РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЛОВЕЧ
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2016г. до 31.10.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1200/2016, VII състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Д.С.Г.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Разпореждане от 3.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Д.С.Г., с адрес: ***, срещу Заповед № РД-07-101/22.06.2016 г. на Областен управител на област Ловеч, с която е одобрен плана на новообразуваните имоти на местността „Червен бряг“ – в строителните граници на гр. Ловеч, обл. Ловеч. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1200/2016 г. по описа на Ловешкия районен съд.
В законна сила от 19.10.2016г.

2

НЧХД No 954/2016, VIII състав

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

Б.К.К.

Д.А.Д.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 3.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА на осн. чл.289, ал.1 във вр. с чл.24, ал.4, т. 3 о т НПК, наказателното производство по НЧХД № 954/2016 година поради постигане на спогодба между страните
В законна сила от 18.10.2016г.

3

АНД No 1032/2016, VIII състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.М.Г.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 3.10.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА”, взета по ДП №624/ 2016г. по описа на РУ на МВР гр. Ловеч, по отношение на обвиняемия М.М.Г.,ЕГН-**********.
В законна сила от 10.10.2016г.

4

АНД No 1032/2016, VIII състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.М.Г.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 3.10.2016г.
М.М.Г.
ПРИЗНАВА ОБВИНЯЕМИЯ М.М.Г.–роден на *** ***, българин, българско гражданство, със средно образование, неженен, неосъждан, не работи, ЕГН-********** за ВИНОВЕН, за това, че на 02.08.2016 година, около 18,30 ч., в гр.Ловеч, по ул. „Княз Имеретински", управлявал МПС- л.а „БМВ" peг. № ЕВ 9306 АА, след употреба на наркотични вещества-АМП (амфетамин) MET (метамфетамин), установено с тест „Drug Check 3000" фабр.№832554, поради което и на основание чл. 78а от НК във връзка с чл.343б, ал.3 от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1000,00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по сметка на бюджета на съдебната власт. На основание чл.343г от НК, във вр. с чл.78а, ал.4 от НК, НАЛАГА на обвиняемия Г. наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3/три/ месеца. На основание чл.59, ал.4 от НК, ПРИСПАДА времето, през което, за същото деяние обвиняемия Г. е бил лишен по административен ред да управлява МПС, считано от 02.08.2016 г.
Мотиви от 3.10.2016г.
В законна сила от 18.10.2016г.

5

НОХД No 1112/2016, I състав

Квалифицирани състави на телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.С.Б.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 3.10.2016г.
М.С.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.С.Б., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, с настоящ адрес *** с българско гражданство, не женен, с начално образование, работи, осъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 14.01.2016 год., около 18,30 часа в гр. *******, в съучастие като извършител със З.А.К., ЕГН ********** от гр. Л., умишлено и с користна цел, причинил лека телесна повреда - множество отоци и кръвонасядания предимно в областта на лицето, кръвоизлив в конюнктивата на дясното око и кръвоизливи по тялото, обуславящи в своята съвкупност разстройство на здравето, временно и неопасно за живота, на Г.Б.К., ЕГН ********** от гр.Л., поради което и на основание чл.131, ал.1, т.10, във връзка с чл.130, ал.1, във връзка с чл.20, ал.2 и чл.54 от НК, му НАЛАГА наказание 10 /десет/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.61, т.2, във вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното наказание „лишаване от свобода” в затвор.
В законна сила от 3.10.2016г.

6

Гражданско дело No 1131/2016, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Д.П.С.,
Т.С.С.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 4.10.2016г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в Решение № 268/02.08.2016 г., постановено по гр.дело № 1131/2016 г. по описа на Ловешкия районен съд, в частта му, в която в мотивите, ред трети, четвърти и пети, отгоре-надолу, е изписано, че молителят следва да заплати по сметка на ЛРС и сумата 151.20 лева, представляваща държавна такса върху размера на издръжката за детето, както и на същата страница, в диспозитива, предпоследен абзац, в частта, в която е осъден Т.С.С. да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 151.20 лв. /сто петдесет и един лева и двадесет стотинки/, представляваща държавна такса върху размера на издръжката за детето, като тази сума и в мотивите и в диспозитива на решението да се счита заличена и вместо нея да се изписва и чете сумата 75.60 лв. /седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки/, представляваща държавна такса върху размера на издръжката за детето.
В законна сила от 4.10.2016г.

7

Гражданско дело No 1608/2016, VII състав

ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

С.М.Б.,
С.С.Й.,
А.С.Ш.,
И.А.Ш.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ,
П.С.Й.

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 4.10.2016г.
НАСТАНЯВА детето П.С.Й., ЕГН **********, в семейството на А.С.Ш. и И.А.Ш., с адрес: ***, за срок от три години.
В законна сила от 31.10.2016г.

8

АНД No 764/2016, III състав

МВР

З.А.А.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 4.10.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш Серия К №1249108 на ОД на МВР – Ловеч за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, с който на основание чл.188 ал.2 от ЗДвП на З.А.А. с ЕГН ********** ***, в качеството му на управител на „ОМНИКАР РЕНТ” ООД, на основание чл.189 ал.4 във вр. с чл.182 ал.1 т.5 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 100 лева за извършено нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП ПРАВИЛЕН и ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

9

НЧХД No 1041/2016, VIII състав

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

В.С.М.

П.П.П.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 4.10.2016г.
В законна сила от 19.10.2016г.

10

НОХД No 1113/2016, III състав

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.И.В.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 4.10.2016г.
В.И.В.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.И.В. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***. д-р Ст. Ватев №14, вх.А, ет.З, ап.6, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан /реабилитиран/, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.06.2016 година в град Ловеч, ул. Отец Климент №19, в дома на родителите си, държи акцизни стоки без бандерол - 47 броя кутии цигари марка „Busines Royals”; 45 броя кутии цигари марка „Cooper slims Red”; 9 броя кутии цигари марка „D end В comford”; 13 броя кутии цигари марка „United glory” и 22 броя кутии цигари марка „Glamur super slims” - общо 136 броя кутии цигари с по 20 къса, с обща пазарна стойност в размер на 880.50 лева, когато такъв се изисква по закон - чл.25 от Закона за тютюна и тютюневите изделия във вр. с чл.2 т.2 във вр. с чл.11 ал.1 от Закона за акцизните и данъчните складове, като случая е немаловажен, поради което и на основание чл.234 ал.1 предл. 2-ро и чл.55 ал.1 т.1 от НК му НАЛАГА наказание 6 /шест/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 години. На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото по-леко наказание глоба. На основание чл.53 ал.1 б.”б” във вр. с чл.234 ал.3 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – 47 броя кутии цигари марка „Busines Royals”; 45 броя кутии цигари марка „Cooper slims Red”; 9 броя кутии цигари марка „D end В comford”; 13 броя кутии цигари марка „United glory” и 22 броя кутии цигари марка „Glamur super slims” - общо 136 броя кутии цигари с по 20 къса, съставляващи предмет на престъплението, оставени на съхранение в Митница Свищов, които след влизане на споразумението в сила да бъдат унищожени.
В законна сила от 4.10.2016г.

11

НОХД No 1113/2016, III състав

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.И.В.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 4.10.2016г.
ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на подсъдимия В.И.В..
В.И.В.
В законна сила от 11.10.2016г.

12

НОХД No 1132/2016, III състав

Грабеж

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

И.Й.И.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 4.10.2016г.
И.Й.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.Й.И. - роден на *** г. в гр. Ловеч, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.09.2016 година, около 07.10 часа в гр.Ловеч, ул. Д-р Съйко Съев, в близост до кръстовището с ул. Княз Имеретински, отнел чужди движими вещи, както следва: 1 бр. дамска чанта, бежова на цвят с къси дръжки и дръжка за рамо на стойност 28 лева; 1 бр. портмоне черно на цвят на стойност 9.60 лева; 1 бр. очила за четене 1 диоптър със сиви рамки и син калъф и с надпис „Морани” на стойност 114 лева; 1 бр. мобилен телефон марка „Нокия С1”, ведно със СИМ-карта на стойност 50.70 лева; връзка със 7 бр. различни по размер ключове на стойност 28 лева; 3 бр. химикалки на стойност 4.50 лева; 1 бр. тефтер на стойност 2.40 лева; 2 бр. червила на стойност 12.80 лева; 1 бр. четка за коса черно-жълта на стойност 4 лева; 1 блистер лекарство „Норваск” на стойност 6 лева; 1 блистер лекарство „Парацетамол” на стойност 2 лева; 1 кутийка дъвки „Еъруейвс” дражета на стойност 2 лева; 1 бр. пакет носни кърпи на стойност 0.16 лева; 1 бр. малка икона на стойност 5 лева и сумата от 5 лева, всичко на обща стойност 274.16 лева от владението на Цветанка Гошова Атанасова от гр. Ловеч, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила - издърпал чантата от ръката на Атанасова, поради което и на основание чл.198 ал.1 и чл.55 ал.1 т.1 от НК му НАЛАГА наказание 12 /дванадесет/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 години. На основание чл.59 ал.2 във вр. с ал.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното наказание „лишаване от свобода” времето, през което подсъдимият И.Й.И. е бил задържан със Заповед за задържане на лице с peг. №240/24.09.2016 г. на основание чл.72 ал.1 т.1 от ЗМВР за срок от 24 часа.
В законна сила от 4.10.2016г.

13

НОХД No 1132/2016, III състав

Грабеж

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

И.Й.И.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 4.10.2016г.
ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на подсъдимия И.Й.И..
И.Й.И.
В законна сила от 11.10.2016г.

14

НОХД No 1133/2016, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Ф.Й.М.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 5.10.2016г.
Ф.Й.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия Ф.Й.М., роден на ***г***, Ловешка област, ****, български гражданин, със средно образование, работи, неженен, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 26.06.2016г., около 01.00 часа, в землището на гр.Ловеч, на второстепенен път ІІ-35 Плевен-Троян, в посока гр.Троян, при км 35+700 след бензиностанция „Шел", управлявал лек автомобил „******* с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда - 1.70 на хиляда — установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 133/07.07.2016г. на СХЛ към ОДМВР-Ловеч, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на това наказание за срок от 3 /три/ години от влизане на споразумението в сила. На основание чл.55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на подс.М. по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл.343г, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА подс.М. от право да управлява МПС за срок от 4 /четири/ месеца, считано от датата на отнемане на СУ МПС – 26.06.2016г.
В законна сила от 5.10.2016г.

15

НОХД No 1133/2016, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Ф.Й.М.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 5.10.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия Ф.Й.М., ЕГН **********
Ф.Й.М.
В законна сила от 12.10.2016г.

16

НОХД No 631/2016, I състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.Е.Т.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 6.10.2016г.
Д.Е.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Е.Т., роден на ***г. в гр.Русе, с постоянен и настоящ адрес ***, с българско гражданство, с начално образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 30.03.2016г. около 16.10 часа в с.А., обл.Ловеч, по ул*******, с посока на движение от центъра, в източна посока, управлявал МПС - лек автомобил марка ******, собственост на Б.С.В. ЕГН ********** ***, без да притежава свидетелство за управление на МПС, като деянието е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред, с влязло в сила Наказателно постановление № 15-0293-000260 от 20.11.2015г. на Началника на РУ на МВР - гр.Левски, връчено му на 08.02.2016г., влязло в законна сила на 16.02.2016г. за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл. 343в, ал.2 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА наказание 6 /шест/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на така наложеното наказание лишаване от свобода в затвор. На основание чл.55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на подс.Т. по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл.343г, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, НЕ НАЛАГА на подс.Т. наказание „лишаване от право да управлява МПС", тъй като същият не притежава и няма издавано СУМПС.
В законна сила от 6.10.2016г.

17

НОХД No 631/2016, I състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.Е.Т.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 6.10.2016г.
На основание чл. 25, ал.1 във вр. с чл. 23, ал.1 от НК, ОПРЕДЕЛЯ на осъдения Д.Е.Т., ЕГН: ********** едно общо най-тежко наказание по настоящото дело и по споразумение №53/10.08.2016г. по НОХД №294/2016г. на РС – Левски, влязло в сила на 10.08.2016г., в размер на 6 /шест/ месеца лишаване от свобода.На основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим в затвор за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.На основание чл.59, ал.1 от НК, ПРИСПАДА от определеното общо наказание времето през което осъдения Т. е бил с мярка за неотклонение „задържане под стража”, считано от 12.07.2016г. до 10.08.2016г.
Д.Е.Т.
В законна сила от 21.10.2016г.

18

АНД No 994/2016, III състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Т.К.Р.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 6.10.2016г.
ПРИЗНАВА Т.К.Р. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, работи, неосъждан, ЕГН **********ЗА ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2016 г. около 12.35 часа в гр. Ловеч, по ул. „Витоша”, пред дом № 69, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП № 15-0906-000821/27.09.2015 г. на Началник Сектор „ПП” при ОД на МВР - Ловеч, влязло в законна сила на 22.03.2016г. за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, управлявал МПС - лек автомобил „Мерцедес Ц 200” с peг. № OB **** АТ, собственост на Б.В.К. от гр. Ловеч, без съответно свидетелство за управление на МПС - престъпление по чл.343в ал.2 НК и на основание чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА на Т.К.Р. с горната самоличност АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1 000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по сметка на съдебната власт.
Т.К.Р.

Мотиви от 11.11.2016г.
В законна сила от 21.10.2016г.

19

АНД No 193/2016, III състав

КАТ

Г.Г.Д.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 7.10.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш Серия К №0745468 на ОД на МВР - Ловеч за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, с който на Г.Г.Д. с ЕГН ********** *** на основание чл.189 ал.4 във вр. с чл.182 ал.2 т.4 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 150 лева за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП като ОБОСНОВАН и ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

20

АНД No 733/2016, III състав

МВР

С.Д.Й.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 7.10.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4031/07 от 10.12.2007 год. на Красимир Славейков Калев - Началник на РПУ при ОДП - Ловеч, упълномощен с МЗ № Із-189 от 08.02.2007 год., с което на С.Д.Й. с ЕГН ********** *** на основание чл.182 ал.2 т.4 от ЗДвП са наложени наказания глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец за извършено нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство по НАХД №733/2016 година по описа на ЛРС.
В законна сила от 28.10.2016г.

