- .

1.2.2016. 29.2.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 1957/2015, IX

...

-

:
.

1.2.2016.

2

No 2210/2015, VI

.26

...,
...,
- ,
...

:
.

1.2.2016.
24.2.2016.

3

No 923/2015, VIII

...

 

:
.

1.2.2016.

4

No 20/2016, VIII

.78

-

...

:
.

1.2.2016.
8.2.2016.

5

No 20/2016, VIII

.78

-

...

:
.

1.2.2016.
...
2.2.2016.
16.2.2016.

6

No 80/2016, VIII

.V. - .194-197 / .196 /

-

...

:
.

1.2.2016.
...
8.2.2016.

7

No 80/2016, VIII

.V. - .194-197 / .196 /

-

...

:
.

1.2.2016.
...
1.2.2016.

8

No 30/2016, V

.26

...,
...,
...,
-

:
.

2.2.2016.

9

No 83/2016, VIII

.V. - .201-208 / .203 .206, .4/

-

...

:
.

2.2.2016.
...
2.2.2016.

10

No 83/2016, VIII

.V. - .201-208 / .203 .206, .4/

-

...

:
.

2.2.2016.
...
9.2.2016.

11

No 1646/2015, VI

...

...,
,
-

:
.

3.2.2016.
25.2.2016.

12

No 75/2016, I

.VI. - . -.228-240

-

...

:
.

3.2.2016.
...
10.2.2016.

13

No 75/2016, I

.VI. - . -.228-240

-

...

:
.

3.2.2016.
...
3.2.2016.

14

No 1648/2015, IX

...

:
.

4.2.2016.
4.2.2016.

15

No 976/2015, IV

...

.-.-..

:
.

5.2.2016.

16

No 1882/2015, IV

...,
...

...,

:
.

5.2.2016.

17

No 2204/2015, IV

...,
...

:
.

5.2.2016.
5.2.2016.

18

No 2547/2015, IV

.26

...,
...,
-

:
.

5.2.2016.
18.2.2016.

19

No 88/2016, III

.II.

-

...

:
.

5.2.2016.
...
5.2.2016.

20

No 88/2016, III

.II.

-

...

:
.

5.2.2016.
...
22.2.2016.

21

No 112/2016, I

...

:
.

5.2.2016.
5.2.2016.

22

No 1066/2015, VI

...

-

:
.

8.2.2016.

23

No 442/2015, VIII

.V. - .209-211

-

...

:
.

8.2.2016.
...

8.3.2016.

24

No 713/2015, II

...

 

:
.

8.2.2016.

25

No 884/2015, I

...

 

:
.

8.2.2016.

26

No 1016/2015, I

...

 

:
.

8.2.2016.

27

No 1134/2015, IX

:
.

9.2.2016.

28

No 86/2016, V

.26

...,
...,
...,
-

:
.

9.2.2016.
19.2.2016.

29

No 94/2016, IX

.26

 

:
.

9.2.2016.
23.2.2016.

30

No 1075/2015, VIII

...

 

:
.

9.2.2016.

31

No 695/2015, III

...

 

:
.

10.2.2016.

32

No 1128/2015, I

.XI.

-

...

:
.

10.2.2016.
...
17.2.2016.

33

No 1128/2015, I

.XI.

-

...

:
.

10.2.2016.
...
10.2.2016.

34

No 103/2016, I

.IX.

-

...

:
.

10.2.2016.
...
17.2.2016.

35

No 103/2016, I

.IX.

-

...

:
.

10.2.2016.
...
10.2.2016.

36

No 110/2016, III

.XI.

-

...

:
.

10.2.2016.
...
10.2.2016.

37

No 110/2016, III

.XI.

-

...

:
.

10.2.2016.
...
17.2.2016.

38

No 130/2016, III

 

...

:
.

10.2.2016.
10.2.2016.

39

No 131/2016, II

 

...

:
.

10.2.2016.
10.2.2016.

40

No 132/2016, VIII

 

...

:
.

10.2.2016.
10.2.2016.

41

No 133/2016, III

 

...

:
.

10.2.2016.
10.2.2016.

42

No 1622/2015, VI

...

,
-

:
.

11.2.2016.

43

No 1751/2015, IV

...

...

:
.

11.2.2016.
25.2.2016.

44

No 794/2015, I

-

 

:
.

11.2.2016.

45

No 17/2015, VII

..

...

:
.

15.2.2016.

46

No 835/2015, IX

...

...

:
.

15.2.2016.

47

No 2120/2015, IV

:
.

15.2.2016.
26.2.2016.

48

No 2201/2015, V

...

...,

:
.

15.2.2016.
23.2.2016.

49

No 27/2016, VI

:
.

15.2.2016.
25.2.2016.

50

No 85/2016, IV

.26

-

:
.

15.2.2016.

51

No 826/2014, II

.V. - .209-211

-

...

:
.

15.2.2016.
...
15.2.2016.

52

No 826/2014, II

.V. - .209-211

-

...

:
.

15.2.2016.
...
22.2.2016.

