РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЛОВЕЧ
Справка за свършените дела
за периода от 1.11.2016г. до 30.11.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 793/2016, IX състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

И.М.П.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 1.11.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 175133827, с адрес: гр. София, район “Средец”, ул. “Г. С. Раковски” 140, че И.М.П. с ЕГН ********** с адрес *** не дължи сума в размер на 104,93 лв. /сто и четири лева и деветдесет и три стотинки/, от която 69,15 лв.-стойност на доставена електрическа енергия за периода м. май-м.юни 2008 г. до имот, находящ се на адрес с. Александрово, ул. „Васил Априлов“ № 8 и 35,78 лв.-обезщетение за забава върху същата сума за периода 20.06.2008 г. до 17.05.2013 г., като ОТХВЪРЛЯ иска за горницата до сумата от 126,00 лв. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК “ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 175133827, с адрес: гр. София, район “Средец”, ул. “Г. С. Раковски” 140 да заплати на И.М.П. с ЕГН ********** с адрес *** сумата от 291,67 лв. /двеста деветдесет и едни лева и шестдесет и седем стотинки/-сторени разноски. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 ГПК И.М.П. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати на “ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 175133827, с адрес: гр. София, район “Средец”, ул. “Г. С. Раковски” 140 кумата от 54,00 лв. /петдесет и четири лева/-разноски за процесуално представителство.

2

Гражданско дело No 1012/2016, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД

Л.Н.Б.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 1.11.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Л.Н.Б. с ЕГН ********** с адрес ***, че „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД с ЕИК 831633691 с адрес гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 115Е има вземания в размер на 1 114,47 евро /хиляда сто и четиринадесет евро и четиридесет и седем евроцента/-главница по договор за кредитна линия от 31.08.2007 г. и анекси към него за периода 15.06.2014 г. до 15.09.2015 г.; 55,79 евро /петдесет и пет евро и седемдесет и девет евроцента/-такси към 15.09.2015 г.; 994,66 евро /деветстотин деветдесет и четири евро и шестдесет и шест евроцента/–договорна лихва за периода 15.05.2015 г. до 15.09.2015 г. и 16,85 евро /шестнадесет евро и осемдесет и пет евроцента/-наказателна лихва за периода 19.08.2015 г. до 16.09.2015 г. вкл., за които е издадена Заповед № 1051 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК от 17.09.2016 г. по ч. гр. д. № 1667 от 2015 г. по описа на РС Ловеч. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК Л.Н.Б. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати на „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ“ АД с ЕИК 831633691 с адрес гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 115Е сумата от 819,39 лв. /осемстотни и деветнадесет лева и тридесет и девет стотинки/-сторени разноски в настоящото производство и в производството по издаване на заповед за изпълнение. ОТХВЪРЛЯ искането на Л.Н.Б., с горните данни, за присъждане на сторените разноски.

3

Гражданско дело No 1851/2016, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Р.И.Ж.,
Т.С.Т.

 

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 1.11.2016г.
ДОПУСКА развод по взаимно съгласие и ПРЕКРАТЯВА сключения граждански брак с акт № 84/17.08.2009 г. в гр. Ловеч между Т.С.Т. с ЕГН ********** и Р.И.Ж. с ЕГН **********. ОСЪЖДА Т.С.Т. с ЕГН ********** с адрес *** и да заплати в полза РС Ловеч държавна такса за развод в размер на 7,50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/. ОСЪЖДА Р.И.Ж. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза РС Ловеч държавна такса за развод в размер на 7,50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/.
В законна сила от 1.11.2016г.

4

НОХД No 98/2016, I състав

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

К.Г.К.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Присъда от 1.11.2016г.
К.Г.К.
Мотиви от 24.11.2016г.

5

НОХД No 1072/2016, VIII състав

Унищожаване и повреждане

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Й.К.П.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 1.11.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение "ПОДПИСКА" по ДП №886/2015г. по описа на РУ Ловеч по отношение на подсъдимата Й.К.П., ЕГН-**********, подсъдима по НОХД №1072/2016 г. по описа на РС – Ловеч, до влизане на присъдата в сила.
Й.К.П.
В законна сила от 8.11.2016г.

6

НОХД No 1072/2016, VIII състав

Унищожаване и повреждане

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Й.К.П.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Присъда от 1.11.2016г.
Й.К.П.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМАТА Й.К.П.-родена на *** ***, обл. Ловеч. ул. „Ганчо Палов" № 1, понастоящем бездомна, българка, българско гражданство, със средно образование, неомъжена, не работи, не осъждана, ЕГН: ********** ЗА ВИНОВНА, за това, че за периода от време от 25.12.2015 год. до 27.12.2015 год. в гр. Ловеч, при условията на продължавано престъпление противозаконно унищожила чужди движими вещи - 1 бр. витрина на входна врата на магазин „Била" - гр. Ловеч с управител Е.Н.В. *** на стойност 500.00 лв. и 1 бр. витрина на ветеринарна амбулатория, собственост на Ф.С.В. *** на стойност 95.00 лв., всичко на обща стойност 595.00 лв., поради което и на основание чл.216, ал. 1 във вр. с чл.26, ал. 1 във вр. с чл.58а, ал.4 във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б.б от НК Я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ, с пробационни мерки, както следва: По чл.42а, ал.2, т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 6 /шест/ месеца, като подсъдимата се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. По чл.42а, ал.2, т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца. И ЗА ВИНОВНА , за това, че за времето от 11.00 часа до 13.00 часа на 27.12.2015 год. в гр. Ловеч от дом, находящ се на ул. „Вардар" № 12б, чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имот отнела от владението на С.И.И. чужди движими вещи - 1 бр. мобилен телефон марка „Самсунг", 2 бр. зарядни устройства за мобилен телефон и пари на стойност 30.00 лв., всичко на обща стойност 110.00 лв. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 във връзка с чл.194, ал.1 във вр. с чл.58а, ал.4 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК, Я ОСЪЖДА на 3 /три / месеца лишаване от свобода. На осн. чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание в размер на 3 /три/ месеца лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години от влизане на присъдата в сила. На основание чл.23, ал.1 от НК, ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимата П. едно общо най – тежко наказание, а именно 3 /три / месеца лишаване от свобода. На осн. чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на така определеното общо най – тежко наказание лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години от влизане на присъдата в сила.
Мотиви от 22.11.2016г.
В законна сила от 16.11.2016г.

7

Гражданско дело No 396/2015, IV състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

ЗК ЛЕВ ИНС АД

Г.В.П.

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 2.11.2016г.
ИЗВЪРШВА поправки на очевидни фактически грешки по молба от Г.В.П. с ЕГН **********,*** - ответник по делото по Решение №182 от 20.05.2016г. и в издадения изпълнителен лист от 10.09.2016 г. – в оригинал,постановени по гр.д. №396 /2015 г. на ЛРС както следва : - навсякъде в мотивите и диспозитива на постановеното Решение №182 от 20.05.2016г., вместо погрешно вписаното ЕИК на ищеца / ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „ЛЕВ ИНС" АД / - **********, да се впише и чете правилното – „ЕИК 121130788“. - в оригинален Изпълнителен лист от 10.09.2016 г. , на ред 11 /единадесети/, от горе на долу вместо вместо погрешно вписаното ЕИК на ищеца / ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ „ЛЕВ ИНС" АД / - **********, да се впише и чете правилното – „ЕИК 121130788“.

8

Гражданско дело No 1665/2016, IV състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

К.С.С.,
Л.М.С.,
Р.С.С.

М.А.С.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Определение от 2.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1665/2016 г. по описа на РС Ловеч К. Стоянова С. лично и като законен представител на Л.М. Събчева, при условията на чл. 232 от ГПК, а по отношение на Р.С.С. при условията на отказ на осн. чл.233 от ГПК. Определението за прекратяване може да се обжалва от страните с частна жалба в 1 – седмичен срок от днес за молителката Л.М. Събчева чрез адв. В. Г., за молителките К. Стоянова С. и Р.С.С. чрез адв. В. Кривошиева и за ответника М.А.С. *** от получаване на съобщението.
В законна сила от 17.11.2016г.

9

НОХД No 491/2016, III състав

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

П.П.И.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 2.11.2016г.
ЗАМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение „Надзор на администрацията на ЦНСТДМУ 4, гр.Ловеч” по отношение на подсъдимия П.П.И. със „задържане под стража”, като след задържането му, същият бъде приведен в Затвора – Ловеч.
П.П.И.

10

НОХД No 491/2016, III състав

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

П.П.И.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Присъда от 2.11.2016г.
П.П.И.

11

НОХД No 585/2016, III състав

Престъпления против горското стопанство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛУКОВИТ

М.В.П.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 2.11.2016г.
ОТМЕНЯ взетата в хода на бързото производство мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на подсъдимия М.В.П..
М.В.П.
В законна сила от 9.11.2016г.

12

НОХД No 585/2016, III състав

Престъпления против горското стопанство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛУКОВИТ

М.В.П.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 2.11.2016г.
М.В.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.В.П. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, без образование, не женен, безработен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.12.2012г. около обяд , в м. „Пещерата”, землище на с.Пещерна, Ловешка област, имот. кад. №606018 - държавен горски фонд, без редовно писмено позволително, в съучастие като извършител с П.Й.Г. с ЕГН **********, Л.В.П. с ЕГН ********** и С.К.В. с ЕГН **********,***, с помощта на моторен трион - неустановена марка и модел, отсякъл 4.9 мЗ дърва от благун и цер на стойност 245.00 лева, които с помощта на каруци извозили на следващия ден - 06.12.2012г. сутринта , до с.Б., Ловешка област, ул. „Печовци” № 10, поради което и на основание чл.235 ал.1 пр.1 и 5 във вр. с чл.20 ал.2 и чл.55 ал.1 т.2 б.”б” от НК МУ НАЛАГА наказание пробация със следните пробационни мерки: - на основание чл.42а ал.2 т.1 от НК, задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от две години и шест месеца. - на основание чл.42б ал.1 от НК, подсъдимият да се явява и подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - на основание чл.42а ал.2 т.2 от НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от две години и шест месеца. - на основание чл.42а ал.2 т.6 от НК – безвъзмезден труд в полза на обществото по 200 часа в рамките на две поредни години. На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото по-леко наказание глоба.
В законна сила от 2.11.2016г.

13

АНД No 823/2016, III състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

С.В.Д.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 2.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НАХД №823/2016г. по описа на РС – Ловеч. ВРЪЩА делото на РП – Ловеч.

14

НОХД No 1009/2016, I състав

Неоказване на помощ при опасност за живота на друго лице

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

А.А.А.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 2.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД №1009/2016г. по описа на ЛРС. ВРЪЩА делото на РП - Ловеч за отстраняване на допуснатото процесуално нарушение, посочено в обстоятелствената част на определението.
В законна сила от 9.11.2016г.

15

НОХД No 1271/2016, II състав

Привилегирован състав на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.Ф.С.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 2.11.2016г.
М.Ф.С.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ М.Ф.С., роден на *** ***, с постоянен адрес *** Сливово, обл.Ловеч, ул.„Филип Тотю" №2, български гражданин, без образование/неграмотен/, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 30.06.2016 г., в с.Горско Сливово, обл.Ловеч, отнел чужди движими вещи - 2 бр. мобилни телефонни апарата -GSM, марка „Alcatel", модел „Рор C7DS onetouch" и GSM, марка „Nokia", модел „Eseries", на обща стойност 211,55 лева, от владението на Миглена Валериева Иванова от с. Дренов, Ловешка област, без съгласието и, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието представлява маловажен случай и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати, поради което и на основание чл.197, т.2, във вр. с чл.194, ал.З, във вр. с чл.194, ал.1 и чл.54 от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 100.00 ЛЕВА, която заплати в полза на държавата по бюджета на съдебната власт.
В законна сила от 2.11.2016г.

16

НОХД No 1271/2016, II състав

Привилегирован състав на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.Ф.С.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 2.11.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимият М.Ф.С., ЕГН **********.
М.Ф.С.
В законна сила от 9.11.2016г.

17

НОХД No 1275/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

С.К.Й.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 2.11.2016г.
С.К.Й.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурора Венцислав Василев, защитника адв. Г.Г. *** и подсъдимия С.К.Й., като ПРИЗНАВА подсъдимия С.К.Й. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, българско гражданство, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.10.2016 година около 01.00 часа в град Угърчин, област Ловешка, по ул. Христо Ботев, с посока на движение град Ловеч, управлявал МПС - лек автомобил м. „Форд Мондео” с peг. № BP 5484 AH, собственост на Лъчезар Здравков Бельовски от гр. Враца, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда - 1.92 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер Алкотест 7510 с № ARDN – 0028, поради което и на основание чл.343б ал.1 и чл.55 ал.1 т.1 от НК му НАЛАГА наказание 4 /четири/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години от влизане на споразумението в сила. На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото по-леко наказание „глоба”. На основание чл.59 ал.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание времето, през което С.К.Й. е бил задържан за 24 часа със Заповед за задържане на лице №59 от 22.10.2016 година на РУ на МВР – Угърчин.
В законна сила от 2.11.2016г.

18

НОХД No 1275/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

С.К.Й.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 2.11.2016г.
ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на подсъдимия С.К.Й..
С.К.Й.
В законна сила от 9.11.2016г.

19

НЧХД No 1019/2015, III състав

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

П.Н.В.

Г.Х.К.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Присъда от 3.11.2016г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Х.К. – роден на *** г. в гр.Ловеч, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, разведен, с полувисше образование, безработен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.09.2015 г. около 20:30 часа, в с. Г., Ловешка област, чрез нанасяне на удар в областта на главата и шията причинил на П.Н.В. *** болка и страдание без разстройство на здравето, като ГО ОПРАВДАВА да е причинил на В. разстройство на здравето, извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК, поради което и на основание чл.130 ал.2 от НК ГО ОСЪЖДА на глоба в размер на 300 /триста/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка на съдебната власт. ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Х.К. със снетата самоличност ЗА ВИНОВЕН и в това, че на 24.09.2015 г. около 20:30 часа, в с. Г., Ловешка област, публично нанесъл обида на П.Н.В. ***, като казал думи /напсувал го на майка/, унизителни за честта и достойнството му в негово присъствие, поради което и на основание чл.148 ал.1 т.1 във вр. с чл.146 ал.1 от НК ГО ОСЪЖДА на глоба в размер на 3 000 /три хиляди/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка на съдебната власт и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено чрез прочитане на присъдата по общински радиовъзел - Ловеч. ПРИЗНАВА подсъдимия Г.Х.К. със снетата самоличност ЗА НЕВИНОВЕН в това на 24.09.2015 г. около 20:30 часа, в с. Г., Ловешка област да се е заканил на П.Н.В. *** престъпление против неговата собственост и да му е заявил: „Не се страхувам от нищо и от никого. Аз няма какво да губя, а ти имаш семейство. От утре ще ходиш пеш!” и това заканване да е възбудило в П.Н.В. основателен страх за осъществяването му, поради което и на основание чл.304 от НПК ГО ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за извършено престъпление по чл.144 ал.1 от НК. На основание чл.23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ общо най-тежко наказание ГЛОБА в размер на 3 000 /три хиляди/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка на съдебната власт. На основание чл.23 ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното общо най-тежко наказание глоба наложеното наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено чрез прочитане на присъдата по общински радиовъзел – Ловеч. На основание чл.25 ал.1 във вр. с чл.23 ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ общо най-тежко наказание по НЧХД №1019/2015г. и НОХД №96/2016г., и двете по описа на ЛРС ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: - на основание чл.42а ал.2 т.1 от НК, задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от шест месеца. - на основание чл.42б ал.1 от НК, подсъдимият да се явява и подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - на основание чл.42а ал.2 т.2 от НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца. - на основание чл.42а ал.2 т.6 от НК – безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 часа в рамките на една година. На основание чл.25 ал.2 от НК приспада от така определеното общо най-тежко наказание изтърпяната част от наказанието по НОХД №96/2016г. по описа на ЛРС. На основание чл.25 ал.1 във вр. с чл.23 ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното общо най-тежко наказание пробация наложеното наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено чрез прочитане на присъдата по общински радиовъзел – Ловеч. На основание чл.25 ал.1 във вр. с чл.23 ал.3 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното общо най-тежко наказание пробация ОТЧАСТИ наложеното по НЧХД №1019/2015г. по описа на ЛРС наказание ГЛОБА в размер на 1 000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка на съдебната власт. ОСЪЖДА подсъдимия Г.Х.К. със снетата самоличност да заплати на П.Н.В. сумата от 200 /двеста/ лева обезщетение за причинени неимуществени вреди с престъплението по чл.130 ал.2 от НК и сумата от 300 /триста/ лева обезщетение за причинени неимуществени вреди с престъплението по чл.148 ал.1 т.1 във вр. с чл.146 ал.1 от НК, както и сумата от 522 /петстотин двадесет и два/ лева разноски по делото, като исковете до предявените им размери като недоказани ОТХВЪРЛЯ. ОСЪЖДА подсъдимия Г.Х.К. със снетата самоличност да заплати на Ловешки районен съд сумата от 50 лева държавна такса върху уважените размери на гражданските искове.
Г.Х.К.

20

АНД No 814/2016, I състав

МВР

Д.Н.Щ.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 3.11.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295р-7208/14.06.2016 год. на Иван Богомилов Пепелджийски, Директор на ОД на МВР-Ловеч, с което е наложена на основание чл.38,ал.1 от ЗНССПЕЕН 112 глоба в размер на 2000 лева на Д.Н. ***, ЕГН: **********, за нарушение на чл.28,ал.1,пр.1 от ЗНССПЕЕН 112, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 28.11.2016г.

21

АНД No 869/2016, II състав

ИААА

ДИПЛОМАТ КОРПОРЕЙШЪН ООД

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 3.11.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31- 0000107 от 22.06.2016 г. на Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация” – гр.Ловеч, с което е наложено на „ДИПЛОМАТ КОРПОРЕЙШЪН” ООД, със седалище и адрес на управление гр.Луковит, област Ловеч, ул.”Христо Ботев” № 37, ЕИК 110513415, представлявано от Л.С.Л., административно наказание на основание чл.104а от ЗАвП – имуществена санкция в размер на 1 000 лева, за нарушение на чл.79, ал.2 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. на МТ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

22

АНД No 929/2016, II състав

РДГ

Д.И.С.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 3.11.2016г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 825 от 27.07.2016 г. на Директора на Регионална Дирекция по горите гр.Ловеч, с което на Д.И.С. ***, ЕГН : ********** е наложено административно наказание на основание чл.257, ал.1, т.1 от ЗГ – глоба в размер на 500 лева, за нарушение на чл.257, ал.1, предл.2-ро, т.1, предл.1-во, във връзка с чл.108, ал.2 и ал.3 от Закона за горите, във връзка с чл.61, във връзка с чл.47, ал.1, т.1 от Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

23

Гражданско дело No 4/2016, IX състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 4.11.2016г.
ОСЪЖДА на основание чл. 213, ал. 1 КЗ /отм./ АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ с ЕИК 000695089 с адрес гр. София, пл. „Македония“ № 3 да заплати на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ с ЕИК 000694286 с адрес гр. София, пл. „Позитано“ № 5, представлявано от Румен Иванов Янчев сумата от 1 432,94 лв. /хиляда четиристотин тридесет и два лева и деветдесет и четири стотинки/ регресно вземане по изплатено застрахователно обезщетение за вреди от ПТП, реализирано на 21.12.2014 г., причинени на л. а. марка “Мицубиши”, модел “Аутлендър”, с рег. № ЕН0202КА, ведно със законната лихва, начиная от подаване на исковата молба /17.03.2016 г./ до окончателното ? погасяване. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ с ЕИК 000695089 с адрес гр. София, пл. „Македония“ № 3 да заплати на ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ с ЕИК 000694286 с адрес гр. Софи, пл. „Позитано“ № 5, представлявано от Румен Иванов Янчев сумата от 406,80 лв. /четиристотин и шест лева и осемдесет стотинки/-сторени разноски по делото. ОТХВЪРЛЯ искането на АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ за заплащане на сторен разноски в производството по делото.

24

Гражданско дело No 775/2016, IV състав

ИСКОВЕ ПО КТ

И.Т.В.

ЕЛИТХРАН ЕООД

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 4.11.2016г.
ОСЪЖДА „ЕЛИТХРАН" ЕООД, ЕИК: 110514816, със седалище и адрес на управление: гр.Ловеч, ул."Бяло море"№11, представлявано от Антон Христов Ангелов – управител, да заплати на И.Т.В.,ЕГН **********, с адрес: ***,чрез мл. адв. И.С.К. - ЛАК - съдебен адреса*** 513 595, сумата 155,96 лева – представляваща остатък от дължимото й обезщетение на осн.чл.224,ал.1 от КТ за 2015г. – 5 дни и за 2016 г. – 3 дни , ведно със законната лихва върху тази сума считано от датата на подаване на исковата молба – 12.05.2016г.,до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „ЕЛИТХРАН" ЕООД - гр.Ловеч , с горните данни, да заплати на И.Т.В.,с горепосочените данни, разноските й по делото пред настоящата инстанция или сумата 240,00 лева – адв. възнагр.. ОСЪЖДА „ЕЛИТХРАН" ЕООД - гр.Ловеч,с горните данни, да заплати по сметка на ЛРС, сумата от 50,00 лева - д.т. както и сумата 100,00 лева – възнаграждение за в.л. или общо 150,00 лева.

25

Гражданско дело No 1702/2016, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Р.М.К.,
М.Г.К.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ,
П.М.Г.

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 4.11.2016г.
ДОПУСКА РАЗВОД, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите, без да се издирват мотивите им за прекратяване на брака, като ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, сключен на 15.05.1994 г. в гр. Ловеч, обл. Ловеч, съгласно Удостоверение за сключен граждански брак № 069734 от 15.05.1994г., издадено въз основа на Акт за брак №95 от 15.05.1994 г., издадено от Община Ловеч между: Р.М.К. ***, ЕГН ********** и М.Г.К. ***, ЕГН**********, и УТВЪРЖДАВА следното споразумение между съпрузите при развод по взаимно съгласие, на основание чл.51 от СК, а именно: Упражняването на родителските права върху роденото от брака непълнолетно дете П.М.Г. с ЕГН ********** се предоставят на Р.М.К., като нейна майка и законен представител. Детето ще живее на адреса на майка си Р.М.К.. Определя се следния режим на лични отношения на П.М.Г. с нейния баща М.Г.К., а именно: - два пъти в месеца всяка първа и трета събота с преспиване до неделя от 10,00 часа в събота до 19,00 часа в неделя, като взема детето по неговото местоживеене; - през лятната ваканция 30 дни, когато детето не е на училище и когато това време не съвпада с годишният отпуск на майката; - „Новогодишни"; „Коледни"; „Великденски"; „Гергьовденски"; „Съединение" и други празници по равно, като първата половина от празничните дни е за майката, а втората половина за бащата; - на рождения ден 05 декември детето ще бъде в четни години при майката, а бащата ще може да прекарва с него 4 часа и през нечетните години при бащата, а майката ще може да прекарва с него 4 часа; - на 25.03. когато е рожденния ден на майката детето ще е при нея, а на 16.01. когато е рожденния ден на бащата детето ще е при него. Двамата родители по общо предварително съгласие съобразено с желанието на детето ще могат да определят и други дни и часове за контакт. М.Г.К. , с горепосочените данни , се задължава да заплаща ежемесечна издръжка на непълнолетното си дете, със съгласието на неговата майка и законен представител в размер на 105 /сто и пет/ лева, дължима , считано от месец октомври 2016 година до настъпването на законна причина , която би изменила или прекратила тази издръжка, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, начиная от датата на падежа й до окончателното й изплащане. Издръжката ще се плаща с падеж до 30 то число на текущия месец по банкова сметка ***Р.М.К. в Централна кооперативна банка сметка № 4216344402825016. След прекратяване на брака Р.М.К. ще запази фамилното си име К. или ще продължи да се именува Р.М.К..*** е собственост на М.Г.К.. След прекратяването на брака семейното жилище ще се ползва от М.Г.К., като Р.М.К. заедно с детето П.М.Г. ще останат в семейното жилище до м. март 2017 г. , а след това детето ще живее на адреса на майката . Към момента на настоящото споразумение страните нямат претенции един към друг за подялба на семейно имущество. Страните нямат претенции един към друг за лична издръжка и след прекратяване на брака няма да си дължат издръжка. Всички получени кредити от банки, физически лица и други кредитни институции ще се погасяват от всеки така, както ги е получил, тъй като не са послужили за задоволяване нуждите на семейството. ОСЪЖДА Р.М.К., с горните данни, да заплати по сметка на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД, окончателна държавна такса при решаване на делото или сумата 15,00 лева. ОСЪЖДА М.Г.К., с горните данни, да заплати по сметка на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД, окончателна държавна такса при решаване на делото или сумата 15,00 лева. ОСЪЖДА М.Г.К., с горните данни, да заплати по сметка на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД , д.т. върху издръжката , съгласно чл.7,ал.1,т.2 от Тарифата за ДТ по ГПК – 2 на сто върху тригодишните платежи или сумата 75,60 лева.
В законна сила от 4.11.2016г.

