РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЛОВЕЧ
Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2016г. до 2
9.7.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 315/2016, IX състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

Р.В.Р.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 1.7.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Р.В.Р. с ЕГН ********** с адрес ***, че „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД с ЕИК 130697606 с адрес гр. София, ж. к. „Младост“ 4, Бизнес парк София, сгр. 14, представлявано от Нели Недялкова и Димитър Димитров има вземане в размер на 3 092,35 лв. /три хиляди деветдесет и два лева и тридесет и пет стотинки/-главница по договор за потребителски кредит паричен кредит PLUS-10815810 от 01.07.2014 г., ведно със законната лихва от 23.12.2015 г. до изплащане на вземането, за което в полза на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД е издадена Заповед № 1604 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 28.12.2015 г. по ч. гр. д. № 2522/2015 г. на РС Ловеч. ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Р.В.Р. с ЕГН ********** с адрес ***, че „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД с ЕИК 130697606 с адрес гр. София, ж. к. „Младост“ 4, Бизнес парк София, сгр. 14, представлявано от Нели Недялкова и Димитър Димитров има вземане в размер на 220,35 лв. /двеста и двадесет лева и тридесет и пет стотинки/-обезщетение за забава върху сумата от 3 092,35 лв. за периода 20.10.2014 г. до 11.12.2015 г., за което в полза на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД е издадена Заповед № 1604 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 28.12.2015 г. по ч. гр. д. № 2522/2015 г. на РС Ловеч. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК Р.В.Р. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати на „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД с ЕИК 130697606 с адрес гр. София, ж. к. „Младост“ 4, Бизнес парк София, сгр. 14, представлявано от Нели Недялкова и Димитър Димитров сумата от 874,70 лв. /осемстотин седемдесет и четири лева и седемдесет стотинки/ сторени разноски в настоящото производството и в производство по издаване на заповед за изпълнение.

2

НОХД No 734/2016, II състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

И.М.Н.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 1.7.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия И.М.Н., ЕГН-**********.
И.М.Н.
В законна сила от 8.7.2016г.

3

НОХД No 734/2016, II състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

И.М.Н.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 1.7.2016г.
И.М.Н.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ И.М.Н., роден на *** ***, настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, осъждан, ЕГН-**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.06.2016г., в гр.Ловеч, по ул. „Александър Стамболийски", управлявал МПС- л.а „Фиат Стило" рег. № ОВ 9084 ВВ, в срока на наказанието лишаване от право да управлява МПС (наложено му по НОХД №448/2015 на РС- Ловеч, споразумение №50/26.05.2015, в сила от 26.05.2015г. лишаване от право да управлява МПС за 16 месеца), след като бил наказан за същото деяние по административен ред с НП №15-0906-000741/06.07.2015 на началник сектор „Пътна полиция" при ОДМВР-Ловеч, поради което и на основание чл.343в, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, му бъде наложено наказание „ПРОБАЦИЯ" при следните пробационни мерки: -по чл.42а, ал.2, т.1 от НК, задължителна регистрация по настоящ адрес ***, настоящ адрес:***, за срок от 2/две/ години, като подсъдимия се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - по чл. 42а, ал.2, т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 2/две/ години. - по чл. 42а, ал.2, т.5 – безвъзмезден труд в полза на обществото - 320 часа за една календарна година. На основание чл.343г от НК, ЛИШАВА подсъдимия от право да управлява МПС за срок от 2 /две/ години, считано от отнемане на СУМПС. На основание чл.55, ал.З от НК, НЕ НАЛАГА по-лекото наказание „ГЛОБА", предвидено в състава на чл.343в, ал.1 от НК, наред с наказанието „пробация”.
В законна сила от 1.7.2016г.

4

Гражданско дело No 264/2016, V състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД

Б.Н.Ц.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 4.7.2016г.
ОСЪЖДА ,на основание чл.240 вр.чл.79 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД, Б.Н.Ц., ЕГН **********, с пост.адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на „БНП Париба Пърсънъл Файненс”ЕАД, ЕИК 130697606, седалище и адрес на управление: гр.София, жк.”Младост 4, Бизнес Парк София, сгр.14, представлявано от Нели Недялкова и Димитър Димитров, чрез юрисконсулт Даниела Иванова Въчева, следните суми: сумата от 15 055.23 лв/ петнадесет хиляди и петдесет и пет лева и 23 ст/ , представляваща главница по Договор за потребителски паричен кредит PLUS – 10780100 от 11.06.2014 г. и сумата от 1 372.25 лв/ хиляда триста седемдесет и два лева и 25 ст/ - обезщетение за забава за периода от 05.12.2014 г. до 12.02.2016 г., ведно със законната лихва върху главницата , считано от датата на подаване на ИМ-23.02.2016 г. до окончателното изплащане на вземането, а иска за заплащане на възнаградителна лихва в размер на сумата от 20 034.93 лв/ двадесет хиляди и тридесет и четири лева и 93 ст/, като неоснователен и недоказан, ОТХВЪРЛЯ. ОСЪЖДА ,на основание чл.78, ал.1 и 8 от ГПК Б.Н.Ц., ЕГН **********, с пост.адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на „БНП Париба Пърсънъл Файненс”ЕАД, ЕИК 130697606, седалище и адрес на управление: гр.София, жк.”Младост 4, Бизнес Парк София, сгр.14, представлявано от Нели Недялкова и Димитър Димитров, чрез юрисконсулт Даниела Иванова Въчева разноски по делото съразмерно с уважената част от иска в размер на 1386,60 лв./хиляда триста осемдесет и шест лева и 60ст/.

5

Гражданско дело No 817/2016, VI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

М.И.Т.,
Й.М.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 4.7.2016г.
ОПРЕДЕЛЯ мярка за закрила, като НАСТАНЯВА малолетното дете Й.М.И., ЕГН-********** в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 2 - гр.Ловеч, бул.”България”№67, за срок от две години и/или до промяна на обстоятелствата.
В законна сила от 21.7.2016г.

6

Гражданско дело No 907/2016, IX състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

С.М.П.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 4.7.2016г.
ВЗЕМА мярка за закрила-социална услуга резидентен тип, спрямо детето С.М.П. с ЕГН **********, като я настанява в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 1 гр. Ловеч до навършване на пълнолетие. На основание чл. 28, ал. 4 от Закона за закрила на детето решението подлежи на незабавно изпълнение.
В законна сила от 15.7.2016г.

7

АНД No 1046/2015, III състав

РДГ

МАКСИ ГОЛД ЕООД

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 4.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №067 от 04.12.2014 година на инж. Радослав Георгиев Илиевски – Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен, подписано от инж. Стефан Цанев – За Директор на РИОСВ – Плевен /съгласно Заповед №РД-34/20.01.2014г. на Министъра на околната среда и водите/, с което на основание чл.134 ал.1 т.2 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ на „Микси Голд” ЕООД с ЕИК 110572239, представлявано от управителя Е.М.В. с ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 1400 /хиляда и четиристотин/ лева за нарушение на чл.29 ал.2 във вр. с чл.134 ал.1 т.2 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

8

АНД No 106/2016, I състав

КАТ

Н.Й.М.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 4.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4325/11/02.06.2011 г. на Николай Васков Недялков, Началник на сектор ПП към ОД на МВР-Ловеч, с което е наложена на основание чл. 53 от ЗАНН и чл.182,ал.2,т.4 от ЗДвП глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец и на основание Наредба №І-1959 на МВР са отнети 7 контролни точки на Н.Й.М. ***, ЕГН: **********, за нарушение на чл.21,ал.2 от ЗДвП, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 22.7.2016г.

9

АНД No 274/2016, III състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР

Н.М.Н.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 4.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31-0000034 от 22.02.2016 год. на Стелян Тошков Чавдаров – Началник ОО „АА” гр.Ловеч, определен от Министъра на МТИТС за длъжностно лице по реда на чл.92 ал.2 от ЗАвП, чл.189 ал.12 от ЗДвП и чл.47 ал.2 от ЗАНН, с което на Н.М. Н. с ЕГН ********** *** на основание чл.93 ал.1 т.1 от ЗАвП е наложено наказание глоба в размер на 1 500 лева за извършено нарушение на чл.19 ал.1 т.7 от Наредба №11 от 31.10.2002г. на МТС като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
В законна сила от 22.7.2016г.

10

НОХД No 589/2016, II състав

Привилегирован състав на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

К.Й.М.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 4.7.2016г.
К.Й.М.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ К.Й.М. , роден на ***г***1, с начално образование, безработен, женен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН за това, че на 08.03.2016 год. в гр.Угърчин, обл.Ловеч, ул."Иван Вазов" № 6 отнел чужди движими вещи-пари на стойност 145 лева от владението на М.В.Г. ***, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като откраднатата вещ е върната до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, поради което и на основание чл.197, т.1, във вр. с чл.194, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б."б" от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „ПРОБАЦИЯ" при следните пробационни мерки: -по чл.42а, ал.2, т.1 от НК, задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от ЕДНА ГОДИНА, като подсъдимия М. се явява и подписва пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - по чл. 42а, ал.2, т.2 НК, задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от ЕДНА ГОДИНА. - по чл. 42а, ал.2, т.6 от НК , безвъзмезден труд в полза на обществото с продължителност 100 часа за една календарна година.
В законна сила от 4.7.2016г.

11

НОХД No 589/2016, II състав

Привилегирован състав на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

К.Й.М.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 4.7.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимият К.Й.М., ЕГН **********,
К.Й.М.
В законна сила от 11.7.2016г.

12

Гражданско дело No 687/2016, VI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 5.7.2016г.
ОПРЕДЕЛЯ мярка за закрила, като, на основание чл.27, ал.2 във връзка с чл.25, ал.1, т.1 и т.2 и чл.4, ал.1, т.4 от ЗЗДет, НАСТАНЯВА новороденото бебе Ф.А.С., роден на *** год., ЕГН-********** в професионалното приемно семейство на Н.К. Я. и Г.Б.Я., двамата с постоянен и настоящ адрес ***, за срок от една година, като детето има право да ползва и заместваща приемна грижа в случай на нужда, краткосрочна временна невъзможност на приемното семейство.

13

Гражданско дело No 857/2016, VI състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ,
А.Н.Д.

Н.Д.Н.,
Е.М.Р.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 5.7.2016г.
ОПРЕДЕЛЯ мярка за закрила, като, на основание чл.27, ал.2 във връзка с чл.25, ал.1, т.1 и т.3 и чл.4, ал.1, т.4 от ЗЗДет, НАСТАНЯВА малолетното дете А.Н.Д., роден на *** год., ЕГН-********** в професионалното приемно семейство на Е.М.Р. ***, за срок от една година, като детето има право да ползва и заместваща приемна грижа в случай на нужда, краткосрочна временна невъзможност на приемното семейство.
В законна сила от 19.7.2016г.

14

Гражданско дело No 975/2016, V състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Р.О.И.,
В.Д.Я.,
Я.Б.Я.,
Р.Ю.М.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 5.7.2016г.
НАСТАНЯВА детето Р.Ю.М., ЕГН **********, родено на *** г. от майка Р.О.И. и баща- Ю.М.Г., за отглеждане в семейството на В.Д.Я. и Я.Б.Я. – утвърдени като професионално приемно семейство, с адрес: гр.Ловеч, местн.”Синан тепе”№324, за срок от ДВЕ години, като детето има право да ползва и заместваща приемна грижа в случай на нужда при краткосрочна временна невъзможност на приемното семейство
В законна сила от 26.7.2016г.

15

НОХД No 334/2016, VIII състав

Кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

С.Я.М.,
Е.А.А.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 5.7.2016г.
С.Я.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурор Радевска, защитникът адв. С. от ЛАК и подсъдимите Е.А. и С.М., както следва: ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ Е.А.А., роден на *** *** и с настоящ адрес ***, с основно образование, не женен, не работи, осъждан-повторност, ЕГН-**********, за виновен, за това, че за времето от 04.09.2010 год. до 06.09.2010 год. в гр. Ловеч, на ул."Търговска" № 70, от склад на фирма „Лъки ВАМ-2 П. и сие", в съучастие като извършител със С.Я.М. отнел чужди движими вещи-1 бр. мобилен телефон „Моторола С115", с фаб. № 352235012211955 и 1 бр. мобилен телефон „Моторола С 115", с фаб. № 352235012215840, на стойност 43.50 лева от владението на М.Ц.П., без негово съгласие,с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е немаловажен случай и е извършено повторно, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 и чл.55, ал.1, т.1 от НК му налага наказание, в размер на 6 /шест/ месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор. ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ С.Я.М., роден на *** ***, с постоянен адрес *** в момента в Затвора Ловеч, с основно образование, не женен, не работи, осъждан-опасен рецидив, ЕГН-**********, за виновен за това, че за времето от 04.09.2010 год. до 06.09.2010 год. в гр. Ловеч, на ул. "Търговска" № 70, от склад на фирма „Лъки ВАМ-2 П. и сие",при условията на опасен рецидив и в съучастие като извършител с Е.А.А. отнел чужди движими вещи - 1 бр. мобилен телефон „Моторола С115", с фабр. № 352235012211955 и 1 бр. мобилен телефон „Моторола С 115", с фабр. № 352235012215840,на стойност 43.50 лева от владението на М.Ц.П., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 196, ал.1, т.1 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.29, ал.1, б."б" и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му налага наказание в размер на 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор.
Е.А.А.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурор Радевска, защитникът адв. С. от ЛАК и подсъдимите Е.А. и С.М., както следва: ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ Е.А.А., роден на *** *** и с настоящ адрес ***, с основно образование, не женен, не работи, осъждан-повторност, ЕГН-**********, за виновен, за това, че за времето от 04.09.2010 год. до 06.09.2010 год. в гр. Ловеч, на ул."Търговска" № 70, от склад на фирма „Лъки ВАМ-2 П. и сие", в съучастие като извършител със С.Я.М. отнел чужди движими вещи-1 бр. мобилен телефон „Моторола С115", с фаб. № 352235012211955 и 1 бр. мобилен телефон „Моторола С 115", с фаб. № 352235012215840, на стойност 43.50 лева от владението на М.Ц.П., без негово съгласие,с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е немаловажен случай и е извършено повторно, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.7 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 и чл.55, ал.1, т.1 от НК му налага наказание, в размер на 6 /шест/ месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор. ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ С.Я.М., роден на *** ***, с постоянен адрес *** в момента в Затвора Ловеч, с основно образование, не женен, не работи, осъждан-опасен рецидив, ЕГН-**********, за виновен за това, че за времето от 04.09.2010 год. до 06.09.2010 год. в гр. Ловеч, на ул. "Търговска" № 70, от склад на фирма „Лъки ВАМ-2 П. и сие",при условията на опасен рецидив и в съучастие като извършител с Е.А.А. отнел чужди движими вещи - 1 бр. мобилен телефон „Моторола С115", с фабр. № 352235012211955 и 1 бр. мобилен телефон „Моторола С 115", с фабр. № 352235012215840,на стойност 43.50 лева от владението на М.Ц.П., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 196, ал.1, т.1 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.20, ал.2 във вр. с чл.29, ал.1, б."б" и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му налага наказание в размер на 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим в затвор.
В законна сила от 5.7.2016г.

16

НОХД No 334/2016, VIII състав

Кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

С.Я.М.,
Е.А.А.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 5.7.2016г.
На основание чл.25, ал.1 във вр. с чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на Е.А.А. с ЕГН ********** общо най - тежко наказание в размер на 1 /една/ година лишаване от свобода по НОХД №334/2016 година на Районен съд – Ловеч, в сила от 05.07.2016г. и по НОХД №1804/2011 година на Районен съд – Ловеч, в сила от 17.06.2014г. На основание чл.61, т.2 във вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на общото най-тежко наказание лишаване от свобода в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо най - тежко наказание една година лишаване от свобода времето, през което А. е бил задържан по НОХД №1804/2011г. по описа на РС Ловеч, считано от 04.11.2010 година до 09.10.2011 година и от 19.04.2012 година до 08.05.2012 година. На основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо най-тежко наказание лишаване от свобода изтърпяното от А. наказание по НОХД №1804/2011 година на Районен съд – Ловеч. На основание чл.68, ал.1 от НК Е.А.А. ДА ИЗТЪРПИ наложеното му с Определение №142/10.07.2009г. по НОХД №787/2009г. по описа на Районен съд – Ловеч наказание три месеца лишаване от свобода. На основание чл.61, т.2 във вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на общото най-тежко наказание лишаване от свобода в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА изтърпяното от А. наказание по НОХД №787/2009г. на Районен съд – Ловеч. Определението подлежи на обжалване и протест пред ЛОС в петнадесетдневен срок от днес. Препис от определението, след влизането му в сила, да се изпрати на РП – Ловеч за сведение и изпълнение и на Бюро съдимост при Районен съд – Лом – за сведение. На основание чл.25, ал.1 във вр. с чл.23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ на С.Я.М. с ЕГН ********** общо най - тежко наказание в размер на 3 /три/ години лишаване от свобода по НОХД №237/2016 година на Районен съд – Ловеч, в сила от 20.04.2016г. по НОХД №1804/2011 година на Районен съд – Ловеч, в сила от 17.06.2014г. и по НОХД №334/2016г. по описа на РС Ловеч, в сила от 05.07.2016г. На основание чл.61, т.2 във вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на общото най-тежко наказание лишаване от свобода в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл.25, ал.2 от НК ПРИСПАДА от така определеното общо най-тежко наказание лишаване от свобода изтърпяната част от наказанието по НОХД №1804/2011 година на Районен съд – Ловеч и изтърпяната част от определеното общо най – тежко наказание с Определение от 20.04.2016г. по НОХД №237/2016г. по описа на РС Ловеч.
С.Я.М.
Е.А.А.

17

АНД No 654/2016, II състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.С.Я.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 5.7.2016г.
ПРИЗНАВА М.С.Я. ***, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 26.05.2016 г., около 00.05 часа,в гр.Ловеч, ул. „Княз Имеритински", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген Голф" с рег.№ ЕН 7335 ВС, собственост на Красимир Алексиев Цветков от гр.Червен бряг, Плевенска област, без съответно свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 15-0356-000317/04.12.2015 г. на началник РУП към ОДМВР Ловеч, РУ Тетевен, влязло в сила на 21.03.2016 г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, престъпление по чл.343в, ал.2 от НК и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА на М.С.Я. ***, с горните данни, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт.
М.С.Я.
ПРИЗНАВА М.С.Я. ***, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 26.05.2016 г., около 00.05 часа,в гр.Ловеч, ул. „Княз Имеритински", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген Голф" с рег.№ ЕН 7335 ВС, собственост на Красимир Алексиев Цветков от гр.Червен бряг, Плевенска област, без съответно свидетелство за управление, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 15-0356-000317/04.12.2015 г. на началник РУП към ОДМВР Ловеч, РУ Тетевен, влязло в сила на 21.03.2016 г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, престъпление по чл.343в, ал.2 от НК и на основание чл.78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА на М.С.Я. ***, с горните данни, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт.
Мотиви от 6.7.2016г.
В законна сила от 20.7.2016г.

