 1 от КТ и 1316.74 лева – неизплатени трудови възнаграждения за месеците от май до септември 2016 г. включително, ведно със законната лихва върху общата сума от 1706.09 лева от деня на подаване на исковата молба до окончателното изплащане. ОСЪЖДА “СПАРКИ ЕЛТОС” АД, ЕИК 820147084, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул. „Кубрат“ № 9, представлявано от Николай Атанасов Кълбов, да заплати на П.С.А., ЕГН **********, с адрес: ***, разноските по делото, а именно: 400.00 лв. /четиристотин лева/ – заплатено адвокатско възнаграждение в исковото производство и 414.00 лв. /четиристотин и четиринадесет лева/ – разноски във връзка с допуснатото обезпечение. ОСЪЖДА “СПАРКИ ЕЛТОС” АД, ЕИК 820147084, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул. „Кубрат“ № 9, представлявано от Николай Атанасов Кълбов, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 34.43 лв. /тридесет и четири лева и четиридесет и три стотинки/, представляваща допълнителна държавна такса. ОТМЕНЯ определението си от 25.11.2016 г. по насрочване на делото в открито съдебно заседание на 13.12.2016 г. от 13.10 часа. ОТМЕНЯ допуснатото обезпечение с Определение № 942/11.10.2016 г., постановено по настоящото гр.дело № 1845/2016 г. на Ловешкия районен съд и издадената въз основа на него Обезпечителна заповед № 942 от 11.10.2016 г., изразяващо се в налагане на запор на вземанията от банкови сметки на “СПАРКИ ЕЛТОС” АД, с горните данни, в „УниКредит Булбанк“ АД, „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД, „Първа инвестиционна банка“ АД и „Инвестбанк“ АД, до общия размер на предявените искове от 1706.09 лв. /хиляда седемстотин и шест лева и девет стотинки/. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 1845/2016 г. по описа на Ловешкия районен съд.
В законна сила от 21.12.2016г.

9

Гражданско дело No 1910/2016, VII състав

Искове за трудово възнаграждение

П.Ц.Н.

СПАРКИ ЕЛТОС АД

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Определение от 2.12.2016г.
ПРИЕМА, на основание чл. 232 от ГПК, направеното оттегляне на иска, предявен от П.Ц.Н., ЕГН **********,***, чрез пълномощник адв. М.В., против “СПАРКИ ЕЛТОС” АД, ЕИК 820147084, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул. „Кубрат“ № 9, представлявано от Николай Атанасов Кълбов, за заплащане на сумата 1280.12 лева, от която: 450.58 лева – обезщетение по чл. 221 ал. 1 от КТ и 829.54 лева – неизплатени трудови възнаграждения за месеците май, юни, август и септември 2016 г., ведно със законната лихва върху общата сума от 1280.12 лева от деня на подаване на исковата молба до окончателното изплащане. ОСЪЖДА “СПАРКИ ЕЛТОС” АД, ЕИК 820147084, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул. „Кубрат“ № 9, представлявано от Николай Атанасов Кълбов, да заплати на П.Ц.Н., ЕГН **********,***, разноските по делото, а именно: 400.00 лв. /четиристотин лева/ – заплатено адвокатско възнаграждение в исковото производство и 514.00 лв. /петстотин и четиринадесет лева/ – разноски във връзка с допуснатото обезпечение. ОСЪЖДА “СПАРКИ ЕЛТОС” АД, ЕИК 820147084, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул. „Кубрат“ № 9, представлявано от Николай Атанасов Кълбов, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 48.80 лв. /четиридесет и осем лева и осемдесет стотинки/, представляваща допълнителна държавна такса. ОТМЕНЯ определението си от 25.11.2016 г. по насрочване на делото в открито съдебно заседание на 13.12.2016 г. от 13.15 часа. ОТМЕНЯ допуснатото обезпечение с Определение № 973/18.10.2016 г., постановено по настоящото гр.дело № 1910/2016 г. на Ловешкия районен съд и издадената въз основа на него Обезпечителна заповед № 973 от 18.10.2016 г., изразяващо се в налагане на запор на вземанията от банкови сметки на “СПАРКИ ЕЛТОС” АД, с горните данни, в „УниКредит Булбанк“ АД, „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД, „Първа инвестиционна банка“ АД и „Инвестбанк“ АД, до общия размер на предявените искове от 1280.12 лв. /хиляда двеста и осемдесет лева и дванадесет стотинки/. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 1910/2016 г. по описа на Ловешкия районен съд.
В законна сила от 21.12.2016г.

10

Гражданско дело No 737/2016, IX състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

НЮМАН 2010 АД

НИКРОМ ТРЪБНА МЕБЕЛ АД

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 5.12.2016г.
ОСЪЖДА „НИКРОМ-ТРЪБНА МЕБЕЛ“ АД с ЕИК 110034824 с адрес гр. Ловеч, Индустриален квартал, представлявано от Галин Илиев Перянов и Венелин Христов Гочков да заплати на „НЮМАН 2010“ АД с ЕИК 201068725 с адрес гр. София, Столична община-район „Слатина“, ж. к. „Христо Смирненски“, бл. 2, вх. А, ет. 4, ап. 10 сумата от 18 319,51 лв. /осемнадесет хиляди триста и деветнадесет лева петдесет и една стотинки/-цена на доставени материали, за които са издадени фактури №-ра 2100000063/19.01.2016 г. и 2100000065/27.01.2016 г., ведно със законната лихва от 03.05.2016 г. до изплащане на вземането. ОСЪЖДА „НИКРОМ-ТРЪБНА МЕБЕЛ“ АД с ЕИК 110034824 с адрес гр. Ловеч, Индустриален квартал, представлявано от Галин Илиев Перянов и Венелин Христов Гочков да заплати на „НЮМАН 2010“ АД с ЕИК 201068725 с адрес гр. София, Столична община-район „Слатина“, ж. к. „Христо Смирненски“, бл. 2, вх. А, ет. 4, ап. 10 сумата от 412,60 лв. /четиристотин и дванадесет лева шестдесет стотинки/-обезщетение за забава върху сумата от 18 319,51 лв. за периода 13.02.2016 г. до 03.05.2016 г., като ОТХВЪРЛЯ за горницата до сумата от 413,01 лв. ОСЪЖДА „НИКРОМ-ТРЪБНА МЕБЕЛ“ АД с ЕИК 110034824 с адрес гр. Ловеч, Индустриален квартал, представлявано от Галин Илиев Перянов и Венелин Христов Гочков да заплати на „НЮМАН 2010“ АД с ЕИК 201068725 с адрес гр. София, Столична община-район „Слатина“, ж. к. „Христо Смирненски“, бл. 2, вх. А, ет. 4, ап. 10 сумата от 3 860,78 лв. /три хиляди осемстотин и шестдесет лева седемдесет и осем стотинки/.

11

Гражданско дело No 1189/2016, VII състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Е.В.Г.

П.Г.Г.

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 5.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 21.02.1993 г., в гр. Ловеч, с Акт № 0033/21.02.1993 г. на Община Ловеч, между Е.В.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, и П.Г.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, чрез развод, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, на основание чл. 50 от СК. УТВЪРЖДАВА следното споразумение между страните, на основание чл. 51 ал. 1 от СК: 1. Роденият от брака на страните син ГЕОРГИ ПЕТКОВ Г., роден на *** година, е пълнолетен, поради което въпроса за родителски права, издръжка, режим за лични контакти, не се третира. 2. Семейното жилище на страните, находящо се в гр. Ловеч, ул. „Васил Героя“ № 53, за в бъдеще ще се ползва от молителя П.Г.Г.. 3. Никой от съпрузите не желае и няма претенции към другия съпруг за изплащане на издръжка за в бъдеще, поради което страните няма да си дължат такава. 4. След развода съпругата ще носи предбрачното си фамилно име СТОЯНОВА. 5. Никой от съпрузите не дължи разноски до този момент на другия, а окончателната държавна такса ще се заплати от двамата по равно. С това споразумение страните заявяват, че са уредили всички отношения помежду си, произтичащи от брачната връзка. ОСЪЖДА Е.В.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 7.50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/, представляваща държавна такса за прекратяване на брака, ОСЪЖДА П.Г.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 7.50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/, представляваща държавна такса за прекратяване на брака.
В законна сила от 5.12.2016г.

12

Гражданско дело No 1243/2016, VI състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Й.Д.Н.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЛОВЕЧ,
ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Определение от 5.12.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Д.Н. ***. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.АХдело №1243 по описа на РС-гр.Ловеч за 2016 година.
В законна сила от 15.12.2016г.

13

Гражданско дело No 1489/2016, VI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ХАРТЦВЕТ ООД

АВИС ЕООД

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 5.12.2016г.
ОСЪЖДА „Авис”ЕООД, ЕИК : 000275854, със седалище и адрес на управление : с.Йоглав-5553, Община-гр.Ловеч, представлявано от Иван Иванов Генов да заплати на „Хартцвет”ООД, ЕИК : 127585981, със седалище и адрес на управление : гр.Шумен, ж.к.Местност Топхане, ул.”Бели лом”№28, представлявано от Николай Цветалинов Маринов сумата в размер на 8 400 /осем хиляди и четиристотин/ лева, представляваща главница по фактура №1000000381/04.04.2016 год., ведно със законната лихва до окончателното изплащане на задължението, както и сумата в размер на 310,95 /триста и десет лева деветдесет и пет стотинки/, представляваща мораторна лихва за периода 05.04.2016 год.-15.08.2016 год. върху сумата от 8 400 лв. поради забава в плащането на дължимата сума. ОСЪЖДА „Авис”ЕООД, ЕИК : 000275854, със седалище и адрес на управление : с.Йоглав-5553, Община-гр.Ловеч, представлявано от Иван Иванов Генов да заплати на „Хартцвет”ООД, ЕИК : 127585981, със седалище и адрес на управление : гр.Шумен, ж.к.Местност Топхане, ул.”Бели лом”№28, представлявано от Николай Цветалинов Маринов сумата 2 251,60 /две хиляди двеста петдесет и един лева и шестдесет стотинки/, представляваща съдебно-деловодни разноски, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, съгласно представен списък на разноските.
В законна сила от 5.12.2016г.

14

Гражданско дело No 1591/2016, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

РПК СТРАТЕШ-ЛОВЕЧ

ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ СПАСЕНИЕ

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 5.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ,като неоснователни поради извършено в хода на процеса плащане, предявените от „РПК”СТРАТЕШ”, със седалище и адрес на управление: гр.Ловеч, ул.”Акад. Иширков”№10, с ЕИК: 000273974, представлявана от председателя Байко Маринов Баев срещу ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ „СПАСЕНИЕ”, със седалище и адрес на управление: с.Българене, общ. Ловеч, с ЕИК 820163386, представлявана от председателя Начо Цвятков Начев обективно съединени искове за заплащане на: сумата от 120 лв., представляваща обезщетение за вредите, причинени през време на ползване на наетия обект, както и сумата от 103.84 лв., представляваща стойността на неплатени от ответника фактури за консумирана електроенергия за периода 10.01.2016 г. – 23.02.2016 г., ведно със законната лихва върху двете главници, считано от датата на предявяване на иска до окончателното им изплащане, сумата от 3.67 лв, представляваща припадаща се пропорционална част от дължима ТБО за наетия обект за периода 01.01.2016 г. – 19.02.2016 г., както и сумата 148.51 лв., представляваща неустойка за просрочие на плащане на основание чл.9, т.2 от договора за наем ОТХВЪРЛЯ, като неоснователно поради извършено в хода на процеса плащане, искането на ищеца „РПК”СТРАТЕШ”, със седалище и адрес на управление: гр.Ловеч, ул.”Акад. Иширков”№10, с ЕИК: 000273974, представлявана от председателя Байко Маринов Баев за присъждане на разноските, сторени в настоящото производство.
В законна сила от 29.12.2016г.

15

Гражданско дело No 1674/2016, VI състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Р.Ц.В.

МБАЛ ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ АД

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 5.12.2016г.
ОСЪЖДА „Многопрофилна болница за активно лечение Проф.Д-р Параскев Стоянов”АД, ЕИК : 110503990, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, ул.”Съйко Съев”№27, представлявана от Татяна Ганчева Борисова да заплати на Р.Ц.В., ЕГН-********** *** сумата от 1 233,57 лева, на основание чл.222, ал.3 от КТ, от които главница 1 167,60 /хиляда сто шестдесет и седем лева и шестдесет стотинки/ и мораторна лихва в размер на 65,97 /шестдесет и пет лева деветдесет и седем стотинки/ за периода от 25.02.2016 год. до 14.09.2016 год., ведно със законната лихва върху главницата 1 167,60 /хиляда сто шестдесет и седем лева и шестдесет стотинки/, считано от датата на предявяване на иска – 14.09.2016 год. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА „Многопрофилна болница за активно лечение Проф.Д-р Параскев Стоянов”АД, ЕИК : 110503990, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, ул.”Съйко Съев”№27, представлявана от Татяна Ганчева Борисова да заплати на Р.Ц.В., ЕГН-********** *** сумата 500 /петстотин/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, съгласно представения списък на разноските. ОСЪЖДА „Многопрофилна болница за активно лечение Проф.Д-р Параскев Стоянов”АД, ЕИК : 110503990, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, ул.”Съйко Съев”№27, представлявана от Татяна Ганчева Борисова да заплати РС-гр.Ловеч сумата 100 /сто/ лева, представляваща 4 на сто държавна такса върху цената на иска, но не по-малко от 50 лв., на основание чл.1 от ТДТССГПК.
В законна сила от 5.12.2016г.

16

Гражданско дело No 1755/2016, V състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Г.В.Ц.

Г.Л.Д.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 5.12.2016г.
ИЗМЕНЯВА, на основание чл.150 от СК определената съгласно Решение №130/13.03.2014 г.по гр.д.№1839/2013год. по описа на Ловешки РС издръжка, като я УВЕЛИЧАВА със сумата от 35.00 лв.– тридесет и пет лева или за вбъдеще ОСЪЖДА Г.Л.Д., ЕГН: **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАЩА на малолетното си дете Г.Г. ЦАНКОВА, родена на *** г., ЕГН **********, чрез нейния баща и законен представител Г.В.Ц., ЕГН: **********, с адрес: ***, ежемесечна издръжка в размер на 120.00лв./сто и двадесет лева/, начиная от датата на предявяване на иска – 01.10.2016 г. до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното й изплащане, а иска за разликата до пълния претендиран размер на издръжката от 250.00лв., като неоснователен и недоказан ОТХВЪРЛЯ. ОСЪЖДА,на основание чл.78,ал.1 от ГПК, Г.Л.Д., ЕГН: **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на Г.В.Ц., ЕГН: **********, с адрес: ***, разноски по делото в размер на 100.00/сто /лв. ОСЪЖДА,на основание чл.78, ал.6 от ГПК, Г.Л.Д., ЕГН: **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ по бюджета на съдебната власт държавна такса върху присъденото увеличение на издръжката в размер на 50.40 лв/ петдесет лева и 40 ст/ съставляваща 4% върху тригодишните платежи.

17

Гражданско дело No 1743/2016, V състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

А.Б.А.

Р.И.И.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Определение от 6.12.2016г.
СЪЕДИНЯВА граждански дела № 1328/2016 г. и № 1743/2016 г., двете по описа на Ловешкия районен съд, в едно производство за издаване на общо решение по тях, като производството да продължи под № 1328/2016 г. по описа на ЛРС. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 1743/2016 г. по описа на ЛРС. НЕ ПРИЕМА за разглеждане насрещния иск, предявен от А.Б.А. по настоящото дело. НАСРОЧВА делото в открито съдебно заседание на 17.01.2017 г. от 14.10 часа, за която дата да се призоват страните.

18

АНД No 1203/2016, VIII състав

МВР

З.А.А.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 6.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство - Серия К №1331048 на ОД на МВР Ловеч, с който на З.А.А., EГН ********** при условията на чл.188, ал.2 от ЗДвП, като управител на „Омникар Рент” ООД, е наложена на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.2, т.6 от ЗДвП, глоба в размер на 300,00 /триста/ лева за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
В законна сила от 27.12.2016г.

19

АНД No 1318/2016, VIII състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.К.К.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 6.12.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА”, взета по ДП №552/ 2016г. по описа на РУ на МВР гр. Ловеч, по отношение на обвиняемия Д.К.К., ЕГН-**********.
В законна сила от 13.12.2016г.

20

АНД No 1318/2016, VIII състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.К.К.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 6.12.2016г.
ПРИЗНАВА ОБВИНЯЕМИЯТ Д.К.К. – роден на *** *** с постоянен адрес ***, българин, българско гражданство, със средно образование, не женен, не работи, неосъждан, ЕГН - ********** за ВИНОВЕН, поради което и на основание чл.78а от НК във връзка с чл.343б, ал.З пр.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1000,00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по сметка на бюджета на съдебната власт. На основание чл.343г от НК – налага на обвиняемия Д.К.К. наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 /шест/ месеца.На основание чл.59, ал.4 от НК, ПРИСПАДА времето, през което, за същото деяние обвиняемия К. е бил лишен по административен ред да управлява МПС, считано от 01.07.2016 г. ОСЪЖДА обвиняемият Д.К.К., с горната самоличност ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР гр.Плевен сумата от 264.22 /двеста шестдесет и четири лева двадесет и две стотинки/, представляваща разноски за съдебно-химическа и физико-химически експертизи. Веществените доказателства - обект № 1 метамфетамин 0,066 гр. предаден на съхранение в Централно митническо управление гр. София, обект № 2-ВД полиетиленов плик и опаковки, надписан и запечатан със силиконов печат – „105-РДВР - Плевен” , тестова касета на орален тест Drugcheeк 3000 на лист 40 от делото и тестова касета на орален тест Drugcheeк 3000 на лист 58, ОТНЕМА в полза на държавата като след влизане на решението в сила да бъдат унищожени по предвидения в закона ред .С оглед приложението на чл. 78а от НК ПРЕКРАТЯВА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО по ДП № 552/2016г. по описа на РУ на МВР - Ловеч.
Д.К.К.
ПРИЗНАВА ОБВИНЯЕМИЯТ Д.К.К. – роден на *** *** с постоянен адрес ***, българин, българско гражданство, със средно образование, не женен, не работи, неосъждан, ЕГН - ********** за ВИНОВЕН, за това, че на 01.07.2016 год. около 22.30 часа в гр. Ловеч, на ул. "Доктор Съйко Съев", пред оградата на РИОКОЗ - гр. Ловеч, управлявал МПС - лек автомобил „Мерцедес С 320 ЦДИ", с per. № OB 3261 ВН, собственост на Калин Савов К. ***, след употреба на наркотични вещества тетрахидраканабинол и стимуланти от амфетаминов тип, установено по надлежен ред чрез съдебно - химическа /токсилогична експертиза/ на ВМА-София, поради което и на основание чл.78а от НК във връзка с чл.343б, ал.З пр.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1000,00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по сметка на бюджета на съдебната власт. На основание чл.343г от НК – налага на обвиняемия Д.К.К. наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 /шест/ месеца. На основание чл.59, ал.4 от НК, ПРИСПАДА времето, през което, за същото деяние обвиняемия К. е бил лишен по административен ред да управлява МПС, считано от 01.07.2016 г.
Мотиви от 13.12.2016г.
В законна сила от 21.12.2016г.

21

Гражданско дело No 822/2016, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ЕТ Н.-9.-Н.Н.

ЕЛИТ ТС ЕООД

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Определение от 7.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр. дело № 822/2016г. на ЛРС на основание чл.233, ал.1 от ГПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението до страните пред ЛОС.
В законна сила от 4.1.2017г.

22

Гражданско дело No 939/2016, VI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Г.Ц.К.

М.А.Н.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 7.12.2016г.
РАЗРЕШАВА на малолетните деца М.Г.К., родена на *** год., ЕГН-********** и Н.Г.К., родена на *** год., ЕГН-**********, до навършване на тяхното пълнолетие, да им бъдат издавани документи за самоличност /паспорти и лични карти/, без съгласието на майката М.А.Н., ЕГН-**********, като документите да бъдат получавани от бащата Г.Ц.К., ЕГН-********** ***, както и разрешава М.Г.К. и Н.Г.К. да пътуват извън Република България, без ограничение на брой пътувания, период и време, без съгласие на майката М.А.Н., ЕГН-**********, с постоянен и настоящ адрес ***, със и без придружител, по предявения от Г.Ц.К., с горните данни против М.А.Н., с горните данни, иск с правно основание чл.127а, ал.2 от СК. ОСЪЖДА М.А.Н., ЕГН-**********, с постоянен и настоящ адрес *** да заплати по сметка на РС-гр.Ловеч окончателна държавна такса в размер на сумата 40 /четиридесет/ лева. Да се изплати на адв.Д.С. *** възнаграждение в размер на сумата 300 /триста/ лева от внесения с вносна бележка на 25.08.2016 год. депозит за осъщественото от нея процесуално представителство на ответницата М.А.Н. по гр.дело №939/2016 год. по описа на РС-гр.Ловеч. Допуска предварително изпълнение на решението, на основание чл.127а, ал.4 от СК.
В законна сила от 3.1.2017г.

23

АНД No 677/2016, VIII състав

КАТ

Б.В.К.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 7.12.2016г.
ОТМЕНЯ електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство - Серия К №1181724 на ОД на МВР Ловеч, с който на Б.В.К., ЕГН ********** ***, е наложена на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.2, т.5 от ЗДвП, глоба в размер на 200,00 лева за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
В законна сила от 27.12.2016г.