26

Гражданско дело No 1706/2016, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

К.С.С.

М.А.С.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 4.11.2016г.
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между К.С.С. с ЕГН – ********** *** и М.А.С. с ЕГН – ********** ***,чрез мл.адв. И. С. К. както следва: 1. МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на роденото от съвместното съжителство на страните малолетно дете Лариса Миленова Събева,род. на ***г. с ЕГН ********** ще бъде при майката К.С.С. ЕГН ********** ***. 2.РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на роденото от съвместното съжителство на страните дете Лариса Миленова Събева с ЕГН ********** се предоставят за упражняване на майката К.С.С. ЕГН **********. 3.Бащата М.А.С.,с горните данни, ще има право на лични контакти с детето Лариса Миленова Събева с ЕГН ********** всяка втора и четвърта събота и неделя от 8.00 часа в събота до 19.00 часа в неделя, с право да го взема при себе си два пъти по 15 дни през лятото, като тези дни не съвпадат с ползвания от майката отпуск. На четна година детето Лариса Миленова Събева с ЕГН ********** ще прекарва коледните празници при майката , а новогодишните при бащата. На Гергъовден – при майката , а Великден – при бащата. 4. Бащата М.А.С., с горните данни, ще заплаща ежемесечна издръжка на малолетното си дете Лариса Миленова Събева с ЕГН ********** чрез майката и законен представител К.С.С. ЕГН ********** в размер на 105,00 лв. /сто и пет лева/, считано от подаване на молбата - 19.09.2016 г. до настъпване на законно основания за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, начиная от датата на падежа , до окончателното й изплащане. 5.Окончателната държавна такса върху присъдената издръжка ще се поеме по равно от страните. ОСЪЖДА М.А.С. и К.С.С. , с горните данни , да заплатят по сметка на ЛРС ,д.т. 2% върху сумата по споразумението за издръжката или сумата 75,60 лева или всеки от тях по отделно по сумата 37,80 лева.
В законна сила от 22.11.2016г.

27

НОХД No 549/2015, I състав

Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Б.М.Ш.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 4.11.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “Подписка” по отношение на подсъдимия Б.М.Ш., ЕГН **********
Б.М.Ш.

28

НОХД No 549/2015, I състав

Причиняване на телесни повреди и щети в транспорта

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Б.М.Ш.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Присъда от 4.11.2016г.
Б.М.Ш.

Мотиви от 6.12.2016г.

29

НОХД No 1276/2016, II състав

Трафик на хора - чл.159б НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

Ш.Ш.М.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 4.11.2016г.
Ш.Ш.М.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ Ш.Ш.М. /САШО САШЕВ МАРИНОВ/, роден на ***г***, с постоянен адрес,***, български гражданин, с основно образование, не женен, безработен, неосъждан /реабилитиран по право/, ЕГН-**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че през периода от 18.05.2011г. до 15.06.2011г. в гр.София набрал и транспортирал от гр.Ловеч, през гр.София до ФРГермания, до градовете - гр.Билефелд, гр.Хановер, гр.Херфорд и гр.Бротхел -Германия, където приел /осигурил квартира/ на отделно лице - Росица Бориславова Благоева ЕГН-********** ***, като я привел на 22.05.2011г. през границата на страната - Република България през ГКПП „Калотина шосе", с лек автомобил, марка „Мерцедес" черен на цвят, софийска регистрация, неустановен регистрационен номер и собственост, с целта по чл.159А, ал.1 от НК – да бъде използвана за развратни действия /проституция/, които били осъществявани в различни клубове и заведения, в това число в публичен дом - „Blue Angel" в Bad Salzuflen, гр.Билефелд, и в заведение „Club 303" гр.Херфорд, кв. Люме, независимо от съгласието й, поради което и на основание чл.159б, ал.1, предл.1, 2 и 4 във вр. с чл.159а, ал.1 , предл.1 и чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ГЛОБА в РАЗМЕР на 5000/пет/ хиляди лева, която заплати в полза на държавата по бюджета на съдебната власт. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ от влизане на споразумението в сила. ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ Ш.Ш.М. /САШО САШЕВ МАРИНОВ ЗА ВИНОВЕН и в това, че през периода от 18.05.2011г. до 15.06.2011г. в гр.София набрал и транспортирал от гр.Ловеч, през гр.София до ФРГермания, до градовете - гр.Билефелд, гр.Хановер, гр.Херфорд и гр.Бротхел -Германия, където приел /осигурил квартира/ на отделно лице - Зорничка Винева Теофилова, ЕГН-********** ***, , като я привел на 22.05.2011г. през границата на страната - Република България през ГКПП „Калотина шосе", с лек автомобил, марка „Мерцедес" черен на цвят, софийска регистрация, неустановен регистрационен номер и собственост, с целта по чл.159А, ал.1 от НК – да бъде използвана за развратни действия /проституция/, които били осъществявани в различни клубове и заведения, в това число в публичен дом - „Blue Angel" в Bad Salzuflen, гр.Билефелд, и в заведение „Club 303" гр.Херфорд, кв. Люме, независимо от съгласието й, поради което и на основание чл.159б, ал.1, предл.1, 2 и 4 във вр. с чл.159а, ал.1 , предл.1 и чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ НАКАЗАНИЕ ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ГЛОБА в РАЗМЕР на 5000/пет/ хиляди лева, която заплати в полза на държавата по бюджета на съдебната власт. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ от влизане на споразумението в сила. На основание чл.23, ал.1 от НК, ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание в размер на 2 /две/ години „лишаване от свобода" и глоба в размер на 5000/пет/ хиляди лева, която заплати в полза на държавата по бюджета на съдебната власт. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното общо най-тежко наказание лишаване от свобода за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ от влизане на споразумението в сила
В законна сила от 4.11.2016г.

30

НОХД No 1276/2016, II състав

Трафик на хора - чл.159б НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

Ш.Ш.М.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 4.11.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимият Ш.Ш.М. /САШО САШЕВ МАРИНОВ/, ЕГН-********** .
Ш.Ш.М.
В законна сила от 11.11.2016г.

31

НОХД No 1279/2016, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Т.П.Д.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 4.11.2016г.
Т.П.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия Т.П.Д., роден на *** ***, с постоянен адрес:***, с българско гражданство, със средно-специално образование, женен, работи, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.10.2016 г. около 22.55 часа в с.Дойренци, ул.”Тодор Кирков” до №13, управлявал лек автомобил марка „Сузуки Витара" с peг.№ СА 5904 ВН, собственост на Ивайло Тодоров Николов, ЕГН ********** от гр.София, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,54 промила на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест 7510 с фабричен номер № ARBB-0041, поради което и на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА наказание 6 /шест/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на това наказание за срок от 3 /три/ години от влизане на споразумението в сила. На основание чл.59, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, ПРИСПАДА от така наложеното наказание, времето през което подс.Д. е бил задържан със Заповед за задържане на лице № 1762зз-261/29.10.2016 г. на основание чл.72, ал.1 от ЗМВР за срок от 24 часа. На основание чл.55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на подс.Д. по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл.343г, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА подс.Д. от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца, считано от датата на отнемане на СУ МПС – 29.10.2016 г.
В законна сила от 4.11.2016г.

32

НОХД No 1279/2016, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Т.П.Д.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 4.11.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия Т.П.Д., ЕГН **********.
Т.П.Д.
В законна сила от 11.11.2016г.

33

НОХД No 1280/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

К.Д.М.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 4.11.2016г.
К.Д.М.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ К.Д.М.,***, настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, женен, служител в „Напоителни системи" ЕАД - Плевен неосъждан, ЕГН:**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 17.10.2016г., около 14.25 ч., в гр.Летница, обл.Ловеч, по ул. „Ал.Стамболийски", с посока на движение центъра на града, управлявал МПС- л.а „Опел Вектра" с per. №ОВ 0290 АХ, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда - 2.4 на хиляда, установено по надлежния ред чрез техническо средство «Дрегер Алкотест 7510» фабр.№ ARDN 0032 и съдебномедицинска експертиза №201/30.10.2016 г., поради което и на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на споразумението в сила. На основание чл.343г, ал.1 от НК, ЛИШАВА подсъдимия М. от право да управлява МПС за срок от пет месеца, като на осн. чл.59, ал.4 от НК, ПРИСПАДА времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 17.10.2016 г. На основание чл.59,ал.1 от НК ПРИСПАДА от определеното наказание «лишаване от свобода» времето, през което подсъдимият е бил задържан под стража по реда на ЗМВР. На основание чл.55,ал.З от НК НЕ НАЛАГА на подс.М. по-лекото наказание „глоба", предвидено в състава на чл.343б,ал.1 от НК, наред с наказанието «лишаване от свобода".
В законна сила от 4.11.2016г.

34

НОХД No 1280/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

К.Д.М.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 4.11.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия К.Д.М., ЕГН:**********.
К.Д.М.
В законна сила от 11.11.2016г.

35

НОХД No 1283/2016, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Б.Б.М.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 4.11.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия Б.Б.М., ЕГН **********.
Б.Б.М.
В законна сила от 11.11.2016г.

36

НОХД No 1283/2016, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Б.Б.М.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 4.11.2016г.
Б.Б.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.Б.М., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, българско гражданство, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан , ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.10.2016г. около 03.38 часа в гр.Ловеч, по бул."България", в посока на движение от дом №56 към кръговото кръстовище „Салито", гр.Ловеч, управлявал МПС - л.а. марка „Фолксваген Пасат" с рег.№ MLS871, неустановена собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 1,57 на хиляда в издишания въздух, установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер Алкотест„ №7510, с фабр.№ 0041, поради което и на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца лишаване от свобода и Глоба в размер на 200 /двеста/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка бюджета на съдебната власт. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на това наказание за срок от 3 /три/ години от влизане на споразумението в сила. На основание чл.59, ал.1 от НК, ПРИСПАДА от така наложеното наказание лишаване от свобода, времето през което подс.М. е бил задържан със заповед рег.№ 1762зз-257/27.10.2016 г. на основание чл.72, ал.1 от ЗМВР за срок от 24 часа. На основание чл.343г, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА подс.М. от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца, считано от датата на отнемане на СУ МПС – 27.10.2016 г.
В законна сила от 4.11.2016г.

37

НОХД No 1306/2016, II състав

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

И.Ц.В.,
М.А.М.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 4.11.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия М.А.М., ЕГН **********. ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия И.Ц.В., ЕГН **********.
И.Ц.В.
М.А.М.
В законна сила от 11.11.2016г.

38

НОХД No 1306/2016, II състав

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

И.Ц.В.,
М.А.М.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 4.11.2016г.
И.Ц.В.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ И.Ц.В., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с българско гражданство, българин, не женен, средно, студент в ЛАСГ-София, не работи, не осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН, за това, че на 08.08.2016 год. около 15,35 часа в гр. Ловеч, на бул. „В.Търново”, без надлежно разрешение издадено от органите по чл. 16 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и в нарушение на разпоредбите на чл. 30 от същия закон, държи в джоб на ортопедичен колан на кръста прозрачно полиетиленово пликче, съдържащо високорисково наркотично вещество марихуана /коноп с общо тегло 0,636 грама с концентрация на тетрахидроканабинол – 9,9 % на обща стойност 3,816 лева /съобразено с Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, обн. ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. В ДВ бр.14 от 18.02.2000 год. в сила от 18.02.2000 год. като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал.5, във връзка с ал. 3,т.1, предл.1 во и чл.47 от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „ГЛОБА” В РАЗМЕР НА 200 ЛЕВА, която да заплати в полза на държавата по бюджета на съдебната власт. ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ И.Ц.В., ЗА ВИНОВЕН и затова че на 08.08.2016 год. около 15,35 часа в гр. Ловеч, на бул. „В.Търново”, управлявал МПС – лек автомобил марка „Рено Меган” с рег № В 0690 РР негова собственост след употреба на наркотични вещества – марихуана / канабис с активно действащ компонент тетрадироканабинол „ТНС” установено по надлежния ред чрез хим. Експертиза № 3126/17.08.2016 год, поради което и на основание чл.343б, ал.3, предл.1 во и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му налага НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” В РАЗМЕР НА 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнение на наложеното наказание „лишаване от свобода” за изпитателен срок от 3 /три/ години от влизане на споразумението в сила. На основание чл.59 от НК, ПРИСПАДА от определеното наказание лишаване от свобода времето, през което И.Ц.В. е бил задържан със заповед за задържане на лице на основание чл. 72, ал.1, т.1 от ЗМВР във връзка с чл. 354а от НК. На основание чл.343г, във вр. с чл.37, ал.1 т.7 от НК , ЛИШАВА подсъдимия В. от право да управлява МПС за срок от 3-три месеца, считано от датата на отнемане на СУМПС по административен ред от 08.08.2016г. На основание чл.23, ал.1 от НК, ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание - 3-три месеца лишаване от свобода, изпълнението на което да бъде отложено по чл.66 от НК за срок от три години от влизане в сила на съдебния акт, както и наказанието по чл.343г от НК, в размер на 3-три месеца лишаване от право да управлява МПС, считано от 08.08.2016г На основание чл.23, ал.3 от НК, ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО наказанието глоба в размер на 200 двеста лева се към определеното общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“.
М.А.М.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ М.А.М., роден на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, с българско гражданство, българин, не женен, средно, безработен, не осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН за това, че на 08.08.2016 год. около 15,35 часа в гр. Ловеч, на бул. „В.Търново”, без надлежно разрешение издадено от органите по чл. 16 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и в нарушение на разпоредбите на чл. 30 от същия закон, държи в две раници, в полиетиленови пликчета, съдържащи високорисково наркотично вещество марихуана /коноп с общо тегло 3,935 грама с концентрация на тетрахидроканабинол – 9,6 – 11,5 % на обща стойност 23,61 лева /съобразено с Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 год. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, обн. В ДВ бр. 15 от 06.02.1998 год. изм. В ДВ бр.14 от 18.02.2000 год. в сила от 18.02.2000 год. като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал.3, т.1, предл.1 во и чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” В РАЗМЕР НА 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал.1 от НК,, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода” за изпитателен срок от 3 /три/ години от влизане на споразумението в сила. На основание чл. 59 от НК, ПРИСПАДА от определеното наказание лишаване от свобода времето, през което М.А.М. е бил задържан със заповед за задържане на лице на основание чл. 72, ал.1, т.1 от ЗМВР във връзка с чл. 354а от НК. На основание чл. 55, ал. 3 от НК, НЕ НАЛАГА по-леко предвиденото наказание „глоба”, което закона предвижда с наказанието „лишаване от свобода”.
В законна сила от 4.11.2016г.

39

Гражданско дело No 931/2016, VI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ДИВЕС ООД

КА ЛОГИК ООД

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 7.11.2016г.
ОСЪЖДА „Ка Логик”ООД, ЕИК : 202795407, със седалище и адрес на управление : с.Аврен-9135, Област-гр.Варна, ул.”Стадиона”№11, адрес за кореспонденция : гр.Варна-9000, район „Приморски”, ул.”Гладстон”№6, вх.”А”, ет.7, ап.20, представлявано от Управителя Калоян Николаев Атанасов да заплати на „Дивес”ООД, ЕИК : 110561456, със седалище и адрес на управление : гр.Ябланица, Област-гр.Ловеч, ул.”Здравец”№6, представлявано от Румен Съйков Радев сумата 550 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща неплатена част от главница, произхождаща от неплатено превозно възнаграждение по фактура, на основание чл.79 от ЗЗД, както и сумата в размер на 80 /осемдесет/ лева, представляваща обезщетение за разноски за събиране на вземането, на основание чл.309а, ал.1 от ТЗ, а също и лихва за забавено плащане върху главницата в размер на 550 /петстотин и петдесет/ лева от датата на подаване на исковата молба в съда – 08.06.2016 год. до пълното изплащане на присъдената главница, на основание чл.86 от ЗЗД. ОСЪЖДА „Ка Логик”ООД, ЕИК : 202795407, със седалище и адрес на управление : с.Аврен, Област-гр.Варна, ул.”Стадиона”№11, адрес за кореспонденция : гр.Варна-9000, район „Приморски”, ул.”Гладстон”№6, вх.”А”, ет.7, ап.20, представлявано от Управителя Калоян Николаев Атанасов да заплати на „Дивес”ООД, ЕИК : 110561456, със седалище и адрес на управление : гр.Ябланица, Област-гр.Ловеч, ул.”Здравец”№6, представлявано от Румен Съйков Радев сумата 400 /четиристотин/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, съгласно представен списък на разноските по чл.80 от ГПК.
В законна сила от 7.11.2016г.

40

Гражданско дело No 1252/2016, VII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Р.И.Д.

Т.А.Д.,
РУ ПОЛИЦИЯ ГР. ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 7.11.2016г.
ЗАДЪЛЖАВА Т.А.Д., ЕГН-**********,***, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Р.И.Д., ЕГН **********,***, на основание чл.5, ал.1, т.1 от ЗЗДН. ОТСТРАНЯВА Т.А.Д., ЕГН **********,***, от жилището, което съвместно обитават с пострадалото лице Р.И.Д.,***, за срок от 18 /осемнадесет/ месеца, на основание чл.5, ал.1, т.2 от ЗЗДН. ЗАБРАНЯВА на Т.А.Д., ЕГН **********,***, да приближава Р.И.Д., ЕГН **********,***, жилището на същата, на посочения по-горе адрес: гр. Ловеч, ул. “Цар Освободител” № 31б, местоработата й, както и местата й за социални контакти и отдих, за срок от 18 /осемнадесет/ месеца., на основание чл.5, ал.1, т.3 от ЗЗДН. ЗАДЪЛЖАВА Т.А.Д. ***, да посещава специализирани програми за извършители на домашно насилие, на основание чл.5, ал.1, т.5 от ЗЗДН. ПРЕДУПРЕЖДАВА Т.А.Д. за последиците по чл. 21 ал. 3 от ЗЗДН от неизпълнението на заповедта - задържане от полицейския орган, констатирал нарушението, и уведомяване незабавно органите на прокуратурата. НАЛАГА на Т.А.Д., ЕГН-**********,*** за извършеното от него по отношение на Р.И.Д., ЕГН **********,*** домашно насилие на 16.07.2016 год. и на 18.07.2016 год. глоба в размер на сумата 500 /петстотин/ лева. ОСЪЖДА Т.А.Д., ЕГН-**********,*** да заплати на Р.И.Д., ЕГН **********,*** сумата 300 /триста/ лева, представляващи съдебно-деловодни разноски. ОСЪЖДА Т.А.Д., ЕГН-**********,*** да заплати по сметка на РС-гр.Ловеч сумата 25 /двадесет и пет/ лева, представляваща държавна такса по делото. ДА СЕ ИЗДАДЕ Заповед за защита на Р.И.Д., с горните данни и се предупреди Т.А.Д., с горните данни за последиците по чл.21, ал.3 от ЗЗДН от неизпълнението на заповедта - задържане от полицейския орган, констатирал нарушението, и уведомяване незабавно органите на прокуратурата.
В законна сила от 17.11.2016г.

41

Гражданско дело No 1252/2016, VII състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Р.И.Д.

Т.А.Д.,
РУ ПОЛИЦИЯ ГР. ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Заповед за защита от 7.11.2016г.
ЗАДЪЛЖАВА Т.А.Д., ЕГН-**********,***, да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Р.И.Д., ЕГН **********,***, на основание чл.5, ал.1, т.1 от ЗЗДН. ОТСТРАНЯВА Т.А.Д., ЕГН **********,***, от жилището, което съвместно обитават с пострадалото лице Р.И.Д.,***, за срок от 18 /осемнадесет/ месеца, на основание чл.5, ал.1, т.2 от ЗЗДН. ЗАБРАНЯВА на Т.А.Д., ЕГН **********,***, да приближава Р.И.Д., ЕГН **********,***, жилището на същата, на посочения по-горе адрес: гр. Ловеч, ул. “Цар Освободител” № 31б, местоработата й, както и местата й за социални контакти и отдих, за срок от 18 /осемнадесет/ месеца., на основание чл.5, ал.1, т.3 от ЗЗДН. ЗАДЪЛЖАВА Т.А.Д. ***, да посещава специализирани програми за извършители на домашно насилие, на основание чл.5, ал.1, т.5 от ЗЗДН. ПРЕДУПРЕЖДАВА Т.А.Д. за последиците по чл. 21 ал. 3 от ЗЗДН от неизпълнението на заповедта, а именно, че при неизпълнение на съдебната заповед полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и незабавно уведомява органите на прокуратурата. Настоящата заповед за защита се издава в полза на молителката Р.И.Д., ЕГН **********,***, като същата подлежи на незабавно изпълнение, на основание чл.20 от ЗЗДН.

42

АНД No 1102/2016, VIII състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

С.А.С.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 7.11.2016г.
С.А.С.
ПРИЗНАВА ОБВИНЯЕМИЯТ С.А.С. - роден на *** ***. Търново, живущ ***, българин, българско гражданство с начално образование, неженен, неосъждан, не работи, ЕГН-********** за ВИНОВЕН, за това, че 03.04.2016 г., около 21,00 ч., в с. Дойренци, обл. Ловешка, на ул. „Ал.Стамболийски" № 24, в посока с. Слатина, обл. Ловешка, управлявал мотопед, неустановена марка, с регистрационен номер № 176KSS, с рама № RFIJR45AX8L901169, неустановена собственост, след употреба на наркотично вещество - съдържащо тетрахидроканабинол, поради което и на основание чл. 78а във връзка с чл.343б, ал.3 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1000,00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по сметка на бюджета на съдебната власт.
Мотиви от 15.11.2016г.
В законна сила от 22.11.2016г.

43

АНД No 1102/2016, VIII състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

С.А.С.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 7.11.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА”, взета по ДП №283/ 2016г. по описа на РУ гр. Ловеч, по отношение на обвиняемия С.А.С., ЕГН-**********.
В законна сила от 14.11.2016г.