18

НОХД No 747/2016, II състав

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Й.И.В.,
Д.Я.М.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 5.7.2016г.
Й.И.В.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМАТА Й.И.В., родена на *** ***, Ловешка област, ул. „Цар Самуил" №5, български гражданин, с начално образование, неомъжена, безработна, неосъждана /реабилитирана/, ЕГН **********, ЗА ВИНОВНА в това, че на 16.06.2016 г., в гр.Летница, Ловешка област, в съучастие като съизвършител с Д.Я.М., непълнолетната Галя Любомирова Валерова и непълнолетната Валерия Любомирова Валерова, всички от гр.Летница, Ловешка област, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот - разбиване на патрон на входната врата на къща, отнела чужди движими вещи - пералня полуавтоматична „RОМО", хладилник „Мраз", 2 бр. дървени стола и 2бр. китеници, на обща стойност 215,50 лева от владението на Богомил Стефанов Газдов от гр.Ловеч, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, пр.2-ро, във вр. с чл.194, ал.1 и чл.20, ал.2 и чл.55, ал.1, т.1 от НК й НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на споразумението в сила. На основание чл.59,ал.1 от НК, ПРИСПАДА от наложеното наказанието лишаване от свобода времето, през което е била задържана за 24 часа със заповед от 16.06.2016 г.
Д.Я.М.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ Д.Я.М., роден на *** ***, Ловешка област, ул. „Цар Самуил" №5, български гражданин, неграмотен, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че че на 16.06.2016 г., в гр.Летница, Ловешка област, в съучастие като съизвършител с Й.И.В., непълнолетната Галя Любомирова Валерова и непълнолетната Валерия Любомирова Валерова, всички от гр.Летница, Ловешка област, чрез повреждане на преграда здраво направена за защита на имот -разбиване на патрон на входната врата на къща, отнел чужди движими вещи-пералня полуавтоматична „RОМО", хладилник „Мраз", 2 бр. дървени стола и 2бр. китеници, на обща стойност 215,50 лева от владението на Богомил Стефанов Газдов от гр.Ловеч, без неговото съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3, пр.2-ро, във вр. с чл.194, ал.1 и чл.20, ал.2 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на споразумението в сила. На основание чл.59, ал.1 от НК, ПРИСПАДА от наложеното наказанието лишаване от свобода времето, през което е бил задържан за 24 часа със заповед от 16.06.2016 г.
В законна сила от 5.7.2016г.

19

НОХД No 747/2016, II състав

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Й.И.В.,
Д.Я.М.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 5.7.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимата Й.И.В., ЕГН **********. ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия Д.Я.М., ЕГН **********.
Й.И.В.
Д.Я.М.
В законна сила от 12.7.2016г.

20

АНД No 781/2016, III състав

Производство по УБДХ

РУП МВР ЛОВЕЧ

Т.Н.Н.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 5.7.2016г.
НАЛАГА на Т.Н.Н. с ЕГН ********** ***, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ “ЗАДЪРЖАНЕ В СТРУКТУРНО ЗВЕНО НА МВР ЗА СРОК ОТ 10 /ДЕСЕТ/ ДЕНОНОЩИЯ”, затова че на 04.07.2016 година в село Пресяка, Ловешка област е осъществил състава на чл.1 от УБДХ – извършил непристойни действия и грубо нарушил обществения ред.
Т.Н.Н.
Мотиви от 5.7.2016г.
В законна сила от 6.7.2016г.

21

Гражданско дело No 2332/2015, V състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

НОЯ АД

И.И.Е.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 6.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен и недоказан, предявения от „НОЯ”АД, с ЕИК 110011932, седалище и адрес на управление: гр.Ловеч, ул.”Търговска”№52, представлявано от Радослав Милчев Крачунов против И.И.Е. , ЕГН **********, с адрес: *** иск с правна квалификация по чл.55, ал.1, предл.1 – во от ЗЗД – за заплащане на следните суми: 1.Сумата от 8 640.00 лева, получена от ответника за периода от януари до декември (вкл.) на 2010 год., представляваща неоснователно изплатено възнаграждение от ищеца на ответника като член на СД на "НОЯ" АД при първоначална липса на основание; 2. Сумата от 9 000.00 лева, получена от ответника за периода от януари до декември (вкл.) на 2011 год., представляваща неоснователно изплатено възнаграждение от ищеца на ответника като член на СД на "НОЯ" АД при първоначална липса на основание; 3. Сумата от 3 128.14 лева, получена от ответника за периода от месец януари до месец април(вкл.) на 2012 год., представляваща неоснователно изплатено възнаграждение от ищеца на ответника като член на СД на "НОЯ" АД при първоначална липса на основание. 4. Сумата от 992.31 лева лихва за забава върху посочената в т. 3 сума за периода от месец януари до месец април(вкл.) на 2012 год.от деня на получаването на всяка от сумите по месеци до 30.11.2015 год. 5. лихва за забава върху размера на главниците по т. 1 - т. 3, с начало на изчислението - денят на подаване на исковата молба в съда до окончателното изплащане на сумите по главниците. ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.3 от ГПК, „НОЯ”АД, с ЕИК 110011932, седалище и адрес на управление: гр.Ловеч, ул.”Търговска”№52, представлявано от Радослав Милчев Крачунов ДА ЗАПЛАТИ на И. И.Е. , ЕГН **********, с адрес: *** разноски по делото в общ размер на 1170.00 лв/ хиляда сто и седемдесет лева/.

22

Гражданско дело No 23/2016, IX състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Р.Р.А.

Р.А.Р.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 6.7.2016г.
ОСЪЖДА на основание чл. 143, вр. чл. 149 СК Р.А.Р. с ЕГН ********** с адрес *** да заплаща в полза на Р.Р.А. с ЕГН ********** чрез нейната майка и законен представител А.И. *** месечна издръжка в размер на 105,00 лв. /сто и пет лева/, начиная от 01.03.2015 г. до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от деня на падежа до окончателното ? заплащане. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК Р.А.Р. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати на Р.Р.А. с ЕГН ********** чрез нейната майка и законен представител А.И. *** сумата от 100,00 лв. /сто лева/-сторени разноски по делото. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 ГПК Р.А.Р. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати на РС Ловеч държавна такса 151,20 лв. /сто петдесет и едни лева и двадесет стотинки/ върху сбора от тригодишните падежа от размер на присъдената издръжки и 300,00 лв. /триста лева/-разноски за назначаване на особен представител. ДА СЕ ИЗПЛАТИ в полза на адв. В.Г.–особен представител на ответника - Р.А.Р. възнаграждение в размер на 300,00 лв. /триста лева/ от бюджета на съда, за което се издаде РКО. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1 ГПК предварително изпълнение на решение в частта за присъдените издръжки.

23

Гражданско дело No 211/2016, VI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

С.М.П.,
М.В.П.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 6.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯТ БРАК, сключен на 12.03.2005 год. с акт №0020 на Община-гр.Ловеч между С.М.П., ЕГН-**********,*** и М.В.П., ЕГН-**********,*** и настоящ адрес ***, поради настъпило сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за развод, на основание чл.50 от СК. УТВЪРЖДАВА постигнатото писмено споразумение между страните в съответствие с чл.51 от СК, както следва : 1/.Упражняването на родителските права на роденото от брака на страните малолетно дете М.С. Нейков, с ЕГН-********** се предоставят на М.В.П., като негова майка и законен представител. 2/.Детето ще живее на адреса на майката М.В.П. ***/.Определя свободен режим на лични отношения на М.С. П. с неговия баща С.М. Нейков, но не по малко от два пъти в месеца всяка първа и трета събота с преспиване до неделя и през 30 дни в годината, когато детето не е на училище и когато това време не съвпада с годишният отпуск на майката, празници по равно, а също така и в други дни, определени по общо предварително съгласие на М.В.П. и С.М.П. и съобразено с желанието на детето. 4/.Бащата С.М.П. ще заплаща месечна издръжка на малолетното си дете, чрез неговата майка и законен представител в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, считано от 01.01.2016 год. до 15-то число на всеки месец, ведно със законната лихва за всяко закъсняло плащане до настъпване на законна причина за изменяне или прекратяване на издръжката платима по банкова сметка *** М.В.П. *** /СЕСВВGSF/ IВАN : ВG83 СЕСВ 9790 1057 3242 00. 5/.След прекратяване на брака М.В.П. ще носи бащиното си фамилното си име Петрова. 6/.Семейното жилище в гр. Ловеч, Област-гр.Ловеч, ул."Ната Стоянова"№14 е собственост на родителите на С.М.П.. След прекратяването на брака семейното жилище ще се ползва от С.М.П.. 7/.По време на брака си страните не са придобивали недвижим имот. 8/.Придобитото по време на брака движимо имущество ще остане в режим на съсобственост, като дяловете на двамата съпрузи са равни. Към момента на настоящото споразумение страните нямат претенции един към друг за подялба на семейно имущество. 9/.Страните заявяват, че нямат претенции един към друг за лична издръжка и след прекратяване на брака им не си дължат издръжка един на друг. 10/.Всички получени кредити от тях от банки, физически лица и други кредитни институции ще се погасяват от всеки така, както ги е получил, тъй като не са послужили за задоволяване нуждите на семейството. 11/.Разноските, направени до постановяване на съдебното решение за развод, остават в тежест на страните, така както всяка една от тях ги е направила. Всички определени от съда държавни такси, свързани с настоящото споразумение и с брачното дело ще бъдат заплатени от С.М.П.. С настоящото споразумение страните уреждат всички спорни въпроси помежду си във връзка с развода. ОСЪЖДА С.М.П., ЕГН-**********,*** да заплати по сметка на РС-ГРАД ЛОВЕЧ сумата 108 /сто и осем/ лева, представляваща 2 на сто държавна такса върху тригодишните платежи за издръжката на детето, на основание чл.7, т.2 от ТДТССГПК.
В законна сила от 6.7.2016г.

24

Гражданско дело No 754/2016, VI състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Ц.Ц.Ц.,
П.Г.Ц.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ЛУКОВИТ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 6.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯТ БРАК, сключен на 20.04.1996 год. с акт №1 на Кметство-с.Дерманци, Община-гр.Луковит, Област-гр.Ловеч между Ц.Ц.Ц., ЕГН-********** и П.Г.Ц., ЕГН-**********,***, поради настъпило сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за развод, на основание чл.50 от СК. УТВЪРЖДАВА постигнатото писмено споразумение между страните в съответствие с чл.51 от СК, както следва : 1/.Упражняването на родителските права върху родените от брака непълнолетни деца – малолетният син Ц.П. Ц., роден на *** год., ЕГН-********** и непълнолетната дъщеря Н.П. Ц., родена на *** год., ЕГН- **********, се предоставя на майката - Ц.Ц.Ц., ЕГН-**********. 2/.Местоживеенето на децата Ц.П. Ц. и Н.П. Ц. е заедно с майката и ще бъде в жилище, находящо се в гр.София, ж.к.”Свобода", блок 32, вход „А", етаж 8, апартамент №36, което е собственост на майката. 3.1/.Бащата П.Г.Ц. ще има право да вижда детето Ц.П. Ц., ЕГН-********** всяка втора и четвърта седмица от месеца от петък 18,00 часа до неделя 18,00 часа с преспиване след навършване на година и половина на детето, а до навършване на тази възраст в така определените седмици събота и неделя за времето от 10.00 часа до 18.00 часа; четвъртък на първата и третата седмица от месеца от 18.00 часа до 21.00 часа; вторник на втората и четвъртата седмица от месеца от 18.00 до 21.00 часа; един месец през лятото, по време, което не съвпада с годишният платен отпуск на майката, като майката Ц.Ц.Ц., ежегодно, в срок до 31.01 се задължава да уведомява бащата за времето, когато ще ползва платения си годишен отпуск. При неизпълнение на това задължение, П.Г.Ц. има право, в срок до 10.02 да уведоми майката за времето през лятото, когато ще упражни правото си да вземе детето при себе си за 30 дни; до започване на училище родителите да се редуват по време на Коледните и Новогодишните празници, като всяка нечетна календарна година детето да бъде при своя баща по време на Коледните празници и при своята майка по време на Новогодишните празници, като бащата го взема от 24.12. от 09.00 часа и го връща на 26.12. в 19.00 часа, а всяка четна календарна година да бъде при своя баща по време на Новогодишните празници, като бащата го вземе от майката на 31.12. в 09.00 часа и го връща на 01.01. в 19.00 часа и при своята майка - по време на Коледните празници, като от навършване 7 години на детето и започване на училище бащата да вижда и взема при себе си детето за първата половина на зимната и пролетната ваканции всяка нечетна година, както и за втората половина на същите ваканции през всяка четна година, както и по време на Великденските празници - всяка четна календарна година детето да бъде при своя баща, а всяка нечетна година при своята майка; ако рожденият ден и именния ден на детето, не съвпада с така определения режим, то бащата следва да има право да вземе детето в 17.00 часа на рождения му ден - 01.09. респ. на имения му ден и да го върне при майката до 20.00 часа, а в случай, че рожденият и именния ден на детето съвпадне с определения режим, такова право има майката. Независимо от това дали съвпада с определения режим на контакти за бащата, всеки от родителите има право да прекара с детето времето от 17.00 до 21.00 часа на собствения си рожден ден. 3.2/.Бащата П.Г.Ц. ще има право да вижда детето Н.П. Ц., ЕГН-********** всяка втора и четвърта седмица от месеца от петък 18.00 часа до неделя 18.00 часа с преспиване; четвъртък на първата и третата седмица от месеца от 18.00 часа до 21.00 часа; вторник на втората и четвъртата седмица от месеца от 18.00 до 21.00 часа; един месец през лятото, по време, което не съвпада с годишният платен отпуск на майката, като майката Ц.Ц.Ц., ежегодно, в срок до 31.01 се задължава да уведомява бащата за времето, когато ще ползва платения си годишен отпуск. При неизпълнение на това задължение, П.Г.Ц. има право, в срок до 10.02 да уведоми майката за времето през лятото, когато ще упражни правото си да вземе детето при себе си за 30 дни; както и бащата да вижда и взема при себе си детето за първата половина на зимната и пролетната ваканции всяка нечетна година, както и за втората половина на същите ваканции през всяка четна година, както и по време на Великденските празници - всяка четна календарна година детето да бъде при своя баща, а всяка нечетна година при своята майка; ако рожденият ден и именния ден на детето, не съвпада с така определения режим, то бащата следва да има право да вземе детето в 17.00 часа на рождения му ден - 06.04. респ. на имения й ден и да го върне при майката до 20.00 часа, а в случай, че рожденият и именния ден на детето съвпадне с определения режим, такова право има майката. Независимо от това дали съвпада с определения режим на контакти за бащата, всеки от родителите има право да прекара с детето времето от 17.00 до 21.00 часа на собствения си рожден ден. 4.1/.Бащата П.Г.Ц. се задължава да заплаща на малолетния си син Ц.П. Ц., ЕГН-**********, чрез неговата майка и законен представител Ц.Ц.Ц. месечна издръжка в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, начиная от влизане в сила на решението за прекратяване на брака до настъпването на основания за нейното изменение или прекратяване. 4.2/.Бащата П.Г.Ц. се задължава да заплаща на непълнолетната си дъщеря Н.П. Ц., ЕГН-********** месечна издръжка в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, начиная от влизане в сила на решението за прекратяване на брака до настъпването на основания за нейното изменение или прекратяване. 4.3/.Месечната издръжка се дължи до последно число на месеца, за който се отнася, след което при забава се дължи ведно със законната лихва върху нея. 4.4/.При увеличаване на минималната работна заплата размера на дължимата от бащата издръжка на дете се определя и е в размер на минималния размер на издръжката, определен от СК, увеличен с 50% (петдесет процента) над този минимум. 5/.Семейното жилище, находящо се в с..Дерманци, Община-гр.Луковит, Област-гр.Ловеч, ул.”Св.Св. Кирил и Методий"№12 се предоставя за ползване на съпруга П.Ц.. 6/.След прекратяване на брака жената ще продължи да носи брачното си фамилно име Ц... 7/.Съпрузите не си дължат издръжка един на друг след прекратяването на брака. 8//.Съдебните разноски по делото се поемат от страните по равно. 9/.С настоягщото споразумение страните уреждат за в бъдеще всички произтичащи от брачната връзка последици. ОСЪЖДА Ц.Ц.Ц., ЕГН-********** и П.Г.Ц., ЕГН-**********,*** да заплати по сметка на РС-ГРАД ЛОВЕЧ сумата 7,50 /седем лева и петдесет стотинки/, представлява окончателна държавна такса. ОСЪЖДА П.Г.Ц., ЕГН-**********,*** да заплати по сметка на РС-ГРАД ЛОВЕЧ общо сумата 223,50 /двеста двадесет и три лева и петдесет стотинки/, от които 7,50 лева, представлява окончателна държавна такса и 216 лева, представляваща 2 на сто държавна такса върху тригодишните платежи за издръжката на двете деца, на основание чл.7, т.2 от ТДТССГПК.
В законна сила от 6.7.2016г.

25

АНД No 1099/2015, II състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР

ЕТ А.-Д.М.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 6.7.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 04-ПБЗН от 01.06.2015 г. на началник на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр.Ловеч, са наложени на Д.А.М., ЕГН : **********, управител на ЕТ „АЖД – Д.М.”, със седалище и адрес на управление гр.Летница, област Ловеч, бул.”България” № 57, ЕИК 110007777, следните административни наказания : т.1 - на основание чл.265, ал.2 от ЗМВР – глоба в размер на 50 лева, т.2 - на основание чл.265, ал.2 от ЗМВР – глоба в размер на 50 лева, т.3 - на основание чл.265, ал.1 от ЗМВР – глоба в размер на 200 лева, т.4 - на основание чл.265, ал.2 от ЗМВР – глоба в размер на 50 лева, т.5 - на основание чл.265, ал.2 от ЗМВР – глоба в размер на 50 лева и т.6 - на основание чл.265, ал.2 от ЗМВР – глоба в размер на 50 лева, за нарушения на чл.140 от ЗМВР, във връзка с чл.5, т.1 от Наредба № 8121з-647; чл.140 от ЗМВР, във връзка с чл.62, т.7 от Наредба № 8121з-647; чл.140 от ЗМВР, във връзка с чл.5, т.5 от Наредба № 8121з-647; чл.140 от ЗМВР, във връзка с чл.5, т.2 от Наредба № 8121з-647; чл.140 от ЗМВР, във връзка с чл.5, т.2 от Наредба № 8121з-647 и чл.140 от ЗМВР, във връзка с чл.5, т.2 от Наредба № 8121з-647, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

26

АНД No 374/2016, III състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР

И.К.Г.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 6.7.2016г.
ИЗМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №ГД-09/09.03.2015 година на Тодор Грозев Ангелов главен директор на ГД ”Рибарство и контрол” на ИАРА, оправомощен да издава наказателни постановления съгласно заповед №РД 09-25/21.01.2014 г. на Министъра на земеделието и храните В ЧАСТТА МУ, в която на И.К.Г. с ЕГН ********** *** на основание чл.65 от ЗРА е наложена глоба в размер на 200 /двеста/ лева за извършено нарушение по чл.24 ал.1 т.1 от ЗРА като НАМАЛЯВА наложената глоба на 100 лева. ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №ГД-09/09.03.2015 година на Тодор Грозев Ангелов главен директор на ГД ”Рибарство и контрол” на ИАРА, оправомощен да издава наказателни постановления съгласно заповед №РД 09-25/21.01.2014 г. на Министъра на земеделието и храните В ЧАСТТА МУ, в която на И.К.Г. с ЕГН ********** *** е наложена глоба в размер на 600 лева за извършено нарушение по чл.38 ал.1 от Закона за рибарство и аквакултурите /ЗРА/ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

27

АНД No 446/2016, II състав

МВР

М.Ш.Д.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 6.7.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 от 27.01.2016 г. на Началник РУ град Ловеч, с което е наложено на М.Ш.Д. ***, ЕГН : **********, административно наказание на основание чл.212 от ЗОБВВПИ – глоба в размер на 500 лева, за извършено нарушение на чл.59, ал.1 от ЗОБВВПИ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

28

НЧХД No 563/2016, III състав

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

Г.Г.Д.

М.М.И.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 6.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, съгласно която подсъдимият М.М.И. с ЕГН ********** се извини на Г.Г.Д., поема ангажимент при откриване на лова за едър дивеч да се извини пред ловната дружинка на село Радювене и до откриването на лова за едър дивеч да погаси разноските по делото в размер на 400 лева, като в случай на забава, Д. да може да се снабди с изпълнителен лист за незаплатените разноски. Съдът намира, че при така постигнатата между подсъдимия И. и тъжителя Д. спогодба, наказателното производство по делото следва да бъде прекратено, поради което и на основание чл.289 ал.1 във вр. с чл.24 ал.4 т.3 от НПК, съдът ОПРЕДЕЛИ: ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД № 563/2016 година поради постигане на спогодба между страните.
В законна сила от 21.7.2016г.

