РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЛОВЕЧ
Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2016г. до
31.8.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1276/2015, V състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

МАРТИНС ПРОПЪРТИ СОЛЮШЪНС ЕООД

Р.Г.И.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 1.8.2016г.
ОСЪЖДА, на основание чл.79,ал.1 от ЗЗД, Р. Г.И., ЕГН **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на „ МАРТИНС ПРОПЪРТИ СОЛЮШЪНС” ЕООД, ЕИК 202936719, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.”Симеоновско шосе”№24, вх.Б, ап.29, представлявано от управителя Елена Иванова М.ва, чрез пълномощника си адвокат д-р К.Д., адрес за кореспонденция: 1000, гр.София, ул.”Георги С.Раковски”№128 сумата от 4 283, 27 лв./ четири хиляди двеста осемдесет и три лева и 27 ст/ - възнаграждение за извършване на посредническа услуга по Договор за услуги от 10.01.2015 г., ведно със законната лихва върху горната сума, начиная от датата на подаване на исковата молба – 29.07.2015 г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ предявения от „ МАРТИНС ПРОПЪРТИ СОЛЮШЪНС” ЕООД, ЕИК 202936719, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.”Симеоновско шосе”№24, вх.Б, ап.29, представлявано от управителя Елена Иванова М.ва, чрез пълномощника си адвокат д-р К.Д., адрес за кореспонденция: 1000, гр.София, ул.”Георги С.Раковски”№128 против Р. Г.И., ЕГН **********, с адрес: *** иск с правно основание чл.92 от ЗЗД – за заплащане на сумата от 14 277.56 лв/ четиринадесет хиляди двеста седемдесет и седем лева и 56 ст/ - договорна неустойка, като неоснователен и недоказан ОТХВЪРЛЯ насрещния иск, предявен от Р.Г.И., ЕГН **********, с адрес: *** против „ МАРТИНС ПРОПЪРТИ СОЛЮШЪНС” ЕООД, ЕИК 202936719, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.”Симеоновско шосе”№24, вх.Б, ап.29, представлявано от управителя Елена Иванова М.ва - за заплащане на сумата от 2 000.00 / две хиляди/ лева, представляваща заплатена сума по Договор за гаранция от 10.01.2015 г., ведно със законната лихва върху тази сума, начиная от деня на подаване на насрещния иск до окончателното й изплащане, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА,на основание чл.78,ал.1 от ГПК, Р.Г.И., ЕГН **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на „ МАРТИНС ПРОПЪРТИ СОЛЮШЪНС” ЕООД, ЕИК 202936719, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.”Симеоновско шосе”№24, вх.Б, ап.29, представлявано от управителя Елена Иванова М.ва, сумата от 749.44 лв /седемстотин четиридесет и девет лева и 44 ст/ - разноски по делото по съразмерност и компенсация.

2

Гражданско дело No 834/2016, V състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

Ц.Д.Д.

АГРОКОМ ИНВЕСТ ЕООД

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Определение от 1.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №834/2016 г.по описа на Ловешки РС. ИЗПРАЩА делото на РС - Плевен, по подсъдност.

3

Гражданско дело No 863/2016, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Н.С.К.

С.М.К.

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Определение от 1.8.2016г.
ПРИЕМА И ОДОБРЯВА, постигната съдебна спогодба между страните : ищеца – Н.С.К. ***, ЕГН – **********,чрез пълном. – адв. Б. от ЛАК и ответника С.М.К. ***, ж к.Младост , бл.315,вх.“Г“,ет.1,ап.2,ЕГН - **********,както следва: С.М.К., с горните данни,се задължава да заплаща на Н.С.К., с горепосочените данни, на основание чл.144 от СК,ежемесечна издръжка в размер на 120,00 лв. /сто и двадесет лева/, начиная от 01.06.2016 г. , до настъпване на законна причина за изменението или прекратяването й,ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, начиная от датата на падежа й, до окончателното й изплащане. С.М.К., с горните данни,се задължава да заплаща ежемесечната издръжка до 30-то число на съответния месец по банкова разплащателна сметка на Н.С.К., с горепосочените данни , в „ОББ“ АД ,а именно:IBAN *** ,BIC : ***. Разноските по делото остават в тежест на страните както са ги направили. ОСЪЖДА С.М.К. , с горните данни , да заплати по сметка на Районен съд – гр. Ловеч държавна такса 2% върху тригодишните платежи на издръжката или сумата от 86,40 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. N 863 /2016 г. по описа на Ловешки районен съд, като СПОГОДЕНО на осн. чл.145, ал.3 от ГПК във вр. с чл.234 от ГПК.
В законна сила от 9.8.2016г.

4

Гражданско дело No 1226/2016, V състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Д.И.П.

С.Л.И.,
И.С.И.,
Л.С.И.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Определение от 1.8.2016г.
ПРИЕМА, на основание чл.232 от ГПК оттеглянето на молбата, подадена от Д.И.П. *** против С.Л.И., с пост.адрес: *** и адрес по местопребива- ване: гр.Ловеч, жк.”Червен бряг”, бл.122, вх.Б, ет.2, ап.3, с посочено правно основание чл.8,т.4 вр.чл.10,ал.1 от Закон за защита от домашно насилие. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№1226/2016 г.по описа на Ловешки РС поради оттегляне на предявения иск, на основание чл.232 от ГПК.

5

АНД No 567/2016, III състав

РДГ

М.Г.В.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 1.8.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2385/27.04.2016 год. на инж. Павли Петров Богдански, Директор на Регионална дирекция по горите – гр.Ловеч, упълномощен със Заповед № РД 49-199/16.05.2011г. на Министъра на Земеделието и храните, действащ чрез инж. Полина Симеонова Митова, на длъжност заместник директор на РДГ - Ловеч , с което на основание чл.53 ал.1 и 2 от ЗАНН и чл.275 ал.1 т.2 от Закона за горите на М.Г.В., ЕГН ********** *** е наложено наказание глоба в размер на 300 /триста/ лева за извършено нарушение по чл.257 ал.1 т.1 от Закона за горите във вр. с чл.24 ал.2 от Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

6

АНД No 568/2016, VIII състав

РДГ

М.Г.В.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 1.8.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2386 от 27.04.2016 година на инж. Павли Петров Богдански - Директор на Регионална дирекция по горите - Ловеч, упълномощен със заповед № РД49-199/16.05.2011г. на Министъра на земеделието и храните, действащ чрез инж. Полина Симеонова Митова, на длъжност – зам. директор на РДГ Ловеч, с което на М.Г.В. с ЕГН ********** *** на основание чл.275, ал.1, т.2 от Закона за горите и чл.53 ал.1 и ал.2 от ЗАНН е наложена глоба в размер на 300,00 лева по чл.257, ал.1, т.1 от Закона за горите, за нарушение на чл.257, ал.1, т.1 от Закона за горите, във връзка с чл.53, ал.2, т.6 от Наредба №8 от 05.08.2011г. за сечите в горите, във връзка с Приложение №3 към чл.2, ал.1 от Наредба №5/31.07.2014г. на МЗХ и МРРБ за строителството в горските територии без промяна на предназначението им, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на жалбоподателят за присъждане на разноски по делото, тъй като в това производство такива не не присъждат.

7

АНД No 632/2016, III състав

КАТ

Н.С.Г.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 1.8.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3882/10 от 03.12.2010 год. на Н. Васков Недялков – ВНД Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № Із-1687 от 02.08.2010 год. на Министъра на МВР, с което на Н.С.Г. с ЕГН ********** *** на основание чл.182 ал.2 т.5 от ЗДвП са наложени наказания глоба в размер на 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство по НАХД №632/2016 година по описа на ЛРС.

8

АНД No 644/2016, III състав

КАТ

М.Й.М.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 1.8.2016г.
ИЗМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16-0906-000235 от 05.04.2016 год. на Николай В. Недялков – Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със заповед № 8121з-748/24.06.2015 год. на Министъра на МВР, с което на М.Й.М. с ЕГН ********** *** на основание чл.175 ал.1 т.4 от ЗДвП са наложени наказания - глоба в размер на 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца за извършено нарушение на чл.103 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА наложеното наказание лишаването от право да управлява МПС от 6 /шест/ на 1 /един/ месец.

9

АНД No 671/2016, III състав

КАТ

М.М.Д.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 1.8.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш Серия К №1110738 на ОД на МВР - Ловеч за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, с който на М.М.Д. с ЕГН ********** *** на основание чл.189 ал.4 във вр. с чл.182 ал.2 т.6 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 400 лева за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП като ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН и ОБОСНОВАН.

10

АНД No 681/2016, VIII състав

КФН

ПЕТРОЛ АД

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 1.8.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №Р-10-194/01.04.2016 година на Владимир Н. Савов – изпълняващ правомощията на заместник председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, определен на основание чл.10 ал.5 от Закона за Комисията за финансов надзор с решение на КФН по протокол №53 от 12.11.2014г., с което на „Петрол” АД с ЕИК 831496285, представлявано заедно от Георги Иванов Татарски и Милко Константинов Димитров, на основание чл.221 ал.8 т.7 пр.1 във вр. с ал.6 от ЗППЦК е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева за нарушение на чл.221 ал.6 във връзка с чл.212 ал.1 т.1 от ЗППЦК като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство по НАХД №681/2016 година по описа на ЛРС.