21

НОХД No 1135/2016, VIII състав

Квалифицирани състави на хулиганство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.Ю.И.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 7.10.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА “ взета по ДП №363 по описа на РУ МВР Ловеч по отношение на подсъдимия Д.Ю. ИВЕНОВ, ЕГН********** , подсъдим по НОХД №1135/2016 г. по описа на ЛРС
Д.Ю.И.
В законна сила от 14.10.2016г.

22

НОХД No 1135/2016, VIII състав

Квалифицирани състави на хулиганство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.Ю.И.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 7.10.2016г.
Д.Ю.И.
ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.04.2016 год., около 12.35 часа, в гр. Ловеч, ж.к.”Червен бряг”, в обществена градинка в междублоковото пространство, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото , като деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта - служители на РУ МВР- гр.Ловеч: Цветослав Данчев Цонев - ст.полицай в група OOP, сектор ОП при РУ МВР - гр.Ловеч и Пламен Павлов Петров -командир на отделение, изпълняващи задължения по опазване на обществения ред, като отправил към тях обидни изрази и нецензурни думи:"Ще ви еба путката майна, полицаи", отправил закани и заплахи към служителя Цветослав Денчев Цонев с думите:"Ще те намеря, знам къде живееш, не знаеш какво ще ти се случи", нападнал двамата служители с дървена летва, и избягал при опита им да бъде задържан, като деянието със своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм и дързост,поради което и на основание чл.325, ал.2, предл.1-во,във вр. с ал.1 при условията на чл.55, ал.1,т.2, б."б" от НК му НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ" при следните пробационни мерки: -по чл.42а, ал.2, т.1 от НК, задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 8/ОСЕМ/МЕСЕЦА като подсъдимия Д.И. се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. -по чл. 42а, ал.2, т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 8/ОСЕМ/МЕСЕЦА. - по чл.42а ал.2 т.6 от НК-100 /СТО/ЧАСА БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД в полза на обществото за срок от 1 /ЕДНА/ календарна година. На осн. чл.55,ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на подсъдимия Д.И. кумулативно предвиденото наказание „Обществено порицание”.
В законна сила от 7.10.2016г.

23

НОХД No 1140/2016, II състав

Квалифицирани състави на телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

З.А.К.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 7.10.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия З.А.К., ЕГН **********.
З.А.К.
В законна сила от 14.10.2016г.

24

НОХД No 1140/2016, II състав

Квалифицирани състави на телесна повреда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

З.А.К.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 7.10.2016г.
З.А.К.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ З.А.К., роден на ***г***, Ловешка област, живущ в с.г., м."Синан тепе" № 646, български гражданин, неграмотен, не работи, неженен, осъждан, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 14.01.2016г., около 18.30 часа в гр.Ловеч, местността „Сенан тепе" вила № 556, в съучастие като извършител с Михаил Сонев Балев, ЕГН:********** ***, умишлено и с користна цел причинил лека телесна повреда - множество отоци и кръвонасядания, предимно в областта на лицето, кръвоизлив в конюнктивата на дясното око и кръвоизливи по тялото, обуславящи в своята съвкупност разстройство на здравето, временно и неопасно за живота, на Георги Богданов Костов, ЕГН:********** от гр.Ловеч, поради което и на основание чл.131, ал.1, т.10, във връзка с чл.130, ал.1, във връзка с чл.20, ал.2 и чл.54 от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.61, т.2, във вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода в затвор.
В законна сила от 7.10.2016г.

25

АНД No 352/2016, III състав

РДГ

И.П.С.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 9.10.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1369/30.11.2015 год. на инж. Павли П. Богдански, Директор на Регионална дирекция по горите – гр.Ловеч, упълномощен със Заповед № РД 49-199/16.05.2011г. на Министъра на Земеделието и храните, с което на основание чл.53 ал.1 и 2 от ЗАНН и чл.275 ал.1 т.2 от Закона за горите на И.П.С. с ЕГН ********** *** е наложено наказание глоба в размер на 1 000 /хиляда/ лева за извършено нарушение по чл.257 ал.2 от Закона за горите във вр. с чл.52 ал.1 т.2 от Наредба №8 от 05.08.2011г. за сечите в горите във вр. с чл.50 ал.2, ал.3 и ал.4 от същата наредба като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и НЕОБОСНОВАНО.

26

Гражданско дело No 267/2016, IX състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Д.Г.Д.

Ц.П.И.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 10.10.2016г.
ОСЪЖДА на основание 232, ал. 2, вр. чл. 79, ал. 1, пр. 1-во ЗЗД и чл. 8, вр. чл. 17 ЗАЗ, вр. чл. 79, ал. 1, пр. 1-во ЗЗД Ц.П.И. с адрес *** да заплати на Д.Г.Д. с ЕГН ********** с адрес *** сумата от 86,40 лв. /осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/-арендно плащане за стопанска година 2014/2015 г. по договори от 08.11.2005 г за имот № 67060.3.1 в размер на 56,40 лв. и договор от за наем от 01.03.2014 г. за 1/3 ид част от имот 67060.101.6 в размер на 30,00 лв., ведно със законната лихва от 23.02.2016 г. до изплащането на вземането и ОТХВЪРЛЯ иска за горницата до сумата от 1 699, 71 лв. ОТХВЪРЛЯ искането на Д.Г.Д., с горните данни, за присъждане на сторените разноски. ОСЪЖДА Д.Г.Д. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати на Ц.П.И. с адрес *** сумата от 643,71 лв. /шестстотин четиридесет и три лева и седемдесет и една стотинки/-сторени разноски в производството по делото.

27

Гражданско дело No 1660/2016, IX състав

Искове по СК - издръжка, изменение

В.Г.М.

М.Х.М.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Определение от 10.10.2016г.
ОДОБРЯВА на основание чл. 234 ГПК спогодбата между В.Г.М. с ЕГН ********** с адрес *** действаща чрез адв. Петър Цолов и М.Х.М. с адрес ***, по силата на която М.Х.М. се задължава да заплаща в полза на В.Г.М. месечна издръжка в размер на 250,00 лева, считано от 10.09.2016 г. до настъпването на законна причина за нейното изменение или прекратяване. Страните нямат претенции за сторените разноски в производството по делото. ОСЪЖДА М.Х.М. с адрес *** да заплати на РС Ловеч държавна такса в размер на 180,00 лв. /сто и осемдесет лева/ върху сбора от тригодишните падежи на издръжката. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1660/2016 г. описа на РС Ловеч.
В законна сила от 18.10.2016г.

28

Гражданско дело No 1693/2016, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Ц.П.И.

 

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Определение от 10.10.2016г.
ОБЕЗСИЛВА Определение №885 от 26.09.2016 г.,постановено по гр.дело №1693/2016 г. по описа на Ловешки РС, с което производството по делото е прекратено и делото е изпратено по подсъдност на Районен съд – Варна. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№1693/2016 г.по описа на Ловешки РС поради оттегляне на иска в хипотезата на чл.232, изр.1 от ГПК.
В законна сила от 25.10.2016г.

29

АНД No 1053/2016, II състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.И.Г.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 10.10.2016г.
ПРИЗНАВА М.И.Г. ***, ЕГН : ********** за ВИНОВЕН в това, че на 15.04.2016г., около 10.20 часа на ПП 1-4 / София - Варна/ при километър 22+700, в землището на с. Славщица, обл. Ловеч, с посока на движение от с. Славщица към гр. Варна, управлявал моторно превозно средство - собствения си лек автомобил „Мицубиши Галант" с рег. № ОВ 8980 ВН, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 15-1030-004407 от 09.10.2015 г. на ОД МВР Пловдив , влязло в законна сила на 10.02.2016 г. - престъпление по чл.343в ал.2 от НК и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА на М.И.Г. ***, с горните данни, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт.
М.И.Г.
ПРИЗНАВА М.И.Г. ***, ЕГН : ********** за ВИНОВЕН в това, че на 15.04.2016г., около 10.20 часа на ПП 1-4 / София - Варна/ при километър 22+700, в землището на с. Славщица, обл. Ловеч, с посока на движение от с. Славщица към гр. Варна, управлявал моторно превозно средство - собствения си лек автомобил „Мицубиши Галант" с рег. № ОВ 8980 ВН, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 15-1030-004407 от 09.10.2015 г. на ОД МВР Пловдив , влязло в законна сила на 10.02.2016 г. - престъпление по чл.343в ал.2 от НК и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА на М.И.Г. ***, с горните данни, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт.
Мотиви от 10.10.2016г.
В законна сила от 25.10.2016г.

30

НОХД No 1155/2016, VIII състав

Неизпълнение на съдебно решение

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.З.Д.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 10.10.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА “ взета по ДП №616 по описа на РУ Полиция Ловеч по отношение на подсъдимия В.З.Д., ЕГН-********** подсъдим по НОХД №1155/2016 г. по описа на ЛРС .
В.З.Д.
В законна сила от 17.10.2016г.

31

НОХД No 1155/2016, VIII състав

Неизпълнение на съдебно решение

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.З.Д.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 10.10.2016г.
В.З.Д.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ В.З.Д.-роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин,българско гражданство, не женен, с основно образование, безработен, осъждан, ЕГН- ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.05.2016 год. около 20.00 часа и на 26.05.2016 г. около 14,30 часа в с. Александрово,обл. Ловешка, при условията на продължавано престъпление не изпълнил заповед за защита от домашно насилие № 9 от 29.05.2015 год., постановена с Решение № 274 от 29.06.2015 год. по гр.дело № 886/2015 год. на Районен съд Ловеч, с която му се забранява да приближава намиращото се в с. Александрово, ул. „Шипка" № 9 жилище и местата за социални контакти и отдих на Златко Д. Илиев и Петранка Янакиева Илиева, живущи на посочения адрес, като нарушил забраната да се приближава на по малко от 100 метра от жилището, счупил с юмрук стъклото на прозореца на първия етаж на къщата и осъществил акт на физическо и психическо насилие спрямо Златко Д. Илиев /закани за саморазправа, блъскане, обиди и заплаха, че ще продаде сестра си Еленка Златкова Димитрова /негова сестра/ в чужбина като проститутка,поради което и на основание чл. 296, ал.1, предл.З-то във връзка с чл. 26, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, му НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ" при следните пробационни мерки: -по чл.42а, ал.2, т.1 от НК, задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 6/ШЕСТ/МЕСЕЦА, като подсъдимия В.Д. се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. -по чл.42а, ал.2, т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 6/ШЕСТ/МЕСЕЦА. - по чл.42а ал.2 т.6 от НК-100 /СТО/ЧАСА годишно БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД в полза на обществото за срок от 1 /ЕДНА/ календарна година.
В законна сила от 10.10.2016г.

32

Гражданско дело No 1827/2014, IV състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

И.К.Т.

Т.К.Т.

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 11.10.2016г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН,на осн. чл.348 от ГПК, допуснатия до делба недвижим имот между съделителите: между: И.К.Т. с ЕГН – ********** *** ,чрез адв. С.Л. от ЛАК , със съд.а-с : гр. Ловеч , пл. „Тодор Кирков” №1 , комплекс” Драката ,вх. „Б” , ет.1 , ап.4, и Т.К.Т. с постоянен адрес ***,ап.8 , с адрес по делото за призоваване и по месторабота : ул. „Филип Тотю №3 ,ЕТ „Цвети 92 – Т.Т.” , на съсобствените им недвижими имоти , придобити по наследство , а за втория и от частно правоприемство , а именно: - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.513.1692.1.16 /четири три девет пет две точка пет едно три точка едно шест девет две точка едно точка едно шест/ по КККР на гр. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-10/17.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Ловеч, п.к. 5500, ул. „Димитър Пъшков" № 23, ет. 5, ап. 8, разположен в сграда № 1, построена в поземлен имот с идентификатор 43952.513.1692, с предназначение на обекта: жилище, апартамент, брой нива на обекта: едно, със застроена площ от 97,85 кв.м, с прилежащи части: таванско помещение № 4, маза № 3 и 12,892% идеални части от общите части на сградата, при съседи на самостоятелния обект в сградата: на същия етаж: 43952.513.1692.1.7, под обекта: 43952.513.1692.1.6, над обекта: няма, Пазарната стойност на този имот е 60 300, 00 лева, и - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.513.1692.1.12 /четири три девет пет две точка пет едно три точка едно шест девет две точка едно точка едно две/ по КККР на гр. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-10/17.04.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Ловеч, п.к. 5500, ул. „Димитър Пъшков" № 23, ет. 0, разположен с сграда № 1, построена в поземлен имот с идентификатор 43952.513.1692, предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, брой нива на обекта: едно, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 43952.513.1692.1.13 и 43952.513.1692.1.11, под обекта: няма, над обекта: 43952.513.1692.1.15, Пазарната стойност на този имот е 7260,00 лева, при дялове на страните : - за И.К.Т. - един дял ; - за Т.К.Т. - пет дяла; СТРАНИТЕ МОГАТ ДА УЧАСТВАТ ПРИ НАДДАВАНЕТО В ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН, на осн. чл.354 и сл. от ГПК. ОСЪЖДА И.К.Т., с горните данни, да заплати държавна такса по сметката на ЛРС или сумата 450,40 лева, представляваща държавна такса общо върху процесните имоти съобразно притежаваните дялове. ОСЪЖДА Т.К.Т.,с горните данни, да заплати държавна такса по сметката на ЛРС или сумата 2 252,00 лева, представляваща държавна такса общо върху процесните имоти съобразно притежаваните дялове. ОСЪЖДА Т.К.Т.,с горните данни, да заплати на И.К.Т., с горните данни , сумата 496,23 лева, представляващи разноските по делото съразмерно дяловете му.

33

Гражданско дело No 203/2016, V състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

МАКС КОЛЕКТ ООД

Г.Д.И.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Определение от 11.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№203/2016 г.по описа на Ловешки РС поради отказ от предявените искове, на основание чл.233 от ГПК. ОБЕЗСИЛВА Заповед №1174 от 19.10.2015 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. №1871/2015 г. по описа на Ловешки РС .
В законна сила от 27.10.2016г.