24

АНД No 1201/2016, VIII състав

КАТ

С.И.И.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 7.12.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №16-0906-000625 от 10.08.2016г. на Николай Васков Недялков, Началник на сектор ПП към ОД на МВР-Ловеч, упълномощен с 8121з-748/24.06.2015г., с което е наложена на С.И.И., ЕГН ********** ***, на основание чл.53 от ЗАНН във вр. с чл.179, ал.2 от ЗДвП - глоба в размер на 110,00 лева, за нарушение на чл.50, ал.1 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на касационно обжалване пред Ловешки Административен съд в 14 дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

25

Гражданско дело No 1199/2016, VII състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Ю.И.Ф.

А.С.Ф.

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 8.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 07.08.1983 г., в с. Петко Славейков, общ. Севлиево, обл. Габрово, с Акт № 8/07.08.1983 г. на Кметство – с. Петко Славейков, общ. Севлиево, между Ю.И.Ф., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, и А.С.Ф., ЕГН **********,***, чрез развод, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака, на основание чл. 49 ал. 1 от СК. След прекратяване на брака, жената запазва брачното си фамилно име Ф.. СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се на адрес: гр. Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, ж.к. „Младост“, ж.бл. 308, вх. „Б“, ет. 4, ап. 11, се предоставя за ползване на Ю.И.Ф., ЕГН **********. ОСЪЖДА Ю.И.Ф., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, да заплати по сметката на Ловешкия районен съд сумата 25.00 лв. /двадесет и пет лева/, представляваща държавна такса за прекратяване на брака.
В законна сила от 28.12.2016г.

26

Гражданско дело No 1277/2016, IV състав

Искове по ЗОДОВ

Р.С.С.

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 8.12.2016г.
ОСЪЖДА ПРОКУРАТУРАТА на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представлявана от ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР на РБ, с адрес за призоваване: 1061 София, бул. "Витоша" №2, на осн.чл. 2, ал.1, т. 3 от ЗОДОВ , да заплати на Р.С.С., ЕГН: **********, адрес: ***, сумата от 2000,00 /две хиляди лева/ - обезщетение за претърпени неимуществени вреди от датата на привличането й като обвиняема -16.05.2011г. с постановление за привличане на обвиняем и вземане мярка за неотклонение „подписка" от 16.05.2011 г. на разследващ полицай Мирослав Христов по бързо производство №70/2011 г. по описа на РУП-Угърчин, прокурорска преписка №759/2011г. по описа на Районна прокуратура - Ловеч , до оправдаването й с Решение № 263 от 14 юни 2012 г. по наказателно дело №786/2012г. на Върховния касационен съд на Република България, второ наказателно отделение, ведно със законната лихва върху главницата - 2000,00 лева , на осн.чл.86 във вр. с чл.84,ал.З от ЗЗД , начиная от 14.06.2012г. до окончателното изплащане на сумата, а иска до пълния претендиран размер на сумата 20 000,00 лева , като неоснователен и недоказан, отхвърля. ОСЪЖДА ПРОКУРАТУРАТА на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, с горните данни , да заплати на Р.С.С., с горепосочените данни , сумата общо 210,00 лева – разноските по делото пред настоящата инстанция.

27

Гражданско дело No 2029/2016, VI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.Я.И.,
В.Б.И.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Определение от 8.12.2016г.
Съдът намира, че ход на делото не следва да се дава, като производството по настоящето гражданско дело се прекрати на основание чл. 330, ал. 2 от ГПК, тъй като без каквато и да е уважителна причина молителите А.И. и В.И. не се явяват в днешното съдебно заседание, по делото не е изготвен и социален доклад, което също е основание за прекратяване на делото, затова О П Р Е Д Е Л И: НЕ ДАВА ХОД на делото. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №2029 по описа на ЛРС за 2016 г., на основание чл.330, ал. 2 от ГПК. Определението за прекратяване може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд Ловеч в едноседмичен срок от съобщението на молителите.

28

АНД No 643/2016, VIII състав

ДИТ

ДЕТСКА ЯСЛА 1 ШАРЕНО ПЕТЛЕ

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 8.12.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №11 - 0000207 от 27.11.2015 година на М.И.А. - Директор на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Ловеч, с което е наложена на „Детска Ясла №1 „Шарено петле”, ЕИК 0002915910017, гр. Ловеч, представлявана от Р.С. Железарова – П. – директор, в качеството й на работодател, на основание чл.416, ал.5 от Кодекса на труда във връзка с ч л.413, ал.2 от КТ, имуществена санкция в размер на 5000,00 лева, за нарушение на чл.281, ал.5 от Кодекса на труда във връзка с чл.11, ал.1, предложение първо вр. чл. 16, ал. 1, т.3, предложение трето от Наредба № РД - 07 - 2 от 16.12.2009 година за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване

29

АНД No 672/2016, VIII състав

КАТ

Д.Т.Б.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 8.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство - Серия К №1029282 на ОД на МВР Ловеч, с който на Д.Т.Б., ЕГН ********** ***, е наложена на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.1, т.3 от ЗДвП, глоба в размер на 100,00 /сто/ лева за извършено нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН

30

НОХД No 942/2016, III състав

Противозаконно отнемане на МПС

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

С.Р.С.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 8.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА взетата мярка за неотклонение „подписка” по отношение на подсъдимия С.Р.С..
С.Р.С.
В законна сила от 15.12.2016г.

31

НОХД No 942/2016, III състав

Противозаконно отнемане на МПС

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

С.Р.С.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Присъда от 8.12.2016г.
С.Р.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.Р.С. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.11.2015 година в село Радювене, област Ловеч, при условията на чл.195 ал.1 т.2 от НК, противозаконно отнел чуждо МПС, оставено без постоянен надзор - л.а „Фолксваген Пасат” с рег. № ОВ **** ВВ, на стойност 1 676 лева, от владението на собственика К.Д.Т. ***, без съгласието му с намерение да го ползва, като от деянието последвала повреда на моторното превозно средство /повредени: спойлер под предна дясна броня; решетка в спойлер под предна броня; калник преден десен; колона предна дясна; врата предна дясна; огледало дясно; врата задна дясна; страница дясна; колона задна дясна; рамка пета врата; греда под радиатор; десен праг; тампон преден ДВГ; маншон полуос дясна; джанта предна дясна; гума предна дясна/ на стойност 677 лева и същото било оставено без постоянен надзор - в близост до стопанския двор на с. Радювене, област Ловеч, поради което и на основание чл.346 ал.2 т.1 и т.3 във вр. с ал.1 във вр. с чл.195 ал.1 т.2 от НК ГО ОСЪЖДА на ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.58а ал.1 от НК НАМАЛЯВА така определеното наказание лишаване от свобода с една трета, или С. следва да изтърпи наказание лишаване от свобода в размер на ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години от влизане на присъдата в сила.
Мотиви от 10.1.2017г.
В законна сила от 23.12.2016г.

32

НОХД No 1417/2016, I състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.М.Щ.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 8.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “подписка” по отношение на подсъдимия М.М.Щ., ЕГН **********.
М.М.Щ.
В законна сила от 15.12.2016г.

33

НОХД No 1417/2016, I състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.М.Щ.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 8.12.2016г.
М.М.Щ.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.М.Щ., роден на *** ***, български гражданин, с начално образование, безработен, разведен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 06.08.2016 г. в гр.Ловеч, Ловешка област, от дом находящ се на ул. „*******, при условията на опасен рецидив, отнел чужда движима вещ: мъжка златна халка /1.9 г/, на стойност 112.10 лева, от владението на В.И.К. от гр. Ловеч, без негово съгласие, с намерението противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1, във връзка с чл.194, ал.1, във връзка с чл.29, ал.1, б.„а" и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА наказание 10 /десет/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим в затвор за изтърпяване на така наложеното наказание лишаване от свобода.
В законна сила от 8.12.2016г.

34

Гражданско дело No 1957/2014, IV състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Ш.З.М.,
К.З.М.

Р.С.П.

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 9.12.2016г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН,на осн. чл.348 от ГПК, допуснатия до делба недвижим имот между съделителите: Ш.З.М. с ЕГН – ********** *** , Плевенска обл. , К.З.М. с ЕГН – ********** *** , Плевенска обл., ул. „Хан Аспарух” №7 , и двамата със съд.а-с : гр. Плевен , ул. „Д. Костадинов”№23 ,чрез адв. М.М. *** и Р.С.П. с ЕГН – ********** *** с влязло в законна сила Решение по допускане на делбата № 179/27.04.2015 г., постановено по гр.д. №1957/14 г. , недвижим имот находящ се в с. Александрово , общ. /обл. Ловеч, придобит от първите двама по наследство от баща им Зейнула М. ***, починал на 21.02. 2014 г.,а за втората по покупко продажба , а именно: - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 00299.381.556, целият с площ от 877 кв. м., находящ се в урбанизираната територия на с. Александрово, обл. Ловеч, ул. "Гено Димов" № 11, заедно и реално с построената върху поземленият имот сграда: ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 00299.381.556.1, със застроена площ от 44 кв.м., на един етаж, при граници и съседи на поземления имот: имот с идентификатор 00299.381.555, имот с идентификатор 00299.381.1389, имот с идентификатор 00299.381.557 и имот с идентификатор 00299.381.551, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Александрово, одобрена със Заповед №РД-18-79 /5.12.2007 г. на Изп.Директор на АГКК , описан в Нотариален акт за покупко-продажба №174, том ІV, рег. №3312, дело №306/ 23. 05. 2012 г. на нотариус Анна Ценкова, с рег. №565 при НК, съгласно схема скица на поземлен имот № 15-433863 – 26.11.2014 г. на СГКК - Ловеч съгласно схема №27088 / 11.09.2012 г. на СГКК – г. Ловеч , при дялове на страните : - за Ш.З.М. – един дял ; - за К.З.М. – един дял; - за Р.С.П. – два дяла; Пазарна стойност на недвижимия имот е 9 800,00 лева. СТРАНИТЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ ПРИ НАДДАВАНЕТО В ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН, на осн. чл.354 и сл. от ГПК. ОСЪЖДА Ш.З.М., с горните данни, да заплати по сметката на ЛРС, сумата 49,00 лева ,представляваща държавна такса съобразно притежаваните дялове. ОСЪЖДА К.З.М. , с горните данни, да заплати по сметката на ЛРС, сумата 49,00 лева , представляваща държавна такса съобразно притежаваните дялове. ОСЪЖДА Р.С.П. с горните данни, да заплати по сметката на ЛРС, сумата 98 лева , представляваща държавна такса съобразно притежаваните дялове. ОСЪЖДА Р.С.П., да заплати на Ш.З.М., с горните данни,сумата 30,64 лева , представляващи разноските му по делото съразмерно дяловете му. ОСЪЖДА Р.С.П. , с горните данни, да заплати на К.З.М. , с горните данни, сумата 30,64 лева , представляващи разноските му по делото съразмерно дяловете му.
В законна сила от 4.1.2017г.

35

Гражданско дело No 2022/2014, VI състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

А.М.Т.

К.А.М.

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 9.12.2016г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, на основание чл.348 от ГПК, следния съсобствен недвижим имот между съделителите А.М.Т., ЕГН-********** ***, чрез пълномощника й адв.Ц. ***, с адрес за призоваване : гр.Ловеч, ул.”Търговска”№21, „Дом на красотата”, офис 103 и К.А.М., ЕГН-********** ***, останал им по наследство от А.В.А., б.ж. на гр.Летница, Област-гр.Ловеч, починал на 14.03.1997 год. : ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43476.315.938 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Летница, Община-гр.Летница, Област-гр.Ловеч, одобрени със Заповед №18-68/02.06.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на имота : гр. Летница, п.к.5570, ул."Цар Освободител"№5, с площ на целия имот от 571 кв.м, трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за ниско застрояване до 10 м., стар идентификатор - няма, номер по предходен план 938, квартал 31, парцел IV, при съседи : поземлени имоти с идентификатори 43476.315.939, 43476.315.2015, 43476.315.1506, 43476.315.940, както и реално изцяло на застроените в описания поземлен имот : 1.СГРАДА с идентификатор 43476.315.938.1, със застроена площ от 128 кв.м, брой етажи - 2, предназначение - Жилищна сграда, еднофамилна, 2.СГРАДА с идентификатор 43476.315.938.2, със застроена площ от 15 кв.м, брой етажи - 1, предназначение- Жилищна сграда, еднофамилна, 3.СГРАДА с идентификатор 43476.315.938.3, със застроена площ от 39 кв.м, брой етажи - 2, предназначение - Селскостопанска сграда, ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА по заключението на вещото лице инж.Е.Г. от 27.11.2015 год. 37 200 /тридесет и седем хиляди и двеста/ лева. ОТ ПОЛУЧЕНАТА от продажбата на поземления имот сума да се образуват 2 /два/ равни дяла, от които по един дял за всяка една от двете съделителки А.М.Т. и К.А.М.. ОСЪЖДА А.М.Т., ЕГН-********** ***, чрез пълномощника й адв.Ц. ***, с адрес за призоваване : гр.Ловеч, ул.”Търговска”№21, „Дом на красотата”, офис 103 да заплати по сметка на РС-ГРАД ЛОВЕЧ сумата 744 /седемстотин четиридесет и четири/ лева, представляваща държавна такса за изнесения на публична продан имот. ОСЪЖДА К.А.М., ЕГН-********** *** да заплати по сметка на РС-ГРАД ЛОВЕЧ сумата 744 /седемстотин четиридесет и четири/ лева, представляваща държавна такса за изнесения на публична продан имот.
В законна сила от 4.1.2017г.

36

Гражданско дело No 1302/2016, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Й.И.П.

Х.К.И.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 9.12.2016г.
УТВЪРЖДАВА, на основание чл. 127 ал. 1 от СК, постигнатото споразумение между Й.И.П., ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, и Х.К.И., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, както следва: 1. Местоживеенето на малолетното дете КИРИЛ ХРИСТОВ К., ЕГН: **********, роден на *** г., ще бъде при бащата Х. К.И., ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес: ***. 2. Родителските права върху малолетното дете КИРИЛ ХРИСТОВ К., ЕГН: **********, роден на *** г., се предоставят за упражняване на бащата Х.К.И., ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес: ***. 3. Режимът на лични контакти на майката Й.И.П., ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, с малолетното дете КИРИЛ ХРИСТОВ К., ЕГН: **********, роден на *** г., ще бъде както следва: всяка първа, втора и трета седмица в месеца от 18.00 часа в петък до 18.00 часа в неделя с преспиване в петък и събота вечер, както и да го взема при себе си по един месец през лятото, което време да не съвпада с платения годишен отпуск на бащата; през време на официалните празници за страната: Коледа, Нова година, Великден и др., както и през всички училищни ваканции -детето ще бъде половината от времето при бащата, а другата половина при майката. 4. Месечна издръжка: Й.И.П., ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, се задължава да заплаща на Х.К.И., ЕГН: **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, като баща и законен представител на малолетното дете КИРИЛ ХРИСТОВ К., ЕГН: **********, роден на *** г., по 105.00 лв. (сто и пет лева) месечна издръжка, начиная от 12.08.2016 г. /датата на подаване на исковата молба - насрещен иск/ до настъпване на законна причина за изменение или прекратяване на тази издръжка, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от деня на падежа и до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Й.И.П., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 75.60 лв. /седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки/, представляваща държавна такса върху тригодишните платежи на издръжката за детето.
В законна сила от 9.12.2016г.

37

Гражданско дело No 1446/2016, IV състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

М.И.Г.

Д.П.К.

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 9.12.2016г.
ДОПУСКА РАЗВОД, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите , без да се издирват мотивите им за прекратяване на брака като ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ , сключен на 31.03.2006 г. в гр. Летница, общ. Летница , обл.Ловеч , съгласно Акт за граждански брак № 0002 от 31.03.2006г. на ОБЩИНА – ЛЕТНИЦА , обл. Ловеч, между: М.И.Г. ***, ЕГН********** *** адвокат Ц.Ж., и Д.П. *** ЕГН – **********, и УТВЪРЖДАВА следното споразумение между съпрузите при развод по взаимно съгласие , на основание чл.51 от СК, а именно: 1.Бракът между страните да бъде прекратен поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство,без да се издирват мотивите за виновно поведение. 2.След прекратяване на брака , ответницата Д.П. Горанова ще носи предбрачното си фамилно име К. или ще се именува за в бъдеще - Д.П.К. . 3. След прекратяване на брака страните няма да си дължат издръжка един към друг. 4.Предбрачен договор страните не са подписвали. 5.Семейното жилище,находящо се в гр.Летница,ул"Гео Милев Димитров"26 ще се ползва от М.И.Г., с горните данни и децата. 6.Родителските права върху непълнолетната М. МИТКОВА ГОРАНОВА - родена ***г с ЕГН – **********,ще се упражняват от бащата М.И.Г. като местоживеенето на детето ще бъде това на бащата – Гърция, гр. Каламата, ул"Цефери"27. 7.Майката Д.П. ГОРАНОВА, с горните данни ,се задължава да заплаща на непълнолетната си дъщеря М. МИТКОВА ГОРАНОВА с ЕГН-********** , със съгласието на баща й и законен представител М.И.Г. ,ежемесечна издъжка в размер на 130,00 /сто и тридесет/ лева,начиная от 20.10.2015 година,ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска,до настъпване на законна причина за изменението или прекратяването й. 8.Майката Д.П.Г. ще има режим на лични контакти с дъщеря си М. МИТКОВА ГОРАНОВА всяка първа и трета събота и неделя от месеца с приспиване -от 10,00 часа в събота до 16.00 часа в неделя. 9.Направените по делото разноски за завеждане на делото,адвокатско възнаграждение се поемат от М.И.Г. , а окончателните държавни такси ,определени от съда, всяка от сраните ще заплати за себе си. ОСЪЖДА Д.П. ГОРАНОВА , с горните данни, да заплати по сметка на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД, държавна такса 2% върху споразумението за издръжката за минало и бъдеще време,изчислено по Тарифа по ГПК или общо 122,20 лева. ОСЪЖДА Д.П. ГОРАНОВА , с горните данни, да заплати по сметка на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД окончателна държавна такса при решаване на делото или сумата от 20,00 лева ОСЪЖДА М.И.Г. , да заплати по сметка на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД, окончателна държавна такса при решаване на делото или сумата от 20,00 лева.
В законна сила от 9.12.2016г.