11

АНД No 891/2016, III състав

КАТ

Л.Й.Т.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Разпореждане от 1.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство но НАХД № 891/2016 година по описа на Районен съд – Ловеч. ИЗПРАЩА делото на Районен съд – Тетевен по подсъдност.
В законна сила от 1.8.2016г.

12

Гражданско дело No 906/2016, IV състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

В.Й.Т.,
В.Г.Т.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 2.8.2016г.
ДОПУСКА РАЗВОД, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите, без да се издирват мотивите им за прекратяване на брака, като ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, сключен на 04.06.1994 г. в гр. Ловеч, обл. Ловеч, съгласно Удостоверение за сключен граждански брак , издадено въз основа на акт за брак №0117/04.06.1994 г. от Община Ловеч между: В.Й.Т. ***,ЕГН - ********** и В.Г.Т. ***,ЕГН-**********, и УТВЪРЖДАВА следното споразумение между съпрузите при развод по взаимно съгласие, на основание чл.51 от СК, а именно: 1.Съпрузите са в режим на СИО и нямат сключен по между си брачен договор.He притежават наследствено жилище,а имуществото придобито по време на брака не е предмет на настоящото дело. 2. Упражняването на родителските права върху роденото от брака дете – Г.В. Й., роден на *** г. с ЕГН – **********, се предоставят на майката В.Г.Т. като то остава да живее при нея до навършване на пълнолетие на адрес - гр.Ловеч, общ.Ловеч, ул. "Н.Р." № 41. Те ще ползват това семейно жилище. 3. Бащата В.Й.Т. ще има право на свиждане с Георги всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца както и извън този график по всяко време когато детето поиска. 4. Бащата В.Й.Т. , се задължава да заплаща на В.Г.Т. като майка и законен представител на малолетния Г.В. Й.,роден на *** г. с ЕГН – **********, ежемесечна издръжка в размер на 105,00 / сто и пет/ лева ,дължима , считано от датата на постановяване на решението до настъпването на законна причина , която би изменила или прекратила тази издръжка ,ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска,начиная от датата на падежа й до окончателното й изплащане. 5.След развода съпругата ще запази името си от брака - В.Г.Т. или за в бъдеще ще продължи да се именува В.Г.Т.. 6.Съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака. ОСЪЖДА В.Й.Т., с горните данни, да заплати по сметка на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД, окончателна държавна такса при решаване на делото или сумата 20,00 лева. ОСЪЖДА В.Г.Т. , с горните данни, да заплати по сметка на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД, окончателна държавна такса при решаване на делото или сумата 20,00 лева. ОСЪЖДА В.Й.Т., с горните данни, да заплати по сметка на ЛОВЕШКИ РАЙОНЕН СЪД , д.т. върху издръжката , съгласно чл.7,ал.1,т.2 от Тарифата за ДТ по ГПК – 2 на сто върху тригодишните платежи или сумата 75,60 лева.
В законна сила от 2.8.2016г.

13

Гражданско дело No 1131/2016, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Д.П.С.,
Т.С.С.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 2.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 22.02.1997 г., в гр. Ловеч, с Акт от 22.02.1997 г. на Община Ловеч, между Д.П.С., ЕГН **********, с адресна регистрация: гр. Ловеч, ул. „Т. Каблешков“ 5а, живуща ***, и Т.С.С., ЕГН **********, с адрес: *** 5а, чрез развод, при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, на основание чл. 50 от СК. УТВЪРЖДАВА следното споразумение между страните, на основание чл. 51 ал. 1 от СК: 1. Съпругата Д.П.С. запазва придобитата по време на брака фамилия и съпругът е съгласен с това нейно желание. 2. Детето Йордан Тонев С., роден на *** г., ЕГН **********, ще живее при майката Д.П.С., на адрес: ***, като жилището е собственост на родител на Д.П.С.. 3. Родителските права върху детето Йордан Тонев С. ще бъдат упражнявани от майката Д.П.С., като бащата Т.С.С. ще може да вижда детето Йордан Тонев С. по всяко време без да му е определен точен ден или срок и майката Д.П.С. е съгласна. 4. Т.С.С. ще дължи месечна издръжка за детето Йордан Тонев С. в размер на 105.00 /сто и пет/ лева, платими по банков път на сметка IBAN: ***. 5. Семейното жилище, собственост на родителите на Т.С.С.,***, ще се ползва от Т.С.С.. 6. Съпрузите нямат претенции за вещи, имоти и други придобити по време на брака неща. 7. Съпрузите се споразумяват, че не дължат издръжка помежду си. С така постигнатото споразумение страните заявяват, че са уредени всички имуществени и лични отношения между тях. ОСЪЖДА Д.П.С., ЕГН **********, с адресна регистрация: гр. Ловеч, ул. „Т. Каблешков“ 5а, живуща ***, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 7.50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/, представляваща държавна такса за прекратяване на брака. ОСЪЖДА Т.С.С., ЕГН **********, с адрес: *** 5а, да заплати по сметка на Ловешкия районен съд сумата 7.50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/, представляваща държавна такса за прекратяване на брака, както и сумата 151.20 лв. /сто петдесет и един лева и двадесет стотинки/, представляваща държавна такса върху размера на издръжката за детето.
В законна сила от 2.8.2016г.

14

Гражданско дело No 1133/2016, V състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Й.И.Й.,
Й.Л.Ц.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 2.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения между Й.И.Й., ЕГН : **********, с адрес: *** и Й.Л.Ц., ЕГН: **********, с пост.адрес: *** от 23.09.2009 г. на Община гр.Ловеч граждански брак, като дълбоко и непоправимо разстроен ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по силата на което: 1. Упражняването на родителските права върху роденото от брака дете- В.Й. Й., ЕГН ********** се предоставя на майката Й.Л.Ц., с горните данни, и детето ще живее при нея на адрес : с.С.Л.К.” № 4 2. На бащата Й.И.Й., с горните данни, се определя следния режим на лични контакти с детето:всяка първа и трета събота и неделя от месеца – в събота от 9.00 часа до неделя до 19.00 часа/ с преспиване/, 30 /тридесет/ дни през лятото, несъвпадащи с платения годишен отпуск на майката, 10/десет/ дни през зимата, несъвпадащи с платения годишен отпуск на майката; Новогодишните празници всяка четна година в дните от 30 декември до 02 януари; както и четири часа на рождения ден на детето всяка година. 3.Бащата Й.И.Й., с горните данни, СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на Й.Л.Ц. , като майка и законна представителка на детето В.Й. Й., ЕГН **********, по 150.00/сто и петдесет/ лева месечно издръжка, считано от прекратяването на брака, платима до 10-то число на текущия месец. 4. Семейното жилище на страните, съставляващо имот в село С.С.П.В.”№7 след прекратяването на брака ще се ползва от съпруга, като жената е напуснала семейното жилище и няма претенции относно ползването на същото. 5. След прекратяването на брака съпругата ще носи фамилното име Ц.. 6. След прекратяване на брака съпрузите не си дължат взаимна издръжка, тъй като са трудоспособни и могат да се издържат от доходите и имуществото си. 7. Направените разноски по делото, остават в тежест на страните така, както са направени . ОСЪЖДА Й.И.Й., ЕГН : **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ по бюджета на Ловешки РС допълнителна държавна такса в размер на 7.50 лв /седем лв.и 50ст/, както и държавна такса върху определената издръжка в размер на 108.00 лв /сто и осем /лева. ОСЪЖДА Й.Л.Ц., ЕГН: **********, с пост.адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Ловешки РС допълнителна държавна такса в размер на 7.50 лв/седем лв.и 50ст/.
В законна сила от 2.8.2016г.

15

АНД No 381/2016, VIII състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР

В.К.Р.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 2.8.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №0434/26.06.2015 год. на д-р Росен Стефанов Федерчев, Директор на Областна дирекция по безопасност на храните-гр.Ловеч, с което е наложена на основание чл.45 от Закона за храните глоба в размер на 500,00 /петстотин/ лева на В.К.Р., ЕГН: **********, за нарушение на чл.23, ал.1 от Закон за храните, във връзка с чл.54, ал.1 от Наредба №5/25.05.2006 г. за хигиената на храните и чл.5 от Наредба №15 за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

16

Гражданско дело No 756/2016, IV състав

ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ

К.В.И.