34

Гражданско дело No 679/2016, IX състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД

М.Е.А.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 11.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ завените от „ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕАД с ЕИК 200644029 с адрес гр. София, ул. „Хенрик Ибсен“ 15, ет. 7 против М.Е.А. с ЕГН ********** с адрес *** искове с правна квалификация чл. 422, вр. чл. 4 и чл. 19 ЗПК /отм./ за установяване съществуването на вземания в полза на „ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕАД за сумата от 506,73 лв.-главница, ведно със законната лихва 14.12.2015 г. до изплащането на вземането, 51,97 лв.-възнаградителна лихва за периода 04.03.2011 г. до 04.11.2011 г. и 235,51 лв.обезщетение за забава за периода 05.03.2011 г. до 20.11.2015 г., предмет на Заповед № 1563 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК от 16.12.2015 г. по ч. гр. д. № 2430/2015 г. на РС Ловеч. ОТХВЪРЯЛ искането на „ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕАД, с горните данни, за присъждане на сторени разноски в настоящото производство и в производството по издаване на заповед за изпълнение.

35

Гражданско дело No 832/2016, V състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД

М.С.Д.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 11.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ,като неоснователен поради извършено в хода на процеса плащане, предявения от „ЕВН България Електроснабдява не„ ЕАД, ЕИК 123526430, седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов” №37, чрез юрисконсулт К.А., с адрес *** против М.С.Д., ЕГН **********, с адрес: *** иск с основание чл.422 вр.чл.415, ал.1 от ГПК и чл.79, ал.1, пр.1 – во ЗЗД - за установяване със сила на присъдено нещо съществуването на вземанията на „ЕВН България Електроснабдяване”ЕАД към М.С.Д., както следва:384,18 лв., представляващи стойността на консумираната от обекта на потребителя електрическа енергия за периода 19.06.2015 г. – 18.10.2015 г.; 53,74 лв., представляващи стойността на законната лихва за забава за периода 26.08.2015 г. – 25.02.2016 г., ведно със законна лихва върху горепосочената главница от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение в съда – 26.02.2016 г. до окончателното изплащане на задължението . ОТХВЪРЛЯ, като неоснователно поради извършено в хода на процеса плащане, искането на ищеца „ЕВН България Електроснабдява не„ ЕАД, ЕИК 123526430, седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов” №37, чрез юрисконсулт К.А., с адрес *** за присъждане на разноските, сторени както в настоящото исково производство,така и в заповедното производство

36

Гражданско дело No 1211/2016, VI състав

Искове за обезщетение от деликт

Г.А.Ч.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Определение от 11.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1211/2016 г. по описа на РС Ловеч. След влизане в сила на определението делото да се изпрати на Окръжен съд Ловеч по компетентност.

37

Гражданско дело No 1689/2016, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Г.В.А.,
А.З.А.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 11.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 07.08.2011 г., в гр. Ловеч, с Акт № 0074/07.08.2011 г. на Община Ловеч, между Г.В.А., ЕГН **********,***, настоящ адрес и адрес за кореспонденция: гр. Ловеч, ул. „Генерал Скобелев“ № 8, ап. 5, и А.З.А., ЕГН **********, с постоянен адрес и адрес за кореспонденция: гр. Ловеч, ул. „Васил Левски“ № 2а, ап. 36, чрез развод, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, на основание чл. 50 от СК. УТВЪРЖДАВА следното споразумение между страните, на основание чл. 51 ал. 1 от СК: 1. Упражняването на родителските права над роденото от брака им малолетно дете Алекс Атанасов А., ЕГН **********, роден на *** г., се предоставят на Г.В.А., като негова майка и законен представител. 2. Детето ще живее на адреса на майка си Г.В.А. ***. 3. Определя се следния режим на лични отношения на Алекс Атанасов А. с неговия баща А.З.А., а именно: - два пъти в месеца всяка първа и трета събота с преспиване до неделя от 10.00 часа в събота до 19.00 часа в неделя, като взема детето по неговото местоживеене; - през лятната ваканция 30 дни, когато детето не е на училище и когато това време не съвпада с годишния отпуск на майката; - „Коледни“, „Новогодишни“, „Великденски“, „Гергьовденски“, „Съединение“ и други празници по равно, като първата половина от празничните дни е за майката, а втората половина – за бащата; - Рожденният ден 30 декември, детето ще бъде в четни години при майката, а бащата ще може да прекарва с него 4 часа и през нечетните години – при бащата, а майката ще може да прекарва с него 4 часа; - На 21.02., когато е рожденният ден на майката, детето ще е при нея, а на 27.03., когато е рожденният ден на бащата, детето ще е при него. Двамата родители по общо предварително съгласие, съобразено с желанието на детето, ще могат да определят и други дни и часове за контакт. 4. А.З.А. ще заплаща месечна издръжка на малолетното си дете, чрез неговата майка и законен представител, в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева, считано от месец септември. Издръжката ще се плаща до 30-то число на текущия месец, ведно със законната лихва за всяко закъсняло плащане до настъпване на законна причина за изменяне или прекратяване на издръжката. Издръжката ще е платима по банкова сметка, *** Г.В.А.. 5. След прекратяване на брака, Г.В.А. ще запази фамилното си име А.. 6. Семейното жилище в гр. Ловеч, обл. Ловеч, ул. „Васил Левски“ № 2а, ап. 36, е собственост на майката на А.. След прекратяването на брака, семейното жилище ще се ползва от А.З.А., а Г.А. няма претенции във връзка с ползването му. 7. Към момента на настоящото споразумение страните нямат претенции един към друг за подялба на семейно имущество. 8. По време на брака страните нямат придобит недвижим имот. 9. Страните нямат претенции един към друг за лична издръжка и след прекратяване на брака няма да си дължат издръжка един на друг. 10. Всички получени кредити от страните от банки, физически лица и други кредитни институции ще се погасяват от всеки така, както ги е получил, тъй като не са послужили за задоволяване нуждите на семейството. 11. Разноските, направени до постановяване на съдебното решение за развод, ще се поемат от страните по равно. Всички, определени от съда държавни такси, свързани с настоящото споразумение и с брачното дело, ще бъдат заплатени от А.З.А.. С настоящото споразумение страните уреждат всички спорни въпроси помежду си във връзка с развода. ОСЪЖДА А.З.А., ЕГН **********, с постоянен адрес и адрес за кореспонденция: гр. Ловеч, ул. „Васил Левски“ № 2а, ап. 36, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 108.00 лв. /сто и осем лева/, представляваща държавна такса върху размера на издръжката за детето.
В законна сила от 11.10.2016г.

38

АНД No 501/2016, II състав

КАТ

Д.Л.Л.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 11.10.2016г.
ИЗМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15-0906-001033 от 12.10.2015 г. на Началника на Сектор ПП при ОД на МВР Ловеч, с което е наложено на Д.Л.Л. ***, ЕГН : **********, административно наказание на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1-во от ЗДвП, за нарушение на чл.150 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА размера на наложената глоба на 100 лева.

39

АНД No 561/2016, VIII състав

РДГ

Х.Г.Х.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 11.10.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2281 от 27.04.2016 година издадено от инж. Павли Петров Богдански, Директор на Регионална Дирекция по горите гр. Ловеч упълномощен със Заповед №РД49-199/16.05.2011г. на Министъра на земеделието и храните, действащ чрез инж. Полина Симеонова Митова – зам. директор на РДГ Ловеч, с което е наложена на Х.Г.Х., ЕГН ********** ***, регистриран в публичния регистър на ИАГ – София с удостоверение за упражняване на лесовъдска практика №2268/05.01.2012г., административно наказание на основание чл.257, ал.1, т.2 от Закона за горите и чл.53, ал.1 и ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания – глоба в размер на 500,00 лева, за нарушение на чл.257, ал.1, пр.2, т.2, пр.3 от Закона за горите, във вр. с чл.62, ал.1, изр. 2 от Наредба №8 от 05.08.2011г. за сечите в горите, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО

40

АНД No 562/2016, VIII състав

РДГ

Х.Г.Х.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 11.10.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2282 от 27.04.2016 година издадено от инж. Павли Петров Богдански, Директор на Регионална Дирекция по горите гр. Ловеч упълномощен със Заповед №РД49-199/16.05.2011г. на Министъра на земеделието и храните, действащ чрез инж. Полина Симеонова Митова – зам. директор на РДГ Ловеч, с което е наложена на Х.Г.Х., ЕГН ********** ***, регистриран в публичния регистър на ИАГ – София с удостоверение за упражняване на лесовъдска практика №2268/05.01.2012г., административно наказание на основание чл.257, ал.1, т.2 от Закона за горите и чл.53, ал.1 и ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания – глоба в размер на 500,00 лева, за нарушение на чл.257, ал.1, пр.2, т.2, пр.3 от Закона за горите, във вр. с чл.62, ал.1, изр. 2 от Наредба №8 от 05.08.2011г. за сечите в горите, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО

41

НОХД No 1159/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.С.Д.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 11.10.2016г.
М.С.Д.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ М.С.Д., роден на *** ***, настоящ адрес:*** и постоянен адрес ***, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН:**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.09.2016, в гр. Ловеч, бул. „Велико Търново" 3, управлявал МПС- л.а „Опел Корса" рег. № ОВ 9178 АТ, собственост на Теменужка Жейнова от гр.Ловеч, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда- 1.38 на хиляда- установено по надлежния ред, с техническо средство «Дрегер Алкотест 7510» фабр. № АRВВ 0041 – поради което и на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на споразумението в сила. На подсъдимия не се налага наказанието лишаване от право да управлява МПС, предвидено в чл.343г от НК, тъй като същият е неправоспособен. На основание чл.55, ал.З от НК, НЕ НАЛАГА по-лекото наказание „глоба", предвидено в чл.343б,ал.1 от НК, наред с наказанието „лишаване от свобода".
В законна сила от 11.10.2016г.

42

НОХД No 1159/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.С.Д.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 11.10.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия М.С.Д., ЕГН : **********.
М.С.Д.
В законна сила от 18.10.2016г.

43

Гражданско дело No 1/2016, IV състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

ДРУЖЕСТВО ЗА КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ПРОФОН

ХОТЕЛ ЛОВЕЧ ЕООД

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 12.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ, предявените от *** видеозаписи и на артистите - изпълнители - ***, peг. по ф.д.№ 4778/1998 г. по описа на СГС, с БУЛСТАТ: 22222, със седалище и адрес на управление в 9999 представлявано от --- - Изпълнителен директор чрез процесуалния си представител юрк. 22222222 със съдебен адрес: 9999 против: 44444 с ЕИК 22222222, със седалище и адрес на управление в 9999, представлявано от 000000, обективно съединени искове,на осн. чл. 422 от ГПК във вр. с чл.415 и чл.124 от ГПК , да се признае за установено, че ***** ЕООД с ЕИК 22222222, със седалище и адрес на управление в 9999, представлявано от 000000, дължи на *** видеозаписи и на артистите - изпълнители - ***, peг. по ф.д.№ 4778/1998 г. по описа на СГС, с БУЛСТАТ: 22222, със седалище и адрес на управление в 9999 представлявано от --- - Изпълнителен директор:сумата от 4 036,40 лева, представляваща главница по Договор за публично изпълнение на звукозаписи и музикални видеозаписи № 31029 -5170/2012г., сключен на 10.07.2012г., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението по чл.410 ГПК до окончателното й изплащане; сумата от 1 200,48 лева, представляваща мораторна лихва върху главницата от падежите на съответните вноски, както са описани по-горе до датата на подаване на заявлението по чл.410 ГПК; както и претенциите да се осъди ***** ЕООД с ЕИК 22222222, със седалище и адрес на управление в 9999, представлявано от 000000, да заплати на *** видеозаписи и на артистите - изпълнители -***, peг. по ф.д.№ 4778/1998 г. по описа на СГС, с БУЛСТАТ: 22222, със седалище и адрес на управление в 9999 представлявано от --- - Изпълнителен директор разноските по настоящото гражданско дело в размер на: сумата 106,72 лева - държавни такси, сумата 591,84 лева - юрисконсултско възнаграждение и да заплати разноските по ч. гр.д. № 2114/2015 г. на РС Ловеч, както са присъдени с издадената заповед за изпълнение, а именно: сумата 104,74 лева – д.т. и сумата 591,84 лева – юриск. в-е , като неоснователни и недоказани , а иска по отношение на сумата 1 975,26 лева – главница и като погасен по давност на осн.чл.111,ал.1 , б.“в“ от ЗЗД. Решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане на решението в сила, препис от същото да се приложи по ч. гр. дело № 2114/2015 г. на ЛРС, за съобразяване.

44

Гражданско дело No 91/2016, IX състав

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

И.В.В.

ОБЩИНА - ЛОВЕЧ

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Определение от 12.10.2016г.
ВРЪЩА подадената от И.В.В. искова молба вх. № 554/20.01.2016 г. и ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 91/2016 г. на РС Ловеч. Определението може да се обжалва от страните в 1-седмичен срок от връчването му с частна жалба пред Окръжен съд Ловеч.
В законна сила от 25.10.2016г.

45

Гражданско дело No 825/2016, V състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Н.К.Н.

Р.Ц.Н.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 12.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения между Н.К.Н.,***, ЕГН:********** и Р. Ц.Н.,***, ЕГН: ********** с акт № 188 от 21.08.1994 г.на Община-Ловеч граждански брак като дълбоко и непоправимо разстроен. ОБЯВЯВА,че ВИНА за дълбокото и непоправимо разстройство на брака има съпругът Р. Ц.Н.. След прекратяването на брака съпрузите НЕ СИ ДЪЛЖАТ издръжка един на друг. ПРЕДОСТАВЯ ползуването на семейното жилище, находящо се в с.Й., общ.Ловеч, ул.”А.С.”№1 на съпруга Р. Ц.Н.. ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата да носи предбрачното си фамилно име - ЦОНЕВА. ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса в размер на 50.00-петдесет лв,като ОСЪЖДА Р.Ц.Н., с горните данни, да заплати допълнителна държавна такса по бюджета на съдебната власт в размер на 25.00 /двадесет и пет/ лв. ОСЪЖДА Р. Ц.Н., с горните данни, да заплати на Н.К.Н.,с горните данни, разноски по делото в общ размер на 525.00 лв/ петстотин двадесет и пет/ лева.

46

Гражданско дело No 935/2016, V състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Т.С.Г.