38

Гражданско дело No 1683/2016, VI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

П.Д.М.,
М.П.М.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 9.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯТ БРАК, сключен на 26.06.1999 год. с акт №105 на Община-гр.Ловеч между П.Д.М., ЕГН-**********,***, адрес за призоваване : гр.Ловеч, ул.”Търговска”№22, сградата на Община-гр.Ловеч, ет.4, стая 402, адв.Г.Г. *** и М.П.М., ЕГН-**********, с постоянен адрес ***, адрес за призоваване : гр.Ловеч, ул.”Търговска”№22, сградата на Община-гр.Ловеч, ет.4, стая 402, адв.Г.Г. ***, поради настъпило сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за развод, на основание чл.50 от СК. УТВЪРЖДАВА постигнатото писмено споразумение между страните в съответствие с чл.51 от СК, както следва : ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ 1/.Непълнолетното дете на страните - П.М.П родено на *** год., ЕГН-**********, ще живее при баща си М.П.М., ЕГН-**********. 2/.Упражняването на родителските права на роденото от брака непълнолетно дете П.М.П ЕГН-********** предоставя на бащата М.П.М., ЕГН-**********. 3/.Определя лични отношения между майката П.Д.М., ЕГН- ********** и непълнолетното дете П.М.П ЕГН-**********, както следва : всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя с преспиване при майката и 20 /двадесет/ дни през лятото по време на годишния отпуск на майката, които дни да не съвпадат с платения годишен отпуск на бащата. В четните години детето П.М.П ЕГН-**********, ще прекарва почивните дни за Великден с майката, а почивните за Коледа с бащата. В нечетните години - ще прекарва почивните дни за Великден с бащата, а почивните за Коледа с майката. 4/.Майката П.Д.М., с горните данни ще заплаща на непълнолетното си дете П.М.П с горните данни месечна издръжка в размер на 110 /сто и десет лева/ със съгласието на бащата и законен представител до настъпването на законните основания за нейното изменение или прекратяване, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение от съда. 5/.Малолетното дете на страните - Д.М.П.., родено на *** год., ЕГН-**********, ще живее при баща си М.П.М., ЕГН- **********. 6/.Упражняването на родителските права на роденото от брака малолетно дете Д.М.П.., ЕГН-********** предоставя на бащата М.П.М., ЕГН-**********. 7/.Определя лични отношения между майката П.Д. М., ЕГН-********** и малолетното дете Д.М.П.., ЕГН- **********, както следва : всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя с преспиване при майката и 20 /двадесет/ дни през лятото по време на годишния отпуск на майката, които дни да не съвпадат с платения годишен отпуск на бащата. В четните години детето Д.М.П.., ЕГН- **********, ще прекарва почивните дни за Великден с майката, а почивните за Коледа с бащата. В нечетните години - ще прекарва почивните дни за Великден с бащата, а почивните за Коледа с майката. 8/.Майката П.Д.М., с горните данни ще заплаща на малолетното си дете Д.М.П.., с горните данни месечна издръжка в размер на 110 лв. /сто и десет лева/ чрез бащата и законен представител до настъпването на законните основания за нейното изменение или прекратяване, считано от датата на одобряване на настоящото споразумение от съда. 9/.Ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Ловеч, ж.к.”Младост", блок 303, вх.”Б”, ет.3, ап.8, лична собственост на М.П.М., с горните данни, се предоставя на него. 10/.Никой от съпрузите не желае и няма претенции за издръжка от другия съпруг. 11/.След развода молителката П.Д.М. ще носи предбрачното си фамилно име - КОЛЕВА. ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ : 1/.П.Д.М., ЕГН-**********,*** получава в реален дял и става изключителен собственик на следното моторно превозно средство : вид - лек автомобил, марка – „МЕРЦЕДЕС”, модел - Ц 180, идентификационен № WDB2020781F811712, двигател №11192110133732, с държавен регистрационен номер - ОВ 41 11 ВВ, цвят - светло сив металик, вид гориво - бензин / втечнен нефтен газ. Застрахователната стойност на описаното МПС е 800 /осемстотин лева/, видно от Удостоверение от 12.09.2016 год. на Одесос Консулт БГ. М.П.М. заяви, че е съгласен П.Д.М. да получи в реален дял и да стане изключителен собственик на моторното превозно средство, подробно описано и индивидуализирано по-горе, и за в бъдеще няма да има претенции за сметки и уравнения към нея по отношение на моторното превозно средство. 2/.М.П.М., ЕГН-**********, с постоянен адрес ***, получава в реален дял и става изключителен собственик на следното моторно превозно средство : вид - лек автомобил, марка – „ФОЛКСВАГЕН”, модел - Пасат, идентификационен №WVWZZZ31ZNE267485, двигател №АВS154470, с държавен регистрационен номер - ОВ 26 06 АХ, цвят - черен, вид гориво - бензин. Застрахователната стойност на описаното МПС е 500 /петстотин лева/, видно от Удостоверение от 12.09.2016 год. на Одесос Консулт БГ. П.Д.М. заяви, че е съгласна М.П.М. да получи в реален дял и да стане изключителен собственик на моторното превозно средство, подробно описано и индивидуализирано по-горе, и за в бъдеще няма да има претенции за сметки и уравнения към него по отношение на моторното превозно средство. 3/.Всички други движими вещи страните са разпределили предварително и никой от съпрузите няма да има претенции към другия съпруг за предаване на движими вещи, сметки или уравнения по отношение на движими вещи, придобити по време на брака. 4/.Страните се споразумяват разноските по делото да се поемат от двете страни по равно, а дължимите данъци и такси да се поемат от дължащия ги по закон с оглед получените в реален дял МПС. С настоящото споразумение страните заявяват, че са уредили помежду си всички отношения, посочени в чл.51, ал.1 от СК. ОСЪЖДА П.Д.М., ЕГН-**********,***, адрес за призоваване : гр.Ловеч, ул.”Търговска”№22, сградата на Община-гр.Ловеч, ет.4, стая 402, адв.Г.Г. *** да заплати по сметка на РС-ГРАД ЛОВЕЧ общо сумата 181,90 /сто осемдесет и един лева и деветдесет стотинки/, от които 158,40 лева, представляваща 2 на сто държавна такса върху тригодишните платежи за присъдената издръжка на децата, сумата 16 лева, представляваща 2 на сто държавна такса върху стойността на получения в ней дял лек автомобил и 7,50 лева окончателна държавна такса. ОСЪЖДА М.П.М., ЕГН-**********, с постоянен адрес ***, адрес за призоваване : гр.Ловеч, ул.”Търговска”№22, сградата на Община-гр.Ловеч, ет.4, стая 402, адв.Г.Г. *** да заплати по сметка на РС-ГРАД ЛОВЕЧ общо сумата 17,50 /седемнадесет лева и петдесет стотинки/, от които 10 лева, представляваща 2 на сто държавна върху получения в негов дял лек автомобил и 7,50 лева окончателна държавна такса.
В законна сила от 9.12.2016г.

39

Гражданско дело No 1750/2016, IV състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

П.Г.П.

НИКРОМ ТРЪБНА МЕБЕЛ АД

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 9.12.2016г.
ОСЪЖДА „НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ" АД,ЕИК 130765203,с адрес/ седалище / адрес на управление:гр. Ловеч ,общ./обл. Ловеч, ИНДУСТРИАЛЕН КВАРТАЛ, представляван от Изпълнителни директори ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ ГОЧКОВ и **** , с горните данни, да заплати на П.Г.П., ЕГН ********** ***, чрез мл. адв. И.К. ЛАК, съдебен адрес:***,на осн. чл.270 от КТ сумата 1 787,73 лв.( хиляда седемстотин осемдесет и седем лева и седемдесет и три стотинки) – трудово възнаграждение за периода м.март – м.май включ. 2016 г., ведно със законната лихва върху тази сума считано от датата на завеждане на делото – 29.09.2016 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ" АД ,-гр. Ловеч , с горните данни, да заплати НА П.Г.П., ЕГН ********** *** чрез мл. адв. И.К. ЛАК, съдебен адрес:***,18 лева ( шестстотин осемдесет и девет лева и осемнадесет стотинки) – обезщетение по чл.221,ал.1 от КТ, ведно със законната лихва върху тази сума считано от датата на завеждане на делото - 29.09.2016 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ" АД - гр. Ловеч ,с горните данни, да заплати на П.Г.П., ЕГН ********** *** чрез мл. адв. И.К. ЛАК, съдебен адрес:***, сумата 432,32 лева ( четиристотин тридесет и два лева и тридесет и две стотинки) – обезщетение по чл.224, ал.1 от КТ за 12 дни неизползван платен годишен отпуск за 2016 г., ведно със законната лихва върху тази сума считано от датата на завеждане на делото - 29.09.2016 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ" АД, с горните данни, да заплати по сметка на РС – ЛОВЕЧ сумата общо 171,51 лева – д.т. върху уважените три обективно съединени искове. ОСЪЖДА „НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ" АД, с горните данни, да заплати на П.Г.П., с горните данни, сумата 480,00 лева – разноските му по делото пред настоящата инстанция - адв.в-е.
В законна сила от 9.12.2016г.

40

АНД No 1199/2016, I състав

КАТ

Н.В.П.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 9.12.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16-1762-000008/14.09.2016 год. на Н. Васков Недялков, Началник на сектор ПП при ОД на МВР-Ловеч, с което е наложена на основание чл.638,ал.3,във връзка с чл.461,т.1 от КЗ глоба в размер на 400 лева на Н.В.П. ***, ЕГН: **********, за нарушение на чл.483,ал.1,т.2 от КЗ, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 3.1.2017г.

41

НОХД No 1429/2016, I състав

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.П.Д.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 9.12.2016г.
Д.П.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.П.Д., роден на *** г. в гр.София, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че около 12.30 часа на 03.10.2016г. в гр. Ловеч, обл.Ловеч, ул. "Бяло море" №18, ет.5, ап.14, без надлежно разрешение издадено от органите по чл.16 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и в нарушение на разпоредбите на чл.30 от същия закон, държал високорискови наркотични вещества -съгласно Приложение №1, към чл.3, т.1, списък I -„Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата, като наркотични /приета с ПМС № 293 от 2011г. на основание чл.3, ал.2 и ал.3 от ЗКНВП/ - коноп /марихуана/ с нето тегло 23,122 гр. със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2,0%; коноп /марихуана/ с нето тегло 8,078 гр. със съдържание на активния наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2,1%; коноп /марихуана/ с нето тегло 6,329 гр. със съдържание на наркотично активния действащ компонент тетрахидроканабинол 8,4%, всичко на обща стойност 225,17 лв., съгласно Постановление №23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества по тарифа за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а, ал.3, пр.2, т.1, пр.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на това наказание за срок от 3 /три/ години от влизане на споразумението в сила. На основание чл.55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на подс.Д. по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.
В законна сила от 9.12.2016г.

42

АНД No 746/2016, I състав

РДГ

С.С.Ц.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 10.12.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 60/13.06.2016 год. на Павли Петров Богдански,Директор на Регионална дирекция по горите-Ловеч, с което е наложена на основание чл.53,ал.1 и 2 от ЗАНН и чл. 266,ал.1,пр.7 от Закона за горите глоба в размер на 200. 00 /двеста/ лева на С. С. Ц., ЕГН: ********** и на основание чл.273,ал.1 от ЗГ са отнети в полза на държавата вещите - предмет на нарушението-7 пр.мз дърва от дъб и цер с пазарна стойност 420 лв. и вещите послужили за извършване на нарушението – 1 брой товарен автомобил „ГАЗ 66”, бз рег. номера, с фабр.табела ХТ Н 00368 IL621512, двигател 6676 М 92283 М, номер на мотор 6670*43817*82, с пазарна стойност 3000 лева, за нарушение на чл.213,ал.1,пр.6,т.1 от ЗГ, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

43

Гражданско дело No 1021/2016, VI състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Г.М.М.

О.М.М.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 12.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯТ БРАК, сключен на 12.02.2001 год. с акт за граждански брак №01/12.02.2001 год. на Кметство-с.Горско Сливово, Община-гр.Летница, Област-гр.Ловеч между Г.М.М., ЕГН-**********,*** и О.М.М., ЕГН-**********,*** и адрес за кореспонденция : с.Горско Словово, Община-гр.Летница, Област-гр.Ловеч, сградата на бивши ТКЗС-с.Горско Словово, поради настъпило сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за развод, на основание чл.50 от СК. УТВЪРЖДАВА постигнатото писмено споразумение между страните в съответствие с чл.51 от СК, както следва : 1/.Упражняването на родителските права на роденото от брака им малолетно дете М.О.М., ЕГН-********** предоставя на Г.М.М., като негова майка и законен представител. 2/.Детето ще живее на адреса на майка си Г.М.М. ***. 3/.Определя следния режим на лични отношения на М.О.М. с неговия баща О.М.М., а именно : - два пъти в месеца всяка първа и трета събота с преспиване до неделя от 10,00 часа в събота до 19,00 часа в неделя, като взема детето по неговото местоживеене. - през лятната ваканция 30 дни, когато детето не е на училище и когато това време не съвпада с годишният отпуск на майката. - „Новогодишни"; „Коледни"; „Байрам"; „Гергьовденски" и други празници по равно, като първата половина от празничните дни е за майката, а втората половина за бащата. - рожденния ден 03 декември детето ще бъде в четни години при майката, а бащата ще може да прекарва с него 4 часа и през нечетните години при бащата, а майката ще може да прекарва с него 4 часа. - на 09.02. когато е рожденния ден на майката детето ще е при нея, а на 05.04. когато е рожденния ден на бащата детето ще е при него. Двамата родители по общо предварително съгласие съобразено с желанието на детето ще могат да определят и други дни и часове за контакт. - 4/.О.М.М., с горните данни ще заплаща месечна издръжка на малолетното си дете, чрез неговата майка и законен представител в размер на 105 /сто и пет/ лева, считано от месец септември 2016 година. Издръжката ще се плаща до 30-то число на текущия месец, ведно със законната лихва за всяко закъсняло плащане до настъпване на законна причина за изменяне или прекратяване на издръжката. Издръжката ще е платима в брой или по банкова сметка. - ***Упражняването на родителските права на роденото от брака им непълнолетно дете П. О.М., ЕГН-********** се предоставя на О.М.М., като нейн баща и законен представител. - 6/.Детето ще живее на адреса на баща си. - 7/.Определя следния режим на лични отношения на П. М.М. с нейната майка Г.М.М., а именно : - два пъти в месеца всяка втора и четвърта събота с преспиване до неделя от 10,00 часа в събота до 19,00 часа в неделя. - през лятната ваканция 30 дни, когато детето не е на училище и когато това време не съвпада с годишният отпуск на бащата. - „Новогодишни"; „Коледни"; „Байрам"; „Гергьовденски" и други празници по равно, като първата половина от празничните дни е за майката, а втората половина за бащата. - рожденния ден 13 март детето ще бъде в четни години при майката, а бащата ще може да прекарва с него 4 часа и през нечетните години при бащата, а майката ще може да прекарва с него 4 часа. - на 09.02. когато е рожденния ден на майката детето ще е при нея, а на 05.04. когато е рожденния ден на бащата детето ще е при него. Двамата родители по общо предварително съгласие съобразено с желанието на детето ще могат да определят и други дни и часове за контакт. 8/.Г.М.М. ще заплаща месечна издръжка на непълнолетното си дете, чрез неговия баща и законен представител в размер на 105 /сто и пет/ лева, считано от месец септември 2016 година. Издръжката ще се плаща до 30-то число на текущия месец, ведно със законната лихва за всяко закъсняло плащане до настъпване на законна причина за изменяне или прекратяване на издръжката. Издръжката ще е платима в брой или по банкова сметка. 9/.След прекратяване на брака Г.М.М. ще запази фамилното си име М.. 10/.Семейното жилище в с.Горско Сливово, Област.-гр.Ловеч, ул. „Александър Стамболийски"№18, е съсобствено. След прекратяването на брака семейното жилище ще се ползва от Г.М.М.. 11/.Към момента на настоящото споразумение молителите нямат претенции един към друг за подялба на семейно имущество. 12/.След прекратяване на брака О.М.М., с горните данни ще заплаща лична издръжка на Г.М.М., с горните данни в размер на сумата 100 /сто/ лева за срок от три години, считано от месец септември 2016 година. 13/.Всички получени кредити от тях от банки, физически лица и други кредитни институции ще се погасяват от всеки така, както ги е получил, тъй като не са послужили за задоволяване нуждите на семейството. 14/.Разноските направени до постановяване на съдебното решение за развод, ще се поемат от всеки така, както са направени до подписване на споразумението. Всички определени от съда държавни такси, свързани с настоящото споразумение и с брачното дело ще бъдат заплатени от двамата по равно. С настоящото споразумение страните уреждат всички спорни въпроси помежду си във връзка с развода. ОСЪЖДА О.М.М., ЕГН-**********,*** и адрес за кореспонденция : с.Горско Словово, Община-гр.Летница, Област-гр.Ловеч, сградата на бивши ТКЗС-с.Горско Сливово да заплати по сметка на РС-ГРАД ЛОВЕЧ общо сумата 158,70 /сто петдесет и осем лева и седемдесет стотинки/, от които 7,50 лева, представляваща окончателна държавна такса и 151,20 лева, представляваща 2 на сто държавна такса върху тригодишните платежи за издръжката на двете деца. ОСЪЖДА Г.М.М., ЕГН-**********,*** да заплати по сметка на РС-ГРАД ЛОВЕЧ общо сумата сумата 9,50 /девет лева и петдесет стотинки/, от които 7,50 лева, представляваща окончателна държавна такса и 2 лева, представляваща 2 на сто държавна такса върху размера на личната издръжка, която ще получава от бившия си съпруг. РАЙОНЕН СЪД-ГРАД ЛОВЕЧ да върне на Г.М.М., ЕГН-**********,*** сумата 12,50 /дванадесет лева и петдесет стотинки/, представляваща половината от внесената държавна такса, на основание чл.78, ал.9 от ГПК на конкретно посочена от нея банкова сметка.
В законна сила от 12.12.2016г.

44

Гражданско дело No 1508/2016, VII състав

Искове за обезщетение от деликт

Б.К.К.

Д.А.Д.

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 12.12.2016г.
ОСЪЖДА Д.А.Д., ЕГН **********,***, на основание чл. 45 и чл. 86 ал. 1 във връзка с чл. 84 ал. 3 от ЗЗД, да заплати на Б.К.К., ЕГН **********,***, сумата 2000.00 лв. /две хиляди лева/, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди /болка и страдание/ в резултат на извършено от него престъпление по чл. 131 ал. 2, пр. 4, т. 4 във връзка с чл. 130 ал. 2 от НК, за което е признат за виновен с определение № 101/06.07.2016 г. по НОХД № 754/2016 г. на Ловешкия районен съд, с което е одобрено постигнато между него, защитника му и РП-Ловеч споразумение, сумата 30.62 лв. /тридесет лева и шестдесет и две стотинки/, представляваща лихва за забава върху главницата за периода от датата на увреждането /23.06.2016 г./ до датата на подаване на исковата молба /16.08.2016 г./, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба /16.08.2016 г./ до окончателното й изплащане, както и сумата 300.00 лв. /триста лева/ - разноски по делото за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА Д.А.Д., с горните данни, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 130.00 лв. /сто и тридесет лева/, представляваща държавна такса върху размера на уважените искове.
В законна сила от 12.12.2016г.

45

АНД No 1168/2016, I състав

МВР

Д.А.Д.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 12.12.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18/22.07.2016 год.на Златин Михайлов – Началник сектор „ОР”РУ на МВР-гр.Ловеч, с което е наложена на основание чл. 264,ал.2 от ЗМВР глоба в размер на 1000. 00 /хиляда/ лева на Д.А.Д., ЕГН: **********, за нарушение на чл.264 от ЗМВР, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 29.12.2016г.

46

АНД No 1242/2016, I състав

КАТ

Г.П.Й.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 12.12.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16-0906-000396/19.05.2016 год. на Николай Васков Недялков,Началник на сектор ПП при ОД на МВР-Ловеч, с което е наложена на основание чл.638,ал.1,т.2, във връзка с чл.461,т.1 от КЗ глоба в размер на 2 000/две хиляди/ лева на Г.П.Й. ***, ЕГН: **********, за нарушение на чл.483,ал.1,т.1 от КЗ, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 30.12.2016г.

47

Гражданско дело No 1505/2016, VI състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

И.П.Д.

П.Н.Д.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 13.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯТ БРАК, сключен на 18.09.1994 год. с акт №0215 на Община-гр.Ловеч между И.П.Д., ЕГН-********** ***, със съдебен адрес ***, адв.А.К. *** и П.Н.Д., ЕГН-********** ***, поради настъпило сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за развод, на основание чл.50 от СК. УТВЪРЖДАВА постигнатото писмено споразумение между страните в съответствие с чл.51 от СК, както следва : 1.Двете страни - И.П.Д. И П.Н.Д. се съгласяват бракът им да бъде прекратен поради сериозното им и непоколебимо взаимно съгласие, без съдът да издирва мотивите им за прекратяването на брака. 2.Родителските права върху роденото от брака им малолетно дете ПЕТЪР ПЕТКОВ Д., роден на *** година, ЕГН- **********, за в бъдеще ще се упражняват от майката И.П. Д., като детето ще живее заедно с нея на адрес : гр.Ловеч, улица „Панайот Хитов”№1, от който адрес бащата ще взема детето за осъществяване на личните си контакти. Майката И.П.Д. се задължава да не променя местоживеенето на детето от гр.Ловеч в друго населено място, като при промяна на нейния адрес, се задължава незабавно да уведоми бащата с оглед невъзпрепятстване на последния да осъществява лични контакти със сина си. 3.Бащата П.Н.Д. ще има право на режим за лични контакти със своя син ПЕТЪР ПЕТКОВ Д., всяка седмица от петък като го взима от училище до понеделник, когато го води на училище /с преспиване в петък, събота и неделя вечер/, един месец през лятото, който да не съвпада с годишния платен отпуск на майката. Родителите да се редуват по време на Коледните и Новогодишните празници, като всяка нечетна календарна година детето да бъде при своя баща по време на Коледните празници и при своята майка по време на Новогодишните празници, като бащата го взема от 24.12. от 9 часа и го връща на 26.12. в 19 часа, а всяка четна календарна година да бъде при своя баща по време на Новогодишните празници, като бащата го вземе от майката на 31.12. в 9 часа и го връща на 01.01. в 19 часа и при своята майка - по време на Коледните празници, както и бащата да вижда и взема при себе си детето за първата половина на зимната и пролетната ваканции всяка нечетна година, както и за втората половина на същите ваканции през всяка четна година, както и по време на Великденските празници - всяка четна календарна година детето да бъде при своя баща, а всяка нечетна година при своята майка; ако рожденият ден и именния ден на детето, не съвпада с така определения режим, то бащата следва да има право да вземе детето в 17.00 часа на рождения му ден, респ. на имения му ден и да го върне при майката до 20.00 часа, а в случай, че рожденият и именния ден на детето съвпадне с определения режим, такова право има майката. Независимо от това дали съвпада с определения режим па контакти за бащата, всеки от родителите има право ла прекара с детето времето от 17.00 до 21.00 часа на собствения си рожден ден. както и по всяко друго време по взаимно съгласие па двама ни. 4.Бащата П.Н.Д. се задължава да заплаща на И.П.Д., като майка и законен представител на малолетното дете ПЕТЪР ПЕТКОВ Д., роден на *** година. ЕГН-********** по 150 /сто и петдесет/ лева месечна издръжка, считано от 01.12.2016 година, до настъпването на законна причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от деня па падежа до окончателното изплащане, като за целта майката се задължава да представи в съдебно заседание удостоверение за банкова сметка ***. 5.Семейното пи жилище, в което молителите са живяли преди фактическата си раздяла, находящо се в гр.Ловеч, улица „Цар Освободител”№30, блок „Самуил", ап.32, се предоставя за ползване в бъдеще на П.Н.Д.. 6.Никой от съпрузите не желае и няма претенции към другия съпруг за изплащане па издръжка за в бъдеще, поради което страните няма да си дължат такава. 7.След развода съпругата ще продължи да носи брачната си фамилия Д.. 8.Страните се споразумяват, че никой не дължи разноски до този момент на другия, а окончателната държавна такса върху присъдения размер на издръжката ще бъде заплатена от молителя П.Н.Д., а окончателната държавна такса по иска за развод от двете с страни по равно. С настоящето споразумение страните заявяват, че са уредили всички отношения помежду си, произтичащи от брачната връзка. ОСЪЖДА И.П.Д., ЕГН-********** ***, със съдебен адрес ***, адв.А.К. *** да заплати по сметка на РАЙОНЕН СЪД-ГРАД ЛОВЕЧ сумата 7,50 /седем лева и петдесет стотинки/, представляваща окончателна държавна такса. ОСЪЖДА П.Н.Д., ЕГН-********** *** да заплати по сметка на РАЙОНЕН СЪД-ГРАД ЛОВЕЧ общо сумата 115,50 /сто и петнадесет лева и петдесет стотинки/, от които 7,50 лева окончателна държавна такса и 108 лева, представляваща 2 на сто върху тригодишните платежи за присъдената издръжка на детето. РАЙОНЕН СЪД-ГРАД ЛОВЕЧ да върне на И.П.Д., ЕГН-********** ***, със съдебен адрес ***, адв.А.К. *** сумата 12,50 /дванадесет лева и петдесет стотинки/, представляваща половината от внесената държавна такса, на основание чл.78, ал.9 от ГПК на конкретно посочена от нея банкова сметка.
В законна сила от 13.12.2016г.

