ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТНЕЛ

РАЙОНЕН СЪД ЛОВЕЧ

                                              

 

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 345/2013

 

 

Долуподписаната Светла Атанасова- Цанова , Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр.Ловеч, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 02.04.2018г. до 02.05.2018г. 17,00ч. за удовлетворяване вземането на ТД НАП гр.София на осн.чл. 494  от ГПК ще се проведе в канцеларията ми в Районен съд гр.Ловеч стая 311 ВТОРА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на  недвижими имоти,собствени на „СТРОЙМАТ” ООД  гр.Летница,Обл.Ловеч ,   а именно:

 

1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43476.315.1950 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Летница,одобрени със Заповед РД-18-68/02.06.2008г. на Изп.директор на АГКК,с адрес на поземления имот гр.Летница,Обл.Ловеч, ул.”Шипка”, с площ от 2 465 /две хиляди четиристотин шейсет и пет/ кв.м.,при съседи: ПИ с идентификатор 43476.315.1949; ПИ с идентификатор 43476.315.1951; ПИ с идентификатор 43476.315.1969; ПИ с идентификатор 43476.315.1943 и ПИ с идентификатор 43476.315.1944 ,а по акт за собственост и съобразно предходния план на града от 1997г.: УПИ VI /шест римско/ в кв.89 /осемдесет и девет/ с площ 2,427 дка /два декара четиристотин двадесет и седем кв.м./,при граници и съседи:север – УПИ V /пет римско/, изток – улица, запад - УПИ IV /четири римско/ и УПИ VIII /осем римско/, ведно с построените в имота сгради:

ЕДНОЕТАЖНА  ЖИЛИЩНА СГРАДА – еднофамилна с идентификатор 43476.315.1950.1 със ЗП 31.00 / тридесет и един/ кв.м.;

ЕДНОЕТАЖНА  ЖИЛИЩНА СГРАДА – еднофамилна с идентификатор 43476.315.1950.2 със ЗП 23.00 /двадесет и три/ кв.м.

ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА за енергопроизводство с идентификатор 43476.315.1950.3 със ЗП 33.00 /тридесет и три/кв.м.,

ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 43476.315.1950.4 със ЗП 23.00 /двадесет и три/кв.м.,

 

На осн.чл.485,ал.1 във вр. с чл.468 ГПК началната цена,от която ще започне наддаването е: 15 222.00       / петнадесет хиляди двеста двадесет и два/лв. 

 

 

2.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43476.315.1949 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Летница,одобрени със Заповед РД-18-68/02.06.2008г. на Изп.директор на АГКК,с адрес на поземления имот гр.Летница,Обл.Ловеч, ул.”Шипка”, с площ от 3 714 /три хиляди седемстотин и четиринадесет/ кв.м.,при съседи: ПИ с идентификатор 43476.315.1948; ПИ с идентификатор 43476.315.1966; ПИ с идентификатор 43476.315.1956; ПИ с идентификатор 43476.315.1953; ПИ с идентификатор 43476.315.1951; ПИ с идентификатор 43476.315.1950; ПИ с идентификатор 43476.315.1944 и ПИ с идентификатор 43476.315.1945 ,а по акт за собственост и съобразно предходния план на града от 1997г.: VIII /осем римско/ в кв.89 /осемдесет и девет/ с площ 3,715 дка /три декара седемстотин и петнадесет кв.м./,при граници и съседи:север – УПИ II /второ римско/ УПИ III /трето римско/ и УПИ IV /четвърто римско/,  , изток – УПИ VI /шесто римско/ и УПИ VII /седмо римско/,на юг- УПИ ХIII /тринадесет римско и улица/, запад - УПИ ХII /дванадесет римско/ и УПИ ХI /единадесет римско/,всички в кв.89, ведно с построените в имота сгради:

ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА   с идентификатор 43476.315.1949.1 със ЗП 847.00 / осемстотин четиридесет и седем/ кв.м.;

ЕДНОЕТАЖНА  СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА – с идентификатор 43476.315.1949.2 със ЗП 94.00 /деветдесет и четири/ кв.м.

ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 43476.315.1949.3 със ЗП 10.00 /десет/кв.м.,

 

На осн.чл.485,ал.5 във вр. с чл.468 ГПК началната цена,от която ще започне наддаването е: 35 494.00       / тридесет и пет хиляди четиристотин деветдесет и четири/лв. 

 

 

3.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43476.315.1916 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Летница,одобрени със Заповед РД-18-68/02.06.2008г. на Изп.директор на АГКК,с адрес на поземления имот гр.Летница,Обл.Ловеч, ул.”Шипка”, с площ от 5 160 /пет хиляди сто и шейсет/ кв.м.,при съседи: ПИ с идентификатор 43476.151.72; ПИ с идентификатор 43476.315.1917; ПИ с идентификатор 43476.315.1920; ПИ с идентификатор 43476.315.1921 и ПИ с идентификатор 43476.315.1915 ,а по акт за собственост и съобразно предходния план на града от 1997г.: УПИ II /две римско/ в кв.141 /сто четиридесет и едно/ с площ 5,142 дка /пет декара сто четиридесет и два кв.м./,при граници и съседи:УПИ I /едно римско/ в кв.141 и път, ведно с построената в имота сграда:

ЕДНОЕТАЖНА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА –  с идентификатор 43476.315.1916.1 със ЗП 1 551.00 /хиляда петстотин петдесет и един/ кв.м.;

 

На осн.чл.485,ал.5 във вр. с чл.468 ГПК началната цена,от която ще започне наддаването е: 55 477.00       /петдесет и пет хиляди четиристотин седемдесет и седем/лв. 

 

На осн.чл.487,ал.4 ГПК определям време за ОГЛЕД на имота: всеки ден през времетраене на публичната продан от 13,00ч. до 17,00ч.

ТЕЖЕСТИ ЗА ИМОТИТЕ:

Върху имотите по т.1 и т.2 от настоящето обявление е вписана договорна ипотека акт№ 52, том  2, вх.рег.№ 4203 от 21.06.2007г. по описа на Служба вписвания Ловеч в полза на „БАНКА ДСК”АД гр.София,подновена с акт №244 т.1 № от дв.вх.рег.2559/17.05.2017г. по същия опис.

Договорна ипотека Акт№152 т.1 № от дв.вх.рег.2751/18.04.2008 по описа на СВ Ловеч в полза „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД.

Възбрана Акт№197 т.1 № от дв.вх.рег.3311/19.06.2015 по описа на СВ Ловеч в полза НАП София.

Възбрана Акт№168 т.1 № от дв.вх.рег.4018/20.06.2013 по описа на СВ Ловеч в полза НАП София.

Възбрана Акт№235 т.1 № от дв.вх.рег.3845/09.07.2014 по описа на СВ Ловеч в полза „ХЕНДЕЛ” ООД София.

Възбрана Акт№223 т.1 № от дв.вх.рег.3581/26.06.2014 по описа на СВ Ловеч в полза Банка „ДСК” АД.

Възбрана Акт№28 т.1 № от дв.вх.рег.405/01.02.2012 по описа на СВ Ловеч в полза „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ”АД.

 

 

   Интересуващите се да купят имотите могат де се явят в канцеларията ми в работно време,за да прегледат книжата и да подадат молба за участие в проданта съобразно обявената начална цена.