29

НОХД No 754/2016, III състав

Лека телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от състава на МВ, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.А.Д.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 6.7.2016г.
ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на подсъдимия Д.А.Д..
Д.А.Д.
В законна сила от 13.7.2016г.

30

НОХД No 754/2016, III състав

Лека телесна повреда на съдия, прокурор,следовател, лице от състава на МВ, държавен или частен съдебен изпълнител и помощник - частен съдебен изпълнител, митнически и данъчен служител

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.А.Д.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 6.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурора Х. Христов, защитника адв. Х.Н. *** и подсъдимия Д.А.Д., като ПРИЗНАВА подсъдимия Д.А.Д. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, с българско гражданство, българин, с основно образование, разведен, работи към фирма „ЗВЧ” гр. Ловеч, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 23.06.2016 година около 23.30 часа в гр.Ловеч, кв. „Младост”, срещу блок № 303, причинил лека телесна повреда на полицейски орган - Б.К.К. - командир на отделение в група „Охрана на обществения ред”, сектор „Охранителна полиция” при Районно управление - Ловеч, при и по повод изпълнение на службата му, изразяваща се в болка и страдание, без разстройство на здравето, поради което и на основание чл.131 ал.2 пр.4 т.4 във вр. с чл.130 ал.2 и чл.55 ал.1 т.1 от НК му НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: - на основание чл.42а ал.2 т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от петнадесет месеца. - на основание чл.42б ал.1 от НК, подсъдимият да се явява и подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от петнадесет месеца. Веществени доказателства и имуществени щети няма. На основание чл.189 ал.3 от НПК ВЪЗЛАГА на подсъдимия Д.А.Д. със снетата самоличност да заплати по сметка на ОД на МВР - Ловеч направените по делото разноски в размер на 57.97 лева.
Д.А.Д.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурора Х. Христов, защитника адв. Х.Н. *** и подсъдимия Д.А.Д., като ПРИЗНАВА подсъдимия Д.А.Д. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, с българско гражданство, българин, с основно образование, разведен, работи към фирма „ЗВЧ” гр. Ловеч, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 23.06.2016 година около 23.30 часа в гр.Ловеч, кв. „Младост”, срещу блок № 303, причинил лека телесна повреда на полицейски орган - Б.К.К. - командир на отделение в група „Охрана на обществения ред”, сектор „Охранителна полиция” при Районно управление - Ловеч, при и по повод изпълнение на службата му, изразяваща се в болка и страдание, без разстройство на здравето, поради което и на основание чл.131 ал.2 пр.4 т.4 във вр. с чл.130 ал.2 и чл.55 ал.1 т.1 от НК му НАЛАГА наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: - на основание чл.42а ал.2 т.1 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от петнадесет месеца. - на основание чл.42б ал.1 от НК, подсъдимият да се явява и подписва пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично. - на основание чл.42а, ал.2, т.2 от НК - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от петнадесет месеца.
В законна сила от 6.7.2016г.

31

НОХД No 762/2016, II състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Ю.А.М.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 6.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “подписка”, взета по отношение подсъдимия Ю.А.М., ЕГН:**********.
Ю.А.М.
В законна сила от 13.7.2016г.

32

НОХД No 762/2016, II състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Ю.А.М.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 6.7.2016г.
Ю.А.М.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ Ю.А.М., роден на ***г***, настоящ адрес:***, български гражданин, с начално образование, вдовец, безработен, осъждан, ЕГН:**********, за ВИНОВЕН в това, че на 27.06.2016г., около 23,30 часа., на път lov 1064 при километър № 2+500, управлявал МПС - собствен мотопед „Пежо" с чужди регистрационни номера №772 ЕВS, без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП №16-096-000238/05.04.2016, в сила 16.06.2016 на началника на сектор „ПП" към ОДМВР- Ловеч и НП №16-0906-000272/12.04.2016, в сила от 16.06.2016 на началника на сектор „ПП" към ОДМВР-Ловеч, за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343в, ал.2 и чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.61, т.2, във вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода в затвор. На осн. чл.55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА по-лекото наказание „глоба”, предвидено наред с наказанието „лишаване от свобода”. На основание чл.59, ал.1 от НК, ПРИСПАДА от така определеното наказание „лишаване от свобода” времето, през което подсъдимия М. е бил задържан за срок от 24 часа със заповед по ЗМВР.
В законна сила от 6.7.2016г.

33

Гражданско дело No 195/2016, IV състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД

А.К.Д.

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 7.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ, предявените от „ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕАД, ЕИК : 200644029, седалище/адрес на управление: гр.София, ул.”Хенрик Ибсен” №15, представлявано от Александер Викторов Грилихес – изп.директор , действащ чрез процесуален представител – юрисконсулт М. М. Цветкова , със съд.а-с :гр. София , бул. „Христо Смирненски”№9 , партар , офис 1-2,тел. 02 /444 1010, против: А.К.Д.,ЕГН: **********,*** ПК:5582, да се постанови решение, с което да се установи , че А.К.Д. , с горните данни им дължи сумите в размер на 1191,1лв. главница и 939,3лв. лихва представляваща печалба на дружеството за периода 02.03.2011г. до 05.02.201З г. или общо сумата в размер на 2 130,40 лв, както и лихва за забава /законната лихва/ върху непогасената главница, в размер на 431,69 лв. за периода от настъпване на предсрочна изискуемост на кредита - 02.04.2011г. до 20.11.2015г., ведно със законната лихва от момента на подаване на заявлението до окончателното изплащане на дължимите суми, както и съдебни разноски и възнаграждение за процесуално представителство - юрисконсултско възнаграждение в размер на 409,35 лева.

34

Гражданско дело No 251/2016, VI състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

А.П.Д.

К.П.Д.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 7.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯТ БРАК, сключен на 07.10.1999 год. с акт №0668 на Община-гр.Плевен между А.П.Д., ЕГН-********** *** и К.П.Д., ЕГН-********** ***, поради настъпило сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за развод, на основание чл.50 от СК. УТВЪРЖДАВА постигнатото писмено споразумение между страните в съответствие с чл.51 от СК, както следва : 1/.Упражняването на родителските права върху детето В.А. Д., родено на *** год., ЕГН-********** предоставя на майката К.П.Д., като то ще живее при нея, на адреса й в Германия. На бащата А.П.Д. определя следния режим на лични контакти, който да се осъществява по местонахождението на детето : При пребиваване на детето в РБългария - да има право да го вижда два пъти в месеца през първата и третата събота и неделя с преспиване, както и една седмица през лятната ваканция след съгласуване с майката на времето и мястото на престоя. 2/.Бащата на детето А.П.Д. се съгласява да заплаща на К.П.Д., като майка и законна представителка на детето В.А. Д. месечна издръжка, както следва : за минало време от 11.03.2015 год. до датата на завеждане на исковата молба – 18.02.2016 год по 107 /сто и седем/ лева на месец, а от датата на завеждане на исковата молба – 18.02.2016 год. по 130 /сто и тридесет/ лева на месец, ведно със законната лихва от датата на падежа до окончателното изплащане, до настъпване на законна пречка за прекратяването или изменението на издръжката. 3/.Ползването на семейното жилище, находящо се на адрес : гр.Ловеч, ул."Отец Климент”№13, ет.4, ап.52 предоставя на А.П.Д.. На основание чл.57, ал.2 СК, същият се задължава да изплаща на К.П.Д. по 50 /петдесет/ лева месечен наем, считано от влизане на решението в сила, което ако не стори, тя да има право да се снабди с изпълнителен лист за неплатената сума, плюс неустойка 20 процента за всяка просрочена вноска. 4/.Страните нямат претенции един към друг за лична издръжка. 5/.След прекратяването на брака съпругата ще запази брачното си фамилно име Д.. 6/.Всички кредити, получени от банки, други кредитни институции и физически лица, всеки ще погасява така, както са направени, тъй като не са изтеглени за задоволяване нуждите на семейството. 7/.Разноските по делото остават за сметка на страните така, както са направени, а окончателната държавна такса ще се заплати по равно от страните. 8/.През време на брака страните са придобили недвижим имот - жилище, което ще поделят допълнително след прекратяване на брака. През време на брака страните са придобили и движими вещи МПС-та, както следва : - Лек автомобил „Хонда", модел ЦР-В, с рег.№ОВ 7469 ВН - с двигател, посочени в приложения талон по делото №007370371; - Лек автомобил „Фолксваген”, модел Голф, с рег.№ОВ 8436 АР, с двигател и рама, посочени в талона, приложен по делото №001893543; - Мотоциклет „Хонда”, модел НТ 650 В 1 ДЕАВИЛ, с рег.№ОВ 2713 В, с двигател, посочен в талон №005722227. Описаните МПС-та да останат в дял на А.П.Д. и той да стане техен изключителен собственик. За уравнение на дяловете А.П.Д. ще заплати на К.П.Д. сумата 2 000 /две хиляди/ лева в срок до 15.12.2016 год., което ако не стори тя да има право да се снабди с изпълнителен лист за тази сума, плюс неустойка от 500 /петстотин/ лева. Останалите вещи страните ще поделят след развода. 9/.Дължимата държавна такса върху поделените вещи ще се заплати съответно от двамата съобразно размера на полученото в парична стойност. 10/.Страните декларират, че нямат сключено брачно споразумение. Настоящето споразумение съдържа всички необходими клаузи съгласно изискванията на чл.51 СК, а останалите последици от прекратяването на брака евентуално ще бъдат уредени допълнително. ОСЪЖДА А.П.Д., ЕГН-********** *** да заплати по сметка на РАЙОНЕН СЪД-ГРАД ЛОВЕЧ общо сумата 203,14 /двеста и три лева и четиринадесет стотинки/, включваща 7,50 лева окончателна държавна такса, 170,64 лева, представляваща 2 на сто върху тригодишните платежи за присъдената на детето издръжка, както и сумата 25 лева, представляваща по 2 на сто върху стойността на полученото в негов дял движимо имущество, на основание чл.7 от ТДТССГПК. ОСЪЖДА К.П.Д., ЕГН-********** *** да заплати по сметка на РАЙОНЕН СЪД-ГРАД ЛОВЕЧ общо сумата 48,50 /четиридесет и осем лева и петдесет стотинки/, от които 7,50 лева окончателна държавна такса и сумата 41 лева, представляваща 2 на сто върху сумите, които тя ще получи от своя бивш съпруг за месечен наем, на основание чл.57, ал.2 от СК и за уравнение на дяловете. РАЙОНЕН СЪД-ГРАД ЛОВЕЧ да върне на А.П.Д., ЕГН-********** *** сумата 12,50 /дванадесет лева и петдесет стотинки/, представляваща половината от внесената държавна такса, на основание чл.78, ал.9 от ГПК.
В законна сила от 7.7.2016г.

35

НЧХД No 658/2015, I състав

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

С.З.С.

П.Г.Н.,
И.Л.В.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Присъда от 7.7.2016г.
П.Г.Н.
И.Л.В.
Мотиви от 18.7.2016г.

36

НОХД No 1009/2015, VI състав

ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Н.С.Ч.

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Определение от 7.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД 1009/2015г. по описа на РС Ловеч и ВРЪЩА делото на РП-Ловеч за отстраняване на посочените по-горе процесуални нарушения.

37

АНД No 198/2016, VIII състав

РДГ

Н.К.К.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 7.7.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2248 от 04.02.2016 г. на Директора на Регионална Дирекция по горите гр.Ловеч, с което на Н.К.К. ***, ЕГН : **********, е наложено административно наказание на основание чл.266, ал.1, предл.1-во от ЗГ – глоба в размер на 150 лева, а на основание чл.20, ал.1 от ЗАНН и чл.273, ал.1 от ЗГ е била отнета веща послужила за извършване на нарушението – 1 брой моторен трион „Хускварна 40” с № 3130663 с шина и верига, с пазарна стойност 250 лева, както и било определено да заплати на основание чл.275, ал.2 от ЗГ по сметка на ИАГ София паричната равностойност на липсващите вещи – предмет на нарушението : 1 пл.м3 дърва от габър, в размер на 45,80 лева, за нарушение на чл.104, ал.1, т.4 от Закона за горите, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

38

АНД No 564/2016, I състав

МВР

С.Д.Ч.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 7.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6/17.03.2016 г. на Радостина Лалева Петкова, ВПД Началник на РУ-Ловеч, с което е наложена на основание чл.212 от ЗОБВВПИ глоба в размер на 500 лева на С.Д.Ч. ***, ЕГН: ********** ,за нарушение на чл.59,ал.1 от ЗОБВВПИ,КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

39

АНД No 659/2016, I състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Н.В.В.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 7.7.2016г.
ПРИЗНАВА Н.В.В., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, работи, неженен, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН, поради което и на основание чл.78а, във връзка с чл.343в, ал.2 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ.НАЛАГА НА Н.В.В. с горния адрес АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка на бюджета на съдебната власт.ПРЕКРАТЯВА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО по досъдебно производство №247/2016 година по описа на РУ на МВР – град Ловеч.
Н.В.В.
ПРИЗНАВА Н.В.В., роден на *** ***, живущ ***, български гражданин, със средно образование, работи, неженен, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 09.03.2016 г., около 01.10 часа в гр. Ловеч, на ул. „Граф Игнатиев" пред №19, с посока на движение ул. „Стара планина" управлявал моторно превозно средство - лек автомобил „ **** " с peг.№ ********, собственост на Т.П.А. ЕГН ********** от гр.Ловеч, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 15-0906-000811 от 29.07.2015 г. на Началник сектор „ПП" при ОД на МВР - Ловеч, влязло в законна сила на 08.03.2016г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл.78а, във връзка с чл.343в, ал.2 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ. НАЛАГА НА Н.В.В. с горния адрес АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка на бюджета на съдебната власт.
Мотиви от 12.7.2016г.
В законна сила от 22.7.2016г.

40

НОХД No 763/2016, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

А.Х.Д.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 7.7.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия А.Х.Д., ЕГН **********
А.Х.Д.
В законна сила от 14.7.2016г.

41

НОХД No 763/2016, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

А.Х.Д.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 7.7.2016г.
А.Х.Д.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Х.Д., роден на ***г***, настоящ адрес:***, български гражданин, с начално образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН:**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.06.2016, в 02,00ч. в гр.Ловеч, кв. „Гозница", по ул. „Пано Рогозаров", управлявал МПС- л.а „Фиат Палио" рег. *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда- 1,96 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер Алкотест 7510" с фабричен номер 0041, поради което и на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на това наказание за срок от 3 /три/ години от влизане на споразумението в сила. На основание чл.55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на подсъдимия Д. по-лекото наказание „глоба”, предвидено в състава на чл.343б, ал.1 от НК наред с наказанието „лишаване от свобода”. На основание чл.343г от НК, ЛИШАВА подсъдимия Д. от право да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца, считано от датата на отнемане на свидетелството му за управление по административен ред - 24.06.2016 год
В законна сила от 7.7.2016г.

42

НОХД No 777/2016, VIII състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

П.П.В.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 7.7.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА“ взета по БП №546/2016 год. по описа на РУ МВР Ловеч по отношение на подсъдимия П.П.В.,ЕГН-**********, подсъдим по НОХД №777/2016 г. по описа на РС-Ловеч
П.П.В.
В законна сила от 14.7.2016г.

43

НОХД No 777/2016, VIII състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

П.П.В.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 7.7.2016г.
П.П.В.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ П.П.В., роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан/реабилитиран/, работи като мебелист-монтажист в „ПММС" ЕООД гр.Севлиево,ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29.06.2016 г., около 02,06 часа, в гр.Ловеч, бул. „Мизия", управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген Пасат", с рег.№ ЕВ 0479 ВА, собственост на Недко Ненчев Иванов от гр.Севлиево, обл. Габрово, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда-1,53 на хиляда, установено по надлежния ред чрез лабораторно изследване-протокол за химическа експертиза №129/30.06.2016 г. на СХЛ при ОД на МВР Ловеч, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание „лишаване от свобода” за срок от 4/ЧЕТИРИ/месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3/ТРИ/ГОДИНИ. На основание чл.59,ал.1,т.1 във вр. с ал.2 от НК,ПРИСПАДА времето през което подс. В. е бил задържан в РУ на МВР - Ловеч за 24 часа със Заповед за задържане на лице рег. №1762зз-158 от 29.06.2016 год. в 02.06 часа на основание чл. 72, ал.1, т. 1 от ЗМВР в помещение за временно задържане на РУ на МВР Ловеч. На основание чл.55,ал.З от НК на подсъдимия не налага по-лекото наказание „Глоба", предвидено в чл.343б,ал.1 от НК. На основание чл.343г,във вр. с чл. 37,ал.1,т.7 от НК, ЛИШАВА подсъдимия П.П.В. от право да управлява МПС за срок от 6/ШЕСТ/ месеца. На основание чл. 59, ал. 4 от НК, ПРИСПАДА времето през което подсъдимия е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС считано от 29.06.2016 год.
В законна сила от 7.7.2016г.

44

АНД No 790/2016, VIII състав

Производство по УБДХ

РУП МВР ЛОВЕЧ

Ю.А.М.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 7.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №790/2016 год. по описа на ЛРС. МАТЕРИАЛИТЕ по преписката ведно с препис от настоящето определение да се изпратят на РП гр. Ловеч. Препис от определението да се изпрати на РУП гр. Ловеч за сведение.
В законна сила от 7.7.2016г.

45

Гражданско дело No 1673/2015, IX състав

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

М.С.К.,
П.С.С.

ДЖЕЙ-КАПИТАЛ ЕООД

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 8.7.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „ДЖЕЙ-КАПИТАЛ“ ЕООД с ЕИК 148084984 със седалище и адрес на управление гр. Варна, район „Приморски“, местност „Ален мак-1“ № 4, представлявано от Георги Иванов Георгиев, че М.С.К. с ЕГН ********** с адрес ***, лично и като правоприемник на починалия в хода на делото ищец-П.С.С., е собственик по наследство от Кунчо Стефанов К., починал на 30.04.1987 г. на 1/3 ид. част от следните недвижими имоти: поземлен имот с идентификатор 48060.41.29, с. Микре, община Угърчин, обл. Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № ЗД-18-38/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот местността „Кленов дол“с площ от 15 941 кв. м. с предназначение на територията –земеделска, начина на трайно ползване-ливада, при съсед: 48060.41.28, 48060.41.61, 48060.121.3 и 48060.41.30 и поземлен имот с идентификатор 48060.56.6, с. Микре, община Угърчин, обл. Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № ЗД-18-38/08.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот местността „Дойково орниче“ с площ от 9 537 кв. м. с предназначение на територията –земеделска, начина на трайно ползване-овощна градина, при съсед: 48060.145.54, 48060.56.5, 48060.121.3, 48060.56.7, 48060.146.12, 48060.145.45 и 48060.145.63, като ОСЪЖДА „ДЖЕЙ-КАПИТАЛ“ ЕООД да предаде владението върху тях. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК „ДЖЕЙ-КАПИТАЛ“ ЕООД с ЕИК 148084984 със седалище и адрес на управление гр. Варна, район „Приморски“местност „Ален мак-1“ № 4, представлявано от Георги Иванов Георгиев да заплати на М.С.К. с ЕГН ********** с адрес *** сумата от 125,60 лв. /сто двадесет и пет лева и шестдесет стотинки/-сторени разноски в производството по делото.

46

Гражданско дело No 2532/2015, IV състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/

 

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 8.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕДОПУСТИМА , жалба вх. № 11817 /28.12.2015 г. , подадена от *** - в несъстоятелност, ....., със седалище и адрес на управление: *****, представлявано от синдиците *****, назначени с Решение № 41 от 23.04.2015 г. и Решение № 196 от 13.11.2015 г. на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките , срещу Разпределение по чл. 39, ал. 7 и чл. 41, ал. 1 от ЗОЗ, изготвено от депозитаря К.К.М. и прекратява производството по делото като недопустимо. ОСЪЖДА *** - в несъстоятелност - гр. София, с горните данни , да заплати на „ПЕТРОЛ“АД – гр. Ловеч , ул. „Търговска“№12 ,хотел „Ловеч“, сумата 300,00 лева , представляваща разноски по делото пред настоящата инстанция. ОСЪЖДА *** - в несъстоятелност - гр. София, с горните данни , да заплати на „КРИСТЪЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД – гр. София, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ №3 , сумата 300,00 лева , представляваща разноски по делото пред настоящата инстанция. Решението в прекратителната му част , имаща характер на определение подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред ЛОС с частна жалба.