48

Гражданско дело No 1894/2016, IX състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ,
Ц.Ц.Б.

Ц.Б.Ц.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 13.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на Дирекция “Социално подпомагане” Ловеч за вземане на мярка за защита от домашно насилие спрямо Ц.Ц.Б. с ЕГН ********** основана на твърдени актове на упражнено физическо и психическо насилие около 15.09.2016 г. от страна на нейния баща Ц.Б.Ц. ***.

49

НЧХД No 958/2016, II състав

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

Г.П.Г.

К.А.М.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Присъда от 13.12.2016г.
К.А.М.

Мотиви от 28.3.2017г.
В законна сила от 28.12.2016г.

50

АНД No 1013/2016, VIII състав

КАТ

Б.В.Д.,
ЕМ ЕС БИ ЕР ЕООД

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 13.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство - Серия К №1292843 на ОД на МВР Ловеч на Б.В.Д., ЕГН ********** при условията на чл.188, ал.2 от ЗДвП, като управител на „ЕМ ЕС БИ ЕР” ЕООД, с който е наложена на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.2, т.6 от ЗДвП, глоба в размер на 350,00 /триста и петдесет/ лева за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
В законна сила от 4.1.2017г.

51

НОХД No 1443/2016, VIII състав

Средна телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

З.З.С.,
Р.М.К.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Разпореждане от 13.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВАМ на основание чл.249, ал.2 във вр. с чл.248, ал.2, т.3 от НПК съдебното производство по НОХД №1443/2016 година по описа на Ловешки районен съд. ВРЪЩАМ делото на РП - Ловеч за отстраняване на посоченото по - горе отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемите Р.М.К. *** и Злателени З.С. *** /описано в обстоятелствената част на разпореждането/.

52

Гражданско дело No 1292/2014, IV състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

П.И.И.

С.И.И.

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 14.12.2016г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН,на осн. чл.348 от ГПК, допуснатите до делба недвижими имоти - сгради с Решение №481 /27.11.2015 г.,пост. по гр.д. №1292 /2014г. на РС – Л. между съделителите: П.И.И. *** с ЕГН - **********, чрез пълномощника си адв. Св. Д., и С.И.И. *** с ЕГН – **********,а именно: - съсобствената им СГРАДА с идентификатор 43952.515.121.1., находяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.515.121 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Л. одобрени със заповед №РД-18-10/17.04.2007г. на Изп. директор на АГКК с адрес: гр. Л., с площ по скица 272 кв.м, с трайно предназначение на територията-урбанизирана и начин на трайно ползване-ниско застрояване, с номер по предходен план 2363, при съседи: 43952. 515.120, 43952.515.124, 43952.515.122, 43952.515.125, 43952.515.118,43952.515.119 със застроена площ 33 кв.м., при граници според в.л.Ж.Й. *** , запад – самостоятелен обект в сграда 43952.515.121.2.1. ; север сграда 43952. 515.118.2 на Т.Е.С;юг – съсобствено дворно място 43952.515.121. на М.Б.В. , П.Г.В. и н-ци М. П.И; от така образуваната делбена маса се образуват два равни дяла , от които се разпределят както следва : за П.И.И. – един дял; за С.И.И. - един дял; -съсобствената им сграда СГРАДА с идентификатор 43952.515.121.2.1, находяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43952.515.121 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Л. одобрени със заповед №РД-18-10/17.04.2007г. на Изп. директор на АГКК с адрес: гр. Л., с площ по скица 272 кв.м, с трайно предназначение на територията - урбанизирана и начин на трайно ползване - ниско застрояване, с номер по предходен план 2363, при съседи: 43952. 515.120, 43952.515.124, 43952.515.122, 43952.515.125, 43952.515. 118, 43952.515.119 със застроена площ 70,21 кв.м., при граници според в.л. Ж.Й. : изток - съсобствено дворно място 43952.515.121. на М.Б.В. , П.Г.В. и н-ци М. П.И;запад - самостоятелен обект в сграда 43952.515.119.1.3 на С.Х.С; север - самостоятелен обект в сграда 43952.515.119.1.1. на Съби Г. Събев и Гицка Г. Маркова; юг - самостоятелен обект в сграда 43952.515.121.2.2, на М.Б.В. , П.Г.В.; отгоре – подпокривно пространство; от долу – мази; от така образуваната делбена маса се образуват два равни дяла , от които се разпределят както следва : за П.И.И. – един дял; за С.И.И. - един дял; Пазарната стойност на тези сгради е общо 32 050 лева, СТРАНИТЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ ПРИ НАДДАВАНЕТО В ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН, на осн. чл.354 и сл. от ГПК. ОСЪЖДА П.И.И., с горните данни, да заплати държавна такса по сметката на ЛРС или сумата 641,00 лева , представляваща държавна такса общо върху процесните имоти, съобразно притежаваните дялове. ОСЪЖДА С.И.И. ,с горните данни, да заплати държавна такса по сметката на ЛРС или сумата 641,00 лева, представляваща държавна такса общо върху процесните имоти, съобразно притежаваните дялове. ОСЪЖДА П.И.И. ,с горните данни, да заплати на С.И.И. , сумата 96,30 лева , представляващи разноските по делото съразмерно дяловете му.

53

Гражданско дело No 928/2016, VI състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

К.П.Ц.

Х.Ц.Ц.

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 14.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК между К.П.Ц., ЕГН-********** *** и Х.Ц.Ц., ЕГН-********** *** и настоящ адрес ***, чрез назначения му особен представител адв.И.К. ***, сключен на 19.09.1982 год. в гр.Ловеч, за което е съставен акт №397/19.09.1982 год. на Общински народен съвет-гр.Ловеч, на основание чл.49, ал.1 от СК, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака. След прекратяването на брака съпругата ще продължи да носи досегашното си фамилно име – Ц.. ОСЪЖДА Х.Ц.Ц., ЕГН-********** *** и настоящ адрес ***, чрез назначения му особен представител адв.И.К. *** да заплати на К.П.Ц., ЕГН-********** *** сумата в размер на 600 /шестотин/ лева за назначения му особен представител. ОСЪЖДА Х.Ц.Ц., ЕГН-********** *** и настоящ адрес ***, чрез назначения му особен представител адв.И.К. *** да заплати по сметка на РАЙОНЕН СЪД-ГРАД ЛОВЕЧ сумата 25 /двадесет ипет/ лева, представляваща окончателна държавна такса. ДА СЕ ИЗПЛАТИ на адвокат И.К. *** определеното възнаграждение в размер на сумата 600 /шестотин/ лева от внесения с вносна бележка от 30.09.2016 год. от ищцата депозит за осъщественото процесуално представителство на ответника Х.Ц.Ц. по гр.дело №928/2016 год. по описа на РС-гр.Ловеч.
В законна сила от 30.12.2016г.

54

Гражданско дело No 1128/2016, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ ЕАД

НИКРОМ ТРЪБНА МЕБЕЛ АД

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 14.12.2016г.
ОСЪЖДА „НИКРОМ-ТРЪБНА МЕБЕЛ“ АД, ЕИК 110034824, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч 5500, общ. Ловеч, обл. Ловеч, Индустриален квартал, представлявано от Галин Илиев Перянов и Венелин Христов Гочков, поотделно, в качеството им на изпълнителни директори, на основание чл. 327 ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 79 ал. 1 от ЗЗД и чл. 86 ал. 1 от ЗЗД, да заплати на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ” ЕАД, ЕИК 121516626, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район „Лозенец“, ул. „Златен рог“ № 20, ет. 5, представлявано от Цветомир Петров Анастасов, в качеството му на изпълнителен директор, следните суми: сума в размер на 1 259.86 лв. /хиляда двеста петдесет и девет лева и осемдесет и шест стотинки/, представляваща цена на продадени и доставени от „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ” ЕАД на „НИКРОМ-ТРЪБНА МЕБЕЛ“ АД стоки по неформален договор за търговска продажба на стоки, за които са издадени фактури № 4000000043/03.07.2014 г. и № 4000000980/22.07.2014 г., сума в размер на 219.98 лв. /двеста и деветнадесет лева и деветдесет и осем стотинки/ – законна лихва за забава върху главницата по първата фактура от 1134.00 лева за периода от 03.08.2014 г. до 29.06.2016 г., и сума в размер на 23.75 лв. /двадесет и три лева и седемдесет и пет стотинки/ – законна лихва за забава върху главницата по втората фактура от 125.86 лева за периода от 22.08.2014 г. до 29.06.2016 г., ведно със законната лихва върху главницата от 1 259.86 лева, считано от датата на подаване на исковата молба /01.07.2016 г./ до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „НИКРОМ-ТРЪБНА МЕБЕЛ“ АД, с горните данни, да заплати на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ” ЕАД, с горните данни, сумата 206.39 лв. /двеста и шест лева и тридесет и девет стотинки/, представляваща разноски по делото.
В законна сила от 14.12.2016г.

55

Гражданско дело No 1403/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

ФЕНИКСИНВЕРС ООД

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 14.12.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл. 422 ал. 1 във връзка с чл. 415 ал. 1от ГПК, по отношение на „ФЕНИКС ИНВЕРС” ООД, ЕИК 820169617, с адрес: гр. Ловеч, Северна индустриална зона, бул. „Освобождение” № 10, че ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ на сграда с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Панайот Волов” № 25, 25А, представлявана от И.Г.И., ЕГН ********** – Председател на Управителния съвет, има вземане от посоченото дружество в размер на сумата 987.79 лв. /деветстотин осемдесет и седем лева и седемдесет и девет стотинки/, представляваща дължима парична вноска, съгласно решение на Общото събрание на Етажната собственост от 26.04.2015 г. за разходи за ремонт, поддържане и възстановяване на общи части на сградата-етажна собственост, за което вземане е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 513/30.05.2016 г. по ч.гр.дело № 840/2016 г. по описа на Ловешкия районен съд. ОСЪЖДА „ФЕНИКС ИНВЕРС” ООД, ЕИК 820169617, с адрес: гр. Ловеч, Северна индустриална зона, бул. „Освобождение” № 10, да заплати на ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ на сграда с административен адрес: гр. Плевен, ул. „Панайот Волов” № 25, 25А, представлявана от И.Г.И., ЕГН ********** – Председател на Управителния съвет, сумата 126.90 лв. /сто двадесет и шест лева и деветдесет стотинки/, представляваща разноски по настоящото дело, както и сумата 26.13 лв. /двадесет и шест лева и тринадесет стотинки/ - разноски в заповедното производство.
В законна сила от 6.1.2017г.

56

Гражданско дело No 2352/2016, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Ц.А.Ц.

 

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Определение от 14.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 2352/2016 г. по описа на Ловешкия районен съд, на основание чл. 126 ал. 1 от ГПК. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Ловешкия окръжен съд в едноседмичен срок от съобщението до молителя.
В законна сила от 28.12.2016г.

57

НОХД No 297/2014, II състав

Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.Г.С.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 14.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “Подписка” по отношение на подсъдимия Д.Г.С., ЕГН **********.
Д.Г.С.

58

НОХД No 297/2014, II състав

Причиняване на телесна повреда при управление на МПС в квалифицирани случаи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.Г.С.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Присъда от 14.12.2016г.
Д.Г.С.
Мотиви от 11.1.2017г.

59

АНД No 799/2016, II състав

МВР

М.М.М.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 14.12.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 от 17.03.2016 г. на ВПД Началник РУ град Ловеч, с което е наложено на М.М.М. ***, ЕГН : **********, административно наказание на основание чл.212 от ЗОБВВПИ – глоба в размер на 500 лева, за нарушение на чл.59, ал.1 от ЗОБВВПИ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 3.1.2017г.

60

Гражданско дело No 939/2015, IV състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Д.В.Т.

Д.М.Г.,
С.М.Г.,
Л.С.Д.

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 15.12.2016г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН,на осн. чл.348 от ГПК, допуснатия до делба недвижим имот – земеделска земя с Решение №11 от 15.01.2016 г. ,пост. по гр.д. №939 /2015г. на РС – ЛОВЕЧ, между съделителите: Д.В.Т., с постоянен адрес *** ,чрез пълном. си адв. В.К. с а-с за призоваване гр.П., Д.М.Г. *** , и С.М.Г. *** чрез адв. Ем. Й. с адрес: ***, а именно : 1/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 75054.526.11/седемдесет и пет хиляди и петдесет и четири, точка, петстотин двадесет и шест, точка, единадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Угърчин, община Угърчин, Ловешка област, одобрени със заповед № РД-18-28/01.04. 2009г. на Изп.директор на Агенция по кадастъра, Трайно предназначение на територията -ЗЕМЕДЕЛСКА, Начин на трайно ползване - ДРУГ ВИД ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ, в местността "ИГНАТОВСКИ КОЛИБИ" с площ на целият поземлен имот по скица № 15-104775-16.03.2015г. на СГКК-гр.Ловеч от 1985 /Хиляда деветстотин осемдесет и пет/кв.м., при граници и съседи на целият поземлен имот по скица: 75054.526.12, 75054.526.91, 75054.526.13, 75054.526.92, 75054.526.90. От така образуваната делбена маса се образуват 4 /четири/ равни дяла , от които се отредят : - един дял за Д.М.Г.; - един дял за С.М.Г.;и - два дяла за Д.В.Т. . Данъчната оценка на имота е 464.50лв./Четиристотин шестдесет и четири лева и петдесет стотинки/ съгласно у-ние изх.№ 6107006743/31.03.2015г. на Община Угърчин. Пазарната оценка на имота е 895, 00 лева ОСЪЖДА Д.В.Т., с горните данни ,да заплати по сметка на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД, държавна такса 4 % върху стойността на имота , който се изнася на публична продан или сумата 17,90 лева. ОСЪЖДА Д.М.Г., с горните данни ,да заплати по сметка на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД, държавна такса 4 % върху стойността на имота , който се изнася на публична продан или сумата 4, 48 лева. ОСЪЖДА С.М.Г.,с горните данни , да заплати по сметка на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД, държавна такса 4 % върху стойността на имота , който се изнася на публична продан или сумата 4, 48 лева. ИЗВЪРШВА ДЕЛБА , на основание чл.353 от ГПК, между : Д.В.Т., с постоянен адрес *** ,чрез пълном. си адв. В.К. с а-с за призоваване гр.П., Д.М.Г. *** , С.М.Г. *** чрез адв. Ем. Й. с адрес: ***, и Л.С.Д. ***, чрез адв. Ем. Й. с адрес *** , адв. Ем. Й., на съсобствените им недвижими имоти – гори ,допуснати до делба съобразно влязло в сила Решение №11 от 15.01.2016 г.,пост. по гр.д. №939 /2015г. на РС - ЛОВЕЧ, както следва : ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Д.В.Т., с горните данни, и същия става изключителен собственик имотите по ДЯЛ ЧЕТВЪРТИ на окончателния разделителния протокол , а именно : ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 75054.816.217 /седемдесет и пет хиляди и петдесет и четири, точка, осемстотин и шестнадесет, точка, двеста и седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Угърчин, община Угърчин, Ловешка област, одобрени със заповед № РД-18-28/01.04.2009г. на Изп.директор на Агенция по кадастъра, Трайно предназначение на територията - ГОРСКА, Начин на трайно ползване - ДРУГ ВИД ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА, в местността "ЦИГЪНСКИ РЪТ" с площ на целият поземлен имот по скица № 15-74925-23.02.2015г. на СГКК-гр.Ловеч от 6999/Шест хиляди и деветстотин деветдесет и девет/кв.м., при граници и съседи на целият поземлен имот по скица: 75054.816.119, 75054.816.135, 75054.816.992, 75054.816.92. Данъчната оценка на имота е 926.00лв./Деветстотин двадесет и шест лева/ съгласно у-ние № 6107006741/31.03.2015г. на Община Угърчин. Пазарната оценка на имота е 2 708,00 лева. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Д.М.Г. , с горните данни, и същия става изключителен собственик имотите по ДЯЛ ПЪРВИ на окончателния разделителния протокол , а именно : ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 75054.816.155 /седемдесет и пет хиляди и петдесет и четири, точка, осемстотин и шестнадесет, точка, сто петдесет пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Угърчин, община Угърчин, Ловешка област, одобрени със заповед № РД-18-28/01.04.2009г. на Изп.директор на Агенция по кадастъра, Трайно предназначение на територията - ГОРСКА, Начин на трайно ползване - ДРУГ ВИД ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА, в местността "КУПЕНОВ РЪТ" с площ на целият поземлен имот по скица № 15-74922-23.02.2015г. на СГКК-гр.Ловеч от 3249/Три хиляди двеста четиридесет и девет/кв.м., при граници и съседи на целият поземлен имот по скица: 75054.652.90,75054.816.154, 75054.816.287, 75054.816.156. Данъчната оценка на имота е 556.90лв./Петстотин петдесет и шест лева и деветдесет стотинки/ съгласно у-ние № 6107006739/31.03.2015г. на Община Угърчин Пазарната оценка на имота е 1 205,00 лева. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на С.М.Г., с горните данни, и същия става изключителен собственик имотите по ДЯЛ ВТОРИ на окончателния разделителния протокол , а именно : ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 75054.816.158 /седемдесет и пет хиляди и петдесет и четири, точка, осемстотин и шестнадесет, точка, сто петдесет осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Угърчин, община Угърчин, Ловешка област, одобрени със заповед № РД-18-28/01.04.2009г. на Изп.директор на Агенция по кадастъра, Трайно предназначение на територията - ГОРСКА, Начин на трайно ползване - ДРУГ ВИД ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА, в местността "ИВАН ДЯЛ" с площ на целият поземлен имот по скица № 15-74924-23.02.2015г. на СГКК-гр.Ловеч от 2500/Две хиляди и петстотин/кв.м., при граници и съседи на целият поземлен имот по скица: 75054.816.162, 75054.816.159, 75054.816.110. Данъчната оценка на имота е З30.80лв./Триста и тридесет лева и осемдесет стотинки/ съгласно у-ние № 6107006740/31.03.2015г. на Община Угърчин. Пазарната оценка на имота е 931,00 лева. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Л.С.Д., с горните данни, и същата става изключителен собственик имотите по ДЯЛ ТРЕТИ на окончателния разделителния протокол , а именно : ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 75054.682.38 /седемдесет и пет хиляди и петдесет и четири, точка, шестстотин осемдесет и две, точка, тридесет осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Угърчин, община Угърчин, Ловешка област, одобрени със заповед № РД-18-28/01.04.2009г. на Изп.директор на Агенция по кадастъра, Трайно предназначение на територията - ГОРСКА, Начин на трайно ползване - ДРУГ ВИД ДЪРВОПРОИЗВОДИТЕЛНА ГОРА, в местността "АМЗОВОТО" с площ на целият поземлен имот по скица № 15-74921-23.02.2015г. на СГКК-гр.Ловеч от 8680/Осем хиляди и шестстотин и осемдесет/кв.м., номер по предходен план: 8170083, при граници и съседи на целият поземлен имот по скица: 75054.682.60, 75054.682.101, 75054.682.39, 75054.682.37, 75054.682.35, 75054.682.36. Данъчната оценка на имота е 1 406.20лв./Хиляда четиристотин и шест лева и двадесет стотинки/ съгласно у-ние № 6107006742/31.03.2015г. на Община Угърчин. Пазарната оценка на имота е 2 423,00 лева. ОСЪЖДА Д.В.Т., с горните данни ,да заплати по сметка на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД, държавна такса 4 % върху стойността на поставения му в дял недвижим имот - гора или сумата 108,32 лева . ОСЪЖДА Д.М.Г., с горните данни ,да заплати по сметка на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД, държавна такса 4 % върху стойността на поставения му в дял недвижим имот – гора или сумата 48,20 лева. ОСЪЖДА С.М.Г.,с горните д

61

Гражданско дело No 2127/2015, V състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Ц.В.В.