 

 

   На осн.чл.489,ал.1 ГПК задатъкът в размер на 10% от началната цена на продаваемите имоти се внася предварително по банкова сметка на Районен съд Ловеч – набирателна в ЦКБ АД

IBAN BG24 CECB 9790 33E28250 00.

   На осн.чл.489,ал.2 ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си заедно с платежния документ, удостоверяващ плащането на задатъка, в запечатан плик.Всеки наддавач може да прави само едно наддавателно предложение.

  На осн.чл.489,ал.4 ГПК предложенията се подават в регистратурата на РС Ловеч, ул.”Търговска”№41.

  Проданта приключва в края на работното време – 17.00 часа,на 02.05.2018г..Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.

  Наддавателни предложения от лица,които нямат право да вземат участие в публичната продан;предложения за цена под началната;предложения за цена,надхвърляща началната с повече от 30 на сто- са недействителни.

  На 03.05.2018г. в 10,00ч. в присъствието на явилите се наддавачи,държавния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача.

 

 

 

                Държавен съдебен изпълнител:

                                      /Светла Атанасова-Цанова/

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 143/2011

 

 

Долуподписаната Светла Атанасова- Цанова , Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр.Ловеч, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 23.03.2018г. до 23.04.2018г. 17,00ч. за удовлетворяване вземането на „Юробанк  България”АД гр.София на осн.чл. 487  от ГПК ще се проведе в канцеларията ми в Районен съд гр.Ловеч стая 311  ПУБЛИЧНА ПРОДАН на  недвижим имот,собствен на Христо Петков Иванов от гр.Ловеч ,   а именно:

 

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43952.513.2094.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007г. на Изп.директор на АГКК,находящ се в сграда №1,разположена в ПИ с идентификатор 43952.513.2094, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 43952.513.2094.1.2; под обекта – няма; над обекта 43952.513.2094.1.5.Адресът на имота е гр.Ловеч, ул.”Александър Батенберг”№1,ет.1,ап.1. Представлява апартамент със ЗП 71.17 кв.м. – по нотариален акт, състоящ се от спалня,дневна,кухня, баня с тоалетна,заедно  с ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №1 с РЗП 8.62 кв.м. и МАЗЕ №1 с РЗП 7.76 кв.м., ведно с 2.69% ид.части от общите части на сградата. 

 

На осн.чл.485 във вр. с чл.468,ал.1 ГПК началната цена,от която ще започне наддаването е: 28 992.00 /двадесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и два/лв. 

 

На осн.чл.487,ал.4 ГПК определям време за ОГЛЕД на имота: всяка сряда през времетраене на публичната продан от 13,00ч. до 17,00ч.

Върху имота е вписана договорна ипотека акт№ 144, том  1, вх.рег.№ 2646 от 20.04.2007г. по описа на Служба вписвания Ловеч за обезпечаване вземане в размер на 61 000.00 лв. в полза на „ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ”АД гр.София.

   Интересуващите се да купят имота могат де се явят в канцеларията ми в работно време,за да прегледат книжата и да подадат молба за участие в проданта съобразно обявената начална цена.

   На осн.чл.489,ал.1 ГПК задатъкът в размер на 10% от началната цена на продаваемите имоти се внася предварително по банкова сметка на Районен съд Ловеч – набирателна в ЦКБ АД

IBAN BG24 CECB 9790 33E28250 00.

   На осн.чл.489,ал.2 ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си заедно с платежния документ, удостоверяващ плащането на задатъка, в запечатан плик.Всеки наддавач може да прави само едно наддавателно предложение.

  На осн.чл.489,ал.4 ГПК предложенията се подават в регистратурата на РС Ловеч, ул.”Търговска”№41.

  Проданта приключва в края на работното време – 17.00 часа,на 23.04.2018г..Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.

  Наддавателни предложения от лица,които нямат право да вземат участие в публичната продан;предложения за цена под началната;предложения за цена,надхвърляща началната с повече от 30 на сто- са недействителни.

  На 24.04.2018г. в 10,30ч. в присъствието на явилите се наддавачи,държавния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача.

 

  

 

 

 

                Държавен съдебен изпълнител:

 

                                     /Светла Атанасова-Цанова/

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 642/2011

 

 

Долуподписаната Светла Атанасова- Цанова , Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр.Ловеч, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 18.04.2018г. до 18.05.2018г. 17,00ч. за удовлетворяване вземането на ОББ АД гр.София на осн.чл. 494  от ГПК ще се проведе в канцеларията ми в Районен съд гр.Ловеч стая 311 ВТОРА  ПУБЛИЧНА ПРОДАН на  недвижим имот,собствен на „СИТИ ПОЙНТ ЛОВЕЧ” ЕООД – в несъстоятелност,   а именно:

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор 43952.504.163 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и четири точка сто шейсет и три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007г. на Изп.директор на АГКК,целият с площ 9 647.00 /девет хиляди шестстотин четиридесет и седем/ кв.м., при съседи на поземления имот: ПИ с идентификатор 43952.504.173; ПИ с идентификатор 43952.504.526;ПИ с идентификатор 43952.504.112 и  ПИ с идентификатор 43952.504.530, с административен адрес: гр.Ловеч, ул.”Княз Имеритински”; номер по предходен план: 504161,квартал 314,парцел 5,предназначен за „Хипермаркет”; начин на трайно ползване: комплексно застрояване; трайно предназначение на територията: урбанизирана.По подробния устройствен план на гр.Ловеч,последно изменен със Заповед №926/31.05.2016г. на Кмета на Община Ловеч, ПИ с идентификатор 43952.504.163 е част от УПИ ХХIХ /двадесет и девет римско/ в кв.314 /триста и четиринадесети/.

 

На осн.чл.494,ал.2 ГПК началната цена,от която ще започне наддаването е: 464 211.00 /четиристотин шейсет и четири хиляди двеста и единадесет/лв. С ВКЛЮЧЕН ДДС. 

 

На осн.чл.487,ал.4 ГПК определям време за ОГЛЕД на имота: през времетраене на публичната продан,без ограничение.

 

 

Върху имота са вписани следните тежести:

 договорна ипотека акт№ 110, том  1, № от дв.вх.рег.2087 от 26.03.2008г. по описа на Служба вписвания Ловеч за обезпечаване вземане в размер на 3 000 000.00 евро в полза на „ОББ”АД гр.София.

възбрана акт №45,том 1, № от дв.вх.рег.501 от 05.02.2016г. по описа на Служба вписвания Ловеч за обезпечаване вземане на „ОББ“АД гр.София в размер на 3 000 000.00 евро.

   Интересуващите се да купят имота могат де се явят в канцеларията ми в работно време,за да прегледат книжата и да подадат молба за участие в проданта съобразно обявената начална цена.

   На осн.чл.489,ал.1 ГПК задатъкът в размер на 10% от началната цена на продаваемия имот се внася предварително по банкова сметка на Районен съд Ловеч – набирателна в ЦКБ АД

IBAN BG24 CECB 9790 33E28250 00.

   На осн.чл.489,ал.2 ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си заедно с платежния документ, удостоверяващ плащането на задатъка, в запечатан плик.Всеки наддавач може да прави само едно наддавателно предложение.

  На осн.чл.489,ал.4 ГПК предложенията се подават в регистратурата на РС Ловеч, ул.”Търговска”№41.

  Проданта приключва в края на работното време – 17.00 часа,на 18.05.2018г..Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.