47

Гражданско дело No 323/2016, VI състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Т.Ц.М.

В И К АД - ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 8.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Т.Ц.М., ЕГН-********** *** против „ВиК”АД, ЕИК : 110549443, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, ул.”Райна Княгиня”№1А, представявано от Изпълнителния директор Данаил Красимиров Събевски иск с правно основание чл.221, т.4 във връзка с чл.244, ал.7 от ТЗ, за заплащане на сумата от 1 900 лева, представляваща обезщетение по чл.8, първо тире, пр.1-во във връзка с чл.7.3 от Договор за възлагане на управлението на акционерно дружество с държавно участие в капитала №РД-02-16ф-26/18.11.2013 год. за безвиновното му освобождаване като член на Съвета на директорите на дружеството, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОТХВЪРЛЯ предявеният от Т.Ц.М., ЕГН-********** *** против „ВиК”АД, ЕИК : 110549443, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, ул.”Райна Княгиня”№1А, представявано от Изпълнителния директор Данаил Красимиров Събевски за заплащане на законната лихва върху претендираното вземане, считано от датата на предявяване на исковата молба – 02.03.2016 год. до окончателното плащане на сумата, на основание чл.86, ал.1 от ЗЗД, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОТХВЪРЛЯ претенцията на Т.Ц.М., ЕГН-********** *** против „ВиК”АД, ЕИК : 110549443, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, ул.”Райна Княгиня”№1А, представявано от Изпълнителния директор Данаил Красимиров Събевски за заплащане на направените съдебно-деловодни разноски, като НЕОСНОВАТЕЛНА И НЕДОКАЗАНА. ОСЪЖДА Т.Ц.М., ЕГН-********** *** да заплати на „ВиК”АД, ЕИК : 110549443, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, ул.”Райна Княгиня”№1А, представявано от Изпълнителния директор Данаил Красимиров Събевски сумата 690 /шестотин и деветдесет/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски, на основание чл.78, ал.3 във връзка с чл.80 от ГПК.

48

АНД No 389/2016, VIII състав

Комисия за защита на потребителите

ЕТ М.К.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 8.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2015 – 035937 от 18.12.2015 година на Цветан Христов Христов - Директор на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД „Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите, упълномощен със заповед № 290/22.04.2015 год. на Председателя на КЗП, с което е наложена на ЕТ „М.К.”***, регистриран в Търговския регистър на Агенцията по вписванията ЕИК 030087178, представляван от М.И.К., ЕГН ********** – управител, на основание чл.27, чл.28, чл.53 и чл.83 от ЗАНН и чл.233, ал.2 от Закона за защита на потребителите - имуществена санкция в размер на 1000,00 лв. за нарушението на чл.77, ал.3, т.2 от Закона за защита на потребителите на основание чл.216 от Закона за защита на потребителите, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

49

АНД No 465/2016, VIII състав

Общини

А.Ю.Б.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 8.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №53/31.03.2016 година на Корнелия Добрева Маринова, Кмет на Община Угърчин, с което е наложена на А.Ю.Б., ЕГН **********,*** на основание чл. 53 във вр. с чл.27, ал.1, 2, 3 и чл.3 от ЗАНН, и чл.3А, ал.1 от Наредба №1 на ОС Ловеч, глоба в размер на 1000,00 лева, за нарушение на чл.3А, ал.1 от Наредба №1 на ОС Ловеч, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

50

НОХД No 782/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.Й.Г.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 8.7.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия В.Й.Г., ЕГН-**********.
В.Й.Г.
В законна сила от 15.7.2016г.

51

НОХД No 782/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.Й.Г.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 8.7.2016г.
В.Й.Г.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ В.Й.Г., роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес ***, с българско гражданство, не женен, със средно образование, работи в „Иком инвест" София на длъжност „строител", не осъждан /реабилитиран по право/, ЕГН-**********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 28.06.2016г. около 02.04 часа в гр.Ловеч, на ул."Г.С.Раковски" до дом №7, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „БМВ", модел „316", с рег.№ ОВ 1679 ВН, негова собственост, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 2,29 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза №128 от 30.06.2016г. на СХЛ при ОД МВР Ловеч, поради което и на основание чл.343б, ал. 1 и чл. 55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА НАЛОЖЕНО НАКАЗАНИЕ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на споразумението в сила. На основание чл.55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на подсъдимия по-лекото наказание „глоба”, което закона предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода”. На основание чл.343г, ал.1, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА подсъдимия Г. от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на СУМПС - 29.06.2016 година.
В законна сила от 8.7.2016г.

52

Гражданско дело No 126/2016, IV състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

С.Ц.С.,
Ц.Ц.С.

ВИК АД ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 11.7.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “В и К”АД - гр.Ловеч със седалище/ адрес на управление: гр.Ловеч,ул.”Райна Княгиня”№1А, ЕИК: 110549443, представлявано от Изп. д-р Д. Кр. Събевски, че С.Ц.С. с ЕГН – ********** и Ц.Ц.С. с ЕГН - **********,***, чрез пълном. и съд.а-с.: адв. Ст. Т. ***, не дължат на дружеството сумата в размер на общо 602.39 лв., от които : 419.19 лв. главница и 183.20 лв. лихва , дължими от тях като наследници на ЦАНО С. *** ,починал на 24.10.1997г. по следните фактури: 1/ф-ра№ 215303200/29.06.2009 г.-1.28 лв. главница/представляваща остатък от сумата 2.81лв.по фактура/ и 0.86 лв. лихва; 2/ ф-ра№ 215303370/ 01.10.2009 г.-53.35 лв. главница/по фактура и остатък/и 33.84 лв. лихва; 3/ ф-ра № 215303520/27.11.2009 г.-7.02 лв. главница /по фактура и остатък/ и 4.38 лв. лихва;4/ ф-ра№ 215303596/29.12.2009 г.-7.02 лв. главница / по фактура и остатък / и 4,31 лева лихва5/ ф-ра№ 215303673/ 28.01.2010 г.-7.02 лв. главница /по фактура и остатък/ и 4.25 лв. лихва;6/ ф-ра № 215303749/ 24.02.2010 г.- 7.74 лв. главница/по фактура и остатък/ и 4.61 лв. лихва; 7/ф-ра № 215303822/30.03.2010 г.-11.09 лв . главница/по фактура и остатък/ и 6.50 лв. лихва; 8/ ф-ра № 215303899/28.04.2010 г.-7.92 лв. главница/по фактура и остатък/ и 4.56 лв. лихва;9/ ф-ра № 215303973/ 27.05. 2010 г.-7.92 лв. главница/по фактура и остатък/ и 4.48 лв. лихва;10/ ф-ра № 215304044/29.06.2010 г.- 9.50 лв. главница/по фактура и остатък/ и 5.28 лв. лихва;11/ф-ра №215304116/28.07.2010 г.- 7.92 лв. главница/по фактура и остатък и 4.33 лв. лихва;12/ ф-ра№ 215305616/29.03.2012 г.-245.90 лв. главница /по фактура и остатък/ и 91.15 лв. лихва;13/ ф-ра № 215305824/ 28.06.2012 г.-13.54 лв. главница /по фактура и остатък/и 4.67 лв. лихва;14/ ф-ра № 215305971/30.08.2012 г.-6.77 лв. главница/по фактура и остатък/ и 2.22 лв. лихва;15/ ф-ра№ 215306048/01.10.2012 г.-9.02 лв. главница /по фактура и остатък/ и 2.80 лв. лихва;16/ ф-ра№ 215306126/31.10.2012 г.-9.02 лв. главница /по фактура и остатък/ и 2.80 лв. лихва;17/ ф-ра№ 215306197/29.11.2012 г.- 7.16 лв. главница/по фактура и остатък/ и 2.16 лв. лихва , включително поради изтекла погасителна давност, съгласно разпоредбата на чл. 111, б. „в" от ЗЗД. ОСЪЖДА “В и К”АД - гр.Ловеч, с горните данни , да заплати на С.Ц.С. и Ц.Ц.С., с горните данни , сумата общо 351,70 лева,разноските по делото пред настоящата инстанция.

53

Гражданско дело No 454/2016, IV състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Д.И.Д.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 11.7.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ" АД, вписано в ТР при АВ с ЕИК: 175133827, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр.София 1784 и адрес на управление : Столична община, район Младост , бул. „Цариградско шосе“ №159 , БенчМарк Бизнес Център, представлявано от всеки двама от членовете на УС заедно, че Д.И.Д. с ЕГН **********, с пост. а-с: гр. Ловеч, ж. к. „Младост", бл. 319, вх. „В", ап. 9, ет. 3 , не дължи на дружеството ,сумата в размер на 2 426,96 лева, представляваща цена на консумирана ел. енергия на адрес: гр. Ловеч, бул. „България" № 37, за периода от 08.02.2010 г. до 22.06.2011 г., включително поради изтекла погасителна давност, съгласно разпоредбата на чл. 111, б. „в" от ЗЗД. ОСЪЖДА „ЧЕЗ Електро България" АД – гр. София , с горните данни , да заплати на Д.И.Д. , с горните данни , сумата общо 599,90 лева , разноските по делото пред настоящата инстанция.

54

АНД No 1106/2015, I състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР

С.С.И.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 11.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1635/02.12.2014 год. на Павли П. Богдански,Директор на Регионална дирекция по горите-Ловеч, с което е наложена на основание чл.53,ал.1 и 2 от ЗАНН и чл. 275,ал.1,т.2 от Закона за горите глоба в размер на 1000/хиляда/ лева на С.С.И., ЕГН:**********, за нарушение на чл.257,ал.1,пр.2, т.1,пр.1 от Закона за горите,във връзка с чл.108,ал.3 от ЗГ,във връзка с чл.24,ал.6 от Наредба №8/05.08.2011 год.за сечите в горите, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

55

АНД No 301/2016, II състав

КАТ

И.Т.Д.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 11.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15-0906-000893/02.09.2015 г. на Николай Васков Недялков, Началник на сектор ПП към ОД на МВР-Ловеч,е наложена на основание чл.179, ал.2, във връзка с ал.1,т.5,пр.4 от ЗДвП глоба в размер на 130,00 лева на И.Т.Д. ***, ЕГН: **********,за нарушение на чл.37,ал.2 от ЗДвП,като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

56

АНД No 467/2016, VIII състав

Комисия за защита на потребителите

ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 11.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2015 - 033054/17.11.2015 година на Цветан Христов Христов - Директор на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД „Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите, упълномощен със заповед № 290/22.04.2015 год. на Председателя на КЗП, с което е наложена на „Лидл България ЕООД енд Ко” КД, с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. София, ул. „Трети март” №1, рег. в Търговския регистър на Агенцията по вписванията ЕИК 131071587, представляван от Милена Емилова Драгийска – Цойнер, ЕГН ********** и Любомир Манолов Хърсев, ЕГН ********** - управители, на основание чл.27, чл.28, чл.53 и чл.83 от ЗАНН и чл.233, ал.2 от Закона за защита на потребителите - имуществена санкция в размер на 500.00лв. за нарушението на чл.63, т.3 от Закона за защита на потребителите на основание чл.209 от Закона за защита на потребителите, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО

57

АНД No 560/2016, I състав

НАП

М.П.М.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 11.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180588-0028243/ 01.02.2016 г. на Ивайло Стоянов Здравков– Директор на ТД на гр. Велико Търново, оправомощен със заповед №ЗЦУ-1582 от 23.12.2015 г. на Изпълнителния директор на НАП, с което е наложена на М.П.М., ЕГН: ********** на основание чл.53 във вр. с чл.27 и чл.3, ал.2 от ЗАНН и чл.5, ал.1, пр.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой глоба в размер на 112 500 /сто и дванадесет хиляди и петстотин/ лева,за нарушение на чл.3, ал.1, т.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

58

НОХД No 794/2016, II състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Н.М.Ш.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 11.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “подписка” взета спрямо подсъдимия Н.М.Ш., ЕГН: **********.
Н.М.Ш.
В законна сила от 18.7.2016г.

59

НОХД No 794/2016, II състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Н.М.Ш.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 11.7.2016г.
Н.М.Ш.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ Н.М.Ш., роден на *** г. в гр.Пловдив, живущ ***, български гражданин, с начално образование /грамотен/, неженен /живее на семейни начала/, осъждан, безработен, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 04.07.2016 г. около 00,40 часа в гр. Ловеч, ул. „Пано Рогозаров" срещу до.м № 91, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка, „Рено 19", с рег. № ЕН 08 81 ВН, собственост на Георги Александров Вълчев от с. Радишево, обл. Плевен, без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, като деянието е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред с влязло в сила наказателно постановление № 15-0906-001039/12.10.2015 г. на началника на сектор „Пътна полиция" към ОД на МВР Ловеч; връчено на 19.04.2016 г., влязло в законна сила на 27.04.2016 г. за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343в, ал.2 и чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА НАКАЗАНИЕ СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ГЛОБА В РАЗМЕР НА 500/ПЕТСТОТИН/ ЛЕВА, която да заплати в полза на държавата по бюджета на съдебната власт. На основание чл.61, т.2, във вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода в затвор.
В законна сила от 11.7.2016г.

60

НОХД No 796/2016, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

П.С.П.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 11.7.2016г.
П.С.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.С.П., роден на *** ***, настоящ адрес ***, българско гражданство, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 03.07.2016 година, около 00.40 часа, в гр.Летница, обл.Ловешка, по ул.„Асен Златарев" №3, в посока кръстовище с ул.„Трапезица", управлявал МПС - л.а. марка „******" с peг. № *****, собственост на Й.Г.Н от с.С., обл.Плевенска, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда - 1.62 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство „Дрегер Алкотест 7510" с фабр. № ARBB0041, поради което и на основание чл.343б, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на това наказание за срок от 3 /три/ години от влизане на споразумението в сила. На основание чл.59, ал.2, във вр. с ал.1 от НК, ПРИСПАДА от така наложеното наказание времето през което подс.П. е бил задържан със Заповед за задържане на лице № 176233-461 от 03.07.2016 година на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР, за срок от 24 часа. На основание чл.55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на подс.П. по-лекото наказание „глоба”, предвидено в състава на чл.343б, ал.1 от НК наред с наказанието „лишаване от свобода”. На основание чл.343г, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА подс.П. от право да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца, считано от датата на отнемане на СУМПС.
В законна сила от 11.7.2016г.

61

НОХД No 796/2016, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

П.С.П.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 11.7.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимия П.С.П., ЕГН **********
П.С.П.
В законна сила от 18.7.2016г.

62

Гражданско дело No 627/2016, IV състав

ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ

Р.Р.П.

Д.М.П.

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 12.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 11.04.1983 г. в с. Кирчево , общ. Угърчин, обл. Ловеч, за което е съставен Акт за брак № 0002/ 11.04.1983г. на ОБЩИНА УГЪРЧИН, обл. Ловеч,между: Р.Р.П. с ЕГН – ********** *** и Д.М.П. с ЕГН - ********** *** , поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство в брачните отношения, на основание чл.49 ал.1 от СК. ВИНА за дълбокото и непоправимо разстройство има съпруга Р.Р.П.. След прекратяване на гражданския брак съпругата ще продължи да носи брачното си фамилно име П.,което е и нейно предбрачно фамилно име или ще се именува Д.М.П.. От брака си страните нямат непълнолетни деца и въпроса за упражняването на родителските права и издръжката им не стои за разглеждане. След прекратяване на брака страните няма да си дължат издръжка един на друг. ОТХВЪРЛЯ , претенцията на Р.Р.П., с горните данни , за предоставяне на него на семейното жилище , находящо се в с. Кирчево , ул. "Ал. Стамболийски "№57 , общ Угърчин , обл. Ловеч, представляващо приземен етаж с отделен вход , състоящ се от две стаи – мази,собственост на дъщерята на страните АНА РУМЕНОВА РОСЕНОВА, като неоснователна и недоказана. ОСЪЖДА Р.Р.П.,с горните данни, да заплати по сметка на Ловешки районен съд,сумата от 25,00 лева, представляваща окончателна държавна такса при решаване на делото.

63

АНД No 1071/2015, II състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР

ЕТ П.Ф.-С.1.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 12.7.2016г.
НП-отмененоОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 032 от 19.11.2015 г. на Зам.Директора на РЗИ Ловеч, изпълняващ функцията на Директор на РЗИ Ловеч, с което е наложено на ЕТ „П.Ф.”, със седалище и адрес на управление гр.Ловеч, ул.”Габрака” № 11, БУЛСТАТ 110006691, представляван от П.Х.Ф., ЕГН : **********, административно наказание на основание чл.229, ал.3 от Закона за здравето – имуществена санкция в размер на 500 лева, за нарушение на чл.6, т.5 от Наредба № 37/2009 г. за здравословното хранене на ученици, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

64

АНД No 343/2016, III състав

КАТ

Е.Б.К.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 12.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15-0906-000324 от 06.04.2015 год. на Николай Васков Недялков – Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, упълномощен със Заповед № 8121з-47/16.01.2015 год. на Министъра на МВР, с което на Е.Б.К. с ЕГН ********** *** на основание чл.182 ал.2 т.3 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 100 лева за извършено нарушение по чл.21 ал.2 от ЗДвП и на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 10 лева за извършено нарушение по чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

65

АНД No 358/2016, VIII състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР

К.В.К.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 12.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3967/11.03.2016 година на Ангел Георгиев Милчин – главен инспектор „Мониторинг”, дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”, Агенция „Пътна инфраструктура” – гр. София, упълномощен с пълномощно с изх. №П-176/23.04.2015г., с което е наложена на К.В.К., ЕГН **********,***, на основание чл. 53, ал.1, във вр. с чл.26, ал.2 от Закона за пътищата и чл.53 от ЗАНН, глоба в размер на 2500,00 лева, за нарушение по чл.26, ал. 2, т. 1, буква „а" от ЗП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

66

НОХД No 793/2016, VIII състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.Д.П.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 12.7.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА“ взета по БП №557/2016 год. по описа на РУП Ловеч по отношение на подсъдимия Д.Д.П.,ЕГН-**********, подсъдим по НОХД №793/2016 г. по описа на РС-Ловеч
Д.Д.П.
В законна сила от 19.7.2016г.

67

НОХД No 793/2016, VIII състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.Д.П.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 12.7.2016г.
Д.Д.П.
ПРИЗНАВА Д.Д.П., роден на *** ***, Ловешка област ул. „Белия път" № 16, български гражданин, със средно образование, неженен,неосъждан/реабилитиран/, безработен, ЕГН ********** се признава ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.07.2016 г. , около 00,29 часа, в с.Лисец Ловешка област, ул. „Иван Вазов, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „ВАЗ 2101", с рег.№ ЕВ 8173 АК, собственост на Надежда Василева Йорданова от гр.Габрово, с концентрация па алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда- 2,49 на хиляда, установено по надлежния ред чрез техническо средство „Дрегер Алкотест 7510" с фабр.№ ARBB0041, поради което и на основание чл. 343б, ал.1 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от 4/ЧЕТИРИ/месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3/ТРИ/години. На основание чл.59,ал.1,т.1 във вр. с ал.2 от НК,ПРИСПАДА времето през което подс.П. е бил задържан в РУ на МВР - Ловеч за 24 часа със Заповед за задържане на лице от 04.07. 2016 год. на основание чл. 72, ал.1, т. 1 от ЗМВР в помещение за временно задържане. На основание чл.55,ал.З от НК на подсъдимия не налага по-лекото наказание „Глоба", предвидено в чл.343б,ал.1 от НК. На основание чл.343г,във вр.с чл.37,ал.1,т.7 от НК, ЛИШАВА подсъдимия Д.Д.П. от право да управлява МПС за срок от 1/ЕДНА/ година и 2/ДВА/ месеца. На основание чл. 59, ал. 4 от НК, ПРИСПАДА времето през което подсъдимия е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС, считано от 04.07.2016 год.
В законна сила от 12.7.2016г.