В.П.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 15.12.2016г.
ОСЪЖДА, на основание чл.59 от ЗЗД, В.П., ЕГН **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на Ц.В.В., ЕГН **********, с адрес: *** сумата от 306.00/триста и шест/лева, платени от нея, а изразходвани от ответника консумативи – електрическа енергия на стойност 261.00 лв. за периода от 03.02.2015 г. до 04.03.2015 г. и разход за вода в размер на 45.00/четиридесет и пет/лева за периода от 16.02.2015 г. до 17.03.2015 г., ведно със законната лихва върху горната сума, начиная от датата на предявяване на иска – 18.11.2015 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен и недоказан, предявения от Ц.В.В., ЕГН **********, с адрес: *** против В.П., ЕГН **********, с адрес: *** иск с правно основание чл.45 от ЗЗД – за сумата от 3 757.00 лв/ три хиляди седемстотин петдесет и седем лева / , причинени вреди от непозволено трайно увреждане на дограмата на апартамента, намиращ се на ул.“Търговска“№55, вх.Ж, ет.3, ползван от ответника под наем във времето от 01.07.2011 г. до 15.03.2015 г, чрез залепването й по начин, който не позволява отварянето й и ползването й за вбъдеще и налага цялостното й премахване, ведно със законната лихва върху тази сума, начиная от датата на предявяване на иска – 18.11.2015 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА,на основание чл.78,ал.1 от ГПК В.П., ЕГН **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на Ц.В.В., ЕГН **********, с адрес: *** разноски по делото в размер на 150.00/ сто и петдесет/лева. ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.3 от ГПК, Ц.В.В., ЕГН **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на В.П., ЕГН **********, с адрес: *** разноски по делото в размер на 210.00 лв./ двеста и десет/ лева. ОТХВЪРЛЯ искането на Ц.В.В., ЕГН **********, с адрес: *** за присъждане на разноски за горницата над 150.00 лв. до претендирания размер от 489.26 лв.

62

Гражданско дело No 1735/2016, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Г.И.Г.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 15.12.2016г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК: 175133827,със седалище и адрес на управление: гр.София 1000,район „Средец”, ул.”Г.С. Раковски”№140, представлявано от всеки от членовете на управителния съвет заедно, че Г.И.Г., ЕГН: **********, с пост.адрес: ***, чрез пълномощника си-адв.Д.С.,***,офис 9 не дължи сумата в размер на 1428,14 /хиляда четиристотин двадесет и осем лева и четиридесет и четири стотинки/ лева, представляваща начислена по партида с клиентски № 300219654714 цена за консумирана ел. енергия на адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 70, вх. „В", ап. 26, ет. 9, за периода - от месец май 2009 г. до месец декември 2011 г. включително, както следва: 185,76 лв. - за месец май 2009 г.; 60,35 лв. - за месец юни 2009 г.; 60,35 лв. - за месец юли 2009 г.; 95,44 лв. - за месец януари 2011 г.; 131,45 лв. - за месец февруари 2011; 122,17 лв. - за месец март 2011; 75,62 лв. - за месец април 2011; 67,19 лв. - за месец май 2011; 51,78 лв. - за месец юни 2011 г.; 46,01 лв. - за месец юли 2011 г.; 76,55 лв. - за месец август 2011 г.; 50,45 лв. - за месец септември 2011 г.; 63,92 лв. - за месец октомври 2011 г.; 178,30 лв. - за месец ноември 2011 г. и 163,10 лв. - за месец декември 2011 г., поради изтекла погасителна давност, съгласно разпоредбата на чл. 111, б. „в" от ЗЗД. ОСЪЖДА „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ”,ЕИК:175133827 ,със седалище: гр.София, адрес на управление : район Средец, ул. „Г.С. Раковски” № 140, представлявано от всеки от членовете на управителния съвет заедно ДА ЗАПЛАТИ на Г.И.Г., ЕГН: **********, с пост.адрес: ***, чрез пълномощника си-адв.Д.С.,***,офис 9 сумата от 558.72 лева/петстотин петдесет и осем лева и 72 ст/.-направени по делото разноски.

63

Гражданско дело No 1843/2016, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

И.Р.М.

Р.И.М.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Определение от 15.12.2016г.
ПРИЕМА И ОДОБРЯВА, постигната съдебна спогодба между страните : ищеца – И.Р.М. с ЕГН – **********, род. на ***г., със съгласието на майка си и законен представител М.Д.Д., ЕГН **********,*** , и ответника Р.И.М., ЕГН **********,***, на основание чл. 150 от СК във връзка с чл. 143 ал. 2 от СК, с която се ИЗМЕНЯВА – УВЕЛИЧАВА издръжката , която ответника се е задължил да заплаща с Протоколно определение №377 /26.04.2011 г. , по гр.д. №498 /2011 г. на РС – ЛОВЕЧ, от сумата 60,00 лева на сумата 110,00 лева или увеличение със сумата 50,00 лева като : ЗАДЪЛЖАВА Р.И.М., ЕГН **********,***, на основание чл. 150 от СК във връзка с чл. 143 ал. 2 от СК, да заплаща на И.Р.М. с ЕГН – **********, род. на ***г., със съгласието на майка си и законен представител М.Д.Д., ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 110.00 /сто и десет/ лева, считано от месец декември 2016 г., ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от датата на падежа й до окончателното й изплащане, до настъпването на законна причина за изменение или прекратяване на издръжката. ОСЪЖДА Р.И.М., с горните данни, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 36,00 лева, представляваща държавна такса върху увеличението на издръжката. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. N 1843/2016 г. по описа на Ловешки районен съд, като СПОГОДЕНО на осн. чл.145, ал.3 от ГПК във вр. с чл.234 от ГПК.
В законна сила от 23.12.2016г.

64

Гражданско дело No 1917/2016, VII състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

М.И.К.

В.Б.К.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 15.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 05.02.2011 г., в гр. Пазарджик, с Акт № 0024/05.02.2011 г. на Община Пазарджик, между М.И.К., ЕГН **********, с адрес: ***, и В.Б.К., ЕГН **********, с адрес: ***, чрез развод, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, на основание чл. 50 от СК. УТВЪРЖДАВА следното споразумение между страните, на основание чл. 51 ал. 1 от СК: 1. Родителските права върху роденото от брака им дете СВЕТОСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВ К., роден на *** г., ЕГН **********, за в бъдеще ще се упражняват от майката М.И.К., като детето ще живее заедно с нея на адрес: гр. Ловеч, ж.к. „Младост“, бл. 310, вх. „А“, ет. 4, ап. 12, като бащата В.Б.К. ще има право на режим за лични контакти с детето Светослав Владиславов К. три пъти в месеца всяка първа, втора и трета седмица от месеца от петък вечер – 17.00 часа до неделя – 18.00 часа с преспиване в петък и събота вечер, на личните празници на бащата – рожден и имен ден, един месец през лятото, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката, дните на националните празници, както и дните – лични празници на детето по равно от двамата родители, както и по всяко друго време по взаимно съгласие на двама им. 2. Бащата В.Б.К. се задължава да заплаща на М.И.К., като майка и законен представител на малолетното дете СВЕТОСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВ К., роден на *** г., ЕГН **********, по 150.00 /сто и петдесет/ лева месечна издръжка, считано от 01.11.2016 година до настъпването на законна причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от деня на падежа до окончателното изплащане. 3. Семейното жилище, в което страните са живеели преди фактическата си раздяла, находящо се в гр. Ловеч, ж.к. „Младост“, бл. 319, вх. „В“, ет. 6, ап. 16, се предоставя за ползване на В.Б.К.. 4. Никой от съпрузите не желае и няма претенции към другия съпруг за изплащане на издръжка за в бъдеще, поради което страните няма да си дължат такава. 5. След развода съпругата ще носи предбрачното си фамилно име СТЕФАНОВА. 6. Никой от съпрузите не дължи разноски до този момент на другия, държавната такса върху присъдения размер на издръжката ще бъде заплатена от молителя В.Б.К., а окончателната държавна такса по иска за развод – от двете страни по равно. С настоящото споразумение страните заявяват, че са уредили всички отношения помежду си, произтичащи от брачната връзка. ОСЪЖДА М.И.К., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 7.50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/, представляваща държавна такса за прекратяване на брака. ОСЪЖДА В.Б.К., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 7.50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/, представляваща държавна такса за прекратяване на брака, както и сумата 108.00 лв. /сто и осем лева/, представляваща държавна такса върху тригодишните платежи на издръжката за детето.
В законна сила от 15.12.2016г.

65

АНД No 791/2016, I състав

ИААА

А.И.И.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 15.12.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №31-0000106/22.06.2016 год. на Стелян Тошков Чавдаров,Началник на ОО”АА” Ловеч, е наложена на основание чл.93,ал.1,т.1 от ЗАвП глоба в размер на 1500 лева на А. И. И., ЕГН: **********, за нарушение на чл.24, ал.1, във връзка с чл.6,ал.1 от Закона за автомобилните превози, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

66

НОХД No 1450/2016, II състав

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.Я.Р.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 15.12.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия В.Я.Р., ЕГН:**********.
В.Я.Р.

67

НОХД No 1450/2016, II състав

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.Я.Р.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 15.12.2016г.
В.Я.Р.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ В.Я.Р., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, разведен, със средно образование, безработен, неосъждан, ЕГН:**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.01.2016 г. от къща, намираща се в с.Абланица, обл.Ловеч, ул."Георги Бенковски" № 3, отнел чужди движими вещи - сумата от 3 100 лева, оръжие - един брой пистолет „Валтер" със сериен номер „252525Р" с два пълнителя, на стойност 206.25 лева и боеприпаси за огнестрелно оръжие - 13 / тринадесет/ броя патрони калибър 7.65x17 мм, на стойност 10.40 лева, всичко на обща стойност 3316.65 лева от владението на собствениците - Десислава Недялкова Пенкова, Гергана Недялкова Пенкова и Елица Димитрова Пенкова-Николова, всички от гр.София, без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.10, предл.З-то и 4-то, във вр. чл.194, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което наказание ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ В.Я.Р., ЗА ВИНОВЕН и в това, че на 27.01.2016 г. в с. Абланица, обл. Ловеч, в имот намиращ се на ул.„Христо Ботев" № 19, държал огнестрелно оръжие - един брой пистолет „Валтер" със сериен номер „252525Р" и 13 броя боеприпаси за огнестрелно оръжие кал. 7,65x17, без да има за това надлежно разрешение по чл. 56, ал.1, във вр. с чл. 50, ал. З от Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите средства и чл. 41 от ППЗКВВООБ, поради което и на основание чл. 339, ал. 1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, изпълнението на което наказание ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 НК за срок от ТРИ ГОДИНИ . На основание чл.23, ал.1 от НК, ОПРЕДЕЛЯ общо най-тежко наказание на подсъдимия В.Я.Р. от ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното общо най-тежко наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл.59, ал.2, във вр. с ал.1 от НК ПРИСПАДА от определеното общо най-тежко наказание „лишаване от свобода" времето, през което подсъдимия В.Я.Р. е бил задържан със Заповед за задържане на лице рег. № 1762зз-16/27.01.2016 г. на основание чл. 72, ал.1, т.1 от ЗМВР.
В законна сила от 15.12.2016г.

68

НОХД No 1465/2016, VIII състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

А.Р.А.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 15.12.2016г.
А.Р.А.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ А.Р.А., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, неженен, със средно образование, безработен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че около 02,20 часа на 03.07.2016 г. в гр. Ловеч, паркинга до дискотека „Илит" и бл. „Дружба", управлявал моторно превозно средство-лек автомобил марка „Митсубиши Галант" с peг.№SZ2683A, собственост на WATOLA PIOTR MAREK, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно - 2,35 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер Алкотест 7510" с фабр. № ARBB 0041, след като е осъден с влязла в сила на 22.07.2014 г. присъда-споразумение, одобрено с протоколно определение №85/ 22.07.2014 г. по НОХД № 561/2014 г. на Районен съд - Троян за деяние по чл.343б,ал.1 от НК /за управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда/,поради което и на основание чл.343б ал. 2 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание 3/ТРИ/МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл.55,ал.З от НК на подсъдимия А. НЕ НАЛАГА по-лекото наказание „глоба", предвидено в чл.343б,ал.2 от НК. На основание чл.59,ал. 2, във вр. с ал.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание времето през което подс. А. е бил задържан за 24 часа със Заповед за задържане на лице с peг.№1762зз-163/ 03.07.2016 г. на основание чл.72 ал.1, т.1 ЗМВР в помещение за временно задържане на РУ на МВР Ловеч. На основание чл.343г, във вр. с чл.343б,ал.2, във вр. с чл.37,ал.1,т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия А.Р.А. от право да управлява МПС за срок от 1/ЕДНА/ година и 11/ЕДИНАДЕСЕТ/месеца.
В законна сила от 15.12.2016г.

69

НОХД No 1465/2016, VIII състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

А.Р.А.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 15.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “ПОДПИСКА“ взета по ДП №556/2016 год. по описа на РУ-МВР Ловеч по отношение на подсъдимия А.Р.А.,ЕГН-**********, подсъдим по НОХД №1465/2016 г. по описа на РС-Ловеч
А.Р.А.
В законна сила от 22.12.2016г.

70

Гражданско дело No 1168/2009, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.Х.Г.

А.А.Г.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 16.12.2016г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в решение № 352 от 16.10.2009 г., постановено по гр.дело № 1168/2009 г. по описа на Ловешки районен съд, като в диспозитива на решението единния граждански номер на А.А.Г. се чете ЕГН : **********.

71

Гражданско дело No 1152/2016, VII състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

БАЛКАН АД ЛОВЕЧ

НИКРОМ ТРЪБНА МЕБЕЛ АД

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 16.12.2016г.
ОСЪЖДА „НИКРОМ-ТРЪБНА МЕБЕЛ“ АД, ЕИК 110034824, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, Индустриален квартал, представлявано от Изпълнителния директор Галин Илиев Перянов, на основание чл. 288 от ТЗ във връзка с чл. 232 ал. 2 от ЗЗД и чл. 92 ал. 1 от ЗЗД, да заплати на „БАЛКАН“ АД, ЕИК 820194079, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, бул. „Мизия“ № 1, представлявано от Изпълнителния директор Ивайло Митков Стоянов, сумата 8 101.92 лв. /осем хиляди сто и един лева и деветдесет и две стотинки/ с ДДС, представляваща дължима и неизплатена наемна цена по Договор за наем от 01.02.2016 г., за периода от 01.04.2016 г. до 30.06.2016 г., с включени в нея и разходи за ел. енергия по същия договор за месеците април и май 2016 г., както и сумата 223.64 лв. /двеста двадесет и три лева и шестдесет и четири стотинки/, представляваща неустойка за забава за плащане на посочената главница по същия договор за периода от 01.04.2016 г. до 30.06.2016 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на делото /07.07.2016 г./ до окончателното изплащане. ОСЪЖДА „НИКРОМ-ТРЪБНА МЕБЕЛ“ АД, с горните данни, да заплати на „БАЛКАН“ АД, с горните данни, сумата 424.08 лв. /четиристотин двадесет и четири лева и осем стотинки/, представляваща разноски по делото.
В законна сила от 6.1.2017г.

72

Гражданско дело No 2107/2016, V състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

АГРОХИМИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ ООД

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Определение от 16.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №2107/2016 г. по описа на Ловешки РС ИЗПРАЩА същото по подсъдност на Ловешки ОС.
В законна сила от 28.12.2016г.

73

Гражданско дело No 2176/2016, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Н.Г.П.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ,
Р.И.С.,
Д.Г.С.,
А.Г.П.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Определение от 16.12.2016г.
О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 2176/2016 г. по описа на ЛРС. ПРИСЪЕДИНЯВА, на основание чл. 213 от ГПК, гр. дело № 2176/2016 г. по описа на ЛРС към по-рано образуваното гр.дело № 2175/2016 г. по описа на ЛРС, за разглеждане в едно производство и постановяване на общо решение по тях. Определението не подлежи на обжалване.

74

АНД No 1237/2016, II състав

КФН

ПЕТРОЛ АД

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 16.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по н.а.х.дело № 1237/2016 г. по описа на Районен съд гр.Ловеч и ИЗПРАЩА делото за разглеждане по подсъдност на Районен съд гр.София.
В законна сила от 16.12.2016г.

75

АНД No 1244/2016, VIII състав

ДИТ

БЪЛГАРИЯ ФУУДС ЕООД,
С.П.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 16.12.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №11 - 0000360 от 11.04.2016 година на Мирослава И. Ангелова - Директор на Дирекция “Инспекция по труда” Ловеч, с което е наложена на „Хилфе Унд Зауберкайт” ЕООД, ЕИК 200438246, гр. Ловеч, представлявано от Евгения Стефанова Ряхова, ЕГН ********** - управител, в качеството му на работодател, на основание чл.416, ал.5 във връзка с чл.414, ал.3 от КТ, имуществена санкция в размер на 1500,00 лева, за нарушение на чл.62, ал.3 от Кодекса на труда, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

76

НОХД No 1464/2016, VIII състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.Е.В.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 16.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА“ взета по БП №914/2016 год. по описа на РУ - МВР Ловеч по отношение на подсъдимия Д.Е.В., ЕГН-**********, подсъдим по НОХД №1464/2016 г. по описа на РС-Ловеч, до привеждане на наказанието в сила.
Д.Е.В.
В законна сила от 23.12.2016г.

77

НОХД No 1464/2016, VIII състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.Е.В.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 16.12.2016г.
Д.Е.В.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ Д.Е.В., роден на ***г. год. е гр. Плевен, живущ в с. Горна Митрополия, Плевенска област, ул."Ал.Стамболийски“" №60, българин, български гражданин, с основно образование, не работи, не женен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.12.201бг. около 16.00 часа, от стая на трети етаж в сградата на РУ МВР-Ловеч, на бул. "България" № 7, при условията на опасен рецидив, отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор - мобилен телефон марка „Самсунг" модел „ГалаксиЕ5" и СИМ карта № 0887982364, на обща стойност 529.75 лв., от владението на собственика Йонко Григоров Банев от гр. Троян, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.1 във връзка с чл. 195, ал.1, т.2 във вр. с чл.194, ал.1 във връзка с чл.29, ал.1 б."а" във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК му налага наказание 10 /ДЕСЕТ/ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл.59, ал.2, във вр. с ал.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание лишаване от свобода, времето през което подс. Д.В. е бил задържан за 24 часа със Заповед за задържане на лице с peг. № №1762зз-291/05.12.2016 г. на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР в помещение за временно задържане на РУ на МВР Ловеч, времето през което е бил задържан с Постановление на РП Ловеч за 72 часа, считано от 06.12.2016г. до довеждането му в съда, както и времето през което същия е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 08.12.2016г. до привеждане на наказанието в сила.
В законна сила от 16.12.2016г.

78

Гражданско дело No 1282/2015, VI състав

ИСКОВЕ ПО КТ

В.И.Н.

ЕТ С.-Г.-Т.З.

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 19.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от ищцата В.И.Н., ЕГН-**********,***, адрес за съобщения и призовки : гр.София, ул.”Цар Асен”№8, ет.1, ап.3, Адвокатско дружество „Шопов и Я.” против ответника ЕТ”САТЕЛИТ-ГТ-Т.ЗАРКОВА”, ЕИК : 202993759, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, ж.к.”Ленин”, бл.109, вх.”Е”, ет.7, ап.13, представлявано от Управителя Таня Заркова, иск с правно основание чл.224, ал.1 от ГПК, за заплащане на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за 22 дни по Трудов договор №15064/17.04.2012 год., ведно със законната лихва за забава, считано от датата на подаване на исковата молба – 17.06.2015 гоид., като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОТХВЪРЛЯ претенцията на ищцата В.И.Н., ЕГН-**********,***, адрес за съобщения и призовки : гр.София, ул.”Цар Асен”№8, ет.1, ап.3, Адвокатско дружество „Шопов и Я.” против ответника ЕТ”САТЕЛИТ-ГТ-Т.ЗАРКОВА”, ЕИК : 202993759, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, ж.к.”Ленин”, бл.109, вх.”Е”, ет.7, ап.13, представлявано от Управителя Таня Заркова за заплащане на съдебно-деловодните разноски, НЕОСНОВАТЕЛНА И НЕДОКАЗАНА. ОСЪЖДА ищцата В.И.Н., ЕГН-**********,***, адрес за съобщения и призовки : гр.София, ул.”Цар Асен”№8, ет.1, ап.3, Адвокатско дружество „Шопов и Я.” да заплати на ЕТ”САТЕЛИТ-ГТ-Т.ЗАРКОВА”, ЕИК : 202993759, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, ж.к.”Ленин”, бл.109, вх.”Е”, ет.7, ап.13, представлявано от Управителя Таня Заркова сумата 360 /триста и шестдесет/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски, съгласно представен списък на разноските по чл.80 от ГПК.

79

Гражданско дело No 2074/2016, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Г.К.Д.,
В.А.П.

 

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 19.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 10.12.2008 г., в гр. Ловеч, с Акт № 0163/10.12.2008 г. на Община Ловеч, между В.А.П., ЕГН **********,***, и Г.К.Д., ЕГН **********,***, чрез развод, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, на основание чл. 50 от СК. УТВЪРЖДАВА следното споразумение между страните, на основание чл. 51 ал. 1 от СК: 1. От брака си страните нямат деца. 2. По време на брака страните нямат придобит недвижим имот. 3. Семейното жилище в гр. Ловеч, обл. Ловеч, ул. „Райна Княгиня“ № 1, вх. „А“, ет. 3, ап. 9, е собственост на Г.К.Д., придобито е преди брака. След прекратяването на брака семейното жилище ще се ползва от Г.К.Д.. В.А.П. няма претенции във връзка с ползването на семейното жилище. 4. Придобитият по време на брака лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег.№ ОВ 3888 АС, след прекратяването на брака, ще се ползва от Г.К.Д., като автомобилът остава в режим на съсобственост и дяловете на съпрузите са равни. 5. Съпрузите нямат претенции един към друг за лична издръжка и след прекратяване на брака няма да си дължат издръжка един на друг. 6. Към момента на настоящото споразумение страните нямат претенции един към друг за подялба на семейно имущество. 7. При сключване на брака съпрузите не са променяли фамилните си имена. 8. Разноските, направени до постановяване на съдебното решение за развод, ще се поемат от страните по равно.
В законна сила от 19.12.2016г.