НИКРОМ ЛОГИСТИКС ЕООД

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 12.10.2016г.
ОСЪЖДА, на основание чл.224, ал.1 от КТ, „НИКРОМ ЛОГИСТИКС" ЕООД, с ЕИК 820166959, със седалище и адрес на управление: гр.Ловеч, бул. „Освобождение",№ 9, представлявано от управителя Галин Илиев Перянов, ДА ЗАПЛАТИ на Т.С.Г., ЕГН: **********, с адрес: ***, с адрес за призоваване: гр.Ловеч, ул.”Търговска”№1 – чрез мл.адвокат И.К., сумата от 541,09 лв/ петстотин четиридесет и един лева и 09ст/- обезщетение за неизползван платен годишен отпуск общо в размер на 32 дни, както следва: за 2009 г – 9 дни,за 2013 г.- 3 дни, за 2014 г.- 10 дни и за 2015 г.- 10 дни, ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на ИМ – 08.06.2016 г.до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА, на основание чл.221, ал.1 от КТ, „НИКРОМ ЛОГИСТИКС" ЕООД, с ЕИК 820166959, със седалище и адрес на управление: гр.Ловеч, бул. „Освобождение",№ 9, представлявано от управителя Галин Илиев Перянов, ДА ЗАПЛАТИ на Т.С.Г., ЕГН: **********, с адрес: ***, с адрес за призоваване: гр.Ловеч, ул.”Търговска”№1 – чрез мл.адвокат И.К., сумата от 378.43 лв/ триста седемдесет и осем лева и 43ст/- обезщетение за неспазен срок на предизвестие при прекратяване на трудовия договор, ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на ИМ – 08.06.2016 г.до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА, на основание чл.215 от КТ, „НИКРОМ ЛОГИСТИКС" ЕООД, с ЕИК 820166959, със седалище и адрес на управление: гр.Ловеч, бул. „Освобождение",№ 9, представлявано от управителя Галин Илиев Перянов, ДА ЗАПЛАТИ на Т.С.Г., ЕГН: **********, с адрес: ***, с адрес за призоваване: гр.Ловеч, ул.”Търговска”№1 – чрез мл.адвокат И.К., сумата от 1997.11 лв/ хиляда деветстотин деветдесет и седем лева и 11ст/, съставляваща дължимо обезщетение при командироване за 2015 г., както и сумата от 195.02 лв/ сто деветдесет и пет лева и 02ст/- мораторна лихва върху неизплатените командировъчни за периода от 24.06.2015 г. до 08.06.2016 г.,ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на завеждане на делото – 08.06.2016 г.до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, „НИКРОМ ЛОГИСТИКС" ЕООД, с ЕИК 820166959, със седалище и адрес на управление: гр.Ловеч, бул. „Освобождение",№ 9, представлявано от управителя Галин Илиев Перянов, ДА ЗАПЛАТИ на Т.С.Г., ЕГН: **********, с адрес: ***, с адрес за призоваване: гр.Ловеч, ул.”Търговска”№1 – чрез мл.адвокат И.К. разноски по делото в общ размер на 320.00/триста и двадесет/лева. ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.6 от ГПК, „НИКРОМ ЛОГИСТИКС" ЕООД, с ЕИК 820166959, със седалище и адрес на управление: гр.Ловеч, бул. „Освобождение",№ 9, представлявано от управителя Галин Илиев Перянов, ДА ЗАПЛАТИ по сметката на Ловешки РС държавна такса върху уважените искове в общ размер на 229,88лв/ двеста двадесет и девет лева и 88 ст/ ,формирана от сбора на държавите такси за отделните искове по чл.224,ал.1 от КТ, чл.221, ал.1 от КТ, чл.215 от КТ и чл.86 от ЗЗД, съгласно чл.1 от Тарифата за държавните такси,които се събират от съдилищата по ГПК, а така също и 90.00/деветдесет/лв.за изплатения от бюджета на съда депозит на вещото лице по назначената ССчЕ. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението,на основание чл.242 ,ал.1 от ГПК.

47

АНД No 1042/2016, I състав

РДГ

Г.А.Г.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 12.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 1042/2016г. по описа на ЛРС. ИЗПРАЩА делото на РС - Плевен по компетентност.
В законна сила от 12.10.2016г.

48

АНД No 1047/2016, I състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

А.Д.Д.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 12.10.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН А.Д.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, поради което и на основание чл.78а, във връзка с чл.343б, ал.3 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА НА А.Д.Д. с горния адрес АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка на бюджета на съдебната власт.На основание чл.343г, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА А.Д.Д., с горните данни от право да управлява МПС за срок от 3 /три/ месеца, считано от датата на отнемане на СУ МПС – 22.07.2016г.ОСЪЖДА А.Д.Д., с горните данни, да заплати сумата от 325.56 лв. разноски по делото по сметка на ОД на МВР –Ловеч.ПРЕКРАТЯВА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО по досъдебно производство №607/2016 година по описа на РУ на МВР – град Ловеч.
А.Д.Д.
ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН А.Д.Д., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, в това, че на 22.07.2016 г. около 01.40 часа в гр.Ловеч, по бул."Мизия" до бензиностанция „Литекс" с посока на движение центъра на гр.Ловеч, управлявал МПС - л.а. ****** с рег.№ *****, собственост на Д. Д.Д. ***, след употреба на наркотични вещества - метамфетамин и канабис /тетрахидроканабинол/, установено чрез съдебно-химическа /токсикологична/ експертиза № 2844/2016 г., поради което и на основание чл.78а, във връзка с чл.343б, ал.3 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА НА А.Д.Д. с горния адрес АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка на бюджета на съдебната власт. На основание чл.343г, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА А.Д.Д., с горните данни от право да управлява МПС за срок от 3 /три/ месеца, считано от датата на отнемане на СУ МПС – 22.07.2016г.
Мотиви от 31.10.2016г.
В законна сила от 27.10.2016г.

49

НОХД No 1172/2016, I състав

Квалифицирани състави на хулиганство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.Б.П.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 12.10.2016г.
М.Б.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Б.П., роден на ***г***, с постоянен адрес ***, български гражданин, с основно образование, не работи - пенсионер по болест, неженен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.12.2015г. около 00.20 часа в гр.Ловеч, в кафе-аперитив „*****" при условията на повторност, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - запалил моторен трион в заведението, отправял към посетителите заплахи, че „ще ги изколи" и замахвайки с резачката, нанесъл с нея порезна рана на десния крак, в задната част над коляното, на В.И.И. от Ловеч, поради което и на основание чл.325, ал.3 във връзка с ал.1, във връзка с чл.28, ал.1 и чл.54 от НК, му НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на това наказание за срок от 3 /три/ години от влизане на споразумението в сила.
В законна сила от 12.10.2016г.

50

НОХД No 1172/2016, I състав

Квалифицирани състави на хулиганство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.Б.П.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 12.10.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия М.Б.П., ЕГН **********.
М.Б.П.
В законна сила от 19.10.2016г.

51

Гражданско дело No 407/2016, V състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

М.Л.А.

Г.Г.Г.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Определение от 13.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.231,ал.1 от ГПК производството по гр.д.№407/ 2016 г. по описа на Ловешки РС. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Ловешки ОС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните

52

Гражданско дело No 1227/2016, VII състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

С.М.Д.

КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Определение от 13.10.2016г.
ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ пред смесения състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1227/2016 г. по описа на Ловешкия районен съд. Делото да се изпрати на ВКС, по компетентност.

53

Гражданско дело No 2011/2014, IV състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

П.М.Н.

З.В.В.

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 14.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ , предявените от П.М.Н. *** ,чрез назначения му на осн. чл.95,ал.2 от ГПК процесуален представител - адв. П.П. от ЛАК, обективно съединени искове да се постанови решение, с което да се осъди З.В.В., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********,да му заплати сумата 100,00 (сто) лева, с която същия се е обогатил неоснователно, за сметка на Н., които представляват разликата между действителното обогатяване на ответника (150,00 лева) и реалното обедняване на ищеца (50,00 лева), както и сумата от 51,09 (петдесет и един лева и 09 ст) лева, представляващи мораторна лихва за забавено плащане, върху главницата, считано от 02.12.2009г. до 19.11.2014 г., и законната лихва върху главницата от 100,00 лева, считано от 19.11.2014г. до окончателно изплащане на задължението както и да се постанови решение, с което да се осъди З.В.В., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********,да заплати на Н. сумата 3 000,00 (три хиляди) лева, представляващи неимуществени вреди, вследствие на неправомерни действия на ответника В., изразяващи се в причиненото неудобство и емоционално разстройство, продължили дълъг период от време, както и злепоставяне пред трети лица като неоснователни и недоказани, а по отношение на сумата от 51,09 (петдесет и един лева и 09 ст) лева, представляващи мораторна лихва за забавено плащане, върху главницата, считано от 02.12.2009г. до 19.11.2014 г., и като погасен по давност на осн. чл.111, ал.1 , б.“в“ от ЗЗД. ОСЪЖДА П.М.Н. ***, с горните данни , да заплати на З.В.В. ,с горните данни , разноските му по делото пред настоящата инстанция в размер на сумата 250,00 лева. Решението подлежи на обжалване пред ЛОВЕШКИ ОКРЪЖЕН СЪД в двуседмичен срок от връчването му на страните.

54

Гражданско дело No 933/2016, IX състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

СЛАВЕКС 2008 ООД

ИНФРАСТРОЙМОНТАЖ-5 ЕООД

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 14.10.2016г.
ОСЪЖДА на основание чл. 79, ал. 1, пр. 1 – во ЗЗД, вр. чл. 363, вр. 361 ТЗ “ИНФРАСТРОЙМОНТАЖ-5“ ЕООД с ЕИК 128597584 с адрес гр. Ямбол, ж. к. „Зорница“, бл. 6, вх. З, ап. 127 представлявано от Любомир Вълков Парашкевов да заплати на „СЛАВЕКС 2008“ ООД с ЕИК 200349872 с адрес с. Големо Бучино, община Перник представлявано от Слави Стойчев Григоров сумата от 1 218,24 лв. /хиляда двеста и осемнадесет лева и двадесет и четири стотинки/-цена по договор за международен превоз на товари, за което е издадена фактура № 553/17.06.2015 г., ведно със законната лихва от 08.06.2016 г. до изплащане на вземането и 80,00 лв. /осемдесет лева/-обезщетение за разноски по събиране на вземането на основание чл. 309а, ал. 1 ТЗ. ОСЪЖДА на основание чл. 86 ЗДД “ИНФРАСТРОЙМОНТАЖ-5“ ЕООД с ЕИК 128597584 с адрес гр. Ямбол, ж. к. „Зорница“, бл. 6, вх. З, ап. 127 представлявано от Любомир Вълков Парашкевов да заплати на „СЛАВЕКС 2008“ ООД с ЕИК 200349872 с адрес с. Големо Бучино, община Перник представлявано от Слави Стойчев Григоров сумата от 119,01 лв. /сто и деветнадесет лева и една стотинки/-обезщетение за забава върху сумата от 1 218,24 лв. за периода 17.06.2015 г. до 01.06.2016 г. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК “ИНФРАСТРОЙМОНТАЖ-5“ ЕООД с ЕИК 128597584 с адрес гр. Ямбол, ж. к. „Зорница“, бл. 6, вх. З, ап. 127 представлявано от Любомир Вълков Парашкевов да заплати на „СЛАВЕКС 2008“ ООД с ЕИК 200349872 с адрес с. Големо Бучино, община Перник представлявано от Слави Стойчев Григоров сумата от сумата от 435,64 лв. /четиристотин тридесет и пет лева и шестдесет и четири стотинки/-сторени разноски по делото.
В законна сила от 14.10.2016г.

55

Гражданско дело No 1033/2016, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

С.А.

 

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 14.10.2016г.
ДОПУСКА, на основание чл.19, ал.1 от Закона за гражданската регистрация промяна на собственото, бащиното и фамилното име на лицето С. М. А., ЕГН: **********,***, като за собствено име на същата бъде вписано името СОНЯ, за бащино – името М. и за фамилно – името Т. или за в бъдеще имената на лицето се изписват и четат, както следва: С.М.Т.

56

Гражданско дело No 1214/2016, IX състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

П.Т.П.,
Б.Т.П.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Разпореждане от 14.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от подадената от П.Т.П. и Б.Т.П. *** жалба, депозирана с писмо вх. № 6398/15.07.2016 г.

57

Гражданско дело No 1244/2016, IX състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

К.Д.К.,
Й.Д.Н.

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЛОВЕЧ

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Разпореждане от 14.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от подадената от Й.Д.Н. и К.Д.К. *** „молба“, депозирана с писмо вх. № 6537/19.07.2016 г.
В законна сила от 25.10.2016г.

58

Гражданско дело No 1337/2016, IX състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Л.Д.Е.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Разпореждане от 14.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от Л.Д.Е. жалба, депозирана с писмо вх. № 6809/27.07.2016 г.
В законна сила от 26.10.2016г.

59

Гражданско дело No 1574/2016, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Ц.Г.С.,
Е.М.И.,
Т.Е.И.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Определение от 14.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1574/2016 г. по описа на РС Ловеч.

60

АНД No 539/2016, III състав

РДГ

Т.Я.К.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 14.10.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1687 от 19.04.2016 година на инж. Павли Петров Богдански - Директор на Регионална дирекция по горите - гр. Ловеч, упълномощен със заповед № РД49-199/16.05.2011 година на Министъра на земеделието и храните, с което на основание чл.275 ал.1 т.2 от Закона за горите и чл.53 ал.1 и ал.2 от ЗАНН на Т.Я.К. с ЕГН ********** *** е наложена глоба в размер на 300 лева за извършено нарушение по чл.257 ал.1 т.1 от ЗГ във вр. с чл.204 предложение второ от същия закон във вр. с чл.63 от Наредба №1 от 30.01.2012г. за контрола и опазването на горските територии като НЕОБОСНОВАНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

61

АНД No 792/2016, VIII състав

КФН

ПЕТРОЛ АД

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 14.10.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №Р-10-294/01.04.2016 година на Владимир Н. Савов – изпълняващ правомощията на заместник председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, определен на основание чл.10 ал.5 от Закона за Комисията за финансов надзор с решение на КФН по протокол №53 от 12.11.2014г., с което на „п” АД с ЕИК *********, представлявано заедно от Г.И.Т. М.К.Д., на основание чл.221 ал.8 т.1 пр.1 във вр. с ал.1 т.1 от ЗППЦК и &1 т.18 от ДР на ЗППЦК е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 /хиляда/ лева за нарушение на чл.31 ал.3 пр.2 т.2 от Наредба №2 от 2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство по НАХД №792/2016 година по описа на ЛРС.