68

Гражданско дело No 233/2015, IV състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

К.В.Н.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД -СОФИЯ

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 13.7.2016г.
....., вписано в ТР при АВ с ЕИК: 175133827 със седалище в гр. София и адрес на управление: район Средец, ул. „Г. Сава Раковски" № 140, представлявано от всеки двама от членовете на Управителния съвет, да заплати на К.В.Н. с ЕГН - ********** *** ,чрез пълном. си адв. Д. С. от ЛАК със адрес ***, офис № 9,тел.: 0885 530 213; 0896 842 866,на осн. чл.55, ал.1, сумата в размер на 1 681,37 лева, представляваща платена от ищеца цена за ел. енергия, консумирана на адрес: гр. ....., ул...... за периода от 13.10.2014 г. до 28.01.2015 г., начислена въз основа на съставен Констативен протокол, като получена без правно основание , ведно със законната лихва върху сумата главницата ,начиная от деня на завеждане на иска 18.02.2015 г. , до окончателното изплащане на сумата. ..... - гр. София , с горните данни,да заплати на К.В.Н. , с горните данни , сумата в размер на 1 371, 32 лева ,представляваща , разноските му по делото пред настоящата инстанция. Решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

69

Гражданско дело No 5/2016, VI състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

БУНАЙ АД

ТЕХНОКОРОЗА АД

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 13.7.2016г.
ОСЪЖДА “ТЕХНОКОРОЗА”АД, ЕИК : 820174125, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, ул.”Гурко”№1, ет.4, офис „Технокороза”, представлявано от Изпълнителния директор Томчо Иванов Томчев да заплати на „БУНАЙ”АД, ЕИК : 112638015, със седалище и адрес на управление : гр.Панагюрище, ул.”Георги Бозаджиев”№1, представлявано от Изпълнителния директор Стоян Митков Мачеев сумата 15 618,36 /петнадесет хиляди шестотин и осемнадесет лева тридесет и шест стотинки/, представляваща дължимите разноски (разходи) на "БУНАЙ"АД за опазването и съхранението (за магазинаж) в размер на 16.58 лева на ден на изработените през месец октомври 2009 год. по поръчка на "ТЕХНОКОРОЗА" АД пластмасови детайли, възлизаща общо на сумата от 77 300,50 лв. с включен ДДС, считано от датата посочена в първата покана за доброволно изпълнение изх.№ 889/18.07.2014 год. - 08.12.2012 год. до 07.07.2015 год., когато продукцията е извозена от склада на „БУНАЙ"АД от представители на „ТЕХНОКОРОЗА"АД, ведно със законната лихва върху тази сума, начиная от датата на предявяване на иска – 05.01.2016 год. до окончателното изплащане, по иска с правно основание чл.79, ал.1 във връзка с чл.258 от ЗЗД във връзка с чл.288 от ТЗ. ОСЪЖДА “ТЕХНОКОРОЗА”АД, ЕИК : 820174125, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, ул.”Гурко”№1, ет.4, офис „Технокороза”, представлявано от Изпълнителния директор Томчо Иванов Томчев да заплати на „БУНАЙ”АД, ЕИК : 112638015, със седалище и адрес на управление : гр.Панагюрище, ул.”Георги Бозаджиев”№1, представлявано от Изпълнителния директор Стоян Митков Мачеев сумата 2 774,21 /два хиляди седемстотин седемдесет и четири лева двадесет и една стотинки/, представляваща лихва за забава върху претендираната главница за периода от 09.12.2012 год. до 05.01.2016 год., на основание чл.86 от ЗЗД във връзка с чл.288 и чл.294 от ТЗ. ОСЪЖДА “ТЕХНОКОРОЗА”АД, ЕИК : 820174125, със седалище и адрес на управление : гр.Ловеч, ул.”Гурко”№1, ет.4, офис „Технокороза”, представлявано от Изпълнителния директор Томчо Иванов Томчев да заплати на „БУНАЙ”АД, ЕИК : 112638015, със седалище и адрес на управление : гр.Панагюрище, ул.”Георги Бозаджиев”№1, представлявано от Изпълнителния директор Стоян Митков Мачеев сумата 3 021 /три хиляди двадесет и един/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, съгласно представен списък на разноските по чл.80 от ГПК.

70

Гражданско дело No 262/2016, IX състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Д.Б.К.

Л.С.К.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 13.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод сключения на 21.02.2004 г. в гр. Лом с акт 12 от същата дата, граждански брак между Л.С.К. с ЕГН ********** и Д.Б.К. с ЕГН ********** като дълбоко и непоправимо разстроен по вина на Л.С.К.. ПОСТАНОВЯВА родените от брака на Л.С.К. с ЕГН ********** и Д.Б.К. с ЕГН ********** деца-Лусия Людмилова К. с ЕГН ********** и Лора Людмилова К. с ЕГН ********** да живее с майка си Д.Б.К. на адрес ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху роденото от брака на Л.С.К. с ЕГН ********** и Д.Б.К. с ЕГН ********** деца-Лусия Людмилова К. с ЕГН ********** и Лора Людмилова К. с ЕГН ********** на майката Д.Б.К., като ОПРЕДЕЛЯ на бащата Л.С.К. режим налични контакти с тях всяка първа и трета събота от месеца от 10,00 до 18,00 часа, като ги взема от дома на тяхната майка, както и 20 дни през летния сезон, който да не съвпада с ползването на платено годишен отпуск от майката. ОСЪЖДА Л.С.К. с ЕГН ********** с адрес *** да заплаща на Лусия Людмилова К. с ЕГН ********** и Лора Людмилова К. с ЕГН ********** чрез тяхната майка и законен представител Д.Б.К., всички с адрес *** месечна издръжка в размер на 120,00 лв. /сто и двадесет лева/ за детето Лусия и 105,00 лв. /сто и пет лева/ за детето Лора, считана от 01.03.2015 г., ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от падежа до окончателното й заплащане до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Ловеч, ул. „Ал. Стамболийски“ № 26, вх. А, ет. 1, ап. 1 на Д.Б.К. и децата -Лусия Людмилова К. и Лора Людмилова К.. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака Д.Б.К. да носи предбрачното си фамилно име Иванова. ОСЪЖДА Л.С.К. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати да заплати в полза на РС Ловеч допълнителна държавната такса за развод в размер на 20,00 лв. /двадесет лева/ и 324,00 лв. /триста двадесет и четири лева/държавна такса върху размер на присъдените издръжки. ОСЪЖДА Л.С.К. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати Д.Б.К. с ЕГН ********** с адрес *** сумата от 626,70 лв. /шестстотин двадесет и шест лева и седемдесет стотинки/-сторени разноски.

71

Гражданско дело No 704/2016, IX състав

ИСКОВЕ ПО КТ

В.М.Ф.

КООПЕРАЦИЯ ЖИТО- ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 13.7.2016г.
ОСЪЖДА на основание чл. 128, т. 2, вр. чл. 242 КТр Кооперация „ЖИТО-ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ“ С ЕИК 110031080 с адрес гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 44, ет. 5, представлявана от Георги Давидов Георгиев да заплати на В.М.Ф. с ЕГН ********** с адрес *** сумата от 4 344,54 лв. /четири хиляди триста четиридесет и четири лева и петдесет и четири стотинки/-брутно трудово възнаграждение за периода 06.03.2014 г. до 08.03.2016 г., ведно със законната лихва от 28.04.2016 г. до изплащане на вземането. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК Кооперация „ЖИТО-ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ“ С ЕИК 110031080 с адрес гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 44, ет. 5, представлявана от Георги Давидов Георгиев да заплати на В.М.Ф. с ЕГН ********** с адрес *** сумата от 400,00 лв. /четиристотин лева/-сторени разноски в производството по делото. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 6 ГПК Кооперация „ЖИТО-ПРОИЗВОДСТМЕНА КООПЕРЛАЦИЯ“ С ЕИК 110031080 с адрес гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 44, ет. 5, представлявана от Георги Давидов Георгиев да заплати на РС Ловеч сумата от 173,78 лв. /сто седемдесет и три лева и седемдесет и осем стотинки/-държавна такса. ДОПУСКА на основание 242, ал. 1 ГПК предварително изпълнение на решението по претенцията за заплащане на трудово възнаграждение.

72

Гражданско дело No 804/2016, IV състав

Искове за недействителност на правни сделки

Ц.Д.Н.,
М.Р.М.,
Д.Д.Р.,
М.Ц.Р.,
Т.Ц.Р.

СТАВЕН ООД

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Определение от 13.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО , на осн. чл.130 от ГПК ,по гр.д. №804/2016 г. на РС – ЛОВЕЧ като недопустимо. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ЛОВЕШКИ ОКРЪЖЕН СЪД в едноседмичен срок от връчването му на страните. Определението се изготви в два еднообразни екземпляра:един към делото , един за връчване на ищците ,чрез съд им адрес – адв. Д. Б. от САК.

73

Гражданско дело No 976/2016, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Р.Д.А.,
Р.Г.Ч.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Докладчик:
ИВАНЕТА Й. МИТОВА

Решение от 13.7.2016г.
ВЗЕМА мярка за закрила - настаняване за отглеждане в приемно семейство - спрямо Мария Ритова А., с ЕГН: **********, род. на *** г. , от майка – Р. Даниелова А. с ЕГН – ********** и баща – неизвестен като го НАСТАНЯВА за отглеждане в дома на Р.Г.Ч. с адрес: ***, утвърдена като професионален приемен родител, за срок от една година, като детето има право да ползва и заместваща приемна грижа в случай на нужда, краткосрочна временна невъзможност на приемното семейство. На основание чл. 28, ал. 4 от Закона за закрила на детето решението подлежи на незабавно изпълнение.

74

АНД No 490/2016, III състав

КАТ

Н.В.Ф.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 13.7.2016г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Аси Телко” ООД против Електронен фиш с. К №1169744 на ОД на МВР – Ловеч. ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД №490/2016година по описа на РС – Ловеч.

75

АНД No 630/2016, I състав

ИААА

И.В.С.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 13.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31-0000224/14.08.2015 г. на Стелян Тошков Чавдаров, Началник ОО ”АА” гр.Ловеч, в частта, в която е наложена на основание чл.93,ал.4 от Закона за автомобилните превози глоба в размер на 2000/две хиляди/ лева на И.В.С., ЕГН: **********, за нарушение на чл.93,ал.4 от ЗАвП, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31-0000224/14.08.2015 г. на Стелян Тошков Чавдаров, Началник ОО ”АА” гр.Ловеч, В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, КАТО ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

76

НОХД No 648/2016, I състав

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Е.Р.Б.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Определение от 14.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “под надзор на администрацията на ЦНСТ-2” по отношение на подсъдимия Е.Е. Р.Б., ЕГН **********
Е.Р.Б.

77

НОХД No 648/2016, I състав

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Е.Р.Б.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Присъда от 14.7.2016г.
Е.Р.Б.
Мотиви от 19.7.2016г.

78

НОХД No 795/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

А.И.Я.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 14.7.2016г.
А.И.Я.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.И.Я. – роден на *** ***, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, неосъждан /реабилитиран/, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.02.2016г., около 20.10 часа в село Къкрина, област Ловеч, по ул. Панайот Волов, управлявал МПС - л.а „Пежо 306” с peг. № Р **** PC, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда - 1.51 на хиляда, установено по надлежния ред чрез лабораторно изследване - протокол за химическа експертиза №19/17.02.2016 година на СХЛ към ОД на МВР - Ловеч, поради което и на основание чл.343б ал.1 и чл.55 ал.1 т.1 от НК му НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години от влизане на споразумението в сила. На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото по-леко наказание „глоба”.
В законна сила от 14.7.2016г.

79

НОХД No 795/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

А.И.Я.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 14.7.2016г.
ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на подсъдимия А.И.Я..
А.И.Я.
В законна сила от 21.7.2016г.

80

НОХД No 809/2016, III състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Р.П.П.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 14.7.2016г.
ОТМЕНЯ взетата в хода на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на подсъдимия Р.П.П..
Р.П.П.
В законна сила от 21.7.2016г.

81

НОХД No 809/2016, III състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Р.П.П.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 14.7.2016г.
Р.П.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия Р.П.П. - роден на *** *** Търново, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 08.05.2016 година, около 17.50 часа в гр.Ловеч, на бул. „Освобождение”, в района на фирма „Бонмикс”, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство, без съответното свидетелство за управление на МПС с наказателно постановление № 15-0906-000688/23.06.2015г. на Началник Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР - Ловеч, влязло в законна сила на 09.09.2015г., управлявал лек автомобил „Рено Меган Сценик” с ДК № ОВ 3523 ВН, без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, поради което и на основание чл.343в ал.2 и чл.55 ал.1 т.1 от НК му НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години от влизане на споразумението в сила. На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото по-леко наказание „глоба”.
В законна сила от 14.7.2016г.

82

Гражданско дело No 934/2016, VI състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

С.Л.Г.

В.С.Г.,
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 15.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на С.Л.Г., ЕГН-********** *** против В.С. Г.-Г., ЕГН-********** *** за издаване на заповед за защита по чл.16 от ЗЗДН и постановяване мерки за защита от домашно насилие по чл.5, ал.1, т.1 и т.3 от ЗЗДН, като по т.3 се забрани на В.С. Г.-Г. да приближава С.Л.Г. на по-малко от 100 метра, жилищено в гр. *******, ул. ** и местата на социални контакти и отдих на молителката при условия и в срок от 18 месеца, като НЕОСНОВАТЕЛНА И НЕДОКАЗАНА. ОТХВЪРЛЯ молбата на С.Л.Г., ЕГН-********** *** против В.С. Г.-Г., ЕГН-********** *** за заплащане на съдебно-деловодните разноски, направени по делото в размер на сумата 405 лева, съгласно представения списък по чл.80 от ГПК, като НЕОСНОВАТЕЛНА И НЕДОКАЗАНА.

83

НОХД No 813/2016, VIII състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.Т.В.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 15.7.2016г.
В.Т.В.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ В.Т.В., роден на *** ***, с постоянен адрес-***, българин, с българско гражданство, неженен, със средно образование, безработен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН за това, че за времето от 03.20 часа до 04.00 часа на 03.04.2016 г. в гр. Ловеч, обл.Ловеч, ул."Доктор Съйко Съев", от паркинг пред жилищен блок 209, при условията на опасен рецидив, чрез използване на техническо средство /ключ/ и чрез използване на специален начин /съединяване на кабели в таблото на автомобила/, отнел чужда движима вещ - лек автомобил „Фолксваген Голф III" с рама № WVWZZZ1HZRB130974, с рег.№ Р 91 42 ВВ, на стойност 2702.00 лв /две хиляди седемстотин и два лева/, от владението на Александър Калоянов Райнов от гр.Ловеч, собственост на Андрей Александров Томов ЕГН ********** от гр.Русе, без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, поради което и на основание чл.196, ал.1, т.2, във вр. с чл.195, ал.1, т.4, пр.2 и пр.З, във вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.29, ал.1, б."б",във вр. с чл.55,ал.1,т.1 от НК му НАЛАГА наказание 10/ДЕСЕТ/месеца „Лишаване от свобода”, което да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл.59, ал.2, във вр. с ал.1,т.1 от НК, ПРИСПАДА от така определеното наказание времето, през което подс. В. е бил задържан със Заповед за задържане на лице № 1762зз- 86/03.04.2016 г. на РУ на МВР- Ловеч, на основание чл.72, ал.1, т.1 от ЗМВР за срок до 24 часа, с Постановление от 04.04.2016 г. на РП- Ловеч и с мярка за неотклонение „Задържане под стража", взета с Определение № 238/06.04.2016 г. по НЧД № 397/2016 г. на PC Ловеч, влязло в сила на 11.04.2016 г., считано от 03.04.2016г. до превеждане на наказанието в сила.
В законна сила от 15.7.2016г.

84

НОХД No 813/2016, VIII състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

В.Т.В.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 15.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “”Задържане под стража”, взета по ДП №282/2016г. по описа на РУ МВР-Ловеч по отношение на подсъдимия В.Т.В., ЕГН-**********, подсъдим по НОХД №813/2016 г. по описа на ЛРС до превеждане на наказанието в сила.
В.Т.В.
В законна сила от 22.7.2016г.

85

Гражданско дело No 1881/2015, V състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

П.И.П.,
В.П.Н.

С.Б.Г.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 18.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен и недоказан, предявения от П. И.П., ЕГН **********, с адрес: *** и В.П.Н., ЕГН **********, с адрес: *** против С.Б.Г., ЕГН **********, с адрес: *** иск с правна квалификация по чл.109 от ЗС – с искане съдът да признае за установено по отношение на ответника, че са собственици на имот с идентификатор №67218.160.474 по КККР на с.Слатина, общ.Ловеч, одобрена със Заповед №РД – 18 – 49/20.03.2008 г. на Изп.директор на АГКК – София, целият с площ от 1142 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, при граници: № 67218.160.473, № 67218.160.826, № 67218.160.538 и № 67218.160.825 и да осъди ответника да премахне незаконно изградената ажурна ограда между УПИ – ІV – 474 и УПИ – VІ – 473 в кв.6 по регулационния план на с.Слатина, общ.Ловеч в частта й, попадаща в имот № 67218.160.474 по КККР на с.Слатина, както и да премахне дувар – подпорна стена, изцяло попадаща в имота им. ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен и недоказан, предявения от П. И.П., ЕГН **********, с адрес: *** и В.П.Н., ЕГН **********, с адрес: *** против С.Б.Г., ЕГН **********, с адрес: *** иск с правна квалификация по чл. 93 от ЗС вр.чл.59 от ЗЗД – за заплащане на сумата от 400.00/четиристотин/лева, представляваща обезщетение за пропуснати ползи от 18 кв.м. от имота им за периода от 23.03.2010 г. до 23.03.2015 г., ведно със законната лихва, начиная от 23.03.2015 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ искането на П. И.П., ЕГН **********, с адрес: *** и В.П.Н., ЕГН **********, с адрес: *** за заплащане на направените по делото съдебно-деловодни разноски. ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.3 от ГПК, П. И.П., ЕГН **********, с адрес: *** и В.П.Н., ЕГН **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТЯТ на С.Б.Г., ЕГН **********, с адрес: *** разноски по делото в размер на 600.00 /шестотин/лв.- платено адвокатско възнаграждение.

86

Гражданско дело No 2491/2015, IX състав

Искове за обезщетение от деликт

СИЕЛ-Н-00Д

Г.Д.Д.,
Ц.В.П.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 18.7.2016г.
ОСЪЖДА на основание чл. 210, ал. 3, вр. чл. 206, ал. 1 КТр Г.Д.Д. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати на „СИЕЛ-Н” ООД с ЕИК 203597264 с адрес гр. Ловеч, ул. „Ал. Кусев” № 21, представлявано от Милю Стоянов Минков сумата от 400,00 лв. /четиристотин лева/-обезщетение за причинени имуществени вреди по време на работната смяна Д. на 15/16.08.2016 г.-механична повреда на дисплей на нивомерна конзола, монтирана в бензиностанция, находяща се на адрес гр. Ловеч, ул. „Ал. Кусев” № 21, ведно със законната лихва от 18.12.2015 г. до изплащане на вземането. ОСЪЖДА на основание чл. 45 ЗЗД Ц.В.П. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати на „СИЕЛ-Н” ООД с ЕИК 203597264 с адрес гр. Ловеч, ул. „Ал. Кусев” № 21, представлявано от Милю Стоянов Минков сумата от 476,00 лв. /четиристотин седемдесет и шест лева/-обезщетение за причинени имуществени вреди на 15/16.08.2016 г.-механична повреда на дисплей на нивомерна конзола, монтирана в бензиностанция, находяща се на адрес гр. Ловеч, ул. „Ал. Кусев” № 21, ведно със законната лихва от 18.12.2015 г. до изплащане на вземането. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК КТр Г.Д.Д. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати на „СИЕЛ-Н” ООД с ЕИК 203597264 с адрес гр. Ловеч, ул. „Ал. Кусев” № 21, представлявано от Милю Стоянов Минков сумата от 248,40 лв. /двеста четиридесет и осем лева и четиридесет стотинки/-сторени разноски. ОСЪЖДА на основание чл. 45 ЗЗД Ц.В.П. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати на „СИЕЛ-Н” ООД с ЕИК 203597264 с адрес гр. Ловеч, ул. „Ал. Кусев” № 21, представлявано от Милю Стоянов Минков сумата от 291,60 лв. /двеста деветдесет и един лева и шестдесет стотинки/-сторени разноски. ОТХВЪРЛЯ искането на Г.Д.Д., с горните данни, за присъждане на сторените разноски.