44

АНД No 1136/2016, II състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.А.А.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 7.11.2016г.
ПРИЗНАВА М.А.А. ***, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че около 02.30 часа на 07.05.2016 г. в гр. Ловеч, пред сградата на Административен съд- Ловеч, по хулигански подбуди - грубо несъобразяване с обществения ред и морал, с установените правила за поведение и при незачитане на личната неприкосновеност, чрез нанасяне на удари с ръце и крака причинил лека телесна повреда, изразяваща се в охлузвания в областта на дясната ръка и кръвонасядане в областта на челото и обуславяща болка и страдание, без разстройство на здравето на Н. И. Д. от гр. Ловеч, престъпление по чл.131, ал.1, т.12, във вр. с чл.130, ал.2 от НК и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА на М.А.А. ***, с горните данни, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт.
М.А.А.

Мотиви   от 7.12.2016г.

45

Гражданско дело No 682/2016, IX състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

С.И.И.

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 8.11.2016г.
ОСЪЖДА на основание чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗЗП “Българска телекомуникационна компания“ ЕАД с ЕИК 831642181 с адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 115и, представлявано от Атанас Илиев Добрев да заплати на С.И.И. с ЕГН ********** с адрес ***-р Съйко Съев“ № 5, ет. 1, ап. 1 сумата от 1 039,90 лв. /хиляда тридесет и девет лева и деветдесет стотинки/-платена цена по развален договор за покупко-продажба на мобилен телефон „HTC“ модел „HTC ONE M8“ с IMEI 35714054950997 от 09.06.2014 г., ведно със законната лихва от 25.04.2016 г. до изплащане на вземането. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК “Българска телекомуникационна компания“ ЕАД с ЕИК 831642181 с адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 115и, представлявано от Атанас Илиев Добрев да заплати на С.И.И. с ЕГН ********** с адрес ***-р Съйко Съев“ № 5, ет. 1, ап. 1 сумата от 396,24 лв. /триста деветдесет и шест лева и двадесет и четири стотинки/-сторени разноски в производството по делото.

46

Гражданско дело No 1438/2016, V състав

Искове по СК - издръжка, изменение

В.Д.В.

Ц.Д.Т.,
А.Т.В.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Определение от 8.11.2016г.
ПРИЕМА И ОДОБРЯВА, на основание чл.234, ал.1 от ГПК, постигната между ищеца В.Д.В., с ЕГН **********, с адрес: ***, в качеството си на лице, осъществяващо заместваща грижа по чл.137, ал.4 от СК на малолетните деца ТЕОДОРА АСПАРУХОВА В., ЕГН ********** и ВАЛЕНТИН АСПАРУХОВ В., ЕГН **********, и ответниците Ц.Д.Т., с ЕГН **********, с пост.адрес: ***, адрес за призоваване: с.Бачево, общ.Разлог, обл.Благоевград и А.Т.В., ЕГН **********,с адрес: *** СПОГОДБА, както следва: Ответницата Ц.Д.Т., с ЕГН **********, с пост.адрес: ***, адрес за призоваване: с.Бачево, общ.Разлог, обл.Благоевград СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на всяко едно от децата ТЕОДОРА АСПАРУХОВА В., ЕГН ********** и ВАЛЕНТИН АСПАРУХОВ В., ЕГН **********, чрез лицето осъществяващо заместваща грижа – В. Д.В., с ЕГН **********, с адрес: *** месечна издръжка в размер от по 120.00 лв./сто и двадесет/ лева, считано от 03.08.2016г., до настъпване на законна причина, която би изменила или прекратила тази издръжка, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от деня на падежа до окончателното й изплащане. Ответницата Ц.Д.Т., с ЕГН **********, с пост.адрес: ***, адрес за призоваване: с.Бачево, общ.Разлог, обл.Благоевград СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща дължимата месечна издръжка до 30-то число на текущия месец. Ответницата Ц.Д.Т., с ЕГН **********, с пост.адрес: ***, адрес за призоваване: с.Бачево, общ.Разлог, обл.Благоевград СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплати на всяко едно от децата ТЕОДОРА АСПАРУХОВА В., ЕГН ********** и ВАЛЕНТИН АСПАРУХОВ В., ЕГН **********, чрез лицето осъществяващо заместваща грижа – В. Д.В., с ЕГН **********, с адрес: *** издръжка за минало време - за периода от 23.12.2015 г. до 03.08.2016 г. в размер на по 120.00 лв./сто и двадесет/ лева месечно, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на ИМ - 03.08.2016 г.до окончателното изплащане на сумите. Ответницата Ц.Д.Т., с горните данни, СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплати на ищеца В. Д.В., с горните данни, в качеството си на лице, осъществяващо заместваща грижа по чл.137, ал.4 от СК ,сумата от 75.00/седемдесет и пет/лева, съставляваща половината от сторените по делото разноски за адвокатско възнаграждение. Ответникът А.Т.В., ЕГН **********,с адрес: *** СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на всяко едно от децата ТЕОДОРА АСПАРУХОВА В., ЕГН ********** и ВАЛЕНТИН АСПАРУХОВ В., ЕГН **********, чрез лицето осъществяващо заместваща грижа – В. Д.В., с ЕГН **********, с адрес: *** месечна издръжка в размер от по 200.00 лв./двеста/ лева, считано от 03.08.2016г., до настъпване на законна причина, която би изменила или прекратила тази издръжка, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от деня на падежа до окончателното й изплащане. Ответникът А.Т.В., ЕГН **********,с адрес: *** СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща дължимата месечна издръжка до 30-то число на текущия месец. Ответникът А.Т.В., ЕГН **********,с адрес: *** СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплати на всяко едно от децата ТЕОДОРА АСПАРУХОВА В., ЕГН ********** и ВАЛЕНТИН АСПАРУХОВ В., ЕГН **********, чрез лицето осъществяващо заместваща грижа – В. Д.В., с ЕГН **********, с адрес: *** издръжка за минало време - за периода от 23.12.2015 г. до 03.08.2016 г. в размер на по 200.00 лв./двеста/ лева месечно, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на ИМ - 03.08.2016 г.до окончателното изплащане на сумите. Ответникът А.Т.В., с горните данни,СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплати на ищеца В. Д.В., с горните данни, в качеството си на лице, осъществяващо заместваща грижа по чл.137, ал.4 от СК ,сумата от 75.00/седемдесет и пет/лева, съставляваща половината от сторените по делото разноски за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА Ц.Д.Т., с горните данни, ДА ЗАПЛАТИ на Районен съд - Ловеч, държавна такса върху присъдената издръжка в размер на сумата от 172.80 лв./ сто седемдесет и два лева и 80ст/ лева, както и държавна такса по иска за издръжка за минало време в размер на 33.60 лв/тридесет и три лева и 60ст/ лева. ОСЪЖДА А.Т.В., с горните данни, ДА ЗАПЛАТИ на Районен съд - Ловеч, държавна такса върху присъдената издръжка в размер на сумата от 288.00 лв./двеста осемдесет и осем / лева, както и държавна такса по иска за издръжка за минало време в размер на 56.00 лв/петдесет и шест/ лева. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. N 1438/2016 год. по описа на Ловешки районен съд като СПОГОДЕНО.
В законна сила от 16.11.2016г.

47

Гражданско дело No 1493/2016, VI състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Р.В.Г.

М.А.М.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 8.11.2016г.
ЗАДЪЛЖАВА М.А.М., ЕГН-********** *** да се въздържа от извършване на домашно насилие по отношение на Р.В.Г., ЕГН-********** *** и малолетният си син М.М.М., ЕГН-**********, на основание чл.5, ал.1, т.1 от ЗЗДН. ЗАБРАНЯВА на М.А.М., ЕГН-********** *** да приближава пострадалото лице Р.В.Г., ЕГН-********** ***, както и малолетният си син М.М.М., ЕГН-**********, жилището, местоработата и местатата за социални контакти и отдих за срок от 18 месеца, на основание чл.5, ал.1, т.3 от ЗЗДН. ОПРЕДЕЛЯ временно местоживеенето на детето М.М.М., ЕГН-********** при пострадалия родител – майката Р.В.Г., ЕГН-********** *** за срок от 18 месеца, на основание чл.5, ал.1, т.4 от ЗЗДН. ПРЕДУПРЕЖДАВА М.А.М., ЕГН-********** *** за последиците от неизпълнението на заповедта, на основание чл.21, ал.3 от ЗЗДН, а именно, че при неизпълнение на съдебната заповед полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и незабавно уведомява органите на прокуратурата. НАЛАГА на М.А.М., ЕГН-********** *** за извършеното от него по отношение на Р.В.Г., ЕГН-********** *** и детето М.М.М., ЕГН-********** домашно насилие на 10.08.2016 год. глоба в размер на сумата 500 /петстотин/ лева. ОСЪЖДА М.А.М., ЕГН-********** *** да заплати на Р.В.Г., ЕГН-********** *** сумата 360 /триста и шестдесет/ лева, представляващи съдебно-деловодни разноски, като за разликата до пълния претендиран размер на сумата от 480 лева ОТХВЪРЛЯ същото като НЕОСНОВАТЕЛНО И НЕДОКАЗАНО. ОСЪЖДА М.А.М., ЕГН-********** *** да заплати по сметка на РС-гр.Ловеч сумата 25 /двадесет и пет/ лева, представляваща държавна такса по делото. ДА СЕ ИЗДАДЕ Заповед за защита на Р.В.Г. и на М.М.М., с горните данни и се предупреди М.А.М., с горните данни за последиците по чл.21, ал.3 от ЗЗДН от неизпълнението на заповедта - задържане от полицейския орган, констатирал нарушението, и уведомяване незабавно органите на прокуратурата.

48

Гражданско дело No 1493/2016, VI състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Р.В.Г.

М.А.М.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Заповед за защита от 8.11.2016г.
ЗАДЪЛЖАВА М.А.М., ЕГН-********** *** да се въздържа от извършване на домашно насилие по отношение на Р.В.Г., ЕГН-********** *** и малолетният си син М.М.М., ЕГН-**********, на основание чл.5, ал.1, т.1 от ЗЗДН. ЗАБРАНЯВА на М.А.М., ЕГН-********** *** да приближава пострадалото лице Р.В.Г., ЕГН-********** ***, както и малолетният си син М.М.М., ЕГН-**********, жилището, местоработата и местатата за социални контакти и отдих за срок от 18 месеца, на основание чл.5, ал.1, т.3 от ЗЗДН. ОПРЕДЕЛЯ временно местоживеенето на детето М.М.М., ЕГН-********** при пострадалия родител – майката Р.В.Г., ЕГН-********** *** за срок от 18 месеца, на основание чл.5, ал.1, т.4 от ЗЗДН. ПРЕДУПРЕЖДАВА М.А.М., ЕГН-********** *** за последиците от неизпълнението на заповедта, на основание чл.21, ал.3 от ЗЗДН, а именно, че при неизпълнение на съдебната заповед полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и незабавно уведомява органите на прокуратурата. Настоящата заповед за защита се издава в полза на молителката Р.В.Г., ЕГН-********** *** и на малолетният й син М.М.М., ЕГН-*********, като същата подлежи на незабавно изпълнение, на основание чл.20 от ЗЗДН.

49

Гражданско дело No 1765/2016, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

П.В.К.,
Б.К.К.

 

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 8.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения между П.В.К., ЕГН: **********, с пост.адрес: *** и Б.К.К., ЕГН **********, с пост.адрес: *** с акт №302 от 28.11.1993 г.на Община – Ловеч граждански брак, като дълбоко и непоправимо разстроен ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва: 1. От брака си съпрузите нямат ненавършили пълнолетие деца. 2. По време на брака си съпрузите нямат придобит недвижим имот. 3. Семейното жилище в гр.Ловеч, обл.Ловеч, ул.”Габрака”№18 е собственост на Б.К.К.. След прекратяването на брака семейното жилище ще се ползва от Б.К.К., като П.В.К. няма претенции във връзка с ползването му. 4. Съпрузите няма претенции един към друг за подялба на семейно имущество. Същите нямат претенции за лична издръжка и след прекратяването на брака няма да си дължат такава един на друг. 5. След прекратяване на брака П.В.К. ще носи предбрачното си фамилно име ВАСИЛЕВА. 6. Всички получени кредити от съпрузите от банки, физически лица и други кредитни институции ще се погасяват от всеки така, както ги е получил, тъй като не са послужили за задоволяване нуждите на семейството. 7. Разноските ще се поемат от двамата съпрузи по равно.
В законна сила от 8.11.2016г.

50

Гражданско дело No 1907/2016, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Ц.Б.П.,
М.Б.П.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 8.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения между Ц.Б.П., ЕГН : **********, с адрес: *** и М.Б.П., ЕГН:**********, адрес: *** с акт №0045 от 17.06.2012 г. на Община гр.Ловеч граждански брак, като дълбоко и непоправимо разстроен ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по силата на което: 1. Упражняването на родителските права върху роденото от брака дете- Б. Ц. П., с ЕГН ********** се предоставя на бащата, Ц.Б.П., с горните данни, и детето ще живее при него на адрес : гр.Ловеч, ул.”Ал.Стамболийски”№30, бл.”Спартак 3”, вх.А, ап.14 . На майката М.Б.П., с горните данни, се определя следния режим на лични контакти с детето:да взема детето от петък до неделя с преспиване и да го върне в понеделник сутринта, а един от уикендите в месеца от събота до неделя детето да бъде при бащата, както и по всяка време със съгласие на бащата; да го взема по един месец през лятото, когато това време не съвпада с платения годишен отпуск на бащата. Този режим на лични контакти е до навършване на 7 години на детето, а след това, освен посочения режим , майката ще може да взема детето и през втората половина от всички училищни ваканции, а на рождения му ден детето да бъде до обяд при майката , а след обяд при бащата. 2. Майката М.Б.П. с горните данни, СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на Ц.Б.П., като баща и законен представител на детето Б. Ц. П., с ЕГН **********, по 105.00/сто и пет/ лева месечна издръжка, считано от влизане на решението в сила. 3. Семейното жилище на страните на адрес: гр.Ловеч, бл.”Спартак 3”, вх.А, ап.14 се предоставя за ползване на бащата Ц.Б.П., който ще упражнява родителските права. 4. След прекратяването на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име МИЛАДИНОВА. 5. Разноските по делото остават в тежест на страните така, както са направени, а окончателната държавна такса ще се заплати по равно. Таксата върху издръжката ще се плати от съпругата. 6. През време на брака съпрузите не са придобивали с общи средства и усилия недвижими имоти, а движимите вещи за обикновена употреба са си поделили при фактическата раздяла и всеки е получил полагащата му се вещ. 7. Двамата съпрузи няма да си дължат лична издръжка. 8. Всеки от съпрузите за вбъдеще ще отговаря лично за поети задължения към физически лица, банки и други кредитни институции. 9. Двамата молители декларират, че нямат сключено брачно споразумение. ОСЪЖДА М.Б.П., ЕГН:**********, адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ по бюджета на Ловешки РС допълнителна държавна такса в размер на 7.50 лв /седем лв.и 50ст/, както и държавна такса върху определената издръжка в размер на 75.60 лв /седемдесет и пет лева и 60ст/лева. ОСЪЖДА Ц.Б.П., ЕГН : **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Ловешки РС допълнителна държавна такса в размер на 7.50 лв/седем лв.и 50ст/.
В законна сила от 8.11.2016г.

51

Гражданско дело No 581/2016, VI състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Т.В.П.

ПЕТРОВ И ДОЧЕВ ООД

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 9.11.2016г.
ОСЪЖДА ответника „П. и Дочев”ООД, ЕИК : 110568301, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, ж.к.”Младост”, бл.310, вх.”А”, ап.6, чрез Управителя Калоян Христов Трильовски да заплати на ищеца Т.В.П., ЕГН-**********, чрез пълномощника си адв.Т.Т., съдебен адрес ***, адв.Т.Т. сумата 733,04 /седемстотин тридесет и три лева и четири стотинки/, представляваща лихва за забава за периода от 22.03.2015 год. до 17.05.2016 год., на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД. ОСЪЖДА ответника „П. и Дочев”ООД, ЕИК : 110568301, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, ж.к.”Младост”, бл.310, вх.”А”, ап.6, чрез Управителя Калоян Христов Трильовски да заплати на ищеца Т.В.П., ЕГН-**********, чрез пълномощника си адв.Т.Т., съдебен адрес ***, адв.Т.Т. сумата 670,77 /шестотин и седемдесет лева седемдесет и седем стотинки/, представляваща съдебно-деловодни разноски, на основание чл.78, ал.1 от ГПК.

52

Гражданско дело No 825/2016, V състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Н.К.Н.

Р.Ц.Н.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 9.11.2016г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение №327 от 12.10.2014г., постановено по гр.дело №825/2016 г.по описа на Ловешки РС, като в титулната част на решението за дата на постановяването му да се чете 12.10.2016 г.вместо посочената 12.10.2014 г. Настоящото решение е неразделна част от Решение №327 от 12.10.2014г..по гр.дело №825/2016 г.по описа на Ловешки РС.

53

Гражданско дело No 889/2016, VI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

А.В.И.,
И.Я.И.,
А.М.И.,
М.А.М.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Определение от 9.11.2016г.
Съдът намира, че следва да се приеме като доказателство по делото днес представената Заповед на Директора на Дирекция „Социално подпомагане" - Ловеч. Съдът имайки предвид факта, че към настоящия момент И.И.И. е навършил 18 години и вече не е дете по смисъла на закона на ЗЗДет., съгласно чл. 2 от същия закона, както и позовавайки се на днес представената Заповед №101-ЗДЗД4389/20.10.2016 г., с която Директора на Дирекция „Социално подпомагане" -Ловеч е прекратил настаняването на И.И.И. в семейството на М.А.М. и А.М.И., негови значими близки, с адрес село Славяни, общ. Ловеч, счита, че производството по настоящето гр. дело следва да бъде прекратено, тъй като е отпаднал правния интерес на молителя от сезиране на съда с молба за настаняване на детето. В този смисъл съдът преценява, че е безпредметно да се произнася с отхвърлително решение, както и да обсъжда по същество представените от молителя доказателства. Съдът като съобрази протоколно определение от 13.07.2016 г., с което на заинтересованите лица М.А.М. и А.М.И.,*** е наложил глоба в размера на сумата 50,00 лева, на основание чл. 91, ал. 1 във връзка с чл. 89, т. 22 от ГПК, както и с оглед обстоятелството, че в законния срок не е подаден да настоящия съдебен състав молба за отмяната й счита, че Районен съд Ловеч следва да издаде изпълнителен лист за сумите срещу цитираните заинтересовани лица М.А.М. и А.М.И., затова ОПРЕДЕЛИ: ПРИЕМА като доказателство по делото днес представената Заповед №101-ЗДЗД4389/20.10.2016 г на Директора на Дирекция „Социално подпомагане" - Ловеч. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 889/2016 г. по описа на ЛРС, поради липса на правен интерес за молителя, тъй като към настоящият момент детето И.И.И. е навършил 18 години и вече не е дете по смисъла на закона на чл.2 от ЗЗДет. ДА СЕ ИЗДАДЕ изпълнителен лист на заинтересованото лице М.А.М. за сумата 50,00 лева, на основание чл. 91, ал. 1 във връзка с чл. 89, т. 22 от ГПК. ДА СЕ ИЗДАДЕ изпълнителен лист на заинтересованото лице А.М.И. за сумата 50,00 лева, на основание чл. 91, ал. 1 във връзка с чл. 89, т. 22 от ГПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд Ловеч, в едноседмичен срок от днес за молителя и за И.И.И., чрез особения му представител адв. В., а за останалите страни и РП Ловеч от съобщението.

54

АНД No 1095/2016, VIII състав

КАТ

П.Д.К.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 9.11.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №16-0906-000682 от 30.08.2016г. на Николай Васков Недялков, Началник на сектор ПП към ОД на МВР-Ловеч, упълномощен с 8121з-748/24.06.2015г., с което са наложени на П.Д.К., ЕГН ********** ***, на основание чл.53 от ЗАНН във вр. с чл.183, ал.2, т.11 от ЗДвП - глоба в размер на 20,00 лева и на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП - глоба в размер на 80,00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец, за нарушение на чл.40, ал.2 от ЗДвП и чл.123, ал.1, т.2, б.А от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО

55

НОХД No 1290/2016, III състав

Унищожаване и повреждане

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

С.О.О.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 9.11.2016г.
С.О.О.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурора Венцислав Василев, защитника адв. М.В. *** и подсъдимия С. О.О., като ПРИЗНАВА подсъдимия С. О.О. - роден на *** година в гр. Ловеч, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, българско гражданство, без образование, неженен, безработен, осъждан ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.02.2016 година, около 23.10 часа в село Радювене, област Ловешка, на ул. Христо Ботев пред дом № 9, повредил противозаконно чужда движима вещ - лек автомобил м. „Форд Фиеста”, с peг. № СА **** ХР, на обща стойност 15 337 лева, собственост на „Мото-Пфое лизинг” ЕООД и „Нестле България” АД, като посредством нанасяне на удари с дървен предмет - стебло от асма, унищожил чрез счупване предно панорамно стъкло и стъкло на предна дясна врата, двете на обща стойност 513.35 лева, поради което и на основание чл.216 ал.1 и чл.54 ал.1 от НК му НАЛАГА наказание 4 /четири/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години от влизане на споразумението в сила.
В законна сила от 9.11.2016г.

56

НОХД No 1290/2016, III състав

Унищожаване и повреждане

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

С.О.О.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 9.11.2016г.
ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на подсъдимия С. О.О..
С.О.О.
В законна сила от 16.11.2016г.

57

НОХД No 1294/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.П.П.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 9.11.2016г.
М.П.П.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ М.П.П., роден на *** ***, Ловешка област, ул. „Иван Вазов" № 9, български гражданин, със средно образование, женен, работи като ХМС в „Напоителни системи" ЕАД, гр.Плевен, район гр.Летница, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 28.10.2016 г., около 22,49 часа, в гр.Летница, бул. „България", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел Вектра", с рег.№ ОВ 9482 ВВ, собственост на Пламен Маринов П. ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда - 2,06 на хиляда, установено по надлежния ред чрез лабораторно изследване - протокол за химическа експертиза № 197/01.11.2016 г. на СХЛ при ОД на МВР Ловеч, поради което и на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 200.00 лева, която да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на споразумението в сила. На основание чл.59,ал.1 от НК, ПРИСПАДА от изпълнение на наказанието лишаване от свобода времето, през което подсъдимия е бил задържан за 24 часа със заповед от 28.10.2016 година. На основание чл.343г, ал.1 от НК, ЛИШАВА подсъдимия М.П. от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК , ПРИСПАДА времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 28.10.2016 г.
В законна сила от 9.11.2016г.

58

НОХД No 1294/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.П.П.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 9.11.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия М.П.П., ЕГН:**********.
М.П.П.
В законна сила от 16.11.2016г.

59

Гражданско дело No 885/2016, IX състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

М.Р.К.