62

АНД No 859/2016, III състав

ИААА

АКСИОМА ЕООД

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 15.10.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31-0000117 от 05.07.2016 год. на Стелян Тошков Чавдаров – началник на ОО „АА” гр. Ловеч, определен от Министъра на МТТИТС за длъжностно лице по реда на чл.92, ал.2 от ЗАвП; чл.189, ал.12 от ЗДвП и чл.47, ал.2 от ЗАНН, с което на „Аксиома” ЕООД с БУЛСТАТ 110566768, представлявано от И.М. И. с ЕГН ********** ***, на основание чл.104 ал.1 от ЗАвП е наложено наказание глоба в размер на 1 000 лева за извършено нарушение на чл.10 §2 изр.1 предл.2 от Регламент 561/06 във вр. с чл.78 ал.1 т.1 от ЗАвП като НЕОБОСНОВАНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

63

АНД No 906/2016, III състав

РДГ

Б.В.К.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 15.10.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №583 от 02.09.2015 год. на инж. Павли П. Богдански, Директор на Регионална дирекция по горите – гр.Ловеч, упълномощен със Заповед № РД 49-199/16.05.2011г. на Министъра на Земеделието и храните, с което на основание чл.53 ал.1 и ал.2 от ЗАНН и чл.275 ал.1 т.2 от Закона за горите на Б.В.К. с ЕГН ********** *** е наложено наказание глоба в размер на 500 /петстотин/ лева за извършено нарушение по чл.257 ал.1 пр.2 т.1 пр.1 от Закона за горите във вр. с чл.108 ал.3 от същия закон във вр. с чл.61 от Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите във вр. с чл.47 ал.1 т.1 от същата наредба като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

64

Гражданско дело No 738/2016, IX състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Н.М.П.

Н.Г.Г.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 17.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявената от Н.М.П. с ЕГН ********** с адрес *** чрез адв. П. против Н.Г.Г. с ЕГН ********** с адрес *** с правна квалификация чл. 422 ГПК, вр. 79, ал. 1 ЗЗД за установяване съществуването на вземане в размер на 2 096,40 лв. /две хиляди деветдесет и шест лева и четиридесет стотинки/-цена на изкупено сурово мляко от Н.Г.Г. за периода от май 2014 г. до октомври 2015 г. вкл., за което е издадена Заповед № 284 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 22.03.2016 г. по ч. гр. д. № 452/2016 г. на РС Ловеч. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 ГПК Н.М.П. с ЕГН ********** с адрес *** чрез адв. П. да заплати на Н.Г.Г. с ЕГН ********** с адрес *** сумата от 350,00 лв. ./триста и петдесет лева/-сторени разноски в производството по делото.

65

Гражданско дело No 1230/2016, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

С.П.С.

 

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Определение от 17.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр.д.№ 1230/2016г. по описа на ЛРС по реда на чл.232 от ГПК поради оттегляне на иска. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба до Ловешки ОС в едноседмичен срок от днес.
В законна сила от 25.10.2016г.

66

Гражданско дело No 1312/2016, IX състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Г.Б.Ц.

НИКРОМ ЛОГИСТИКС ЕООД

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 17.10.2016г.
ОСЪЖДА на основание чл. 224 КТр „НИКРОМ ЛОГИСТИКС“ ЕООД с ЕИК 820166959 с адрес гр. Ловеч, бул. „Освобождение“ № 9, представлявано от Галин Перянов да заплати на Г.Б. Цветанова-Стойкова с ЕГН ********** с адрес *** сумата от 677,05 лв. /шестстотин седемдесет и седем лева и пет стотинки/-обезщетение за неизползван отпуск за 11 работни дни /9 за 2015 г. и 2 за 2016 г./, ведно със законната лихва от 26.07.2016 г. до изплащане на вземането, като ОТХВЪРЛЯ иска за горницата до 697,05 лв. ОСЪЖДА на основание чл. 221, ал. 1 КТр „НИКРОМ ЛОГИСТИКС“ ЕООД с ЕИК 820166959 с адрес гр. Ловеч, бул. „Освобождение“ № 9, представлявано от Галин Перянов да заплати на Г.Б. Цветанова-Стойкова сумата с ЕГН ********** с адрес *** сумата от 1 292,50 лв. /хиляда двеста деветдесет и два лева и петдесет стотинки/-обезщетение при прекратяване на трудово правоотношение без предизвестие, ведно със законната лихва от 26.07.2016 г. до изплащане на вземането. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК „НИКРОМ ЛОГИСТИКС“ ЕООД с ЕИК 820166959 с адрес гр. Ловеч, бул. „Освобождение“ № 9, представлявано от Галин Перянов да заплати на Г.Б. Цветанова-Стойкова с ЕГН ********** с адрес *** сумата от 297,00 лв. /двеста деветдесет и седем лева/ сторени разноски съобразно уважената част от исковете. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 ГПК „НИКРОМ ЛОГИСТИКС“ ЕООД с ЕИК 820166959 с адрес гр. Ловеч, бул. „Освобождение“ № 9, представлявано от Галин Перянов да заплати на РС Ловеч сумата от 101,70 лв. /сто и един лева и седемдесет стотинки/-държавна такса върху уважения размер на исковете.

67

Гражданско дело No 1573/2016, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Ц.Г.С.,
Е.М.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 17.10.2016г.
НАСТАНЯВА детето М.Е.И., ЕГН **********, в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 1 – гр. Ловеч, за срок от една година. ОТХВЪРЛЯ искането на Е.М.И., ЕГН **********, с адрес: ***, за присъждане на направените от него разноски по делото за адвокатско възнаграждение по Договор за правна защита и съдействие № 0006169 от 15.09.2016 г.

68

Гражданско дело No 1741/2016, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Е.Ю.М.

М.И.Т.

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Определение от 17.10.2016г.
ДА СЕ ВЪРНЕ ОБРАТНО, на основание чл.129 , ал.3 от ГПК , Молба вх. №8709/28.09.2016 г., на молителя лично на адреса му. Против връщането на молбата може да се подаде частна жалба в едноседмичен срок пред ЛОС от получаване на съобщението.

69

АНД No 1000/2016, II състав

Производство по УБДХ

РУ НА МВР УГЪРЧИН

И.А.Б.,
Е.А.Б.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 17.10.2016г.
НП-потвърденоПРИЗНАВА И.А.Б. ***, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 16.04.2016 г., около 08.30 часа в с. К., обл.Ловеч, в съучастие с Е.А.Б. *** и Л.В.И. от с.К., обл.Ловеч, извършил непристойни действия нарушаващи общественият ред и изразяващи явно неуважение към обществото - нанесъл побой на Г.Н.В. от с.К. обл.Ловеч на обществено място – пред хранителен магазин, поради което и на основание чл.6, ал.1, б.”а”, във вр. с чл.1, ал.2 и ал.1, т.1 от УБДХ, му налага административно наказание „ЗАДЪРЖАНЕ за 5/ПЕТ/ ДЕНОНОЩИЯ в структурно звено на МВР”, което следва да изтърпи в помещение за изтърпяване на наказанието в РУ „Полиция” –Угърчин. ПРИЗНАВА Е.А.Б. ***, ЕГН-********** за ВИНОВЕН в това, че на 16.04.2016 г., около 08.30 часа в с. К., обл.Ловеч, в съучастие с.И.А.Б. *** и Л.В.И. от с.К., обл.Ловеч, извършил непристойни действия нарушаващи общественият ред и изразяващи явно неуважение към обществото - нанесъл побой на Г.Н.В. от с.К. обл.Ловеч на обществено място – пред хранителен магазин, поради което и на основание чл.6, ал.1, б.”а”, във вр. с чл.1, ал.2 и ал.1, т.1 от УБДХ, му налага административно наказание „ЗАДЪРЖАНЕ за 5/ПЕТ/ ДЕНОНОЩИЯ в структурно звено на МВР”, което следва да изтърпи в помещение за изтърпяване на наказанието в РУ „Полиция” –Угърчин.
И.А.Б.
Е.А.Б.
Мотиви от 18.10.2016г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 20.10.2016
Наказателно дело № 302/2016
В законна сила от 20.10.2016г.

70

НОХД No 1180/2016, I състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

 

В.Г.С.,
Б.А.А.,
П.М.Я.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 17.10.2016г.
В.Г.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.Г.С., роден на ***г. в гр.Габрово с постоянен адрес:***, в момента в Затвора-****, български гражданин, без образование, неженен, неработи, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода от 12.01.2016г. до 31.01.2016г. от къща, намираща се в с.********, Ловешка област, ул. ******, при условията на опасен рецидив и в съучастие като извършител с ********, Б.А.А., П.М.Я. и с непълнолетните С.З. С. и П. В.А. - всички от гр. Л., Плевенска област, чрез използване на моторни превозни средства - лекотоварен автомобил марка ****** **** - управляван от П.М.Я. и лек автомобил марка ****** ****** - управляван от ********, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот /разбиване бравите на входните врати на първи етаж и стъклото на един от прозорците/, отнел чужди движими вещи: 1 бр. фризер с надпис CFC free / FCKW frei, бял на цвят с 7 отделения, №V40095C06212; 1 бр. хладилник с отделна камера марка NEO, бял на цвят с баркод 1163093227007772790133; 1 бр. мото фреза, синя на цвят с надпис „Тракия", с две гумени колела с код 9504172D; 1бр. акордеон марка Weltmeister, с 80 баса, 20 клавиша, червен на цвят; 1 бр. туристически куфар 50/75/16 см - черен на цвят с два броя катарами; 1 бр. микровълнова фурна марка NEO, модел MWO-M8205 с номер №J200-07100800511, бяла на цвят; 1 бр. цветен телевизор марка TOSHIBA LCD №19AV605PG- черен на цвят, с един брой дистанционно управление TOSHIBA - СТ90326 и един захранваш кабел 220V - черен на цвят, на обща стойност 1 949.00 лв. от владението на собственика Б.И.Г. от гр. ****, без нейното съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, във вр. с чл.195, ал.1, т.3, предл.1 и т.4, предл.1, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 и във вр. с чл.29, ал.1, б.„а" и б.„б" и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА наказание 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на така наложеното наказание в затвор. На основание чл.59, ал.1 от НК, ПРИСПАДА времето през което подс.В.С. е бил задържан, считано от 09.05.2016г.
Б.А.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.А.А., роден на ***г*** с постоянен адрес:***, български гражданин, с основно образование, неженен, неработи, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода от 12.01.2016г. до 31.01.2016г. от къща, намираща се в с.********, Ловешка област, ул. ******, в съучастие като извършител с В.Г.С. ***, ********, П.М.Я. и с непълнолетните С.З. С. и П. В.А. - всички от гр.Л., Плевенска област, чрез използване на моторни превозни средства - лекотоварен автомобил марка ****** **** - управляван от П.М.Я. и лек автомобил марка ****** ****** - управляван от ********, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот /разбиване бравите на входните врати на първи етаж и стъклото на един от прозорците/, отнел чужди движими вещи: 1 бр. фризер с надпис CFC free / FCKW frei, бял на цвят с 7 отделения, №V40095C06212; 1 бр. хладилник с отделна камера марка NEO, бял на цвят с баркод 1163093227007772790133; 1 бр. мото фреза, синя на цвят с надпис „Тракия", с две гумени колела с код 9504172D; 1бр. акордеон марка Weltmeister, с 80 баса, 20 клавиша, червен на цвят; 1 бр. туристически куфар 50/75/16 см - черен на цвят с два броя катарами; 1 бр. микровълнова фурна марка NEO, модел MWO-M8205 с номер №J200-07100800511, бяла на цвят; 1 бр. цветен телевизор марка TOSHIBA LCD №19AV605PG- черен на цвят, с един брой дистанционно управление TOSHIBA - СТ90326 и един захранваш кабел 220V - черен на цвят, на обща стойност 1 949.00 лв. от владението на собственика Б.И.Г. от гр.****, без нейното съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати, поради което и на основание чл.197, т.3, във вр. с чл.195, ал.1, т.3, предл.1 и т.4, предл.1, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, му НАЛАГА наказание „Пробация" при следните пробационни мерки: -по чл.42а, ал.2, т.1 от НК, задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 6 /шест/ месеца, като А. се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; -по чл.42а, ал.2, т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 6 /шест/ месеца; -по чл.42а, ал.2, т.6 от НК – безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 часа за една година.
П.М.Я.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.М.Я., роден на ***г***, с постоянен адрес:***, български гражданин, с основно образование, неженен, неработи, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода от 12.01.2016г. до 31.01.2016г. от къща, намираща се в с.********, Ловешка област, ул. ******, в съучастие като извършител с В.Г.С. ***, ********, Б.А.А. и с непълнолетните С.З. С. и П. В.А. - всички от гр.Л., Плевенска област, чрез използване на моторни превозни средства - лекотоварен автомобил марка ****** **** - управляван от П.М.Я. и лек автомобил марка ****** ****** - управляван от ********, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот /разбиване бравите на входните врати на първи етаж и стъклото на един от прозорците/, отнел чужди движими вещи: 1 бр. фризер с надпис CFC free / FCKW frei, бял на цвят с 7 отделения, №V40095C06212; 1 бр. хладилник с отделна камера марка NEO, бял на цвят с баркод 1163093227007772790133; 1 бр. мото фреза, синя на цвят с надпис „Тракия", с две гумени колела с код 9504172D; 1бр. акордеон марка Weltmeister, с 80 баса, 20 клавиша, червен на цвят; 1 бр. туристически куфар 50/75/16 см - черен на цвят с два броя катарами; 1 бр. микровълнова фурна марка NEO, модел MWO-M8205 с номер №J200-07100800511, бяла на цвят; 1 бр. цветен телевизор марка TOSHIBA LCD №19AV605PG- черен на цвят, с един брой дистанционно управление TOSHIBA - СТ90326 и един захранваш кабел 220V - черен на цвят, на обща стойност 1 949.00 лв. от владението на собственика Б.И.Г. от гр. ****, без нейното съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати, поради което и на основание чл.197, т.3, във вр. с чл.195, ал.1, т.3, предл.1 и т.4, предл.1, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 и чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК, му НАЛАГА наказание „Пробация" при следните пробационни мерки: -по чл.42а, ал.2, т.1 от НК, задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца, като Я. се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично; -по чл.42а, ал.2, т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца; -по чл.42а, ал.2, т.6 от НК – безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа за една година.
В законна сила от 17.10.2016г.