И.Г.И.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 3.8.2016г.
ПРЕДОСТАВЯ,на осн. чл.127,ал.2 от СК, упражняването на родителските права над малолетното дете: КРАСИМИРА КРАСИМИРОВА И. с ЕГН ********** , родена на *** г. в Испания от фактическото съжителство на И.Г.И., с ЕГН - ********** и К.В.И. с ЕГН **********, на бащата и законен представител - К.В.И. с ЕГН **********. ПОСТАНОВЯВА малолетното дете КРАСИМИРА КРАСИМИРОВА И. с ЕГН **********, да живее при баща си К.В.И. с ЕГН ********** на неговия постоянен адрес:***, ж. к. „Червен бряг", бл. 109, вх. „Б",ап. 15, ет. 8. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между майката И.Г.И., с ЕГН – ********** с пост.адрес: *** и детето КРАСИМИРА КРАСИМИРОВА И. както следва: - всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца, и един месец през лятото /като контактите са без преспиване/, който да не съвпада с платения годишен отпуск на бащата. ОСЪЖДА, на осн. чл.143,ал.2 от СК,И.Г.И. с ЕГН – ********** с пост.адрес: *** , да заплаща на К.В.И. с ЕГН ********** ***/обл., ж. к. „Червен бряг", бл. 109, вх. „Б", ап. 15, ет. 8, като баща и законен представител на малолетната КРАСИМИРА КРАСИМИРОВА И. с ЕГН ********** , родена на *** г. в Испания, ежемесечна издръжка в размер на сумата 120,00 /сто и двадесет/ лева , считано от датата на подаване на исковата молба - 10.05.2016г. , до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, начиная от падежа й до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА И.Г.И.,с горепосочените данни, да заплати по сметка на ЛРС, държавна такса 4 на сто върху тригодишните платежи на присъдения размер на издръжката или сумата 172,80 лева . ОСЪЖДА И.Г.И.,с горните данни, да заплати на К.В.И., с горните данни, разноските му по делото пред настоящата инстанция,включая: д.т. ,б.т., разноски за назначения особен процесуален представител и адв. в-е или сумата общо 967,30 лева. РАЗРЕШАВА,на осн. чл.127а,ал.2 от СК, на малолетното дете Красимира Красимирова И., да пътува извън пределите на Република България , без съгласието на майката И.Г.И. с ЕГН – ********** с пост.адрес: ***, без ограничение на брой пътувания, продължителност и време, до навършване на пълнолетие на детето, придружавано от баща си К.В.И. с ЕГН ********** ***/обл., ж. к. „Червен бряг", бл. 109, вх. „Б", ап. 15, ет. 8 , или упълномощено от него лице. ДА СЕ ИЗДАДЕ КАСОВ ОРДЕР на назначения от съда на осн.чл.47,ал.1 и ал.4 и ал.6 от ГПК особен представител на ответницата – АДВ. Ст. Т. за сумата 300,00 лева, която да й се изплати.

17

АНД No 219/2016, VIII състав

Комисия за защита на потребителите

СЛАВИМЕС ООД -ЛОВЕЧ

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 3.8.2016г.
ОТМЕНЯВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2016 – 035931 от 20.01.2016 година на Цветан Христов Христов - Директор на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД „Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите, упълномощен със заповед № 290/22.04.2015 год. на Председателя на КЗП, с което е наложена на „Славимес” ООД, гр. Ловеч, ул. „Никола Петков” №23, ет.3, ап.3, регистриран в Търговския регистър на Агенцията по вписванията ЕИК 11055052, представляван от Станислав Н.С., ЕГН ********** – управител, на основание чл.27, чл.28, чл.53 и чл.83 от ЗАНН и чл.233, ал.2 от Закона за защита на потребителите - имуществена санкция в размер на 300,00 лв. /триста лева/ за нарушението на чл.15, ал.1 от Закона за защита на потребителите на основание чл.200 от Закона за защита на потребителите, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

18

АНД No 535/2014, I състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР

З.П.С.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 4.8.2016г.
ИЗМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97847-0054582/13.03.2014 г. на П. Богданов Томов – и.д.Директор на Дирекция “Контрол” в ТД на НАП гр.Велико Търново, В ЧАСТТА, в която е наложена на основание чл. 180,ал.1 от ЗДДС глоба в размер на 54368,19 /петдесет и четири хиляди триста шестдесет и осем лева и деветнадесет стотинки/ на ЗП Д.П.С. ***, за нарушение на чл.86,ал.1,т.2 и т.3 и ал.2 от ЗДДС, като НАМАЛЯВА глобата на глоба в размер на 2718,41/две хиляди седемстотин и осемнадесет лева и 0,41 стотинки/ на основание чл.180,ал.3 от ЗДДС. ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97847-0054582/13.03.2014 г. на П. Богданов Томов – и.д.Директор на Дирекция “Контрол” в ТД на НАП гр.Велико Търново, В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, КАТО ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

19

АНД No 670/2016, VIII състав

РИОСВ

МАТЕВ МЛЕКОПРОДУКТ ЕООД

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 4.8.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №И-9-78-11/20.05.2016г. на инж. Рени Иванова Атанасова - Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен, на основание чл.69а, ал.1 и чл.69, ал.2, ал.3 и ал.7 от ЗООС във връзка с чл.1. ал.1 и чл.19 ал.1 и ал.11 от Наредбата за вида. размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения, с което е наложена на " М. М." ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Ловеч. ул.”Ц.А." №38, ЕИК *********. представлявано от В.Ц.М. - управител, с ЕГН **********, текуща санкция в размер на 815.00 (осемстотин и петнадесет) лева за изпускане на отпадъчни води от обекта на дружеството в с. Горан, общ. Ловеч, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения по показатели БПК5, ХПК, и неразтворени вещества, определени в издаденото на дружеството разрешително за заустване, считано от 16.03.2016г., за нарушение на чл.69, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

20

Гражданско дело No 692/2016, VI състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

И.Й.Г.

 

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Определение от 5.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството гр.дело №692/2016 год. по описа на РС-гр.Ловеч, поради неотстранени в срок нередовности по исковата молба. ДА СЕ ВЪРНЕ на И.Й.Г. ***, искова молба, заведена в РС-гр.Ловеч с вх.№3698/27.04.2016 год., заедно с приложенията към нея, на основание чл.129, ал.3 от ГПК.

21

Гражданско дело No 740/2016, VI състав

Искове за обезщетение от деликт

И.Й.Г.

 

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Определение от 5.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството гр.дело №740/2016 год. по описа на РС-гр.Ловеч, поради неотстранени в срок нередовности по исковата молба. ДА СЕ ВЪРНЕ на И.Й.Г. ***, искова молба, заведена в РС-гр.Ловеч с вх.№3816/03.05.2016 год., заедно с приложенията към нея, на основание чл.129, ал.3 от ГПК.

22

АНД No 498/2016, II състав

РДГ

Р.П.К.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 5.8.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2241 от 15.04.2016 г. на Директора на Регионална Дирекция по горите гр.Ловеч, с което на Р.П.К. ***, ЕГН : **********, е наложено административно наказание на основание чл.266, ал.1, предл.7-мо от ЗГ – глоба в размер на 150 лева, за нарушение на чл.213, ал.1, предл.6-то, т.2 от Закона за горите, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

23

АНД No 921/2016, VIII състав

Производство по УБДХ

РУП МВР ЛОВЕЧ

С.К.О.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 7.8.2016г.
НАЛАГА на С.К.О. с ЕГН **********,*** и настоящ адрес ***, вилна зона „Бабаковец, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ “ЗАДЪРЖАНЕ В СТРУКТУРНО ЗВЕНО НА МВР ЗА СРОК ОТ 8 /осем/ ДЕНОНОЩИЯ”, затова че на 07.08.2016 година в град Ловеч е осъществил състава на чл.1 от УБДХ – извършил непристойни действия и грубо нарушил обществения ред.
С.К.О.
Мотиви от 7.8.2016г.
В законна сила от 8.8.2016г.

24

АНД No 166/2016, II състав

КАТ

Е.Д.И.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 8.8.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ електронен фиш за налагане на глоба серия К, № 1089794 на ОД на МВР Ловеч, с който на Е.Д.И. ***, ЕГН : **********, в качеството му на управител на „Европа Транс 2001” ЕООД, му е наложено административно наказание - глоба в размер на 350 лева на основание чл.182, ал.2, т.6 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

25

АНД No 478/2016, II състав

КАТ

И.Ц.И.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 8.8.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16-0906-000194 от 21.03.2016 г. на Началника на сектор ПП към ОД на МВР Ловеч, с което е наложено на И.Ц.И. *** (адрес за кореспонденция : гр.София, ж.к.”Младост 2”, бл.283, вх.2, ап.13), ЕГН : **********, административно наказание на основание чл.183, ал.4, т.6 от ЗДвП – глоба в размер на 50 лева, както и на основание Наредба № Із-2539 на МВР са му били отнети 6 контролни точки, за нарушение на чл.104а от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

26

АНД No 884/2016, VIII състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

А.М.А.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 8.8.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА”, взета по ДП №73/2016г. по описа на ОД на МВР - Ловеч, по отношение на обвиняемия А.М.А., ЕГН **********.

27

АНД No 884/2016, VIII състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

А.М.А.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 8.8.2016г.
ПРИЗНАВА А.М.А. - роден на *** ***, българин, българско гражданство, с основно образование, женен, пенсионер по болест, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 08.09.2015 год. в гр.Ловеч потвърдил неистина в писмена декларация по чл.17 ал.1 от Правилника за издаване на български документи за самоличност, която по силата на чл.160 от ЗДвП във вр. с чл.17 ал.1 от Правилника за издаване на български документи за самоличност се дава пред орган на властта - ОД на МВР-Ловеч за удостоверяване истинността на някои обстоятелства - че свидетелство за управление на МПС №280921336 е изгубено, поради което и на основание чл.78а във вр. с чл.313, ал.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по сметка на бюджета на съдебната власт. ОСЪЖДА обвиняемият А.М.А., с горната самоличност ДА ЗАПЛАТИ по сметка на ОД на МВР гр. Ловеч сумата от 77.15 /седемдесет и седем лева и петнадесет стотинки/, представляваща разноски за съдебно-почеркова експертиза.
А.М.А.
Мотиви от 8.8.2016г.