Д.К.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 10.11.2016г.
ЛИШАВА от родителски права на основание чл. 132, ал. 1, т. 2 СК Д. Красимирова Д. с ЕГН ********** с адрес *** по отношение на детето Габриела Миладинова Касъмова с ЕГН **********. ОПРЕДЕЛЯ мерки на лични отношения на майката Д. Красимирова Д. с ЕГН ********** с детето Габриела Миладинова Касъмова с ЕГН ********** един път в месеца-всяка първа събота и неделя от 10,00 ч. до 18,00 часа. ОСЪЖДА Д. Красимирова Д. с ЕГН ********** с адрес *** да заплаща на дъщеря си Габриела Миладинова Касъмова с ЕГН ********** чрез нейния баща и законен представител М.Р.К., двамата с адрес *** месечна издръжка в размер на 180,00 лв. /сто и осемдесет лева/, начиная 01.06.2016 г. до настъпването на обстоятелства, налагащи нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка забавена вноска от деня на падежа до окончателното ? заплащане и ОТХВЪРЛЯ искането за горницата до сумата от 200,00 лв. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК Д. Красимирова Д. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати на М.Р.К. с ЕГН ********** с адрес *** сумата от 426,13 лв. /четиристотин двадесет и шест лева и тринадесет стотинки/-сторени разноски. ОСЪЖДА Д. Красимирова Д. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза на РС Ловеч държавна такса в размер на 259,20 лв. /двеста петдесет и девет лева и двадесет стотинки/ върху сбора от тригодишните падежи на присъдената издръжка. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1, пр. 1-во ГПК предварително изпълнение на решението в частта за присъдената издръжка. След влизане в сила на решението препис от него да се изплати на Дирекция “Социално подпомагане” Ловеч за предприемане на подходящи мерки.

60

Гражданско дело No 1195/2016, IX състав

Искове за трудово възнаграждение

В.Н.Н.

НИКРОМ ТРЪБНА МЕБЕЛ АД

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 10.11.2016г.
ОСЪЖДА на основание чл. 128, т. 2, вр. чл. 242 КТР „НИКРОМ-ТРЪБНА МЕБЕЛ“ АД с ЕИК 110034824 с адрес гр. Ловеч, кв. „Индустриален квартал“, представлявано от Галин Перянов да заплати на В.Н.Н. с ЕГН ********** с адрес *** сумата от 1 567,86 лв. /хиляда петстотин шестдесет и седем лева и осемдесет и шест стотинки/-трудово възнаграждение за периода март-юни 2016 г. и 169,71 лв. /сто шестдесет и девет лева и седемдесет и една стотинки/-разлика между начислено и дължимо допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит за периода октомври 2014 г. до февруари 2016 г. вкл., ведно със законната лихва от 12.07.2016 г. до изплащането на вземанията, като ОТХВЪРЛЯ исковете за горницата до сумата от 2 618,00 лв.-неизплатено трудово възнаграждение за периода март-юни 2016 г. и 660,00 лв. допълнително възнаграждение за периода юни 2013 г. до юни 2016 г. ОСЪЖДА на основание чл. чл. 245, ал. 2 КТр „НИКРОМ-ТРЪБНА МЕБЕЛ“ АД с ЕИК 110034824 с адрес гр. Ловеч, кв. „Индустриален квартал“, представлявано от Галин Перянов да заплати на В.Н.Н. с ЕГН ********** с адрес *** сумата от 34,75 лв. /тридесет и четири лева и седемдесет и пет стотинки/ обезщетение за забава за периода 26.11.2014 г. до 30.06.2016 г. върху вземане за заплащане на допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит в размер на 169,71 лв. и 13,94 лв. /тринадесет лева и деветдесет и четири стотинки/ обезщетение за периода 26.04.2016 г. до 30.06.2016 г. върху вземане за заплащане на трудово възнаграждение за периода март-юни 2016 г. в размер на 1 567,86 лв., като ОТХВЪРЛЯ иска за горницата до сумата от 40,37 лв. обезщетение за периода 25.04.2016 г. до 30.06.2016 г. върху вземането за заплащане на трудово възнаграждение за периода март.юни 2016 и до сумата от 264,40 лв.-обезщетение за забава за периода 30.06.2013 г. до 30.06.2016 г. върху вземането за заплащане на допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК „НИКРОМ-ТРЪБНА МЕБЕЛ“ АД с ЕИК 110034824 с адрес гр. Ловеч, кв. „Индустриален квартал“, представлявано от Галин Перянов да заплати на В.Н.Н. с ЕГН ********** с адрес *** сумата от 210,00 лв. /двеста и десет лева/-сторени разноски в производството по делото според уважената част от исковете. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 ГПК НИКРОМ-ТРЪБНА МЕБЕЛ“ АД с горните данни да заплати на РС Ловеч сумата от 119,47 лв. /сто и деветнадесет лева и четиридесет и седем стотинки/-държавна такса върху уважения размер на исковете и 30,00 лв. /тридесет лева/-разноски за изготвяне заключение на вещо лице. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1, пр. 2-ро ГПК предварително изпълнение на решението в частта, в която са присъдени вземания за заплащане на трудово възнаграждение, вкл. допълнително.

61

НОХД No 1292/2016, III състав

Привилегирован състав на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

С.З.С.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 10.11.2016г.
ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение „надзор на родител” по отношение на подсъдимия С.З.С..
С.З.С.
В законна сила от 17.11.2016г.

62

НОХД No 1292/2016, III състав

Привилегирован състав на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

С.З.С.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 10.11.2016г.
С.З.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.З.С. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, учи в Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр.Левски, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода от 12.01.2016г. до 31.01.2016г. от къща, намираща се в с.Александрово, Ловешка област, ул. Цар Калоян №1, като непълнолетен, но можейки да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, в съответствие с това разбиране, в съучастие като извършител с Върбан Георгиев С., Васил Аспарухов Луцканов, Паруш Маринов Янакиев, Бисер Анатолиев Ангелов и с непълнолетния Паруш Василев Аспарухов - всички от град Левски, Плевенска област, чрез използване на моторни превозни средства - лекотоварен автомобил марка „Рено Еспейс”, с peг. № EH 40 64 ВН - управляван от Паруш Маринов Янакиев и лек автомобил марка „Фолксфаген Пасат”, с peг. № ЕВ 56 05 АМ, управляван от Васил Аспарухов Луцканов, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот /разбиване на бравите на входните врати на първи етаж и стъклото на един от прозорците/, отнел чужди движими вещи: 1 бр. фризер с надпис „CFC free /FCKW frei”, бял на цвят със 7 отделения № V40095C06212; 1 бр. хладилник с отделна камера марка „NEO”, бял на цвят с баркод 1163093227007772790133; 1 бр. мото фреза, синя на цвят с надпис „Тракия”, с две гумена колела с код 9504172D; 1 бр. акордеон марка „Weltmeister”, с 80 баса, 20 клавиша, черен на цвят; 1 бр. туристически куфар 50/75/16 см - черен на цвят с два броя катарами; 1 бр. микровълнова фурна - марка „NEO”, модел MWO - М8205, с № J200-07100800511, бяла на цвят; 1 бр. цветен телевизор - марка „TOSHIBA LCD” № 19AV605PG, черен на цвят, с един брой дистанционно управление „TOSHIBA” - СТ90326 и един захранващ кабел 220V, черен на цвят, на обща стойност 1 949 лева от владението на Боянка Иванова Гайдарска, от град Ловеч, без нейно съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първата инстанция, вещите са били върнати, поради което и на основание чл.197 т.3 във връзка с чл.195 ал.1 т.3. пр.1 и т.4 пр.1, чл.20 ал.2, чл.194 ал.1, чл.63 ал.1 т.3 и чл.55 ал.1 т.2 б.„б” предл. последно от НК му НАЛАГА наказание „обществено порицание”. Така наложеното наказание „обществено порицание” да бъде изпълнено чрез прочитане на споразумението по радиоуредбата на Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр. Левски.
В законна сила от 10.11.2016г.

63

Гражданско дело No 782/2016, VI състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

ЗК УНИКА

А.М.А.

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 11.11.2016г.
ОСЪЖДА А.М.А., ЕГН-********** *** да заплати на ЗК”УНИКА”АД, ЕИК : 040451865, със седалище и адрес на управление : гр.София-1612, район „Красно село”, ул.”Юнак”№11-13, представлявано от Главния изпълнителен директор Н. Генчев Иванов и Изпълнителния директор Димитър Стоянов Тонев сумата 327,40 /триста двадесет и седем лева и четиридесет стотинки/, на основание чл.213, ал.1 от КЗ, представляваща изплатено от ЗК»Уника»АД застрахователно обезщетение, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 26.03.2013 год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА А.М.А., ЕГН-********** *** да заплати на ЗК”УНИКА”АД, ЕИК : 040451865, със седалище и адрес на управление : гр.София-1612, район „Красно село”, ул.”Юнак”№11-13, представлявано от Главния изпълнителен директор Н. Генчев Иванов и Изпълнителния директор Димитър Стоянов Тонев сумата 330 /триста и тридесет/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, съгласно представен списък на разноските по чл.80 от ГПК. ДА СЕ ИЗПЛАТИ на адвокат Д.Г.Р. *** определеното възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лева от внесения депозит, за осъщественото процесуално представителсто на ответника А.М.А. по настоящото гр.дело.

64

Гражданско дело No 1443/2016, IX състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Е.П.И.

Д.И.И.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 11.11.2016г.
ДОПУСКА развод по взаимно съгласие и ПРЕКРАТЯВА сключения граждански брак с акт № 174/23.05.1999 г. в гр. Ловеч между Е.П.И. с ЕГН ********** и Д.И.И. с ЕГН **********. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Е.П.И. с ЕГН ********** с адрес *** и Д.И.И. с ЕГН ********** с адрес *** споразумение относно последиците от прекратяването на брака, съгласно което: Упражняването на родителските права върху роденото от брака им непълнолетно дете Елица Емилова Преславова с ЕГН ********** се предоставят на Д.И.И., като тя ще живее на адрес ***; Лични отношения на Елица Емилова Преславова с нейния баща Е.П.И. ще се осъществяват два пъти в месеца-всяка първа и трета събота и неделя с приспиване, 30 дни в годината, когато детето не е на училище, като това време не съвпада с годишният отпуск на майката, празниците по равно, а също така и в други дни, определени по общо предварително съгласие на Д.И.И. и Е.П.И. с желанието на детето; Е.П.И. ще заплаща месечна издръжка на непълнолетното си дете със съгласието на неговата майка Д.И.И. размер на 120,00 лв. /сто и двадесет/, считано от месец септември, ведно със законната лихва за всяко закъсняло плащане до настъпване на законна причина за изменяне или прекратяването ?. Издръжката е платима по банкова сметка, *** Д.И.И.; След прекратяване на брака Д.И.И. ще запази фамилното си име И.; Семейното жилище, находящо се в гр. Ловеч, обл. Ловеч, ул. „Бяло море", блок № 214, вх. Г, ап. 7 е наследствено на Д.И.И. и след прекратяването на брака ще се ползва от Елица Емилова Преславова и от нейната майка Д.И.И.; По време на брака си съпрузите не са придобивали недвижимо имущество, а придобитите движими вещи са си поделили при фактическата раздяла и след прекратяване на брака няма да имаме претенции един към друг; Съпрузите нямат претенции един към друг за лична издръжка и след прекратяване на брака не си дължат такава един на друг; Разноските, направени до постановяване на съдебното решение за развод, ще останат в тежест на страните, така както всяка една от тях ги е направила. Всички определени от съда държавни такси, свързани с настоящото споразумение и с брачното дело, ще бъдат заплатени от Е.П.И.. ОСЪЖДА Е.П.И. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза РС Ловеч държавна такса за развод в размер на 7,50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/. ОСЪЖДА Е.П.И. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза РС Ловеч държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 86,40 лв. /осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/. ОСЪЖДА Д.И.И. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза РС Ловеч държавна такса за развод в размер на 7,50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/.
В законна сила от 11.11.2016г.

65

АНД No 540/2016, I състав

РДГ

Т.Я.К.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 11.11.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1688/19.04.2016 год. на Павли Петров Богдански,Директор на Регионална дирекция по горите-Ловеч, с което е наложена на основание чл.53,ал.1 и 2 от ЗАНН и чл. 275,ал.1,т.2 от Закона за горите глоба в размер на 300/ триста/ лева на Т.Я.К., ЕГН: **********, за нарушение на чл.257,ал.1,т.2, пр.3, във връзка с чл.211,ал.2,т.2 от Закона за горите,като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

66

АНД No 821/2016, I състав

Комисия за защита на потребителите

МАРИОН- ЕООД

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 11.11.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2016-038235/20.06.2016 год. на Цветан Христов Христов,Директор на Регионална дирекция за областите Габрово,Велико Търново,Русе,Ловеч и Плевен към КЗП, с което е наложена на основание чл.211 от Закона за туризма имуществена санкция в размер на 500. 00 /петстотин/ лева на “М ЕООД - гр. Ловеч, представлявано от А.М.Д., ЕГН: **********, за нарушение на чл.117,ал.2 от Закона за туризма, КАТО ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

67

АНД No 1014/2016, III състав

КАТ

Д.А.В.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 11.11.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16-0906-000377 от 16.05.2016 год. на Николай В. Недялков –Началник на сектор към ОДМВР – Ловеч, сектор ПП - Ловеч, упълномощен със заповед №8121з-748/24.06.2015 год. на Министъра на МВР, с което на Д.А.В. с ЕГН ********** *** на основание чл.174 ал.3 от ЗДвП са наложени следните наказания - глоба в размер на 2 000 лева и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца за извършено нарушение на чл.174 ал.3 от ЗДвП като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

68

НОХД No 1307/2016, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Г.П.Г.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 11.11.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия Г.П.Г., ЕГН **********
Г.П.Г.
В законна сила от 18.11.2016г.

69

НОХД No 1307/2016, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Г.П.Г.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 11.11.2016г.
Г.П.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Г.П.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с българско гражданство, средно образование, неженен, работи, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 28.10.2016 г. около 00.30 часа в гр.Ловеч, обл.Ловеч, ж.к.„Червен бряг" пред бл.109, управлявал моторно превозно средство - собствения си лек автомобил марка „******” с peг.№ ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда- 2,27 на хиляда, установено по надлежния ред- с техническо средство „Дрегер Алкотест" 7510 с фабричен № ARBB-0041, проба № 3919, поради което и на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА наказание 5 /пет/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на това наказание за срок от 3 /три/ години от влизане на споразумението в сила. На основание чл.59, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, ПРИСПАДА от така наложеното наказание, времето през което подс.Г. е бил задържан със Заповед за задържане на лице № 1762зз258/28.10.2016 г. на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР, за срок от 24 часа. На основание чл.55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на подс.Г. по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл.343г, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА подс.Г. от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца, считано от датата на отнемане на СУМПС – 28.10.2016г.
В законна сила от 11.11.2016г.

70

АНД No 1332/2016, II състав

Производство по УБДХ

 

М.П.М.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 13.11.2016г.
НАЛАГА на М.П.М., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, българско гражданство, разведен, със средно образование, работи като шофьор, неосъджан, ЕГН - **********, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – ГЛОБА в размер на 200,00 /двеста/ лева, която следва да се плати по сметка на съдебната власт, за това, че на 12.11.2016 г., в с. Къкрина, обл. Ловеч е осъществил състава на чл.1 от УБДХ – извършил е непристойни действия и грубо е нарушил обществения ред. Решението подлежи на обжалване пред ЛОС в срок от двадесет и четири часа, считано от прочитане на решението, а именно в 14.30 часа на 13.11.2016 година. Препис от решението да се изпрати на РУ гр. Ловеч
М.П.М.
Мотиви от 13.11.2016г.
В законна сила от 14.11.2016г.

71

Гражданско дело No 1694/2015, IX състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ КАРДИОЛАЙФ ООД

МБАЛ ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ АД

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 14.11.2016г.
ОСЪЖДА на основание чл. 79, ал. 1, пр. 1-во ЗЗД „МБАЛ Проф. Д-р Параскев Стоянов“ АД с ЕИК 110503990 с адрес гр. Ловеч, ул. „Съйко Съев“ № 27 да заплати на „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория „Кардиолайф““ ООД с ЕИК 110565383 с адрес гр. Ловеч, ул. „България“ № 81, вх. Г, ап. 3 сумата от 15 828,00 лв. /петнадесет хиляди осемстотин двадесет и осем лева/- остатък от цена на извършени медицински дейности за м. юни 2015 г. по договор от 06.10.2008 г. за съвместна дейност в областта на инвазивната кардиология, ведно със законната лихва от 23.09.2015 г. до изплащане на вземането. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК „МБАЛ Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД с ЕИК 110503990 с адрес гр. Ловеч, ул. „Съйко Съев“ № 27 да заплати на „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория „Кардиолайф““ ООД с ЕИК 110565383 с адрес гр. Ловеч, ул. „България“ № 81, вх. Г, ап. 3 сумата от 851,88 лв. /осемстотин петдесет и едни лева и осемдесет и осем стотинки/. ОТХВЪРЛЯ искането на МБАЛ Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД, с горните данни, за присъждане на сторените разноски. ОСЪЖДА на основание чл. 77 ГПК МБАЛ Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД с ЕИК 110503990 с адрес гр. Ловеч, ул. „Съйко Съев“ № 27 да заплати на РС Ловеч сумата от 9,06 лв. /девет лева и шест стотинки/-сторени разходи за куриерски услуги от съда.

72

Гражданско дело No 2051/2016, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

В.Б.В.,
Н.В.З.

 

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Определение от 14.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №2051/2016 .по описа на Ловешки РС . ИЗПРАЩА делото по подсъдност на СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД.

73

АНД No 1202/2016, II състав

МВР

З.А.А.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 14.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НАХД № 1202/2016 г. по описа на Районен съд –Ловеч и ИЗПРАЩА делото по компетентност на Районен съд – Тетевен.
В законна сила от 14.11.2016г.

74

Гражданско дело No 1132/2014, V състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

П.И.И.,
В.И.И.

М.П.П.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 15.11.2016г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение №217 от 27.06.2016 г.по гр.дело №1132/2014 г.по описа на Ловешки РС, като диспозитива на решението, след индивидуализацията на имота, изнесен на публична продан на основание чл.348 от ГПК, следва да се добави изразът:„ Пазарната цена на гореописания недвижим имот е 49 900 лв./ в т.ч. земя – 6 600 лв. и апартамент и маза – 43 300 лв/.” Настоящото решение е неразделна част от Решение № 217 от 27.06.2016 г.по гр.дело №1132/2014 г.по описа на Ловешки РС.

75

Гражданско дело No 2183/2015, VI състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

ТРИ-МСВ ЕООД

ФОНД РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ОПУ-ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 15.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от “Три-Мсв”ЕООД, ЕИК : 131328829, със седалище и адрес на управление : гр.София, бул.”Илиянци”№12, адрес за кореспонденция : гр.София-1231, ж.к.”Връбница”2, бл.615, вх.”А”, ет.4, ап.10, представлявано от Даниела Роканова срещу Агенция „Пътна инфраструктура”, с адрес гр.София, площад „Македония”№3, Областно пътно управление Ловеч, с адрес : гр.Ловеч, ул.”В. Йонков”№5, иск с правно основание чл.55, ал.1, пр.1 от ЗЗД, за заплащане на сумата 6 366.59 лева, ведно със законната лихва върху тази сума, начиная от датата на предявяване на исковата молба – 23.11.2015 год. до окончателното изплащане, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОТХВЪРЛЯ предявеният от “Три-Мсв”ЕООД, ЕИК : 131328829, със седалище и адрес на управление : гр.София, бул.”Илиянци”№12, адрес за кореспонденция : гр.София-1231, ж.к.”Връбница”2, бл.615, вх.”А”, ет.4, ап.10, представлявано от Даниела Роканова срещу Агенция „Пътна инфраструктура”, с адрес гр.София, площад „Македония”№3, Областно пътно управление Ловеч, с адрес : гр.Ловеч, ул.”В. Йонков”№5, иск с правно основание чл.86, ал.1 от ЗЗД, за заплащане на мораторната лихва за периода от депозиране на поканата за възстановяване на сумата от 6 366,59 лева - 12.10.2015 год. до датата на завеждане на исковата молба - 23.11.2015 год. на стойност 76,20 лева, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОТХВЪРЛЯ претенцията на “Три-Мсв”ЕООД, с горните данни против Агенция „Пътна инфраструктура”, Областно пътно управление Ловеч, с горните данни за заплащане на съдебно-деловодните разноски в размер на сумата 1 060 лева, съгласно представен списък на разноските по чл.80 от ГПК, като НЕОСНОВАТЕЛНА И НЕДОКАЗАНА. ОСЪЖДА “Три-Мсв”ЕООД, ЕИК : 131328829, със седалище и адрес на управление : гр.София, бул.”Илиянци”№12, адрес за кореспонденция : гр.София-1231, ж.к.”Връбница”2, бл.615, вх.”А”, ет.4, ап.10, представлявано от Даниела Роканова да заплати на Агенция „Пътна инфраструктура”, с адрес гр.София, площад „Македония”№3, Областно пътно управление Ловеч, с адрес : гр.Ловеч, ул.”В. Йонков”№5 сумата 650 /шестотин и петдесет/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски, на основание чл.78, ал.3 от ГПК. Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред ОС-гр.Ловеч в двуседмичен срок от връчването му на страните.

76

Гражданско дело No 1737/2016, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.Т.П.,
Д.Т.П.

 

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 15.11.2016г.
ДОПУСКА РАЗВОД, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите, без да се издирват мотивите им за прекратяване на брака, като ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, сключен на 22.02.1997 год. в гр. Ловеч, обл. Ловеч, съгласно Акт за граждански брак № 24/ 22. 02.1997 г. от Община Ловеч между: С.Т.П. с ЕГН – ********** *** , настоящ арес за кореспонденция : грЛ.8 и Д.Т.П. с ЕГН – ********** с постоянен адрес и адрес за кореспонденция: гр. Ловеч,обл. Ловеч ,ул.“Клокотница“ №38,тел. 0882830250, и УТВЪРЖДАВА следното споразумение между съпрузите при развод по взаимно съгласие, на основание чл.51 от СК, а именно: 1. От бракът си страните нямат ненавършили пълнолетие деца. 2. Семейното жилище в гр. Ловеч, обл. Ловеч, ул. „Клокотница", № 38 , след прекратяването на брака , ще се ползва от Д.Т.П.. С.Т.П. няма претенции във връзка с ползването му. 3. Д.Т.П. с ЕГН – ********** с постоянен адрес и адрес за кореспонденция: гр. Ловеч,обл. Ловеч ,ул.“Клокотница“ №38,тел. 0882830250, получава в дял и става изключителен собственик на придобитите по време на брака МПС: - лек автомобил „Фиат Пунто" с peг. № OB 6365 ВН,жълт металик ,рама ZFA19900002032778 ; Застрахователната стойност на този автомобил е 400,00 лева. - лек автомобил „Хюндай Атос Прайм" с peг. № OB 4740ВА,цвят : жълт; рама MALAB51HP6M735356 Застрахователната стойност на този автомобил е 300,00 лева. С.Т.П. няма претенции към тях, тъй като са придобити изцяло със средства на Д.П.. 4.След прекратяване на брака Д.Т.П., с горните данни, се задължава да заплати еднократно лична издръжка на С.Т.П., с горните данни , в размер на 1000 /хиляда/ лева, платими в брой до 30.11.2016 година. 5. Към момента на настоящото споразумение страните няма претенции един към друг за подялба на семейно имущество. 6. След прекратяване на брака С.Т.П. ще носи бащиното си фамилното си име Георгиева или ще се именува за в бъдеще С.Т. ГЕОРГИЕВА. 7.Всички получени кредити от тях от банки, физически лица и други кредитни институции ще се погасяват от всеки така, както ги е получил, тъй като не са послужили за задоволяване нуждите на семейството. 8. Разноските направени до постановяване на съдебното решение за развод, ще се поемат от двамата по равно както и окончателната държавна такса , Д.Т.П. ще поеме д.т. 2 % върху поставените му в дял МПС , а С.Т.П. д.т. 2 % върху сумата 1000,00 лева – еднократна лична издръжка 9.С настоящото споразумение страните уреждат всички спорни въпроси помежду си във връзка с развода. ОСЪЖДА: С.Т.П. , с горните данни , да заплати по сметка на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД, окончателна държавна такса при решаване на делото или сумата 12,50 лева. ОСЪЖДА: Д.Т.П. , с горните данни , да заплати по сметка на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД, окончателна държавна такса при решаване на делото или сумата 12,50 лева. ОСЪЖДА: С.Т.П. , с горните данни , да заплати по сметка на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД, 2% държавна такса върху сумата 1000,00 лева или сумата 20,00 лева. ОСЪЖДА: Д.Т.П. , с горните данни , да заплати по сметка на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД, държавна такса 2% върху поставеното в дял движимо имущество – МПС –та или общо 14,00 лева.
В законна сила от 15.11.2016г.