87

Гражданско дело No 595/2016, VI състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

ОВЕРГАЗ КАПИТАЛ АД

Г.С.П.,
Ю.В.К.

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 18.7.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответниците Г.С.П., ЕГН-********** *** и Ю.В.К., ЕГН-********** *** при условията на солидарност вземането на ищеца „ОВЕРГАЗ КАПИТАЛ”АД, ЕИК : 121589421, със седалище и адрес на управление : гр.София, ул.”Филип Кутев”№5, представлявано от Изпълнителния директор Светлин Йоцов Иванов в размер на сумата 5 264,54 /пет хиляди двеста шестдесет и четири лева петдесет и четири стотинки/, от които : 4 424,72 лева - главница, 339,32 лева - възнаградителна лихва за периода от 20.07.2014 год. до 17.01.2015 год., 500,50 лева - лихва за забава за периода от 28.10.2014 год. до 27.01.2016 год. по Договор за кредит №002137/18.06.2013 год., ведно със законната лихва от 27.01.2016 год. до окончателното погасяване на сумите, за което е издадена Заповед за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК от РС-гр.Ловеч по Ч.гр.дело №148/2016 год., по иска за съществуване на вземането с правно основание чл.422, ал.1 от ГПК, предявен от „ОВЕРГАЗ КАПИТАЛ”АД, с горните данни против ответниците Г.С.П. и Ю.В.К., с горните данни. ОСЪЖДА Г.С.П., ЕГН-********** *** и Ю.В.К., ЕГН-********** *** да заплатят солидарно на „ОВЕРГАЗ КАПИТАЛ”АД, ЕИК : 121589421, със седалище и адрес на управление : гр.София, ул.”Филип Кутев”№5, представлявано от Изпълнителния директор Светлин Йоцов Иванов сумата в размер общо на 764,98 /седемстотин шестдесет и четири лева деветдесет и осем стотинки/, представляващи съдебно-деловодни разноски, на основание чл.78, ал.1 във връзка с чл.80 от ГПК, от които 170,98 лева внесена по сметка на съда държавна такса и 594 лева адвокатски хонорар. ОСЪЖДА Г.С.П., ЕГН-********** *** и Ю.В.К., ЕГН-********** *** да заплатят солидарно на „ОВЕРГАЗ КАПИТАЛ”АД, ЕИК : 121589421, със седалище и адрес на управление : гр.София, ул.”Филип Кутев”№5, представлявано от Изпълнителния директор Светлин Йоцов Иванов сумата в размер общо на 206 /двеста и шест/ лева, представляващи съдебно-деловодни разноски, направени в заповедното производство, на основание чл.78, ал.1 във връзка с чл.80 от ГПК, от които 106 лева държавна такса, внесена по сметка на РС-гр.Ловеч и 100 лева адвокатски хонорар.
В законна сила от 18.7.2016г.

88

АНД No 888/2015, II състав

КАТ

П.К.Т.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 18.7.2016г.
НП-измененоПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15-0906-000164 от 26.02.2015 г. на Началника на сектор ПП при ОД на МВР ЛОВЕЧ, по т.1), по която е наложено на П.К.Т. ***, ЕГН : **********, административно наказание на основание чл.182, ал.1, т.2 от ЗДвП – глоба в размер на 50 лева, за извършено нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15-0906-000164 от 26.02.2015 г. на Началника на сектор ПП при ОД на МВР ЛОВЕЧ, по т.2), по която е наложено на П.К.Т. ***, с горните данни, административно наказание на основание чл.185 от ЗДвП – глоба в размер на 20 лева, за нарушение на чл.157, ал.6 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

89

АНД No 241/2016, I състав

КАТ

А.И.С.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 18.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство - Серия К № 1037342 на ОД на МВР – Ловеч, с който на А.И.С.,***, е наложена на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП, глоба в размер на 200,00 /двеста/ лева, за извършено нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

90

АНД No 287/2016, III състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР

ПИ СИ СЪРВИСИЗ ЕООД

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 18.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2016 – 036401 от 10.02.2016 год. на Цветан Христов Христов – Директор на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД „Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите, упълномощен със Заповед №290/22.04.2015 год. на Председателя на КЗП, с което на основание чл.198 от Закона за защита на потребителите на „П.С.С.” ЕООД град Ловеч с ЕИК ****, представлявано от П.М.Ч. с ЕГН ********** - управител е наложена имуществена санкция в размер на 300 лв. за извършено нарушение по чл.9 ал.2 от Закона за защита на потребителите като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

91

АНД No 497/2016, III състав

РДГ

Р.П.К.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 18.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2240 от 15.04.2016 год. на инж. Павли П. Богдански, Директор на Регионална дирекция по горите – гр.Ловеч, упълномощен със Заповед № РД 49-199/16.05.2011г. на Министъра на Земеделието и храните, с което на основание чл.53 ал.1 и ал.2 от ЗАНН и чл.275 ал.1 т.2 от Закона за горите, с което на Р.П.К. с ЕГН ********** *** е наложено наказание глоба на основание чл.266 ал.1 предложение седмо от Закона за горите, в размер на 150.00 лв. /сто и петдесет лева/ за извършено нарушение по чл.213 ал.1 предложение шесто т.1 от Закона за горите и на основание чл.275 ал.2 от ЗГ е определено да заплати паричната равностойност на липсващите вещи - предмет на нарушението: 5 пр. м3 /пет пространствени кубически метра/ дърва за огрев от цер, благун и габър, в размер на 125.95 лв. /сто двадесет и пет лева и деветдесет и пет стотинки/ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

92

АНД No 678/2016, I състав

КАТ

К.Д.Г.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 18.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш - Серия К № 1111349 на ОД на МВР Ловеч, с който на К.Д.Г., ЕГН: ********** *** е наложена на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.2, т.6 от ЗДвП, глоба в размер на 300.00 лева за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

93

Гражданско дело No 2496/2015, V състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

С.Н.С.,
С.А.С.

А.Н.А.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 19.7.2016г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, на основание чл.348 от ГПК, допуснатия до делба имот, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с ИДЕНТИФИКАТОР 43952.509.9585.4.1 (четири, три, девет, пет, две, точка, пет, нула, девет, точка, девет, пет, осем, пет, точка, четири, точка, едно) , последно изменение със Заповед: КД-14-11-1080/07.08.2013 г. на Началника на СГКК-Ловеч, адрес на имота: гр.Ловеч,п.к. 5500, ул."Пано Рогозаров"№ 9 (девет), ет.2 (втори), самостоятелният обект се намира в сграда № 4 (четири), разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.509.9585 (четири, три, девет, пет, две, точка, пет, нула, девет, точка, девет, пет, осем, пет) , предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: няма данни, прилежащи части...., ниво 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 43952.509.9585.4.3 , над обекта: 43952.509.9585.4.2, стар идентификатор : няма (описанието на имота е съгласно КККР на град Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителни директор на АГКК-София/, като недвижимият имот съгласно документите за собственост има следното описание: ПЪРВИ ЕТАЖ от ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА , находяща се на посочения административен адрес, построена в източната част на имота, със застроена площ от около 87 (осемдесет и седем) кв.м, която сграда представлява къща- източен близнак, цялата със застроена площ от 174 кв.м, заедно със ? ид.ч. от прилежащите към първия етаж МАЗА,ТАВАН , заедно с ? ид.ч. от: общите части на сградата-източен близнак и от отстъпеното право на строеж върху държавен УПИ XII-9585 (дванадесети римско за пл.номер девет хиляди петстотин осемдесет и пет) в квартал 32 (тридесет и втори) по ПУП - ПРЗ на града от 1989 г.,целия УПИ с площ по скица 510 кв.м, при граници на имота: на изток- ПИ XI11-9586, на запад -ПИ XI-9584, на север ул. „П.Рогозаров", на юг- улица и при граници на етажа: на север и юг- празно място, на изток- ПИ XIII, на запад-сграда на н-ци на Б.Т.Б., отгоре- А.Н.А., отдолу-мази. След извършване на публичната продан, получената сума да бъде разпределена между съсобствениците при следните квоти: 1/8 ид.част за Сичеонка Н.С., 6/8 ид.части за С.Н.С. и С.А.С., при условията на СИО и 1/8 ид.част за А.Н.А.. ОСЪЖДА С.Н.С., ЕГН:**********,***, с адрес за призоваване: с.Д.С., ул. ”Трета”№32 ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Ловешкия РС сумата от 72,50 лв/ седемдесет и два лева и 50 ст/, представляваща държавна такса от 4% върху стойността на притежавания дял. ОСЪЖДА А.Н.А., ЕГН:**********,с пост.адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Ловешкия РС сумата от 72,50 лв/ седемдесет и два лева и 50 ст/, представляваща държавна такса от 4% върху стойността на притежавания дял. ОСЪЖДА С.Н.С., ЕГН:**********,***, с адрес за призоваване: с.Д.С., ул. ”Трета”№32, С.А.С., ЕГН: **********, с пост.адрес ***, с адрес за призоваване: с.Д.С., ул.”Трета” №32 ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на Ловешкия районен съд сумата от 435.00 лв./четиристотин тридесет и пет лева/, представляваща държавна такса от 4% върху стойността на притежавания в условията на СИО дял.

94

Гражданско дело No 757/2016, V състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Г.А.Г.

 

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 19.7.2016г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК: 175133827,със седалище и адрес на управление: гр.София 1000,район „Средец”, ул.”Г.С. Раковски”№140, представлявано от всеки от членовете на управителния съвет заедно, че Г.А.Г., ЕГН: **********, с пост.адрес: ***, чрез пълномощника си-адв.Д.С.,***,офис 9 не дължи сумата в размер на 185,55 лв, представляваща цена за консумирана ел.енергия за периадо от м.февруари – м.април 2009 г., поради изтекла погасителна давност, съгласно разпоредбата на чл.111, б.”в” от ЗЗД. ОСЪЖДА „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ”,ЕИК:175133827 ,със седалище:гр.София, адрес на управление : район Средец, ул. „Г.С. Раковски” № 140, представлявано от всеки от членовете на управителния съвет заедно ДА ЗАПЛАТИ на Г.А.Г., ЕГН: **********, с пост.адрес: ***, чрез пълномощника си-адв.Д.С.,***,офис 9 сумата от 351,41 лева/триста петдесет и един лева и 41 ст/.-направени по делото разноски.

95

Гражданско дело No 945/2016, VI състав

ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЛОВЕЧ

В.С.В.,
В.Ц.И.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ,
Н.В.И.

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 19.7.2016г.
ОПРЕДЕЛЯ мярка за закрила, като, на основание чл.26 във връзка с чл.25, ал.1, т.2 и чл.4, ал.1, т.5 от ЗЗДет, НАСТАНЯВА непълнолетното дете Н.В.И., ЕГН-********** в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи 3-гр.Ловеч за срок до навършване на пълнолетие.

96

НЧХД No 780/2015, II състав

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

М.С.С.

Д.Й.С.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Присъда от 19.7.2016г.
Д.Й.С.
Мотиви от 30.8.2016г.

97

АНД No 181/2016, III състав

РДГ

Х.Г.Х.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 19.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2187 от 04.02.2016 год. на Павли Петров Богдански, Директор на Регионална дирекция по горите – гр.Ловеч, упълномощен със Заповед № РД 49-199/16.05.2011г. на Министъра на Земеделието и храните, с което на основание чл.53 ал.1 и 2 от ЗАНН и чл.275 ал.1 т.2 от Закона за горите на Х.Г.Х. с ЕГН ********** *** е наложено наказание глоба в размер на 1 000 /хиляда/ лева за извършено нарушение по чл.257 ал.2 от Закона за горите във вр. с чл.50 ал.12 от Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

98

АНД No 505/2016, III състав

КАТ

Д.Л.Л.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 19.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №15-0906-001025 от 12.10.2015 год. на Николай Васков Недялков – Началник на сектор ПП към ОДМВР - Ловеч, оправомощен със заповед № З-2205/30.08.2010 год. на ВНД Директор на ОД на МВР - Ловеч, с което на Д.Л.Л. с ЕГН ********** *** основание чл.315 ал.1 т.1 от КЗ е наложена глоба в размер на 400 лева за извършено нарушение на чл.315 ал.1 пр.2 т.1 във вр. с чл.259 ал.1 т.1 във вр. с чл.249 т.1 от Кодекса за застраховането като НЕОБОСНОВАНО и НЕДОКАЗАНО.

99

АНД No 655/2016, VIII състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Е.Т.Й.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 19.7.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА”, взета по ДП №158/ 2016г. по описа на РУ МВР гр.Ловеч, по отношение на Е.Т.Й., ЕГН-**********

100

АНД No 655/2016, VIII състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Е.Т.Й.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 19.7.2016г.
Е.Т.Й.
Мотиви от 26.7.2016г.

101

НОХД No 819/2016, VIII състав

Принуда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Б.Д.П.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 19.7.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА“ взета по ДП №321/2016 год. по описа на РУ МВР Ловеч по отношение на подсъдимия Б. Д.П.,ЕГН- ********** , подсъдим по НОХД №819/2016 г. по описа на РС-Ловеч
Б.Д.П.
В законна сила от 26.7.2016г.

102

НОХД No 819/2016, VIII състав

Принуда

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Б.Д.П.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 19.7.2016г.
Б.Д.П.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ Б.Д.П. - роден на *** ***,настоящ адрес ***,български гражданин, с основно образование,неженен, безработен, осъждан, ЕГН- ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 03.04.2016, в гр.Ловеч, пред магазин „Лидъл", принудил Мартин Димитринов Димитров от гр.Ловеч, да извърши нещо противно на волята му- да извършва просия на пари, като употребил за това сила (ритнал го в краката), поради което и на основание чл.143,ал.1,пр.1,алт.1-ва във вр. с чл.54 от НК му НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4/ЧЕТИРИ/месеца. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3/ТРИ/години.
В законна сила от 19.7.2016г.

103

НОХД No 820/2016, VIII състав

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.А.М.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 19.7.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА”, взета по ДП №4932016 год. по описа на РУ МВР гр. Ловеч по отношение на подсъдимия М.А.М., ЕГН-**********, подсъдим по НОХД №820/2016 г. по описа на ЛРС
М.А.М.
В законна сила от 26.7.2016г.

104

НОХД No 820/2016, VIII състав

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.А.М.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 19.7.2016г.
М.А.М.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ М.А.М., роден на *** ***, с постоянен адрес ***, българин, българско гражданство, неженен,с основно образование, безработен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 04.06.2016 г. в л.а. „Опел Вектра" с рег.№ ОВ 7491 ВА, паркиран на ул."Стара планина” № 8 в гр.Ловеч, обл.Ловеч, държал високорискови наркотични вещества- коноп /марихуана/ с нето тегло 0,221 грама и съдържание на активният компонент /тетрахидроканабинол/ 5.8%-на стойност 1.33 лева, без надлежно разрешение издадено от органите по чл. 16 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и в нарушение на разпоредбите на чл. 30 от ЗКНВП, като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал. 5 във вр. с ал. 3, предл. 2- ро, т. 1 във вр. с чл. 54 ал. 1 НК му НАЛАГА наказание „ГЛОБА” в размер на 300/ТРИСТА/ лева, която да заплати в полза на държавата по сметка на бюджета на съдебната власт.
В законна сила от 19.7.2016г.

105

НОХД No 824/2016, VIII състав

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Е.С.А.,
М.М.М.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 19.7.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “Подписка“ взета по ДП №3/2014 год. по описа на РУ гр.Угърчин по отношение на подсъдимата Е.С.А.,ЕГН-**********,подсъдима по НОХД №824/2016 г. по описа на ЛРС. ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „Подписка“ по ДП № 3/2014 год. по описа на РУ гр.Угърчин, по отношение на подсъдимия М.М.М., ЕГН-**********,подсъдим по НОХД № 824/2016 год. по описа на ЛРС.
Е.С.А.
М.М.М.
В законна сила от 26.7.2016г.

106

НОХД No 824/2016, VIII състав

Квалифицирани състави на кражба

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Е.С.А.,
М.М.М.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Споразумение от 19.7.2016г.
Е.С.А.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМАТА Е.С.А., родена на *** ***,настоящ адрес ***, българска гражданка, със средно образование, неомъжена, неосъждана, безработна , ЕГН-********** ЗА ВИНОВНА за това, че през периода 01.09.2013 г. - 11.01.2014 г.,в с.Микре,ул. „Божко Ст.Божков" №11, в съучастие като съизвършител с Милко М. *** и непълнолетния М.М.М. *** ,чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот- счупване стъкла на прозорци ,отнел чужди движими вещи- 5 бр. китеника ,1бр. черга, 1 бр. килим и 1 бр. одеяло,на обща стойност 556,00 лева , от владението на П. *** и Кинка Цанова Пенкова от гр.Тетевен,Ловешка област без съгласието на собствениците,с намерение противозаконно да ги присвои,поради което и на основание чл.195,ал.1,т.3,пр.1,вр.чл.194,ал.1 и чл. 20,ал.2 във вр. с чл. 55,ал.1,т.1 от НК й НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5/ПЕТ/месеца. На основание чл.66,ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание за срок за срок от 3/ТРИ/ години.
М.М.М.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ М.М.М., роден на *** ***,настоящ адрес ***, български гражданин, с основно о образование, неженен,неосъждан, ученик, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН за това, че през периода 01.09.2013 г. - 11.01.2014 г.,в с.Микре,ул. „Божко Ст.Божков" №11, като непълнолетен, но можейки да разбира свойството и значението на извършеното деяние и да ръководи постъпките си,в съучастие като съизвършител с Е.С.А. *** и Милко М. ***, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот- счупване стъкла на прозорци ,отнел чужди движими вещи- 5 бр. китеника ,1бр. черга, 1 бр. килим и 1 бр. одеяло,на обща стойност 556,00 лева , от владението на П. *** и Кинка Цанова Пенкова от гр.Тетевен,Ловешка област без съгласието на собствениците, с намерение противозаконно да ги присвои,поради което и на основание чл.195,ал.1,т.3,пр.1,вр.чл.194,ал.1,вр. с чл.20,ал.2 и чл.63,ал.1,т.З във вр. с чл.55,ал.2,б."б" от НК му НАЛАГА наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да бъде изпълнено чрез прочитане на споразумението по Общинско радио Ловеч.
В законна сила от 19.7.2016г.

107

АНД No 830/2016, VIII състав

Производство по УБДХ

 

Х.Д.Х.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 19.7.2016г.
НАЛАГА на Х.Д.Д., роден на ***г***, с настоящ адрес ***, българин, българско гражданство, разведен със средно образование, не работи, не осъждан, ЕГН - **********, АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – ГЛОБА в размер на 100,00 /сто/ лева, която следва да се плати по сметка на съдебната власт, за това, че на 26/27.12.2015 година, в с. Лесидрен, обл. Ловеч е осъществил състава на чл.1 от УБДХ – извършил е непристойни действия и грубо е нарушил обществения ред. Решението подлежи на обжалване пред ЛОС в срок от двадесет и четири часа, считано от прочитане на решението, а именно в 15.10 часа на 19.07.2015г. В случай на обжалване насрочвам съдебното заседание пред ОС гр. Ловеч на 22.07.2016г. от 10.00 часа
Х.Д.Х.
Мотиви от 19.7.2016г.
В законна сила от 20.7.2016г.