71

НОХД No 1180/2016, I състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

 

В.Г.С.,
Б.А.А.,
П.М.Я.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 17.10.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „подписка” взета по отношение на подсъдимия Б.А.А., ЕГН **********.ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „подписка” взета по отношение на подсъдимия П.М.С., ЕГН **********.ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “задържане под стража” по отношение на подсъдимия В.Г.С., ЕГН **********.
В.Г.С.
Б.А.А.
П.М.Я.
В законна сила от 24.10.2016г.

72

АНД No 565/2016, II състав

РДГ

М.Г.В.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 18.10.2016г.

73

АНД No 625/2016, II състав

Общини

П.Д.П.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 18.10.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 от 12.05.2016 г. на КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ, с което са наложени на П.Д.П. ***, ЕГН : **********, административни наказания на основание чл.5, т.3, т.3.1 от Наредба № 1 на ОС Ловеч – глоба в размер на 100 лева и на основание чл.15, т.2 от Наредба № 1 на Общински съвет гр.Ловеч – глоба в размер на 100 лева, за нарушения на чл.5, т.3, т.3.1 и чл.15, т.2 от Наредбата, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

74

АНД No 626/2016, II състав

Общини

П.Д.П.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 18.10.2016г.

75

АНД No 703/2016, II състав

РДГ

С.П.С.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 18.10.2016г.

76

АНД No 822/2016, VIII състав

Комисия за защита на потребителите

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 18.10.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2016 – 038472 от 13.06.2016 година на Цветан Христов Христов - Директор на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД „Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите, упълномощен със заповед № 290/22.04.2015 год. на Председателя на КЗП, с което е наложена на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД, гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе” №115 И, регистриран в Търговския регистър на Агенцията по вписванията ЕИК 831642181, представляван от Атанас Илиев Добрев, ЕГН ********** – представляващ, на основание чл.27, чл.28, чл.53 и чл.83 от ЗАНН и чл.233, ал.2 от Закона за защита на потребителите - имуществена санкция за нарушение по чл.230 във вр. с чл.112, ал.1 от Закона за защита на потребителите - 2000,00 /две хиляди/ лв. на основание чл.230 и чл.231 от Закона за защита на потребителите, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

77

Гражданско дело No 244/2016, V състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

М.Г.И.

ОБЩИНА ЛОВЕЧ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ,
П.С.С.,
З.Т.Ц.,
Т.М.Т.,
Т.М.Т.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 19.10.2016г.
ОБЯВЯВА,на основание чл.14 от Закона за лицата и семейството смъртта на лицето Ц.Н.Ц., роден 1922 г. в гр.Ловеч, с последен адрес в гр.Ловеч. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 16, ал. 2 от ЗЛС, ден на смъртта на Ц.Н.Ц.,с горните данни, а именно -31.12.1958 г., към която дата се отнася последното известие за него. ДА СЕ СЪСТАВИ акт за смърт на Ц.Н.Ц., като за дата на смъртта се впише -31.12.1958 г. и място на смъртта –гр.Ловеч.

78

Гражданско дело No 776/2016, IX състав

ИСКОВЕ ПО КТ

И.Т.В.

КОМПАКТ ПАК ООД

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 19.10.2016г.
ОСЪЖДА на основание чл. 224 КТр „КОМПАКТ ПАК“ ООД с ЕИК 110514855 с адрес гр. Ловеч, ул. „Бяло море“ № 11, представлявано от Антон Христов Ангелов да запрати на И.Т.В. с ЕГН ********** с адрес *** сумата от 137,12 лв. /сто тридесет и седем лева и дванадесет стотинки/-обезщетение за неизползвано отпуск за 7 работни дни, от които 5-т за 2015 г. и 2-ва за 2016 г., ведно със законната лихва от 12.05.2016 г. до изплащането на вземането, като ОТХВЪРЛЯ иска за горницата до сумата от 252,53 лв. ОСЪЖДА „КОМПАКТ ПАК“ ООД с ЕИК 110514855 с адрес гр. Ловеч, ул. „Бяло море“ № 11, представлявано от Антон Христов Ангелов да заплати на адв. В. Кривошиева, с ЕГН ********** сумата от 194,40 лв. /сто деветдесет и четири лева и четиридесет стотинки/-адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 ГПК „КОМПАКТ ПАК“ ООД с ЕИК 110514855 с адрес гр. Ловеч, ул. „Бяло море“ № 11, представлявано от Антон Христов Ангелов да заплати на РС Ловеч сумата от 50,00 лв. /петдесет лева/-държавна такса и 27,00 лв. /двадесет и седем лева/-разноски.

79

НЧХД No 765/2016, I състав

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

 

Р.А.М.,
А.Ж.А.,
С.Ж.А.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 19.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НЧХД№765/2016г. по описа на ЛРС, поради оттегляне на тъжбата.

80

Гражданско дело No 974/2015, IV състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

П.К.М.

С.М.Р.,
Р.М.Р.,
С.М.Р.

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 20.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ , предявените от П.К.М., с адрес *** 142, с ЕГН **********, със съдебен адрес ***, чрез адв. В.Н.,против:С.М. РИЗОВ с ЕГН – ********** с адрес : гр. Ловеч , бл.321 , вх.“Г“ , ап.14 , Р.М.Р.,с ЕГН **********,с адрес ***; С.М.Р.,с ЕГН **********, с адрес ***, искове за сумата от по 250 лв. за всеки от тях, като част от задължението в размер на 1000 лв. на наследодателя им Мартин Р. Арсов, с ЕГН **********, по чл.1. от Договор за покупко-продажба на недвижим имот по чл.19 от ЗЗД от 02.08.2005 г., ведно със законната лихва считано от датата на подаване на исковата молба до изплащане на цялата сума, като неоснователни и недоказани.

81

НОХД No 732/2016, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Г.Б.Б.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 20.10.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия Г.Б.Б., ЕГН **********.
Г.Б.Б.

82

НОХД No 732/2016, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Г.Б.Б.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Присъда от 20.10.2016г.
Г.Б.Б.
Мотиви от 31.10.2016г.

83

Гражданско дело No 1440/2016, VII състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

В.П.И.

Д.Б.И.

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 21.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 15.04.1993 г., в гр. Ловеч, с Акт № 60/15.04.1993 г. на Община Ловеч, между В.П.И., ЕГН **********,***, и Д.Б.И., ЕГН **********,***, чрез развод, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, на основание чл. 50 от СК. УТВЪРЖДАВА следното споразумение между страните, на основание чл. 51 ал. 1 от СК: 1. Страните нямат от брака си непълнолетни деца. 2. Страните нямат претенции за лична издръжка. 3. Ползването на семейното жилище на адрес: гр. Ловеч, блок 312, вход „А“, ап. 10, което е лична собственост на В.П., се предоставя на нея за ползване, а Д.И. да го освободи в срок до насроченото съдебно заседание. В случай, че не стори това, то дължи наем за всеки ден по 50.00 лева. 4. След прекратяване на брака жената запазва брачното си фамилно име И.. 5. Страните декларират, че нямат брачен договор. 6. Разноските по делото остават в тежест на страните така, както са направени, а окончателната държавна такса ще се заплати от Д.И.. 7. Всички кредити, получени от всяка от страните от банки, други кредитни институции или физически лица, ще се погасяват така, както са получени, тъй като не са изтеглени за нуждите на семейството. 8. През време на брака страните не са придобивали недвижими имоти. Движимите вещи за обикновена употреба са си поделили. Придобитият през време на брака лек автомобил марка „Фолксваген Голф“, с двигател № АА М 021610, цвят бордо, с рег.№ ОВ 7722 АР, се поставя в дял на Д.Б.И. и той става негов изключителен собственик. В.И. няма претенции за получаване на сума за уравнение на дела й от автомобила. С това споразумение страните уреждат отношенията си във връзка с последиците от прекратяване на брака и изискванията на чл. 51 от СК, а останалите последици ще уреждат допълнително. ОСЪЖДА Д.Б.И., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 15.00 лв. /петнадесет лева/, представляваща държавна такса за прекратяване на брака, както и сумата 2.50 лв. /два лева и петдесет стотинки/, представляваща 2% държавна такса върху 1/2 от застрахователната стойност на получения в негов дял лек автомобил.
В законна сила от 21.10.2016г.

84

Гражданско дело No 1561/2016, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

П.П.М.

Т.Я.А.

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Определение от 21.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ч.гр.д. № 1561 /2016 г. по описа на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД , на основание чл.118 във вр. с чл. 119 , ал.3 от ГПК . Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на заинтересованата страна - ищеца. След влизането му в сила препис от него да се изпрати на РАЙОНЕН СЪД – гр. Карлово по подсъдност.
В законна сила от 31.10.2016г.

85

Гражданско дело No 1629/2016, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

М.Н.Б.,
И.Д.Б.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 21.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 13.03.2015 г., в гр. Ловеч, с Акт № 0020/13.03.2015 г. на Община Ловеч, между М.Н.Б., ЕГН **********,***, и адрес за призоваване: ********* и И.Д.Б., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, чрез развод, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, на основание чл. 50 от СК. УТВЪРЖДАВА следното споразумение между страните, на основание чл. 51 ал. 1 от СК: 1. Упражняването на родителските права над роденото от брака малолетно дете М. М. Б., ЕГН **********, се предоставя на майката И.Д.Б., която ще живее с детето на адрес: гр. Ловеч, ж.к. „Червен бряг“, бл. 109, „Е“, ет. 5, ап. 10. 2. Определя се режим на лични контакти на бащата с детето, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа до 18.00 часа и един месец през лятото по време на годишния отпуск на бащата, когато не съвпада с платения годишен отпуск на майката. 3. Бащата М.Н.Б. се съгласява да заплаща на малолетното си дете М. М. Б., чрез майката И.Д.Б., месечна издръжка в размер на 105.00 /сто и пет/ лева, начиная от влизане в сила на решението за прекратяване на брака до навършване на пълнолетие на детето или до настъпването на законна причина, която би изменила или прекратила тази издръжка, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от деня на падежа до окончателното й изплащане. 4. Семейното жилище, находящо се в *********, е придобито преди брака и е собственост на М.Н.Б., като след прекратяване на брака ще се ползва от него. 5. Никой от съпрузите не желае и няма претенции за издръжка от другия съпруг. 6. Страните са поделили извънсъдебно движимите вещи, поради което нямат претенции един спрямо друг по отношение на такива. 7. Страните нямат придобито по време на брака недвижимо имущество. 8. След развода жената ще носи предбрачното си фамилно име И.. 9. Разноските по делото се поемат, както следва: първоначалната държавна такса за завеждане на делото е внесена от съпруга М.Н.Б., като и окончателната такава да се възложи на него. Държавната такса върху размера на определената издръжка за детето да се възложи на съпруга М.Н.Б.. С това споразумение страните заявяват, че се уредили помежду си всички отношения, посочени в чл. 51 ал. 1 от СК. ОСЪЖДА М.Н.Б., ЕГН **********,***, и адрес за призоваване: ********* да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 15.00 лв. /петнадесет лева/, представляваща държавна такса за прекратяване на брака, както и сумата 75.60 лв. /седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки/, представляваща държавна такса върху размера на издръжката за детето.
В законна сила от 21.10.2016г.

86

Гражданско дело No 1718/2016, VII състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

П.М.Й.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 24.10.2016г.
НАСТАНЯВА детето А.М.Д., ЕГН **********, в семейството на П.М.Й. – баба по бащина линия, с постоянен адрес:***, за срок от три години.

87

АНД No 755/2016, II състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

А.А.Б.,
П.С.П.,
С.В.Д.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 24.10.2016г.
ПРИЗНАВА А.А.Б. ***, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.04.2016 год. около 16.30 часа в гр.Ловеч, ж.к. „Младост", на паркинга до блок номер 307, в съучастие като извършител с П.С.П. и С.В.Д. ***, по хулигански подбуди - грубо несъобразяване с обществения ред и морал, с установените правила на поведение и при незачитане на личната неприкосновеност, причинил разстройство на здравето, временно и неопасно за живота, извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК, изразяващо се в множество разкъсно-контузни рани в областта на главата, охлузвания и кръвонасядания в областта на главата на А.Л.А. *** - престъпление по чл.131, ал.1, т.12, във вр. с чл.130, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА на А.А.Б. ***, с горните данни, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт. ПРИЗНАВА П.С.П. ***, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.04.2016 год. около 16.30 часа в гр.Ловеч, ж.к. „Младост", на паркинга до блок номер 307, в съучастие като извършител с А.А.Б. и С.В.Д. ***, по хулигански подбуди-грубо несъобразяване с обществения ред и морал,с установените правила на поведение и при незачитане на личната неприкосновеност, причинил разстройство на здравето,временно и неопасно за живота, извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК,изразяващо се в множество разкъсно-контузни рани в областта на главата, охлузвания и кръвонасядания в областта на главата на А.Л.А. *** - престъпление по чл.131, ал.1, т. 12, във вр. с чл.130, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА на П.С.П. ***, с горните данни, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт. ПРИЗНАВА С.В.Д. ***, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.04.2016 год. около 16.30 часа в гр.Ловеч, обл.Ловеч, ж.к. „Младост", на паркинга до блок номер 307 в съучастие като извършител с А.А.Б. и П.С.П. ***, по хулигански подбуди-грубо несъобразяване с обществения ред и морал,с установените правила на поведение и при незачитане на личната неприкосновеност, причинил разстройство на здравето,временно и неопасно за живота, извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК,изразяващо се в множество разкъсно-контузни рани в областта на главата, охлузвания и кръвонасядания в областта на главата на А.Л.А. *** - престъпление по чл.131, ал.1, т. 12, във вр. с чл.130, ал.1, във вр. с чл.20, ал.2 от НК и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА на С.В.Д. ***, с горните данни, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт. ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО: 1 бр.сгъваем нож от бял метал с надпис „Min Sheng” , след влизане в сила на решението, да се върне на собственика П.С.П..
А.А.Б.
П.С.П.
С.В.Д.

88

НОХД No 941/2016, VIII състав

Производство, използване, продажба или държане на специално техническо средство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

С.Б.Й.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 24.10.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение „Подписка” на подс. С.Б.Й., ЕГН-**********, подсъдим по НОХД №941/2016 год. по описа на ЛРС, взета в хода на ДП №662/2015г. по описа на РУ на МВР гр. Ловеч до влизане на присъдата в сила.
С.Б.Й.

89

НОХД No 941/2016, VIII състав

Производство, използване, продажба или държане на специално техническо средство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

С.Б.Й.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Присъда от 24.10.2016г.
С.Б.Й.
Мотиви от 24.10.2016г.