77

Гражданско дело No 1753/2016, VII състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

М.С.С.

Х.С.Х.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Определение от 15.11.2016г.
ПРИЕМА И ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между страните в производството по ПРИВРЕМЕННИ МЕРКИ относно местоживеенето на детето Габриел Х.С., роден на *** г., упражняване родителските права по отношение на детето, определяне режим на лични отношения и издръжката му, както следва: - Родителските права върху детето Габриел Х.С., с ЕГН **********, се предоставят за упражняване на майката М.С.С., ЕГН **********. - Местоживеенето на детето Габриел Х.С., с ЕГН **********, ще бъде по настоящия адрес на майката: гр. Ловеч, ж.к. „Здравец“, бл. 205, вх. „Е“, ет. 4, ап. 9. - Режимът на лични контакти между бащата Х.С.Х., ЕГН **********, и детето Габриел Х.С., с ЕГН **********, ще бъде следният: всяка седмица от месеца след 16,00 часа в петък до 08,00 часа в понеделник с приспиване в петък, събота и неделя вечер, както и да го взема при себе си два пъти по 14 /четиринадесет/ дни през лятото, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката, като по време на този платен годишен отпуск на майката детето да бъде при нея; 7 /седем/ дни през Коледните празници от 20 до 27 декември през всяка четна година и седем дни през Новогодишните празници от 28 декември до 2 януари през всяка нечетна година детето ще бъде при бащата; Великденските празници през всяка нечетна година детето ще бъде при бащата; Рожден ден на детето всяка четна година, то ще бъде при бащата; Имен ден на детето - 26 март /Св. Архангел Гавраил/ детето ще бъде при бащата всяка нечетна година. - Бащата Х.С.Х., ЕГН **********, с адрес: ***, се задължава да заплаща на М.С.С., ЕГН **********, с адрес: ***, като майка и законен представител на детето Габриел Х.С., с ЕГН **********, месечна издръжка за детето в размер на 170.00 /сто и седемдесет/ лева, начиная от днес /15.11.2016 г./ до приключване на делото с влязло в сила съдебно решение, платима до 10-то число на текущия месец по банковата сметка на майката.

78

Гражданско дело No 578/2015, V състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Е.Н.Д.

М.П.Н.,
В.П.Н.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 16.11.2016г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, на основание чл.348 от ГПК, допуснатия до делба имот, а именно: - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21823.262.623 по КККР на с.Дойренци, общ.Ловеч, одобрени със Заповед № РД – 18-50/20.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК, с адрес на ПИ : с.Дойренци, ул.”Александър Стамболийски” №16, с площ 812 кв.м, трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10м/, при съседи : 21823.262.622, 21823.262.630, 21823.262.1068, 21823.262.624, 21823.262.1184, заедно с построените в него: СГРАДА с идентификатор 21823.262.623.1, със ЗП 92 кв.м, бр.етажи – един, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; СГРАДА с идентификатор 21823.262.623.2, със ЗП 34 кв.м, брой етажи – един, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; СГРАДА с идентификатор 21823.262.623.3, със ЗП 38 кв.м, брой етажи – един, предназначение – Хангар, депо и СГРАДА с идентификатор 21823.262.623.4 със ЗП 57 кв.м, брой етажи –един, предназначение : Селскостопанска сграда Пазарната оценка на гореописания недвижим имот е 12 800 лв./ дванадесет хиляди и осемстотин/ лева. След извършване на публичната продан, получената сума да бъде разпределена между съсобствениците при следните квоти: Е.Н.Д. – ? ид.част, М.П.Н. – ? ид.част и В.П.Н. – ? ид.част. ОСЪЖДА Е.Н.Д., ЕГН **********, с пост.адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Ловешкия РС сумата от 256.00 лв/ двеста петдесет и шест/ лева, представляваща държавна такса от 4% върху стойността на притежавания дял. ОСЪЖДА М.П.Н., ЕГН **********, с пост. адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Ловешкия РС сумата от 128.00 лв./ сто двадесет и осем/ лева, представляваща държавна такса от 4% върху стойността на притежавания дял. ОСЪЖДА В.П.Н., ЕГН **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Ловешкия РС сумата от 128.00 лв./ сто двадесет и осем/ лева, представляваща държавна такса от 4% върху стойността на притежавания дял. ОСЪЖДА всеки от съделителите М.П.Н., с горните данни, и В.П.Н., с горните данни, ДА ЗАПЛАТИ на Е.Н.Д.,с горните данни, сума в размер от по 62,50 лв. /шестдесет и два лева и 50 ст/ - разноски по делото.

79

Гражданско дело No 1450/2016, VII състав

Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение

Т.Н.Т.,
В.С.Т.,
Е.Т.Й.

ОБЩИНА - ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Определение от 16.11.2016г.
ВРЪЩА исковата молба, заедно с приложенията, подадена от Т.Н.Т., В.С.Т. И Е.Т. ***, с която се търси разваляне на два договора за отстъпване право на строеж върху държавна земя, както и връщане на парична сума. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 1450/2016 г. по описа на Ловешкия районен съд.

80

Гражданско дело No 1455/2016, V състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

И.Д.Ц.

Ц.П.Ц.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 16.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения между И.Д.Ц., ЕГН: **********, с пост.адрес: *** и Ц.П.Ц., ЕГН: **********, с пост.адрес: *** ,с акт №24/ 17.04.2004 г. на Община гр.Ловеч граждански брак, като дълбоко и непоправимо разстроен УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.49,ал.4 от СК, по силата на което: 1.Упражняването на родителските права по отношение на родените от брака деца М. Ц. Ц., род. *** г. и Д. Ц. Ц., род. *** г се предоставя на майката И.Д.Ц., с горните данни, като децата ще живеят при нея на адрес: гр.Ловеч, ул.”Търговска”№97, ет.4. 2. Определя следния режим на лични контакти на бащата Ц.П.Ц. с децата М. Ц. Ц. и Д. Ц. Ц.: - всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 часа в събота до 16.00 часа в неделя с преспиване, по местоживеенето на децата и да ги връща също на местоживеенето им, както и с правото да ги взема по 20 дена през лятната ваканция, когато е в България и когато това време не съвпада с платения годишен отпуск на майката. - да взема децата от 27 декември до 30 декември всяка година също по местоживеенето на децата, като ги връща на 30 декември в 17.00 часа. - по време на Великденските празници – първите два дни децата да бъдат при майката, а следващите два дни при бащата, който следва да връща децата в 17.00 часа на втория ден – по местоживеенето на децата. 3. Бащата Ц.П.Ц., с горните данни,се задължава ДА ЗАПЛАЩА на И.Д.Ц., като майка и законна представителка на децата месечна издръжка, както следва: за голямото дете М., род. *** г. – по 160.00 лв.месечно, а за по-малкото дете Д., род. *** г. – по 140.00 лв. месечно, считано от 1 август 2016 г., ведно със законната лихва, считано от тази дата до настъпване на законна причина за изменяване или прекратяване на издръжката. 4. Съпрузите нямат претенции за лична издръжка. 5. Семейното жилище, находящо се на адрес: гр.Ловеч, ул.”Търговска”№97, ет.4, собственост на родителите на ищцата И.Д.Ц., се предоставя за ползване на нея и децата. 6. След прекратяването на брака съпругата ще запази брачното си фамилно име-Ц.. 7. Разноските по делото остават в тежест на страните така, както са направени, като окончателната държавната такса и таксата върху издръжката ще се заплатят от Ц.П.Ц.. 8. Всички кредити, получени от двамата съпрузи от банки, други кредитни институции и физически лица ще се изплащат така, както са получени, тъй като не са теглени за нуждите на семейството. 9. Съпрузите са декларирали, че нямат сключен брачен договор. ОСЪЖДА Ц.П.Ц., ЕГН: **********, с пост.адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ по бюджета на съдебната власт допълнителна държавна такса в размер на 25.00 / двадесет и пет/ лева, както и държавна такса върху определената издръжка в размер на 216.00 лв /двеста и шестнадесет/лева.

81

Гражданско дело No 1575/2016, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Ц.Г.С.,
Е.М.И.,
Ф.Е.И.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 16.11.2016г.
ВЗЕМА мярка за закрила–социална услуга резидентен тип спрямо Ф.Е.И. с ЕГН **********, ката я настанява в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 1 Ловеч за срок от една година. На основание чл. 28, ал. 4 от Закона за закрила на детето решението подлежи на незабавно изпълнение.

82

Гражданско дело No 1590/2016, IX състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Р.А.Н.

П.Д.Н.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Определение от 16.11.2016г.
ПРИЕМА за съвместно разглеждане заявения от П.Д.Н. против Р.А.Н. иск за решаване спор относно родителските права над децата Драго Петков Н. и Мария Петкова Н.. ОБЯВЯВА, че заявените и приети впоследствие споровете за родителска отговорност от и срещу П.Д.Н. и Р.А.Н. не са подведомствени на РС Ловеч и ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1590/2016 г. на РС Ловеч.

83

АНД No 179/2016, II състав

РДГ

Х.Г.Х.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 16.11.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2251 от 04.02.2016 г. на Директора на Регионална Дирекция по горите гр.Ловеч, с което на Х.Г.Х. ***, ЕГН : ********** е наложено административно наказание на основание чл.257, ал.2 от ЗГ – глоба в размер на 1 000 лева, за нарушение на чл.257, ал.2 от ЗГ, във връзка с чл.54, ал.1, т.3 от Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО

84

АНД No 298/2016, II състав

КАТ

Т.К.Н.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 16.11.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15-0906-000860 от 31.08.2015 г. на Началника на сектор „ПП” към ОД на МВР - Ловеч, с което е наложено на Т.К.Н. ***, ЕГН : **********, административно наказание на основание чл.178д от ЗДвП – глоба в размер на 200 лева, за извършено нарушение на чл.98, ал.2, т.4 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

85

АНД No 645/2016, II състав

КАТ

А.Х.А.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 16.11.2016г.

86

АНД No 1131/2016, III състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Л.П.С.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 16.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НАХД 1131/2016 година по описа на РС – Ловеч. ВРЪЩА делото на прокурора. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест в седемдневен срок от днес пред ЛОС.
В законна сила от 23.11.2016г.

87

НОХД No 1190/2016, III състав

Средна телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Т.П.Г.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 16.11.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА взетата мярка за неотклонение „подписка” по отношение на подсъдимия Т.П.Г..
Т.П.Г.

88

НОХД No 1190/2016, III състав

Средна телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Т.П.Г.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Присъда от 16.11.2016г.
Т.П.Г.

89

АНД No 1228/2016, VIII състав

ДИТ

Д.М.А.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 16.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НАХД № 1228/2016 година по описа на Ловешки районен съд.

90

НОХД No 1299/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

П.С.Б.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 16.11.2016г.
ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение „подписка” по отношение на подсъдимия П.С.Б..
П.С.Б.
В законна сила от 23.11.2016г.

91

НОХД No 1299/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

П.С.Б.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 16.11.2016г.
П.С.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурора Вася Радевска, защитника адв. А.М. *** и подсъдимата П.С.Б., като ПРИЗНАВА подсъдимата П.С.Б. - родена на *** година в гр.Пловдив, с постоянен и настоящ адрес ***, българска гражданка, със средно образование, неомъжена, работи, неосъждана, ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че на 30.10.2016 год., в 22.15 часа в град Ловеч, по ул. Васил Левски, с посока на движение ул. Хан Кубрат, управлявала моторно превозно средство - собственият си лек автомобил „Форд Ка”, с peг. № OB 2599 АК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 1,98 на хиляда, установено по надлежния ред - техническо средство „Алкотест 7510” с № ARBB 0041, поради което и на основание чл.343б ал.1 и чл.55 ал.1 т.1 от НК й НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години от влизане на споразумението в сила. На основание чл.59 от НК ПРИСПАДА от определеното наказание лишаване от свобода времето, през което П.С.Б. е била задържана със заповед за задържане на лице с peг. № 1762-зз-262/30.10.2016 година на основание чл.72 ал.1 от ЗМВР във вр. с чл.343б ал.1 от НК. На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото по-леко наказание „глоба”. На основание чл.343г във вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимата П.С.Б. от право да управлява МПС за срок от единадесет месеца. На основание чл.59 ал.4 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС времето, през което Б. е била лишена от това право по административен ред за същото деяние, считано от 30.10.2016 година.
В законна сила от 16.11.2016г.

92

НОХД No 1334/2016, VIII състав

Привилегирован състав на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.А.Л.,
П.В.А.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 16.11.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ Под надзор на родител”,взета по ДП №101/2016 год. по описа на РУ МВР Ловеч по отношение на подсъдимия П.В.А., ЕГН-********** ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка”, взета по ДП №101/2016 год. по описа на РУ МВР Ловеч по отношение на подсъдимия В.А.Л., ЕГН-**********.
В.А.Л.
П.В.А.
В законна сила от 23.11.2016г.

93

НОХД No 1334/2016, VIII състав

Привилегирован състав на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.А.Л.,
П.В.А.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 16.11.2016г.
В.А.Л.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ В.А.Л., роден на ***г***.Габрово, живущ ***, български гражданин, с основно образование, безработен, неженен, осъждан ,ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода от 12.01.2016 г. до 31.01.2016 г. от къща намираща се в с. Александрово, Ловешка област, ул.. „Цар Калоян" № 1, в съучастие като извършител с Върбан Георгиев Станев, П. Маринов Янакиев, Бисер Анатолиев Ангелов и с непълнолетните Станчо Зоев Станев и П.В.А. ***, чрез използване на моторни превозни средства -лекотоварен автомобил марка „Рено Еспейс", с peг. № EH4064ВН - управляван от П. Маринов Янакиев и лек автомобил марка „Фолксваген Пасат", с peг. №ЕВ5605АМ - управляван от В.А.Л., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот /разбиване на бравите на входните врати на първи етаж и стъклото на един от прозорците/, отнел чужди движими вещи: 1 бр. фризер с надпис CFC free /FCKW frei, бял на цвят със 7 отделения № V40095C06212; 1 бр. хладилник с отделна камера марка NEO, бял на цвят с баркод 1163093227007772790133; 1 бр. мото фреза, синя на цвят с надпис „Тракия", с две гумена колела с код 9504172D; 1 бр. акордеон марка Weltmeister, с 80 баса, 20 клавиша, черен на цвят; 1 бр. туристически куфар 50/75/16 см - черен на цвят с два броя катарами; 1 бр. микровълнова фурна - марка NEO, модел MWO - М8205, с № J200-07100800511, бяла на цвят; 1 бр. цветен телевизор - марка TOSHIBA LCD № 19AV605PG, черен на цвят, с един брой дистанционно управление TOSHIBA -СТ90326 и един захранващ кабел 220V, черен на цвят, на обща стойност 1 949,00 лева, от владението на Боянка Иванова Гайдарска, от град Ловеч, без нейно съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първата инстанция вещите са били върнати,поради което и на основание чл.197 т.З във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 1 и т. 4, пр. 1 във връзка с чл. 20, ал. 2 във връзка с чл. 194, ал. 1,при условията на чл. 55,ал.1,т.2,б.”б” предл.1-во от НК му НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки: - по чл.42а,ал.2,т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 6/шест/месеца като подсъдимия се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично. -по чл.42а,ал.2,т.2 от НК–задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 /шест/ месеца.
П.В.А.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ П.В.А., роден на *** ***, обл. Плевен, ул. „Веслец" №7, български гражданин, с начално образование, неженен, неосъждан /има наложени административни наказания/, безработен, ЕГН: ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода от 12.01.2016 г. до 31.01.2016 г. от къща намираща се в с. Александрово, Ловешка област, ул. „Цар Калоян"" № 1, като непълнолетен, но можейки да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, в съответствие с това разбиране, в съучастие като извършител с Върбан Георгиев Станев, В.А.Л., П. Маринов Янакиев, Бисер Анатолиев Ангелов и с непълнолетния Станчо Зоев Станев - всички от гр. Левски, Плевенска област, чрез използване на моторни превозни средства - лекотоварен автомобил марка „Рено Еспейс", с peг, № EH4064 ВН - управляван от П. Маринов Янакиев и лек автомобил марка „Фолксфаген Пасат", с peг. № ЕВ5605АМ - управляван от В.А.Л., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот /разбиване на бравите на входните врати на първи етаж и стъклото на един от прозорците/, отнел чужди движими вещи: 1 бр. фризер с надпис CFC free /FCKW frei, бял на цвят със 7 отделения № V40095C06212; 1 бр. хладилник с отделна камера марка NEO, бял на цвят с баркод 1163093227007772790133; 1 бр. мото фреза, синя на цвят с надпис „Тракия"*, с две гумена колела с код 9504172D; 1 бр. акордеон марка Weltmeister, с 80 баса, 20 клавиша, черен на цвят; 1 бр. туристически куфар 50/75/16 см - черен на цвят с два броя катарами; 1 бр. микровълнова фурна - марка NEO, модел MWO - М8205, с № J200-07100800511, бяла на цвят; 1 бр. цветен телевизор - марка TOSHIBA LCD № 19AV605PG, черен на цвят, с един брой дистанционно управление TOSHIBA - СТ90326 и един захранващ кабел 220V, черен на цвят, на обща стойност 1 949,00 лева, от владението на Боянка Иванова Гайдарска, от град Ловеч, без нейно съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първата инстанция вещите са били върнати,поради което и на основание чл. 197, т. 3, във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 1 и т. 4, пр. 1 във връзка с чл. 20, ал. 2 във връзка с чл. 194, ал. 1 във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 3 , при условията на чл.55, ал.1,т.2 б.”б”,предл.последно от НК му НАЛАГА наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ”, което да бъде изпълнено чрез прочитане на споразумението по местоживеене на подсъдимия по радиовъзела на Община гр.Левски.
В законна сила от 16.11.2016г.

94

Гражданско дело No 1094/2015, V състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

К.И.И.,
К.К.К.

Ц.К.Т.,
Д.Г.Д.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 17.11.2016г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, на основание чл.348 от ГПК, допуснатия до делба имот, а именно: - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67060.310.81 / шестдесет и седем хиляди и шестдесет, точка, триста и десет, точка, осемдесет и едно, по катадстралната карта и кадастралните регистри на с.Славяни, общ.Ловеч, обл.Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-80/05.12.2007г. на Изпълн. Директор на АГКК, адрес: местност ,С., с площ по скица 1900 /хиляда и деветстотин/кв.м., трайно предназначение на територията: ГОРСКА, начин на трайно ползване:друг вид дървопроизводителна гора, стар идентификатор -няма, номер по предходен план: 310081 и съседи: 67060.310.73, 67060.310. 152, 67060310.82, 167060.310.71, 67060.310.70, 67060310.15 Пазарната оценка на гореописания недвижим имот е 190.00 лв./ сто и деветдесет/ лева. След извършване на публичната продан, получената сума да бъде разпределена между съсобствениците при следните квоти: К.И.И. – 1/3 ид.част, К.К.К. – 1/3 ид.част и Ц.К.Т. – 1/3 ид.част. ИЗВЪРШВА делбата на земеделските земи по реда на чл.353 от ГПК, като разпределя имотите, както следва: ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ и собственост на съделителите К.И.И., ЕГН **********, с пост.адрес: *** , К.К.К., ЕГН **********, с пост.адрес: *** следния недвижим имот : - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор №67060.253.74, находящ се в с.Славяни, общ.Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-80/05.12.2007 г на Изп.директор на АГКК, местността „ТАЙРОВОТО" с проектна площ от 4 297 кв.м ./ четири хиляди двеста деветдесет и седем кв.м./,трайно предназначение на територията - земеделска, начина на трайно ползване – нива/ орна земя/, при съседи: 253.73, 253.7, 253.18, на стойност 2 578.00 лв.; ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ и собственост на съделителите Ц.К.Т., ЕГН **********, с пост.адрес: *** и Д.Г.Д., ЕГН **********, с пост.адрес: ***, - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор №67060.253.73/ шестдесет и седем хиляди и шестдесет, точка, двеста петдесет и три, точка, седемдесет и три/, находящ се в с.Славяни, общ.Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-80/05.12.2007 г на Изп.директор на АГКК, местността „ТАЙРОВОТО" с проектна площ от 3000 кв.м/три хиляди/кв.м.,трайно предназначение на територията - земеделска, начина на трайно ползване – нива/ орна земя/, при съседи: 253.74, 253.7, 253.18, на стойност 1800.00 лв.; - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67060.190.2 / шестдесет и седем хиляди и шестдесет, точка, сто и деветдесет, точка, две,/ по катадстралната карта и кадастралните регистри на с.Славяни, общ.Ловеч, обл.Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-80/ 05.12.2007г. на Изп.директор на АГКК адрес: местност „ЦИГАНСКИ НИВИ", с площ по скица 12 302 /дванадесет хиляди триста и два/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване:НИВА, стар идентификатор-няма, номер по предходен план: 190002 и съседи: 67060.187.100, 67060.190.3, 67060.190.5, 167060.190.1, 67060.189.20, на стойност 7 381.00 лв. - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67060.194.22 / шестдесет и седем хиляди и шестдесет, точка, сто деветдесет и четири, точка, двадесет и две и едно/, по катастралната карта и кадастралните регистри на с.Славяни, общ.Ловеч. обл.Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-80/05.12.2007 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: местност „МИШКОВЕЦ", с площ по скица 1000 /хиляда/ кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ЛИВАДА гора, стар идентификатор-няма, номер по предходен план: 194022 и съседи: 67060.194.102, 67060.194.23, 67060,193.103, 67060.194.21, на стойност 310.00 лв. Общата стойност на поставените в този дял имоти възлиза на 9 491.00 лв.. ОСЪЖДА Ц.К.Т., с горните данни, и Д.Г.Д., с горните данни,за уравнение на дяловете да заплатят на К.И.И., с горните данни и К.К.К.,с горните данни, сумата от 104.00/ сто и четири/ лв. ОСЪЖДА К.И.И., ЕГН **********, с пост.адрес: *** , да заплати по сметка на Ловешки РС сумата от 53.64 лв/ петдесет и три лева и 64 ст/, представляваща 4% държавна такса върху стойността на притежавания дял . ОСЪЖДА К.К.К., ЕГН **********, с пост.адрес: *** да заплати по сметка на Ловешки РС сумата от 53.64 лв/ петдесет и три лева и 64 ст/представляваща 4% държавна такса върху стойността на притежавания дял ОСЪЖДА Ц.К.Т., ЕГН **********, с пост.адрес: *** да заплати по сметка на Ловешки РС сумата от 214.56 лв / двеста и четиринадесет лева и 56ст/, представляваща 4% държавна такса върху стойността на притежавания дял. ОСЪЖДА Д.Г.Д., ЕГН **********, с пост.адрес: *** да заплати по сметка на Ловешки РС сумата от 160.92 лв./сто и шестдесет лева и 92ст/, представляваща 4% държавна такса върху стойността на притежавания дял.