  Наддавателни предложения от лица,които нямат право да вземат участие в публичната продан;предложения за цена под началната;предложения за цена,надхвърляща началната с повече от 30 на сто- са недействителни.

 

  На 21.05.2018г. в 11,00ч. в присъствието на явилите се наддавачи,държавният съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача.

 

  

 

 

 

                Държавен съдебен изпълнител:

                                      /Светла Атанасова-Цанова/

 

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 66/2016

 

 

Долуподписаната Светла Атанасова- Цанова , Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр.Ловеч, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 23.03.2018г. до 23.04.2018г. 17,00ч. за удовлетворяване вземането на „СХ” ООД гр.Бургас на осн.чл. 487  от ГПК ще се проведе в канцеларията ми в Районен съд гр.Ловеч стая 311  ПУБЛИЧНА ПРОДАН на  недвижим имот,собствен 4/6 ид.част на Румяна Петрова Латинова от гр.Ловеч ,   а именно:

 

4/6 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43952.504.128.37.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007г. на Изп.директор на АГКК,разположен в сграда №37 в ПИ с идентификатор 43952.504.128, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж 43952.504.128.37.4; под обекта – 43952.504.128.37.1; над обекта 43952.504.128.37.6.Адресът на имота е гр.Ловеч, ж.к.”Червен бряг” бл.111,вх.”А”,ет.2,ап.3.По акт за собственост представлява апартамент със ЗП 60.73 /шейсет цяло седемдесет и три стотни/ кв.м., състоящ се от спалня,хол,кухня, баня с тоалетна,коридор и две тераси,заедно  с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №10 с РЗП 2.98 /две цяло деветдесет и осем стотни/кв.м., ведно с припадащите се 0.73383% ид.части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху държавен парцел. 

 

На осн.чл.485 във вр. с чл.468,ал.1 ГПК началната цена,от която ще започне наддаването за 4/6 ид.част е:  10 560.00 /десет хиляди петстотин и шейсет/лв. 

 

На осн.чл.487,ал.4 ГПК определям време за ОГЛЕД на имота: всяка сряда през времетраене на публичната продан от 13,00ч. до 17,00ч. след предварително уговаряне в канцеларията на СИС при РС Ловеч ст.218 или на тел.068/685 531.

    Върху имота е учредено пожизнено вещно право на ползване в полза на Славей Георгиев Латинов и е вписана възбрана в полза на кредитора по делото Акт№78 т.1 дв.вх.рег.№1105/10.03.2015г. по описа на Служба вписвания Имотен регистър Ловеч.

    Интересуващите се да купят имота могат де се явят в канцеларията ми в работно време,за да прегледат книжата и да подадат молба за участие в проданта съобразно обявената начална цена.

 

 

   На осн.чл.489,ал.1 ГПК задатъкът в размер на 10% от началната цена на продаваемите имоти се внася предварително по банкова сметка на Районен съд Ловеч – набирателна в ЦКБ АД

IBAN BG24 CECB 9790 33E28250 00.

   На осн.чл.489,ал.2 ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си заедно с платежния документ, удостоверяващ плащането на задатъка, в запечатан плик.Всеки наддавач може да прави само едно наддавателно предложение.

  На осн.чл.489,ал.4 ГПК предложенията се подават в регистратурата на РС Ловеч, ул.”Търговска”№41.

  Проданта приключва в края на работното време – 17.00 часа,на 23.04.2018г..Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.

  Наддавателни предложения от лица,които нямат право да вземат участие в публичната продан;предложения за цена под началната;предложения за цена,надхвърляща началната с повече от 30 на сто- са недействителни.

  На 24.04.2018г. в 11,00ч. в присъствието на явилите се наддавачи,държавния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача.

 

  

 

 

 

                Държавен съдебен изпълнител:

                                      /Светла Атанасова-Цанова/

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 119/2011

 

Долуподписаната Светла Атанасова- Цанова , Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр.Ловеч, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 23.03.2018г. до 23.04.2018г. 17,00ч. за удовлетворяване вземането на ОББ АД гр.София на осн.чл. 487  от ГПК ще се проведе в канцеларията ми в Районен съд гр.Ловеч стая 311  ПУБЛИЧНА ПРОДАН на  недвижими имоти,собствени  на Иван Христов Илчев от с.Умаревци,общ.Ловеч ,   а именно:

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 75112.14.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-69/01.11.2007г. на Изп.директор на АГКК,стар номер:014024,находящ се в землището на с.Умаревци,общ.Ловеч,обл.Ловеч, местност „Фондовете”, целият с площ 5 000.00 кв.м.; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: 3 /трета/;при съседи: 75112.14.21; 75112.14.23;75112.14.48;75112.14.25 и 75112.14.20.

На осн.чл.485  началната цена,от която ще започне наддаването е: 2 882.00 /две хиляди осемстотин осемдесет и два/лв. 

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 75112.12.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-69/01.11.2007г. на Изп.директор на АГКК,стар номер: 012045,находящ се в землището на с.Умаревци,общ.Ловеч,обл.Ловеч, местност „Калница”, целият с площ 4 225.00 кв.м.; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: 3 /трета/;при съседи: 75112.12.46; 75112.12.42;75112.12.57;75112.12.34 и 21823.187.8.

На осн.чл.485  началната цена,от която ще започне наддаването е: 2 379.00 /две хиляди триста седемдесет и девет/лв. 

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 75112.21.40 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-69/01.11.2007г. на Изп.директор на АГКК,стар номер: 021040,находящ се в землището на с.Умаревци,общ.Ловеч,обл.Ловеч, местност „Кумлук”, целият с площ 4 997.00 кв.м.; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: нива; категория на земята при неполивни условия: 4 /четвърта/;при съседи: 67670.14.14; 75112.21.49; 75112.21.39 и 75112.21.25.

На осн.чл.485  началната цена,от която ще започне наддаването е: 2 799.00 /две хиляди седемстотин деветдесет и девет/лв. 

 

На осн.чл.487,ал.4 ГПК определям време за ОГЛЕД на имотите: през времетраене на публичната продан без ограничение.

    Върху  е вписана възбрана в полза на кредитора по делото Акт№105 т.2 дв.вх.рег.№6116/29.09.2016г. по описа на Служба вписвания Имотен регистър Ловеч.

    Интересуващите се да купят имота могат де се явят в канцеларията ми в работно време,за да прегледат книжата и да подадат молба за участие в проданта съобразно обявената начална цена.

   На осн.чл.489,ал.1 ГПК задатъкът в размер на 10% от началната цена на продаваемите имоти се внася предварително по банкова сметка на Районен съд Ловеч – набирателна в ЦКБ АД

IBAN BG24 CECB 9790 33E28250 00.

   На осн.чл.489,ал.2 ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си заедно с платежния документ, удостоверяващ плащането на задатъка, в запечатан плик.Всеки наддавач може да прави само едно наддавателно предложение.

  На осн.чл.489,ал.4 ГПК предложенията се подават в регистратурата на РС Ловеч, ул.”Търговска”№41.

  Проданта приключва в края на работното време – 17.00 часа,на 23.04.2018г..Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.

  Наддавателни предложения от лица,които нямат право да вземат участие в публичната продан;предложения за цена под началната;предложения за цена,надхвърляща началната с повече от 30 на сто- са недействителни.