28

НОХД No 915/2016, VIII състав

Квалифицирани състави на хулиганство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

И.Г.П.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 8.8.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА “ взета по БП №619 по описа на РУ МВР - Ловеч по отношение на подсъдимия И.Г.П., ЕГН **********, подсъдим по НОХД №915/2016 г. по описа на ЛРС .
И.Г.П.

29

НОХД No 915/2016, VIII състав

Квалифицирани състави на хулиганство

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

И.Г.П.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 8.8.2016г.
И.Г.П.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ И.Г.П. – роден на *** *** Слатина, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, женен, пенсионер, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 31.07.2016 година, около 10,30 часа, в гр.Ловеч, кв. „Дръстене”, ул. „Мадара”, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото - крещял на Добромир Цонев, Васил Николов и Янко Соколов (тримата служители на РУМВР - Ловеч) - „Ще ви еба майката, само да ме пуснат ще ви отрежа главите, ще ви заколя. Имам протекция на генерали, нищо не можете да ми направите”, като деянието било съпроводено със съпротива (изразила се в дърпане и бутане) срещу органи на властта, изпълняващи задължения по опазване на обществения ред: Добромир Цонев - командир на отделение в сектор „Охранителна полиция” в РУМВР - Ловеч; Васил Петров Николов -полицай в сектор „Охранителна полиция” в РУМВР - Ловеч и Янко Любомиров Соколов - старши полицай в сектор „Охранителна полиция” в РУМВР- Ловеч, поради което и на основание чл.325, ал.2 във вр. с ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.б от НК му НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки: - по чл.42а, ал.2, т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок 10 /десет/ месеца, като подсъдимият П. се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - по чл.42а, ал.2, т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца.
В законна сила от 8.8.2016г.

30

НОХД No 916/2016, VIII състав

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Н.П.Д.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 8.8.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка”, взета по ДП №67/2016 год. по описа на РУ МВР - Ловеч по отношение на Н.П.Д., ЕГН: **********, подсъдим по НОХД №916/2016 г. по описа на ЛРС.
Н.П.Д.

31

НОХД No 916/2016, VIII състав

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Н.П.Д.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 8.8.2016г.
Н.П.Д.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ Н.П.Д. - роден на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, женен, упражняващ търговска дейност, като ЕТ „Н.Д.”***, неосъждан, ЕГН: **********, ЗА ВИНОВЕН за това, че на 10.04.2016 г., в град Ловеч, държал акцизни стоки, в сутерен на къща на ул. „Ангел Кънчев” №3 - 89 броя кутии цигари марка „Marshal”, по 20 къса всяка; 30 броя кутии цигари марка „Каrеlia Slims”, по 20 къса всяка, 196 броя кутии цигари марка „Marble”, по 20 къса всяка, 80 броя кутии цигари марка „LM-100”, по 20 къса всяка, в апартамент на ул. „Райна Княгиня” № 1, вх.Б, ап.13, както и 20 броя кутии цигари марка „Marshal”, по 20 къса всяка, 20 броя кутии цигари марка „Marble”, по 20 къса всяка, 5 броя кутии цигари марка „Manchester”, по 20 къса всяка, без бандерол, като такъв се изисква по закон - чл.28, ал.1 от Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия и чл.64 от Закон за акцизите и данъчните складове, като пазарната цена на акцизната стока е 3 300 лева и случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.234, ал.1, пр.2 във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години. На основание чл.59, ал.1, т.1 във вр. с ал.2 от НК ПРИСПАДА от изпълнение на наказанието лишаване от свобода времето, през което подсъдимия Д. е бил задържан за 24 часа със заповед на МВР от 10.04.2016 година. На основание чл.55, ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимия по-лекото наказание „глоба”, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.
В законна сила от 8.8.2016г.

32

Гражданско дело No 1156/2016, VII състав

ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Н.Г.П.,
Д.Г.С.,
Р.И.С.,
А.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 9.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето А.Г.П., ЕГН **********, в ЦОП към КСУДС – гр. Русе. НАСТАНЯВА детето А.Г.П., ЕГН **********, в семейството на Д.Г.С. – леля по майчина линия и нейният съпруг Р.И.С., с постоянен адрес:***, за срок от шест месеца. ОТХВЪРЛЯ молбата на Дирекция „Социално подпомагане” – Ловеч в частта, с която се иска настаняването на детето в семейството на Д. и Р. Стефанови за срок по-дълъг от шест месеца.

33

Гражданско дело No 1157/2016, VII състав

ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Н.Г.П.,
Д.Г.С.,
Р.И.С.,
Н.К.Б.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 9.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Н.К.Б., ЕГН **********,***. НАСТАНЯВА детето Н.К.Б., ЕГН **********, в семейството на Д.Г.С. – леля по майчина линия и нейният съпруг Р.И.С., с постоянен адрес:***, за срок от шест месеца. ОТХВЪРЛЯ молбата на Дирекция „Социално подпомагане” – Ловеч в частта, с която се иска настаняването на детето в семейството на Д. и Р. Стефанови за срок по-дълъг от шест месеца.

34

АНД No 379/2016, II състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР

ДЕТЕЛИНА СС

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 9.8.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2016 - 035986 от 11.03.2016 г. на Директора на Регионална дирекция – Русе към Комисията за защита на потребителите – София, с което е наложено на „ДЕТЕЛИНА СС” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Ловеч, ул.”Княгиня Невинна” № 2, ап.8, ЕИК 202430091, представлявано от управителя Станислав Христов Семов, ЕГН : **********, административно наказание на основание чл.200 от Закона за защита на потребителите – имуществена санкция в размер на 300 лева, за нарушение на чл.23 от ЗЗП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

35

АНД No 930/2016, VIII състав

КФН

ПЕТРОЛ АД

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Разпореждане от 10.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство но НАХД №930/2016 година по описа на Ловешки РС. ИЗПРАЩА делото на Районен съд гр. София по компетентност.
В законна сила от 10.8.2016г.

36

Гражданско дело No 1103/2015, V състав

Облигационни искове между съсобственици

Я.Т.Ф.,
М.Б.Т.,
Я.Б.Г.

Г.К.П.,
В.Т.П.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 11.8.2016г.
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен и недоказан, предявеният от Я.Т.Ф., ЕГН **********, с адрес: ***, М.Б.Т., ЕГН **********, с адрес: *** и Я.Б.Г., ЕГТН **********, с адрес: ***, всички с адрес за призоваване: гр.Ловеч, ул.”Търговска”№2, чрез адвокат И.К. против Г.К.П., ЕГН ********** и В.Т.П., ЕГН **********, двамата с адрес: ***, иск с правно основание чл.87, ал.3 от ЗЗД – за разваляне поради пълно неизпълнение на Договор от 12.06.2009 г., обективиран в Нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка № 163, том І, рег.№ 1251, дело № 121/2009 г.на нотариус с рег.№ 565 Анна Ценкова, вписан в Службата по вписвания с вх.рег.№3493 от 12.06.2009 г., Акт №144, том 9, дело №1832/09 г., с който договор И.Б.П. от гр.Л. ул.”С.К.”№10, ЕГН **********, сега бивш жител ***, починал на 26.05.2014 г., от една страна като продавач, е прехвърлил на Г.К.П., ЕГН ********** и В.Т.П., ЕГН **********, двамата с адрес: ***, от друга страна, като купувачи, следните недвижими имоти, находящи се в землището на гр.Л. а именно: 1. Поземлен имот с идентификатор № 476.315.900 с площ от 1661 кв.м., находящ се в урбанизираната територия на гр.Л. ул."С.К." №10, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 м, ведно с построените в него СГРАДА с идентификатор 43476.315.900.3 със застроена плащ от 29 кв.м., брой етажи -1, предназначение - селскостопанска сграда, СГРАДА с идентификатор 43476.315.900.1 със застроена площ от 37 кв.м., едноетажна с предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна, СГРАДА с идентификатор 43476.315.900.1 със застроена площ от 37 кв.м., едноетажна с предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна , СГРАДА с идентификатор 43476.315.900.2 със застроена площ от 68 кв.м., едноетажна с предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна при граници и съседи на имота: имот с идентификатор 43476.315.899, имот с идентификатор 43476.315.889, имот с идентификатор 43476.315.888, имот с идентификатор 43476.315.887, имот с идентификатор 43476.315.1900, имот с идентификатор 43476.315.901., 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43476.64.12 с площ от 27514 кв.м. находящ се в землището на гр.Летница в местността „Дормуш Гьол", с начин на трайно ползване-земеделска земя - нива Ш-та категория, при граници и съседи на имота: имот с идентификатор 43476.64.6, имот с идентификатор 43476.64.11, имот с идентификатор 43476.65.72, имот с идентификатор 43476.64.13, имот с идентификатор 43476.64.22, имот с идентификатор 43476.64.23, 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43476.245.28 с площ от 3100 кв.м. находящ се в землището на гр.Летница в местността „Хайдошки кладенец" с начин на трайно ползване-земеделска земя - нива V-та категория при граници и съседи на имота: имот с идентификатор 43476.244.101, имот с идентификатор 43476.245.29, имот с идентификатор 43476.245.70, имот с идентификатор 43476.245.9, като описаните имоти продавачът продал на купувачите срещу досегашните грижи на купувачите и срещу задължението на купувачите за вбъдеще да гледат, почитат, уважават и издържат продавача, катом у осигуряват всичко необходимо за нормалното му и спокойно съществуване до смъртта му и при условие, че продавача си запазва пожизненно правото на ползване и обитаване върху имота, подробно описан в т.1 на НА. ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен и недоказан, предявения от Г.К.П., ЕГН ********** и В.Т.П., ЕГН **********, двамата с адрес: *** против Я.Т.Ф., ЕГН **********, с адрес: ***, М.Б.Т., ЕГН **********, с адрес: *** и Я.Б.Г., ЕГТН **********, с адрес: ***, всички с адрес за призоваване: гр.Ловеч, ул.”Търговска”№2, чрез адвокат И.К. насрещен иск с правно основание по чл.55, ал.1, предл.3 от ЗЗД и чл.72 от ЗС – за заплащане на сумата в размер на 6000 лв.- обезщетение за минали грижи за И.Б.П. за периода от 13.06.2009 г.- деня на сключване на договора до 25.05.2014г.-деня на смъртта му, сумата от 200.00 лв. –заплатена на кръводарители, сумата в размер на 500.00 лв. разходи по погребението на И.П., сумата в размер на 115.00 лв.разходи за животно за курбан, 200.00 лв. за паметна плоча и сумата в размер на 400.00 лв.-за помени до 1 година, както и претенцията за заплащане на сума в размер на 500.00 лв., представляваща подобрения в имота, подробно описан в нот.акт №163, том І, рег.№1251, д.№121/2009г., издаден от Нотариус Анна Ценкова, за периода от 13.06.2009 г.- деня на сключване на договора до 25.05.2014г.-деня на смъртта му, представляващи разходи за ремонт на първия етаж, ремонт на банята, ремонт на терасата, освежаване стаите с боядисване, боядисване на дограма и закупена нова печка за отопление на дърва, без вложен труд, ведно с дължимата законна лихва до окончателното заплащане на всички суми. ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.3 от ГПК, Я.Т.Ф., ЕГН **********, с адрес: ***, М.Б.Т., ЕГН **********, с адрес: *** и Я.Б.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, всички с адрес за призоваване: гр.Ловеч, ул.”Търговска”№2, чрез адвокат И.К. ДА ЗАПЛАТЯТ на Г.К.П., ЕГН ********** и В.Т.П., ЕГН **********, двамата с адрес: *** разноски по делото в общ размер на 1188.00 лв/ хиляда сто осемдесет и осем лева/.