95

Гражданско дело No 913/2016, VI състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Р.П.Д.

Д.М.Д.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 17.11.2016г.
ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на роденото от съвместното съжителство между Р.П.Д., ЕГН-********** *** и Д.М.Д., ЕГН-********** *** малолетно дете Десислава Дамянова Дечева, родена на *** год., ЕГН-**********, на майката Р.П.Д., ЕГН-********** *** ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето Десислава Дамянова Дечева, родена на *** год., ЕГН-********** да бъде на адреса на майката Р.П.Д.,***. ОПРЕДЕЛЯ РЕЖИМ НА ЛИЧНИ КОНТАКТИ на бащата Д.М.Д., ЕГН-********** *** с малолетната му дъщеря Десислава Дамянова Дечева, родена на *** год., ЕГН-**********, както следва : Всяка първа и трета събота и неделя от 10.00 часа в събота до 19.00 часа в неделя /през лятото/ и от 10.00 часа до 16.00 часа /през зимата/ с преспиване, когато тръгне на училище - да го взема при себе си през първата половина от всички училищни ваканции, първата половина през всички почивни дни по случай всички национални празници, да го взема при себе си когато има рожден ден детето до 12.00 часа, когато ищцата има рожден ден на 04 юни, да бъде при нея, както и да го взема при себе си по 20 дни през лятната ваканция, когато това време не съвпада с платения годишен отпуск на майката. ОСЪЖДА Д.М.Д., ЕГН-********** *** да заплаща на Р.П.Д., ЕГН-********** ***, като майка и законна представителка на малолетната им дъщеря Десислава Дамянова Дечева, родена на *** год., ЕГН-********** сумата 120 /сто и двадесет/ лева месечна издръжка, начиная от 06.06.2016 год. до окончателното изплащане, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от деня на падежа до окончателното й изплащане или до настъпване на причина за нейното изменение или прекратяване, а искът на Р.П.Д., ЕГН-********** *** против Д.М.Д., ЕГН-********** *** за заплащане на издръжка до пълния претендиран размер на сумата от 180 лева ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОТХВЪРЛЯ иска на Р.П.Д., ЕГН-********** *** против Д.М.Д., ЕГН-********** *** за заплащане на издръжка за минало време в размер на сумата 130 лева за периода от 02.10. до 06.06.2016 год., на основание чл.149 от СК, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА Д.М.Д., ЕГН-********** *** да заплати на Р.П.Д., ЕГН-********** *** сумата 47,42 /четиридесет и седем лева четиридесет и две стотинки/, представляваща съдебно-деловодни разноски, изчислени съразмерно с уважената част от иска, на основание чл.78, ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА Д.М.Д., ЕГН-********** *** да заплати по сметка на РС-гр.Ловеч сумата 172,80 /сто седемдесет и два лева и осемдесет стотинки/, представлаваща държавна такса върху размера на присъдената издръжка на детето.

96

Гражданско дело No 932/2016, IV състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ДИВЕС ООД

КАС ТРАНС ЕООД

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Определение от 17.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 233 от ГПК, производството по гр. д. № 932/2016 г. по описа на РС Ловеч, по двата обективно съединени иска : обезщетение по чл. 79 от ЗЗД в размер на 1 621,75 лв. и за присъждане на законна лихва върху тази сума от подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА „КАС ТРАНС" ЕООД гр. Нови Искър. ЕИК 175380208, представлявано от СИЛВИЯ КРУМОВА БОРИСОВА, адрес на управление: област София, община Столична, гр. Нови Искър, ПК 1282, ул.”Околчица” № 7, да заплати на"ДИВЕС" ООД гр. Ябланица, ЕИК 110561456 представлявано от управителя Румен Съйков Радев адрес на управление: гр. Ябланица, общ. Ябланица, ПК 5750, обл. Ловеч, ул. ""Здравец" 6 ,чрез адв. Ст. Т. от ЛАК , сумата от 80,00 лв., представляваща обезщетение за разноски по чл. чл. 309 а, ал. 1 от ТЗ, сумата от 350,00 лв. представляващо заплатено адвокатско възнаграждение и сумата 68,07 лева – заплатена ДТ за завеждане на делото.

97

Гражданско дело No 709/2014, VI състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Й.Д.К.

Х.В.К.

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 18.11.2016г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, на основание чл.348 от ГПК, следните съсобствени между съделителите Й.Д. В., ЕГН **********,*** и Х.В.К., ЕГН **********,*** недвижими имоти : Самостоятелен обект в сграда – АПАРТАМЕНТ с идентификатор 43952.506.327.1.21, с адрес: Л. находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.506.327, с площ 82.53 кв.м., ниво 1, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 43952.506.327.1.22, 43952.506.327.1.20, под обекта: 43952.506.327.1.18, над обекта: 43952.506.327.1.24, както и самостоятелен обект в сграда – ГАРАЖ с идентификатор 43952.506.327.1.8, с адрес: гр. Ловеч, ул. „К.И.", ет. 1, намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.506.327, при съседи: на същия етаж: 43952.506.327.1.9, 43952.506.327.1.7, под обекта - няма и над обекта: 43952.506.327.1.15, а съгласно нотариален акт: АПАРТАМЕНТ № 8, в сграда етажна собственост ЖСК „П.В.", на 3-тия етаж, състоящ се от спалня, дневна, кухня, баня, тоалетна, коридор и тераси, при съседи: стълбище, В.Ц., двор, И.И., долу - С.В., горе - А.В., заедно с таванско помещение № 8, при съседи: двор, коридор, И. Т., К.К., долу - апартаменти, заедно с мазанско помещение № 8, при съседи: двор, коридор, И. Т., К.К., горе - гаражи, ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА по заключението на вещото лице инж.Е.Г. от 09.01.2015 год. 59 300 /петдесет и девет хиляди и триста/ лева, заедно с ГАРАЖ № 8, при съседи: двор, Е. Н., Г. Н., Х. А., долу - мази, горе - апартаменти, заедно с 12.01289 % идеални части и принадлежащите му 6.24238 % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА по заключението на вещото лице инж.Е.Г. от 09.01.2015 год. 8 800 /осем хиляди и осемстотин/ лева. ОТ ПОЛУЧЕНАТА от продажбата на имотите сума да се образуват 2 /два/ равни дяла, от които по един дял за всеки един от двамата съделители Й.Д. В., ЕГН **********,*** и Х.В.К., ЕГН **********,***. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Й.Д. В., ЕГН **********,*** следните движими вещи, изтеглени от нея чрез жребий, на основание чл.352 от ГПК : Кухненски шкафове по поръчка – 380 лв.; камина с вътрешно парно – 620 лв. и две ъглови легла – 160 лв. на обща стойност по заключенеието на в.л.С. по съдебно-икономическата експертази в размер на сумата 1 160 /хиляда сто и шестдесет/ лева. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Х.В.К., ЕГН **********,*** следните движими вещи, останали от неизтегления талон чрез извършения от съда жребий, на основание чл.352 от ГПК : Спалня „Тракия” – 610 лв.; кръгла маса с шест стола – 210 лв.; трикрил гардероб – 120 лв. и в коридора – шкафове по поръчка – 300 лв. на обща стойност по заключенеието на в.л.С. по съдебно-икономическата експертази в размер на сумата 1 240 /хиляда двеста и четиридесет/ лева. ОСЪЖДА Х.В.К., ЕГН **********,*** да заплати на Й.Д. В., ЕГН **********,*** сумата 1 937 /хиляда деветстотин тридесет и седем/ лева, представляваща обезщетение за пропуснати ползи в размер на половината от месечния наем, от който е била лишена, на основание чл.31 ал.2 от ЗС за периода от 04.03.2014 год. до 21.10.2015 год., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 04.03.2014 год. до окончателното й изплащане, а искът за разликата до пълния претендиран размер на сумата от 3 240 лева, предявен от Й.Д. В., с горните данни против Х.В.К., с горните данни ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА Й.Д. В., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на РС-ГРАД ЛОВЕЧ общо сумата 1 485,88 /хиляда четиристотин осемдесет и пет лева осемдесет и осем стотинки/, от които 1 362 лева такса за недвижимия имот, 46,40 лева такса върху стойността на движимите вещи, получени в нейн дял и 77,48 лева, представляваща 4 на сто такса върху стойността на претенцията й по чл.33, ал.2 от ЗС. ОСЪЖДА Х.В.К., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на РС-ГРАД ЛОВЕЧ общо сумата 1 411,60 /хиляда четиристотин и единадесет лева и шестдесет стотинки/, от които 1 362 лева такса за недвижимия имот и сумата 49,60 лева върху стойността на получените в негов дял движими вещи. ДА СЕ ИЗДАДЕ изпълнителен лист в размер на сумата 50 /петдесет/ лева, представляваща наложена в съдебно заседание на 26.11.2015 год. глоба на свидетеля И.М.И. ***.

98

НОХД No 1352/2016, VIII състав

Основен състав на отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

К.П.В.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 18.11.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА”, взета по ДП №734/2016г. по описа на РУ-Ловеч по отношение на подсъдимия К.П.В., ЕГН-**********, подсъдим по НОХД №1352/2016 г. по описа на ЛРС.
К.П.В.
В законна сила от 25.11.2016г.

99

НОХД No 1352/2016, VIII състав

Основен състав на отглеждане на растения с цел производство на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

К.П.В.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 18.11.2016г.
К.П.В.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ К.П.В., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин,с българско гражданство, неженен, със средно образование, работи в „Бони оборот", неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец май 2016 г в имот в гр.Ловеч, вилна зона „Липака", засял и в периода до 15.09.2016 г отглеждал 9 бр. растения от рода на конопа -наркотичен коноп /марихуана/ с общо тегло на листната маса 555.100 грама, съдържание на активен компонент /тетрахидроканабинол/ 4.04% на стойност 3330,60 лева, в нарушение на установените от чл.27, ал.1 от ЗКНВП правила - чл.27, ал.1 от ЗКНВП „Забранява се засаждането и отглеждането на територията на Република България на растения от опиев мак, кокаинов храст, както и растенията от рода на конопа /канабис/, освен в случаите на чл.29, ал.1 - „Отглеждането, семепроизводството, вносът и износът на растения и семена от рода на конопа /канабис/ със съдържание под 0.2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, както и вносът и износът на семена от опиев мак се извършват само след разрешение при условия и по ред определени с наредба на министъра на земеделието и храните",поради което и на основание чл.354в, ал.1 във връзка с чл.55,ал.1,т.1 от НК му НАЛАГА наказание 10/ДЕСЕТ/МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода”за срок от 3 /три/ години. ПРИСПАДА на осн. чл. 59, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК от определеното наказание „лишаване от свобода" времето, през което подсъдимия К.П. Витканов, ЕГН-********** е бил задържан за 24 часа със Заповед за задържане на лице с рег. № 1762зз-236/15.09.2016 г. на основание чл. 72 ал. 1,т. 1 по ЗМВР. НЕ НАЛАГА на основание чл.55, ал.З от НК на подсъдимия по-лекото наказание „Глоба", предвидено в чл.354в ал.1 от НК.
В законна сила от 18.11.2016г.

100

НОХД No 1358/2016, VIII състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.Ш.М.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 18.11.2016г.
Д.Ш.М.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ Д.Ш.М., роден на ***г***,с постоянен адрес ***,българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 11.11.2016 год., около 13,10ч., в гр.Ловеч, по ул. „Цар Иван Александър", пред дом №9, с посока на движение с.Радювене, управлявал МПС-л.а.„Пежо 307" peг.№OB8756ВА, след употреба на наркотични вещества-амфетамин (AMP) и метамфетамин (MET), установено с дрегер „Drag Check 3000",поради което и на основание чл.343б, ал.3,във връзка с чл.55,ал.1,т.1 от НК му НАЛАГА наказание 3/ТРИ/МЕСЕЦА „Лишаване от свобода”. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода”за срок от 3 /три/ години. На основание чл.55, ал.З от НК на подсъдимия НЕ НАЛАГА по-лекото наказание „Глоба", предвидено в чл. 343б,ал.3 от НК. На основание чл.343г от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимия наказание „Лишаване от право да управлява МПС” тъй като е неправоспособен.
В законна сила от 18.11.2016г.

101

НОХД No 1358/2016, VIII състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.Ш.М.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 18.11.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА”, взета по ДП №851/2016г. по описа на РУ на МВР Ловеч по отношение на подсъдимия Д.Ш.М.,ЕГН-**********, подсъдим по НОХД №1358/2016 г. по описа на ЛРС.
Д.Ш.М.
В законна сила от 25.11.2016г.

102

Гражданско дело No 1457/2016, IV състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

С.В.Д.

НИКРОМ ТРЪБНА МЕБЕЛ АД

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 21.11.2016г.
ОСЪЖДА „НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ" АД,ЕИК 130765203,с адрес / седалище / адрес на управление:гр. Ловеч ,общ./обл. Ловеч, ИНДУСТРИАЛЕН КВАРТАЛ, представляван от ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ ГОЧКОВ, и ГАЛИН ИЛИЕВ ПЕРЯНОВ , поотделно , да заплати на С.В.Д. ЕГН **********, с адрес: *** чрез адв. Г.Ш. ***, тел. 0876 198 995, сумата общо 1297,24 лева – главница, включваща :неизплатено трудово възнаграждение за м. март 2016 г. до м.май 2016г.,включ., обезщетение по чл.221,ал.1 от КТ в размерна едно брутно възнаграждение за срока на предизвестието и обезщетение по чл.224 , ал.1 от КТ- 4 дни неизползван платен годишен отпуск за 2016 г. ОСЪЖДА „НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ" АД, с горните данни, да заплати по сметка на РС – ЛОВЕЧ сумата общо 150,00 лева – д.т. върху трите обективно съединени искове по КТ. ОСЪЖДА „НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ" АД, с горните данни, да заплати на С.В.Д. , с горните данни, сумата 500,00 лева – разноските й по делото пред настоящата инстанция - адв.в-е.
В законна сила от 21.11.2016г.

103

Гражданско дело No 1510/2016, V състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Ц.И.И.

М.В.И.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 21.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.49, ал.1 от СК сключения между Ц.И.И., ЕГН: **********, с адрес: *** и М.В.И., ЕГН: **********, с адрес: *** с акт №245/09.10.1993 г. в гр. Ловеч граждански брак КАТО ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН. ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата да носи брачното си фамилно име- Т. ПРЕДОСТАВЯ ползуването на семейното жилище, находящо се в гр.Ловеч, ул.”Търговска”105, вх.В, ет.2, ап.4, на съпруга М.В.И.. След прекратяване на брака съпрузите не си дължат издръжка един на друг. ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса в размер на 50.00 /петдесет/лв, като ОСЪЖДА всеки от съпрузите Ц.И.И., ЕГН: **********, с адрес: *** и М.В.И., ЕГН: **********, с адрес: *** да заплати по бюджета на Ловешки РС допълнителна държавна такса в размер от по 12.50 /дванадесет лв.и 50ст/ .

104

Гражданско дело No 1846/2016, V състав

Искове за трудово възнаграждение

С.К.А.

СПАРКИ ЕЛТОС АД

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Определение от 21.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА на осн.чл.232 от ГПК производството по гр.д.№ 1846/2016г. по описа на ЛРС поради оттегляне на иска. ОСЪЖДА „СПАРКИ ЕЛТОС” АД, ЕИК 820147084, седалище/ адрес на управление: гр.Ловеч, ул.”Хан Кубрат”№9, представлявано от Николай Атанасов Кълбов ДА ЗАПЛАТИ на С.К.А., ЕГН **********,***, чрез пълномощника адв.М.В., съд.адрес: *** сторените по делото разноски в размер на 550.00 лв, както и разноските по обезпечителното производство в общ размер на 414.00 лв. ОСЪЖДА „СПАРКИ ЕЛТОС” АД, ЕИК 820147084, седалище/ адрес на управление: гр.Ловеч, ул.”Хан Кубрат”№9, представлявано от Николай Атанасов Кълбов ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Ловешки РС допълнителна държавна такса в размер на 22.36 лв./ двадесет и два лева и 36 ст/ ОТМЕНЯ, на основание чл.402, ал.2 от ГПК допуснатото с Определение №945 от 11.10.2016 г. по гр.д. № 1846/2016 г. по описа Ловешки РС, обезпечение в полза на С.К.А., ЕГН **********,***, чрез пълномощника адв.М.В., съд.адрес: ***, на предявените обективно съединени искове против „СПАРКИ ЕЛТОС” АД, ЕИК 820147084, седалище/ адрес на управление: гр.Ловеч, ул.”Хан Кубрат”№9, представлявано от Николай Атанасов Кълбов, с посочено правно основание: чл.242 от КТ и чл.221, ал.1 от КТ и цена на иска: 3 689.52 лв, чрез налагане на основание чл.397, ал.І, т.2, от ГПК на обезпечителна мярка - ЗАПОР до размер на исковата сума от 3 689.52 лв.върху вземанията от банкови сметки с титуляр ответното дружество - „СПАРКИ ЕЛТОС” АД, ЕИК 820147084, открити в следните банки: -УниКредит Булбанк, -Райфайзенбанк, -Първа Инвестиционна Банка и -Инвестбанк . ОБЕЗСИЛВА Обезпечителна заповед № 945 от 11.10.2016 г. по гр.д. №1846/2016 г.по описа на Ловешки РС. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за прекратяване на делото, както и в частта по отмяна на допуснатото обезпечение, подлежи на обжалване пред Ловешки ОС ,с частна жалба в едноседмичен срок от днес за ищеца и от съобщението – за ответника.

105

Гражданско дело No 1944/2016, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

М.В.Н.,
Д.Н.Н.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 21.11.2016г.
НАСТАНЯВА малолетното дете: ВЛАДИМИР – СЕЗАР МАЕВ НАНКОВ с ЕГН: ********** , родено на *** г. от майка: М.В.Н. и Баща – неизвестен , в семейството на Д.Н.Н. с ЕГН:**********, леля по майчина линия с постоянен адрес:*** за срок от две години.

106

АНД No 1232/2016, II състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

К.В.В.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 21.11.2016г.
ПРИЗНАВА К.В. ***, ЕГН-********** за НЕВИНОВНА за това, че на 26.07.2016г., около 23.30 часа в гр.Ловеч, по ул."Търговска" до магазин на МТЕЛ, да е управлявала МПС - лек автомобил „Фолксваген голф", с per. № OB 7613 AM, собственост на Владимир Димов Владимиров и Албена Христова В. *** след употреба на наркотично вещество ОТНС - тетрахидрокарабинол, което да е установено по надлежния ред с орален тест „Drugcheck 3000" и я ОПРАВДАВА по обвинението за престъпление по чл.343б, ал.З, пр.1-во от НК.
К.В.В.

107

НОХД No 1356/2016, VIII състав

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.А.М.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 21.11.2016г.
М.А.М.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ М.А.М., роден на ***г***, постоянен адрес ***, в момента изтърпява наказание „Лишаване от свобода” в Затвора Ловеч, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.03.2016г., около 14,00ч. в гр.Ловеч, бул. „България" в л.а. „Опел Вектра" peг. № ОВ7491ВА, без надлежно разрешително по чл.16 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорисково наркотично вещество- коноп /марихуана/ с нето тегло 0.506 грама, съдържание на активния компонент /тетрахидроканабинол/ 8.6%, на стойност 3.036 лева, включено в Приложение №1 към чл.3,т.1 от Наредба за класифициране на растенията и веществата като наркотични /приета с ПМС №293/27.10.11/- Списък №1 „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманитарната и ветеринарна медицина", като случаят е маловажен,поради което и на основание чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, предл.2-ро, т.1, алт. 1 от НК във вр. с чл. 54,ал.1 от НК му НАЛАГА наказание „ГЛОБА” в размер на 300/ТРИСТА/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка на бюджета на съдебната власт.
В законна сила от 21.11.2016г.

108

Гражданско дело No 316/2016, VI състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Б.С.Д.

ЛИТЕКС МОТОРС АД

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 22.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от ищеца Б.С.Д., ЕГН-**********, съдебен адрес ***, адв.Р.К. против ответника „ЛИТЕКС МОТОРС”АД, ЕИК : 200164247, със седалище и адрес на управление : с.Баховица, Община-гр.Ловеч, ул.”Г.Д.”№105, представлявано от Изпълнителния директор Илия Петров Терзиев, иск с правно основание чл.422 във връзка с чл.415, ал.1 във връзка с чл.124, ал.1 от ГПК, за признаване за установено, че „Литекс Моторс"АД, с горните данни дължи на Б.С.Д., с горните данни сумата от 9 000 евро, явяваща се дължима сума за м.юни 2015 год. по погасителен план (Приложение №1) по чл.4, ал.2 към Договор за прехвърляне на вземане /цесия/ от 31.10.2014 год. и чл.2, ал.1 от Допълнителното споразумение от 26.01.2015 год. към Договора за цесия, както и претенцията на ищеца против ответника за заплащане на съдебно-деловодни разноски в размер на сумата 1 353 лева, направени в настоящото исково производство, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.

109

Гражданско дело No 1278/2016, VI състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Т.Р.С.

НИКРОМ ТРЪБНА МЕБЕЛ АД

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 22.11.2016г.
ОСЪЖДА ответника „НИКРОМ-ТРЪБНА МЕБЕЛ”АД, ЕИК : 110034824, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, „Индустриален квартал”, представлявано от Галин Илиев Перянов и Венелин Христов Гочков да заплати на ищеца Т.Р.С., ЕГН-********** *** следните суми : - 401,74 четиристотин и един лева и седемдесет и четири стотинки/ неизплатено трудово възнаграждение за месец март 2016 год. до прекратяването на трудовото правоотношение; 717,72 /седемстотин и седемдесет лева и седемдесет и две стотинки/ за неизплатено трудово възнаграждение за месец април 2016 год. до прекратяването на трудовото правоотношение; 660,67 /шестстотин и шесдесет лева шестдесет и седем стотинки/ за неизплатено трудово възнаграждение за месец май 2016 год. до прекратяването на трудовото правоотношение; 639,18 /шестстотин тридесет и девет лева и осемнадесет стотинки/ за неизплатено трудово възнаграждение за месец юни 2016 год. до прекратяването на трудовото правоотношение. - лихвата за забава върху всяка просрочена сума до завеждане на исковата молба, както и законната лихва до окончателното изплащане на главницата, а именно : - за възнаграждението за месец март - лихва за забава в размер на 2,46 /два лева четиридесет и шест стотинки/ за периода от 01.07.2016 год. до датата на завеждане на исковата молба – 22.07.2016 год.; за възнаграждението за месец април - лихва за забава в размер на 4,39 /четири лева тридесет и девет стотинки/ за периода от 01.07.2016 год. до датата на завеждане на исковата молба – 22.07.2016 год.; за възнаграждението за месец май - лихва за забава в размер на 4,05 /четири лева и пет стотинки/ за периода от 01.07.2016 год. до датата на завеждане на исковата молба – 22.07.2016 год.; за възнаграждението за месец юни - лихва за забава в размер на 3,91 /три лева деветдесет и една стотинки/ за периода от 01.07.2016 год. до датата на завеждане на исковата молба – 22.07.2016 год.; - сумата от 750,01 /седемстотин и петдесет лева и една стотинка/, представляваща обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, на основание чл.224, ал.1 от КТ, за 11 дни за 2016 год. и 8 дни за 2015 год.; - сумата от 4 999,68 /четири хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки/, представляваща обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради придобиване право на пенсия, на основание чл.222, ал.3 от КТ за шест месеца; - законната лихва до окончателното изплащане на главницата. ОСЪЖДА ответника „НИКРОМ-ТРЪБНА МЕБЕЛ”АД, ЕИК : 110034824, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, „Индустриален квартал”, представлявано от Галин Илиев Перянов и Венелин Христов Гочков да заплати на ищеца Т.Р.С., ЕГН-********** *** сумата 300 /триста/ лева, представляващи съдебно-деловодни разноски - адвокатски хонорар, на основание чл.78, ал.1 във връзка с чл.80 от ГПК. ОСЪЖДА ответника „НИКРОМ-ТРЪБНА МЕБЕЛ”АД, ЕИК : 110034824, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, „Индустриален квартал”, представлявано от Галин Илиев Перянов и Венелин Христов Гочков да заплати на РАЙОНЕН СЪД-ГРАД ЛОВЕЧ сумата 327,35 /триста двадесет и седем лева тридесет и пет стотинки/, представляваща 4% държавна такса върху размера на присъдените суми за възнаграждение и обезщетението по чл.224, ал.1 и чл.222, ал.3 от КТ.
В законна сила от 22.11.2016г.