108

Гражданско дело No 1444/2015, IX състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД

Б.П.Б.,
Т.И.Б.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 20.7.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНЕВОНО по отношение на по отношение на Б.П.Б. с ЕГН ********** и Т.И.Б. с ЕГН ********** двамата с адрес ***, че “Топлофикация София” ЕАД с ЕИК 831609046 с адрес гр. София, ул. “Ястребец” № 23Б, представлявано от Стоян Цветанов има солидарно срещу тях вземане в размер на 6 335,02 лв. /шест хиляди триста тридесет и пет лева и две стотинки/-стойност на доставена топлинна енергия до имот, находящ се на адрес гр. София, община Красно село, ул. „Кюстендил“ № 49, ап. 18 за периода 01.01.2013 г. до 31.01.2014 г., ведно със законната лихва от 04.05.2015 г. до изплащането му, за което е издадена Заповед № 719 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 10.07.2015 г. по ч. гр. д. № 1146 от 2015 г. по описа на РС Ловеч. ПРИЗНАВА ЗА УСТАНЕВОНО по отношение на по отношение на Б.П.Б. с ЕГН ********** и Т.И.Б. с ЕГН ********** двамата с адрес ***, че “Топлофикация София” ЕАД с ЕИК 831609046 с адрес гр. София, ул. “Ястребец” № 23Б, представлявано от Стоян Цветанов има солидарно срещу тях вземане в размер на 1 193,05 лв. /хиляда сто деветдесет и три лева и пет стотинки/- обезщетение за забава върху сумата от 6 335,02 лв. за периода 28.02.2013 г. до 24.04.2015 г. до изплащането му, за което е издадена Заповед № 719 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК от 10.07.2015 г. по ч. гр. д. № 1146 от 2015 г. по описа на РС Ловеч. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК Б.П.Б. с ЕГН ********** и Т.И.Б. с ЕГН ********** двамата с адрес *** да заплатят на “Топлофикация София” ЕАД с ЕИК 831609046 с адрес гр. София, ул. “Ястребец” № 23Б, представлявано от Стоян Цветанов сумата от 1 943,28 лв. /хиляда деветстотин четиридесет и три лева и двадесет и осем стотинки/-сторени разноски в настоящото производство и в производството по издаване на заповед за изпълнение. Решението е постановено при участието на трето лице помагач“Термокомплект“ ООД на страната на ищеца „Топлофикация София“ АД.

109

Гражданско дело No 296/2016, VI състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

И.П.П.

Б.Х.Б.,
П.В.К.,
Х.П.В.,
В.П.В.

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 20.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от ищеца И.П.П., ЕГН-********** *** против ответницата Б.Х.Б., ЕГН-********** ***, иск с правно основание чл.48, ал.7 от ЗУЕС, за заплащане на сумата 2 999,99 лв., както и законната лихва за времето от предявяване на иска – 29.02.2016 год. до окончателното изплащане, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОТХВЪРЛЯ претенцията на ищеца И.П.П., ЕГН-********** *** против ответницата Б.Х.Б., ЕГН-********** *** за заплащане на направените по делото разноски, като НЕОСНОВАТЕЛНА И НЕДОКАЗАНА. ОСЪЖДА ищеца И.П.П., ЕГН-********** *** да заплати на ответницата Б.Х.Б., ЕГН-********** *** сумата 425 /четиристотин двадесет и пет/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски, на основание чл.78, ал.3 от ГПК. РАЙОНЕН СЪД-ГРАД ЛОВЕЧ да върне на ищеца И.П.П., ЕГН-********** *** сумата 120 /сто и двадесет/ лева, представляваща половината от внесената държавна такса, на основание чл.78, ал.9 от ГПК, предвид частичната спогодба, постигната между него и трима от ответниците по делото.

110

АНД No 474/2016, III състав

МВР

В.Х.Н.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 20.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4/17.03.2016 год. на гл.инспектор Радостина Лалева Петкова – ВПД Началник на РУ град Ловеч, с което на В.Х.Н. с ЕГН ********** *** на основание чл.212 от ЗОБВВПИ е наложено наказание глоба в размер на 500 лева за извършено нарушение на чл.54 ал.1 от ЗОБВВПИ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО. ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство по НАХД №474/2016 година по описа на ЛРС.

111

АНД No 147/2016, II състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР

Ч.Н.Г.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 21.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № Л-1-1 от 02.02.2016 г. на ВИД Началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол” (РОНСК) Ловеч при Регионална дирекция за национален строителен контрол – Северозападен район (РДНСК – СЗР), с което е наложено на Ч.Н.Г. ***, ЕГН : **********, в качеството му на управител на „Софинвест” ЕООД, ЕИК 121359317, като лице упражняващо строителен надзор по време на строителството на строеж, административно наказание на основание чл.233, във връзка с чл.239, ал.1, т.2 и чл.222, ал.1, т.15 от ЗУТ – глоба в размер на 100 лева, за нарушение на чл.158, ал.2 от ЗУТ, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО

112

АНД No 415/2016, III състав

КАТ

Т.Л.Г.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 21.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш Серия К №1093444 на ОД на МВР - Ловеч за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, с който на Т.Л.Г. с ЕГН ********** *** на основание чл.189 ал.4 във вр. с чл.182 ал.2 т.5 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200 лева за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП като ОБОСНОВАН и ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

113

АНД No 487/2016, I състав

КАТ

В.Н.А.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 21.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15-0456-000028/21.10.2015 год. на Николай Васков Недялков,Началник на сектор ПП при ОД на МВР-Ловеч, с което е наложена на основание чл.315,ал.1,т.1 от КЗ глоба в размер на 400 лева на В.Н.А. ***, ЕГН: **********, за нарушение на чл.315,ал.1,пр.2, във връзка с чл.259,ал.1,т.1,във връзка с чл.249,т.1 от КЗ, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

114

АНД No 583/2016, III състав

КАТ

Б.В.П.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 21.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15-0906-000443 от 21.04.2015 год. на Николай Васков Недялков – Началник на сектор към ОДМВР – Ловеч, Сектор „Пътна полиция” - Ловеч, упълномощен със заповед № 8121з-47/16.01.2015 год. на Министъра на МВР, с което на Б.В.П., с ЕГН ********** *** на основание чл.183 ал.3 т.6 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 30 лева за извършено нарушение на чл.6 т.1 от ЗДвП като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

115

НОХД No 846/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.Д.П.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 21.7.2016г.
Д.Д.П.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между мл. прокурор Веселина Стоянова, защитника адв. С.Т. *** и подсъдимия Д.Д.П., като ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Д.П. - роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, с българско гражданство, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.07.2016 год. около 01.10 часа в гр.Ловеч, по ул. Александър Стамболийски, до училище „Св. Климент Охридски“, управлявал МПС - лек автомобил „Опел Вектра“ с peг. № OB 7547 АР, собственост на Д.П.Г. от гр.Ловеч с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.39 на хиляда, установено по надлежния ред чрез лабораторно изследване - протокол за химическа експертиза № 137/19.07.2016 г на СХЛ при ОД на МВР - гр.Ловеч, поради което и на основание чл.343б ал.1 и чл.55 ал.1 т.1 от НК му НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание лишаване от свобода за срок от три години от влизане на споразумението в сила. На основание чл.59 ал.1 НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание лишаване от свобода времето, през което подсъдимият Д.Д.П. е бил задържан за срок до 24 часа на 14.07.2016г. по ЗМВР със заповед peг. № 1762зз-176/14.07.2016 година. На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА кумулативно предвиденото по-леко наказание „глоба”. На основание чл.343г във вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК ЛИШАВА подсъдимия Д.Д.П. от право да управлява МПС за срок от шест месеца. На основание чл.59 ал.4 от НК ПРИСПАДА от така определения размер на наказанието времето, през което П. е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 14.07.2016 година.
В законна сила от 21.7.2016г.

116

НОХД No 846/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.Д.П.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 21.7.2016г.
ОТМЕНЯ взетата в хода на бързото производство мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на подсъдимия Д.Д.П..
Д.Д.П.

117

Гражданско дело No 2492/2015, VI състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД -СОФИЯ

В.М.И.

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 22.7.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че В.М.И., ЕГН-********** ***, с електроснабден имот, находящ се в с.Кирчево, Община-гр.Угърчин, Област-гр.Ловеч, ул.”Александър Стамболийски”№145, ИТН : 300226543494 по издадената заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК №1306/12.11.2015 год. по Ч.гр.дело №2103/2015 год. по описа на РС-гр.Ловеч, дължи на „ЧЕЗ Електро България”АД, ЕИК : 175133827, със седалище и адрес на управление : гр.София-1784, район „Младост”, бул.”Цариградско шосе”№159, бл.Бенч Марк, Бизнес център, представлявано от Кремена Стоянова Стоянова и Жанна Василева Пехливанова, следните суми : сумата от 745,36 /седемстотин четиридесет и пет лева тридесет и шест стотинки/ главница за използвана и незаплатена електрическа енергия за периода от 15.06.2014 год. до 11.09.2015 год.; сумата от 44,07 /четиридесет и четири лева и седем стотинки/ законна лихва за забава, считано от 23.08.2014 год. до 05.11.2015 год., съгласно приложената по делото справка за възникнали задължения; законна лихва за забава върху главницата, считано от момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 12.11.2015 год. до окончателното заплащане на главницата, по иска, предявен от „ЧЕЗ Електро България”АД, с горните данни против В.М.И., с горните данни с правно основание чл.422, ал.1 във връзка с чл.415, ал.1 и сл. във връза с чл.410 от ГПК и чл.107 от ЗЕ. ОСЪЖДА В.М.И., ЕГН-********** *** да заплати на „ЧЕЗ Електро България”АД, ЕИК : 175133827, със седалище и адрес на управление : гр.София-1784, район „Младост”, бул.”Цариградско шосе”№159, бл.Бенч Марк, Бизнес център, представлявано от Кремена Стоянова Стоянова и Жанна Василева Пехливанова сумата в размер общо на 285 /двеста осемдесет и пет/ лева, представляваща съдебно-деловодни разноски за настоящото исково производство, включваща 75 лева държавна такса, 90 лева адзвокатско възнаграждение и 120 лева депозит за вещо лице, на основание чл.78, ал.1 във връзка с чл.80 от ГПК. ОСЪЖДА В.М.И., ЕГН-********** *** да заплати на „ЧЕЗ Електро България”АД, ЕИК : 175133827, със седалище и адрес на управление : гр.София-1784, район „Младост”, бул.”Цариградско шосе”№159, бл.Бенч Марк, Бизнес център, представлявано от Кремена Стоянова Стоянова и Жанна Василева Пехливанова сумата в размер общо на 85 /осемдесет и пет/ лева, представляващи съдебно-деловодни разноски, направени в заповедното производство, от които 25 лева платена по сметка на съда държавна такса и 60 лева възнаграждение за адвокат, на основание чл.78, ал.1 във връзка с чл.80 от ГПК.

118

АНД No 288/2016, II състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР

П.И.Р.

 

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Решение от 22.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2016 - 037119 от 10.02.2016 г. на Директора на Регионална дирекция гр.Русе към Комисията за защита на потребителите – София, с което са наложени на П.И.Р. ***, ЕГН : **********, административни наказания на основание чл.201 от Закона за защита на потребителите – имуществена санкция в размер на 500 лева и на основание чл.197 от Закона за защита на потребителите – имуществена санкция в размер на 500 лева, за нарушения на чл.30 и чл.8, ал.1 от ЗЗП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО

119

АНД No 304/2016, III състав

КАТ

Т.А.Т.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 22.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство - Серия К №1090002 на ОД на МВР – Ловеч, с който на Т.А. Т. с ЕГН ********** *** на основание чл.189 ал.4 във вр. с чл.182 ал.2 т.5 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200 лева за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП като ОБОСНОВАН и ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

120

Гражданско дело No 1493/2014, V състав

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

Ч.И.М.,
В.И.Ч.

С.С.С.,
В.М.Д.,
Й.М.Г.,
М.П.Г.,
П.А.А.,
С.В.С.,
И.В.С.,
Г.В.К.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 25.7.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл.124,ал.1 от ГПК, по отношение на С.С.С., ЕГН **********, с адрес: ***, В. СТАНЕВА Д., ЕГН **********, с адрес: ***, Й.М.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, М.П.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, П.А.А., ЕГН **********, с адрес: ***, р-н Връбница, ж.к.”Обеля”,№2 – 256, вх.А, ет.8, ап.22, Г.В.К., ЕГН **********, с адрес: ***, С.В.С., ЕГН **********, с адрес: *** и И.В.С., ЕГН **********, с адрес: ***, че Ч.И.М., ЕГН **********, с адрес: *** и В.И.Ч., ЕГН **********, с адрес: *** са собственици на недвижим имот с идентификатор №43952.556.66 по плана на новообразуваните имоти в местност „Стратеш” – гр.Ловеч, одобрен със заповед №419 от 03.08.2009 г. на Областен управител – Ловеч, площ на новообразувания имот – 1453 кв.м., представляващ изоставена територия за трайни насаждения, категория 6, в м.”Стратеш” ведно с намиращата се в имота паянтова жилищна сграда, еднофамилна – 9 кв.м.с идентификатор 43952.556.66.1 на един етаж, при съседи на имота- 556.163 полски път община Ловеч, 556.65 нива на С.С. Г., 556.67 нива на Й. Т.Д. и 556.68 изостав.тр.нас.насл.Б.Н.Б., а по стар НА №145, том І, дело №379/1968 г. лозе от около 1/един/ дка в м.”Стратеш”, Ловешко землище, при граници: Б.Н.Ц.Т.П.Р. и път. ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, С.С.С., ЕГН **********, с адрес: ***, В. СТАНЕВА Д., ЕГН **********, с адрес: ***, Й.М.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, М.П.Г., ЕГН **********, с адрес: ***, П.А.А., ЕГН **********, с адрес: ***, р-н Връбница, ж.к.”Обеля”,№2 – 256, вх.А, ет.8, ап.22, Г.В.К., ЕГН **********, с адрес: ***, С.В.С., ЕГН **********, с адрес: *** и И.В.С., ЕГН **********, с адрес: ***, ДА ЗАПЛАТЯТ на Ч.И.М., ЕГН **********, с адрес: *** и В.И.Ч., ЕГН **********, с адрес: *** разноски по делото в общ размер на 350.00/триста и петдесет/лева. ОСЪЖДА Й.М.Г., ЕГН **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на Ч.И.М., ЕГН **********, с адрес: *** и В.И.Ч., ЕГН **********, с адрес: *** сумата от 300.00/триста/лева – разноски за назначаване на адв.Ц.Т. *** за нейн особен представителпо делото. ОСЪЖДА М.П.Г., ЕГН **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на Ч.И.М., ЕГН **********, с адрес: *** и В.И.Ч., ЕГН **********, с адрес: *** сумата от 300.00/триста/лева – разноски за назначаване на адв.И.К. за негов особен представител по делото. ОСЪЖДА П.А.А., ЕГН **********, с адрес: ***, р-н Връбница, ж.к.”Обеля”,№2 – 256, вх.А, ет.8, ап.22ДА ЗАПЛАТИ на Ч.И.М., ЕГН **********, с адрес: *** и В.И.Ч., ЕГН **********, с адрес: *** сумата от 300.00/триста/лева – разноски за назначаване на адв.Р.Д. за негов особен представител по делото. УКАЗВА на ищците да извършат отбелязване на решението в шестмесечен срок от влизането му в сила, на осн.чл.115 ал.2 ЗС, като го уведомява, че след изтичане на този срок вписването на исковата молба губи действието си.

121

Гражданско дело No 1899/2015, VI състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

С.С.С.

В.П.Д.

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Решение от 25.7.2016г.
ОСЪЖДА В.П.Д., ЕГН-********** *** да заплати на С.С.С., ЕГН-********** *** сумата 9 700 /девет хиляди и седемстотин/ лева, представляваща дадена и невърната в заем сума по Договор за заем от 17.02.2014 год., на основание чл.240 от ЗЗД, ведно със законната лихва върху тази сума, начиная от датата на предявяване на исковата молба в съда – 21.10.2015 год. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ предявеният от С.С.С., ЕГН-********** *** против В.П.Д., ЕГН-********** *** иск с правно основание чл.86, ал.1 от ЗЗД, за заплащане на сумата 1 107,89 лева, обезщетение за забавено изпълнение върху претендираната главницата от 9 700 лева за периода от 19.04.2014 год. до 21.10.2015 год., като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОТХВЪРЛЯ предявеният от С.С.С., ЕГН-********** *** против В.П.Д., ЕГН-********** ***, иск с правно основание чл.92 от ЗЗД, за заплащане на неустойка в размер на 12 425 лева по сключения договор за заем за периода от 19.04.2014 год. до 21.10.2015 год., като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОТХВЪРЛЯ предявеният от С.С.С., ЕГН-********** *** против В.П.Д., ЕГН-********** ***, иск с правно основание чл.86, ал.1 от ЗЗД за заплащане на лихва за забава върху неустойката в размер на 1 107,89 лева за периода от 19.04.2014 год. до 21.10.2015 год., като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА В.П.Д., ЕГН-********** *** да заплати на С.С.С., ЕГН-********** *** сумата 411,24 /четиристотин и единадесет лева двадесет и четири стотинки/, представляваща съдебно-деловодни разноски, изчислвена съразмерно с уважената част от иска, на основание чл.78, ал.1 от ГПК.

122

Гражданско дело No 783/2016, V състав

Искове по СК - издръжка, изменение

М.Х.Г.

Х.Г.Г.

Докладчик:
ИРЕНА В. РАБАДЖИЕВА

Решение от 25.7.2016г.
ОСЪЖДА, на основание чл.144 от СК, Х.Г.Г., ЕГН **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАЩА на дъщеря си М.Х.Г., ЕГН **********, с пост.адрес: ***, чрез пълномощник и съдебен адрес: адв.С.Т.,*** месечна издръжка в размер на 280.00 лв. /двеста и осемдесет/лева, начиная от датата на завеждане на ИМ- 14.05.2016 г. до приключване на редовното обучение на ищцата за степен ”бакалавър” в УНСС гр.София или до настъпване на друга законна причина, която би изменила или прекратила тази издръжка, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска от деня на падежа до окончателното й изплащане, а иска до пълния претендиран размер месечна издръжка от 500.00 /петстотин/ лева, като неоснователен и недоказан, ОТХВЪРЛЯ. ОСЪЖДА,на основание чл.149 от СК Х.Г.Г., ЕГН **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на дъщеря си М.Х.Г., ЕГН **********, с пост.адрес: ***, чрез пълномощник и съдебен адрес: адв.С.Т.,*** ИЗДРЪЖКА ЗА МИНАЛО ВРЕМЕ в размер от по 250.00лв. /двеста и петдесет/лева за периода от 13.05.2015 г. до 13.05.2016 г. или общо сумата в размер на 3000.00 лв/ три хиляди/лева. ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.6 от СК, Х.Г.Г., ЕГН **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Ловешки РС държавна такса по иска за издръжка с основание чл.144 СК в размер на сумата от 403.20лв/четиристотин и три лева и 20ст/, а така също и държавна такса по сметка на съда в размер на 120.00 лв/ сто и двадесет /лева с оглед уважения размер на иска по чл.149 от СК.

123

АНД No 752/2016, VIII състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Б.С.Б.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 25.7.2016г.
Б.С.Б.
Мотиви от 26.7.2016г.

124

АНД No 752/2016, VIII състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Б.С.Б.

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Определение от 25.7.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “ПОДПИСКА”, взета по БП №522/ 2016г. по описа на РУ Полиция гр. Ловеч, по отношение на обвиняемия Б.С.Б., ЕГН-**********

125

НОХД No 850/2016, I състав

Противозаконно отнемане на МПС

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.Ю.М.,
С.М.А.