  На 24.04.2018г. в 10,00ч. в присъствието на явилите се наддавачи,държавния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача.

 

                Държавен съдебен изпълнител:

                                      /Светла Атанасова-Цанова/

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е № 287/2012 г.

                                     

                                                              Насрочвам от: 16.03.2018 г.

                                                                           до: 16.04.2018 г.

         

Подписаната,  Елеонора Нукова, Държавен съдебен изпълнител при Районен съд – гр.Ловеч, обявявам на интересуващите се, че от 16.03.2018 год. до 17 часа на 16.04.2018 год., в канцеларията ми в гр. Ловеч, ще се проведе ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, собственост на  длъжника Красимир Георгиев Костадинов от гр. Летница за удовлетворяване вземането на взискателя „Банка ДСК” ЕАД гр.София , а именно:

         ДСИ ИЗНАСЯ НА ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в гр.Летница както следва:

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43476.315.895, находящ се в гр.Летница, бул.България 28, номер по предходен план -895, кв.27, парцел ХХVІІІ с площ 1104 кв.м.; 1079 кв.м. по Нотариален акт за покупко –продажба на недвижим имот от 2008г., заедно с построението в имота сгради: сграда с И№ 43476.315.895.3 жилищна сграда еднофамилна, двуетажна със ЗП 108кв.м., РЗП 216кв.м.; сграда с И№ 43476.315.895.2 жилищна сграда еднофамилна, едноетажна /лятна кухня/ със ЗП 38 кв.м., състояща се от първи етаж – две помещения, при граници на ПИ - 43476.315.1910; 43476.315.892; 43476.315.894; 43476.315.896; 43476.315897 при актуална пазарна стойност от вещо лице в размер на 24 900лв.

На осн. чл.485,ал.4 от ГПК началната продажна цена е в размер на 19 920 /деветнадесет хиляди деветстотин и двадесет/ лева.

Върху имота има вписана възбрана и законна ипотека.

 

На основание чл.487, ал.4 от ГПК, определям време за оглед - всеки работен ден през времетраене на проданта от 14.00 до 16.00 часа.

   На основание чл.489, ал.1 от ГПК, задатък в размер на 10% от началната продажна цена, се внася предварително по сметка ЛРС, в „Централна Кооперативна Банка” АД – гр. Ловеч - /IBAN/ BG24 CECB 9790 33E2 8250 00  BIC код CECBBGSF.

На осн. чл.489, ал.2 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си заедно с платежния документ удостоверяващ плащането на задатъка в запечатан плик. Всеки наддавач може да прави само едно наддавателно предложение.

Документи за участие в публичната продан се подават на регистратурата в сградата на Районен съд – Ловеч, ул.”Търговска” № 41. Публичната продан приключва в 17,00 часа на 16.04.2018 г. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.

На осн. чл.489, ал.6 от ГПК наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в проданта; предложения за цена под началната; предложения за цена, надхвърляща началната с повече от 30 на сто – са недействителни.

Наддавателните предложения ще се отварят на 17.04.2018. г. от 9,30 часа в ст.312.

 

 

                                                             ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                                                                                                                                 /Е. Нукова/

 

23.02.2018 год., 

гр.Л О В Е Ч      

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 281/2006

 

 

Долуподписаната Светла Атанасова- Цанова , Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр.Ловеч, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 10.03.2018г. до 10.04.2018г. 17,00ч. за удовлетворяване вземането на НАП гр.София на осн.чл. 487 от ГПК ще се проведе в канцеларията ми в Районен съд гр.Ловеч стая 311 ПУБЛИЧНА ПРОДАН на  недвижим имот,собствен на Марин Братанов Маринов  от с.Голец, Общ.Угърчин, Обл.Ловеч ,   а именно:

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15552.500.513 по кадстралната карта на с.Голец,Общ.Угърчин,Обл.Ловеч с площ  1 427 кв.м./хиляда четиристотин двадесет и седем/ по справка ИКАР от 26.06.2014г. и 1 400 кв.м./хиляда и четиристотин/ по нотариален акт за договорна ипотека от 28.12.1998г.- образуван от УПИ IV-513, кв.48 и УПИ XVII-513, кв.48, ведно с построените в него:

Двуетажна полумасивна жилищна сграда с идентификатор 15552.500.513.1 със застроена площ 50.00 /петдесет/кв.м.; 

Едноетажна стопанска сграда с идентификатор 15552.500.513.2 със застроена площ 24.00 /двадесет и четири/кв.м.; 

Едноетажна стопанска сграда с идентификатор 15552.500.513.3 със застроена площ 42.00 /четиридесет и два/кв.м.; 

Двуетажна жилищна сграда с идентификатор 15552.500.513.4 със застроена площ 108.00 /сто и осем/кв.м.; 

Едноетажна стопанска сграда с идентификатор 15552.500.513.5 със застроена площ 98.00 /деветдесет и осем/кв.м.; 

Едноетажна стопанска сграда с идентификатор 15552.500.513.6 със застроена площ 319.00 /триста и деветнадесет/кв.м.; 

 

На осн.чл.485 ГПК началната цена,от която ще започне наддаването е: 26 256.00 /двадесет и шест хиляди двеста петдесет и шест /лв. 

 

На осн.чл.487,ал.4 ГПК определям време за ОГЛЕД на имота: всяка сряда през времетраене на публичната продан от 13,00ч. до 17,00ч.

Върху имота е вписана договорна ипотека акт№ 61, том  4,дело №172 ,рег.№ 1095 от 28.12.1998г. по описа на Служба вписвания Ловеч за обезпечаване вземане в размер на 31 000 000.00 /неденоминирани/лв. в полза на ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” гр.София.

   Интересуващите се да купят имота могат де се явят в канцеларията ми в работно време,за да прегледат книжата и да подадат молба за участие в проданта съобразно обявената начална цена.

   На осн.чл.489,ал.1 ГПК задатъкът в размер на 10% от началната цена на продаваемия имот се внася предварително по банкова сметка на Районен съд Ловеч – набирателна в ЦКБ АД

IBAN BG24 CECB 9790 33E28250 00.

   На осн.чл.489,ал.2 ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си, заедно с платежния документ, удостоверяващ плащането на задатъка, в запечатан плик.Всеки наддавач може да прави само едно наддавателно предложение.

  На осн.чл.489,ал.4 ГПК предложенията се подават в регистратурата на РС Ловеч, ул.”Търговска”№41.

  Проданта приключва в края на работното време – 17.00 часа,в последния ден.Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.

  Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан; предложения за цена,под началната; предложения,надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто- са недействителни.

  На 11.04.2018г. в 10,00ч. в присъствието на явилите се наддавачи,държавния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача.

 

  

 

 

 

                Държавен съдебен изпълнител:

                                      /Светла Атанасова-Цанова

                    

О Б Я В Л Е Н И Е № 51/2012

 

 

  Насрочвам от: 26.02.2018год.

                                            до: 26.03.2018год.

    

Подписаната  Елеонора Нукова, Държавен съдебен изпълнител при Районен съд – гр. Ловеч, обявявам на интересуващите се, че от 26.02.2018 год. до 17 часа на 26.03.2018год., в канцеларията ми в гр. Ловеч, ще се проведе ВТОРА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, собственост на длъжника по делото „Девикон”ЕООД  гр. Пловдив, за удовлетворяване вземането на взискателя „Банка ДСК” ЕАД  гр.София.