37

Гражданско дело No 865/2016, V състав

Искове за обезщетение от деликт

И.Й.Г.

 

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Определение от 11.8.2016г.
ВРЪЩА искова молба, подадена от И.Й.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, ХІ група против ХРИСТО ПЕТКОВ – н-к сектор при З.О.”Атлант” – гр.Троян, с посочено правно основание чл.45 вр.чл.49 от ЗЗД. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 865/ 2016 г.по описа на Ловешки РС.

38

Гражданско дело No 1285/2016, V състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

М.С.М.

И.М.А.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Определение от 11.8.2016г.
ПРИЕМА направеното оттегляне по реда на чл.232 от ГПК, на молба за определяне на мерки по чл.5, ал.1 ,т.1, 3 и 4 от ЗЗДН, подадена от М.С.М. ***, ЕГН **********, представлявана от адв.А.М. от ЛАК против И. МУСТАФОВ А. ***, ЕГН **********. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№1285/2016 г.по описа на Ловешки РС поради оттегляне на предявения иск, на основание чл.232 от ГПК. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Ловешки ОС в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

39

Гражданско дело No 1843/2015, IV състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

С.И.Д.,
С.С.Д.

СТАВЕН АД СЛИВЕН

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 12.8.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО , по отношение на дружество „СТАВЕН”АД,ЕИК 200780812, със седалище /адрес на управление: гр. Сливен , ул. „Добри Чинтулов” №16,представлявано от У-ля Ст. Ив. С., че С.И.Д. с ЕГН **********,*** и съпругата му С. СИМЕНОВА Д. с ЕГН ********** ***, чрез адв. Г. ***, са собственици на следните недвижими имоти, а именно: 1. Поземлен имот - НИВА с площ от 10.900 дка /десет декара и деветстотин квадратни метра/,четвърта категория, находяща в местността „Конска Поляна", съставляващ имот № 074002 /нула, седемдесет и четири,нула, нула две/ , по плана на земеразделяне на с.Брестово общ.Ловеч, при граници и съседи подробно описани в нотариалния акт, а по кадастрална скица, представляващ- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с индетификатор № 06536.74.2, съгласно кадастралната карта на с.Брестово общ.Ловеч, обл.Ловеч одобрена със заповед №18-32/22.06.2007 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София с площ от 10.900дка находящ се в землището на с.Брестово общ.Ловеч в местността „Конска поляна" с трайно предназначение земеделска земя, начин на трайно ползване -нива, при граници и съседи имоти № 06536.74.3, № 06536.74.4, № 06536.74.5, № 06536.74.1, № 06536.74.9. 2. Поземлен имот, НИВА в местността „Бравец" с площ от 9.919 дка /девет декари и деветстотин и деветнадесет квадратни метра/, пета категория, съставляващ имот № 243023 /двеста четиридесет и три, нула двадесет и три/ , по плана на земеразделяне на с.Брестово общ.Ловеч, при граници и съседи подробно описани в нотариалния акт, а по кадастрална скица, представляващ -ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с индетификатор № 06536.243.23, съгласно кадастралната карта на с.Брестово общ.Ловеч, обл.Ловеч одобрена със заповед №18-32/22.06.2007 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София с площ от 9.919 дка. находящ се в землището на с.Брестово общ.Ловеч в местността „Бравец" с трайно предназначение земеделска земя, начин на трайно ползване - нива, при граници и съседи имоти № 06536.243.30, № 06536.243.21, № 06536.243.24, № 06536.243.6, № 06536.243.7, № 06536.243.8. 3. Поземлен имот, НИВА в местността „Бравец" с площ от 5.359 дка /пет декар и триста и петдесет и девет квадратни метра/, пета категория, съставляващ имот № 244020 /двеста четиридесет и четири, нула двадесет и /,по плана на земеразделяне на с.Брестово общ.Ловеч, при граници и съседи подробно описани в нотариалния акт, а по кадастрална скица представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с индетификатор № 06536.244.20, съгласно кадастралната карта на с.Брестово общ.Ловеч, обл.Ловеч, одобрена със заповед №18 - 32/22.06.2007 год. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София с площ от 5.359 дка. находящ се в землището на с.Брестово общ.Ловеч в местността „Бравец" с трайно предназначение земеделска земя, начин на трайно ползване - нива, при граници и съседи имоти № 06536.244.19, № 06536.243.28, № 06536.244.21, № 06536.244.6, № 06536.244.7. ОСЪЖДА „СТАВЕН”АД ,с горните данни , да заплати на С.И.Д. и С. СИМЕНОВА Д., с горепосочените данни, сумата от общо 762,38 лева , разноските им по делото пред настоящата инстанция.

40

Гражданско дело No 1072/2016, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Я.В.Т.,
Р.Н.Н.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ,
В.Я.Т.

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Решение от 12.8.2016г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на Дирекция "Социално подпомагане" – Ловеч, адрес: гр. Ловеч, ул. “Търговска” № 24, с правно основание чл. 28 ал. 1 във връзка с чл. 26 ал. 1 във връзка с чл. 4 ал. 1, т. 4 от Закона за закрила на детето, за настаняване на детето В.Я.Т., ЕГН **********, в семейството на Р.Н.Н. - утвърдена като професионален приемен родител, с адрес: гр. Ловеч, ж.к. „Здравец", бл. 201, вх. „Д“, ет. 6, ап. 12, за срок от една година, с възможност да ползва и заместваща приемна грижа в случай на нужда при краткосрочна временна невъзможност на приемното семейство.

41

Гражданско дело No 1217/2016, VII състав

ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 12.8.2016г.
НАСТАНЯВА, на осн. чл. 27, ал. 2 във връзка чл.25, ал.1, т.1 и 2, и чл. 4, ал.1, т.5 от Закона за закрила на детето , детето Н.М.А., с ЕГН – ********** , родена на *** г. от майка: М.Й.А., с ЕГН – ********** и баща неизвестен, в Център за настаняване от семеен тип 3- гр. Ловеч, ул. „Стефан Караджа” № 24 за срок до навършване на пълнолетието й.

42

Гражданско дело No 1313/2016, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

М.С.М.