90

Гражданско дело No 1194/2014, IV състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Г.А.Ч.

Т.С.П.

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 25.10.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Молба вх.№6003 /05.07.2016 г. от ищеца Г. Авр. Ч. , която съдът е квалифицирал на осн. чл.250 от ГПК за допълване на Решение №194 от 09.06.2016 г., постановено по гр.д. №1194 /2014г. на РС – ЛОВЕЧ , по която е формулирано искането му за произнасяне с изрично конкретно решение по предявените съединени искове по отделно: 1. УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК - да установи че ИЩЕЦА Г.А.Ч. С ЕГН ********** е собственик на ТАВАН ЦЕЛИЯТ С ОБЕМ 228к уб.м. ПРЕЦЕЗИРАН както следва: А-46.575м. куб. в сграда 63427.2.1550.2 с граници на север улица П.К., на изток и на юг дворно място на имота, на запад пристроените и надстроени магазини. Б- 131.80м. куб. в пристроена и надстроена сграда 63427.2.1550.1 над второ ниво с граници -на запад ул. А.З., на север ул. П.К., на изток сграда 63427.2.1550.2 на юг сграда 63427.2.1557.1 2.УСТАНОВИТЕЛЕН ИСК- да се установи че горепосочения имот с посочените граници се ДЪРЖИ БЕЗ ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ОТ ОТВЕТНИКА Т.С.П. С ЕГН **********. 3. ОСЪДИТЕЛЕН ИСК на правно основание чл. 73 ал. 1 от ЗС -да осъди ОТВЕТНИКА Т.С.П. С ЕГН ****.225331 да заплати ОБЕЗЩЕТЕНИЕ в размер на 70 488лв. предявен частично за периода от 10.09.1997г. до 10.05.2010г. представляващо 152 календарни месеца частично предявен за 1408лв., изменен на 5408лв. да ми заплати плодовете на моята недвижима собственост, която държи незаконосъобразно без правно основание .

91

Гражданско дело No 1494/2016, VII състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

КАРРАТ ГРУП ЕООД

М.Д.К.

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Определение от 25.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 1494/2016 г. по описа на Ловешкия районен съд, на основание чл. 232 от ГПК, поради оттегляне на предявените искове. ОБЕЗСИЛВА Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 428/25.04.2016 г., издадена по ч.гр.дело № 660/2016 г. по описа на Ловешкия районен съд, с която е разпоредено длъжникът М.Д.К. с ЕГН - *********, с адрес (седалище/адрес управление): гр.София, район „Младост – 4“, ж.к. „Фонтаните сити“, ж.к.460 – А , вх.7 , ет.4 , ап.11, да заплати на „КАРРАТ ГРУП” ЕООД с ЕИК - 131105648, с адрес: гр. София, район „Младост – 4“, Бизнес Парк София сграда 8 , крило С , ет.5 , офис 509, чрез пълном. си – адв. Ж.Г.Ж. ***, офис 5, сумата 580,64 лева – главница в това число: сумата 144,05 лева – дължима месечна такса за управление на сградата за периода от 01.01.2013 г. до 31.03.2013г. и сумата 436,59 лева – дължима месечна такса за функциониране на помпената станция, ведно със законната лихва, начиная от подаване на заявлението – 07.01.2016 г. до окончателното изплащане на сумата, както и разноските на заявителя в производството: сумата 25,00 лева – д.т.

92

Гражданско дело No 1679/2016, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

Л.Л.Ц.

Х.М.Х.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Определение от 25.10.2016г.
ВРЪЩА подадената от Л.Л. Цветкова чрез адв. Х. искова молба и ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1679/2016 г. по описа на РС Ловеч. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал 4 ГПК Л.Л.Ц. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати на Х.М.Х. с ЕГН ********** с адрес *** сумата от 350,00 лв. /триста и петдесет лева/-сторени разноски.

93

АНД No 760/2016, VIII състав

КАТ

И.Н.И.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 25.10.2016г.
ИЗМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №16-0906-000439 от 08.06.2016 година на Николай Васков Недялков, Началник на сектор ПП при ОД МВР Ловеч, упълномощен с МЗ № 8121з – 748/24.06.2015 година, с което са наложени на И.Н.И.,***, на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 174, ал.1 от ЗДвП, глоба в размер на 620,00 лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за 10 месеца, и на основание Наредба №Із-2539 на МВР са му отнети общо 10 контролни точки, за нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА размера на глобата на 500,00 /петстотин/ лева и размера на лишаването от право да управлява МПС на 6 /шест/ месеца. ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част.

94

Гражданско дело No 1425/2016, V състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Х.С.Х.

НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ"АД

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 26.10.2016г.
ОСЪЖДА, на основание чл.128, т.2 от КТ, ”НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ”АД ЕИК 110034824, седалище и адрес на управление: гр.Ловеч, Индустриален квартал, представлявано от Веселин Христов Гочков, ДА ЗАПЛАТИ на Х.С.Х., ЕГН: **********, с адрес: ***, действащ чрез пълномощника – адв.В.К. – ПлАК, с адрес *** сумата от 1 779.34лв/ хиляда седемстотин седемдесет и девет лева и 34ст/, представляваща общият сбор на дължимите трудови възнаграждения за периода от м.март.2016 г. до м.юли 2016 г.,,ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на ИМ – 03.08.2016 г.до окончателното й изплащане, а иска за разликата до пълния претендиран размер от 1 805.41 лв, като неоснователен и недоказан, ОТХВЪРЛЯ. ОСЪЖДА, на основание чл.221, ал.1 от КТ, ”НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ”АД ЕИК 110034824,седалище и адрес на управление: гр.Ловеч, Индустриален квартал, представлявано от Веселин Христов Гочков, ДА ЗАПЛАТИ на Х.С.Х., ЕГН: **********, с адрес: ***, действащ чрез пълномощника – адв.В.К. – ПлАК, с адрес *** сумата от 456.30 лв/ четиристотин петдесет и шест лева и 30ст/, представляваща обезщетение за прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие, ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на ИМ – 03.08.2016 г.до окончателното й изплащане, а иска за горницата над тази сума до пълния претендиран размер от 530.83 лв, като неоснователен и недоказан, ОТХВЪРЛЯ. ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, ”НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ”АД ЕИК 110034824,седалище и адрес на управление: гр.Ловеч, Индустриален квартал, представлявано от Веселин Христов Гочков, ДА ЗАПЛАТИ на Х.С.Х., ЕГН: **********, с адрес: ***, действащ чрез пълномощника – адв.В.К. – ПлАК, с адрес *** разноски по делото в общ размер на 590.00/петстотин и деветдесет/лева. ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.6 от ГПК, ”НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ”АД ЕИК 110034824,седалище и адрес на управление: гр.Ловеч, Индустриален квартал, представлявано от Веселин Христов Гочков ДА ЗАПЛАТИ по сметката на Ловешки РС държавна такса върху уважените искове в общ размер на 121.17 лв/ сто двадесет и един лева и 17 ст/лв, ,формирана от сбора на държавите такси за отделните искове по 128, т.2 от КТ и чл.221, ал.1 от КТ, съгласно чл.1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, а така също и 60.00/шестдесет/лв.за изплатения от бюджета на съда депозит на вещото лице по назначената ССчЕ. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението,на основание чл.242 ,ал.1 от ГПК.

95

Гражданско дело No 1805/2016, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Р.Л.П.,
Т.А.П.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 26.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 07.08.2004 г., в гр. Ловеч, с Акт № 0101/07.08.2004 г. на Община Ловеч, между Р.Л.П., ЕГН **********, с адрес: ***, и Т.А.П., ЕГН **********, с адрес: ***, чрез развод, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, на основание чл. 50 от СК. УТВЪРЖДАВА следното споразумение между страните, на основание чл. 51 ал. 1 от СК: 1. Упражняването на родителските права върху роденото от брака дете А.Т. П., с ЕГН **********, родена на *** г. в гр. Ловеч, се предоставя на майката Р.Л.П., а бащата Т.А.П. ще има право на лични контакти с детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа в събота до 19.00 часа в неделя, както и по един месец по време на лятната ваканция, който да не съвпада с платения годишен отпуск на майката. 2. Местоживеенето на детето А.Т. П., с ЕГН **********, ще бъде при майката Р.Л.П., ЕГН **********, с адрес: ***. 3. Бащата Т.А.П. се задължава да заплаща на майката Р.Л.П., като законен представител на детето А.Т. П., с ЕГН **********, родена на *** г. в гр. Ловеч, месечна издръжка в размер на 105 /сто и пет/ лева, начиная от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на гражданския брак, до настъпване на законна причина за изменението или прекратяването на тази издръжка, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от деня на падежа до окончателното плащане. 4. След прекратяване на брака жената ще носи брачното си фамилно име П.. 5. Семейното жилище, находящо се в гр. Ловеч, ж.к. „Младост“, бл. 322, вх. „Е“, ет. 1, ап. 3, ще се ползва от Т.А.П., с ЕГН **********. 6. По време на брака страните имат придобити два броя леки автомобили, както следва : - Лек автомобил марка „Нисан“ , модел „Примера“, цвят „сив металик ", с рег.№ ОВ 2322 АТ, който се поставя в дял на Р.Л.П.. - Лек автомобил марка „Рено“, модел „Туинго“, цвят „черен металик“, с рег. № ОВ 8563 АТ, който се поставя в дял на Т.А.П.. 7. По време на брака страните имат придобито следното недвижимо имущество: - ГАРАЖ № 6 /шест/, находящ се в гр. Ловеч, ж.к. „Младост", група „А", със застроена площ от 18.43 кв.м. /осемнадесет цяло четиридесет и три квадратни метра/, построен върху поземлен имот, съставляващ по действащия устройствен план на гр. Ловеч, ж.к. „Младост", парцел I в квартал 5, при граници на гаража: предблоково пространство на жилищен блок 322, гараж № 5, гараж № 7 - по нотариален акт № 31, том 6, дело № 1161 от 24.09.2002 г. по описа на Служба по вписванията - гр. Ловеч, представляващ по скица № 34928/20.11.2013 г. на СГКК - Ловеч: СГРАДА с идентификатор 43952.511.52.53 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и единадесет, точка, петдесет и две, точка, петдесет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. Ловеч, ж.к. „Младост", с площ от 18 квадратни метра /осемнадесет квадратни метра/, попадащ в поземлен имот № 43952.511.52 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и единадесет, точка, петдесет и две/, брой етажи: 1; предназначение: хангар, депо, гараж, с данъчна оценка към момента в размер на 2382,50 /две хиляди триста осемдесет и два лева и петдесет стотинки/ лева, който имот се поставя в дял на Т.А.П.. - НОВООБРАЗУВАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 108 / сто и осем/, извън строителните граници , кадастрален район 500 /петстотин/, по плана на новообразуваните имоти на местността „ЕЛЕНДЖИК", землището на с.Соколово, код по ЕКАТТЕ 67948 / шестдесет и седем хиляди, деветстотин четиридесет и осем/ , община Ловеч , одобрен със заповед № 419/03.08.2009 г. на Областен управител на област Ловеч, с площ 623,19 кв.м. /шестстотин двадесет и три кв.м. и деветнадесет кв.см. /, НТП - нива, категория на земята - ШЕСТА, заедно с построената в него ЕДНОЕТАЖНА СЕЗОННА ПОСТРОЙКА С ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ОБИТАВАНЕ с идентификатор 67948.500.108.1 /шестдесет и седем хиляди деветстотин четиридесет и осем, точка, петстотин, точка, сто и осем, точка, едно/, застроена на 24,15 /двадесет и четири кв.м. и петнадесет кв.см./, при съседи на имота: имот № 500.109 - на Николай Ботев Николов, имот № 500.107 - на н-ци Стефка Данова Губерска , имот № 500.334 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот № 500.115 - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, с обща данъчна оценка на земята и построената в нея сграда към момента в размер на 116,39 лв., който имот се поставя в дял на Р.Л.П.. 8. След прекратяване на брака страните няма да си дължат издръжка. 9. Имуществените си отношения съпрузите са уредили извънсъдебно и нямат имуществени претенции един към друг. 10. След прекратяване на брака всяка от страните ще погасява от свое име и за своя сметка сумите по индивидуално изтеглените по време на брака кредити. 11. Съдебно-деловодните разноски се поемат по равно от страните. С това споразумение страните ликвидират всички лични и имуществени отношения помежду си и няма да имат претенции един към друг за в бъдеще. ОСЪЖДА Р.Л.П., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 7.50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/, представляваща държавна такса за прекратяване на брака, както и сумата 39.66 лв. /тридесет и девет лева и шестдесет и шест стотинки/, представляваща 2% държавна такса върху 1/2 от данъчната оценка на получения в неин дял недвижим имот и върху 1/2 от пазарната стойност на получения в неин дял лек автомобил. ОСЪЖДА Т.А.П., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 7.50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/, представляваща държавна такса за прекратяване на брака, сумата 34.30 лв. /тридесет и четири лева и тридесет стотинки/, представляваща 2% държавна такса върху 1/2 от данъчната оценка на получения в негов дял недвижим имот и върху 1/2 от пазарната стойност на получения в негов дял лек автомобил, както и сумата 75.60 лв. /седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки/, представляваща държавна такса върху тригодишните платежи на издръжката за детето.
В законна сила от 26.10.2016г.

96

Гражданско дело No 661/2016, VI състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

Р.И.П.

ОБЩИНА - ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Определение от 27.10.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Р.И.П. ***, срещу мълчалив отказ на Кмета на Община-гр.Ловеч. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.ах.дело №661/2016 год. по описа на РС-гр.Ловеч. ОСТАВЯ без уважение искането на Община-гр.Ловеч за присъждане на разноски по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва с частна жалба пред Административен съд- гр.Ловеч, в седмодневен срок от съобщението на жалбоподателката и от днес за Община-гр.Ловеч.

97

Гражданско дело No 929/2016, V състав

Искове за трудово възнаграждение

М.В.К.