53

No 1569/2015, V

...

:
.

16.2.2016.

54

No 2229/2015, IX

..-..

:
.

16.2.2016.

55

No 2330/2015, V

.26

...,
...,
...,
...,
...,
-

:
.

16.2.2016.

56

No 773/2015, II

...

 

:
.

16.2.2016.

57

No 138/2016, II

.XI.

-

...

:
.

16.2.2016.
...
23.2.2016.

58

No 138/2016, II

.XI.

-

...

:
.

16.2.2016.
...
16.2.2016.

59

No 145/2016, I

...

:
.

16.2.2016.
...
16.2.2016.
16.2.2016.

60

No 421/2015, IV

...

...

:
.

17.2.2016.

61

No 571/2015, VI

...,
...

...,
...

:
.

17.2.2016.

62

No 1617/2015, V

...

:
.

17.2.2016.

63

No 2096/2015, IV

.

...

...

:
.

17.2.2016.

64

No 840/2015, II

...

 

:
.

17.2.2016.

65

No 144/2016, I

.XI.

-

...

:
.

17.2.2016.
...
17.2.2016.

66

No 144/2016, I

.XI.

-

...

:
.

17.2.2016.
...
24.2.2016.

67

No 7/2015, V

-

...

:
.

18.2.2016.

68

No 529/2015, IV

...,
...

:
.

18.2.2016.

69

No 2303/2015, VI

...,
...

 

:
.

18.2.2016.
18.2.2016.

70

No 200/2016, III

...

-

:
.

18.2.2016.

71

No 678/2015, I

...

 

:
.

18.2.2016.

72

No 1848/2015, IX

.

...

...

:
.

19.2.2016.

73

No 2182/2015, VI

...

:
.

19.2.2016.

74

No 996/2015, I

 

:
.

19.2.2016.

75

No 648/2015, IX

...,
...,
...

:
.

22.2.2016.

76

No 840/2015, IV

...

:
.

22.2.2016.

77

No 1668/2015, IX

...

:
.

22.2.2016.

78

No 1970/2015, IV

/ /

:
.

22.2.2016.

79

No 1985/2015, VI

:
.

22.2.2016.
22.2.2016.

80

No 1987/2015, VI

:
.

22.2.2016.
22.2.2016.

81

No 164/2016, VIII

.XI.

-

...

:
.

22.2.2016.
...
29.2.2016.

82

No 164/2016, VIII

.XI.

-

...

:
.

22.2.2016.
...
22.2.2016.

83

No 843/2015, IV

...

:
.

23.2.2016.

84

No 1939/2015, VI

...

...

:
.

23.2.2016.
23.2.2016.

85

No 1112/2015, VIII

...

 

:
.

23.2.2016.

86

No 88/2016, IV

...,
...

:
.

24.2.2016.
24.2.2016.

87

No 146/2016, V

...,
...

:
.

24.2.2016.
24.2.2016.

88

No 87/2016, III

...

...

:
.

24.2.2016.

89

No 151/2016, III

.V. - .194-197 / .196 /

-

...

:
.

24.2.2016.
...

90

No 151/2016, III

.V. - .194-197 / .196 /

-

...

:
.

24.2.2016.
...
24.2.2016.

91

No 222/2016, VIII

...

:
.

24.2.2016.
...
24.2.2016.
25.2.2016.

92

No 1583/2015, IX

...

:
.

25.2.2016.

93

No 1037/2015, I

...

 

:
.

25.2.2016.

94

No 55/2016, III

.XI.

-

...,
...

:
.

25.2.2016.
...
...
25.2.2016.

95

No 55/2016, III

.XI.

-

...,
...

:
.

25.2.2016.
...
...

96

No 172/2016, III

.XI.

-

...

:
.

25.2.2016.
...
25.2.2016.

97

No 172/2016, III

.XI.

-

...

:
.

25.2.2016.
...

98

No 174/2016, III

.XI.

-

...

:
.

25.2.2016.
...
25.2.2016.

99

No 174/2016, III

.XI.

-

...

:
.

25.2.2016.
...

100

No 175/2016, III

.XI.

-

...

:
.

25.2.2016.
...
25.2.2016.

101

No 175/2016, III

.XI.

-

...

:
.

25.2.2016.
...

102

No 2097/2015, V

...

-

:
.

26.2.2016.

103

No 2242/2015, IX

...

:
.

26.2.2016.

104

No 93/2016, VI

.26

...,
...,
...,
...,
-

:
.

26.2.2016.

105

No 223/2016, III

.V. - .194-197 / .196 /

-

...

:
.

26.2.2016.

106

No 2156/2015, IV

...

:
.

29.2.2016.

107

No 2527/2015, IX

:
.

29.2.2016.

108

No 13/2016, VI

...

- ,
...

:
.

29.2.2016.

109

No 221/2016, VIII

.II.

-

...

:
.

29.2.2016.
...

110

No 221/2016, VIII

.II.

-

...

:
.

29.2.2016.
...
29.2.2016.