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Споразумение от 25.7.2016г.
Д.Ю.М.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Ю.М., роден на *** г. в гр.Търговище, живущ ***, в момента в ЗО „Атлант” - Троян към Затвора - Ловеч, български гражданин, с начално образование, неженен, не работи, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.05.2016 г., в гр.Ловеч, в съучастие като съизвършител със С.М.А. ***, при условията на повторност противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство-лек автомобил „*****", с рег.№ ********, на стойност 612,00 лева, от владението на собствениците Н.К.В. от гр.Ловеч и Г.Г.К. от с.****, Ловешка област, без съгласието им, с намерение да го ползва, като моторното превозно средство е изоставено на 19.05.2016 г. без надзор на паркинг в гр.Ловеч, поради което и на основание чл.346, ал.2, т.1, пр.2 и т.2, пр.3, във вр. с чл.346, ал.1, чл.28, ал.1 и чл.20, ал.2 и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА наказание 7 /седем/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода, в затвор. На подс.Д.Ю.М. НЕ НАЛАГА предвиденото в чл.346, ал.4 от НК наказание лишаване от право да управлява МПС, тъй като същият не притежава СУМПС.
С.М.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.М.А., роден на *** г. в гр.Търговище, живущ *** Търново, в момента в Затвора - Плевен, български гражданин, със средно образование, неженен, не работи, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.05.2016 г., в гр.Ловеч, в съучастие като съизвършител с Д.Ю.М. ***, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство-лек автомобил „*****", с рег.№ ********, на стойност 612,00 лева, от владението на собствениците Н.К.В. от гр.Ловеч и Г.Г.К. от с.****, Ловешка област, без съгласието им, с намерение да го ползва, като моторното превозно средство е изоставено на 19.05.2016 г. без надзор на паркинг в гр.Ловеч, поради което и на основание чл.346, ал.2, т.1, пр.2, във вр. с чл.346, ал.1 и чл.20, ал.2 от и чл.55, ал.1, т.1 от НК, му НАЛАГА наказание 5 /пет/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален строг режим за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода, в затвор. На подс. С.М.А. НЕ НАЛАГА предвиденото в чл.346, ал.4 от НК наказание лишаване от право да управлява МПС, тъй като същият не притежава СУМПС.
В законна сила от 25.7.2016г.

126

Гражданско дело No 636/2015, IX състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Т.С.П.

М.М.П.

Докладчик:
ЦВЕТОМИРА Г. ВЕЛЧЕВА

Решение от 26.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ заявените на основание чл. чл. 349, ал. 1, пр. 1-во и чл. 349, ал. 2 ГПК претенци от Т.С.П. с ЕГН ********** с адрес *** за възлагане в дял на допуснатия до делба имот в гр. Ловеч. ОТХВЪРЛЯ заявената на основание чл. 349, ал. 2 ГПК претенция от М.М.П. с ЕГН ********** с адрес *** претенция за възлагане на допуснатия до делба имот в гр. Ловеч. ПОСТАВЯ на основание чл. 353 ГПК в дял на Т.С.П. с ЕГН ********** с адрес *** и ОБЯВЯВА за собственик на следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 48060.500.73 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Микре, общ. Угърчин, одобрени със Заповед № РД – 18 - 38/08.05.2009 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Микре, ул."Бранище"№17, с площ по скица 956 кв. м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10m/, стар идентификатор - 73, кв. 12, парцел VI, при съседи 48060.500.849, 48060.500.74, 48060.500.72 и 48060.500.848, заедно с построените в този имот двуетажна жилищна сграда - еднофамилна със застроена площ 79 кв. м. и с идентификатор 48060.500.73.1 и двуетажна селскостопанска постройка със застроена площ 33 кв. м. и с идентификатор 48060.500.73.2. ПОСТАВЯ на основание чл. 353 ГПК в дял на М.М.П. с ЕГН ********** с адрес *** и ОБЯВЯВА за собственик на следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.512.188.3.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, одобрени със Заповед № РД – 18 – 10/17.04.2007 г. на ИД на АГКК, находящ се на адрес: гр. Ловеч, ул. “Съйко Съев” № 46, ет. 1, ап. 1, разположен в сграда, изградена в поземлен имот с идентификатор 43952.512.188, с предназначение – жилище, апартамент при съседи: на същия етаж 43952.512.188.3.2, над обекта 43952.512.188.3.3, под обекта – няма, ведно с прилежащото мазе с площ от 30 кв. м. и съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строежа върху поземления имот. ОСЪЖДА М.М.П. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати на Т.С.П. с ЕГН ********** с адрес *** сумата от 11 924,00 лв./единадесет хиляди деветстотин двадесет и четири лева/ за уравняване на дела ?. ОСЪЖДА на основание чл. 30, ал. 3 ЗС Т.С.П. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати на М.М.П. с ЕГН ********** с адрес *** сумата от 7 399,00 лв. /седем хиляди триста деветдесет и девет лева/-обезщетение за сторени необходими и полезни разноски в допуснат до делба недвижим имот, находя се в гр. Ловеч ул. „Съйко Съев“ № 46, ет. 1. ОТХВЪРЛЯ предявената от Т.С.П. с ЕГН ********** с адрес *** против М.М.П. с ЕГН ********** с адрес *** претенция с правна квалификация чл. 31, ал. 2 ЗС за заплащане на обезщетение в размер на 1 200,00 лв. /хиляда и двеста лева/ за лишаването ? от възможността за ползване на допуснат до делба имот, находящ се адрес ул. „Съйко Съев“ № 46, ет. 1 за периода 29.04.2015 г. до 03.12.2015 г. ОСЪЖДА Т.С.П. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати на М.М.П. с ЕГН ********** с адрес *** сумата от 150,70 лв. /сто и петдесет лева и седемдесет стотинки/-разноски по извършване на делба. ОСЪЖДА Т.С.П. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза на РС Ловеч държавна такса в размер на 685,58 лв. /шестстотин осемдесет и пет лева и петдесет и осем стотинки/ върху стойността на дела й. ОСЪЖДА М.М.П. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза на РС Ловеч държавна такса в размер на 298,06 лв. лв. /двеста деветдесет и осем лева и шест стотинки/ върху стойността на дела й. ОСЪЖДА Т.С.П. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати в полза на РС Ловеч държавна такса в размер на 295,96 лв. /двеста деветдесет и пет лева и деветдесет и шест стотинки/ по приета за съвместно разглеждане претенция за заплащане на обезщетение за сторени необходими и полезни разноски. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ГПК Т.С.П. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати на М.М.П. с ЕГН ********** с адрес *** сумата от 770,00 лв. /седемстотин и седемдесет лева/-сторени разноски по приета за разглеждане претенция по сметки.

127

АНД No 173/2016, III състав

КАТ

К.Ж.К.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 26.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15-0906-000235 от 25.03.2015 г. на Н. Васков Недялков – Началник Сектор към ОДМВР – Ловеч, Сектор „Пътна полиция” - Ловеч, упълномощен със заповед № 8121з-47/16.01.2015 год. на Министъра на МВР В ЧАСТТА, с която на К.Ж.К. с ЕГН ********** *** на основание чл.179 ал.3 т.2 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 1 500 лева за извършено нарушение на чл.139 ал.5 във връзка с чл.100 ал.2 ЗДвП като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15-0906-000235 от 25.03.2015 г. на Н. Васков Недялков – Началник Сектор към ОДМВР – Ловеч, Сектор „Пътна полиция” - Ловеч, упълномощен със заповед № 8121з-47/16.01.2015 год. на Министъра на МВР В ЧАСТТА, с която на К.Ж.К. с ЕГН ********** *** са наложени административни наказания, както следва: на основание чл.183 ал.1 т.1 предл.3-то от ЗДвП – глоба в размер на 10 лева за извършено нарушение на чл.100 ал.1 т.2 от ЗДвП; на основание чл.181 т.1 от ЗДвП – глоба в размер на 20 лева за извършено нарушение на чл.147 ал.1 от ЗДвП; на основание чл.183 ал.1 т.1 предл.1-во от ЗДвП – глоба в размер на 10 лева за извършено нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП; на основание чл.183 ал.1 т.1 предл.2-ро от ЗДвП – глоба в размер на 10 лева за извършено нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП и на основание чл.177 ал.1 т.2 предл.1-во от ЗДвП – глоба в размер на 100 лева за извършено нарушение на чл.150а, ал.1 от ЗДвП като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

128

АНД No 197/2016, I състав

РДГ

Х.Г.Х.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 26.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2250/04.02.2016 г. на Павли Петров Богдански, Директор на Регионална дирекция по горите-Ловеч, с което е наложена на основание чл.53,ал.1 и 2 от ЗАНН и чл. 275,ал.1,т.2 от Закона за горите глоба в размер на 300 /триста/ лева на Х.Г.Х., ЕГН: **********, за нарушение на чл.257, ал.1, пр.2, т.2, пр.2 от Закона за горите, във връзка с чл.53,ал.3,т.4 и чл.53,ал.4 от Наредба №8/05.08.2011 год.за сечите в горите, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

129

АНД No 243/2016, III състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР

Т.Й.И.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 26.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31-0000025 от 05.02.2016 год. на Стелян Тошков Чавдаров – Началник ОО „АА” гр.Ловеч, определен от Министъра на МТИТС за длъжностно лице по реда на чл.92 ал.2 от ЗАвП, чл.189 ал.12 от ЗДвП и чл.47 ал.2 от ЗАНН В ЧАСТТА, в която на Т.Й.И. с ЕГН ********** *** на основание чл.93 ал.1 т.1 от ЗАвП е наложено наказание глоба в размер на 1 500 лева за извършено нарушение на чл.2 ал.1 от Наредба №14 от 04.08.2008г. на МТ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

130

АНД No 414/2016, III състав

КАТ

Ж.П.П.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 26.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш Серия К №1000513 на ОД на МВР - Ловеч за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, с който на Ж.П.П. с ЕГН ********** *** на основание чл.189 ал.4 във вр. с чл.182 ал.2 т.4 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 150 лева за извършено нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП като ОБОСНОВАН и ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

131

АНД No 468/2016, III състав

Комисия за защита на потребителите

ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 26.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2015-033055/17.11.2015 год. на Цветан Христов Христов, Директор на Регионална дирекция за областите Габрово,Велико Търново,Русе,Ловеч и Плевен към КЗП, упълномощен със заповед №290/22.04.2015г. на Председателя на КЗП, с което на основание чл.233 ал.2 от Закона за защита на потребителите на “Л.Б. ЕООД енд Ко” КД, представлявано от управителите М.Е.Д.-Ц и Л.М.Х. е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 /хиляда/ лева за извършено нарушение на чл.230а от Закона за защита на потребителите като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

132

АНД No 469/2016, III състав

РДГ

И.К.Х.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 26.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1439 от 24.03.2016г. на инж. Павли П. Богдански - Директор на Регионална дирекция по горите - Ловеч, упълномощен със заповед № РД49-199/16.05.2011г. на Министъра на земеделието и храните, с което на И.К.Х. с ЕГН ********** ***, на основание чл.266 ал.1 предл.седмо от Закона за горите е било наложено административно наказание глоба в размер на 225 лева за извършено нарушение на чл.213 ал.1 предл.шесто т.1 от Закона за горите и е било определено да заплати паричната равностойност на липсващите вещи, предмет на нарушението – 8 пр.куб.м дърва от цер, мъждрян, липа и келяв габър в размер на 201.52 лева като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЛОВЕЧ
Справка за свършените дела
за периода от 27.7.2016г. до 27.7.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 778/2016, VI състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

Д.Ц.И.

С.Т.Г.

Докладчик:
НАТАЛИЯ С. РАЙКОВА

Определение от 27.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството гр.дело №778 год. по описа на РС-гр.Ловеч за 2016 год., поради оттегляне на исковата молба от страна на ищцата Д.Ц.И. ***, на основание чл.232 от ГПК. СЪДЪТ не присъжда разноски на ответницата С.Т.Г. ***, на основание чл.78, ал.4 от ГПК, тъй като не е сезиран с такова искане в писмения й отговор, представен в срока по чл.131 от ГПК.

2

АНД No 160/2016, VIII състав

РДГ

Р.Г.И.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 27.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1240/03.12.2015 год. на инж. Павли П. Богдански, Директор на Регионална дирекция по горите – гр.Ловеч, упълномощен със Заповед № РД 49-199/16.05.2011г. на Министъра на Земеделието и храните, на основание чл.53 ал.1 и 2 от ЗАНН и чл.275 ал.1 т.2 от Закона за горите на Р.Г.И. с ЕГН ********** *** е наложено наказание глоба в размер на 1 000 /хиляда/ лева за извършено нарушение по чл.257 ал.2 от Закона за горите във вр. с чл.54 ал.1 предл. първо от Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите във вр. с чл.52 ал.1 т.2 от Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите във вр. с чл.50 ал.2, ал.3 и ал.4 от същата наредба като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

3

АНД No 161/2016, VIII състав

РДГ

Р.Г.И.

 

Докладчик:
МАРИЯ Д. ШОЛЕКОВА

Решение от 27.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1241/03.12.2015 год. на Павли П. Богдански,Директор на Регионална дирекция по горите-Ловеч, е наложена на основание чл.53,ал.1 и 2 от ЗАНН и чл. 257,ал.2 от Закона за горите глоба в размер на 1000/хиляда/ лева на Р.Г.И., ЕГН: **********, за нарушение на чл.257,ал.2 от ЗГ,във връзка с чл.54,ал.1,пр.1, във връзка с чл. 52,ал.1,т.2, във връзка с чл.50,ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба №8/05.08.2011 год. за сечите в горите, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

4

НОХД No 856/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.Т.П.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 27.7.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимият Д.Т.П., ЕГН :**********
Д.Т.П.

5

НОХД No 856/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

Д.Т.П.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 27.7.2016г.
Д.Т.П.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ Д.Т.П. - роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, женен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 17.07.2016 г., около 06,48 часа, по път 401, Ловеч-Севлиево, землището на гр.Ловеч, управлявал моторно превозно средство - собствен лек автомобил марка „******", с рег.№ ******, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда- 2,60 на хиляда, установено по надлежния ред чрез лабораторно изследване-протокол за химическа експертиза №139/19.07.2016 г. на СХЛ при ОД на МВР Ловеч, поради което и на основание чл.343б, ал.1 и чл. 55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на споразумението в сила. На основание чл.55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на подсъдимия П. по-лекото наказание „глоба”, което закона предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода”. На основание чл.343г, ал.1 от НК, ЛИШАВА подсъдимия П. от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на осн. чл.59, ал.4 от НК, ПРИСПАДА времето, през което е бил лишен от това право по административен ред, считано от 17.07.2016 година.
В законна сила от 27.7.2016г.

6

НОХД No 860/2016, III състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

П.Г.Р.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Определение от 27.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА взетата мярка за неотклонение „Подписка” по отношение на подсъдимия П.Г.Р. до привеждане на наказанието в изпълнение.
П.Г.Р.

7

НОХД No 860/2016, III състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

П.Г.Р.

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Споразумение от 27.7.2016г.
П.Г.Р.
ПРИЗНАВА подсъдимия П.Г.Р. - роден на *** година в гр.Ловеч, с постоянен адрес ***1 и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, осъждан, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.07.2016 г. около 19.20 часа в село Горан, област Ловешка, по ул. „Ловчанска”, на изхода на гр.Ловеч, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел Вектра”, с peг. № ЕВ 1505 АК, без да притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство, като деянието е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 16-0906-000148/07.03.2016 г. на Началника на сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР - Ловеч, влязло в законна сила на 26.04.2016г., за управление на МПС без съответното свидетелство за управление, поради което и на основание чл.343в ал.2 и чл.55 ал.1 т.1 от НК МУ НАЛАГА наказание 3 /три/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.61 т.3 във вр. с чл.59 ал.1 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален общ режим за изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от открит тип. На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА предвиденото кумулативно наказание глоба.
В законна сила от 27.7.2016г.

РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЛОВЕЧ
Справка за свършените дела
за периода от 28.7.2016г. до 28.7.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 486/2016, VIII състав

МВР

В.Н.А.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 28.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №15-0456-000027 от 21.10.2015 година на Иван Николов Царевски – началник на РУ Угърчин към ОД на МВР Ловеч, упълномощен с 8121з - 748/24.06.2015г., с което са наложени на В.Н.А., ЕГН ********** ***, на основание чл. 53 от ЗАНН и чл.179, ал.2 от ЗДвП - глоба в размер на 200,00 лева, и на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП – глоба в размер на 100,00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 2 месеца, за нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП и чл.123, ал.1, т.3 от ЗДвП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.ЛОВЕЧ
Справка за свършените дела
за периода от 29.7.2016г. до 29.7.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 196/2016, III състав

РДГ

Х.Г.Х.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 29.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2252 от 04.02.2016 год. на Павли Петров Богдански, Директор на Регионална дирекция по горите – гр.Ловеч, упълномощен със Заповед № РД 49-199/16.05.2011г. на Министъра на Земеделието и храните, с което на основание чл.53 ал.1 и ал.2 от ЗАНН и чл.275 ал.1 т.2 от Закона за горите на Х.Г.Х. с ЕГН ********** *** е наложено наказание глоба в размер на 1 000 /хиляда/ лева за извършено нарушение по чл.257 ал.2 от Закона за горите във вр. с чл.54 ал.1 т.3 от Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

2

АНД No 214/2016, VIII състав

РДГ

Х.Г.Х.

 

Докладчик:
ГАЛЯ А. МАРИНОВА

Решение от 29.7.2016г.
ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2186 от 04.02.2016 год. на Павли Петров Богдански, Директор на Регионална дирекция по горите – гр.Ловеч, упълномощен със Заповед № РД 49-199/16.05.2011г. на Министъра на Земеделието и храните, с което на основание чл.53 ал.1 и 2 от ЗАНН и чл.275 ал.1 т.2 от Закона за горите на Х.Г.Х. с ЕГН ********** *** е наложено наказание глоба в размер на 1 000 /хиляда/ лева за извършено нарушение по чл.257 ал.2 от Закона за горите във вр. с чл.54 ал.1 т.3 от Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

3

АНД No 676/2016, VIII състав

КАТ

Г.Б.К.

 

Докладчик:
ЙОРДАНКА Х. ВУТОВА

Решение от 29.7.2016г.
ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство - Серия К №1086807 на ОД на МВР Ловеч, с който на Г.Б.К., ЕГН ********** *** при условията на чл.188, ал.2 от ЗДвП като управител на „Булит” ЕООД, е наложена на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.2, т.6 от ЗДвП, глоба в размер на 500,00 /петстотин/ лева за извършено нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

4

НОХД No 866/2016, II състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.И.Н.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Определение от 29.7.2016г.
ОТМЕНЯ мярката за неотклонение “подписка”, взета спрямо подсъдимият М.И.Н., ЕГН **********
М.И.Н.

5

НОХД No 866/2016, II състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ЛОВЕЧ

М.И.Н.

Докладчик:
ГЕОРГИ Б. ХРИСТОВ

Споразумение от 29.7.2016г.
М.И.Н.
ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯ М.И.Н., роден на *** ***, настоящ адрес ***, българско гражданство, със средно образование, работи, вдовец, неосъждан /реабилитиран/, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 02.06.2016 година, около 00.20 часа, в гр.Летница, обл.Ловешка, по ул.„Цар Освободител" пред дом №27, в посока центъра на града, управлявал собствено МПС - л.а. марка „*****" с peг. № ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда - 1.74 на хиляда установено по надлежния ред с медицинско изследване -съдебномедицинска експертиза № 109/2016 година на Катедра „Съдебна медицина и деонтология" при МУ гр.Плевен, поради което и на основание чл.343б, ал.1 и чл. 55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на споразумението в сила. На основание чл.59,ал.2 във вр. с ал.1 от НК, ПРИСПАДА от изпълнение на наказанието лишаване от свобода времето, през което подс.Н. е бил задържан за 24 часа със заповед от 02.06.2016 г. На основание чл.55, ал.3 от НК, НЕ НАЛАГА на подсъдимия Н. по-лекото наказание „глоба”, което закона предвижда наред с наказанието „лишаване от свобода”. На основание чл.343г във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, ЛИШАВА подс.Н. от право да управлява МПС за срок от 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЦА, считано от датата на отнемане на СУМПС - 02.06.2016 година.
В законна сила от 29.7.2016г.