80

НЧХД No 1050/2016, VIII състав

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

Д.С.И.,
К.П.А.

П.А.А.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 19.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.289, ал.1 във вр. с чл.24, ал.4, т. 2 от НПК, наказателното производство по НЧХД №1050/2016 г. по описа на ЛРС.

81

АНД No 1245/2016, I състав

ДИТ

БЪЛГАРИЯ ФУУДС ЕООД

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 19.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11/0000249 от 27.11.2015 год. на Мирослава И. Ангелова, Директор на дирекция “Инспекция по труда”-Ловеч, с което е наложена на основание чл. 416,ал.5,във връзка с чл.414,ал.3 от КТ имуществена санкция в размер на 1500,00/хиляда и петстотин/ лева на “Б.Ф.” ООД,представлявано от С.П. и М.Ш., в качеството му на работодател, за нарушение на чл.62, ал.3 от Кодекса на труда, КАТО ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

82

АНД No 1273/2016, VIII състав

РИОСВ

РАКИТА-Р ЕООД

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 19.12.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №И-9-112-1/26.09.2016г. на инж. Рени Иванова Атанасова - Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен, с което на основание чл.69а, ал.1 и чл.69, ал.2, ал.3, ал.5 и ал.7 от ЗООС във връзка с чл.1, ал.1, чл.3, ал.1 и ал.3 и чл.19, ал.1 и ал.11 от Наредбата за вида размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения, е наложена на "Ракита - Р" ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Веселец, община Завет, обл. Разград, ул. ”Европа” №14, ЕИК 112615810, представлявано от И.Т.П. - управител, с ЕГН **********, текуща санкция в размер на 3973,00 лева за изпускане на отпадъчни води от Млекопреработвателно предприятие с. Лесидрен, в река Лесидренска, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения по показатели БПК5, ХПК, неразтворени вещества, мазнини и рН, определени в издаденото на дружеството разрешително за заустване, считано от 13.07.2016г., за нарушение на чл.69, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

83

НОХД No 1472/2016, III състав

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

П.М.Н.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 19.12.2016г.
ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на подсъдимия П.М.Н..
П.М.Н.
В законна сила от 27.12.2016г.

84

НОХД No 1472/2016, III състав

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

П.М.Н.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 19.12.2016г.
П.М.Н.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурора Красимир Йоловски, защитникът адв. Х.Н. *** и подсъдимия П.М.Н., като ПРИЗНАВА подсъдимия П.М.Н. - роден на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, женен, пенсионер, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 18.09.2016 г. в село М., област Ловешка, ул. „П.” №17, сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, като деянието е осъществено чрез монтиране на едножилен кабел със сечение 4 кв.мм, като единият му край е свързан към входа на входящия предпазител, а другият край е свързан към изхода на изходящия предпазител на ел. табло, с което създал условия зa непълно отчитане на потребената електрическа енергия от абонатен № **********, поради което и на основание чл.234в ал.1 и чл.54 ал.1 от НК му НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева. На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 години.
В законна сила от 19.12.2016г.

85

Гражданско дело No 332/2016, IV състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

ЗК УНИКА

А.К.Д.

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 20.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ, предявеният от ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „УНИКА" АД, ЕИК: 040451865, със седалище и адрес на управлението: гр. София 1612, район Красно село, ул. Юнак № 11-13, представлявано от Н. Генчев Иванов - Главен изпълнителен директор и Димитър Стоянов Тонев - Изпълнителен директор, чрез юрисконсулт Цветелина Руневска със съдебен адрес:***, против А.К.Д., ЕГН: **********, с адрес: ***, чрез адв. В.Н.Н. ***, офис 204, който да бъде осъден да заплати на ЗК „Уника" АД, ЕИК: 040451865, със седалище и адрес на управлението: гр. София 1612, район Красно село, ул. „Юнак" № 11-13, представлявано от Н. Генчев Иванов и Димитър Стоянов Тонев сумата 3002,18 лв. (три хиляди и два лева, 18 стотинки), представляваща изплатеното от ЗК „Уника" АД застрахователно обезщетение, ведно със законната лихва върху нея, считано от датата на предявяване на настоящия иск до окончателното й изплащане; сумата 635,93 лева, мораторна лихва считано от 24.05.2013 г. датата на изпращане на регресната покана до датата на подаване на исковата молба, 23.06.2015 г., както и направените по делото съдебни и деловодни разноски, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „УНИКА" АД – гр. Ловеч , с горните данни, да заплати на А.К.Д., сумата общо 710,00 лева – разноски по делото пред настоящата инстанция.

86

Гражданско дело No 559/2016, V състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Б.С.Д.

ЛИТЕКС МОТОРС АД

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Определение от 20.12.2016г.
ОПРЕДЕЛИ ПРИСЪЕДИНЯВА гр.д.№ 559/2016г. към настоящето гр.дело за разглеждане в едно общо производство, което се движи под № 558/2016 г по описа на ЛРС. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 558/2016 г. ПРИОБЩАВА материалите по гр.д.№ 559/2016г. към настоящето гр.д.№558/2016 г.

87

Гражданско дело No 1242/2016, VII състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

О.Б.Б.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Определение от 20.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1242/2016 г. по описа на РС – Ловеч. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ЛАС в едноседмичен срок от днес за ответника, а за жалбоподателя – от съобщението.

88

Гражданско дело No 1832/2016, IX състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Ц.П.Х.

А.В.Х.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 20.12.2016г.
ДОПУСКА развод по взаимно съгласие и ПРЕКРАТЯВА сключения граждански брак с акт № 136/19.08.2006 г. в гр. Ловеч между Ц.П.Х. с ЕГН ********** и А.В.Х. с ЕГН **********. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Ц.П.Х. с ЕГН ********** с адрес *** и А.В.Х. с ЕГН ********** с адрес *** споразумение относно последиците от прекратяването на брака, съгласно което: Родителските права над детето Симона Александрова Х. ЕГН ********** ще се упражняват от майката Ц.П.Х., която заедно с детето ще живеят в дома на нейните родители на адрес гр. Ловеч, ул. "Цар Шишман" № 19; Бащата А.В.Х. ще има режим на лични контакти със своята дъщеря Симона Александрова Х. всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 09,00 до 18,00 часа без приспиване, както и един месец през лятото, който не съвпада с годишната отпуска на майката; А.В.Х. се задължава да заплаща ежемесечна издръжка на Симона Александрова Х. ЕГН ********** в размер на 150,00 лв. чрез Ц.П.Х., като нейна майка и законен представител, считано от датата на завеждане на исковата молба /10.10.2016 г./ до настъпване на причини за нейното прекратяване или изменение, заедно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска; Семейното жилище, находящо се на адрес гр. Ловеч, ул. „Цар Шишман“ № 19, собственост на родителите на съпругата, за в бъдеще ще се ползва от нея и от детето; След развода съпругата ще носи предбрачнато си име Дякова; Съпрузите няма да си дължим издръжка един на друг; Всички кредити, получени от страните по време на брака, от банки, физически лица и други кредитни институции, ще се погасяват от всеки така, както ги е получил, тъй като не са послужили за задоволяване на нуждите на семейството; Държавните такси, както и останалите разходи по делото ще се поемат по-равно от съпрузите. ОСЪЖДА П.Х. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза РС Ловеч държавна такса за развод в размер на 7,50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/. ОСЪЖДА А.В.Х. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза РС Ловеч държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 108,00 лв. /сто и осем лева/. ОСЪЖДА А.В.Х. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза РС Ловеч държавна такса за развод в размер на 7,50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/.
В законна сила от 20.12.2016г.

89

Гражданско дело No 2180/2016, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

М.С.С.,
В.П.В.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 20.12.2016г.
ДОПУСКА развод по взаимно съгласие и ПРЕКРАТЯВА сключения граждански брак с акт № 176/08.09.2001 г. в гр. Ловеч между Веселин П.В. с ЕГН ********** и М.С.С.-Веселинова с ЕГН **********. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Веселин П.В. с ЕГН ********** и М.С.С.-Веселинова с ЕГН **********, двамата с адрес *** споразумение относно последиците от прекратяването на брака, съгласно което: Родителските права върху роденото от брака дете-Таня Венелинова Веселинова, родена на *** г с ЕГН ********** в бъдеще ще се упражняват от майката-М.С.С., като тя ще живее с нея на адрес гр. Ловеч, ул. "Маестро Камен Луков" №8 ап. 23, а бащата В.П.В. ще има право да я вижда всяка първа и трета събота от месеца от 10,00 до 18,00 часа, 1 месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, както и винаги по споразумение на двамата родители; Веселин П.В. се задължава да заплаща в полза на дъщеря си Таня Венелинова Веселинова чрез нейната майка и законен представител М.С.С. месечна издръжка в размер на 115,00 лв., начиная от влизане в сила на решението до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване; Семейното жилище, находящо се в гр. Ловеч, ул. "Маестро Камен Луков" № 8, ап. 23 е собственост на родителите на съпругата и за в бъдеще ще се ползва от нея и детето; През време на брака си съпрузите са придобили поземлен имот, находящ се в с. Хлевене, ЕКАТТЕ 77311, Община Ловеч, обл. Ловеч съставляващ имот 109, за който е образуван УПИ IV-109-отреден за жилищно застрояване, в кв. ХIII по ПУП на с. Хлевене, одобрен със заповед № 1335/10.08.1990г. на ОбНС Ловеч, с площ на имота 1 570 кв. м., вид територия: населени места, начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, заедно с построените в него сгради: Масивна двуетажна еднофамилна жилищна сграда №109.1 със застроена площ 74 кв. м., масивна едноетажна сграда-друг вид сграда за обитаване № 109.2 със застроена плащ 47 кв.м., паянтова едноетажна селскостопанска сграда № 109.4 със застроена площ 24 кв. м., представляващи търпими строежи по смисъла на § 16, ал. 1 ПР на ЗУТ, заедно с всички подобрения в този имот, при съседи на имота: улица на Община Ловеч, поземлен имот №108-двор на Иваничка Христова Минкова и др., улица на Община Ловеч, ПИ №111-двор на Цанко Йочков Цанев, ПИ №110-двор на Славка Йочкова Драгиева, който имот остава в реален дял на съпругата-М.С.С.. През време на брака си съпрузите са придобили лек автомобил марка БМВ, модел 318И с рег.№ ОВ3090АХ с № на рама WBAAG71090CL08822, цвят-черен, като той остава в реален дял на съпруга В.П.В.. Съпрузите заявяват, че не си дължат суми за уравнение на дяловете и няма какво повече да търсят един от друг; След прекратяване на брака, съпрузите няма да си дължат издръжка; След прекратяване на брака, съпругата ще носи предбрачното си фамилно име С. като се отказва от четвърто име–Веселинова; Разноските остават в тежест на съпрузите по равно, вкл. дължимите държавни такси. ОСЪЖДА Веселин П.В. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза РС Ловеч държавна такса за развод в размер на 7,50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/. ОСЪЖДА М.С.С.-Веселинова с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза РС Ловеч държавна такса за развод в размер на 7,50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/. ОСЪЖДА М.С.С.-Веселинова с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза РС Ловеч държавна такса в размер на 117,10 лв. /сто и седемнадесет лева и десет стотинки/-процент върху стойността на полученото в дял имущество. ОСЪЖДА Веселин П.В. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза РС Ловеч държавна такса в размер на 6,00 лв. /шест лева/-процент върху стойността на полученото в дял имущество. ОСЪЖДА Веселин П.В. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза РС Ловеч държавна такса в размер на 82,80 лв. /осемдесет и два лева и осемдесет стотинки/-процент от тригодишния сбор на издръжката.
В законна сила от 20.12.2016г.

90

АНД No 1232/2016, II състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

К.В.В.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 20.12.2016г.
ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО „Drugcheck 3000", партиден № ARJA-0071, след влизане на решението в сила да се унищожи.

91

Гражданско дело No 1394/2016, VII състав

Искове по КЗ

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОФИЯ

Ц.М.Ц.

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 21.12.2016г.
ОСЪЖДА Ц.М. ПАНОВ, ЕГН **********, с адрес: ***, на основание чл. 288 ал. 12 във връзка с ал. 1, т. 2, б. “а” от Кодекса за застраховането /сега отм./, да заплати на ГАРАНЦИОНЕН ФОНД – гр. София, ул. “Граф Игнатиев” № 2, ет. 4, представляван заедно от Изпълнителните директори Борислав Михайлов и Стефан Стоилков, сумата 8757.56 лв. /осем хиляди седемстотин петдесет и седем лева и петдесет и шест стотинки/, представляваща изплатено от Гаранционен фонд обезщетение за имуществени вреди по щета № 110325/05.04.2011 г. за увредения при ПТП, настъпило на 20.09.2010 г. в землището на с. Изворче, лек автомобил „Шкода Октавия" с ДК№ СА6458НХ, собственост на Моско Радославов Иванов от гр. София, ведно със законната лихва върху посочената сума, считано от датата на постановяване на съдебното решение /21.12.2016 г./ до окончателното й изплащане, както и сумата 350.30 лв. /триста и петдесет лева и тридесет стотинки/, представляваща разноски по делото. ОТХВЪРЛЯ искането на Ц.М. ПАНОВ, с горните данни, за присъждане на направените от него разноски по делото

92

Гражданско дело No 1395/2016, V състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Б.Т.М.,
В.С.А.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Разпореждане от 21.12.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Т.М. ***, като пълномощник на дъщеря си В.С.А. *** и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1395/2016 г. по описа на Ловешки РС.

93

Гражданско дело No 1838/2013, IV състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

П.И.Х.

В.П.П.

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Определение от 22.12.2016г.
ПРИЕМА И ОДОБРЯВА, на основание чл.234, ал.1 от ГПК, постигната съдебна спогодба между: П.И.Х. с ЕГН ********** ***,чрез пълномощника адв.С.Д. Съдебен адрес:*** и В.П.П. с ЕГН ********** ***, чрез пълном. му адв. Р. Констонтинов за делба на съсобствения им недвижим имот, находящ се в гр. Ловеч, общ. /обл. Ловеч , придобит по време на брака им , прекратен с развод с Решение №562 /05.08.2008 г. , пост. по гр.д. №439 /2008 г. на ЛРС , влязло в законна сила в тази му част на 15.10.2008 г. , и допуснат до делба с Решение №202 /11.04.2014 г., постановено по гр.д. №1838/2013 г. на РС – ЛОВЕЧ, а именно :сграда с идентификатор 43952.511.124.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ловеч, одобрени със заповед №18-10/17. 04.2007г. на ИД на АГКК, изменена със заповед №КД-14-11-69/06.04. 2009г. на Началника на СГКК - Ловеч, с адрес гр.Ловеч, ЖК"Младост", със застроена площ 264 кв.м, със смесено предназначение, едноетажна, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.511.124 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, собственост на ОБЩИНА – ЛОВЕЧ при съседи на поземления имот: ПИ 43952.511.134 – собственик „АЛПИН КОМЕРС” ЕООД, ПИ 43952.511.23 - първостепенна улица, ПИ 43952.511.80 - второстепенна улица, ПИ 43952.511.196 - първостепенна улица , както следва : П.И.Х. , с горепосочените данни, получава в дял и става изключителен собственик на имота по ДЯЛ ПЪРВИ от окончателния разделителен протокол , а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ: АВТОМИВКА /СОС/ - 43952.511.191.1., който има вход в сградата откъм североизток. Входът от улицата в поземления имот е само един и е откъм североизток. Собственикът на автомивката трябва да преминава през североизточната част на поземления имот , представляващ площадка пред работилницата за монтаж и баланс на автогуми. Разпределение на помещенията и площите: Самостоятелния обект – автомивка включва: Клетка за ръчно измиване на МПС – 49,45 кв.м.; Стая за почивка – 2,80 кв.м; Гардероб – персонал – 2,80 кв.м.; Помещение за пароструйки – 2, 54 кв.м.; Клетка за ръчно измиване на МПС 45,70 кв.м.; Тоалетна – 1,50 кв.м. Самостоятелен обект: автомивка е с общо полезна площ 104,79 кв.м. и застроена площ 123,10 кв.м. Граници на обекта : североизток - ПИ 43952.511.191; югозапад - ПИ 43952.511. 191; североизток – СОС 43952.511.191.2 / работилница за монтаж и баланс на гуми/; югоизток : ПИ 43952.511.191. Пазарната стойност на този имот е 29 200,00 лева. П.И.Х. , с горепосочените данни се задължава да заплати следващата се държавна такса върху своя дял от 2%. За уравнение на делът й, П.И.Х. , с горепосочените данни, получава днес от ответника сумата 1 500,00 лв. в брой, като останалата сума й се заплати както следва: втората вноска от ответника - до последното число на м. януари 2017 г. в размер на 1 000,00 лв. и последната вноска от ответника в размер на 1 800,00 лв. до последното число на м. март 2017 г., или за уравнение на делът й да получа сумата общо от 4 300,00 / четири хиляди и триста лева/, върху която сума ще заплати и следващата се държавна такса от 2% за уравнение на делът й. Вноските след първата, ответникът да заплати по банков път, като П.И.Х. , с горепосочените данни , ще посочи сметка. П.И.Х. , с горепосочените данни , заяви , че не е завеждала изпълнително дело за изнесените на публична продан леки автомобили, които са били в режим на СИО, като предаде днес на ответника оригинала на изпълнителния лист от 24.04.2015 г., издаден по гр.д. № 41/2011 г. на РС Ловеч по Решение № 582/11.12.2012 г. П.И.Х. , с горепосочените данни , предаде днес сумата 85,00 /осемдесет и пет/ лева, представляващи нейната част от дължимия данък и такса битови отпадъци за 2016 г. – второто полугодие от когато е ползвала имота, като да остане в тежест на В.П.П. дължимия данък „сгради и битови отпадъци” за 2015 г. и остатъкът от 2016 г., поради това, че е ползвал целият имот за този период. П.И.Х. , с горепосочените данни , се съгласява ,че разноските по делото ще останат така като са направени от страните П.И.Х. , с горепосочените данни, се съгласява ,че с настоящата спогодба се ликвидират всички спорни въпроси във връзка с подялбата на процесния недвижим имот, придобит по време на брака. П.И.Х., с горепосочените данни ,заявява, че няма да има за в бъдеще претенции, досежно автомобилите, предмет на изпълнителния лист от 24.04.2015 г., издаден по гр.д. № 41/2011 г. на РС Ловеч по Решение № 582/11.12.2012 г.. В.П.П., с горепосочените данни, получава в дял и става изключителен собственик на имота по ДЯЛ ВТОРИ от окончателния разделителен протокол , а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ: РАБОТИЛНИЦА ЗА МОНТАЖ И БАЛАНС НА АВТОГУМИ /СОС/ - 43952.511.191.2., който има вход в сградата откъм североизток. Входът от улицата в поземления имот е само един и е откъм североизток. Собственикът на работилница за монтаж и баланс на автогуми има директен достъп през североизточната част на поземления имот до сградата. Разпределение на помещенията и площите: Помещение за климатик – 1 ,32 кв.м.; Антре – 2,09 кв.м.; Гардероб персонал - 5,47 кв.м.; Душ помещение - 1,57 кв.м.; Тоалетна – 2 ,51 кв.м.; Клетка за монтаж и баланс на автомобилни гуми - 57,32 кв.м.; Склад за инструменти – 3,20 кв.м.; Клетка за монтаж и баланс на автомобилни гуми – 34,33 кв.м.; Склад материали – 4,07 кв.м.; Стълбище към неизползваем таван – 7,68 кв.м.; Самостоятелен обект: работилница за монтаж и баланс на автогуми е с общо полезна площ 119,56 кв.м. и застроена площ 140,90 кв.м. Граници на обекта : североизток - ПИ 43952.511.191; югозапад - ПИ 43952.511. 191; североизток – собствена сграда; югоизток: СОС 43952.511.191.1 Пазарната стойност на този имот е 33 500,00 лева . В.П.П., с горепосочените данни, се задължава да заплати върху стойността на своя дял следващата се д.т. 2%. В.П.П., с горепосочените данни, предаде днес сумата от 1 500,00 /хиляда и петстотин /лева в брой на П.И.Х., с горепосочените данни,за уравнение на делът й. В.П.П., с горепосочените данни, се задължава заплати на П.И.Х., с горепосочените данни , останалата част от дължимата й сума за уравнение на делът й както следва: втората вноска от него - до последното число на м. януари 2017 г. в размер на 1 000,00 / хиляда /лева и последната вноска от ответника в размер на 1 800,00 /хиляда и осемстотин/ лева до последното число на м. март 2017 г., или за уравнение на делът й, П.И.Х., с горепосочените данни да получи от В.П.П., с горепосочените данни, сумата общо от 4 300,00 / четири хиляди и триста лева/. Вноските след първата, В.П.П., с горепосочените данни, се задължава да заплати по банков път, като П.И.Х., с горепосочените данни, посочи сметка. В.П.П., с горепосочените данни , получи днес от П.И.Х., с горепосочените данни, сумата от 85,00 /осемдесет и пет / лева , нейната част от следващият се за целия имот данък за периода, в който тя също е ползвала имота. В.П.П., с горепосочените данни , се задължава да заплати следващият се данък „сгради и битови отпадъци” за 2015 г. и остатъкът от 2016 г. , поради това, че е ползвал целият имот за този период.. В.П.П., с горепосочените данни , се съгласява разноските по делото да останат в тежест на страните така както са направени по делото. В.П.П., с горепосочените данни , се съгласява, че с настоящата спогодба се ликвидират вси
В законна сила от 30.12.2016г.