ДСИ ИЗНАСЯ НА ВТОРА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НЕДВИЖИМ ИМОТ,  находящ се в гр. Ловеч, а именно:

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 43952.502.35, находящ се в гр. Ловеч, ул.„Плевенско шосе” №1, местност „ Арман баир”, с площ по скица 26 867 кв.м., ведно с построените в имота сгради:

1. Сграда ид. № 43952.502.35.2 ЗП 714 кв.м.-едноетажна;

2. Сграда ид. № 43952.502.35.3 ЗП 938 кв.м.-едноетажна;

3. Сграда ид. № 43952.502.35.4 ЗП 449 кв.м.- едноетажна;

4. Сграда ид. № 43952.502.35.5 ЗП 45 кв.м. - едноетажна;

5. Сграда ид. № 43952.502.35.6 ЗП 19 кв.м.- едноетажна.

 

На осн. чл.494, ал.2 от ГПК началната продажна цена е в размер на 363 292 /триста шестдесет и три хиляди двеста деветдесет и два/ лева с вкл. ДДС на УПИ, без прилежащ терен към сгради, които не са нови.

 

Върху имота има учредена договорна ипотека по Нот. Акт за договорна ипотека вх. рег. № 6485/30.11.2010г., Акт № 152, том14, дело № 2815 СВ - Ловеч и възбрана № 2380, том І, №108, парт. книга №1299 от 26.04.2012г., СВ-Ловеч.

На основание чл.487, ал.4 от ГПК, време за оглед всеки работен ден  от 14.00 ч – 16.00 ч., през времетраене на проданта   

На основание чл.489, ал.1, задатък от 10 % върху началната продажна цена, се внася предварително по сметка на ЛРС – BG24 CECB 9790 33E2 8250 00, BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД – клон Ловеч.

На осн. чл.489, ал.2 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си заедно с платежния документ удостоверяващ плащането на задатъка в запечатан плик.Всеки наддавач може да прави само едно наддавателно предложение.

Документи за участие в публичната продан се подават на регистратурата в сградата на Районен съд – Ловеч, ул.”Търговска” № 41. Публичната продан приключва в 17,00 часа на 26.03.2018 г. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.

На осн. чл.489, ал.6 от ГПК наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в проданта; предложения за цена под началната; предложения за цена, надхвърляща началната с повече от 30 на сто – са недействителни.

Наддавателните предложения ще се отварят на 27.03.2018. г. от 9,30 часа в ст.312.

                                   

 ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:     

                                                        /Елеонора Нукова/   

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е № 415/2013 г.

                                     

                                                             Насрочвам от:  16.02.2018 г.

                                                                         до: 16.03.2018 г.

        

Подписаната,  Елеонора Нукова, Държавен съдебен изпълнител при Районен съд – гр.Ловеч, от 16.02.2018г. до 16.03.2018., в канцеларията ми в гр. Ловеч, ще се проведе ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, собственост на Албена Иванова Тодорова и Тодор Димитров Тодоров за удовлетворяване вземането на взискателяЮробанк България” АД 

         ДСИ ИЗНАСЯ НА ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НЕДВИЖИМ ИМОТ, както следва:

 

ПИ с идент. № 43476.315.453, находящ се в гр. Летница, ул. „Бузлуджа” №1 с площ 876 кв.м. по скица и 860кв.м. по нот. акт за договорна ипотека, ведно с построените в имота: 1. масивна жилищна еднофамилна сграда с идент. № 43476.315.453.1 ЗП 70 кв.м., брой етажи І; 2. полумасивна жилищна сграда с идент. №43476.315.453.2 ЗП 47 кв.м., брой етажи І; 3. селскостопанска паянтова сграда с идент. № 43476.315.453.3 ЗП 27 кв.м.; 4. полумасивна сграда – гараж с идент. № 43476.315.453.4 ЗП 25 кв.м.  при начална продажна цена, на осн. чл.485, ал.4 от ГПК, в размер на 13 240,00 /тринадесет хиляди двеста и четиридесет/ лева

Върху имота има вписана възбрана № 238, том І, дв.вх. № 5715, парт. книга 2873 от 29.08.2013г. СВ - Ловеч и договорна ипотека вх.рег. № 9728/30.11.2006г., акт№ 170, том ІІ, дело № 5846 от 30.11.2006г. СВ - Ловеч.

На основание чл.487, ал.4 от ГПК, определям време за оглед - всеки работен ден през времетраене на проданта от 14.00 до 16.00 часа.

   На основание чл.489, ал.1 от ГПК, задатък в размер на 10% от началната продажна цена, се внася предварително по сметка ЛРС, в „Централна Кооперативна Банка” АД – гр. Ловеч - /IBAN/ BG24 CECB 9790 33E2 8250 00  BIC код CECBBGSF.

На осн. чл.489, ал.2 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си заедно с платежния документ удостоверяващ плащането на задатъка в запечатан плик.Всеки наддавач може да прави само едно наддавателно предложение.

Документи за участие в публичната продан се подават на регистратурата в сградата на Районен съд – Ловеч, ул.”Търговска” № 41. Публичната продан приключва в 17,00 часа на 16.03.2018 г. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.

На осн. чл.489, ал.6 от ГПК наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в проданта; предложения за цена под началната; предложения за цена, надхвърляща началната с повече от 30 на сто – са недействителни.

Наддавателните предложения ще се отварят на 19.03.2018. г. от 10.00 часа в ст.312.

 

 

                                                   ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                                                                                                                                   /Е. Нукова/ 

22.01.2018г.

Гр. Ловеч   

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е № 277/2011 г.

                                     

                                                             Насрочвам от:  26.02.2018 г.

                                                                         до: 26.03.2018 г.

 

 

 

Подписаната,  Елеонора Нукова, Държавен съдебен изпълнител при Районен съд – гр.Ловеч, обявявам на интересуващите се, че от 26.02.2018 год. до 17 часа на 26.03.2018 год., в канцеларията ми в гр. Ловеч, ще се проведе ВТОРА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, собственост на Диана Иванова Илиева и Илиян Петров Илиев за удовлетворяване вземането на взискателя ЦУ НАП – София, ДФ „Земеделие”

         ДСИ ИЗНАСЯ НА ВТОРА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НЕДВИЖИМ ИМОТ, както следва:

 

½ ид. част от ПИ № 43952.513.1745, находящ се в гр. Ловеч, ул.”Д.Пъшков” №10, целият с площ 375 кв.м., отговарящ на УПИ ХІІ-1745, кв.156 по ПУП на гр. Ловеч, заедно и реално със самостоятелен обект в сграда с идент. № 43952.513.1745.1.1 със ЗП 99,18 кв.м., състоящ се от вход, антре, две стаи, кухня с бокс, сервизни помещения и северозападна маза, представляващ реално І-ви приземен етаж от двуетажна жилищна сграда с идент. № 43952.513.1745.1 и сграда с идент. № 43952.513.1745.2 ЗП 16,8 кв.м. – гараж на осн. чл.494,ал.2 от ГПК с начална продажна цена в размер на 29 030 /двадесет и девет хиляди и тридесет/ лева

Върху имота има вписана договорна ипотека по Нот. акт за договорна ипотека вх.рег.№ 6853/08.09.2006г., Акт № 76, том ІІ, дело 4132 СВ-Ловеч в полза на ДФ „Земеделие” и вписана възбрана № 72, том І, парт. книга 1742, вх.№ 2868 СВ - Ловеч.