И.М.А.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 12.8.2016г.
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между М.С.М. ЕГН ********** *** и И. МУСТАФОВ А. ЕГН ********** *** на основание: чл. 127, ал.1, от СК както следва: 1.ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху детето МЕСУТ И. АЛИ , родено на ***г., на бащата И. Мустафов А. като детето да живее на неговия адрес в гр.Ловеч,ул. „Юрий Гагарин“ 60. На майката М.С.М. се определя режим на лични отношения с детето МЕСУТ И. АЛИ както следва - всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10 часа в събота до 18 часа в неделя - с преспиване при нея.Да го взема през лятото по 20 дни, когато това време не съвпада с годишния отпуск на бащата. Майката М.С.М. , с горните данни , се задължава да заплаща на бащата И. МУСТАФОВ А., с горните данни ,като баща и законен представител на детето Месут И. Ани по 110,00 лева месечна издръжка , считано от днес – 11.08.2016 г. , до настъпване на законна причина която би изменила или прекратила издръжката , ведно със законната лихва ,начиная от датата на падежа ,до окончателното й изплащане. 2.ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху малолетното дете Айсун И. Али ,род.на ***г. на майката М.С.М. като детето да живее на нейния адрес. На бащата И. МУСТАФОВ А. , с горните данни, се определя режим на лични контакти с детето Айсун И. Али както следва: - всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 10,00 часа в събота до 18,00 часа в неделя с приспиване при него. Да я взема през лятото по 20 дни, когато това време не съвпада с годишния отпуск на майката. Бащата И. МУСТАФОВ А. , с горните данни, ще заплаща на майката М.С.М. , с горните данни като законен представител на детето Айсун И. Али по 110,00 лева месечна издръжка , считано от днес – 11.08.2016г., до настъпване на законна причина която би изменила или прекратила издръжката , ведно със законната лихва ,начиная от датата на падежа , до окончателното й изплащане. Разноските по делото, направени до внасяне на споразумението остават в тежест на страните така, както са направени, а държавната такса върху размера на присъдените издръжки – за всеки от тях. ОСЪЖДА М.С.М., с горните данни , да заплати по сметка на ЛРС ,д.т. 2% върху сумата по споразумението за издръжката или сумата 79,20 лева. ОСЪЖДА И. МУСТАФОВ А. , с горните данни , да заплати по сметка на ЛРС ,д.т. 2% върху сумата по споразумението за издръжката или сумата 79,20 лева.

43

АНД No 432/2016, II състав

ИААА

И.П.Д.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 12.8.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31- 0000041 от 14.03.2016 г. на Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация” – гр.Ловеч, с което са наложени на И.П.Д. ***, ЕГН : **********, административни наказания на основание чл.178в, ал.3, т.4, предл.1-во от ЗДвП – глоба в размер на 500 лева и на основание чл.178в, ал.4 от ЗДвП – глоба в размер на 500 лева, за нарушения на чл.26, ал.4 и чл.30, ал.5 от Наредба № 36 от 15.05.2006 г. на МТИТС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

44

АНД No 462/2016, VIII състав

Агенция "Митници"

АГРО БИО ПАУЪР ЕООД

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 12.8.2016г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №16/2016 от 16.03.2016 год. на Кирил Адриянов Йорданов - Началник на Митница Свищов, с което на „Агро био пауър” ЕООД, ЕИК 202297545, със седалище и адрес на управление към датата на издаване на наказателно постановление: гр. София, район Красна поляна, ул. „Самодивско изворче” №12, управлявано и/или представлявано от Любомир Стелянов Василев, ЕГН ********** /в качеството му на управител на дружеството след извършено прехвърляне на дружествени дялове на 03.11.2015г./, на основание чл.126, предложение първо, чл.124, ал.1 и чл.128, ал.2 от ЗАДС във вр. с чл.83 и чл.53 от ЗАНН са наложени: І. Административно наказание „имуществена санкция” на „Агро био пауър” ЕООД, ЕИК 202297545, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красна поляна, ул. „Самодивско изворче”, №12, управлявано и представлявано от Любомир Стелянов Василев, ЕГН ********** /в качеството му на управител на дружеството след извършено прехвърляне на дружествени дялове на 03.11.2015г./ в размер на 11 493,18 лв. /Единадесет хиляди четиристотин деветдесет и три лв. и 18 ст./, затова, че на 14.08.2015г. държи на територията на бензиностанция, находяща се в гр. Ловеч, ул. „Бяло море” №16, акцизни стоки - 1786.8 л - леко нефтено масло - безоловен бензин за двигатели и 6942.6 л „тежко масло” - „газьол”, без данъчен документ по този закон или фактура, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, с което е извършило нарушение по чл.126, предложение първо от ЗАДС. II. На основание чл.107е във вр. с чл.124, aл.1 от ЗАДС е отнет в полза на държавата предмета на нарушението - акцизни стоки - 1786.8 л леко нефтено масло – безоловен бензин за двигатели и 6942.6 л. „тежко масло” - „газьол” - подробно описани в обстоятелствената част на НП. III. На основание чл.124 „а” от ЗАДС е забранено на „Агро био пауър” ЕООД, ЕИК 202297545 да извършва дейността си в стопанисвания от него търговски обект - бензиностанция, находяща се в гр. Ловеч, ул. „Бяло море” №16 - за срок от 1 /един/ месец. За наложената принудителна административна мярка е издадена Заповед №32-72519/16.03.2016г., която да се връчи в едно с Наказателното постановление за нарушение на чл.126 от ЗАДС, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

45

АНД No 702/2016, III състав

Други административни от наказателен характер дела

И.А.И.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 12.8.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4073/31.05.2016 год. на Ангел Георгиев Милчин – главен инспектор „Мониторинг”, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”, Агенция „Пътна инфраструктура” – гр.София, упълномощен с пълномощно с изх.№ П-176/23.04.2015г. от инж. Лазар Асенов Лазаров – Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, с което на И.А.И. с ЕГН ********** *** на основание чл.53 ал.1 от Закона за пътищата е наложена глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева за извършено нарушение по чл.26 ал.2 т.1 б.”а” от Закона за пътищата като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

46

НОХД No 924/2016, VIII състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.И.Д.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 12.8.2016г.
Д.И.Д.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ Д.И.Д., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, не работи, неженен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 02.08.2016 г., около 14.05 часа в гр.Ловеч, по бул."Освобождение", преди кръстовището с бул."Мизия", управлявал МПС - л.а. „Рено Клио" с ДК № ЕН 9343 ВН, собственост на Валери Ангелов Митев, ЕГН ********** ***, след употреба на наркотични вещества - амфетамин и метамфетамин, установено по надлежния ред с техническо средство Дрегер „Drug Check 3000” с № 8325554, поради което и на основание чл. 343б, ал.З, пр.1-во и чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.61, т.2, във вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл.55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на подсъдимия по-лекото наказание „глоба”, което закона предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода”. На основание чл. 59, ал. 1, т. 1 вр ал. 2 от НК от така определеното наказание „лишаване от свобода” приспада времето през което подсъдимият Д. е бил задържан със Заповед с рег. №1762ЗЗ-196/02.08.2016 г. по ЗМВР за 24 часа. На основание чл.343г, ал.1 от НК, ЛИШАВА подсъдимия Д. от право да управлява МПС за срок от три месеца, като на осн. чл.59, ал.4 от НК, ПРИСПАДА времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 02.08.2016 година.
В законна сила от 12.8.2016г.

47

НОХД No 924/2016, VIII състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.И.Д.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 12.8.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимият Д.И.Д., ЕГН : **********.
Д.И.Д.

РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЛОВЕЧ
Справка за свършените дела
за периода от 16.8.2016г. до 16.8.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 932/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Р.Н.В.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 16.8.2016г.
Р.Н.В.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурора Вася Радевска, защитника адв.Н.Б. *** и подсъдимия Р.Н.В., като ПРИЗНАВА подсъдимия Р.Н.В. - роден на *** година, в гр.Варна, живущ ***, български гражданин, със средно образование, разведен, работи, неосъждан /реабилитиран/, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.08.2016 год., около 03.30 часа в гр.Ловеч, обл.Ловеч, по ул."Академик Иширков", в близост до кръстовището с ул."Княз Имеритински" и с посока на движение бул."България", управлявал моторно превозно средство - собственият си лек автомобил „Рено 19", с рег. № ОВ 1260 АМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда-2,71 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство - Алксотест 7510, с фаб. № 0032, проба 00343, поради което и на основание чл.343б ал.1 и чл.55 ал.1 т.1 от НК му НАЛАГА наказание 3/три/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години от влизане на споразумението в сила. На основание чл.59 ал.1 от НК ПРИСПАДА от наложеното наказание „лишаване от свобода” времето, през което подсъдимия В. е бил задържан за срок от 24 часа със заповед за задържане налице от 05.08.2016 година. На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото по-леко наказание „глоба”. На основание чл.343г във вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Р.Н.В. от право да управлява МПС за срок от шест месеца. На основание чл.59 ал.4 от НК ПРИСПАДА от така определения размер на наказанието „лишаване от право да управлява МПС” времето, през което В. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 05.08.2016 година.
В законна сила от 16.8.2016г.

2

НОХД No 932/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Р.Н.В.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 16.8.2016г.
Р.Н.В.

3

НОХД No 936/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Б.М.Б.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 16.8.2016г.
ОТМЕНЯ взетата в хода на бързото производство мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на подсъдимия Б.М.Б..
Б.М.Б.