110

Гражданско дело No 1316/2016, VII състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Д.В.П.

С.Й.Д.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Определение от 22.11.2016г.

111

АНД No 1152/2016, VIII състав

КАТ

П.Б.К.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 23.11.2016г.
ОТМЕНЯ електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство Серия К №0442458 на ОД на МВР Ловеч на ОД на МВР Ловеч, с който на П.Б.К., ЕГН ********** от гр. София, е наложена на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.2, т.6 от ЗДвП, глоба в размер на 550.00 лева за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

112

АНД No 1154/2016, VIII състав

КАТ

П.Б.К.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 23.11.2016г.
ОТМЕНЯ електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство Серия К №0478604 на ОД на МВР Ловеч, с който на П.Б.К., ЕГН ********** от гр. София, е наложена на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.2, т.6 от ЗДвП, глоба в размер на 350.00 лева за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН

113

НОХД No 1357/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.И.Д.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 23.11.2016г.
ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на подсъдимия Д.И.Д..
Д.И.Д.

114

НОХД No 1357/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.И.Д.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 23.11.2016г.
Д.И.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурора Бойко Василев, защитника адв. Г.П. *** и подсъдимия Д.И.Д., като ПРИЗНАВА подсъдимия Д.И.Д. – роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, разведен, пенсионер, неосъждан /реабилитиран/, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 03.09.2016, около 16.21 часа, в гр. Ловеч, по ул. Княз Имеретински, с посока на движение кръгово кръстовище „Салито” управлявал МПС - л.а „Фолксваген Голф” peг. № OB 8986 АР, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда - 3,72 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза №162/08.09.2016 на СХЛ към НТЛ – ОДМВР – Ловеч, поради което и на основание чл.343б ал.1 и чл.55 ал.1 т.1 от НК му НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години от влизане на споразумението в сила. На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото по-леко наказание „глоба”. На основание чл.343г във вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Д.И.Д. от право да управлява МПС за срок от една година и шест месеца. На основание чл.59 ал.4 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС времето, през което Д. е бил лишен от това право по административен ред за същото деяние, считано от 03.09.2016 година.
В законна сила от 23.11.2016г.

115

Гражданско дело No 2543/2015, V състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Н.П.Ч.

ЕТ П.-П.-Х.М.-Т.М.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 24.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен и недоказан, предявеният от Н.П.Ч., с ЕГН **********, с адрес: ***, чрез пълномощника си - адв.В.Н., адрес *** ПЛАСТИК – ПРОГРЕС – ХРИСТО М. – Т.М.”, с ЕИК 110539958, седалище/ адрес на управление: с.Лисец, общ. Ловеч, ул.”Централна”№1, представлявано от Т.Х.М. иск с правно основание чл.59, ал.1 от ЗЗД , с който се претендира вземане за направени от ищеца подобрения в недвижими имоти, както следва: За ПИ с идентификатор 43829.195.4, с площ 6 245 кв.м. сумата от 11 000 лв. за извършени от ищеца подобрения, изразяващи се в засаждане и отглеждане на 440 бр. фиданки праскови; За ПИ с идентификатор 43829.195.5, с площ 10 462 кв.м. сумата от 18 400 лв.за извършени от ищеца подобрения, изразяващи се в засаждане и отглеждане на 736 бр. фиданки праскови, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на ИМ – 17.07.2015 г. до изплащане на горните суми. ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал. 3 от ГПК Н.П.Ч., с ЕГН **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на ЕТ” ПЛАСТИК – ПРОГРЕС – ХРИСТО М. – Т.М.”, с ЕИК 110539958, седалище/ адрес на управление: с.Лисец, общ. Ловеч, ул.”Централна”№1, представлявано от Т.Х.М. разноски по делото в размер на 800.00 лв/ осемстотин/лева. ОТХВЪРЛЯ, на основание чл.78, ал.10 от ГПК, искането на третото лице помагач С.П.Р., с ЕГН: **********, с адрес: *** присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 1200.00 лв, като неоснователно. Решението е постановено при участието на трети лица – помагачи на страната на ответника - ЕТ „Скорпион 666 – Стела Цанкова”, ЕИК 110516009, с адрес за призоваване: гр.Троян, ул.”Васил Левски”№337 и С.П.Р., с ЕГН: **********, с адрес: ***.

116

Гражданско дело No 213/2016, VI състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Н.Д.С.,
Д.Н.С.,
П.Н.С.

И.Ц.С.,
М.Г.Д.

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 24.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Н.Д.С., ЕГН-**********, Д.Н.С., ЕГН-********** и П.Н.С., ЕГН-**********, чрез пълномощника им адв.В.М. ***, съдебен адрес ***, офис №10 срещу И.Ц.С. – Председател на Ловна дружина с.Чавдарци, Община-гр.Ловеч към Сдружение Ловно-рибарско дружество Ловеч-гр.Ловеч, ул.”Хаджи Димитър”№7Б и М.Г.Д. – Ръководител по лова на ловната дружина, иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК, за признаване на установено по отношение на Председателя И.Ц.С. и Ръководителя по лова М.Г.Д. на Ловна дружина с.Чавдарци, че Н.Д.С., Д.Н.С., и П.Н.С. имат право да им бъдат издавани разрешителните за лов и да им бъдат вписвани в същите, от Председателя и Ръководител по лова на Ловна дружина с. Чавдарци, вземайки участие в лова като правоспособни ловци, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОТХВЪРЛЯ претенцията на Н.Д.С., ЕГН-**********, Д.Н.С., ЕГН-********** и П.Н.С., ЕГН-**********, чрез пълномощника им адв.В.М. ***, съдебен адрес ***, офис №10 срещу И.Ц.С. – Председател на Ловна дружина с.Чавдарци, Община-гр.Ловеч към Сдружение Ловно-рибарско дружество Ловеч-гр.Ловеч, ул.”Хаджи Димитър”№7Б и М.Г.Д. – Ръководител по лова на ловната дружина за заплащане на сумата 900 лева, представляваща съдебно-деловодни разноски по настоящото дело, като НЕОСНОВАТЕЛНА И НЕД?ОКАЗАНА. ОСЪЖДА Н.Д.С., ЕГН-**********, Д.Н.С., ЕГН-********** и П.Н.С., ЕГН-**********, чрез пълномощника им адв.В.М. ***, съдебен адрес ***, офис №10 да заплатят на И.Ц.С. – Председател на Ловна дружина с.Чавдарци, Община-гр.Ловеч към Сдружение Ловно-рибарско дружество Ловеч-гр.Ловеч, ул.”Хаджи Димитър”№7Б и М.Г.Д. – Ръководител по лова на ловната дружина сумата 600 /шестотин/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски, на основание чл.78, ал.3 от ГПК.

117

Гражданско дело No 497/2016, IV състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Ц.К.А.,
П.К.Т.

Г.С.У.,
П.П.Н.

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Разпореждане от 24.11.2016г.
На основание чл.129, ал.3 от ГПК да се върне обратно исковата молбата с доказателствата поради неотстраняване на нередовности в срок – неизпълнение на р-не от 14.09.2016 г. , постановено по гр.д. №497 /2016 г. на РС – ЛОВЕЧ в законоустановения срок. Прекратява производството по ч.гр.д. № 497/16 г. на ЛРС на основание чл.129, ал.3 от ГПК. Против това връщане може да се подаде частна жалба пред ЛОС в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

118

Гражданско дело No 1562/2016, VI състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Т.М.Г.

М.В.Г.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Определение от 24.11.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните Т.М.Г., ЕГН-********** ***, като майка и законна представителка на малолетната Яница Мартинова Г., ЕГН-********** и М.В.Г., ЕГН-********** ***, СПОГОДБА в следния смисъл : ИЗМЕНЯ, на основание чл.59, ал.9 от СК, постановените с решение №219/10.09.2014 год. по гр.дело №500/2014 год. по описа на РС-гр.Троян лични контакти на бащата с малолетната му дъщеря, определяйки възможност за осъществяване на такива от страна на М.В.Г., ЕГН-********** *** с малолетната ЯНИЦА МАРТИНОВАП Г., ЕГН-**********, както следва : всяка първа и трета седмица от месеца от 18:00 часа в петък до 16:00 часа в неделя с приспиване при него в гр. Троян; през лятната ваканция, личните контакти между дъщерята и родителите й да са в последователност, както следва : две седмици при бащата, две седмици при майката. В тези случаи бащата да взема Яница Мартинова Г. от адреса, на който тя живее при майка си в гр.Ловеч, бл. 305, вх. „Б", ет. 6, ап. 16 и да я връща на същия адрес. Съдебно-деловодните разноски остават за сметка на страните, така, както са ги направили. ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД да върне на ищцата Т.М.Г., ЕГН-********** *** сумата 30 /тридесет/ лева, представляваща половината от внесената държавна такса, на основание чл.78, ал.9 от ГПК, на конкретно посочена от нея банкова сметка. ***.дело №1562 по описа на РС-гр.Ловеч за 2016 год., като СПОГОДЕНО, на основание чл.145, ал.3 във връзка с чл.234 от ГПК.

119

Гражданско дело No 1847/2016, IX състав

Искове за трудово възнаграждение

Ц.Р.В.

СПАРКИ ЕЛТОС АД

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Определение от 24.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 ГПК производството по гр. д. № 1847/2016 г. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 2 ГПК „Спарки Елтос” АД с ЕИК 820147084 с адрес гр. Ловеч, ул. „Хан Кубрат” № 9 да заплати на Ц.Р. Величков с ЕГН ********** с адрес *** разноски в размер на 750,00 лв. /седемстотни и петдесет лева/. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 ГПК „Спарки Елтос” АД с ЕИК 820147084 с адрес гр. Ловеч, ул. „Хан Кубрат” № 9 да заплатят в полза на РС Ловеч държавна такса в размер на 16,95 лв. /шестнадесет лева и деветдесет и пет стотинки/. ОТМЕНЯ на основание чл. 402 ГПК допуснато обезпечение в полза на Ц.Р.В. против „Спарки Елтос” АД чрез налагане на запор върху вземания на ответника, за което е издадено и обезпечителна заповед от 11.10.2016 година.

120

Гражданско дело No 1909/2016, IX състав

Искове за трудово възнаграждение

Й.Н.Н.

СПАРКИ ЕЛТОС АД

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Определение от 24.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 ГПК производството по гр. д. № 1909/2016 г. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 2 ГПК „Спарки Елтос” АД с ЕИК 820147084 с адрес гр. Ловеч, ул. „Хан Кубрат” № 9 да заплати на Й.Н.Н. с ЕГН ********** с адрес *** разноски в размер на 1 200,00 лв. /хиляда и двеста лева/. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 ГПК „Спарки Елтос” АД с ЕИК 820147084 с адрес гр. Ловеч, ул. „Хан Кубрат” № 9 да заплатят в полза на РС Ловеч държавна такса в размер на 25,66 лв. /двадесет и пет лева шестдесет и шест стотинки/. ОТМЕНЯ на основание чл. 402 ГПК допуснато обезпечение в полза на Цанко Руменов Великов против „Спарки Елтос” АД чрез налагане на запор върху вземания на ответника, за което е издадено и обезпечителна заповед от 18.10.2016 година.

121

АНД No 566/2016, I състав

РДГ

М.Г.В.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 24.11.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1367/30.11.2015 год. на Павли Петров Богдански,Директор на Регионална дирекция по горите-Ловеч, с което е наложена на основание чл.53,ал.1 и 2 от ЗАНН и чл. 275,ал.1,т.2 от Закона за горите глоба в размер на 300/триста/ лева на М.Г.В., ЕГН: **********, за нарушение на чл.257,ал.1,пр.2,т.1,пр.1 от ЗГ,във връзка с чл.50,ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба №8/05.08.2011 год. за сечите в горите, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

122

АНД No 982/2016, I състав

КАТ

Й.С.Й.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 24.11.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197/09/20.01.2009 г. на Красимир Славейков Калев, Началник на РУМВР-Ловеч, с което е наложена на основание чл. 53 от ЗАНН и чл.182,ал.2,т.3, пр.1 от ЗДвП глоба в размер на 50 лева и на основание чл.183,ал.1,т.1, пр.2 от ЗДвП глоба в размер на 10 лева и на основание Наредба №І-1959 на МВР са отнети 3 контролни точки на Й.С.Й. ***, ЕГН: **********, за нарушение на чл.21,ал.2 и чл.100,ал.1,т.1 от ЗДвП, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

123

АНД No 1115/2016, I състав

МВР

И.Д.Д.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 24.11.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 593/12.09.2016 г. на Златин Михайлов, Началник на РУ на МВР – Ловеч, с което е наложена на основание чл.80,т.5 от ЗБЛД глоба в размер на 50.00 лева на И.Д.Д., ЕГН: **********, за нарушение на чл.6 от ЗБЛД, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

124

НОХД No 1360/2016, III състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.М.Х.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 24.11.2016г.
В.М.Х.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между мл. прокурора Веселина Стоянова, защитника адв. В.Н. *** и подсъдимия В.М.Х., като ПРИЗНАВА подсъдимия В.М.Х. - роден на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, ж.к.Младост, бл.303, вх.Б, ап.19, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, не работи, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.11.2016 год. около 10.50 часа в село Казачево, област Ловеч, по ул. „Централна”, до дом № 2 с посока на движение гр.Ловеч, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Форд Мондео” с рег. № ОВ **** ВВ, собственост на Валентина Асенова Албенова от с.Градежница, без съответното свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 16-0906-000060/08.02.2016 година на Началник сектор към ОД на МВР - Ловеч, сектор „Пътна Полиция” - Ловеч, влязло в сила на 22.03.2016 г. за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343в ал.2 и чл.55 ал.1 т.1 от НК му НАЛАГА наказание 6 /шест/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и „ГЛОБА” в размер на 500 /петстотин/ лева. На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години от влизане на споразумението в сила.
В законна сила от 24.11.2016г.

125

НОХД No 1360/2016, III състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.М.Х.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 24.11.2016г.
ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на подсъдимия В.М.Х..
В.М.Х.

126

Гражданско дело No 1059/2016, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ТП НА НОИ - ЛОВЕЧ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 25.11.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЩИНА – гр. АПРИЛЦИ, общ.Априлци,обл.Ловешка, че НЕВЯНА МАТЕВА К. с ЕГН: ********** , е починала на 23.10.2014 г. датата на последното известие за изчезналата ,и ЗАДЪЛЖАВА ОБЩИНА - АПРИЛЦИ да извърши поправката в датата на смъртта , посочена по Акт за смърт №63 от 19.12.2015г. ,издаден от ОБЩИНА АПРИЛЦИ ,обл. ЛОВЕЧ като вместо отбелязаната – дата на смъртта 18.12.2015 г. , да се впише – 23.10.2014 г. ЗАДЪЛЖАВА ОБЩИНА - АПРИЛЦИ да извърши отбелязването на поправката в Акта за смърт и в РЕГИСТРИТЕ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО на осн.чл.73 и следващите от ЗГР.

127

Гражданско дело No 1588/2016, VI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД

Й.В.П.

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 25.11.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл.422, ал.1 във връзка с чл.415, ал.1 от ГПК, че в полза на „Фронтекс Интернешънъл”ЕАД, ЕИК : 200644029, със седалище и адрес на управление : гр.София, район „Лозенец”, ул.”Хенрик Ибсен”№15 по отношение на кредитополучателя Й.В.П., ЕГН-**********,***, по силата на Договор за паричен заем №CASH-04450107, съществуват следните вземания, обективирани в Заповед за изпълнение на парично задължение №458/25.05.2015 год., издадена по Ч.гр.дело №781/2015 год. по описа на PC-гр.Ловеч, V състав, а именно : - сумата от 300 /триста/ лева, представляваща дължима неплатена главница; - сумата от 180 /сто и осемдесет/ лева - договорна лихва, дължима за периода 22.06.2010 год. до 05.07.2010 год.; - сумата от 139,19 /сто тридесет и девет лева и деветнадесет стотинки/ - законова лихва за периода 06.07.2010 год. до 24.04.2015 год.; - законна лихва за върху главницата от 300 /триста/ лева, считано от датата на подаването на заявлението до окончателното изплащане на вземането; ОСЪЖДА Й.В.П., ЕГН-**********,*** да заплати на „Фронтекс Интернешънъл”ЕАД, ЕИК : 200644029, със седалище и адрес на управление : гр.София, район „Лозенец”, ул.”Хенрик Ибсен”№15 сумата 500 /петстотин/ лева, представляващи съдебно-деловодни разноски, направени в исковото производство, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, включващи 125 лева държавна такса по сметка на първоинстанционния съд, 75 лева държавна такса за обжалване на решение №120/30.03.2016 год. по гр.дело №1298/2015 год. по описа на РС-гр.Ловеч пред въззивната инстанция и 300 лева възнаграждение за юрисконсулт. ОСЪЖДА Й.В.П., ЕГН-**********,*** да заплати на „Фронтекс Интернешънъл”ЕАД, ЕИК : 200644029, със седалище и адрес на управление : гр.София, район „Лозенец”, ул.”Хенрик Ибсен”№15 сумата 325 /триста двадесет и пет/ лева, представляващи съдебно-деловодни разноски, направени в заповедното производство, на основание чл.78, ал.1 от ГПК.
В законна сила от 25.11.2016г.

128

Гражданско дело No 1690/2016, VII състав

Искове, основани на неоснователно обогатяване

Ц.А.Т.,
Т.А.Т.

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ДП ЛЕСИДРЕН

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Определение от 25.11.2016г.
ПРИЕМА, на основание чл. 233 от ГПК, направения отказ изцяло от спорното право по исковата молба, предявена от Ц.А.Т., ЕГН **********,***, и Т.А.Т., ЕГН **********,***, против ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ЛЕСИДРЕН“ – с. Лесидрен, общ. Угърчин. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 1690/2016 г. по описа на Ловешкия районен съд.

129

Гражданско дело No 1736/2016, IX състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Т.П.

Т.П.П.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 25.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод сключения на 28.01.2009 г. в гр. Казанлък с акт № 10 от същата дата, граждански брак между Т.П.П. с ЕГН ********** и Т.П. с ЕГН ********** като дълбоко и непоправимо разстроен. ОСЪЖДА Т.П.П. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза на РС Ловеч допълнителна държавната такса за развод в размер на 10,00 лв. /десет лева/. ОСЪЖДА Т.П. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза на РС Ловеч допълнителна държавната такса за развод в размер на 10,00 лв. /десет лева/.

130

Гражданско дело No 1889/2016, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ,
Р.Ю.М.

Г.Л.С.,
Р.О.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 25.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Р.Ю.М., ЕГН **********, в семейството на Валентина Димитрова Янкова и Янко Богданов Янков, с настоящ адрес:***, местн. „Синан тепе“ № 324. НАСТАНЯВА детето Р.Ю.М., ЕГН **********, в семейството на професионалния приемен родител Г.Л.С.,***, за срок от две години, като детето да има право да ползва и заместваща приемна грижа в случай на нужда при краткосрочна временна невъзможност на приемното семейство.

131

Гражданско дело No 1893/2016, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Б.М.Б.,
Ц.П.Ц.,
Р.Г.Ч.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ,
М.Ц.П.

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 25.11.2016г.
ВЗЕМА МЯРКА ЗА ЗАКРИЛА - НАСТАНЯВАНЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ В ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО ,на осн.чл. 27, ал. 1 във вр. чл. 25, ал. 1, т. 1 ,т.2 и т. 3, и чл. 4, ал. 1, т. 4 от Закона за закрила на детето - спрямо М.Ц.П., с ЕГН: **.02.2001, род. на ***. от родители: майка - Б.М.Б., с ЕГН ********** и баща: Ц.П.Ц., с ЕГН ********** като я НАСТАНЯВА за отглеждане в дома на професионалното приемно семейството на Р.Г.Ч. с адрес: *** за срок до навършване на пълнолетие, а ако учи - до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, като детето има право да ползва и заместваща приемна грижа в случай на нужда, краткосрочна временна невъзможност на приемното семейство.

132

АНД No 1040/2016, VIII състав

Агенция "Митници"

Ц.Ц.А.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 25.11.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №254/2016 от 18.08.2016 год. на Кирил Адриянов Йорданов - Началник на Митница - Свищов, с което на Ц.Ц.А., ЕГН ********** с адрес ***, на основание чл.123, ал.1, пр.1, чл.124, ал.1 и чл.128, ал.3 от ЗАДС, във вр. с 24, ал.1 и чл.53 от ЗАНН са наложени: І. Административно наказание "глоба" на лицето Ц.Ц.А., ЕГН ********** с адрес *** размер на 1000,00 лева, затова, че на 21.03.2016г. лицето Ц.Ц.А. с ЕГН: ********** държи в обитаван от нея частен имот, находящ се в с. Сопот, общ. Угърчин, обл. Ловеч, ул. „Димитър Пъшков" № 27, акцизни стоки - тютюневи изделия /цигари/ - 30 броя кутии с общо 600 къса - марка „SANI" - 88 mm, без същите да са облепени с акцизен български бандерол, когато такъв е задължителен, съгласно разпоредбите на ЗАДС, с което са нарушени разпоредбите на чл.123, ал.1, предложение първо от ЗАДС. II. На основание чл. 107е, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата предмета на нарушението - акцизни стоки - тютюневи изделия /цигари/ - 30 тридесет/ броя кутии с общо 600 къса цигари - марка „SANI" - 88 mm, без същите да са облепени с български акцизен бандерол - подробно описани в описателната част на настоящото НП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Ловеч по реда на АПК, в 14 дневен срок от съобщението на страните, че е изготвено.

133

АНД No 1103/2016, I състав

РДГ

Б.О.Д.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 25.11.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1129/13.09.2016 год. на Павли Петров Богдански,Директор на Регионална дирекция по горите-Ловеч, с което е наложена на основание чл.53,ал.1 и 2 от ЗАНН и чл. 275,ал.1,т.2 от Закона за горите глоба в размер на 200/двеста/ лева на Б.О.Д., ЕГН: **********, за нарушение на чл.148,ал.1 от ЗГ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

134

НОХД No 1367/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.К.К.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 25.11.2016г.
ОТМЕНЯ взетата в хода на бързото производство мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на подсъдимия Д.К.К..
Д.К.К.