94

Гражданско дело No 358/2016, IX състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

П.Г.Д.,
Г.И.Ц.

И.Г.П.,
И.И.Г.,
П.П.Д.,
И.С.И.,
Й.И.Й.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Определение от 22.12.2016г.
ОДОБРЯВА на основание чл. 234 ГПК спогодбата между П.Г.Д. с ЕГН ********** с адрес ***, Г.И.Ц. с ЕГН ********** ***, И.Г.П. с ЕГН ********** с адрес ***, Илиан И.Г. с ЕГН ********** с адрес ***, П.П.Д. с ЕГН ********** с адрес ***, И.С.И. с ЕГН ********** с адрес ***. Петър Иванчев“ № 11 А и Й.И.Й. с ЕГН ********** с адрес ***, по силата на която в дял на П.П.Д. се поставя Поземлен с идентификатор № 67060.307.25 по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-80/05.12.2007 г. на изп. директор на АГКК, местност „Хаджийското", площ от 3 999 кв.м., ТПТ-горска, НТП-друг вид дървопроизводителна гора, номер по предходен план 307025, при съседи: № 67060.137.2, № 67060.307.26, № 67060.307.15, № 67060.307.1, № 67060.307.24, на който тя става изключителен собственик; в дял на Й.И.Й. се поставят Поземлен с идентификатор № 67060.298.35 по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-80/05.12.2007 г. на изп. директор на АГКК, местност „Попина шума", площ от 5 000 кв. м., ТПТ-горска, НТП-друг вид дървопроизводителна гора, номер по предходен план 298035, при съседи: № 67060.298.70, № 67060.298.71, № 67060.298.36, № 67060.296.70, № 67060.298.34 и Поземлен с идентификатор № 67060.306.24 по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-80/05.12.2007 г. на изп. директор на АГКК, местност „Бялата пръст", площ от 3 000 кв. м., ТПТ-горска, НТП-друг вид дървопроизводителна гора, номер по предходен план 306024, при съседи: № 67060.107.2, № 67060.306.34, № 67060.306.33, № 67060.306.23, № 67060.306.25 и тя става техен изключителен собственик; в дял на П.Г.Д. се поставят Поземлен с идентификатор № 67060.305.47 по кадастралната карта и регистри,п одобрени със Заповед РД-18-80/05.12.2007 г. на изп. директор на АГКК, местност „Хаджимехмедското", площ от 9 001 кв.м., ТПТ-горска, НТП-друг вид дървопроизводителна гора, номер по предходен план 305047, при съседи: № 67060.305.46, № 67060.305.66, № 67060.305.65, № 67060.305.64, № 67060.305.48; № 67060.305.40, № 67060.305.73, № 67060.305.38 и Поземлен с идентификатор № 67060.291.2, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-80/05.12.2007 г. на изп. директор на АГКК, местност „Плевенски баир", площ от 5 999 кв.м., ТПТ-горска, НТП-друг вид дървопроизводителна гора, номер по предходен план 291002, при съседи: № 67060.21.1, № 67060.291.3, № 67060.21.5, № 67060.21.50, № 67060.21.2 е тя стане техен изключителен собственик. Всеки от останалите съделители-И.С.И., Илиан И.Г., Г.И.Ц. и И.Г.П. се съгласяват да получат суми в размер на по 100,00 лв. за дела си в съсобствеността, които към момента на сключване на спогодбата са им заплатени от съделителите, които получават имоти в реален дял. Със спогодбата страните заявяват, че са уредили всичките си отношения и нямат повече претенции един спрямо друг за подялбата на имотите, включително за извършеното ползване чрез добив на дървесина, за което са удовлетворени с получените суми и имоти. Сторените от страните разноски до момента в производството остават в тяхна тежест, както са направени. ОСЪЖДА П.Г.Д. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза на РС Ловеч държавна такса в размер на 18,11 лв. /осемнадесет лева и единадесет стотинки/ върху стойността на дела си. ОСЪЖДА Г.И.Ц. с ЕГН ********** *** да заплати в полза на РС Ловеч държавна такса в размер на 18,11 лв. /осемнадесет лева и единадесет стотинки/ върху стойността на дела си. ОСЪЖДА И.Г.П. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза на РС Ловеч държавна такса в размер на 4,52 лв. /четири лева и петдесет и две стотинки/ върху стойността на дела си. ОСЪЖДА Илиан И.Г. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза на РС Ловеч държавна такса в размер на 4,52 лв. /четири лева и петдесет и две стотинки/ върху стойността на дела си. ОСЪЖДА П.П.Д. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза на РС Ловеч държавна такса в размер на 9,05 лв. /девет лева и пет стотинки/ върху стойността на дела си. ОСЪЖДА И.С.И. с ЕГН ********** с адрес ***. Петър Иванчев“ № 11 А да заплати в полза на РС Ловеч държавна такса в размер на 4,52 лв. /четири лева и петдесет и две стотинки/ върху стойността на дела си. ОСЪЖДА Й.И.Й. с ЕГН ********** с с адрес *** да заплати в полза на РС Ловеч държавна такса в размер на 13,58 лв. /тринадесет лева петдесет и осем стотинки/ върху стойността на дела си. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 358/2016 г. по описа на РС Ловеч.

95

Гражданско дело No 824/2016, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

В И К АД - ЛОВЕЧ

Е.З.С.

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 22.12.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Е.З.С. ЕГН:********** , с адрес ***,че същия дължи на ***, ЕИК ***, представлявана от изп. директор ***, сумата от 4480,90 лева, представляваща незаплатена цена на доставена на ответника питейна вода, както и на отведената и пречистена отпадъчната вода, за периода 29.03.2013 г. -29.02.2016 г., по следните фактури: № 214921476/29.03.2013 г., на стойност 94,51 лв., № 214921722/ 29.04.2013 г., на стойност 106,26 лв., № **********/30.05.2013 г., на стойност 145,26 лв.,№ 214922203/28.06.2013 г., на стойност 93,79 лв., № 214922443/31.07.2013 г., на стойност 106,11 лв., № 214922684/30.08.2013 г., на стойност 150,44 лв., № 214922922/ 30.09.2013 г., на стойност 103,67 лв., № 214923166/31.10.2013 г., на стойност 84,96 лв., №214923413/ 29.11.2013 г., на стойност 113,54 лв., № 214923657/27.12.2013 г., на стойност 95,52 лв., № 214923908/31.01.2014 г., на стойност 104,34 лв., № 214924154/ 28.02.2014 г., на стойност 90,34 лв., № 214924409/01.04.2014 г., на стойност 129,76 лв., № 214924657/30.04.2014 г., на стойност 127,41 лв., № 214924903/30.05.2014 г., на стойност 130,42 лв., № 214925140/ 30.06.2014 г., на стойност 119,26 лв., № 214925375/ 30.07.2014 г., на стойност 130,38 лв., № 214925623/29.08.2014 г., на стойност 183,04 лв., № 214925874/30.09.2014 г., на стойност 138,50 лв., № 214926118/ 31.10.2014 г. на стойност 134,44 лв., № 214926369/28.11.2014 г., на стойност 115,92 лв., № 214926620/30.12.2014 г., на стойност 131,34 лв., № 214926875/30.01.2015 г., на стойност 102,93 лв., № 214927119/ 27.02.2015 г., на стойност 135,59 лв., № 214927369/ 31.03.2015 г., на стойност 130,97 лв., № 214927616/30.04.2015 г., на стойност 137,23 лв., № 214927864/ 29.05.2015 г., на стойност 150,71 лв., № 214928106/30.06.2015 г., на стойност 149,01 лв., № 214928351/31.07.2015 г., на стойност 160,87 лв., № 214928598/ 31.08.2015 г., на стойност 143,67 лв., № 214928843/30.09.2015 г., на стойност 124,13 лв., № 214929083/30.10.2015 г., на стойност 122,88 лв., № 214929331/ 30.11.2015 г., на стойност 121,79 лв., № 214929574/30.12.2015 г., на стойност 87,24 лв., № 214929814/ 29.01.2016 г., на стойност 177,07 лв. и № 214930060/29.02.2016 г., на стойност 107,60 лв., всички издадени от „ВиК" АД - Ловеч, ведно със законната лихва върху дължимата сума, считано от 13.04.2016 г. – датата на подаването на заявлението в съда , до изплащане на цялата сума; както и сумата от 647,89 лева представляваща дължимата мораторна лихва върху неизплатените суми, от падежа на всяка от описаните фактури до датата 11.04.2016г. като обезщетението и периода за всяка от фактурите е посочен в Извлечението за задължението на абоната към 11.04.2016 г. за потребител 149337 , издадено от „ВиК" АД – Ловеч , с горните данни. ОСЪЖДА Е.З.С. , с горните данни, да заплати на ***, с горните данни , разноските му по настоящото гр.дело №824 /2016г. или общо 246,66 лева, включваща: сумата 126,66 лева - д.т. и сумата 120,00 лева – в-е за в.л. както и сумата 102,58 лева – д.т. в заповедното производство по ч. гр. дело № 597/2016 г. на ЛРС . Решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане на решението в сила, препис от същото да се приложи по ч. гр. дело № 597/2016 г. на ЛРС, за съобразяване.

96

Гражданско дело No 927/2016, VI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

П.Х.Г.

 

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 22.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ молба вх.№4996/08.06.2016 год. на П.Х.Г., ЕГН-********** ***, за признаване на установено факта на смъртта на неговата баба Иванка Митева Грозева, б.ж. на с.Радювене, Община-гр.Ловеч, починала на 22.01.1962 год., като НЕОСНОВАТЕЛНА И НЕДОКАЗАНА.

97

Гражданско дело No 1163/2016, VII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

АЛГИ ЕООД

ОБЩИНА - ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 22.12.2016г.
ОСЪЖДА ОБЩИНА ЛОВЕЧ, с адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, на основание чл. 55 ал. 1, предл. трето от ЗЗД, да заплати на “АЛГИ” ЕООД, ЕИК 110547677, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район „Одесос“, ул. „Добротица“ № 9а, частично сумата от 1500.00 лв. /хиляда и петстотин лева/ от сума 9022.20 лева, съставляваща остатък след прихващане на взаимни задължения на „Алги“ ЕООД и Община Ловеч, възникнали в резултат на Решение № 386 от 02.10.2015 г. на РС Ловеч по гр.д.№ 512/2015 г. ОСЪЖДА ОБЩИНА ЛОВЕЧ, с горните данни, да заплати на „АЛГИ“ ЕООД, с горните данни, сумата 600.00 лв. /шестстотин лева/, представляваща разноски по делото. ОТХВЪРЛЯ искането на ОБЩИНА ЛОВЕЧ за присъждане на направените разноски по делото.

98

Гражданско дело No 1533/2016, VI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Г.Ш.Р.

К.А.С.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 22.12.2016г.
ОСЪЖДА ответника К.А.С., ЕГН-********** *** да заплаща на ищцата Г.Ш.Р., ЕГН-********** ***, като майка и законна представителка на малолетния си син С.К С., роден на *** год., ЕГН-********** месечна издръжка в размер на 105 /сто и пет/ лева, на основание чл.149 във връзка с чл.139 от СК, считано от 19.08.2015 год. до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от датата на падежа й до окончателното й изплащане, а искът до пълния претендиран размер на сумата от 130 лева ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОТХВЪРЛЯ предявеният от Г.Ш.Р., ЕГН-********** ***, като майка и законна представителка на малолетния си син С.К С., роден на *** год., ЕГН-********** против К.А.С., ЕГН-********** *** иск за заплащане на 130 лева месечна издръжка, считано от датата на завеждане на исковата молба, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до нейното изменение или до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА ответника К.А.С., ЕГН-********** *** да заплати на ищцата Г.Ш.Р., ЕГН-********** *** сумата 180 /сто и осемдесет/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски, на основание чл.78, ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА ответника К.А.С., ЕГН-********** *** да заплати по сметка на РС-ГРАД ЛОВЕЧ сумата 151,20 /сто петдесет и един лева и двадесет стотинки/, представляваща държавна такса върху присъдената издръжка.

99

НОХД No 1488/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.М.В.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 22.12.2016г.
В.М.В.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.М.В. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес *** Стамболийски №26, вх.Б, ет.2, ап.4, български гражданин, с висше образование, неженен, работи като продавач-консултант в „Петя Цветанова-Мая” ЕООД, гр.Ловеч, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 13.12.2016 г., около 00.35 часа, в гр.Ловеч, бул. „България”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген Голф”, с рег. № ОВ **** ВС, собственост на П.Д.К. от същия град, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда – 2.07 на хиляда, установено по надлежния ред чрез техническо средство Дрегер „Алкотест 7510” с фабричен № ARBB-0041, поради което и на основание чл.343б ал.1 и чл.55 ал.1 т.1 от НК му НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева. На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 години. На основание чл.59 ал.1 от НК ПРИСПАДА от определеното наказание лишаване от свобода времето, през което В. е бил задържан за 24 часа със заповед за задържане на лице с рег. №1762зз-298 от 13.12.2016 г. на основание чл.72 ал.1 т.1 от ЗМВР. На основание чл.343г във вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия В.М.В. от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца. На основание чл.59 ал.4 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС времето, през което В. е бил лишен от това право по административен ред за същото деяние, считано от 13.12.2016 година.
В законна сила от 22.12.2016г.

100

НОХД No 1488/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.М.В.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 22.12.2016г.
ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на подсъдимия В.М.В..
В.М.В.
В законна сила от 29.12.2016г.

101

Гражданско дело No 2102/2016, IX състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

К.В.К.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛОВЕЧ,
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ЛОВЕЧ,
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЛОВЕЧ

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 23.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на К.В.К. с ЕГН ********** с адрес *** за допускане поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 34/15.02.2001 г. по гр. д. № 424/2000 г. на РС Ловеч в частта досежно площта на признатия за възстановяване горски имот в местността „Никофоровото“, която се чете 9,2 дка, а не 4,3 дка., като е записано.

102

АНД No 852/2016, VIII състав

МВР

К.Д.Т.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 23.12.2016г.
ИЗМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №16-0906-000455 от 08.06.2016г. на Николай Васков Недялков, Началник на сектор ПП при ОД на МВР гр. Ловеч, упълномощен с МЗ № 8121з – 748/24.06.2015г., В ЧАСТТА, в която са наложени на К.Д.Т., ЕГН ********** *** на основание чл.53 от ЗАНН и чл.174, ал.1 от ЗДвП, глоба в размер на 600.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 9 месеца, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА размера на глобата на 500,00 /петстотин/ лева и размера на лишаването от право да управлява МПС на 6 /шест/ месеца.

103

АНД No 1183/2016, VIII състав

Комисия за защита на потребителите

ЕТ Г.С.,
Г.Д.С.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 23.12.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2016 – 038378 от 31.08.2016г. на Цветан Христов Христов - Директор на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД „Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите, упълномощен със заповед № 290/22.04.2015 год. на Председателя на КЗП, с което е наложена на ЕТ „Г.С.”***, рег. в Търговския регистър на Агенцията по вписванията ЕИК 110000569, представляван от Г.Д.С., ЕГН ********** – управител, на основание чл.27, чл.28, чл.53 и чл.83 от ЗАНН и чл.232, ал.2 от Закона за туризма - имуществена санкция в размер на 1000.00лв. за нарушението на чл.114, т.1 от Закона за туризма на основание чл.206, ал.1 от Закона за туризма, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

104

АНД No 1282/2016, VIII състав

Други административни от наказателен характер дела

А.Й.А.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 23.12.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4231/03.10.2016 година на Благовеста Христова Дедьова – началник отдел „Мониторинг”, дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”, Агенция „Пътна инфраструктура” – гр. София, упълномощена с пълномощно с изх. №П-195/23.08.2016г., с което е наложена на А.Й.А., ЕГН ********** ***, на основание чл. 53, ал.1, във вр. с чл.26, ал.2 от Закона за пътищата и чл.53 от ЗАНН, глоба в размер на 1000,00 лева , за нарушение по чл.26, ал. 2, т. 1, буква „а" от ЗП във вр. с чл.37, ал.1, т.1 на Наредба №11 от 03.07.2016г. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

105

НОХД No 1489/2016, VIII състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

А.В.Ц.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 23.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “ПОДПИСКА“ взета по БП №928/2016 год. по описа на РУ МВР Ловеч по отношение на подсъдимия А.В.Ц.,ЕГН-**********, подсъдим по НОХД №1489/2016 г. по описа на РС-Ловеч
А.В.Ц.
В законна сила от 30.12.2016г.

106

НОХД No 1489/2016, VIII състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

А.В.Ц.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 23.12.2016г.
А.В.Ц.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ А.В.Ц.,роден на *** ***,с постоянен адрес ***,българин, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан, работи в „Съев 91" ООД- Ловеч, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.12.2016г., около 21.42ч., в гр.Ловеч,ж.к. „Здравец”, в близост до бл.208, с посока на движение бл.208, управлявал МПС- л.а „Киа Кларус" peг. №ОВ5102АС, собственост на „Съев 91” ООД- Ловеч, с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда- 2.1 на хиляда, установено по надлежния ред чрез техническо средство „Дрегер Алкотест 7510” фабр. № ARBB 0041, след като бил осъден с влязла в сила присъда /Споразумение №115/17.09.2014 по НОХД 1079/2014 на PC- Ловеч ) за деяние по чл.343б,ал.1 НК,поради което и на основание чл.343б,ал.2 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание 4/ЧЕТИРИ/МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл.55,ал.З от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимия по-лекото наказание „глоба", предвидено в чл.343б,ал.2 от НК. На основание чл.59,ал.2, във вр. с ал.1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание времето през което подс. Ц. е бил задържан за 24 часа със Заповед за задържане на лице с peг.№1762зз-294/ 14.12.2016 г. на основание чл.72, ал.1, т.1 ЗМВР в помещение за временно задържане на РУ на МВР Ловеч. На основание чл.343г, във вр. с чл.343б,ал.2, във вр. с чл.37,ал.1,т.7 от НК подсъдимия Ц. НАЛАГА „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС”за срок от 1/ЕДНА/ година. На основание чл. 59 ал. 4 от НК, следва да бъде ПРИСПАДА времето през което за същото деяние подс. Ц. е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от датата на отнемане на СУМПС -14.12.2016 год.
В законна сила от 23.12.2016г.

107

НОХД No 1496/2016, I състав

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.В.Д.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 23.12.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия В.В.Д., ЕГН **********.
В.В.Д.
В законна сила от 30.12.2016г.

108

НОХД No 1496/2016, I състав

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.В.Д.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 23.12.2016г.
В.В.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.В.Д., роден на ***г***, български гражданин, със средно образование, работи, неженен, неосъждан/реабилитиран по право/, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 06.10.2016 г. около 13.55 часа в гр.Ловеч, ж.к."Здравец", бл.210, ет.3, ап.308 в спално помещение, обитавано от Д., държал без надлежно разрешение, издадено от органите по чл.16 от Закона за контрол върху наркотичните вещества прекурсорите и в нарушение на разпоредбите на чл.30 от ЗКНВП високорисково наркотично вещество съгласно Приложение №1 към чл.3, т.1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични - канабис /марихуана/, както следва: - на дървена масичка в бяла картонена кутийка канабис /марихуана/ с нето тегло 1.375гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол- 5.6%; в преден джоб на черна текстилна раница в жълта пластмасова кутийка - канабис /марихуана/ с нето тегло 1.649гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол - 5.9%; във фотьойл под възглавницата на фотьойла в прозрачна пластмасова кутия - канабис /марихуана/ с нето тегло 67.401гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол - 7.4%; и в синя полиетиленова чантичка - канабис /марихуана/ с нето тегло 102.925гр. със съдържание на активно действащ компонент тетрахидроканабинол - 1.7.% - всичко с общо нето тегло 173.350гр. на обща стойност 1040.10 лв., поради което и на основание чл.354а, ал.3, пр.2, т.1, пр.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА наказание 10 /десет/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на това наказание за срок от 3 /три/ години от влизане на споразумението в сила. На основание чл.55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на подс.Д. по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.
В законна сила от 23.12.2016г.

109

НОХД No 1497/2016, I състав

Ползване на неистински или преправен документ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.Д.К.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 23.12.2016г.
Д.Д.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Д.К., роден на *** г. в гр. Плевен, с постоянен адрес ***, българско гражданство, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 02.05.2016 год. около 14,00 часа в с.Баховица, обл.Ловешка пред служителите на РУ МВР -Ловеч Гаврил Върбанчев и Иван Тодоров, младши полицейски инспектори, при извършена от тях проверка, съзнателно се ползвал от неистински официален документ - гръцко свидетелство за правоуправление № 146434265, издадено на негово име, като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на основание чл.316, във вр. с чл.308, ал.2 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, му НАЛАГА наказание Пробация, при следните пробационни мерки: -по 42а, ал.2, т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес-***, за срок от 6 /шест/ месеца с периодичност на подписите пред пробационен служител или упълномощено от него длъжностно лице два пъти в седмицата; -по чл.42а, ал.2, т.2 -задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.
В законна сила от 23.12.2016г.