4

НОХД No 936/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Б.М.Б.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 16.8.2016г.
Б.М.Б.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурора Вася Радевска, защитника адв.В.Н. *** и подсъдимия Б.М.Б., като ПРИЗНАВА подсъдимия Б.М.Б. - роден на ***г***, с постоянен адрес ***2, настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, женен, не работи, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 09.08.2016 год., около 02.36 часа в град Ловеч, на бул."България" до магазин „Лале" управлявал моторно превозно средство - собственият си лек автомобил „Пежо 406",с per. № OB 1347 ВА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 1,54 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер Алкотест 7510", с фаб.№0041, поради което и на основание чл.343б ал.1 и чл.55 ал.1 т.1 от НК му налага наказание 3 /три/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години от влизане на споразумението в сила. На основание чл.59 ал.1 от НК ПРИСПАДА от наложеното наказание „лишаване от свобода” времето, през което подсъдимия е бил задържан за срок от 24 часа със заповед за задържане на лице от 09.08.2016г. На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото по-леко наказание „глоба”. На основание чл.343г във вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Б.М.Б. от право да управлява МПС за срок от десет месеца. На основание чл.59 ал.4 от НК ПРИСПАДА от така определения размер на наказанието „лишаване от право да управлява МПС” времето, през което Б. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 09.08.2016 година.
В законна сила от 16.8.2016г.

5

НОХД No 937/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Б.А.Б.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 16.8.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА взетата мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на подсъдимия Б.А.Б. до привеждане на наказанието в изпълнение.
Б.А.Б.

6

НОХД No 937/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Б.А.Б.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 16.8.2016г.
Б.А.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия Б.А.Б., роден на ***г***, м-та „Синан тепе" №653, български гражданин, без образование - неграмотен, неженен, работи, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 06.08.2016 г., около 20.54 часа в град Ловеч, м-та „Синан тепе", пред дом № 653 управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „Фолксваген голф" с рег. № ЕВ 7271 АА, негова собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 1,97 на хиляда установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 147/09.08.2016 год. на СХЛ при ОДМВР – Ловеч, поради което и на основание чл.343б ал.1 и чл.55 ал.1 т.1 от НК му НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.61 т.2 във вр. с чл.60 ал.1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното наказание „лишаване от свобода” в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото по-леко наказание „глоба”. На основание чл.59 ал.1 от НК ПРИСПАДА от определеното наказание „лишаване от свобода” времето, през което Б. е бил задържан за 24 часа със заповед за задържане на лице от 06.08.2016 година
В законна сила от 16.8.2016г.

7

НОХД No 938/2016, III състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

А.Р.Б.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 16.8.2016г.
А.Р.Б.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Р.Б. - роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, неженен, без образование - неграмотен, безработен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.08.2016 г. около 05,30 часа в гр.Ловеч, кв.Гозница, изхода за с.Радювене, управлявал лек автомобил „Ситроен" с рег.№ ЕВ 1506 АН, собственост на Мирослав Йорданов Райнов от гр.Габрово, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с наказателно постановление на Началника на РУ-МВР - гр.Угърчин с № 16-0456-000079/07.07.2016 г, влязло в сила на 04.08.2016 г., поради което и на основание чл.343в ал.2 и чл.55 ал.1 т.1 от НК му НАЛАГА наказание 4 /четири/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка на съдебната власт. На основание чл.61 т.2 във вр. с чл.60 ал.1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното наказание „лишаване от свобода” в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.
В законна сила от 16.8.2016г.

8

НОХД No 938/2016, III състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

А.Р.Б.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 16.8.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА взетата мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на подсъдимия А.Р.Б. до привеждане на наказанието в изпълнение.
А.Р.Б.

9

НОХД No 940/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

П.С.П.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 16.8.2016г.
ОТМЕНЯ взетата в хода на бързото производство мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на подсъдимия П.С.П..
П.С.П.

10

НОХД No 940/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

П.С.П.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 16.8.2016г.
П.С.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.С.П., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***0, с българско гражданство, разведен, със средно образование, работи в „КАН Дизайн" гр.Ловеч, на длъжност „работник", не осъждан, ЕГН-********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 09.08.2016г., около 07.30 часа в гр.Ловеч, на бул."Освобождение", до мелницата, с посока на движение гр.Летница, управлявал МПС - л.а. марка „"Рено 19", с рег.№ ОВ 2910 АС, собственост на Милка Георгиева Петкова от гр.Ловеч, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 3.88 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза №151/12.08.2016г. на СХЛ при ОД МВР Ловеч, поради което и на основание чл.343б ал.1 и чл.55 ал.1 т.1 от НК му НАЛАГА наказание 3/три/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години от влизане на споразумението в сила. На основание чл.59 ал.1 от НК ПРИСПАДА от определеното наказание „лишаване от свобода” времето, през което П. е бил задържан за 24 часа със заповед за задържане на лице от 09.08.2016 година. На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото по-леко наказание „глоба”. На основание чл.343г във вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия П.С.П. от право да управлява МПС за срок от дванадесет месеца. На основание чл.59 ал.4 от НК ПРИСПАДА от така определения размер на наказанието „лишаване то право да управлява МПС” времето, през което П. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 09.08.2016 година.
В законна сила от 16.8.2016г.

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЛОВЕЧ
Справка за свършените дела
за периода от 18.8.2016г. до 18.8.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 959/2016, III състав

Производство по УБДХ

РУ МВР ЛОВЕЧ

О.В.К.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 18.8.2016г.
НАЛАГА на О.В.К. с ЕГН ********** ***, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в размер на 100 /сто/ лева, затова че на 17.08.2016 година в град Ловеч осъществил състава на чл.1 от УБДХ – извършил непристойни действия и грубо нарушил обществения ред.
О.В.К.
Мотиви от 18.8.2016г.

 

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЛОВЕЧ
Справка за свършените дела
за периода от 19.8.2016г. до 19.8.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 781/2016, VI състав

ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ

А.Р.Д.

С.Г.С.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 19.8.2016г.
ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху родените от съвместното съжителство между А.Р.Д., ЕГН-********** *** и С.Г.С., ЕГН-********** *** малолетни деца Б.А. Р., ЕГН-********** и Е.А.Р., ЕГН- ********** на него, като техен баща и законен представител. ДЕЦАТА ще живеят в дома на бащата, на адрес : с.Кирчево, Област-гр.Ловеч, ул.”Комитска”№20. ОПРЕДЕЛЯ режим за лични контакти на децата с тяхната майка С.Г.С., ЕГН-********** ***, както следва : два пъти в месеца всяка първа и трета неделя в светлата част на денонощието в присъствието на бащата, половината от празничните дни и през двадесет дни в годината, когато това време не съвпада с годишната му отпуска. ОСЪЖДА С.Г.С., ЕГН-********** *** да заплаща на А.Р.Д., ЕГН-********** ***, като баща и законен представител на малолетните деца Б.А. Р., ЕГН-********** и Е.А.Р. с ЕГН-********** по 105 /сто и пет/ лева месечна издръжка за всяко едно от тях или общо 210 лева, начиная от 01.05.2016 год., ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от деня на падежа до окончателното й изплащане и до настъпването на законна причина за нейното изменение или прекратяване. ОСЪЖДА С.Г.С., ЕГН-********** *** да заплаща на А.Р.Д., ЕГН-********** ***, като баща и законен представител на малолетните деца Б.А. Р., ЕГН-********** и Е.А.Р. с ЕГН-********** по 210 /двеста и десет/ лева издръжка за минало време за всяко едно от тях за времето от 09.03.2016 год. до 13.05.2016 год. или общо 420 лева, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от деня на падежа до окончателното й изплащане и до настъпването на законна причина за нейното изменение или прекратяване. ОСЪЖДА С.Г.С., ЕГН-********** *** да заплаща на А.Р.Д., ЕГН-********** *** сумата 162,89 /сто шестдесет и два лева осемдесет и девет стотинки/, представляваща съдебно-деловодни разноски, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, съгласно представен списък на разноските по чл.80 от ГПК. ОСЪЖДА С.Г.С., ЕГН-********** *** да заплати по сметка на РС-гр.Ловеч сумата 907,20 лева, представляваща държавна такса за присъдената издръжка на децата.

2

АНД No 713/2016, III състав

ДИТ

ХИЛФЕ УНД ЗАУБЕРКАЙТ ЕООД

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 19.8.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11-0000209 от 11.03.2016 година на Мирослава Иванова Ангелова - Директор на Дирекция „Инспекция по труда” със седалище гр.Ловеч на основание чл.416 ал.5 във връзка с чл.414 ал.3 от КТ, с което на „х.у.з.” ЕООД, ЕИК 200438246, със седалище: гр. Ловеч, бул. ******, представлявано от Е.С.Р., ЕГН ********** - управител, в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева за извършено нарушение на чл.62 ал.3 предложение първо от Кодекса на труда като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЛОВЕЧ
Справка за свършените дела
за периода от 22.8.2016г. до 22.8.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 3/2016, IX състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОФИЯ

М.С.А.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Определение от 22.8.2016г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр. д. № 3/2016 г. на РС Ловеч. ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 232 ГПК производството по гр. д. № 3/2016 г.

2

Гражданско дело No 108/2016, IX състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

К.Д.Д.