135

НОХД No 1367/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.К.К.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 25.11.2016г.
Д.К.К.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.К.К. - роден на *** г. в гр.Кнежа, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан /реабилитиран/, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 11.11.2016 год. около 15.00 часа на първокласен път I-4 /София-Варна/ при 22 км в землището на село Сопот, област Ловеч, посока София, управлявал МПС - лек автомобил марка „Рено”, модел „Меган” с peг. № OB 2411 ВС, негова собственост, след употреба на наркотични вещества - MET /метамфетамин/, ТНС /тетрахидроканабинол/ и AMP /амфетамин/, установено по надлежния ред чрез техническо средство Дрегер Drug Check 3000, поради което и на основание чл.343б ал.3 и чл.55 ал.1 т.1 от НК му НАЛАГА наказание 6 /шест/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години от влизане на споразумението в сила. На основание чл.59 ал.1 от НК ПРИСПАДА от така определения размер на наказанието лишаване от свобода времето, през което К. е бил задържан със Заповед по чл.72 от ЗМВР за 24 часа на 11.11.2016 година. На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото по-леко наказание „глоба”. На основание чл.343г във вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Д.К.К. от право да управлява МПС за срок от една година. На основание чл.59 ал.4 от НК ПРИСПАДА от така определения размер на наказанието времето, през което К. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 11.11.2016 година.
В законна сила от 25.11.2016г.

136

Гражданско дело No 2040/2015, IV състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Ц.В.П.,
П.И.И.,
Д.И.Д.,
М.П.И.,
Д.П.П.

П.Т.С.

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 28.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ ,предявените от Ц.В.П. ***0 с ЕГН – **********, П.И. *** с ЕГН – **********, Д.И. *** с ЕГН – **********,М.П.И. *** с ЕГН – ********** и Д.П. *** с ЕГН – **********,против П.Т.С. *** с ЕГН – **********, искове ,да се постанови решение , с което да се признае по отношение на П.Т.С. , ЕГН **********,*** ,че са собственици на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 148 / сто четиридесет и осем/, с площ от 927 / деветстотин двадесет и седем / кв.м., за който е отреден урегулиран поземлен имот IX -148 с площ от 923 / деветстотин двадесет и три / кв.м. , отреден за жилищно застрояване ,незастроен , при граници и съседи : улица на Община - Ловеч , поземлен имот 378 на наследници на Д.Д. и други , поземлен имот 377 на Д. Георгиев , поземлен имот 151 на Иванка Йорданова Стоянова и поземлен имот №150 на П.П. Кънчева, а по КККР, представляващ ПИ с идентификатор 77311.500.148 съгласно скица на ПИ 15 – 317893/01.07.2016 г., при съседи: ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ с идентификатори : 77311.500.377; 77311.500.378; 77311.500. 478; 773111.500.150; 77311.500.152 и 77311.500.151; който са придобили по давностно владение от м. септември 1922 г. до датата на завеждане на исковата молба (06.11.2015 г.). номер по предходен план 148, кв. 25, парцел 9 – 148, който имот е вписан в приложения нотариален акт №111/2012г. , и се осъди същата да им отстъпи собствеността и предаде владението на имота , както и да се отмени нотариален акт № 111 том VII peг. № 3933 дело № 569/2012 година по описа на нотариус Найда Т. *** действие Ловешки районен съд , peг. №481 на Нотариалната камара , вх.№4944 от 02.08.2012 год. ,акт №133 том 12 дело №2410 на Агенцията по вписванията , Служба по вписванията - Ловеч ,с който П.Т.С. е призната за собственик на поземлен имот №148,за който е образуван урегулиран поземлен имот IX - 148 в кв.25 по плана за регулация и застрояване на с.Хлевене ,Ловещка област , одобрен със заповед № 1335 / 10.08.1990 год. на ОбНС – Ловеч, като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА Ц.В.П. ***0 с ЕГН – **********, П.И. *** с ЕГН – **********, Д.И. *** с ЕГН – **********,М.П.И. *** с ЕГН – ********** и Д.П. *** с ЕГН – **********, да заплатят на П.Т.С., с горните данни, сумата 400,00 лева – разноските й по делото пред настоящата инстанция Решението подлежи на обжалване пред ЛОВЕШКИ ОКРЪЖЕН СЪД в двуседмичен срок от връчването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:

137

Гражданско дело No 358/2016, IX състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

П.Г.Д.,
Г.И.Ц.

И.Г.П.,
И.И.Г.,
П.П.Д.,
И.С.И.,
Й.И.Й.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Протокол от 28.11.2016г.
ВНАСЯ в архив гр. д. №358/2016 г. по описа на РС Ловеч.

138

Гражданско дело No 571/2016, IV състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

С.Г.Д.

ОБЩИНА - ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 28.11.2016г.
ОСЪЖДА ОБЩИНА – ЛОВЕЧ с адрес :гр. Ловеч , ул.“Търговска“ №22 представлявана от кмета Корнелия Маринова,да заплати на С.Г.Д. с ЕГН – ********** , със съд.а-с: чрез адв. Д.С.:***, сумата от 12 000,00 лева, представляващи обезщетение на осн. чл.49 от ЗЗД във вр. с чл.45,ал.1 от ЗЗД, от които имуществените вреди в размер на 690,00 лева и неимуществените вреди - болки и страдания, вследствие травматичното увреждане -счупване на други части на подбедрицата, закрито- ФРАКТУРА БИМАЛЕОЛАРИС КРУРИС ДЕКСТРА ДИСЛОКАТА в размер на 11 310,00 лева, причинени от инцидент станал на 07.01.2016год. - подхлъзване и падане на тротоара на ул."Софийска" пред ЦДГ „Зора"-Ловеч, предизвикано от бездействието на ОБЩИНА – ЛОВЕЧ -неремонтиране, непочистване и обработване на тротоара, в нарушение на задълженията му, като собственик на общински улици и пътища и лице, стопанистващо общинските пътища и улици, ведно със законната лихва върху сумата 690,00 лева и ведно със законната лихва върху сумата 11 310,00 лева, начиная от датата на настъпилото увреждане - 07.01.2016год. до окончателното изплащане на сумите . ОСЪЖДА ОБЩИНА – ЛОВЕЧ,да заплати на С.Г.Д. , сумата 1930,00 лева – разноски по делото пред настоящата инстанция

139

Гражданско дело No 1097/2016, VI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Р.П.В.,
П.В.И.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 28.11.2016г.
ДОПУСКА промяна, на основание чл.19, ал.1 във връзка с чл.14, ал.1 от ЗГР, на фамилното име на малолетното дете П.Р.П., родено на *** ***, ЕГН-**********, с постоянен и настоящ адрес ***, което за в бъдеще се изписва и чете : В..

140

Гражданско дело No 1795/2016, VI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

И.П.Х.,
Р.П.Х.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 28.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯТ БРАК, сключен на 05.11.1995 год. с акт №250 на Община-гр.Ловеч между И.П.Х., ЕГН-********** *** и Р.П.Х., ЕГН-********** ***, поради настъпило сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за развод, на основание чл.50 от СК. УТВЪРЖДАВА постигнатото писмено споразумение между страните в съответствие с чл.51 от СК, както следва : 1/.ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между Р.П.Х., ЕГН- ********** *** и И.П.Х., ЕГН-********** ***, сключен на 05.11.1995 год., поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за развод. 2/.УПРАЖНЯВАНЕТО на родителските права върху роденото от брака на страните непълнолетно дете П.Р. Х., роден на *** год. в гр.Ловеч, ЕГН-**********, се предоставя на бащата Р.П.Х., ЕГН-**********, а майката И.П.Х., ЕГН-********** да има право на лични контакти с детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа в събота до 19.00 часа в неделя, както и по един месец по време на лятната ваканция, който да не съвпада с платения годишен отпуск на бащата, както и по четири дни по време на зимната и пролетната ваканция на детето. 3/.МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето П.Р. Х. ще бъде при бащата Р.П.Х. ***. 4/.Майката И.П.Х. дължи на детето П.Р. Х., ЕГН-**********, месечна издръжка в размер на 105 /сто и пет/ лева, която ще получава чрез бащата Р.П.Х., ЕГН-**********, дължима до 30 /трийсто/ число на месеца по предоставена от бащата банкова сметка, ***нието за прекратяване на гражданския брак – 28.11.2016 год. до настъпване на законна причина, за изменението или прекратяването на тази издръжка, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от деня на падежа до окончателното плащане. 5/.След прекратяване на брака съпругата да носи брачното си фамилно име Х.. 6/.След прекратяване на брака съпрузите няма да си дължат издръжка. 7/.Имуществените си отношения съпрузите са уредили извънсъдебно и нямат имуществени претенции един към друг. 8/.След прекратяване на брака всеки от съпрузите ще погасява от свое име и за своя сметка сумите по индивидуално изтеглените по време на брака кредити. 9/.Съдебно-деловодните разноски се поемат от двамата молители по равно. С това споразумение молителите ликвидират всички лични и имуществени отношения помежду им и за в бъдеще нямат претенции един към друг. ОСЪЖДА Р.П.Х., ЕГН-********** *** да заплати по сметка на РС-ГРАД ЛОВЕЧ 5 /пет/ лева, представляваща окончателна държавна такса. ОСЪЖДА И.П.Х., ЕГН-********** *** да заплати по сметка на РС-ГРАД ЛОВЕЧ общо сумата 80,60 /осемдесет лева и шестдесет стотинки/, от които 5 лева, представляваща окончателна държавна такси и сумата 75,60 лева, представляваща 2 на сто върху тригодишните платежи по споразумението за издръжка на непълнолетното дете П.Р. Х., на основание чл.7, т.2 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.
В законна сила от 28.11.2016г.

141

Гражданско дело No 1821/2016, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

ЕТ П.-В.-В.В.

СТИЛ МАКС ЕООД

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Определение от 28.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 233 ГПК производството по гр. д. № 1821/2016 г. по описа на РС Ловеч.

142

АНД No 542/2016, I състав

КАТ

П.П.Ц.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 28.11.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15-0906-001165/24.11.2015 г. на Николай Васков Недялков,Началник на сектор ПП към ОД на МВР-Ловеч, с което е наложена на основание чл.179,ал.2 от ЗДвП глоба в размер на 200 лева, на основание чл.175,ал.1,т.4 от ЗДвП глоба в размер на 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца и на основание чл.185 от ЗДвП глоба в размер на 20 лева на П.П.Ц., ЕГН: **********, за нарушения на чл.20,ал.2, чл.103 и чл.141,ал.1 от ЗДвП, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

143

НОХД No 1206/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Н.В.Н.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 28.11.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия Н.В.Н., ЕГН :**********.
Н.В.Н.

144

НОХД No 1206/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Н.В.Н.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 28.11.2016г.
Н.В.Н.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ Н.В.Н., роден на *** г. в гр.Ямбол, с постоянен адрес ***8, настоящ адрес ***, български гражданин, с висше образование, пенсионер, женен, не осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 01.08.2016 год. , около 18.19 часа в гр.Ловеч, ул."Александър Батенберг" близо до дом № 12 и с посока на движение ДПБ-Ловеч, управлявал МПС-л.а. марка „Мерцедес Ц 200, с рег.№ СА 94 00 НС, негова собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда-2,24 на хиляда установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 145/04.08.2016 год. на СХЛ при ОД на МВР-Ловеч, поради което и на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на споразумението в сила. На основание чл.55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото наказание „глоба”, наред с наказанието „лишаване от свобода”. На основание чл.343г, ал.1 от НК, ЛИШАВА подсъдимия от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК, ПРИСПАДА времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 01.08.2016 г.
В законна сила от 28.11.2016г.

145

Гражданско дело No 1719/2016, VII състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Б.Н.Б.

НИКРОМ ТРЪБНА МЕБЕЛ АД

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 29.11.2016г.
ОСЪЖДА “НИКРОМ-ТРЪБНА МЕБЕЛ” АД, ЕИК 110034824, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, Индустриален квартал, представлявано от Галин Илиев Перянов, на основание чл. 242 във връзка с чл. 128 т. 2 от КТ, както и на основание чл. 221 ал. 1 и чл. 224 ал. 1 от КТ, да заплати на Б.Н.Б., ЕГН **********,***, сума в общ размер на 23 264.41 лв. /двадесет и три хиляди двеста шестдесет и четири лева и четиридесет и една стотинки/, от която: 17732.79 лева, представляваща неизплатени трудови възнаграждения за месеците август, септември и октомври 2014 година, за месеците януари, март и декември 2015 година и за месеците от февруари до юли 2016 година включително, 2253.60 лева, представляваща обезщетение по чл. 221 ал. 1 от КТ в размер на едно брутно трудово възнаграждение за срока на предизвестието и 3278.02 лева, представляваща обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за 2015 година в размер на 16 дни и за 2016 година 16 дни, ведно със законната лихва върху общата сума 23 264.41 лева, считано от датата на предявяване на иска /21.09.2016 г./ до окончателното изплащане. ОСЪЖДА “НИКРОМ-ТРЪБНА МЕБЕЛ” АД, с горните данни, да заплати на Б.Н.Б., с горните данни, сумата 1200.00 лв. /хиляда и двеста лева/, представляваща разноски по делото за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА “НИКРОМ-ТРЪБНА МЕБЕЛ” АД, с горните данни, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 930.58 лв. /деветстотин и тридесет лева и петдесет и осем стотинки/, представляваща държавна такса върху размера на уважените искове.
В законна сила от 29.11.2016г.

146

Гражданско дело No 1969/2016, V състав

Искове за трудово възнаграждение

П.Б.П.

СПАРКИ ЕЛТОС АД

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Определение от 29.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№1969/2016 г.по описа на Ловешки РС поради оттегляне на предявения иск, на основание чл.232 от ГПК.

147

АНД No 1293/2016, II състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

С.Г.И.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 29.11.2016г.
ПРИЗНАВА С.Г.И. ***, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.07.2016г., около 21.40 часа в гр.Ловеч по ул."Васил Левски", пред дом № 199, управлявал МПС лек автомобил „Ауди - А4" с рег. № ОВ 87-93 АТ, след употреба на наркотични вещества -метамфетамин, установено по надлежен ред чрез съдебно - химическа /токсилогична експертиза/ № 6840/04.08.2016 г. на Военно Медицинска Академия - гр.София - престъпление по чл.343б, ал.З, предл.1-во от НК и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА на С.Г.И. ***, с горните данни, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт.
С.Г.И.

 

Мотиви от 9.12.2016г.

148

НОХД No 1374/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Ф.Л.Ф.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 29.11.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия Ф.Л.Ф., ЕГН **********.
Ф.Л.Ф.

149

НОХД No 1374/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Ф.Л.Ф.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 29.11.2016г.
Ф.Л.Ф.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ Ф.Л.Ф., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, разведен, неосъждан, работи в „Осъм" АД като оператор на пулт, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.11.2016 г., около 13.40 часа в гр.Ловеч на ул.„Княз Имеретински” с посока на движение — кръгово кръстовище „Салито", управлявал МПС - лек автомобил „ Рено Лагуна" с рег. № ОВ 5722 ВВ - негова собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,58 на хиляда установена по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 207/18.11.2016 г. на СХЛ при ОД МВР Ловеч, поради което и на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на споразумението в сила. На основание чл.55, ал.З от НК, НЕНАЛАГА предвиденото по-леко наказание «глоба», наред с наказанието «лишаване от свобода». На основание чл.343г, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Ф.Ф. от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК , ПРИСПАДА времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 16.11.2016 г
В законна сила от 29.11.2016г.

РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЛОВЕЧ
Справка за свършените дела
за периода от 30.11.2016г. до 30.11.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 2340/2015, VI състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Й.Г.П.,
И.И.П.,
П.Г.П.

КОМ-ПЛЮС ЕООД,
СЕРЕС ЕАД,
СТАВЕН АД СЛИВЕН,
РОМФАРМ КОМПАНИ ООД

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 30.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Й.Г.П., ЕГН-********** ***»Проф.Иван Дуйчев»№16, вх.3, ап.6, И.И.П., ЕГН-********** ***»Цочо Стоянов»№3 и П.Г.П., ЕГН-********** ***»Цочо Стоянов»№3 против «КОМ-ПЛЮС»ЕООД, ЕИК : 131211441, със седалище и адрес на управление : гр.София, ул.»Шандор Петьофи»№30, представлявано от Управителя Людмила Христова Ангелова и «СЕРЕС»ЕАД /предишно наименование «Земеделска земя»АД, ЕИК : 175011257, със седалище и адрес на управление : гр.Сливен, ул.»Добри Чинтулов»№16, представлявано от Стайко И. Стайков, иск с правно основание чл.26, ал.2 от ЗЗД, за прогласяване нищожността на нот.акт №92, том V, рег.№3743, дело №649/07.07.2006 год., на Нотариус Найда Тодорова, с рег.№481 на НК, с район на действие РС-гр.Ловеч, съответно на нот.акт №150, том V, рег.№4801, дело №498/09.06.2006 год. на Нотариус Нели Хаджикръстева, рег.№139 на НК, с район на действие РС-гр.Ловеч, поради липса на воля, съгласие, с всички произтичащи от това законни последици, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОТХВЪРЛЯ предявеният от Й.Г.П., ЕГН-********** ***»Проф.Иван Дуйчев»№16, вх.3, ап.6, И.И.П., ЕГН-********** ***»Цочо Стоянов»№3 и П.Г.П., ЕГН-********** ***»Цочо Стоянов»№3 против „СТАВЕН”АД, ЕИК : 200780812, със седалище и адрес на управление : гр.Сливен, ул.”Добри Чинтулов”№16 и „РОМФАРМ КОМПАНИ”ООД, ЕИК : 200732874, със седалище и адрес на управление : гр.София, район „Младост”, ул.”Боян Дамянов”№7, ет.1, офис 3, иск с правно основание чл.108 от ЗС и чл.537, ал.2 от ГПК, за обявяване за недействителен по отношение на имот, описан под №44 в нот.акт имот, нот.акт №174, том XI, рег.№11559, дело №1688/2008 год. на Нотариус Найда Тодорова, сключен на 16.12.2008 год. между „Серес”ЕАД и „Ставен”ООД и за осъждане на „Стевен”АД да им предаде владението на процесния имот и ги признае за собственици, както и за обявяване за недействителен по отношение на конкретно изброени имоти по нот.акт №170, том 17, рег.№6737 от 15.10.2012 год. на СВ-гр.Ловеч и за отмяна на нот.акт №170, том 17, рег.№6737 от 15.10.2012 год. на СВ-гр.Ловеч и осъждането на „Ромфарм Компани”ООД да им предаде владението на процесния имот и да ги признае за собственици, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОТХВЪРЛЯ претенцията на Й.Г.П., ЕГН-********** ***»Проф.Иван Дуйчев»№16, вх.3, ап.6, И.И.П., ЕГН-********** ***»Цочо Стоянов»№3 и П.Г.П., ЕГН-********** ***»Цочо Стоянов»№3 против «КОМ-ПЛЮС»ЕООД, ЕИК : 131211441, със седалище и адрес на управление : гр.София, ул.»Шандор Петьофи»№30, представлявано от Управителя Людмила Христова Ангелова и «СЕРЕС»ЕАД /предишно наименование «Земеделска земя»АД, ЕИК : 175011257, със седалище и адрес на управление : гр.Сливен, ул.»Добри Чинтулов»№16, представлявано от Стайко И. Стайков, „СТАВЕН”АД, ЕИК : 200780812, със седалище и адрес на управление : гр.Сливен, ул.”Добри Чинтулов”№16 и „РОМФАРМ КОМПАНИ”ООД, ЕИК : 200732874, със седалище и адрес на управление : гр.София, район „Младост”, ул.”Боян Дамянов”№7, ет.1, офис 3 за заплащане на съдебно-деловодни разноски в размер общо на сумата 2 482,55 лева съгласно представен списък на разноските, на основание чл.80 от ГПК, като НЕОСНОВАТЕЛНА И НЕДОКАЗАНА. ОСЪЖДА Й.Г.П., ЕГН-********** ***»Проф.Иван Дуйчев»№16, вх.3, ап.6, И.И.П., ЕГН-********** ***»Цочо Стоянов»№3 и П.Г.П., ЕГН-********** ***»Цочо Стоянов»№3 да заплатят на «СЕРЕС»ЕАД /предишно наименование «Земеделска земя»АД, ЕИК : 175011257, със седалище и адрес на управление : гр.Сливен, ул.»Добри Чинтулов»№16, представлявано от Стайко И. Стайков сумата 450 /четиристотин и петдесет/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски, на основание чл.78, ал.3 от ГПК.

2

НЧХД No 1054/2016, I състав

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

П.С.П.

М.Р.З.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 30.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НЧХД№ 1054/2016г. по описа на ЛРС и изпраща делото на Софийски районен съд по компетентност
В законна сила от 30.11.2016г.

3

НОХД No 1384/2016, II състав

Средна телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

А.О.А.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 30.11.2016г.
А.О.А.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ А.О.А., роден на *** ***, с настоящ адрес ***, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.06.2016 г., около 18.00 часа в с.Катунец, обл.Ловеч, ул. „Васил Левски" № 29, причинил чрез нанасяне на удар с острата част на брадва в областта на главата на С.А.И., ЕГН **********, средна телесна повреда, изразяваща се в посечна рана на главата в лявата странична част на същата и счупване на подлежащите кости на мястото на раната, обуславяща проникване в черепната кухина, от което възникнало контузионно огнище в областта на страничната част на мозъка и малък епидурален излив на кръв на същото място, довело до разстройство на здравето временно опасно за живота, поради което и на основание чл.129, ал.2, във вр. с ал.1 и чл.54, ал.1 от НК му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на споразумението в сила.
В законна сила от 30.11.2016г.

4

НОХД No 1384/2016, II състав

Средна телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

А.О.А.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 30.11.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия А.О.А., ЕГН **********,
А.О.А.

5

НОХД No 1386/2016, I състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

К.А.С.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 30.11.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия К.А.С., ЕГН **********
К.А.С.

6

НОХД No 1386/2016, I състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

К.А.С.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 30.11.2016г.
К.А.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.А.С., роден на ***г***, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес *** български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че нa 25.06.2016г., около 11.20ч., в гр.Ловеч, по ул. „Бяло море", управлявал МПС- л.а. „*******, след употреба на наркотични вещества- комбинирана употреба на амфетамин и метамфетамин (високорискови наркотични вещества включени в Приложение 1 към чл.3, т.1 от Наредба за класифициране на растенията и веществата като наркотични /приета с ПМС 293/27.10.2011 на основание чл.3,ал.2 ЗКНВП/- списък 1 „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях,, забранени за приложение в хуманитарната и ветеринарна медицина, поради което и на основание чл.343б, ал.3 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода в затвор. На основание чл.55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на подс.С. по-лекото наказание глоба, което законът предвижда в състава на чл.343б, ал.3 от НК наред с наказанието лишаване от свобода. ПРИЗНАВА подсъдимия К.А.С., роден на ***г***, настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.06.2016г., около 11.20ч., в гр.Ловеч, по ул. „Бяло море", управлявал МПС- л.а. „*******, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, което наказание му било наложено с НП №15- 0906-000750/06.07.2015г. на началника на сектор „ПП" към ОДМВР- Ловеч, в законна сила от 01.02.2016г., поради което и на основание чл.343в, ал.2 и чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода в затвор. На основание чл.55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на подс.С. по-лекото наказание глоба, което законът предвижда в състава на чл.343в, ал.2 от НК наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл.23, ал.1 от НК, ОПРЕДЕЛЯ на подс.С. едно общо най-тежко наказание 3 /три/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода в затвор. На основание чл.55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на подс.С. по-лекото наказание глоба, което законът предвижда в съставите на чл.343б, ал.3 и чл.343в, ал.2 от НК, наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл.59, ал.1 от НК, ПРИСПАДА времето, през което подс.С. е бил задържан със заповед за задържане на лице с рег.№1762зз-153 от 25.06.2016г. по ЗМВР, за 24 часа.
В законна сила от 30.11.2016г.