110

НОХД No 1497/2016, I състав

Ползване на неистински или преправен документ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.Д.К.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 23.12.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия Д.Д.К., ЕГН **********.
Д.Д.К.
В законна сила от 30.12.2016г.

111

НОХД No 1500/2016, III състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.М.Д.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 23.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА взетата мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на подсъдимия В.М.Д. до привеждане на наказанието в изпълнение.
В.М.Д.
В законна сила от 30.12.2016г.

112

НОХД No 1500/2016, III състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.М.Д.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 23.12.2016г.
В.М.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.М.Д. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 18.10.2016 година, около 22.00 часа, в гр.Летница, област Ловеч, по ул. Хан Аспарух, с посока на движение центъра на гр.Летница, управлявал МПС - л.а „Рено Меган Сценик”, peг. № BP **** ВА, собственост на И.Х.К. от с.П., община Враца, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, което наказание му било наложено с НП №16-0906-000024/25.01.2016г. на началника на сектор „ПП” към ОД на МВР - Ловеч, влязло в сила на 27.09.2016 година, поради което и на основание чл.343в ал.2 и чл.55 ал.1 т.1 от НК му НАЛАГА наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.61 т.2 във вр. с чл.60 ал.1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното наказание в затвор или затворническо общежитие закрит тип. На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото по – леко наказание глоба.
В законна сила от 23.12.2016г.

113

Гражданско дело No 1824/2016, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Е.С.С.,
А.Р.С.

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Определение от 27.12.2016г.
ВРЪЩА исковата молба, заедно с приложенията, на ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” – ЛОВЕЧ. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 1824/2016 г. по описа на Ловешкия районен съд.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя
Определение от 5.1.2017
Гражданско дело № 3/2017
отменя опрледеление и връща делото за продължаване на съдопроизводствените действия

114

АНД No 883/2016, II състав

ИААА

РАР ВАЛЕНСИЯ

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 27.12.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31- 0000115 от 05.07.2016 г. на Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация” – гр.Ловеч, с което е наложено на „РАР ВАЛЕНСИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление с.Градежница, област Ловеч, ул.”Васил Левски” № 30, БУЛСТАТ 200119280, представлявано от А.Р.А., административно наказание на основание чл.105, ал.1 от ЗАвП – имуществена санкция в размер на 200 лева, за нарушение на чл.6, ал.7, т.3, б.”б”, предл.1-во от Наредба № 11 от 31.10.2002 на МТС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

115

Гражданско дело No 215/2016, IX състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

ЕТ Н.Н.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 28.12.2016г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-12-33/28.01.2016 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ Ловеч. ВРЪЩА преписката на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Ловеч за произнасяне съобразно дадените указания. ОСЪЖДА директора на Областна дирекция "Земеделие" Ловеч да заплати на Н. Георгиев Недков, действащ като едноличен търговец с фирма „Н. Недков“ с ЕИК 820178395 с адрес гр. Ловеч, ул. „Цар Освободител“ № 18, ет. 3, ап. 5 сумата от 500,00 лв. /петстотин лева/-сторени разноски.

116

Гражданско дело No 479/2016, IV състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

ЗК ЛЕВ ИНС АД

ОБЩИНА - ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 28.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ, предявените от ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ "ЛЕВ ИНС" АД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул."Черни връх" № 51Д, ЕИК 121130788, представлявано от Мария Стоянова Масларова - Гъркова и Павел Валериев Димитров - изпълнителни директори, чрез процесуалния представител на дружеството юрк. Слави Танкеин, тел. 02/9880740, против Община Ловеч, БУЛСТАТ: 000291591, с адрес: Ловеч, ул. „Търговска" № 22 с основание чл. 213, ал.1, изр. 1 от Кодекса за застраховането вр. чл. 49 вр. чл. 45 от Закона за задълженията и договорите, обективно съединени искове да се осъди ОБЩИНА ЛОВЕЧ, БУЛСТАТ: 000291591, със съдебен адрес:*** да заплати на ЗК "Лев Инс" АД сумата от 2036,86 лева (две хиляди тридесет и шест лева и осемдесет и шест стотинки), представляваща стойността на изплатеното застрахователно обезщетение по щета № 0014-1261-13-450734, включваща и ликвидационни разноски в размер на 20 лева, наказателна лихва в размер на 273,76 лева (двеста седемдесет и три лева и седемдесет и шест стотинки) изчислена от подаване на поканата за доброволно изпълнение до подаването на настоящият иск, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното плащане, както и направените разноски по водене на делото, включително юрисконсултско възнаграждение като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ "ЛЕВ ИНС" АД – гр. София ,с горните данни, , да заплати на ОБЩИНА ЛОВЕЧ , на основание чл.78, ал.3 от ГПК, сумата общо 710,00 лева – разноски по делото пред настоящата инстанция. Решението подлежи на обжалване пред ЛОВЕШКИ ОКРЪЖЕН СЪД в двуседмичен срок от връчването му на страните.

117

Гражданско дело No 2315/2016, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

 

ДИРЕКЦИЯ СОЦАЛНО ПОДПОМАГАНЕ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 28.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА, на осн. чл.30 във връзка с чл.29, т.6 от Закона за закрила на детето, настаняването на детето: В.А.С., с ЕГН **********, родено на *** г. от майка: А.С.М., с ЕГН **********,***, без данни за баща, в семейството на С.М.М. – дядо по майчина линия, с постоянен адрес:***. На основание чл. 28, ал. 3 от Закона за закрила на детето решението подлежи на незабавно изпълнение. Решението на основание чл. 28, ал. 4 от Закона за закрила на детето подлежи на обжалване пред ЛОС в 7 дневен срок от съобщението до страните.

118

АНД No 797/2016, I състав

КАТ

И.Д.Б.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 28.12.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16-0906-000487/22.06.2016 год. на Н. Васков Недялков,Началник на сектор ПП при ОД на МВР-Ловеч, с което е наложена на основание чл.638,ал.3 глоба в размер на 400/четиристотин/ лева на И.Д.Б. ***, ЕГН: **********, за нарушение на чл. 638,ал.3 от КЗ, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

119

НОХД No 1502/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

П.Г.Г.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 28.12.2016г.
НЕ ОДОБРЯВА предложеното и сключено между прокурор от РП Ловеч, подсъдимия П.Г.Г. и защитникът му мл.адвокат И.К. споразумение за прекратяване на наказателното производство по ДП 798/2016 г. по описа на РУ на МВР Ловеч. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД 1502/2016 г. по описана РС Ловеч и ВРЪЩА делото на прокурора.
В законна сила от 28.12.2016г.

120

НОХД No 1521/2016, I състав

Квалифицирани състави на телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Г.К.Г.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 28.12.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка” по отношение на подсъдимия Г.К.Г., ЕГН **********
Г.К.Г.
В законна сила от 4.1.2017г.

121

НОХД No 1521/2016, I състав

Квалифицирани състави на телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Г.К.Г.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 28.12.2016г.
Г.К.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.К.Г., роден на ***г***, настоящ адрес:***, в момента в Затвора–гр.Бургас, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.03.2016г., в гр.Ловеч, Затвора-Ловеч, чрез нанасяне на удар с ръка в лицето, причинил лека телесна повреда на длъжностно лице при изпълнение на службата му - на мл.инсп. надзирател I степен в Затвора-Ловеч Х.Б.Х., като деянието се изразило в контузия на горната устна и охлузване, и зачервяване на лявата скула, което му причинило страдание без разстройство на здравето,поради което и на основание чл.131, ал.1, т.1, пр.1-во, във вр. с чл.130, ал.2, пр.2-ро и чл.54 от НК, му НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим в затвор за изтърпяване на така наложеното наказание лишаване от свобода.
В законна сила от 28.12.2016г.

122

Гражданско дело No 748/2016, IV състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

ТРАНСКАПИТАЛ ЕООД

БЪЛГАРИЯ ФУУДС ЕООД

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 29.12.2016г.
ОСЪЖДА „БЪЛГАРИЯ ФУУДС“ООД с ЕИК: 110568447, със седалище и адрес на управление: гр. Летница, ул."Никола Петков"№ 61, представлявано от Управителите - Стефан Проданов и Минчо Шишков, да заплати на „ТРАНСКАПИТАЛ" ЕООД с ЕИК: 831160046,със седалище и адрес на управление: гр. София, СО р-н „Подуяне", бул. „Ботевградско шосе" № 247, представлявано от Управителя Александър Чакъров тел. 9495 443, чрез: адв. Р.Т. - САК, адрес: ***, тел: 0886 200 998,общо сумата 10 662,67 лева , в това число: -на основание чл. 361 от ТЗ вр. чл.79 от ЗЗД сума в размер на 2000,00 /две хиляди/ евро без ДДС, равняваща се на 4693,99 /четири хиляди шестстотин деветдесет и три лева и 99 ст./ лева с включен ДДС главница, представляваща плащане на спедиторска услуга по Фактура № 0100002165/ 26.11. 2014г. и на основание чл.86 от ЗЗД да плати на ответното дружество сума в размер на 646,99 лева - мораторна лихва,представляваща обезщетение за забавено плащане на навло по Фактура №0100002165/26.11.2014г.,считано от датата на падежа – 26.12.2014 г. до 05.05.2016 г. датата на подаване на исковата молба , ведно със законната лихва върху главницата начиная от датата на постановяване на решението до окончателно изплащане на паричното задължение. - на основание чл. 361 от ТЗ вр. чл.79 от ЗЗД сума в размер на 4693,99/четири хиляди шестстотин деветдесет и три лева и 99 ст./ лева с включен ДДС- главница, представляваща плащане на навло по Фактура № 0100002240/ 10.12. 2014г. и на основание чл.86 от ЗЗД да плати на ответното дружество сума в размер на 628,20 лева - мораторна лихва,представляваща обезщетение за забавено плащане на навло по Фактура №0100002240/10.12.2014г., считано от датата на падежа – 09.01.2015 г. до датата на предявяване на иска – 05.05.2016г., ведно със законната лихва върху главницата начиная от датата на постановяване на решението до окончателно изплащане на паричното задължение. ОСЪЖДА „БЪЛГАРИЯ ФУУДС“ООД , с горните данни, да заплати на „ТРАНСКАПИТАЛ" ЕООД , с горните данни , сумата общо 1 505,52 лева – разноските по делото пред настоящата инстанция .

123

Гражданско дело No 936/2016, IV състав

Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО

И.М.В.

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 29.12.2016г.
ОСЪЖДА ***** - гр. *****, със седалище: *****, ет.10 БУЛСТАТ: 820147065, факс: 068/603-807, тел.: 068/603-806, 603-804, 603-808, представлявано от началника ***** , да заплати на И.М.В., с ЕГН**********,***, чрез пълномощника си адвокат Г.Г. от ЛАК с адрес ***, Сградата на Община *****, ет.4, ст.402, чрез адвокат Г.Г. от ЛАК, сумата 378,80 лева – главница ,на осн. чл.263 ,ал.2 ат КТ , произхождаща от извънреден труд в неработни дни /почивни дни/ в общ размер на 86,30 часа , съответно за: 2013г. – 35,60 лева ;за 2014 г. – 185,77 лева ; за 2015г. – 116,43 лева, както и сумата 61,78 лева - лихва за забава на осн. чл.86 от ЗЗД върху сумите за извънреден труд върху неработните дни, начиная от периода на възникване на всяко едно от тях / първо число на месеца , следващ месеца , през който е положен извънреден труд / до датата на завеждане на исковата молба, а исковете до пълния претендиран размер на сумата 2 158,73 лева, включваща: сумата 1779,93 лева, главница произхождаща от трудово възнаграждение само от извънреден труд в работни дни при 8 часов работен ден и за сумата 246,51 лева - лихва за забава върху сумите за извънреден труд върху работните дни, начиная от периода на възникване на всяко едно от тях / първо число на месеца , следващ месеца , през който е положен извънреден труд / до датата на завеждане на исковата молба и за останалите периоди на претенциите по чл.86 от ЗЗД , като неоснователни и недоказани , отхвърля. ОСЪЖДА ***** - гр. *****, с горните данни, да заплати по сметка на РС – *****, сумата от 100,00 лева – д.т. върху уважените обективно съединени искове както и сумата 58,08 лева част от разноските за вещото лице, съобразно уважения размер на иска. ОСЪЖДА ***** - гр. *****,, с горните данни, да заплати на И.М.В., с горните данни, сумата 3,52 лева – представляващи разноските му по делото пред настоящата инстанция съобразно уважения размер на иска.

124

Гражданско дело No 1732/2016, VI състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

В.Д.С.

Н.Е.С.

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 29.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК между В.Д.С., ЕГН-********** ***, адрес за призоваване : гр.Ловеч, ул.”Търговска”№22, ет.4, кантора 418, адв.Ц.Ж. *** и Н.Е.С., ЕГН-********** ***, сключен на 06.08.2005 год. с акт за граждански брак №0081 на Община-гр.Ловеч, на основание чл.49, ал.1 от СК, поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака по вина на съпругата. След прекратяването на брака съпругата ще продължи да носи досегашното си фамилно име – С.. Страните нямат семейното жилище и нямат претенции за изплащане на издръжка един към друг, не са подписвали и предбрачен договор. ОСЪЖДА Н.Е.С., ЕГН-********** *** да заплати на В.Д.С., ЕГН-********** ***, адрес за призоваване : гр.Ловеч, ул.”Търговска”№22, ет.4, кантора 418, адв.Ц.Ж. *** сумата 625 /шестотин двадесет и пет/ лева, представляващи съдебно-деловодни разноски, съгласно представен списък на разноските по чл.80 от ГПК. ОТХВЪРЛЯ претенцията на Н.Е.С., ЕГН-********** ***, чрез пълномощника й адв.С. *** за присъждане на разноските по делото, като НЕОСНОВАТЕЛНА И НЕДОКАЗАНА. ОСЪЖДА Н.Е.С., ЕГН-********** *** да заплати по сметка на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД сумата 25 /двадесет и пет/ лева, представляваща окончателна държавна такса, на основание чл.6 от ТДТССГПК.

125

АНД No 1022/2016, I състав

КАТ

Ц.Й.А.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 29.12.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16-0906-000500/22.06.2016 год. на Н. Васков Недялков, Началник на сектор ПП към ОД на МВР-Ловеч, с което е наложена на основание чл.183,ал.4,т.8 от ЗДвП глоба в размер на 50,00 лева и на основание чл.183,ал.4,т.8 от ЗДвП глоба в размер на 50,00 лева и на основание Наредба № Із-2539 на МВР са отнети 12 контролни точки на Ц.Й.А. ***, ЕГН: **********, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

126

Гражданско дело No 173/2016, IV състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

ОБЩИНА - ЛОВЕЧ

АГРАБИОЕНЕРДЖИ ООД,
АНДИ-М ЕООД

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 30.12.2016г.
ПРОГЛАСЯВА за нищожен, на основание чл. 26, ал. 1, пр. 1 ЗЗД, Договор за преарендуване на земеделска земя от 25.05.2015г., сключен между *, ЕИК 200963272, със седалище и адрес на управление 00000, представлявало от +++++++++ - управител /АРЕНДАТОР/ и ++++++, ЕИК . със седалище и адрес на управление: гр. ....., .., представлявано от ***** - управител /ПРЕАРЕНДАТОР/ за временно възмездно ползване земеделска земя от общинския поземлен фонд (ОПФ), представляваща поземлен имот с идентификатор 43829.196.62, с площ 798473 кв.м., начин на трайно ползване изоставена орна земя, находящ се в местността „Пладнището", по кадастралната карта на с. Лисец, община ....., актуван с АЧОС №54255/19.09.2014г., при граници и съседи: 43829. 225.15,43829.114.41, 43829.114.16, 43829.114.17, 43829.114. 18, 43829.114.23, 43829.114.22, 43829.114.21, 43829.196.47, 43829.196.46, 43829.196.45, 43829.196.42, 43829.196.43, 43829.196.19, 43829.196.11, 43829.196.44, 43829.196.15, 43829.196.14, 43829.196.12, 43829.196.16, 43829.196.18. ОСЪЖДА *- гр. София, с горните данни, и ++++++ – гр. ....., с горепосочените данни, да заплатят на ОБЩИНА ..... солидарно сумата 527,70 лева – разноски по делото пред настоящата инстанция. След влизането на решението в законна сила, същото подлежи на вписване в регистъра на Ловешки районен съд, съгласно чл.115 от Закона за собствеността. ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ по банков път по посочена сметка на ОБЩИНА .....: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД IBAN: ***, BIC: ***,сумата 325,64 лева ,надвнесени от същата държавни такси .

127

Гражданско дело No 1631/2016, IV състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Г.В.М.

Н.В.М.

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 30.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 06.11.1986 г. в гр.Летница, обл. Ловеч , за което е съставен Акт за гр.брак № 44/06.11.1986 г. на ОБЩИНА ЛЕТНИЦА, Ловешка обл.,сключен между: Г.В.М. с ЕГН – **********,*** тел. 0878982547, чрез адв. А.М. с адрес ***, тел. 0898769932, и Н.В.М. с ЕГН ********** постоянен адрес *** тел. 447490753053,представляван с изрично пълномощно по делото от АД“ДОТОВА и МОЛЛОВ“ – със седалище адрес на управление :гр. Варна, ул.“Иван Вазов“ №35, ет.2 , офис 5 , тел. 0888299288, чрез Управителя адв. Д. Моллов от САК,поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство в брачните отношения, на основание чл.49 ал.1 от СК, без да се произнася и относно вината за разстройството на брака. След прекратяването на гражданския брак, съпругата ще продължи да носи брачното си фамилно име – М. . След прекратяването на гражданския брак съпрузите не си дължат лична издръжка един на друг ОСЪЖДА Г.В.М., с горепосочените данни, да заплати по сметка на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД, окончателна държавна такса при решаване на делото или сумата от 10,00 лева. ОСЪЖДА Н.В.М., да заплати по сметка на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД, окончателна държавна такса при решаване на делото или сумата от 10,00 лева

128

Гражданско дело No 1759/2016, V състав

Делба

Л.А.А.

М.П.Г.,
П.К.П.,
В.Н.А.,
С.Н.К.,
АГРОКОМ ИНВЕСТ ЕООД

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Определение от 30.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1759/2016 г. по описа на РС Ловеч.

129

АНД No 745/2016, II състав

РДГ

Б.Н.В.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 30.12.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 62 от 13.06.2016 г. на Директора на Регионална Дирекция по горите гр.Ловеч, с което на Б.Н.В. ***, ЕГН : ********** е наложено административно наказание на основание чл.266, ал.1 от ЗГ – глоба в размер на 550 лева, а на основание чл.21 от ЗАНН и чл.273, ал.1 от ЗГ са отнети в полза на държавата вещите предмет на нарушението – 9,84 пр.м3 дърва от дъб и цер с пазарна стойност 950 лева, както и вещите послужили за извършване на нарушението – товарен автомобил „ЗИЛ 131” с рег.№ ВТ 93-84 ВВ с пазарна стойност от 3 500 лева, 1 брой моторен трион „Хускварна 555” с № 2014 3300067 с пазарна стойност 250 лева и 1 брой моторен трион „Щил MS 271» № 178 502 718 с шина и верига с пазарна стойност 210 лева, за нарушение на чл.213, ал.1, предл.3-то, т.1 от Закона за горите, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

130

АНД No 1057/2016, I състав

РДГ

В.С.Р.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 30.12.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 995/29.07.2016 год. на Павли Петров Богдански,Директор на Регионална дирекция по горите-Ловеч, с което е наложена на основание чл.53,ал.1 и 2 от ЗАНН и чл. 275,ал.1,т.2 от Закона за горите глоба в размер на 500/петстотин/ лева на В.С.Р., ЕГН: **********, за нарушение на чл.257, ал.1, пр.2, т.1, пр.1 от Закона за горите, във връзка с чл.12б, ал.1, т.7 от Наредба №1/30.01.2012 год. за контрола и опазването на горските територии като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

131

НОХД No 1520/2016, I състав

Кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.П.Д.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 30.12.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия Д.П.Д., ЕГН **********
Д.П.Д.
В законна сила от 6.1.2017г.

132

НОХД No 1520/2016, I състав

Кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.П.Д.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 30.12.2016г.
Д.П.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.П.Д., роден на *** г. в гр.София, с постоянен адрес:***, българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 11.07.2016 г. около 10.30-11.30 часа в гр.Ловеч, ж.к."*******, от апартамент № 23 отнел чужди движими вещи - 1 бр. таблет „Lenovo Yoga" на стойност 398.84 лв. и 1 бр. мобилен телефон „IPHONE 4S" на стойност 210 лв., всички вещи на обща стойност 608.84 лв., собственост на А.М.Н. от гр.Ловеч, от владението на М.М.Н. от гр.Ловеч, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.194, ал.1 от НК, му НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на това наказание за срок от 3 /три/ години от влизане на споразумението в сила.
В законна сила от 30.12.2016г.