И.Д.П.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 22.8.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от К.Д.Д. с ЕГН ********** *** против И.Д.П. с ЕГН ********** с адрес *** иск с правна квалификация чл. 422, вп. чл. 415, вр. чл. 538 ГПК за установяване на вземане в размер на 558,00 лв. /петстотин петдесет и осем лева/, предмет на издаден на 03.07.2015 г. записа на заповед от И.Д.П., ведно със законната лихва от 25.08.2015 г. до изплащането ?, за което в полза на К.Д.Д. е издадена Заповед № 931 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 ГПК от 25.08.2015 г. по ч. гр. д. № 1466/2015 г. на РС Ловеч, поради извършено в хода на процеса плащане. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК И.Д.П. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати на К.Д.Д. с ЕГН ********** *** сумата от 740,00 лв. /седемстотни и четиридесет лева/сторени разноски в настоящото производството и в производство по издаване на заповед за изпълнение.

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЛОВЕЧ
Справка за свършените дела
за периода от 24.8.2016г. до 24.8.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1193/2016, IX състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

П.И.Т.,
Н.Х.Т.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 24.8.2016г.
ДОПУСКА развод по взаимно съгласие и ПРЕКРАТЯВА сключения граждански брак с акт № 35/22.03.2001 г. в гр. Ловеч между П.И.Т. с ЕГН ********** и Н.Х.Т. с ЕГН **********. УТВЪРЖДАВА постигнатото между П.И.Т. с ЕГН ********** и Н.Х.Т. с ЕГН **********, двамата с адрес *** споразумение относно последиците от прекратяването на брака, съгласно което: Родителските права относно родените от брака непълнолетни деца-Ивета Павлова Т. ЕГН **********, родена на *** г. и Мария Павлова Т. ЕГН **********, родена на *** г. се предоставят за упражняване на бащата П.И.Т., като те ще живеят на адрес ***; Майката Н.Х.Т. ЕГН ********** има право да взема децата при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 08.30 часа в събота до 20.30 часа в неделя с право на приспиване в дома ?, както и един месец през лятото, различен от месеца, в който бащата ползва платен годишен отпуск; Майката Н.Х.Т. се задължава са плаща на всяко от децата-Ивета Павлова Т. и Мария Павлова Т. със съгласието на техния баща П.И.Т. месечна издръжка в размер на 105,00 лв.; Семейното жилище, находящо се в гр. Ловеч, ул. „Дунав" № 2, ет. 2 ще се ползва от молителя П.И.Т.; Закупеният по време на брака на съпрузите недвижим имот, находящ се в гр. Троян, представляващ поземлен имот с идентификатор 73198.198.25 по кадастралната карта на града и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър, с адрес: м. „Малка Рибна" с площ от 1 801 кв. м. с трайно предназначение на територията-земеделска и начин на трайно ползване за друг вид застрояване, стар идентификатор: 73198.198.10, номер по предходен план 198010, при съседни имоти с идентификатор: 73198.198.21; 73198.198.12; 73198.198.22; 73198.198.23; 73198.198.3, ведно с попадащите в имота сграда с идентификатор 73198.198.25.1, със застроена площ от 30 кв. м., брой етажи – 2-ва, с предназначение-жилищна сграда, еднофамилна; сграда с идентификатор 73198.198.25.2, със застроена площ от 50 кв. м., брой етажи 1-с предназначение-селскостопанска сграда става изключителна собственост на П.И.Т., като отношенията във връзка със заплащане на суми за уравняване дела на съпрузите са уредени извънсъдебно; Съпрузите нямаме претенции за издръжка един към друг и такава не си дължат; След прекратяване на брака Н.Х.Т. ще носи предбрачното си фамилно име-Шейтанова и в бъдеще ще се именува Н.Х. Шейтанова; Разноските по делото се поемат от П.И.Т.. ОСЪЖДА П.И.Т. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза РС Ловеч държавна такса за развод в размер на 7,50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/. ОСЪЖДА Н.Х.Т. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза РС Ловеч държавна такса за развод в размер на 7,50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/. ОСЪЖДА Н.Х.Т. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза РС Ловеч държавна такса в размер на 151,20 лв. /сто петдесет и едни лева и двадесет стотинки/ - процент от сбора на тригодишните падежи на издръжката. ОСЪЖДА П.И.Т. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза РС Ловеч държавна в размер на 193,53 лв. /сто деветдесет и три лева и петдесет и три стотинки/ процент върху стойността на полученото в дял имущество.
В законна сила от 24.8.2016г.

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЛОВЕЧ
Справка за свършените дела
за периода от 25.8.2016г. до 26.8.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЛОВЕЧ
Справка за свършените дела
за периода от 29.8.2016г. до 31.8.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 23/2016, IX състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Р.Р.А.

Р.А.Р.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 29.8.2016г.
ДОПУСКА поправка в решение № 236 от 06.07.2016 г., постановено по гражданско дело № 23 от 2016 г. на Ловешки районен съд, като в диспозитива на същото на стр. 3 – та, редове 20 – ти и 28 – ми фамилното име на ищеца Р.Р.А. се чете А., а не А., както е записано. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Р.Р.А. чрез адв. Пантелеева за изменение на решенето в частта досежно разноските.

2

Гражданско дело No 1076/2016, VII състав

Искове за обезщетение от деликт

А.А.А.

ЗАТВОРА - ГР. ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВЕЛИНА П. ЙОРДАНОВА

Определение от 30.8.2016г.
ВРЪЩА исковата молба, наименована „жалба“, подадена от А.А.А.,***, VII група, 11 килия. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 1076/2016 г. по описа на Ловешкия районен съд.

3

НОХД No 974/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.И.Г.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 30.8.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимият Д.И.Г. , ЕГН- **********
Д.И.Г.

4

НОХД No 974/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.И.Г.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 30.8.2016г.
Д.И.Г.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ Д.И.Г., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, с българско гражданство, женен, със средно образование, пенсионер, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 09.06.2016г. около 15,50 часа в гр. Ловеч, по бул. „България", управлявал МПС- личния си лек автомобил „Рено Меган" с per. № OB 6014 АХ , с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда- 1,92 на хиляда, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 115/15.06.2016 г. на СХЛ при ОД на МВР- Ловеч,поради което и на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода” за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на споразумението в сила. На основание чл.59,ал.1,т.1 във вр. с ал.2 от НК,ПРИСПАДА времето през което подс. Г. е бил задържан в РУ на МВР - Ловеч за 24 часа със Заповед за задържане на лице с рег.№ №1762зз139 от 09.06.2016 година на основание чл. 72, ал.1, т. 1 от ЗМВР в помещение за временно задържане на РУ на МВР Ловеч. На основание чл.343г,във вр. с чл. 37,ал.1,т.7 от НК, ЛИШАВА подсъдимия Д.И.Г. от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на СУМПС – 09.06.2016 год. На основание чл.59, ал.4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимия е бил лишен от правото да управлява МПС, считано от 09.06.2016 година.
В законна сила от 30.8.2016г.

5

Гражданско дело No 1399/2016, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

П.Р.Ш.,
А.М.Б.,
В.П.Ш.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 31.8.2016г.
Р Е Ш И: ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето В.П.Ш. с ЕГН ********** ***.

6

АНД No 159/2016, II състав

РДГ

Р.Г.И.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 31.8.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1239 от 03.12.2015 г. на Директора на Регионална Дирекция по горите гр.Ловеч, с което на Р.Г.И. ***, ЕГН : ********** е наложено административно наказание на основание чл.257, ал.2 от ЗГ – глоба в размер на 1 000 лева, за нарушение на чл.257, ал.2 от ЗГ, във връзка с чл.11, ал.1 от Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО

7

НОХД No 983/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.С.К.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 31.8.2016г.
В.С.К.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ В.С.К., роден на *** ***,постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, български гражданин, без образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.08.2016 г. около 19.00 часа в гр. Ловеч, на ул. „ Цар Иван Александър " пред дом № 95, с посока на движение към центъра на гр. Ловеч, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „ Рено Меган Сценик" с peг. № OB 4926 ВВ, собственост на Пламен Детелинов Първанов от гр. Ловеч, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 2,49 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство „ Алкотест 7510" с фабричен № ARBB-0041, след като е осъден с влязла в сила на 27.10.2010 г. присъда № 99/12.10.2010 г. по НОХД № 1008/2010 г. на Районен съд Ловеч за деяние по чл. 343б ал.1 от НК /за управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда/, поради което и на основание чл. 343б, ал.2 и чл.55, ал.1, л.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 7/СЕДЕМ / МЕСЕЦА което наказание да изтърпи при строг режим в Затвор или Затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл.59,ал.1,т.1 във вр. с ал.2 от НК,ПРИСПАДА времето през което подсъдимия К. е бил задържан в РУ на МВР - Ловеч за 24 часа със Заповед за задържане на лице рег. №1762зз219 от 20.08.2016 година на основание чл. 72, ал.1, т. 1 от ЗМВР в помещение за временно задържане на РУ на МВР Ловеч, като един ден „ЗАДЪРЖАНЕ" се зачита за един ден „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“. На основание чл.55,ал.З от НК, НЕ НАЛАГА на подсъдимия по-лекото наказание „глоба",което закона предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода”. На основание чл.343г,във вр. с чл. 37,ал.1,т.7 от НК, ЛИШАВА подсъдимия В.С.К. от право да управлява МПС за срок от 18/ОСЕМНАДЕСЕТ/ МЕСЕЦА,считано от дата на отнемане на СУМПС.
В законна сила от 31.8.2016г.

8

НОХД No 983/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.С.К.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 31.8.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимият В.С.К.,ЕГН- **********
В.С.К.