На основание чл.487, ал.4 от ГПК, определям време за оглед - всеки работен ден през времетраене на проданта от 14.00 до 16.00 часа.

   На основание чл.489, ал.1 от ГПК, задатък в размер на 10% от началната продажна цена, се внася предварително по сметка ЛРС, в „Централна Кооперативна Банка” АД – гр. Ловеч - /IBAN/ BG24 CECB 9790 33E2 8250 00  BIC код CECBBGSF.

На осн. чл.489, ал.2 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си заедно с платежния документ удостоверяващ плащането на задатъка в запечатан плик.Всеки наддавач може да прави само едно наддавателно предложение.

Документи за участие в публичната продан се подават на регистратурата в сградата на Районен съд – Ловеч, ул.”Търговска” № 41. Публичната продан приключва в 17,00 часа на 26.03.2018 г. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.

На осн. чл.489, ал.6 от ГПК наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в проданта; предложения за цена под началната; предложения за цена, надхвърляща началната с повече от 30 на сто – са недействителни.

Наддавателните предложения ще се отварят на 27.03.2018г. от 11.00 часа в ст.312.

 

 

                                                          ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                                                                                                                               /Е. Нукова/

 

05.02.2018г.

Гр.Ловеч

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е № 466/2012 г.

                                     

                                                              Насрочвам от: 15.02.2018 г.

                                                                                  до: 15.03.2018 г.

        

Подписаната,  Елеонора Нукова, Държавен съдебен изпълнител при Районен съд – гр.Ловеч, обявявам на интересуващите се, че от 15.02.2018 год. до 17 часа на 15.03.2018 год., в канцеларията ми в гр. Ловеч, ще се проведе ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, собственост на „ПАНКОВ” ЕООД с. Слатина, действащо чрез едноличния собственик, управител и представител Стефко Павлов Пенков за удовлетворяване вземането на взискателя „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД гр.Варна

         ДСИ ИЗНАСЯ НА ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящ се в село Слатина, Община Ловеч, а именно:

 

 

1.Сграда с идент. № 67218.160.1084.1 / бивша кухня – столова/ с площ по НА за дог. Ипотека от 19.06.2006г. – 265,60кв.м., а по кадастрална скица от 14.09.2012г. на СГКК – Ловеч – 303 кв.м., попадаща в ПИ с идент. № 67218.160.1084, находящ се в землището на село Слатина, бивш стопански двор на АПК. Сградата се състои от коридор, офис, обслужващи помещения, топла кухня, зала за консумация. при актуална пазарна стойност от вещо лице в размер на 33700лв. На осн. чл.485 ал.4 от ГПК началната продажна цена е в размер на 26 960 /двадесет и шест хиляди деветстотин и шестдесет/ лева.

2. Сграда с идент. № 67218.160.1084.2 / бивше авторемонтно/  с площ по Нот. Акт за дог.ипотека от 19.06.2006г.  – 144 кв.м., а по кадастрална скица от 14.09.2012г. на СГКК – Ловеч – 150 кв.м. попадаща в ПИ с идент. № 67218.160.1084, находящ се в землището на село Слатина, бивш стопански двор на АПК. Сградата се състои от работно помещение. Актуарна пазарна стойност на сградата от вещо лице е 15 000лв. На осн. чл.485, ал.4 ГПК начална продажна цена на сградата е 12 000 /дванадесет хиляди/ лева.

Върху двете сгради има вписана възбрана под № 245/03.09.2012г., том І, дв.вх.№ 5681, парт.книга № 2849 СВ - Ловеч и ипотека по Нот акт за договорна ипотека вх. рег.№ 4750/19.06.2006г., Акт № 170, том І, дело № 2591 СВ - Ловеч и Нот. Акт за договорна ипотека вх. рег. № 4666/08.07.2008г., Акт №82, том ІІ, дело 2786 СВ - Ловеч.

3. Сграда с идент. № 67218.160.1084.3 / селскостопанска сграда/ с площ по скица СГКК – Ловеч – 48 кв.м., попадаща в ПИ с идент. № 67218.160.1084, находящ се в землището на село Слатина, бивш стопански двор на АПК. Сградата се състои от складово помещение. Актуална пазарна стойност на сградата от вещо лице е 1 750лв. На осн. чл.485, ал.4 ГПК начална продажна цена на сградата е 1 400 /хиляда и четиристотин/ лева.

4. Сграда с идент. № 67218.160.1084.4 / селскостопанска сграда/ с площ по скица СГКК – Ловеч – 16 кв.м., попадаща в ПИ с идент. № 67218.160.1084, находящ се в землището на село Слатина, бивш стопански двор на АПК. Актуална пазарна стойност на сградата от вещо лице е 450,00лв. На осн. чл.485, ал.4 ГПК начална продажна цена на сградата е 360 /триста и шестдесет/ лева.

Върху двете сгради т.3 и т.4 е вписана възбрана под № 64/18.03.2013г., том І, дв. Вх. № 1535, парт. книга 835 СВ - Ловеч.

На основание чл.487, ал.4 от ГПК, определям време за оглед - всеки работен ден през времетраене на проданта от 14.00 до 16.00 часа.

   На основание чл.489, ал.1 от ГПК, задатък в размер на 10% от началната продажна цена, се внася предварително по сметка ЛРС, в „Централна Кооперативна Банка” АД – гр. Ловеч - /IBAN/ BG24 CECB 9790 33E2 8250 00  BIC код CECBBGSF.

На осн. чл.489, ал.2 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си заедно с платежния документ удостоверяващ плащането на задатъка в запечатан плик.Всеки наддавач може да прави само едно наддавателно предложение.

Документи за участие в публичната продан се подават на регистратурата в сградата на Районен съд – Ловеч, ул.”Търговска” № 41. Публичната продан приключва в 17,00 часа на 15.03.2018 г. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.

На осн. чл.489, ал.6 от ГПК наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в проданта; предложения за цена под началната; предложения за цена, надхвърляща началната с повече от 30 на сто – са недействителни.

Наддавателните предложения ще се отварят на 16.03.2018. г. от 9,30 часа в ст.312.

 

 

 

 

                                                                                ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                                                                                                                                         /Е. Нукова/

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е № 171/2012 г.

                                     

                                                 Насрочвам от:  16.02.2018 г.

                                                                         до: 16.03.2018 г.

        

Подписаната,  Елеонора Нукова, Държавен съдебен изпълнител при Районен съд – гр.Ловеч, обявявам на интересуващите се, че от 16.02.2018год. до 17 часа на 16.03.2018год., в канцеларията ми в гр. Ловеч, ще се проведе ВТОРА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, принадлежащ на Соня Георгиева Тараева от гр. Ловеч за удовлетворяване вземането на взискателяЮробанк България” АД 

         ДСИ ИЗНАСЯ НА ВТОРА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НЕДВИЖИМ ИМОТ, както следва:

 

Апартамент № 22, самостоятелен обект в сграда с идент. № 43952.512.191.46.22, находящ се в гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 209, вх.В, ет.8, ап.22 със ЗП 87,27 кв.м., състоящ се от две спални, дневна, кухня, баня с тоалетна, перално помещение, коридор и две тераси, при граници: на същия етаж - имот идент. № 43952.512.191.46.23, под обекта - имот № 43952.512.191.46.19, ведно с принадлежащото избено помещение № 22 с ПП 3,05кв.м. и заедно с 1,16987% ид. части от ОЧС сграда с идент. № 43952.512.191.46 и ОПС върху ПИ с идент. № 43952.512.191 при начална продажна цена на имота, на осн. чл.494, ал.2, в размер на 31 523/тридесет и една хиляди петстотин двадесет и три/ лева

Върху имота има вписана възбрана № дв.вх.рег. 2797, том І, акт № 129 от 15.05.2012г. СВ-Ловеч и договорна ипотека вх.рег. № 6236/08.09.2008г., акт№ 167, том VV, дело № 3877 от 08.09.2008г. СВ-Ловеч.