БЪЛГАРИЯ ФУУДС ЕООД

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 27.10.2016г.
ОСЪЖДА,на основание чл.128,т.2 вр.чл.242 от КТ, „БЪЛГАРИЯ ФУУДС” ЕООД, ЕИК 110568447, седалище/ адрес на управление: гр.л.н.п.”№61, представлявано от управителите Стефан Проданов и Минчо Шишков ДА ЗАПЛАТИ на М.В.К., ЕГН: **********, с адрес: ***,сумата от 765.10 лв./седемстотин шестдесет и пет лева и 10 ст/, представляваща неизплатеното трудово възнаграждение за м.април 2016 г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 08.06.2016 г. до окончателното плащане, а иска за горницата над тази сума до пълния претендиран размер от 1300.00 лв, като неоснователен и недоказан ОТХВЪРЛЯ.. ОСЪЖДА „БЪЛГАРИЯ ФУУДС” ЕООД, ЕИК 110568447, седалище/ адрес на управление: гр.л.н.п.”№61, представлявано от управителите Стефан Проданов и Минчо Шишков ДА ЗАПЛАТИ по сметката на Ловешки РС държавна такса върху уважения иск в размер на 50.00лв/петдесет/лева,а така също и 60.00/шестдесет/лв.за изплатения от бюджета на съда депозит на вещото лице по назначената ССчЕ. ОТХВЪРЛЯ искането на ищеца М.В.К.,с горните данни,за заплащане на сумата от 100.00/сто/лв.-представляваща разноски за заплатен адвокатски хонорар за завеждане на иска. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението,на основание чл.242 ,ал.1 от ГПК.

98

Гражданско дело No 1266/2016, VI състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

М.Т.П.

Н.П.П.

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Определение от 27.10.2016г.

99

Гражданско дело No 1426/2016, IV състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Х.М.Г.

НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ"АД

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 27.10.2016г.
ОСЪЖДА „НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ" АД,ЕИК 130765203,с адрес / седалище / адрес на управление:гр. Ловеч ,общ./обл. Ловеч, ИНДУСТРИАЛЕН КВАРТАЛ, представляван от Изпълнителен директор ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ ГОЧКОВ, с горните данни, да заплати на Х.М.Г. *** , чрез адв. В. К. от ПлАК с а-с за призоваване:гр. Плевен , ул.“Ресен“ №4, сумата 536.17лева /петстотин тридесет и шест лева и седемнадесет стотинки/ главница – неизплатено трудово възнаграждение за м. март 2016 г. , ведно със законната лихва върху тази сума считано от датата на завеждане на делото – 03.08.2010 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ" АД,ЕИК 130765203,с адрес / седалище / адрес на управление:гр. Ловеч ,общ./обл. Ловеч, ИНДУСТРИАЛЕН КВАРТАЛ, представляван от Изпълнителен директор ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ ГОЧКОВ, с горните данни, да заплати на Х.М.Г. *** , чрез адв. В. К. от ПлАК с а-с за призоваване:гр. Плевен , ул.“Ресен“ №4, сумата 849.69 лева /осемстотин четиридесет и девет лева и шестдесет и девет стотинки/ главница - обезщетение по чл. 221 ал.1 от КТ , ведно със законната лихва върху тази сума считано от датата на завеждане на делото - 03.08.2010 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ" АД, с горните данни, да заплати по сметка на РС – ЛОВЕЧ сумата общо 100,00 лева – д.т. върху двата обективно съединени искове. ОСЪЖДА „НИКРОМ - ТРЪБНА МЕБЕЛ" АД, с горните данни, да заплати на Х.М.Г., с горните данни, сумата 395,00 лева – разноските му по делото пред настоящата инстанция - адв.в-е.
В законна сила от 27.10.2016г.

100

Гражданско дело No 1283/2016, IX състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Ц.К.Й.

Й.И.Й.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 28.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод сключения на 24.07.2011 г. в гр. Ловеч с акт 63 от същата дата граждански брак между Й.И.Й. с ЕГН ********** и Ц.К.Й. с ЕГН ********** като дълбоко и непоправимо разстроен по вина на двамата съпрузи. ОДОБРЯВА на основание чл. 49, ал. 5 СК постигнато между Й.И.Й. с ЕГН ********** и Ц.К.Й. споразумение относно последиците от развода, съгласно което: Упражняването на родителските права върху детето Анита, родено на *** г., да се предоставят на майката, като то живее при нея на адреса й, а на бащата се определя режим на лични контакти до навършване на 6 годишна възраст-всяка първа и трета събота от месеца от 10 до 16 часа по местоживеенето на детето, а след това всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване, като взема детето по неговото местоживеене и през лятната ваканция по 20 дни, когато това време не съвпада с платения годишен отпуск на майката, както и втората половина от коледните и великденските празници, половината от училищните ваканции, както и по всяко време със съгласието на майката; Ответникът Й.Й. се задължава да заплаща на Ц.К.-майка и законна представителка на детето Анита, издръжка в размер на 200 лева на месец считано от първи август 2015 г., ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от датата на падежа до окончателното изплащане, до настъпване на законна пречка за прекратяване или изменението ? по сметка BG40SOMB91301052295601 в „Общинска банка“ АД; Семейното жилище, което страните са ползвали, е прехвърлено на трети лица, а такова ще ползва майката с детето на адрес гр. Ловеч, бл. 201, вх. В, ап.14; След прекратяването на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име Николова; Страните нямат претенции един към друг за лична издръжка; Страните декларират, че нямат сключен брачен договор; Всички кредити, които са получили от банкови и други кредитни институции и физически лица, ще се погасяват така, както са получени, тъй като не са изтеглени за задоволяване на нуждите на семейството; През време на брака страните не са придобивали недвижими имоти, а придобитото МПС-„Ниса Микра“ с рег. № ОВ0504ВН, е закупено с лични средства съпругата, поради и което остава в неин дял и тя няма да заплаща уравнение на дяловете; Движимите вещи за ежедневна употреба страните са си поделили при фактическата раздяла; Разноските по делото остават в тежест на страните, така както са направени до този момент, а окончателната държавна такса ще се плати по-равно, като таксата върху издръжката ще се плати от съпруга, а таксата върху поделеното МПС ще се плати от съпругата. ОСЪЖДА Й.И.Й. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза на РС Ловеч допълнителна държавната такса за развод в размер на 10,00 лв. /девет лева/. ОСЪЖДА Ц.К.Й. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза на РС Ловеч допълнителна държавната такса за развод в размер на 10,00 лв. /девет лева/. ОСЪЖДА Й.И.Й. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза на РС Ловеч държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 144,00 лв. /сто четиридесет и чети лева/. ОСЪЖДА Ц.К.Й. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза на РС Ловеч държавна такса върху възложеното в дял имущество в размер на 10,00 лв. /десет лева/.

101

АНД No 660/2016, I състав

КАТ

Н.С.Г.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 28.10.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3353/11/29.04.2011 г. на Н. Васков Недялков, ВПД Началник на сектор ПП към ОД на МВР-Ловеч, с което е наложена на основание чл. 53 от ЗАНН и чл.182,ал.2,т.5 от ЗДвП глоба в размер на 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месеца и на основание Наредба №І-1959 на МВР са отнети 10 контролни точки на Н.С.Г. ***, ЕГН: **********, за нарушение на чл.21,ал.2 от ЗДвП, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

102

НОХД No 1176/2016, I състав

Тежка или средна телесна повреда, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

О.Р.А.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Присъда от 28.10.2016г.
О.Р.А.
Мотиви от 28.10.2016г.

103

НОХД No 1176/2016, I състав

Тежка или средна телесна повреда, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

О.Р.А.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 28.10.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение „задържане под стража” по отношение на подсъдимия О.Р.А., ЕГН **********
О.Р.А.

104

НОХД No 1247/2016, VIII състав

Ползване на неистински или преправен документ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Ц.Б.И.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 28.10.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА”,взета по ДП №109/2016г. по описа на ОД на МВР Ловеч по отношение на подсъдимата Ц.Б.И., ЕГН-**********, подсъдима по НОХД №1247/2016 г. по описа на ЛРС
Ц.Б.И.

105

НОХД No 1247/2016, VIII състав

Ползване на неистински или преправен документ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Ц.Б.И.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 28.10.2016г.
Ц.Б.И.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМАТА Ц.Б.И., родена на ***г***, с постоянен адрес ***, българско гражданство,българка, с начално образование, омъжена, работи в ВК"Единство" с.Баховица, обл.Ловеч, като хлебар, не осъждана, ЕГН-**********, ЗА ВИНОВНА в това, че на 26.08.2014г. в гр.Ловеч, на гише "Квалификация", сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР-Ловеч, при подаване на заявление за първоначално издаване на СУМПС /свидетелство за управление на МПС/ с вх. № 1002142/26.08.2016г., съзнателно се ползвала от неистински официален документ - Диплома за средно образование серия "ДЕ" с фабр.№ 063702, рег.№029-025/24.07.2007г. - дубликат на диплома серия 3-98 №035682, рег.№16-024/19.07.1998г.издадена от името на "Средно общообразователно училище „Петко Рачов Славейков" гр.Ловеч, издадена на нейно име, удостоверяваща, че в това училище е завършила средно образование, специалност „хлебопроизводство и сладкарство", с квалификация „Хлебар", като от нея за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и на осн.чл.316, във връзка с чл.308, ал.2, пр.4 във вр. с ал.1, при условията на чл. чл.55, ал.1,т.2, б."б" предл.1 от НК й НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки: - по чл.42а,ал.2,т.1 от НК – задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от 6/ШЕСТ/МЕСЕЦА като подсъдимата Ц.И. се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - по чл.42а, ал.2, т.2 от НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 6/ШЕСТ/МЕСЕЦА.
В законна сила от 28.10.2016г.

106

АНД No 1277/2016, V състав

Производство по УБДХ

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ - ГР. ЛОВЕЧ

И.С.Т.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 30.10.2016г.
НАЛАГА на И.С.Т., роден на *** ***, български гражданин, с постоянен и настоящ адрес ***, със средно образование, неженен, осъждан, ЕГН: **********, административно наказание „ЗАДЪРЖАНЕ В ПОДЕЛЕНИЯТА НА МВР за срок от 5/пет/денонощия”, считано от 19.30ч.на 29.10.2016 г., затова че на 29.10.2016 г., около 19.00часа в гр.Ловеч, пред павилион за вестници в близост до СОУ“Г.К.“ извършил непристойни действия и нарушил обществения ред и спокойствие – при спор с лицето А. С.в извадил нож, размахвал го пред лицето му и отправял закани за саморазправа, с което осъществил състава на чл.1,ал.2 от УБДХ. Решението подлежи на обжалване в срок до 24 часа от постановяването му,като в случай на жалба насрочва заседание пред Ловешки окръжен съд на 02.11.2016 г.от 10.00часа.
И.С.Т.
Мотиви от 30.10.2016г.
В законна сила от 31.10.2016г.

107

Гражданско дело No 2530/2015, VI състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Т.Т.Т.

 

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Определение от 31.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството гр.дело №2530/2015 год. по описа на РС-гр.Ловеч, поради неотстранени в срок нередовности по молбата. ДА СЕ ВЪРНЕ на Т.Т.Т. ***, молба, заведена в РС-гр.Ловеч с вх.№11835/28.12.2015 год., заедно с приложенията към нея, на основание чл.129, ал.3 от ГПК.

108

Гражданско дело No 1397/2016, IV състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Е.К.Б.

А.А.Б.

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 31.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 14.09.2016 г. в гр. Ловеч , общ. / обл. Ловеч, за което е съставен Акт за сключен граждански брак №0113 от 14.09.2013 г. на ОБЩИНА ЛОВЕЧ, обл. Ловеч,между: Е.К.Б. ЕГН: ********** ***, със съдебен адрес:***,чрез С.П.С. - адвокат от Адвокатска колегия - Ловеч с адрес : гр. Ловеч, ул. „Търговска"№21, ет.2, офис № 207 и А.А.Б. , ЕГН: ********** ***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство в брачните отношения, на основание чл.49 ал.1 от СК. ВИНА за дълбокото и непоправимо разстройство има съпруга А.А.Б. . След прекратяване на гражданския брак съпругата ще носи предбрачното си фамилно име ЕМИЛОВА или за в бъдеще ще се именува Е.К. ЕМИЛОВА. От брака си страните нямат малолетни/непълнолетни деца и въпроса за упражняването на родителските права и издръжката им не стои за разглеждане. След прекратяване на брака страните няма да си дължат издръжка един на друг. ОСЪЖДА А.А.Б. ,с горните данни, да заплати по сметка на Ловешки районен съд,сумата от 40,00 лева, представляваща окончателна държавна такса при решаване на делото. ОСЪЖДА А.А.Б. ,с горните данни, да заплати на Е.К.Б.,разноските й по делото пред настоящата инстанция в размер на 426,90 лева.

109

Гражданско дело No 1645/2016, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.С.И.,
И.Л.И.

 

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 31.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения между С.С.И., ЕГН: **********, с пост.адрес: *** и И.Л.И., ЕГН:**********,с пост.адрес: *** с акт №8 от 08.10.1989 г.на ОбНС , Кметство – с.Лесидрен, общ.Угърчин, Ловешка област граждански брак, като дълбоко и непоправимо разстроен ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва: 1./Съпрузите нямат непълнолетни деца, поради което съдът не се произнася по въпроса за тяхната издръжка и предоставяне на родителските права, личните отношения с тях, както и по въпроса за местоживеенето им; 2./Семейното жилище, находящо се в с.Лесидрен, Лов.област, ул.”Ю.Г.”№12 след развода се предоставя за ползване на съпругата С.С.И.. 3./ Имуществените отношения съпрузите са уредили извънсъдебно; 4./ След прекратяване на брака съпрузите няма да си дължат издръжка; 5./ След прекратяване на брака С.С.И. запазва брачното си фамилно име И.. ОСЪЖДА С.С.И., ЕГН: **********, с пост.адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ по бюджета на Ловешки РС допълнителна държавна такса в размер на 7.50 лв /седем лв.и 50ст/. ОСЪЖДА И.Л.И., ЕГН:**********,с пост.адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Ловешки РС допълнителна държавна такса в размер на 7.50 лв/седем лв.и 50ст/.
В законна сила от 31.10.2016г.

110

АНД No 149/2016, I състав

КАТ

С.Г.О.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 31.10.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство - Серия К № 1030142 на ОД на МВР – Ловеч, с който на С.Г.О., ЕГН: ********** ***, е наложена на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.2, т.3 от ЗДвП, глоба в размер на 100,00 /сто/ лева, за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

111

АНД No 673/2016, I състав

КАТ

И.В.И.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 31.10.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш - Серия К № 0947616 на ОД на МВР Ловеч, с който на И.В.И., ЕГН: ********** *** е наложена на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП, глоба в размер на 150.00 лева за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.