На основание чл.487, ал.4 от ГПК, определям време за оглед - всеки работен ден през времетраене на проданта от 14.00 до 16.00 часа.

   На основание чл.489, ал.1 от ГПК, задатък в размер на 10% от началната продажна цена, се внася предварително по сметка ЛРС, в „Централна Кооперативна Банка” АД – гр. Ловеч - /IBAN/ BG24 CECB 9790 33E2 8250 00  BIC код CECBBGSF.

На осн. чл.489, ал.2 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си заедно с платежния документ удостоверяващ плащането на задатъка в запечатан плик.Всеки наддавач може да прави само едно наддавателно предложение.

Документи за участие в публичната продан се подават на регистратурата в сградата на Районен съд – Ловеч, ул.”Търговска” № 41. Публичната продан приключва в 17,00 часа на 16.03.2018 г. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.

На осн. чл.489, ал.6 от ГПК наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в проданта; предложения за цена под началната; предложения за цена, надхвърляща началната с повече от 30 на сто – са недействителни.

Наддавателните предложения ще се отварят на 19.03.2018. г. от 9,30 часа в ст.312.

 

 

 

                                            ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                                                                                                           /Е. Нукова/ 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е № 415/2013 г.

                                     

                                                 Насрочвам от:  16.02.2018 г.

                                                                         до: 16.03.2018 г.

        

Подписаната,  Елеонора Нукова, Държавен съдебен изпълнител при Районен съд – гр.Ловеч, от 16.02.2018г. до 16.03.2018., в канцеларията ми в гр. Ловеч, ще се проведе ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот, собственост на Албена Иванова Тодорова и Тодор Димитров Тодоров за удовлетворяване вземането на взискателяЮробанк България” АД 

         ДСИ ИЗНАСЯ НА ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НЕДВИЖИМ ИМОТ, както следва:

 

ПИ с идент. № 43476.315.453, находящ се в гр. Летница, ул. „Бузлуджа” №1 с площ 876 кв.м. по скица и 860кв.м. по нот. акт за договорна ипотека, ведно с построените в имота: 1. масивна жилищна еднофамилна сграда с идент. № 43476.315.453.1 ЗП 70 кв.м., брой етажи І; 2. полумасивна жилищна сграда с идент. №43476.315.453.2 ЗП 47 кв.м., брой етажи І; 3. селскостопанска паянтова сграда с идент. № 43476.315.453.3 ЗП 27 кв.м.; 4. полумасивна сграда – гараж с идент. № 43476.315.453.4 ЗП 25 кв.м.  при начална продажна цена, на осн. чл.485, ал.4 от ГПК, в размер на 13 240,00 /тринадесет хиляди двеста и четиридесет/ лева

Върху имота има вписана възбрана № 238, том І, дв.вх. № 5715, парт. книга 2873 от 29.08.2013г. СВ - Ловеч и договорна ипотека вх.рег. № 9728/30.11.2006г., акт№ 170, том ІІ, дело № 5846 от 30.11.2006г. СВ - Ловеч.

На основание чл.487, ал.4 от ГПК, определям време за оглед - всеки работен ден през времетраене на проданта от 14.00 до 16.00 часа.

   На основание чл.489, ал.1 от ГПК, задатък в размер на 10% от началната продажна цена, се внася предварително по сметка ЛРС, в „Централна Кооперативна Банка” АД – гр. Ловеч - /IBAN/ BG24 CECB 9790 33E2 8250 00  BIC код CECBBGSF.

На осн. чл.489, ал.2 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си заедно с платежния документ удостоверяващ плащането на задатъка в запечатан плик.Всеки наддавач може да прави само едно наддавателно предложение.

Документи за участие в публичната продан се подават на регистратурата в сградата на Районен съд – Ловеч, ул.”Търговска” № 41. Публичната продан приключва в 17,00 часа на 16.03.2018 г. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.

На осн. чл.489, ал.6 от ГПК наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в проданта; предложения за цена под началната; предложения за цена, надхвърляща началната с повече от 30 на сто – са недействителни.

Наддавателните предложения ще се отварят на 19.03.2018. г. от 10.00 часа в ст.312.

 

 

                                            ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                                                                                                           /Е. Нукова/ 

22.01.2018г.

Гр. Ловеч   

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 85/2017

 

 

Долуподписаната Светла Атанасова- Цанова , Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр.Ловеч, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 23.02.2018г. до 23.03.2018г. 17,00ч. за удовлетворяване вземането на Десислава Недялкова Димитрова от гр.Ловеч на осн.чл. 494  от ГПК ще се проведе в канцеларията ми в Районен съд гр.Ловеч стая 311 ВТОРА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на  недвижим имот,собствен  на Радослав Пенчев Христов от гр.Ловеч ,   а именно:

 

1/6 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11452.132.275 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Владиня,Общ.Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-45/16.08.2007г. на Изп.директор на АГКК, находящ се на ул.”Г.С.Раковски”№2 в с.Владиня, целият с площ 1 958.00 кв.м.,при съседи имоти с идентификатори: 11452.132.276; 11452.132.274; 11452.132.633 и 11452.132.624, ведно с 1/6 идеална част от попадащите в имота:

СГРАДА с идентификатор  11452.132.275.1 на един етаж, със ЗП 54.00кв.м., с предназначение жилищна сграда – еднофамилна.

    СГРАДА с идентификатор  11452.132.275.2 на един етаж, със ЗП 18.00кв.м., с предназначение жилищна сграда – еднофамилна.

СГРАДА с идентификатор  11452.132.275.3 на един етаж, със ЗП 29.00кв.м., с предназначение селскостопанска сграда.

 

На осн.чл.494,ал.2 ГПК началната цена,от която ще започне наддаването е: 783.00 /седемстотин осемдесет и три/лв. 

 

На осн.чл.487,ал.4 ГПК определям време за ОГЛЕД на имота: без ограничение през времетраене на публичната продан.

Върху имота са вписани следните тежести:

     възбрана акт№ 224, том  1, вх.рег.№ 2315 от 03.05.2017г. по описа на Служба вписвания Ловеч за обезпечаване вземането на взискателя Десислава Недялкова Димитрова.

   Интересуващите се да купят имота могат де се явят в канцеларията ми в работно време,за да прегледат книжата и да подадат молба за участие в проданта съобразно обявената начална цена.

   На осн.чл.489,ал.1 ГПК задатъкът в размер на 10% от началната цена на продаваемия имот се внася предварително по банкова сметка на Районен съд Ловеч – набирателна в ЦКБ АД

IBAN BG24 CECB 9790 33E28250 00.

   На осн.чл.489,ал.2 ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си, заедно с платежния документ, удостоверяващ плащането на задатъка, в запечатан плик.Всеки наддавач може да прави само едно наддавателно предложение.

  На осн.чл.489,ал.4 ГПК предложенията се подават в регистратурата на РС Ловеч, ул.”Търговска”№41.

  Проданта приключва в края на работното време – 17.00 часа,в последния ден.Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.

  Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан; предложения за цена,под началната; предложения,надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто- са недействителни.

  На 26.03.2018г. в 11,00ч. в присъствието на явилите се наддавачи,държавния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача.

 

  

 

 

 

             Държавен съдебен изпълнител:

                                      /Светла Атанасова-Цанова/

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 85/2017

 

 

Долуподписаната Светла Атанасова- Цанова , Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр.Ловеч, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 23.02.2018г. до 23.03.2018г. 17,00ч. за удовлетворяване вземането на Десислава Недялкова Димитрова от гр.Ловеч на осн.чл. 494  от ГПК ще се проведе в канцеларията ми в Районен съд гр.Ловеч стая 311 ПУБЛИЧНА ПРОДАН на  недвижим имот,собствен  на Радослав Пенчев Христов от гр.Ловеч ,   а именно:

 

1/3 ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43952.511.72.5.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007г. на Изп.директор на АГКК, находящ се в гр.Ловеч бл.302 вх.В ет.4 ап.12,разположен в сграда №5 на ПИ с идентификатор 43952.511.72,  със застроена площ 58.41 /петдесет и осем цяло четиридесет и една стотни/кв.м.,при съседи: на същия етаж 43952.511.72.5.11; под обекта 43952.511.72.5.9 и над обекта 43952.511.72.5.15,с предназначение: жилище,апартамент; заедно с 1/3 идеална част от: мазе със ЗП 3.32 кв.м. и 0.1667 идеални части от общите части на сградата.

На осн.чл.494,ал.2 ГПК началната цена,от която ще започне наддаването е: 6 152.00 /шест хиляди сто петдесет и два/лв. 

 

На осн.чл.487,ал.4 ГПК определям време за ОГЛЕД на имота: всяка сряда от 17.00 до 18.00 часа през времетраене на публичната продан.

 

 

 

Върху имота са вписани следните тежести:

     възбрана акт№ 280, том  1, дв.вх.рег.№ 3027 от 09.06.2017г. по описа на Служба вписвания Ловеч за обезпечаване вземането на взискателя  Десислава Недялкова Димитрова.

   Интересуващите се да купят имота могат де се явят в канцеларията ми в работно време,за да прегледат книжата и да подадат молба за участие в проданта съобразно обявената начална цена.

   На осн.чл.489,ал.1 ГПК задатъкът в размер на 10% от началната цена на продаваемия имот се внася предварително по банкова сметка на Районен съд Ловеч – набирателна в ЦКБ АД

IBAN BG24 CECB 9790 33E28250 00.

   На осн.чл.489,ал.2 ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си, заедно с платежния документ, удостоверяващ плащането на задатъка, в запечатан плик.Всеки наддавач може да прави само едно наддавателно предложение.

  На осн.чл.489,ал.4 ГПК предложенията се подават в регистратурата на РС Ловеч, ул.”Търговска”№41.

  Проданта приключва в края на работното време – 17.00 часа на последния ден, 15.01.2018г..Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.

  Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан; предложения за цена,под началната; предложения,надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто- са недействителни.

  На 26.03.2018г. в 11,30ч. в присъствието на явилите се наддавачи,държавния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача.

 

  

 

 

 

             Държавен съдебен изпълнител:

                                      /Светла Атанасова-Цанова/

 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 81/2012

 

            Долуподписаният,  Деян Петров - Държавен съдебен изпълнител при Районен съд – гр.Ловеч на основание чл. 487 във вр. с чл. 485 ГПК обявявам на интересуващите се, че от 13.02.2018 год. до края на работното време на 13.03.2018 год. ще се проведе ПЪРВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на недвижим имот,собственост на Светла Христова Арабаджиева от гр.Ловеч, както следва:

            ½ ид.част от поземлен имот с идентификатор 58308.180.212 /петдесет и осем хиляди триста и осем, точка, сто и осемдесет, точка, двеста  и дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Пресяка, общ.Ловеч, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-41/18.03.2008г. на Изп.директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с.Пресяка, общ.Ловеч, обл. Ловеч, ул.”Ал.Стамболиски№68, с площ 1655 кв.м. /хиляда шестотин петдесет и пет кв.м./, с трайно предназначение на територията –Урбанизирана и начин на трайно застрояване-ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: имот пл. №212, кв.62, парцел 2, при съседи: 58308.180.589, 58308.180.214, 58308.180.210, 58308.180.562, ведно с построените в имота: двуетажна жилищна сграда-еднофамилна с идентификатор 58308.180.212.1, със застроена площ 56 кв.м. (петдесет и шест кв.м.) и едноетажна жилищна сграда-еднофамилна с идентификатор 58308.180.212.3, със застроена площ 42 кв.м. (четиридесет и два кв.м.).

 

НАЧАЛНАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването е: 5 880.00  /пет хиляди осемстотин и осемдесет/ лева.

 

Интересуващите се да купят имота могат де се явят в канцелария СИС в работно време, за да прегледат книжата и да подадат молба за участие в проданта съобразно посочените условия.

На основание чл.489, ал.1 от ГПК, задатъкът в размер на 10% от началната продажна цена се внася предварително по банкова сметка на Районен съд Ловеч в „Централна Кооперативна банка” АД – гр. Ловеч - /IBAN/ BG24 CECB 9790 33E2 8250 00  BIC код CECBBGSF (като се посочва, че е задатък и номерът на делото).

            На осн.чл.489,ал.2 ГПК всеки наддавач посочва имотът, за който наддава и  предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си заедно с платежния документ, удостоверяващ плащането на задатъка, в запечатан непрозрачен плик (върху плика се посочва номер на дело, съдебният изпълнител и подателят). Към наддавателните предложения е желателно да се  прилага от наддавача заверено копие на документ за самоличност за физическите лица и протокол за взето решение от общо събрание за юридическите лица. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение.

            На осн.чл.489,ал.4 ГПК предложенията се подават в регистратурата на Районен съд Ловеч, ул.”Търговска”№41, най-късно до края на работното време в последния ден на проданта, като могат да се оттеглят най-късно в този срок.

            Наддавателни предложения от лица, които нямат право да участват в публичната продан, предложения за цена под началната, предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30%, както и нередовно подадени са недействителни.

            За купувач се обявява предложилият най-висока цена, като при предложена еднаква цена, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размер на един задатък, се пристъпва към явен търг с устно наддаване.

            Обявеният за купувач е длъжен в двуседмичен срок от приключване на проданта да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

            Обявяване на постъпили наддавателни предложения ще се извърши на 14.03.2018 г. в 09,30ч., ст.312 на Районен съд-Ловеч в присъствието на явилите се наддавачи.

На основание чл.487, ал.4 от ГПК, определям време за оглед - всеки понеделник и сряда през времетраене на проданта от 11.00 до 14.00 часа, като по писмена молба на интересуващи се, може да се определи и друго време

 

 

 

                                         ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                                                                                                          /Д. ПЕТРОВ/